Unia Europejska
   
Książki:
1. Accession negotiations - Poland on the road to the European Union /[ed. Agnieszka Biegaj; prepared by Agnieszka Biegaj et al.] /.- 
  Warszawa: Government Plenipotentiary for Poland's Accession Negotiations to the European Union: Chancellery of the Prime Minister 
  Republic of Poland, 2000.- 108 s.; 24 cm
  Ø Tyt. oryg.: [Negocjacje członkowskie - Polska na drodze do Unii Europejskiej]
 2. Adamowicz Mieczysław, Król Jarosław: Ochrona konkurencji a rynek rolny.- Warszawa: Wydawnictwo SGGW [Szkoły Głównej 
   Gospodarstwa Wiejskiego], 1998.- 215 s.; 24 cm
 3. Adamowicz Mieczysław: Rynek drobiu i jaj.- Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000.- 59 s.: 2 il.; 21 cm
   Ø Publ. powstała w ramach Phare projektu PL 9607-01-15/22/773
 4. Adaptacja przez transformacje /red. nauk. Zbigniew Drozdowicz, Zdzisław W. Puślecki.- Poznań: Wydawnictwo Fundacji "Humaniora", 2001.-372 s.; 24 cm
 5. Agrobiznes a rozwój wsi i rolnictwa w warunkach przygotowań do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej: materiały na konferencję 
   naukową zorganizowaną przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 
   we Wrocławiu, Lądek Zdrój 11-13 lipca 2000 r. /red. nauk. Stanisław Urban.- Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej , 2000.- 346, [1] s.: il.; 24 cm
   Ø Tekst częśc. ros.
 6. Agrobiznes - problemy negocjacji z Unią Europejską /red. nauk. Piotr Jaworowski, Czesław Sobków, Marek Zarębski.- Toruń: 
   Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2000.-182 s.: il.; 24 cm
 Ø Tekst częśc. czes., ang.
 7. Agrobiznes w rozowju [!] przedsiębiorczości wiejskiej w warunkach integracji europejskiej /[red. Lech Pałasz].- Szczecin: 
   Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej, 1999.- 374 s.: 3 mapy, wykr.; 24 cm
 Ø Materiały z konferencji nauk. odbytej w dn. 20-21 października 1999 r. - Tekst. częśc. ang., czes.
 8. Agrobiznes 2001: rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia /red. nauk. Stanisław Urban.- Wrocław: Wydawnictwo Akademii 
   Ekonomicznej , 2001.- 587, [1] s.: il.; 24 cm
 Ø Tekst częśc. czes.
 9. Aktualne problemy społeczno-gospodarcze wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej /[red. nauk. Stanisław Swadźba].- 
   Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Wydawnictwo Uczelniane, 2000.- 139 s.: il.; 25 cm
 10. Albińska Agnieszka: System bankowy w Unii Europejskiej.- Wyd. 3 uaktual.- Warszawa: Komitet Integracji Europejskiej, 2000.- 32 s.; 23 cm
 11. Analiza ekonomiczna i prawna Road Maps Komisji Unii Europejskiej w odniesieniu do Polski, Estonii, Słowenii, Węgier i Czech.- 
    Warszawa: Kolegium Europejskie-Natolin, 1999.- 81, [1] s.: wykr.; 24 cm
 12. Analiza i ocena wpływu integracji Polski z Unią Europejską w sferze społeczno-ekonomicznej: Raport Podzespołu Zadaniowego nr 29
    powołanego przez Komitet Integracji Europejskiej /[oprac. red. Celina Błaszczyk, Stanisław Sudak, Katarzyna Żukrowska]; Rządowe 
    Centrum Studiów Strategicznych.- Warszawa: [Rządowe Centrum Studiów Strategicznych], 1998.- 303 s.: wykr.; 30 cm
 13. Analiza regulacji europejskich dotyczących rozliczeń międzyoperatorskich /Włodzimierz Gromski [et al.].- Wrocław: Wydawnictwo 
    Telefonii Lokalnej, 1998.- 171, [3] s.: 1 il.; 21 cm
 14. Anders Elżbieta: Określanie handlowej jakości jaj spożywczych na podstawie przepisów polskich i Unii Europejskiej.- Poznań: 
    Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział w Poznaniu, 2001, 78 s.; 21 cm
 15. Andrychowicz Anna, Dąbrowski Jerzy, Krzyżanowska Zofia: Polityka rolna i strukturalna UE: zagadnienia finansowe i instytucjonalne: 
    rozwiązania dla Polski.- Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000.- 59 s.; 21 cm
  Ø Publ. powstała w ramach projektu PL 9607-01-15/22/773
 16. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne działalności przedsiębiorstw: praca zbiorowa /pod red. Zbigniewa Krefta, Bogdana 
    Nogalskiego i Stefana Tokarskiego.- Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001.- 353 s.: il.; 24 cm
 17. Auleytner Julian, Głąbicka Katarzyna: Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością.- Warszawa: Wydawnictwo 
    Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000.- 411 s.; 24 cm
 18. Bajan Konrad: Polityka gospodarcza Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską: wybrane zagadnienia.- Łódź: Wydawnictwo 
    Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 1999.- 191 s.: il.; 24 cm
 19. Baka Władysław: Central Banks in the process of constructing Monetary Union.- Warsaw: "Olympus". Centre for Education and
    Business Development, 1995.- 31, [3] s.; 21 cm
 20. Barcz Jan: Parlament a Unia Europejska: analiza prawna na przykładzie doświadczeń Austrii: (wraz z podstawowymi dokumentami).- 
    Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe: Kancelaria Sejmu, 1999.- 68, [2] s.; 21 cm
 21. Bariery i stymulatory integracji europejskiej: praca zbiorowa.T. 2 /pod red. Henryka Przybylskiego.- Katowice: Akademia Ekonomiczna
    im. Karola Adamieckiego, 1998.- 161 s.: il.; 24 cm
  Ø Mater. z międzynarodowej konferencji, Ustronie Zwodzie 18-19 czerwca 1998
 22. Bariery i szanse rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce: prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą 
    rocznicę urodzin /red. Ryszard Orłowski; [aut. Maria Bulanda et al.].- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
    1999.- 284, [2] s.: 1 portr. kolor., wykr.; 24 cm
 23. Bariery para- i pozataryfowe w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej: materiał z seminarium Bariery para- i pozataryfowe w 
    stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Europejski Instytut Administracji 
    Publicznej w Maastricht w dniach 26-28 czerwca 1995 roku w Łodzi /red. nauk. Janusz Świerkocki.- Łódź: Instytut Europejski, 1998.- 217 s.; 22 cm
 24. Barski Jarosław, Lipkowski Kazimierz: Unia Europejska jest zgubą dla Polski.- Warszawa: Wydawnictwo Polskie, 1996.- 229 s.: err.; 24 cm
 25. Bartoszcze Roman: Prasa, radio i telewizja w krajach Unii Europejskiej. Cz. 1.- [Kraków]: "ABCmedia", cop. 1997.- 157 s.; 25 cm
 26. Bernaś Bogumił: Handel zagraniczny w perspektywie integracji z Unią Europejską.- Wrocław: "Książka Ekonomiczna", 1996.- 266 s.: wykr.; 24 cm
 27. Biblioteki publiczne a integracja europejska: materiały z seminarium zorganizowanego w dniach 13-15 i 27-29 listopada 2000 r. 
    /[red. Joanna Skrzypkowska].- Warszawa: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Biblioteka Główna, 2000.- 163 s.; 21 cm
 28. Biblioteki publiczne przed wejściem Polski do Unii Europejskiej: materiały z ogólnopolskiej konferencji, Chorzów, 26-28 kwietnia 1999 r. 
    /[red. Jadwiga Chruścińska, Ewa Kubisz; aut. Lucjan Biliński et al.].- Warszawa: Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 1999.- 165 s.; 21 cm
  Ø Tyt. równol.: Public libraries prior to Poland's accession to the European Union: conference proceedings, Chorzów, April 26-28, 1999.
 29. Bidwell Anna Sybilla: Unia Europejska a państwa członkowskie: współpraca na co dzień.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 
    Wrocławskiego, 1999.- 110 s.: err.; 24 cm
 30. Bidzińska-Jakubowska Barbara: Unia Europejska: instytucje, porządek prawny, polityki wspólne, integracja Polski z UE.- Opole: 
    Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000.- 241 s.: il., mapa; 24 cm
 31. Biegaj Agnieszka: Glosariusz negocjatora.- Warszawa: Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej 
    Polskiej w Unii Europejskiej: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2001.- 90 s.; 16 cm
 32. Bliżej Unii Europejskiej: materiały szkoleniowe, Poświętne 26-28 maja 1998 r.- Poznań: Fundacja Edukacyjna 4-H w Polsce, 1998.- 96 s.: il.; 23 cm
 33. Boguta Mieczysław, Bylicki Andrzej: Międzynarodowa współpraca naukowa. Cz. 2, Europa.- Gliwice: Wydawnictwo Fundacji im. 
    Wojciecha Świętosławskiego, 1998.- 209, [2] s.; 23 cm
  Ø Aut. cz. 1: Andrzej Bylicki, Andrzej Szafrański
 34. Boguta Mieczysław, Bylicki Andrzej: Polityka naukowa, badawcza i rozwojowa Unii Europejskiej.- Gliwice: Fundacja im. Wojciecha
    Świętosławskiego, 1998.- 192, [1] s.: 2 wykr.; 23 cm
 35. Borzuta Karol: Klasyfikacja tusz wieprzowych w Polsce: uwzględniająca standardy jakościowe Unii Europejskiej.- Poznań: Centrum 
    Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, 1996.- 48 s., [4] s. fot. kolor.: rys., wykr.; 20 cm
 36. Borzuta Karol: Klasyfikacja tusz wieprzowych w Polsce: uwzględniająca standardy jakościowe Unii Europejskiej.- Wyd. 2 uzup.- 
    Poznań: Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, 1996.- 47 s., [4] s. fot. kolor.: rys., wykr.; 20 cm
 37. Bożyk Paweł: Integracja subregionalna i regionalna: CEFTA a Unia Europejska.- Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna 
    Wydawnicza, 1999.- 78, [1] s.; 24 cm
 38. Braun-Moser Ursula: Die Europäische Konvergenztheorie unter dem Aspekt der Einbindung Polens in die Europäische Union.- 
    Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1996.- 168 s.: wykr.; 24 cm
 39. Brzeziński Bogumił, Głuchowski Jan, Kosikowski Cezary: Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski.- Warszawa: 
    Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998.- 313, [3] s.; 21 cm
 40. Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa: stan i kierunki rozwoju potencjału konkurencyjności polskich przedsiębiorstw 
    w kontekście dostosowywania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej: praca zbiorowa /pod red. Marka Jacka Stankiewicza.- 
    Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999.- 298 s.: wykr.; 24 cm
 41. Bundt Kate Hansen: Norwegia mówi "Nie!": źródła sprzeciwu wobec członkostwa w Unii Europejskiej /[przekł. Magdalena Rostron].-
    Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2000.- 83, [1] s., [3] k. mapy; 24 cm
  Ø Tyt. oryg.: Norway outside the European Union, 1999
 42. Burda Urszula, Gajewski Jacek, Szczepanik Krzysztof: Vademecum organizacji europejskich: (angielsko-polskie).- Warszawa: 
    "Askon", 1998.- 307, [2] s.: err.; 21 cm
  Ø Tekst równol. pol., ang.
 43. Business and economic decelopment in Central and Eastern Europe: implications for economic integration into wider Europe: proceedings 
    of the international conference /ed. by Włodzimierz Karaszewski, Jerzy W. Wiśniewski, Marek Zarębski.- Toruń: Nicholas Copernicus 
    University. Faculty of Economic Sciences and Management, 1999.- 721, [12] s.: il.; 24 cm
 44. Bylicki Andrzej, Szafrański Andrzej: Międzynarodowa współpraca naukowa. Cz. 1, Znaczenie i podstawowe metody rozwoju, główne
    formy i mechanizmy działania, międzynarodowa współpraca naukowa a rozwój badań w skali narodowej.- Gliwice: Wydawnictwo Fundacji 
    im. Wojciecha Świętosławskiego, 1998.- 134, [1] s.; 23 cm
 45. Bylicki Lech: Pomoc zagraniczna w integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
    "Dom Organizatora", 1997.- 98, [1] s.; 20 cm
 46. CEFTA and the European Union /[ed. by Paweł Bożyk; transl. by Grzegorz Siwicki].- Warszawa: "Elipsa", 1999.- 115 s.; 21 cm
 47. Chaber Jerzy: Bilans kosztów, korzyści i zagrożeń wynikających z wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.- Brwinów Płońsk: 
    Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "Poświętne", 2000.- 28 s.: il., mapy; 21 cm
 48. Chmielewska Barbara: Rynek cukru.- Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000.- 59 s.: il.; 21 cm
 49. Chów bydła w warunkach wymogów rynku europejskiego /[red. Lech Pałasz].- Szczecin: Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i 
    Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej, 1999.- 160 s.: 1 rys., wykr.; 24 cm
  Ø Materiały konferencji nauk. odbytej w dn. 18-19 listopada 1999 r
 50. Cichowski Lechosław: Wpływ integracji europejskiej na strategię przedsiębiorstw.- Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 
    1998.- 34 s.; 24 cm
 51. Ciepielewska Maria: Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej.- Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 
    2000.- 57 s.: il.; 21 cm
  Ø Publ. powstała w ramach projektu Phare PL 9607-01-15/22/773
 52. Ciupiński Andrzej: Perspektywy europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony.- Warszawa: Biuro Prasy i Informacji Ministerstwa 
    Obrony Narodowej, 1997.- 81, [1] s.; 21 cm
 53. Co trzeba wiedzieć o Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej: przewodnik po Wspólnotach Europejskich: praca zespołowa
    /pod kier. Wojciecha Wiszniewskiego; [zespół aut. Ewa Samoraj-Kaim et al.].- Warszawa: "Orgmasz", 1998.- 143 s.; 21 cm
 54. Competition and coexistence in the process of the European integration /ed. by Ewa Bojar.- Warszawa: Polish Scientific Publishers 
    PWN, 2000.- 146, [2] s.: il.; 24 cm
 55. Corpus Iuris: introducing penal provisions for the purpose of the financial interests of the European Union /[red. Barbara Namysłowska].- 
    Warszawa: C. H. Beck, 1999.- 195 s.; 20 cm
  Ø Wydanie dwujęzyczne angielsko-polskie = Bilingual edition English-Polish. - Tekst równol. ang., pol. - Wstęp pol.
 56. Czachór Zbigniew: System europejskiej współpracy politycznej w integrowaniu Europy.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 
    cop. 1994.- 128 s.; 24 cm
 57. Czachór Zbigniew: 101 trudnych pytań o Unii Europejskiej.- Toruń: "Perspektywy Press", [1998].- 143 s.; 20 cm
 58. Czachór Zbigniew: 202 trudne pytania o Unii Europejskiej.- Warszawa: "Perspektywy Press", [1999].- 258 s.; 21 cm
 59. Czech, Slovak, Hungarian, Polish and Slovenien agriculture in comparison with EU countries /prep. by Zbigniew Floriańczyk.- 
    Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1999.- [104] s.; 29 cm
    Ø Tekst częśc. pol., ang., czes., słowac., węg.
 60. Czy jesteś za integracją Polski z Unią Europejską ?: praca zbiorowa /pod red. Bogusława Czyczkana.- Jelenia Góra: Wydawnictwo 
    Nauczycielskie Kamienna Góra: na zlec. Miejskiego Komitetu Obywatelskiego, 1998.- 107, [1] s.: rys., wykr.; 21 cm
 61. Czykier-Wierzba Dorota: Polityka regionalna Unii Europejskiej.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998, 151, [1] s.: wykr.; 24 cm
 62. Dąbrowski Jerzy, Krzyżanowska Zofia: Polski sektor rolno-żywnościowy: skutki integracji z UE na tle koniecznych dostosowań.- 
    Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000.- 32 s.; 21 cm
  Ø Publ. powstała w ramach projektu PL 9607-01-15/22/773
 63. Dekada reform w kształceniu obowiązkowym w Unii Europejskiej: (1984-94) /[przetł. Ewa Kolanowska].- Warszawa: Fundacja Rozwoju 
    Systemu Edukacji, 1999.- 324 s.; 30 cm
  Ø Tyt. oryg.: "A decade of reforms at compulsory education level in the European Union" 1997
 64. Dembicz Andrzej: Stosunki Polski i Europy Środkowej z Ameryką Łacińską w kontekście poszerzenia Unii Europejskiej.- Warszawa: 
    Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998.- 16 s.; 22 cm
 65. Dembowska Zofia: Systemy planowania przestrzennego wybranych krajów Unii Europejskiej /współpr. Grażyna Wójcicka.- Warszawa:
    Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, 1999.- 146 s., [62] s. tabl. (w tym kolor.): mapy; 24 cm
 66. Der EURO und die Osterweiterung der Europäischen Union: Beitrëge zum Seminar.- Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki 
    Koszalińskiej, 1998.- 108 s.: 1 wykr.; 24 cm
 67. Dijckmeester Alexander H.: Wspólnota Europejska po Maastricht.- Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1992.- 18 s.; 21 cm
  Ø Materiały seminarium "Integracja zachodnioeuropejska a Europa Środkowo-Wschodnia"; nr 3
 68. Dobroczyński Michał: Poland, its surroundings and the European Union.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998.- 149 s.; 21 cm
 69. Dokument interpretacyjny do Dyrektywy 89/106/EEC dotyczącej wyrobów budowlanych, Wymaganie podstawowe nr 6 "Oszczędność 
    energii i ochrona cieplna" /[tł. z ang. Jerzy Andrzej Pogorzelski].- Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej, 1996.- 38 s.; 24 cm
  Ø Oryg.: Interpretative document, Essential requirement no 6 "Energy economy and heat retention"
 70. Dokumenty dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej Austrii, Finlandii i Szwecji /red. tomu Jana Planavova-Latanowicz; [tł. Dorota 
    Staniszewska, Przemysław Saganek].- Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 1998.- 144 s.; 24 cm
  Ø Tyt. równol.: Documents concernig the accession to the European Union of Austria, Finland and Sweden.
 71. Dokumenty dotyczące przystąpienia do Wspólnot Europejskich Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii oraz Grecji /red. tomu Jana Planavova-Latanowicz; 
    [tł. Marek Gizmajer et al.].- Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 1998.- 304 s.; 24 cm
  Ø Tyt. równol.: Documents concernig the accession to the European Communities of Denmark, Ireland, Great Britain and Greece
 72. Dokumenty dotyczące przystąpienia do Wspólnot Europejskich Hiszpanii i Portugalii /red. tomu Jana Planavova-Latanowicz; 
    [tł. Olga Barburska et al.].- Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 1998.- 376 s.; 24 cm
  Ø Tyt. równol.: Documents concernig the accession to the European Communities of Spain and Portugal
 73. Dolińska Xymena, Fałkowski Mateusz: Polska - Niemcy wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej.- Warszawa:
    Instytut Spraw Publicznych, 2001.- 84, [1] s.: il.; 30 cm
 74. Domańska Ewa: Organizacja rynku mleka i produktów mleczarskich w UE.- Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 
    (FAPA), 2000.- 83, [4] s.; 21 cm
  Ø Publ. powstała w ramach projektu Phare PL 9607-01-15/22/773
 75. Doradztwo rolnicze w okresie przygotowawczym do integracji z Unią Europejską: Poświętne 11-13 październik 1999: materiały konferencyjne.- 
    Poznań: Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział w Poznaniu, 1999.- 391 s.: il.; 25 cm
 76. "Dostosowanie gospodarstw mlecznych i zakładów przetwórczych do wymogów Unii Europejskiej": Barzkowice, 24.10.2000 r. /[red. nauk. 
    Michał Świtłyk; oprac. Grzegorz Spychalski et al.].- [Szczecin: Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. 
    Akademia Rolnicza, 2000].- 44 k.: il., mapy; 30 cm
 77. Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej: wyzwania dla przedsiębiorstw /pod red. Danuty Rucińskiej.- Gdańsk: 
    Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001.- 206 s.: il.; 24 cm
  Ø Mater. IX konferencji, Gdańsk, maj 2000 r
 78. Dostosowanie sektora rybnego do wspólnej polityki rybackiej Unii Europejskiej: II Międzynarodowa Konferencja Bałtycka Święto 
    Ryby - Słupsk '99 /[red. całości Zbigniew Babiarz-Zych.- Słupsk: [Starostwo Powiatowe], 1999.- 244, [1] s.: il.; 23 cm
  Ø Tekst częśc. ang., częśc. tł. z ang.
 79. Drago Fabio, Gaziński Benon: Od Rzymu do Amsterdamu: 40 lat podróży: szkice o Unii Europejskiej.- Olsztyn: Wojewódzki Ośrodek 
    Doradztwa Rolniczego, 1998.- S. 3-98, [1]; 21 cm
 80. Drago Fabio, Gaziński Benon: Unia Europejska: co każdy o niej wiedzieć powinien.- Olsztyn: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa 
    Rolniczego [etc.], cop. 1996.- 92, [2] s.: 1 wykr.; 21 cm
 81. Draus Franciszek: Europejski system polityczny.- Częstochowa: "Educator", 1999.- 93, [2] s.; 24 cm
 82. Drogi do Europy /pod red. Jerzego Kranza i Janusza Reitera.- Warszawa: na zlec. Centrum Stosunków Międzynarodowych: 
    Towarzystwo "Więź", 1998.- 221, [2] s.; 20 cm
 83. Drogi do Unii Europejskiej /[ed. Karl Matthias Klaus.- Warszawa: "Więź": na zlec. Ambasady Niemiec, 2000.- 192 s.: il.; 21 cm
  Ø Materiał z cyklu wykładów wygłoszonych w 1999 roku w ramach przewodnictwa Niemiec w Radzie Unii Europejskiej. - Tekst częśc. tł. z różnych jęz.
 84. Druesne Gérard: Prawo materialne i polityki Wspólnot i Unii Europejskiej /tł. [z fr.] Władysław Czapliński.- Warszawa: "Scholar", 1996.- 445 s.; 21 cm
  Ø Oryg.: "Droit et politiques de la Communaut‚ et de l'Union européennes" 1986
 85. Dumańska Agnieszka: Podwyższenie kapitału akcyjnego w drodze nowej emisji akcji.- Kraków: "Lege Artis", cop. 1998.- 170 s.; 21 cm
 86. Duszczyk Maciej, Poprzęcki Dorota: Rozszerzenie Unii Europejskiej w opinii związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.- 
    Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2000.- 92, [3] s.: il.; 30 cm
 87. Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską /red. nauk. Józef Orczyk; [aut. ref. Aldona Andrzejczak
    et al.].- Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej , 2001.- 236, [1] s.: il.; 24 cm
  Ø Mater. konferencji, Poznań, 23-24 września 1999 r.
 88. Dyrektorzy szkół w Unii Europejskiej /[przetł. Karolina Romanek].- Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, [1999].- 89, [3] s.: mapy; 30 cm
  Ø Tyt. oryg.: "Schulleiter und Schulleiterinnen in der Europ"ischen Union" 1996
 89. Dyrektywa maszynowa: wprowadzanie maszyn na rynek Unii Europejskiej: wymagania techniczne /[oprac. merytoryczne i red. Anna 
    Hutyra; tł. z ang.].- Warszawa: Fundusz Współpracy, cop. 1996.- 103 s.; 21 cm
 90. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów 
    budowlanych (89/106/EEC) /[tł. z ang. Maria Batory, Jadwiga Tworek; komentarz Wojciech Kukulski].- Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej, 
    1994.- 58 s.; 24 cm
 91. Działalność samorządów terytorialnych w aspekcie integracji z Unią Europejską /[oprac., red. Iwona Podczerwińska, Tomasz Połetek].- 
    Kraków: Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 2000.- 48 s.; 21 cm
  Ø Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji "Ochrona Środowiska - działalność samorządów terytorialnych w aspekcie integracji z Unią Europejską", Warszawa 27 września 2000 r
 92. Dziewulak Dobromir: Systemy szkolne Unii Europejskiej.- Wyd. 3 popr. i uzup.- Warszawa: "Żak", 1997.- 166 s.: wykr.; 21 cm
  Ø Wyd. poprz. pt.: Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej
 93. Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej /Stefan M. Kwiatkowski (red.) [et al.].- Warszawa: Instytut Pracy i Spraw 
    Socjalnych, 2001.- 198 s.: il.; 30 cm
 94. "Ekologia wsi": VIII Forum, [15-17.10.1998 Krosno-Solina /red. Jan Masłyk].- Krosno: Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, 
    1998.- 176, [2] s.: 2 mapy, wykr.; 21 cm
 95. Ekonomiczna ocena jakości produkcji rolniczej na tle standardów Unii Europejskiej: materiały dyskusyjne na konferencję naukową
    /[red. nauk. Jan Fereniec].- Siedlce: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Podlaskiej, 2000.- 233 s.: il.; 24 cm
 96. Ekonomiczne i prawne podstawy integracji europejskiej w aspekcie kreowania i zarządzania polityką regionalną.- Iwonicz: Ośrodek 
    Doradztwa Rolniczego, 1998.- 80 s.: 2 wykr.; 21 cm
 97. Ekonomiczne i społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej
    przez Katedrę Mikroekonomii i Katedrę Socjologii i Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz 
    Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Krzyżowa, 29-30 kwietnia 1999 r. /red. nauk. Bożena Klimczak, Leon Olszewski, 
    Zdzisław Pisz.- Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej , 2000.- 249 s.: il.; 24 cm
 98. Ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki rolnej w Polsce w aspekcie integracji europejskiej /pod red. nauk. Katarzyny Duczkowskiej-Małysz
    i Tadeusza Trziszki; [aut. rozdz. Eugeniusz Karol Chyłek et al.].- Wrocław: Centrum Edukacji, Innowacji i Wdrożeń Akademii Rolniczej, 1998.- 
    173 s.: 1 mapa, 3 wykr.; 24 cm
 99. Ekonomiczne i społeczne problemy transformacji gospodarki rolnej w Polsce w aspekcie integracji europejskiej: materiały konferencji 
    naukowo-technicznej z cyklu Nauka-Praktyce, Wrocław 16-18 października 1997 r..- [Wrocław: Akademia Rolnicza], 1997.- 78 s.: 2 wykr.; 21 cm
100. Ekonomiczne i technologiczne uwarunkowania produkcji roślinnej i zwierzęcej z uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej: materiały 
    konferencji naukowo-technicznej Wrocław, 20-22 listopada 1997 r..- Wrocław: Akademia Rolnicza, 1997.- 98 s.: 1 rys., 1 wykr.; 21 cm
 101. Ekorozwój w polityce regionalnej. T. 1, Ekonomiczne aspekty ekorozwoju /pod red. nauk. Henryka Sasinowskiego.- Białystok: 
    Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2000.- 282 s.: il.; 23 cm
  Ø Oprac. na podst. ref. nadesłanych na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju", Białystok, 12-13 lutego 2000 r.
 102. EU adjustment to Eastern enlargement: Polish and European perspective /Anna Zielińska-Głębocka, Andrzej Stepniak (eds).- Gdańsk 
     [Sopot]: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. [Zakład Poligrafii], 1998.- 337, [1] s.: mapy, wykr.; 24 cm
  Ø Materiały z konferencji w Sopocie, 23-26 października 1997 r
 103. "EU enlargement in the Baltic Sea region: the role of cities, regions and states": report from the V General Conference, Stockholm, 
     Sweden, 24-25 September 1999.- Gdańsk: Secretariat of the Union of the Baltic Cities, [1999].- 112 s., [11] s. tabl.; 30 cm
 104. Europa i my: Polska i Polacy wobec integracji europejskiej: monografia /pod red. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak i Lecha Rubisza.- 
     Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000.- 293 s., [4] s. tabl. kolor.: il., mapy; 24 cm
 105. Europa Regionum.T. 2 /[red. Hubert Bronk et al.].- Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1997.- 354 s.; 24 cm
     Ø Tekst równol. pol., niem.
 106. Europa: drogi integracji /red. Aniela Dylus; [oprac. Jan Grabiec, Piotr A. Kaczanowski, Sławomir Sowiński].- Warszawa: Studium Generale
     Europa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 1999.- 288 s.: il.; 24 cm
     Ø Teksty wystąpień z wykładów i referatów SGE z lat 1997-1999.
 107. Europejska Unia Walutowa w perspektywie polskiej gospodarki /pod red. Jerzego Kitowskiego.- Rzeszów: Uniwersytet Marii 
     Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Filia, 2000.- 80 s.; 24 cm
 108. Europejska współpraca policyjna /pod red. nauk. Władysława Czaplińskiego.- Warszawa Legionowo: Wydawnictwo Centrum Szkolenia 
     Policji, 1999.- 136 s.; 25 cm
 109. Europejskie prawo gospodarcze /W. Hoff [et al.].- Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 
     2001.- 211 s.; 21 cm
 110. Euroregion stymulatorem rozwoju współpracy transgranicznej: materiały z konferencji naukowej, 4-5 listopada 1999 r. /red. Edward 
     Wiśniewski.- Kołobrzeg: [Instytut Kształcenia Managerów Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu], 1999.- 178, [1] s., 
     [4] s. tabl. kolor.: il., mapy
     Ø Tekst częśc. niem.
111. Feczko Janusz Stefan, Maciejewski Piotr Jan: Główne zagadnienia ekonomii europejskiej i ekonomiczne aspekty integracji europejskiej: 
    materiały pomocnicze.- Radom: Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, 1999.- 33 s.; 24 cm
 112. Filipczyk Joanna, Fuchs Dariusz: Polityka transportowa Unii Europejskiej i wynikające z niej konsekwencje dla polskiego rynku 
     transportowego.- Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1996.- 62 s.; 25 cm
 113. Finanse i rachunkowość wobec wyzwań europejskich: materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Finansów
     i Rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Jelenia Góra 28-29 października 2000 /red. nauk. Grażyna 
     Borys.- Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej , 2000.- 119 s.: il.; 24 cm
 114. Finansowanie lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce: poradnik dla liderów samorządu terytorialnego /pod red. J. Pawła Gieorgicy.-
     Warszawa: "B-P", 2000.- 305, [1] s.: il.; 21 cm
 115. Firlej Elżbieta: Stanowiska wybranych państw zachodnich w kwestii rozszerzenia Unii Europejskiej: lipiec 1998.- Warszawa Toruń: 
     Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998.- 31, [1] s.; 24 cm
 116. Fontaine Pascal: 10 lekcji o Europie /przeł. Dorota Stanicka-Apostoł; il. Mario Ramos.- Gliwice: "Wokół Nas", cop. 1998.- 63 s.: il. kolor.; 23 cm
    Ø Tyt. oryg.: [10 leşons sur l'Europe, 1998]
 117. Formuły cenowe węgla kamiennego zmodyfikowane do wymogów sprawozdawczości Unii Europejskiej: praca zbiorowa /pod red. Wiesława
     Blaschke i Romana Neya; [aut. Stanisław A. Blaschke et al.].- Kraków: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
     i Energią Polskiej Akademii Nauk, 1998.- 105, [7] s.: rys., wykr.; 24 cm
 118. Forum Parlamentarne Austria-Polska . 1 . 1996 ( Wiedeń: I Forum Parlamentarne Austria-Polska, Wiedeń, 11-12 kwietnia1996: materiały 
     /tł. z niem. Ewa Kochańska, Monika Ordon-Krzak, z pol. M. Ordon-Krzak, Jarosław Sobczak].- Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1996.-
     106, 5] s.; 24 cm
   Ø Tekst równol. pol., niem.
 119. Frąckowiak Marian: Jednolity rynek europejski dziś i jutro.- Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1998.- 54 s.; 24 cm
 120. Fries Fabrice: Spór o Europę /przeł. [z fr.] Justyna Balasińska, Małgorzata Balasińska, Elżbieta Sadowska.- Warszawa: Wydawnictwo 
     Naukowe PWN, 1998.- 510, [1] s.; 21 cm
     Ø Oryg.: "Les grands débats européens" 1995
 121. From association to accession: the impact of the Association Agreements on Central Europe's Trade and Integration with the European 
     Union /ed. by Kalman Mizsei and Andrzej Rudka.- Warsaw Prague [etc.]: Institute for East West Studies, cop. 1995.- XI, [1], 181 s.; 23 cm
 122. Fundusze na ochronę środowiska - pomoc Unii Europejskiej: II seminarium szkoleniowe, 17-18 lutego 2000 r. Kołobrzeg: materiały 
     seminaryjne /pod red. nauk. Arkadiusza Kaweckiego.- Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskie, 2000.- 87 s.: il., mapy; 21 cm
 123. Gajewski Jacek, Szczepanik Krzysztof: Vademecum organizacji europejskich: (angielsko-polskie).- Warszawa: "Askon", 2000.- 366, [2] s.; 21 cm
    Ø Tekst równol. pol., ang.
 124. Galster Jan, Witkowski Zbigniew: Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej.- [Wyd. 2 popr. i uzup.].- Toruń: Towarzystwo Naukowe 
     Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1997.- [2], 194, [7] s.; 21 cm
 125. Galster Jan, Witkowski Zbigniew: Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej: z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego.- Wyd. 3 popr. 
     i uzup.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999.- 204, [7] s.; 21 cm
 126. Gaziński Benon: Unia Europejska wczoraj-dziś-jutro.- Olsztyn: Fundacja im. M. Oczapowskiego, 1998.- 140, [3] s.; 21 cm
 127. Gerszewska Maria, Kucharczyk Jacek: Oczekiwania Polaków wobec negocjacji z Unią Europejską.- Warszawa: Instytut Spraw Publicznych,
     1998.- 17 s.; 30 cm
 128. Gilowska Zyta, Mierzwa Andrzej, Misiąg Wojciech: Organizacja i funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce: opis stanu obecnego, 
     wstępne wnioski.- Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 1996.- [8], 141 s.; 29 cm
 129. Głąbicka Katarzyna: Polityka społeczna w Unii Europejskiej: aspekty aksjologiczne i empiryczne.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły
     Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej: "Elipsa", 2001.- 414, [1].: il.; 24 cm
 130. Głąbicka Katarzyna: Polityka społeczna Wspólnot Europejskich.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy 
     Powszechnej: współpr. Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, 1998.- 211, [1] s.: wykr.; 24 cm
 131. Głąbicka Katarzyna: Rynek pracy w Unii Europejskiej: stan i perspektywy.- Warszawa: "Difin", 1999.- 167 s.: wykr.; 21 cm
 132. Głowacki Andrzej: Główne organy i instytucje Unii Europejskiej.- Szczecin: "Ton", 1998.- 27 s.; 21 cm
 133. Głowacki Andrzej, Ruszkowski Janusz, Żurek Marek: Integracja europejska: wybór problemów.- Szczecin: "Ton", 2000.- 67 s.; 21 cm
 134. Głowacki Andrzej, Matusewicz Zdzisław, Ruszkowski Janusz : Jeżeli nie Unia Europejska - to co?.- Szczecin: "Ton", 2000.- 40 s.; 21 cm
 135. Głowacki Andrzej, Ruszkowski Janusz, Żurek Marek: Wybrane zagadnienia Unii Europejskiej: pomoc naukowa dla nauczycieli gimnazjów 
     wiejskich i rolniczych szkół ponadpodstawowych.- Szczecin: "Ton", 2000.- 140 s.; 21 cm
     Ø Wybór mater. częśc. ang.
 136. Golinowska Stanisława: Polityka społeczna: koncepcje, instytucje, koszty.- Warszawa: "Poltext", 2000.- 203 s.: il.; 24 cm
 137. Gołębiowski Janusz: Współpraca i integracja polityczna w Unii Europejskiej: wybrane wykłady.- Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. 
     Oficyna Wydawnicza, 1998.- 81 s.; 24 cm
 138. Goraj Lech: Sieć danych rachunkowości gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (FADN).- Warszawa: Fundacja Programów Pomocy 
     dla Rolnictwa (FAPA), 2000.- 68 s.; 21 cm
     Ø Publ. powstała w ramach projektu Phare PL 9607-01-15/22/773
 139. Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski: (strategia ekorozwoju w warunkach integracji z Unią Europejską): XV Ogólnopolskie 
     Seminarium Geograficzno-Rolnicze /red. nauk. Henryk Sasinowski, Roman Rudnicki.- Białystok: Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki 
     Białostockiej Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1998.- [2], 320 s., [7] k. tabl. kolor.: fot., mapy, 3 portr., wykr.; 24 cm
 140. Gospodarka przestrzenna. [T.] 3 /[red. Krzysztof R. Mazurski].- Wrocław: "Sudety", 2000.- 121, [1] s.: il., 2 mapy; 24 cm
     Ø Tekst częśc. ang., niem.
 141. Gospodarka przestrzenna.T. 4,Polityka regionalna /red. nauk. Leszek Kupiec.- Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 
     2000.- 187 s.: il.; 21 cm
 142. Grabiec Monika, Wójcik Marcin, Wójcik Marek (red.): Samorządy powiatowe - doświadczenia roku 1999.- Nowy Sącz: Związek Powiatów
     Polskich: Stowarzyszenie Demokracja i Gospodarka, 2000.- 87 s.: il. kolor.; 30 cm
 143. Grabowska Genowefa: Europejskie prawo środowiska.- Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001.- 230 s.; 21 cm
 144. Grabowska Mirosława, Koseła Krzysztof, Szawiel Tadeusz: Europejska tożsamość Polaków w perspektywie zjednoczenia z UE.- Warszawa: 
     Instytut Badań nad Podstawami Demokracji, 1998.- [4], 96, [7] s.: 1 wykr.; 29 cm
 145. Greta Maria, Kasperkiewicz Witold: Podstawy integracji europejskiej: od Traktatu Rzymskiego do Amsterdamskiego.-  Łódź: Przedsiębiorstwo
     Specjalistyczne "Absolwent", 1999.- 215 s.: il.; 23 cm
 146. Grewiński Mirosław, Malinowski Krzysztof: Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej.- Warszawa: Wyższa Szkoła 
     Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej: współpr. "Elipsa", 1999.- 201, [1] s.: wykr.; 24 cm
 147. Grosse Tomasz Grzegorz: Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy: przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski
     dla Polski.- Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2000.- 152 s.; 24 cm
 148. Grudzewski Wiesław Maria, Hejduk Irena: Rozwój systemu transportowego Polski w warunkach integracji europejskiej.- Warszawa: 
     Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", 1998.- 218, [2] s.: wykr.; 24 cm
 149. Grzelak Janusz, Maison Dominika, Wąsowicz-Kiryło Grażyna: Kultura negocjacyjna Polaków w kontekście integracji z Unią Europejską.- 
     Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2000.- 92, [3] s.: il.; 30 cm
 150. Grzeszczak Jerzy: Przesunięcie "miasto - wieś" w przemyśle krajów Unii Europejskiej.- Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii 
     i Przestrzennego Zagospodarowania, 1998.- 67, [2] s.: 1 wykr.; 30 cm
 151. Grzywacz Waldemar: Integracja europejska.- Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2001.- 274 s.: il.; 24 cm
 152. Guéguen Daniel: A practical guide to the EU labyrinth: structure, powers and procedures.- Warszawa: Szkoła Główna Handlowa Rennes: 
     Ed. Apogée, 2000.- [4], 111, [1] s.: il., mapy; 23 cm
 153. Gumkowski Zdzisław: Organizacje rolnicze w krajach Unii Europejskiej i w Polsce.- Koszalin: "Ekspert-SITR", 2000.- 109, [1] s.; 21 cm
 154. Gumkowski Zdzisław: Organizacje rolnicze w Unii Europejskiej.- Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000.- 100, [1] s.; 21 cm
     Ø Publ. powstała w ramach projektu Phare PL 9607-01-15/22/773
 155. Gumkowski Zdzisław: Ponadnarodowe organizacje producentów, przetwórców i handlowców sektora rolnego w Unii      Europejskiej.- 
     Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000.- 84 s.; 21 cm
     Ø Publ. powstała w ramach projektu Phare PL 9607-01-15/22/773
 156. Hambura Stefan, Muszyński Mariusz: Karta praw podstawowych z komentarzem.- Bielsko-Biała: "Studio Sto", 2001.-252, [1] s.; 21 cm
     Ø Prawa człowieka - Unia Europejska - stan na 2001 r.
 157. Hambura Stefan, Muszyński Mariusz: Traktat o Unii Europejskiej z komentarzem.Supl. 1,Karta Praw Podstawowych.- Bielsko-Biała: 
     "Studio Sto", 2001.- 31, [1] s.: err.; 21 cm
     Ø Prawa człowieka - Unia Europejska - stan na 2001 r.
 158. Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w latach dziewięćdziesiątych: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez 
     Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 14-15 maja 1998 /red. nauk. Jan Rymarczyk, Jarosław 
     Brach.- Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej , 1998.- 308, [2] s.: wykr.; 24 cm
 159. Harmonizacja polskich norm geotechnicznych z systemem norm europejskich: konferencja naukowo-techniczna, Mrągowo listopad 2000:
     referaty.- Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej, 2000.- 207 s.: il. (w tym kolor.); 29 cm
 160. Heine Michael, Herr Hansjörg: Verdrängte Risiken der Euro-Einführung /[tł. Witold Hornung].- Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
     Bankowej, 2000.- 44 s.; 24 cm
     Ø Tekst równol. niem., pol.
 161. Hodowla bydła simentalskiego i koni huculskich - szansą dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z Unią Europejską: 
     konferencja jubileuszowa, Rymanów, 26 września 2000 r..- Kraków: Instytut Zootechniki, 2000.- 67, [1] s.: il.; 21 cm
 162. Holandia - Unia Europejska /[red. wyd. Dariusz Milczarek].-Warszawa: Zakład Reprodukcji "Kart": [Centrum Europejskie Uniwersytetu 
     Warszawskiego], 1997.- 41 s.;: 24 cm
 163. Informacja Unii Europejskiej: informacja drukowana, elektroniczna, audiowizualna, videotext i telewizja satelitarna /red. Marta Grabowska.-
     Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 1998.- 143 s.; 24 cm
     Ø Tekst częśc. tł. z ang.
 164. Infrastruktura techniczna wsi ku integracji europejskiej: V konferencja naukowa, Kraków-Szczucin, 19-21.X.1998: materiały /kom. red. 
     Rudolf Michałek (przewodn.) [et al.].- Kraków: Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi Akademii Rolniczej, 1998.- 266 s.: mapy, wykr.; 24 cm
 165. Instytucjonalne dostosowania Polski do udziału w piątym programie ramowym badań, rozwoju technologicznego i prezentacji Unii 
     Europejskiej: praca zbiorowa.(Cz. 1) /pod red. Ewy Okoń-Horodyńskiej; [poszczeg. rozdz. oprac. Andrzej Krowiak et al.].- Katowice: 
     Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999.- 140 s.: il.; 25 cm
 166. Integracja ekonomiczna Polski z krajami Unii Europejskiej: materiały konferencyjne, Ustroń 22-23.04.1999 /pod red. Tadeusza Sporka.- 
    Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 1999.- 334 s.: il.; 24 cm
 167. Integracja europejska a strategie banków komercyjnych: praca zbiorowa /pod red. Władysława Baki.- Katowice: Międzynarodowa Szkoła
     Bankowości i Finansów, 1998.- 179 s.: wykr.; 24 cm
 168. Integracja europejska - implikacje dla Polski: praca zbiorowa /pod red. Jacka Czaputowicza.- Kraków: Wydawnictwo WAM, 1999.- 472 s.; 21 cm
 169. Integracja europejska /pod red. Jerzego Wosia.- Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1999.- 98 s.: il.; 21 cm
 170. Integracja europejska: pytania organizacji ekologicznych do rządu - nie tylko o środowisko /[red. Janina Sawicka-Demianowicz].- Warszawa:
     Instytut na rzecz Ekorozwoju, 2000.- 52 s.; 24 cm
 171. Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska: problemy, korzyści, zagrożenia, Łódź 19-21 czerwca 2000 r.[T. 2] 
     /pod red. Małgorzaty Burchard-Dziubińskiej.- Łódź: "Biblioteka", 2000.- 295 s., [4] s. tabl. kolor.: il., mapy; 24 cm
     Ø Oprac. na podstawie referatów nadesłanych na ogólnopolską konferencję naukową
 172. Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska: problemy, korzyści, agrożenia, Łódź 19-21 czerwca 2000 r.[T. 1] 
     /pod red. Małgorzaty Burchard-Dziubińskiej.- Łódź: "Biblioteka", 2000.- XVII, [1], 318 s.: il.; 24 cm
     Ø Oprac. na podstawie referatów nadesłanych na ogólnopolską konferencję naukową
 173. Integracja Polski z Unią Europejską wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw: materiały na VI Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół 
     Naukowych /[red. nauk. Tadeusz Mendel]; Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie.- Leszno: WSMiZ, 2000.- 199 s.: il.; 24 cm
 174. Integracja Polski z Unią Europejską: wyzwania i dylematy: konferencja naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i 
     Administracji w Zamościu 11-12 grudnia 1998 /red. Stefan Józef Pastuszka, Bogdan Kawałko; [aut. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska et al.].-
     Zamość: Centrum Badawczo - Szkoleniowe Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 1998.- 200 s.: il.; 24 cm
 175. Integracja Polski z Unią Europejską: Małopolski Program Rozwoju Wsi i Rolnictwa: konferencja Stowarzyszenia Gmin Małopolski, Kraków 
     15 czerwca 1998 r..- Kraków: Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 1998.- 71 s.; 21 cm
 176. Integracja Polski z Unią Eurpejską: szanse i zagrożenia polskiego transportu.- Warszawa: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji,
     1997.- 102 s.: fot., wykr.; 23 cm
 177. Integracja Polski ze Wspólnotami Europejskimi szansą rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.- Krosno: Fundacja Centrum 
     Edukacji Ekologicznej Wsi, 1998.- 79, [2] s.; 21 cm
 178. Integracja polskiego rolnictwa z Unią Europejską - implikacje dla polityki państwa: Konferencja Okrągłego Stołu 18-20 czerwca 1998 r.
     /[red. nauk. Szczepan Figiel].- Olsztyn: Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej, 1999.- 156, [2] s.: wykr.; 23 cm
 179. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską, wspólna polityka rolna, fundusze strukturalne.- Warszawa: Fundacja Programów
     Pomocy dla Rolnictwa, 1998.- 151, [1] s.: 2 mapy, wykr.; 24 cm
 180. Integracja RP z Unią Europejską: zadania Straży Granicznej /[red. nauk. Andrzej Tkacz].- Kętrzyn: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 
     2000.- 213 s.: il.; 25 cm
     Ø Konferencję zorg. w związku z realizacją projektu badawczego Granica wschodnia RP granicą Unii Europejskiej
 181. Integracja z Unią Europejską: konieczne dostosowania i spodziewane skutki w polskim rolnictwie /[aut. Anna Andrychowicz et al.].- 
     Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000.- 162 s.: il.; 21 cm
     Ø Publ. w ramach projektu PL 9607-01-15/22/773
 182. Integration of the dairy sector with European Union challenges and chances for Central Europe: proceedings of the international 
     scientific conference, Warsaw 28 November 1997 /ed. by Barbara Kowrygo and Stanisław Berger.- Warszawa: Fundacja Rozwój SGGW 
     [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], 1997.- 149 s.: il.; 24 cm
 183. Issues concerning the transformation of economies from central planning to the free market /scientific ed. Jerzy Witold Wiśniewski.-
     Toruń: Toruńska Szkoła Zarządzania, 1998.- 165, [1] s.: il.; 24 cm
     Ø Tekst ang., niem.
 184. Jabłońska Lilianna, Święcka Joanna: Rola organizacji producenckich w świetle regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących sektora
     świeżych owoców i warzyw.- Poznań: Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, 1998.- 95 s.; 24 cm
 185. Jabłońska Lilianna: Rynek owoców i warzyw.- Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000.- 52, [1] s.: il.; 21 cm
     Ø Prawo Rolne Unii Europejskiej a Polski Sektor Rolny
 186. Jacukowicz Zofia: Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA.- Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2000.-
     181 s.: il.; 24 cm
 187. Jagas Józef: Czynniki i metody warunkujące produktywność i wydajność w okresie integracji Polski z Unią Europejską.- Opole: 
     Uniwersytet Opolski, 1999.- 160, [12] s.: il.; 24 cm
 188. Jagas Józef: Metody zwiększenia produktywności i konkurencyjności w warunkach integracji Polski z Unią Europejską.- Opole: 
     Uniwersytet Opolski, 2000.- 146: il.; 24 cm
 189. Jaka Europa?: materiały z konferencji naukowej, Wrocław 6-8 V 1998 /[aut. Marian Wolański et al.; red. Elżbieta Stadtmüller].- Wrocław: 
     "Alta 2", 1998.- 348 s.; 21 cm
  Ø Tekst częśc. ang.
 190. Janowicz Rafał: Rynek kart płatniczych w Polsce na tle rozwiniętych rynków w krajach Unii Europejskiej: stan obecny i perspektywy 
     rozwoju.- Warszawa: Narodowy Bank Polski. Departament Analiz i Badań, 2001.- 107 s.: il. kolor. (w tym kolor.), mapa; 21 cm
 191. Jantoń-Drozdowska Elżbieta: Regionalna integracja gospodarcza.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.- 151, [1] s.: wykr.; 24 cm
 192. Januszkiewicz Włodzimierz: Usługi w Unii Europejskiej.- Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 1997.- 72, [1] s.; 24 cm
 193. Jaroszyński Adam, Krzyżewski Remigiusz: Konkurencja a regulacja w sektorze usług pocztowych.- Warszawa: Urząd Antymonopolowy:
     "Elipsa", 1995.- 160 s.; 20 cm
  Ø Zawiera także wybrane dokumenty Wspólnoty Europejskiej tł. z różnych jęz.
 194. Jaroszyński Adam, Janusz Renata: Procedury antymonopolowe.- Warszawa: Urząd Antymonopolowy: "Elipsa", 1995.- 244 s.; 20 cm
 195. Jasiński Leszek Jerzy: Analiza integracji: przygotowania do członkostwa Polski w Unii Europejskiej.- Warszawa: "Zigguart", 1998.-
     149, [1] s.: wykr.; 21 cm
 196. Jasiński Leszek Jerzy: Integracja regionalna w warunkach globalizacji gospodarki światowej.- Warszawa: Warszawska Wyższa Szkoła
     Ekonomiczna, 2000.- 324 s.: il.; 21 cm
 197. Jasiński Leszek Jerzy: Perspektywy integracji: Polska a Unia Europejska.- Warszawa: Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1998.-
     156 s.: wykr.; 21 cm
 198. Jasiński Piotr: Europa jako szansa: polityka regionalna Unii Europejskiej i jej instrumenty a władze lokalne i regionalne /współpr.
     P. Bongers i J. Jordan; [tł. cz. 2 Anna Jędrzejewska; Oxecon Ltd.].- Warszawa: "Elipsa": na zlec. Brytyjskiego Funduszu Know How. 
     Programu Wspierania Samorządów Lokalnych, 2000.- 82 s.; 24 cm
 199. Jasiński Piotr, Papaj Jacek, Ross Cathryn: Książka teleadresowa Unii Europejskiej dla samorządowców.- Warszawa: "Elipsa": 
     na zlec. Brytyjskiego Funduszu Know How. Programu Wspierania Samorządów Lokalnych, 2000.- 98 s.; 24 cm
 200. Jasiński Piotr, Ross Cathryn: Unia Europejska a władze lokalne i regionalne /współpr. P. Bongers; [tł. Jacek Papaj.- Warszawa: "Elipsa": 
     na zlec. Brytyjskiego Funduszu Know How. Programu Wspierania Samorządów Lokalnych, 2000.- 85 s.; 24 cm
 201. Jesień Leszek: Po Amsterdamie, przed poszerzeniem: panorama polityczna Unii Europejskiej.- Warszawa: Kolegium Europejskie-Natolin, 
     1998.- 218 s.: 2 wykr.; 24 cm
  Ø Traktat Amsterdamski 1997 r.
 202. Jędraszko Andrzej: Na drodze do zjednoczonej Europy.- Warszawa: "Akapit-DTP", cop. 2001.- 242 s.: il., mapa; 25 cm
  Ø Integracja europejska - od 1945 r.
 203. Johanson Lennart, Gołębiowska Urszula: Normy i standardy dla mleka, produktów mlecznych, warzyw i owoców w Unii Europejskiej.- 
     Koszalin: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Regionalny Ośrodek [etc.]: "Ekspert-SITR", 1999.- 18, [1] s.; 21 cm
     Ø Programy Pomocowe Wspólnot Europejskich
 204. Kaczmarek Julian: Unia Europejska: rozwój i zagrożenia.- Wrocław: "Atla 2", 2001.- 222 s.; 21 cm
 205. Kaczmarek Krzysztof, Kwiecień Ryszard, Gołos Piotr: Cele, zadania i instrumenty realizacji polityki leśnej w Polsce i wybranych krajach 
     Unii Europejskiej.- Warszawa: Instytut Badawczy Leśnictwa. Sekcja Wydawnictw, 1998.- 79 s.: wykr.; 25 cm
 206. Kaczmarek Tadeusz Teofil: Poradnik eksportera do krajów Unii Europejskiej.- Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1998.-
     310, [2] s.: il.; 25 cm
     Ø  Tekst częśc. ang., niem.
 207. Kalinowski Tomasz, Umiński Stanisław: Doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie polityki proinnowacyjnej /współpr. Grzegorz Stanisławski.-
     Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 1996.- [4], 63 s.: wykr.; 29 cm
 208. Kalka Piotr: Polityka badawczo-rozwojowa Wspólnot Europejskich - w perspektywie przystąpienia Polski do ugrupowania.- [Poznań:
     Instytut Zachodni, 1998].- [2], 36 s.; 30 cm
 209. Kalka Piotr: Polityka badawczo-rozwojowa Wspólnot Europejskich.- Poznań: Instytut Zachodni, 1997.- 279, [1] s.; 21 cm
 210. Karpiński Andrzej, Paradysz Stanisław, Podedworny Henryk: Metodyka analizy dostosowania regionu do potrzeb integracji z Unią 
     Europejską w warunkach gospodarki rynkowej na przykładzie regionu północno-wschodniego: ekspertyza.- Białystok: Wydawnictwo 
     Uniwersytetu w Białymstoku, 1998.- 167 s.; 24 cm
 211. Karpiński Andrzej: Unia Europejska - Polska: dylematy przyszłości.- Warszawa: "Elipsa", 1998.- 257 s.; 21 cm
 212. Karpiński Andrzej, Paradysz Stanisław, Ziemiecki Jacek: Zmiany struktury gospodarki w Polsce do roku 2010: Polska na tle Unii Europejskiej.-
     Warszawa: "Elipsa", 1999.- 367, [3] s.; 21 cm
 213. Karta podstawowych praw Unii Europejskiej: tekst z objaśnieniami Sekretariatu Konwencji ; Stan prawny na 1 stycznia 2001 r /wprowadzenie
     i tł. Marek Antoni Nowicki.- Kraków: "Zakamycze", 2001.- 113, [1] s.; 15 cm
     Ø  Tekst równol. pol., ang.
 214. Karwowska Renata, Calski Paweł, Włodarczyk Zofia, Zięba Urszula: Regulacja i prywatyzacja w dziedzinach infrastrukturalnych w perspektywie 
     integracji z Unią Europejską.- Warszawa: "Edukacja i Praca": Instytut Technologii i Eksploatacji, 1999.- 188 s.: wykr.; 25 cm
 215. Kaszuba Krzysztof, Chmaj Artur et al.: Podkarpackie wilki czyli Sztuka skutecznego eksportu do Unii Europejskiej.- Rzeszów: Małopolski 
     Instytut Gospodarczy, 2000.- 158 s.: il.; 24 cm
 216. Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta: Polska w drodze do Unii Europejskiej.- Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999.- 314, [2] s.; 21 cm
 217. Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta: Stosunki Polski ze Wspólnotami Europejskimi od 1989 roku.- Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
     Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 1997.- [6], 371 s.; 21 cm
     Ø  Tekst częśc. także ang. - Zawiera przygot. przez aut. zbiór wybranych artykułów i oprac. z kilku ostatnich lat.
 218. Kępiński Marian, Nowicka Aurelia: Reguły konkurencji a porozumienia kooperacyjne.- Warszawa: Urząd Antymonopolowy Poznań:
     "Ars Nova", 1995.- 211 s.; 20 cm
     Ø Zawiera także tł. z różnych jez. wybranych regulacji i orzeczeń organów Wspólnoty
 219. Kierunki polskiego rozwoju rynku finansowego w procesie integracji z Unią Europejską: 5 esejów /pod red. nauk. Józefa Rutkowskiego.-
     Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu, 1998.- 343 s.: wykr.; 24 cm
 220. Kierunki zmian w wyższym szkolnictwie rolniczym: materiały z seminarium poświęconemu zmianom w wyższym szkolnictwie rolniczym, 
     które odbyło się 9 września 1997 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego /[kom. red. Jan Łabętowicz et al.].- Warszawa: Fundacja
     "Rozwój Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego", 1998.- 87 s.; 21 cm
 221. Kisiel Michał: Rynek zbóż.- Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000.- 45, [1] s.; 21 cm
     Ø Prawo Rolne Unii Europejskiej a Polski Sektor Rolny
     Ø Publ. powstała w ramach projektu Phare PL 9609-01-15/22/773
 222. Kołecka Beata: Państwa nordyckie Unii Europejskiej wobec problemów Unii.- Warszawa: Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych,
     1998.- 20 s.; 22 cm
 223. Komar Andrzej: Finanse publiczne w gospodarce rynkowej.- Bydgoszcz: "Branta", cop. 1996.- 313, [1] s.: rys., wykr.; 20 cm
 224. Komar Andrzej: Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej.- Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996.- 129, [3] s.; 21 cm
 225. Komor Marcin: Euromarketing: strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.- 
     202, [2] s.: il., mapy; 24 cm
 226. Komorowska Elżbieta Maria: Vademecum skutecznego działania radnego, biznesmena, polityka.- Warszawa: "Net Solution Biznes Partner - 
     Wspieranie Inicjatyw Lokalnych", [2000].- 216 s.: il; 21 cm
 227. Kondrakiewicz Teresa: Holdingi w przemyśle cukrowniczym: procesy dostosowawcze do integracji z Unią Europejską.- Lublin: 
     Wydawnictwo UMCS - Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.- 285 s.: il.; 24 cm
 228. Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu . (5; . 1998; ( Wrocław) Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie
     integracji z Unią Europejską: V Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Wrocław, Polanica Zdrój, Praga, 
     22-25 września 1998. T. 1 /[red. naukowy Stanisław Urban].- Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej , 1998.- 552 s.: il., mapy; 24 cm
     Ø Tekst ang., czes., pol., ros.
 229. Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu . (5; . 1998; ( Wrocław) Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie
     integracji z Unią Europejską: V Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Wrocław, Polanica Zdrój, Praga, 
     22-25 września 1998. T. 2 /[red. naukowy Stanisław Urban].- Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej , 1998.- 669 s.: il.; 24 cm
     Ø Tekst ang., czes., pol., ros.
 230. Konitz Bolesław, Michalak Zygmunt: Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej oraz integracja polskiego rolnictwa z Unią.- Minikowo: 
     Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 1997.- 24 s.: 1 wykr.; 21 cm
 231. Konkurencja a regulacja w sektorze górnictwa węglowego i stali.- Warszawa: Urząd Antymonopolowy: "Elipsa", 1995.- 218 s.; 20 cm
     Ø Zawiera także wybrane dokumenty Wspólnot Europejskich tł. z różnych jęz.
 232. Konkurencja zagraniczna i ochrona rynku krajowego: raport z konferencji naukowej zorganizowanej 26 marca 1998 r. w Wyższej Szkole 
     Zarządzania i Marketingu w Warszawie /[red. Aleksandra Kantorowicz].- Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 1998.- 
     159 s.: wykr.; 24 cm
 233. Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego /pod red. Wojciecha Kosiedowskiego.-
     Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000.- 305 s.: mapy; 24 cm
 234. Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. T. 1 /[pod red. nauk. Jana Bossaka, Wojciecha Bieńkowskiego.- 
     Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej. Kolegium Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa, [2000].- 327, [1] s.: il.; 24 cm
     Ø Ref. z międzynarodowej konferencji, Warszawa, 22-23 września 2000 r
 235. Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. T. 2 /[pod red. nauk. Jana Bossaka, Wojciecha Bieńkowskiego.- 
     Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej. Kolegium Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa, [2000].- 479, [1] s.: il.; 24 cm
     Ø Ref. z międzynarodowej konferencji, Warszawa, 22-23 września 2000 r
 236. Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji: materiały konferencyjne. Cz. 1 /kom. red. Jan Bossak, 
     Wojciech Bieńkowski, Jan Kruszewski.- Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa, 2000.- 245 s.: il.; 25 cm
 237. Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji: materiały konferencyjne. Cz. 2 /kom. red. Jan Bossak,
     Wojciech Bieńkowski, Jan Kruszewski.- Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa, 2000.- 267 s.: il.; 25 cm
 238. Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej /pod red. Henryka Podedwornego, Jerzego Grabowieckiego,
     Henryka Wnorowskiego.- Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000.- 440 s.: il.; 24 cm
 239. Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską: materiały konferencji zorganizowanej przez 
     słuchaczy dziennych studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 29 czerwca 
     1999 roku.- Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, [2000].- [2], 193 s.: il.; 25 cm
 240. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw: regionalna przedkongresowa konferencja, Toruń 24 listopada 2000 /[koordynacja i red. wyd. 
     Zygmunt Majcherek, Bohdan Godziszewski, Lech Szczerbowski].- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom
     Organizatora", cop. 2000.- 154 s.: il., mapy; 24 cm
 241. Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec perspektywy jej integracji ekonomicznej z Unią Europejską: praca zbiorowa /pod red. 
     Mieczysława Syrka.- Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 1999.- 145 s.: il.; 24 cm
 242. Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską: teoria, praktyka, polityka /pod red. Anny Zielińskiej-Głębockiej.- 
     Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2000.- 248, [1] s.: il.; 24 cm
 243. Konkurencyjność regionów /pod red. Mirosławy Klamut.- Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1999.- 
     300 s.: mapy, wykr.; 24 cm
 244. Konopka Hanna: Edukacja europejska: ścieżka edukacyjna dla gimnazjum.- Warszawa: "Graf-Punkt", 2000.- 137, []3] s.: il., mapy kolor.; 24 cm
 245. Konsekwencje realizacji III etapu unii gospodarczej i walutowej dla Polski.- Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego,
     1998.- 167 s.; 24 cm
 246. Konsument żywności i jego zachowania rynkowe: ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 /red. nauk. Krystyna 
     Gutkowska, Irena Ozimek.- Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2000.- 569 s.: il., mapa; 24 cm
 247. Kontrola łączenia przedsiębiorstw. [Cz.] 2.- Warszawa: "Elipsa", 1998.- 346 s.; 21 cm
     Ø Zawiera także wybrane dokumenty Wspólnoty Europejskiej tł. z różnych. jęz
 248. Kontrola połączeń przedsiębiorstw I /wprowadzenie Tadeusz Skoczny.- Warszawa: Urząd Antymonopolowy: "Elipsa", 1995.- 201 s.; 20 cm
     Ø Zawiera także wybrane dokumenty Wspólnoty Europejskiej tł. z różnych jęz.
 249. Kontrola połączeń przedsiębiorstw II.- Warszawa: Urząd Antymonopolowy: "Elipsa", 1995.- 210 s.; 20 cm
     Ø Zawiera także wybrane dokumenty Wspólnoty Europejskiej tł. z różnych jęz.
 250. Kontrola połączeń przedsiębiorstw III.- Warszawa: Urząd Antymonopolowy: "Elipsa", 1995.- 193 s.; 20 cm
     Ø Zawiera wybrane dokumenty Wspólnoty Europejskiej tł. z różnych jęz.
 251. Koronkiewicz Andrzej, Nowacki Włodzimierz, Romanow Henryka: Kierunki rozwoju polityki zdrowotnej oraz projekt koordynacji przepisów
     polskich w ochronie zdrowia z uregulowaniem Unii Europejskiej.- Warszawa: Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, 1999.- 136 s.; 21 cm
 252. Korpalski Henryk: System certyfikacji i akredytacji w Unii Europejskiej: krajowe systemy certyfikacji i akredytacji.- Warszawa: "Zetom", 
     1995.- [6], 62 s.; 29 cm
 253. Korzyści i zagrożenia związane z przewidywanym członkostwem krajów CEFTA w Unii Europejskiej: praca zbiorowa /pod red. Pawła Bożyka.-
     Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, cop. 2000.- 220 s.; 24 cm
 254. Kozak Marek, Pyszkowski Andrzej, Szewczyk Robert: Słownik rozwoju regionalnego.- Wyd. 3 zaktual. i uzup.- Warszawa: Polska Agencja 
     Rozwoju Regionalnego, 2000.- 75 s.; 21 cm
 255. Kozak Marek, Pyszkowski Andrzej, Szewczyk Robert: Słownik rozwoju regionalnego.- Wyd. 4 zaktual. i uzup.- Warszawa: na zlec. Polska 
     Agencja Rozwoju Regionalnego: Instytut Technologii Eksploatacji, 2001.- 66, [1] s.; 21 cm
 256. Kozińska Barbara: Kierunki rozwoju systemów płatności.- Warszawa: Narodowy Bank Polski. Departament Analiz i Badań, 1998.- [4], 36 s.; 21 cm
 257. Król-Bogomilska Małgorzata: Kary pieniężne w prawie antymonopolowym: w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, w europejskim 
     prawie wspólnotowym.- Warszawa: "KiK" Konieczny i Kruszewski, 2001.- 415, [1] s.; 21 cm
     Ø Zawiera także teksty aktów prawnych
 258. Kryńska Elżbieta: Instrumenty polityki strukturalnej na rynku pracy w Polsce w okresie dostosowań do Unii Europejskiej.- Warszawa: 
     Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1997.- 70, [1] s.; 21 cm
 259. Krzyżanowska Zofia: Analiza skutków Agendy 2000 na rynku mleka w Polsce.- Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 
     (FAPA), 2000.- 40, [1] s.: il.; 21 cm
     Ø Na okł. podtyt.: polskie rolnictwo a standardy UE
 260. Kształtowanie się polskiego importu w okresie transformacji. Z. 2.- Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.Biuro Rozwoju
     Regionalnego, 1997.- 47 s.; 30 cm
 261. Kudłacz Tadeusz: Programowanie rozwoju regionalnego.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.- 179, [1] s.: wykr.; 24 cm
 262. Kujawa Jerzy: Wspólna polityka żeglugowa Unii Europejskiej.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999.- 149 s.; 24 cm
 263. Kulesza Michał, Radwan-Rörhenschef Marcin, Bobiński Jacek: Konkurencja a regulacja w działalności komunalnej: kierunki zmian w prawie
     i orzecznictwie polskim w świetle Układu Europejskiego.- Warszawa: Urząd Antymonopolowy: "Elipsa", 1995.- 158 s.; 20 cm
     Ø Zawiera także wybrane dokumenty Wspólnoty Europejskiej tł. z różnych jęz.
 264. Kultura polska a Unia Europejska: problemy, wyzwania, nadzieje /pod red. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej.- Warszawa Wrocław: 
     Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998.- 158 s.: 1 mapa, wykr.; 24 cm
 265.Kultura w procesie integracji europejskiej: treści programowe /pod red. Kazimierza Sobotki; [aut. Ryszard Kluszczyński et al.].- Łódź: 
     Instytut Europejski, 1998.- 78 s.; 30 cm
 266. Kundera Jarosław: Trade and specialisation between Poland and the European Union in the perspective of enlargement.- Wrocław: 
     Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998.- 50, [1] s.; 20 cm
 267. Kundera Jarosław, Ostrowska Elżbieta: Wymiana towarów i inwestycji między Polską a krajami Unii Europejskiej.- Wrocław: Wydawnictwo
     Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998.- 143 s.: err.; 21 cm
 268. Kuśmierczyk Marlena: Szwecja wobec integracji europejskiej.- Szczecin: "PoNaD", 2001.- 133 s., [2] s. tabl. kolor.: il., mapa; 24 cm
 269. Latoszek Ewa: Podmiotowość prawna Wspólnoty Europejskiej i jej kompetencje w zakresie zewnętrznych stosunków umownych.- 
     Warszawa: "Elipsa", 1999.- 71 s.; 24 cm
 270. Latoszek Ewa: Polityka traktatowa Wspólnoty Europejskiej wobec europejskich krajów nieczłonkowskich.- Warszawa: Szkoła Główna 
     Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 1999.- 274, [1] s.; 24 cm
 271. Leonard Dick: Przewodnik po Unii Europejskiej /[przekł. Aldona i Witold Matuszyńscy].- Warszawa: "Studio Emka", 1998.- 370, [1] s.: il.; 22 cm
     Ø Tyt. oryg.: "Guide to the European Union" 1997. - Tyt. serii oryg.: The Economist Books
 272. Leonard Mark: Europa odkryta na nowo /[przekł. Magdalena Rostron].- Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 1999.- 66, [1] s.: 1 fot., 
     2 mapy, wykr.; 24 cm
     Ø Tyt. oryg.: Rediscovering Europe, 1998
 273. Lessons of EEC membership: Greece, Ireland, Portugal, Spain.- Warsaw: Polish Institute of International Affairs, 1993.- 111 s.; 24 cm
 274. Leszczyński Leszek: Wspólnoty europejskie: instytucje, źródła prawa, proces integracji.- Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższa
     Szkoła Zarządzania i Administracji, 2001.- 163 s.; 24 cm
 275. Leśniak Barbara: Projektowanie rozwoju gospodarstw rolniczych według standardów Unii Europejskiej.- Poznań: Krajowe Centrum 
     Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział w Poznaniu, 1999.- 89 s.: rys., 1 wykr.; 29 cm
 276. Leśnictwo polskie wobec prywatyzacji oraz prawa leśnego Unii Europejskiej: materiały z sesji naukowej, Tuchola 26-27 czerwca 1998 r. 
     /[przygot. do dr. Marek Skrobacki]; Polskie Towarzystwo Leśne.- Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa 
     Wiejskiego]", 1998.- 88 s.: wykr.; 24 cm
 277. Liberalizacja sektora energetycznego i telekomunikacyjnego /pod red. Andrzeja T. Szablewskiego.- Warszawa: "Elipsa", cop. 1998.- 257 s.:
     1 mapa, wykr.; 21 cm
 278. Liberalizacja usług transportowych w ramach Jednolitego Rynku: materiał z seminarium "Liberalizacja usług transportowych w ramach 
     Jednolitego Rynku" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze w dniach 
     29-30 września 1997 roku w Łodzi, finansowanego w ramach Programu PHAgencja Rynku Energii/SIERRA /red. naukowa Jan Burnewicz.-
     Łódź: Instytut Europejski, 1998.- 173 s.; 21 cm
 279. Lipińska-Słota Alina: Lądowy tranzyt ładunków przez terytorium Polski w warunkach integracji europejskiej.- Katowice: Wydawnictwo 
     Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2000.- 222 s.: il., mapy; 25 cm
 280. Liro Anna: Ochrona środowiska w rolnictwie.- Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000.- 59, [1] s.: 1 il.; 21 cm
     Ø Prawo Rolne Unii Europejskiej a Polski Sektor Rolny
    Ø Publ. powstała w ramach projektu Phare PL 9607-01-15/22/773
 281. Lissowski Olgierd: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i w Polsce.- Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 
     1998.- 59 s.; 24 cm
 282. Lusawa Roman: Ofensywa handlowa Unii Europejskiej na kontynencie amerykańskim.- Płońsk: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju 
     Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "Poświętne", [2001].- 24 s.: 2 mapy; 29 cm
 283. Lusawa Roman: Prawdopodobne kierunki rozwoju polityki Unii Europejskiej wobec rolnictwa a strategia rozwoju województwa mazowieckiego.- 
     Płońsk: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "Poświętne", [2001].- 44 s.: il., mapa; 29 cm
 284. Łuszczuk Michał: Rzecznik Praw Obywateli Unii Europejskiej: (Ombudsman UE).- Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
     2000.- 87 s.: il.; 24 cm
 285. Machińska Hanna: Rozwój prawa i instytucji Wspólnot Europejskich - podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej: notatki z wykładu.- 
     Warszawa: [Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego], 1997.- 117, [9] s.: 2 wykr., err.; 24 cm
 286. Maciejewski Piotr Jan: System finansowy, bankowy i monetarny Unii Europejskiej: materiały pomocnicze.- Radom: Wyższa Szkoła Finansów
     i Bankowości: współpr. wydaw. Instytut Technologii Eksploatacji, 2000.- 24 s.; 24 cm
 287. Majewicz Alfred Franciszek, Wicherkiewicz Tomasz: Polityka językowa na Kaszubach na tle prawodawstwa wobec mniejszości 
     w jednoczącej się Europie: (diagnoza i postulaty).- Stęszew: International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies, 1999.- 24 s.; 24 cm
 288. Majewska-Jurczyk Barbara: Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
     1998.- 178 s.: 3 wykr., err.; 21 cm
 289. Maleszka Alicja: Narzędzia sterowania jakością w polskiej gospodarce wolnorynkowej /kom. red. Ryszard Barczyk et al.].- Poznań:
     Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej , 1997.- 272 s.: 1 mapa, rys., wykr.; 24 cm
 290. Malosse Henri, Fontaine Pascal: Słownik instytucji i terminów Unii Europejskiej /tł. Maria Celina Błaszczyk, Marian Stasiak, Joanna Wódke].-
     Warszawa: Komitet Integracji Europejskiej, 1997.- 200 s.; 17 cm
     Ø Tyt. oryg.: Alphabetiques Retz: les institutions européennes
 291. Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny /Mieczysław Bąk [et al.].- Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
     2001.- 122 s.; 23 cm
     Ø Zawiera także wykaz europejskich aktów prawnych
 292. Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu integracji europejskiej: (wybrane problemy teorii i praktyki zarządzania).T. 1 /red. nauk. Henryk 
     Lewandowski, Krzysztof Malik, Maciej Miszewski.- Bytom: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji Opole: Politechnika Opolska, 2000.- 
     171 s.: il.; 24 cm
 293. Małecki Zdzisław: Ochrona i zarządzanie środowiskiem. T. 2,Elementy zarządzania środowiskiem naturalnym.- Katowice: Śląska Wyższa 
     Szkoła Zarządzania, 2000.- 218, [1] s.: il., mapy; 24 cm
     Ø Prawo ochrony środowiska międzynarodowe - Unia Europejska - stan na 2000 r. - podręcznik
 294. Marketingowe procesy dostosowawcze przedsiębiorstw do funkcjonowania w warunkach integracji z Unią Europejską: praca zbiorowa 
     /pod red. Krystyny Śliwińskiej; [aut. oprac. Krystyna Śliwińska et al.].- Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz. Akademia Ekonomiczna, 
     2000.- 168 s.: il.; 25 cm
 295. Markowska Elżbieta, Müller Aleksander: Ekonomiczne przesłanki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.- Warszawa: Fundacja Innowacja,
     1996.- 152 s.; 21 cm
 296. Masłowski Lech Krzysztof: O lepszą jakość mleka.- Olsztyn: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 1997.- 60 s.: 1 rys.; 30 cm
 297. Masłowski Włodzimierz, Staniszewska-Kowalak Dorota: Glosariusz terminów Układu Europejskiego: angielsko-francusko-polski.- Warszawa:
     Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 1998.- 81, [1] s.; 20 cm
 298. Matusewicz Zdzisław: Lokalny wymiar integracji europejskiej: samorząd terytorialny.- Szczecin: Zachodniopomorskie Centrum Informacji 
     Europejskiej, 2001.- 64 s.; 30 cm
 299. Matyja Mirosław: Wpływ Zrzeszenia Konfederacji Przemysłowców i Pracodawców Europy (UNICE) na proces decyzyjny w Unii Europejskiej.-
     Warszawa: "Scholar", 2000.- 196 s.; 21 cm
 300. Maziarz Ewa: Kontynent potęgi: powstanie i rozwój Unii Europejskiej na tle globalnej równowagi sił.- Warszawa: "K. E. Liber", 1999.- 134 s.; 21 cm
 301. Mączka Lucyna: Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską: pomocnicze materiały dydaktyczne.- Kraków: Wydawnictwo 
     Akademii Ekonomicznej, 2001.- 51, [1] s.; 24 cm
 302. Menedżer jakości: praca zbiorowa /pod red. Jana Bagińskiego.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskej, 2000.-
     384, [1] s.: il.; 24 cm
 303. Metodologia Unii Europejskiej w dziedzinie statystyki turystyki /[tł. Ewa Dziedzic, Magdalena Kachniewska].- Warszawa: [Zakład 
     Wydawnictw Statystycznych], 1998.- 120 s.; 30 cm
   Ø Przedm. równol. pol., ang.
     Ø Dodatek do zaleceń Rady dotyczący metodologii Wspólnoty w dziedzinie statystyki turystyki, w wersji oryginalnej Annex to the Council 
       recommendation for a Community methodology on tourism statistics
 304. Metody pozyskiwania produktów drobiarskich zgodnych z wymogami jakościowymi Unii Europejskiej: materiały seminarium, 
     Balice 9-10 listopad 1998.- Kraków: Instytut Zootechniki, 1998.- 141, [3] s.: fot., rys., wykr.; 24 cm
 305. Mężyk Anna: Restrukturyzacja kolei europejskich: wybrane przykłady.- Radom: Politechnika Radomska, 1999.- 109 s.: il.; 20 cm
 306. Miasta europejskie - szanse i perspektywy współpracy: materiały z VII Tyskiego Seminarium Majowego /praca pod red. Ewy
     Okoń-Horodyńskiej i Marka S. Szczepańskiego.- Tychy: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych: "Jotan", 1999.- 90, [2] s.; 24 cm
  Ø Tekst częśc. tł. z fr., niem., wł.
 307. Michalski Tomasz: Polska w drodze do Unii Europejskiej: gdzie jesteśmy? jak iść? (badania porównawcze - metody, wyniki).- Warszawa: 
     "Difin", 2000.- 236 s.: il.; 21 cm
 308. Miecznikowski Stanisław: Wybrane problemy integracji europejskiej: skrypt dla studentów studiów dziennych, zaocznych, eksternistycznych.-
     Olsztyn: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomiki Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1999.- 95, [1] s.: wykr.; 24 cm
 309. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej: metody i wyniki badań /Piotr Koślacz [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Naukowe 
     Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2000.- 269 s.: il.; 24 cm
 310. Mika Jerzy: Ocena dostosowania gospodarki Polski do gospodarek państw Unii Europejskiej w latach 1990-1995.- Katowice: Akademia
     Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1996.- 108 s.: rys., wykr.; 25 cm
 311. Mika Jerzy: Perspektywy integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską: (fakty i oceny w zakresie wybranych aspektów).- Katowice: 
     Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1997.- 204 s.: rys., wykr.; 25 cm
 312. Miklaszewski Stanisław: Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej.- Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - 
     National-Louis University, 1999.- 166 s.:; 24 cm
 313. Miklaszewski Stanisław: Unia Europejska a interesy ekonomiczne krajów Grupy Wyszehradzkiej.- Kraków: Wydawnictwo Oddziału
     Polskiej Akademii Nauk, 1997.- 93, [2] s.; 24 cm
314. Misala Józef, Pluciński Eugeniusz M.: Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską: teoria i praktyka.- Warszawa: 
    "Elipsa", 2000.- 246 s.: il.; 24 cm
 315. Młodzi Polacy o Unii Europejskiej.- Kraków: Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 1998.- 50 s.; 21 cm
 316. Model instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w Polsce: praca zbiorowa /pod red. Andrzeja Pyszkowskiego, Jacka Szlachty, Jana 
     Szomburga; zespół aut. Wojciech Dziemianowicz [et al..- Gdańsk Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000.- 144 s.; 24 cm
 317. Modele oceny zgodności bezpieczeństwa wyrobów z dziedziny automatyki, robotyki oraz zintegrowanych systemów wytwarzania: 
     przewodnik metodyczny do europejskich oraz krajowych modeli oceny zgodności /Marek Dźwiarek [et al.].- Warszawa: Centralny Instytut 
     Ochrony Pracy, 2000.- 123 s.; 24 cm
 318. Modyfikacja funkcji i procesów w przedsiębiorstwach: praca zbiorowa /pod red. Małgorzaty Czerskiej i Ryszarda Rutki.- Sopot: Fundacja 
     Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001.- 284 s.: il.; 24 cm
  Ø Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej
 319. Molle Willem: Ekonomika integracji europejskiej: teoria, praktyka, polityka /[tł. z ang. Piotr Kuropatwiński et al.].- Gdańsk: Fundacja 
     Gospodarcza NSZZ [Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego] "Solidarność", 1995.- XII, 571 s.: wykr.; 23 cm
  Ø Oryg.: "The economics of European integration"
 320. Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską - aspekty regionalne: (materiały z konferencji
     16-17 maja 2000, zorganizowanej przez KPZK PAN i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego) /pod red. Andrzeja Stasiaka; Szkoła Główna 
     Gospodarstwa Wiejskiego.- Warszawa: [Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], 2000.- 
     314, [1] s.: il., mapy (w tym kolor.); 24 cm
 321. Możliwości wyposażenia rolnictwa w nowoczesne środki techniczne w kontekście integracji Polski z Unią Europejską /[zespół aut. Jerzy 
     Buliński et al.].- Warszawa: Wydawnictwo SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], 2001.- 143 s.: il.; 24 cm
 322. Mroczek Wojciech: Zmiany w polskim handlu artykułami rolnymi w okresie obowiązywania Układu Europejskiego, umów z krajami EFTA 
     i CEFTA: perspektywy rozwoju.- Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1995.- 52 s.; 29 cm
 323. Muszyński Mariusz: Neutralność a integracja: austriacki pomysł na zjednoczenie z Europą.- Toruń: Pracownia Duszycki, 1998.- 164 s.; 21 cm
 324. Muszyński Mariusz: Neutralność Austrii a udział we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.- Warszawa: Polska Fundacja
     Spraw Międzynarodowych, 1998.- 16 s.; 21 cm
 325. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska /pod red. Stanisława Wajdy i Janusza Żurka; [wybór tekstów i red. S. Wajda i J. Żurek; tł. z ang. 
     Renata Lasek].- Warszawa: Agencja Informacyjna GEA, [1993].- 46, [2] s.; 25 cm
 326. Narodowa koordynacja polityk wspólnotowych w Unii Europejskiej: materiał z seminarium "Narodowa koordynacja polityk wspólnotowych
     w Unii Europejskiej" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz European Institute of Public Administration w Maastricht 
     w dniach 25-26 września 1995 roku w Łodzi, finansowanego w ramach Programu Phare/Sierra /red. nauk. Maria Łabędzka.- Łódź: Instytut 
     Europejski, 1998.- 105 s.; 21 cm
 327. Naruszewicz Stanisław: Unia Europejska: zarys systemu.- Białystok: Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, 1999.- 336 s.: wykr.; 23 cm
 328. Nauczanie i uczenie się: na drodze do uczącego się społeczeństwa /[tł. Katarzyna Pachniak, Robert Piotrowski].- Warszawa: Wyższa Szkoła
     Pedagogiczna Towarzystwo Wiedzy Powszechnej [Towarzystwa Wiedzy Powszechnej], cop. 1997.- 107 s.: il.; 24 cm
  Ø Tyt. oryg.: The White paper on education and training: teaching and learning - towards the learning society, 1995
 329. Negocjacje akcesyjne: wnioski z doświadczeń Austrii, Finlandii, Norwegii i Szwecji.- Warszawa: Kolegium Europejskie-Natolin, [1999].- 
     99, [1] s.: 1 rys.; 24 cm
  Ø Aneksy niem.
 330. Negocjacje akcesyjne: wnioski z doświadczeń Grecji, Hiszpanii i Portugalii.- Warszawa: Kolegium Europejskie-Natolin, [1999].- 74, [1] s.: 1 rys., 1 wykr.; 24 cm
 331. Negocjacje członkowskie - Polska na drodze do Unii Europejskiej /[w opracowaniu udział wzięli Agnieszka Biegaj et al.].- Wyd. 2 poszerz.- 
     Warszawa: Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP [Rzeczypospolitej Polskiej] w Unii Europejskiej: Kancelaria Prezesa
     Rady Ministrów, cop. 2000.- 126 s.; 24 cm
 332. Negocjacje członkowskie - Polska na drodze do Unii Europejskiej /[w opracowaniu udział wzięli Agnieszka Biegaj et al.].- Warszawa: 
     Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP [Rzeczypospolitej Polskiej] w Unii Europejskiej: "Familia", 1999.- 100 s.; 24 cm
 333. Niektóre ekonomiczne bariery wejścia Polski do Wspólnot Europejskich /pod red. Marii Smejdy.- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu
     Śląskiego, 1997.- 84, [4] s.: 1 wykr.; 24 cm
 334. Niektóre problemy ogrodnictwa a integracja Polski z Unią Europejską /Jan Świetlik [et al.].- Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa
     i Gospodarki Żywnościowej, 1997.- 47, [1] s.; 21 cm
 335. Niemczyk Józef: Integracja Irlandii z Unią Europejską w zakresie gospodarki żywnościowej.- Warszawa: Fundacja Programów Pomocy
     dla Rolnictwa [FAPA], 1997.- 56 s.: wykr.; 24 cm
 336. Niepokulczycka Małgorzata: Polityka konsumencka i ochrona interesów konsumentów: materiały dla pracowników i działaczy samorządów
     terytorialnych.- Warszawa: Federacja Konsumentów, [1999].- 59 s.; 21 cm
 337. Noble Alexander: Przewodnik po Unii Europejskiej: od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu /z ang. przeł. Stanisław Zalewski; ed. pol. uaktual.
     i wzbogacona przez Ewę Synowiec.- Wyd. 2 popr.- Warszawa: "Książka i Wiedza", cop. 2000.- 283, [1] s.; 21 cm
  Ø Tyt. oryg.: "From Rome to Maastricht: the essential guide to the European Union" 1995
 338. Nowe przepaści w Europie?, gdy granica Unii Europejskiej przesunie się bardziej na wschód...: Colloquium Opole '97: materiały sesji naukowej
     odbytej w Opolu w dniach 20-22 października 1997 roku /pod red. Michała Lisa i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus; [aut. tekstów Dieter Bach et al.].-
     Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski, 1998.- 98, [1] s.: 2 wykr.; 24 cm
 339. Nowińska Ewa: Reguły konkurencji a umowy dystrybucyjne i serwisowe w zakresie pojazdów samochodowych.- Warszawa: Urząd 
     Antymonopolowy Kraków: Kancelaria Prawa Patentowego, Gospodarczego i Autorskiego "Szwaja, Tabor & du Vall", 1995.- 271 s.; 20 cm
  Ø Zawiera także dokumenty tł. z różnych jęz.
 340. Obiedziński Mieczysław W.: Urzędowa kontrola żywności w Unii Europejskiej.- Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA),
     2000.- 35, [1] s.: il.; 21 cm
  Ø Publ. powstała w ramach projektu PL 9607-01-15/22/773
 341. Obligacje komunalne - emisja i obrót wtórny: praca zbiorowa /pod red. Iwony Wciślak.- Poznań: "Promocja" Biuro Usług Promocyjnych,
     cop. 1998.- 129 s.: wykr.; 21 cm
 342. Ocena: ocena stopnia realizacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich
     państwami członkowskimi /red. nauk. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska; [zespół aut. Janusz Barta et al.].- Warszawa: Instytut Koniunktur 
     i Cen Handlu Zagranicznego: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1998.- 250 s.: wykr.; 24 cm
 343. Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej: materiał z seminarium "Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej" zorganizowanego przez 
     Instytut Europejski w Łodzi i Centre des Etudes Europ‚ennes w Strasbourgu w dniach 22-23 kwietnia 1997 roku w Łodzi, finansowanego 
     w ramach programu Phare/Sierra oraz Fundację Francja-Polska /red. nauk. Marcin Fryźlewicz; [tł. fr. Ewa Miszczak].- Łódź: Instytut
     Europejski, 1998.- 133 s.; 21 cm
 344. Od stowarzyszenia do członkostwa: perspektywa konferencji międzyrządowej: materiały z seminarium zorganizowanego przez Instytut 
     Europejski w Łodzi oraz Trans-European Policy Studies Association w Brukseli w dniach 20-21 października 1994 roku w Łodzi /red. nauk. 
     Stanisław Konopacki, Ewa Miszczak.- Łódź: Instytut Europejski, 1998.- 242 s.; 22 cm
 345. Ogonowska Inga: Bezdomność w krajach Wspólnoty Europejskiej w latach 1991-1992.- Warszawa: Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, 
     1994.- 26 s.; 21 cm
  Ø Na podst.: The second report of the European obserwatory on homelessness / Mary Daly
 346. Opracowanie na potrzeby instytucji edukacyjnych /[przygot. przez zespół aut. pod kier. Jana Doeksena w składzie Jos‚ Maria Garcia 
     Alvarez-Coque et al.].- Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Centrum Naukowo-Wdrożeniowe: Fundacja Programów 
     Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2000.- 53 s.; 30 cm
 347. Opracowanie na potrzeby instytucji handlowych /[przygot. przez zespół aut. pod kier. Jana Doeksena w składzie Jos‚ Maria Garcia 
     Alvarez-Coque et al.].- Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Centrum Naukowo-Wdrożeniowe: Fundacja Programów 
     Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2000.- 68 s.; 30 cm
348. Opracowanie na potrzeby instytucji rynkowych /[przygot. przez zespół aut. pod kier. Jana Doeksena w składzie Jos‚ Maria Garcia 
    Alvarez-Coque et al.].- Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Centrum Naukowo-Wdrożeniowe: Fundacja Programów 
    Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2000.- 61 s.; 30 cm
 349. Opracowanie na potrzeby instytucji związanych z kreowaniem polityki rolnej /[przygot. przez zespół aut. pod kier. Jana Doeksena 
     w składzie Jos‚ Maria Garcia Alvarez-Coque et al.].- Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Centrum Naukowo-Wdrożeniowe:
     Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2000.- 56 s.; 30 cm
 350. Opracowanie na potrzeby instytucji związanych z sektorem rolno-spożywczym w dziedzinie produkcji, analizy, handlu i kontroli /[przygot. 
     przez zespół aut. pod kier. Jana Doeksena w składzie Jos‚ Maria Garcia Alvarez-Coque et al.].- Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa 
     Wiejskiego. Centrum Naukowo-Wdrożeniowe: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2000.- 61 s.; 30 cm
 351. Oręziak Leokadia: System walutowo-finansowy Unii Europejskiej: przewodnik do wykładu.- Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna 
     Wydawnicza, 1997.- 97, [1] s.; 24 cm
 352. Organizacja rynku rolnego w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską /[aut. Ryszard Burzyński et al.].- Minikowo: Ośrodek Doradztwa
     Rolniczego Stara Łubianka: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 1997.- 68 s.: 1 wykr.; 24 cm
 353. Orłowski Witold Maciej: Droga do Europy: makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej.- Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. 
     Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1996.- 226 s.: 1 mapa, wykr.; 30 cm
 354. Orłowski Witold Maciej: Droga do Europy: makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej.- Łódź: Instytut Europejski, 1998.- 331 s.: 1 mapa, wykr.; 24 cm
 355. Orłowski Witold Maciej: The Road to Europe: macroeconomics of accession to the European Union /[transl. by Leszek Podbielski].- Łódź: 
     European Institute, 1998.- 333 s.: il., mapa; 24 cm
  Ø Tyt. oryg.: [Droga do Europy, 1998]
 356. Owczarska Szkoła Wiosenna . 5 . 2001 ( Zakopane V Owczarska Szkoła Wiosenna, Zakopane 19.03-21.03.2001 r.: materiały konferencji
     /[oprac. red. tekstu Urszula Kaczor, Edward Wierzchoś].- [Kraków: Instytut Zootechniki, 2001].- 254, [2] s.: il.; 24 cm
  Ø Tekst częśc. słowac., częśc. tł. z ang.
 357. Pachociński Ryszard: Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1994.- 190 s., 
     [20] s. tabl., [11] k. tabl. złoż., luzem: wykr.; 24 cm
 358. Pająk Władysław: Państwa basenu Morza Śródziemnego a nowa architektura bezpieczeństwa europejskiego.- Warszawa Toruń: 
     Wydawnictwo Adam Marszałek, 1996.- 42, [1] s.; 24 cm
 359. Paliwa w napędach autobusów miejskich: materiały na Komisję Autobusową, Płock, 15-16 czerwiec 2000 r.- Warszawa: Izba Gospodarcza 
     Komunikacji Miejskiej, 2000.- 90 s.: il. (w tym kolor.); 23 cm
 360. Pamiętnik Instytutu Macieja Rataja. Z. 3 /[red. Bolesław Banaszkiewicz; współpr. Alicja Chmielewska et al.].- Warszawa: IMR przy Fundacji
     na rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000", 1996.- 161 s.: fot., 2 mapy, portr.; 24 cm
 361. Panasiewicz Zbigniew, Strahl Danuta: Długookresowe wzorce transformacji strukturalnej dla Polski: międzynarodowe studia porównawcze.-
     Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1997.- 54, [2] s.; 25 cm
 362. Partnerstwo dla członkostwa Unii Europejskiej: studium porównawcze.- [Warszawa]: Kolegium Europejskie-Natolin, [1999].- 109, [1] s.; 24 cm
  Ø Aneksy ang.
 363. Parzymies Stanisław: Unia Europejska a Europa Środkowa: polityczne aspekty współpracy.- Warszawa: Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych,
     1997.- 159 s.; 21 cm
 364. Pasiński Piotr: System podatkowy w Unii Europejskiej, czyli jakie podatki będziemy płacić fiskusowi.- Wyd. 3 uaktual.- Warszawa: 
     Komitet Integracji Europejskiej, 2000.- 24 s.; 23 cm
 365. Paszkowska-Rogacz Anna: Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej: ze szczególnym uwzględnieniem 
     Irlandii i Danii.- Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001.- 43 s.; 21 cm
 366. Pawlas Iwona, Tendera-Właszczuk Helena: Poland's economy competitiveness with respect to the integration with the European Union.- 
     Warsaw: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.- 119 s.: il.; 24 cm
367. Perkowski Tomasz: Z Unią [!] lub bez Unii: stosunek polskich organizacji ekologicznych do integracji europejskiej.- Kraków: "Zielone 
    Brygady", 1999.- 56 s.: 1 rys., 3 wykr.; 21 cm
 368. Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach integracji Polski z Unią Europejską: materiały z konferencji, Olsztyn, 
     wrzesień 2000 /[red. Barbara Stolarczyk].- Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Zarządzania, 2001.-86 s.; 24 cm
 369. Piałucha Marek, Siuta Beata: Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej.- Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza
     Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2001.- 221 s.: il. (w tym kolor.); 25 cm
 370. Piasecki Bogdan, Rogut Anna, Smallbone David: Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sektor MSP.- Warszawa: Polska Fundacja
     Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 2000.- 309 s.: il.; 23 cm
 371. Pietrzyk Irena: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
     2000.- 321, [2] s.: il.; 21 cm
 372. Piotrowski Marian: Zapewnienie jakości w kształtowaniu kwalifikacji zawodowych: [praca zbiorowa] /pod red. Mariana Piotrowskiego; 
     [oprac. Marian Piotrowski, Marzena Bochniak].- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1999.- 147 s.: il., err.; 24 cm
 373. Pizło Wojciech: Rynek owoców w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej: ujęcie teoretyczne i empiryczne.- Warszawa: Wydawnictwo
     SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], 2001.- 165 s.: il., 1 mapa; 24 cm
 374. Plewa Jerzy: Integracja polskiego rolnictwa z Unią Europejską: dokąd zmierzamy ?.- Olecko: Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 1997.- 36 s.: wykr.; 21 cm
 375. Pluciński Eugeniusz Maciej: Handel Polski z Unią Europejską.- Warszawa: "Lam": Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, 2001.- 159, [1] s.; 24 cm
 376. Pluciński Eugeniusz Maciej: Handel zagraniczny krajów Grupy Wyszehradzkiej podczas procesów transformacji systemowej: analiza
     empiryczna handlu między- i wewnątrzgałęziowego Polski, Węgier, Czech i Słowacji z Unią Europejską, Niemcami i w ramach CEFTA 
     w latach dziewięćdziesiątych /[tł. na pol. i red. nauk. E. M. Pluciński].- Warszawa: WSHiFM - Wyższa Szkoła Handlu i Finansów 
     Międzynarodowych: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza., 1998.- 243, [2] s.; 24 cm
  Ø Oryg.: "Der Auáenhandel der Visegrad-Staaten W"hrend des Transformationsprozesses"
 377. Pluciński Eugeniusz Maciej: Makroekonomia gospodarki otwartej: wybrane zagadnienia teoretyczno-empiryczne z perspektywy integracji 
     polskiej gospodarki z rynkiem Unii Europejskiej.- Warszawa: "Elipsa", 1999.- 310, [2] s.: wykr.; 24 cm
 378. Pluciński Eugeniusz Maciej: Makroekonomia gospodarki otwartej: wybrane zagadnienia teoretyczno-empiryczne z perspektywy integracji 
     polskiej gospodarki z rynkiem Unii Europejskiej.- Wyd. 2 popr. i poszerz.- Warszawa: "Elipsa", 2001.- 351, [1] s.: il.; 24 cm
 379. "Poczta Polska w warunkach integracji z Unią Europejską": V Sympozjum Poczty Polskiej, Szczecin 26-28 IX 1997 /[oprac. red. Grzegorz 
     Gołębiewski, Piotr Ładny].- Szczecin: Dyrekcja Okręgu Poczty, 1997.- 431 s.: fot., wykr.; 24 cm
 380. Poczta Walenty, Wysocki Feliks: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską.- Poznań: Rządowe Centrum Studiów 
     Strategicznych.Biuro Rozwoju Regionalnego, 1999.- 101 s.: mapy; 30 cm
 381. Podraza Andrzej: Unia Europejska a Europa Środkowa i Wschodnia.- Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolicki Uniwersytet Lubelski,
     1997.- 120 s.; 21 cm
 382. Podraza Andrzej: Unia Europejska.- Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1999.- 193, [1] s.; 21 cm
 383. Podstawka Marian: System finansowy w rolnictwie na tle integracji Polski z Unią Europejską.- Warszawa: Fundacja Programów Pomocy
     dla Rolnictwa (FAPA), 2000.- 187 s.; 24 cm
  Ø Publ. powstała w ramach projektu PL 9607-01-15/22/773
 384. Podstawy, cel i zakres polityki krajowej i polityki Wspólnoty w dziedzinie konkurencji: materiał z seminarium "Podstawy, cel i zakres
     polityki krajowej i polityki Wspólnoty w dziedzinie konkurencji" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Centre des 
     Etudes Europ‚ennes w Strasbourgu w dniach 25-26 lutego 1997 roku w Łodzi /red. nauk. Maciej Markiewicz.- Łódź: Instytut Europejski,
     1998.- 77 s.; 21 cm
 385. Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich: praca zbiorowa.Cz. 1 /pod red. Józefa Kani; [aut. Brzozowski
     Bronisław et al.].- Kraków: Akademia Rolnicza, 1998.- 542 s.: rys., wykr.; 24 cm
 386. Podstawy projektowania konstrukcji z betonu w ujęciu normy PN-B-03264:1998 w świetle Eurokodu 2: konferencja naukowo-techniczna, 
     Puławy 15-17 czerwca 1998 r..- Puławy Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej, 1998.- 337 s.: rys., wykr.; 29 cm
 387. Polacy wobec integracji Polski z Unią Europejską: trwałość i zmiana postaw społecznych wobec integracji Polski z Unią Europejską 
     /aut. Bogdan W. Mach [et al.].- Warszawa: Towarzystwo "Więź": na zlec. Centrum Stosunków Międzynarodowych, 1998.- 150 s.; 21 cm
 388. Polacy wobec wielkiej zmiany: integracja z Unią Europejską /pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.- Warszawa: Instytut Spraw Publicznych,
     2001.- 158 s.: il.; 30 cm
 389. Poland's position papers for the accession negotiations with the European Union /[ed. Agnieszka Drop, Tomasz Czyszek].- Warsaw: 
     Government Plenipotentiary for Poland's Accession Negotiations to the European Union. Chancellery of the Prime Minister Republic
     of Poland, 2000.- 391 s.; 30 cm
 390. Polański Zbigniew: Polityka pieniężna w Polsce w drugiej połowie lat 90.: bieżące problemy i strategiczne wyzwania.- Warszawa: 
     Narodowy Bank Polski. Departament Analiz i Badań, 1998.- [4], 79 s.: wykr.; 21 cm
 391. Polens Mitgift: was bringt Polen in die Europäische Union?: 3-5 Dezember 1997 /Red. Zdzisław Mach.- Kraków: Villa Decius - Stowarzyszenie
     Willa Decjusza, cop. 1999.- 116, [3] s.; 23 cm
  Ø Podst. tł.: [Polskie dziedzictwo: co może wnieść Polska do Unii Europejskiej?]
 392. Polish agriculture and enlargement of the European Union /ed. by Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Terry Roe.- Warsaw: Szkoła Główna
     Handlowa. Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania i Nauk Ekonomicznych, 1995.- [4], 85 s.: 1 wykr.; 24 cm
 393. Polityczne podstawy procesu poszerzania Unii Europejskiej.- [Warszawa]: Kolegium Europejskie-Natolin, [1999].- 104, [1] s.; 24 cm
  Ø Aneksy częśc. ang.
 394. Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej: praca zbiorowa /pod red. Andrzeja Papuzińskiego.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane 
     Akademii Bydgoskiej, 2000.- 479 s.: il.; 25 cm
 395. Polityka gospodarcza: region, rynek pracy, materiały konferencyjne, Łódź, 18-19 września 1997: tezy referatów i komunikatów.- Łódź: 
     Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997.- 43 s.; 21 cm
396. Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec krajów trzecich /pod red. naukową Bogumiły Muchy-Leszko.- Rzeszów: Małopolski Instytut
    Gospodarczy, 1999.- 254 s.: wykr.; 24 cm
 397. Polityka jakości polskich przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej: [materiały z konferencji] Wiedeń - październik, 1998 /red. Marek
     Bugdol, Władysław Jacher, Jerzy Szpineter.-Racibórz Wiedeń: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 1998.- 344, [1] s.: rys., wykr.; 25 cm
  Ø Tekst częśc. ang. i niem.
 398. Polityka regionalna a wejście Polski do Unii Europejskiej: konferencja naukowa, Nisko, 20 października 2000 roku /[red. Małgorzata 
     Dąbrowa-Szefler, Janusz Bek].- Nisko: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000.- 267, [1] s.: il.; 24 cm
 399. Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich /pod red. Ireny Pietrzyk; [poszczeg. rozdz. oprac. Irena Pietrzyk et al.].- 
     Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998.- 237 s.; 21 cm
  400. Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich /pod red. Ireny Pietrzyk; [poszczeg. rozdz. oprac. Irena Pietrzyk et al.].- 
     Wyd. 2 popr.- Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999.- 237 s.; 21 cm
 401. Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego rolnictwa: materiały z konferencji zorganizowanej przez 
     przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatora Józefa Frączka oraz kierownika Zespołu Prawa Rolnego Instytutu Nauk 
     Prawnych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Alinę Jurcewicz 22 lutego 2000 r. /[red. merytoryczna Małgorzata Lipińska].- Warszawa: 
     Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, 2000.- 186 s.; 25 cm
  Ø Zawiera także tekst Uchwały Senatu RP z dn. 16 kwietnia 1998 r
 402. Polityka rozwoju regionalnego: publikacja zbiorowa na podstawie materiałów z konferencji Polityka regionalna - implikacje organizacyjne
     i finansowe zorganizowanej przez Klub Obywatelski Wrocław, 26-27 czerwca 1999 /pod red. Cezarego Lusińskiego.- Warszawa: Klub
     Obywatelski, 1999.- 237 s.; 21 cm
 403. Polityka społeczna i zatrudnienie /[red. Beata Zaborowska, Tomasz Czyszek; aut. Maciej Duszczyk et al.].- Warszawa: Pełnomocnik Rządu
     do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP [Rzeczypospolitej Polskiej] w Unii Europejskiej. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2001.- 107 s.; 24 cm
 404. Polityka społeczna Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla Polski /Stanisława Golinowska [et al.].- Warszawa: Instytut Pracy i Spraw 
     Socjalnych, 1999.- 138, [1] s.: il., mapa, err.; 30 cm
  Ø Projekt Badawczy Zamawiany KBN nr 02507 "Polityka społeczna państwa w procesie przebudowy ustroju i systemu społeczno-gospodarczego"
 405. Polityka transportowa Unii Europejskiej: materiał z seminarium "Polityka transportowa Unii Europejskiej" zorganizowanego przez Instytut
     Europejski w Łodzi oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht w dniach 8-10 stycznia 1997 roku w Łodzi finansowanego
     w ramach Programu PHAgencja Rynku Energii/SIERRA /red. naukowa Jan Burnewicz.- Łódź: Instytut Europejski, 1998.- 237 s.: wykr.; 21 cm
 406. Polska a integracja europejska w edukacji: aspekty informatyczne: seminarium Warszawa, 23 października 1998.- Warszawa: Instytut 
     Problemów Współczesnej Cywilizacji, 1999.- 131 s.; 24 cm
 407. Polska a rynek Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej: [konferencja naukowa], Gdańsk, 2-3 grudnia 1991 /[oprac. red. Anna Zielińska-Głębocka.-
     Gdańsk: "Baltic Communication", 1991.- 70, [1] s.: 1 rys.; 29 cm
 408. Polska droga do Unii Europejskiej: ekonomiczne i społeczne konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską: materiały z ogólnopolskiej
     konferencji naukowej, Katowice, 14-16 listopada 1996 /pod red. nauk. Heleny Tendery-Właszczuk.- Katowice: Akademia Ekonomiczna 
     im. Karola Adamieckiego, 1997.- 108 s.: wykr.; 25 cm
  Ø Tekst częśc. ang.
 409. Polska droga do Unii Europejskiej: doświadczenia i wyzwania /pod red. Stanisława Miklaszewskiego.- Kraków: Polskie Towarzystwo 
     Ekonomiczne, 1999.- 357 s.: il.; 24 cm
 410. Polska Eurodebata /pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.- Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 1999.- 388 s.: wykr.; 24 cm
 411. Polska i dążenie do Unii Europejskiej - z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego /[red. nauk. Krzysztof Stanek].- Warszawa: Szkoła 
     Główna Handlowa, 2000.- S. 3-71; 24 cm
 412. Polska na drodze do Unii Europejskiej /red. naukowa i koordynacja Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Ewa Synowiec.- Warszawa:
     Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa [FAPA], 1997.- 82 s.: il.; 24 cm
 413. Polska - Niemcy a integracja europejska /pod red. Witolda Małachowskiego.- Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarki 
     Światowej, 1996.- 130 s.; 24 cm
  Ø Część tekstów prezentowana na konferencji międzynarodowej w Berlinie 8-10 czerwca 1995 r.
 414. Polska policja na drodze do Unii Europejskiej: przewodnik dla funkcjonariuszy /red. Bogdan Góralczyk.- Warszawa: Centrum Europejskie
     Uniwersytetu Warszawskiego, 2000.- 262 s.: il.; 24 cm
  Ø Tyt. równol.: Polish police on the road to the European Union: guide for functionaries
 415. Polska, rolnictwo, Unia Europejska /[red. nauk. Paweł Czechowski].- Warszawa: Magazyn Gospodarczy: "ResPol", 1996.- 153, [1] s.: 1 wykr.; 20 cm
  Ø Tekst. częśc. równol. pol., ang., niem.
 416. Polska strategia negocjacji z UE /praca pod red. Stanisława Miklaszewskiego.- Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju 
     Demokracji", 1998.- 62, [6] s.; 21 cm
  Ø Materiały z seminarium, Kraków 26 czerwca 1998
 417. Polska - Unia Europejska: od stowarzyszenia do członkowstwa: materiały z konferencji [...] Konstancin k/Warszawy 29-30 czerwca 1995
     /[aut ref. i wystąpień Paweł Bożyk et al..- Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 1995.- [4], 159 s.: 2 mapy, 1 rys., 1 wykr.; 24 cm
  Ø Tekst częśc. ang.
 418. Polska w drodze do Unii Europejskiej: ocena ekonomicznych, społecznych i politycznych przygotowań do członkostwa: I krajowa 
     konferencja naukowa, Koszalin, 30 marca 2000 r. /[red. Bogusław Polak przy współudz. Dariusza Magierka].- Koszalin: Wydawnictwo 
     Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2000.- 534 s.: il.; 24 cm
 419. Polska w Europie regionów /red. tomu Andrzej Mania, Beata Płonka; [aut. Stanisław Alwasiak et al.].- Kraków: Instytut Nauk Politycznych
     i Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet Jagielloński: "ProVero", 2000.- 129, [1] s.: il.; 23 cm
 420. Polska w gospodarce europejskiej /pod red. Wawrzyńca Michalczyka.- Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej , 2001.- 125 s.: il.; 24 cm
 421. Polska w procesie integracji i bezpieczeństwa europejskiego /praca pod red. nauk. Krzysztofa Jaźwińskiego.- Warszawa: "Askon", 1999.- 
     138, [1] s.; 21 cm
 422. Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji europejskiej /pod red. Marii Marczewskiej-Rytko.- Puławy: Puławska Szkoła 
     Wyższa. Wydawnictwo, 2001.- 187, [2] s.: il. kolor.; 24 cm
 423. Polska w Unii Europejskiej: perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia: praca zbiorowa /pod red. Cezarego Mika.- Toruń: Towarzystwo 
     Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1997.- 316 s.; 24 cm
  Ø Materiały z II ogólnopolskiej konferencji, Toruń 19-20 listopada 1996. - Wstęp także ang.
 424. Polska w Unii Europejskiej /praca pod red. Stanisława Miklaszewskiego; [aut. Stanisław Stebelski et al..- Kraków: "Meritum": [Fundacja
     "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji"], 1999.- 120 s.; 21 cm
  Ø Mater. z seminarium Polska wobec reformy funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które odbyło się 21. 11. 1998 r, oraz z seminarium: 
       Nowy układ sił w Unii Europejskiej po przystąpieniu Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które odbyło się 6. 03. 1999 r. w Krakowie
 425. Polska wieś wobec integracji europejskiej /[red. Michał Góra, Rafał Budnik].- Gliwice: "Wokół nas", cop. 2001.- 29, [1] s.: il. kolor.; 21 cm
 426. Polska wobec integracji z Unią Europejską i globalizacji gospodarki /red. Jan Winiecki.- Warszawa: Towarzystwo Ekonomistów Polskich, 
     1999.- 50 s.: il.; 21 cm
  Ø Mater. z konferencji Towarzystwo Ekonomistów Polskich zorg. w dniu 15 stycznia 1999 r
 427. Polska wobec reformy UE: seminarium "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków 24 stycznia 1998 /praca pod 
     red. Stanisława Miklaszewskiego.- Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998.- 106, [6] s.; 21 cm
 428. Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego: aksjologiczne i społeczne dylematy integracji z Unią Europejską /[kom. red. 
     Andrzej Bocian (przewodn.) et al.].- Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1998.- 121 s.; 25 cm
  Ø Publ. w ramach proj. badawczego "Długofalowa wizja nowoczesnego rozwoju gospodarki Polski"
 429. Polska - Wspólnoty Europejskie: raport: perspektywa 2000 /[red., aneksy oraz przypisy Adam B. Czyżewski, Witold Maciej Orłowski].- 
     Warszawa: Urząd Rady Ministrów, 1993.- 84 s.: il.; 24 cm
 430. Polskie banki: w drodze do Unii Europejskiej /[aut. Zdzisław Fedorowicz et al.; red nauk. Władysław Leopold Jaworski].- Warszawa:
     "Poltext", 1997.- 286 s.; 24 cm
 431. Polskie drogi do Wspólnoty Europejskiej /[tł. z ang. Aleksander Kisil].- Gliwice: "Wokół Nas", 1993.- 36 s.; 20 cm
 432. Polskie dziedzictwo: co może wnieść Polska do Unii Europejskiej?: 3-5 grudnia 1997 /pod red. Zdzisława Macha.- Kraków: Villa Decius - 
     Stowarzyszenie Willa Decjusza, cop. 1999.- 114, [3] s.; 23 cm
 433. Polskie ogrodnictwo wobec integracji z Unią Europejską: jubileusz 75-lecia Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa 
     Wiejskiego w Warszawie, 19-20 kwietnia 1996 r.- Warszawa: Fundacja "Rozwój Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego", 1996.- 
     191 s.: pl., rys., wykr.; 24 cm
 434. Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej /Paweł Czechowski [et al.].- Wyd. 3 zm.- Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze 
     PWN, 1999.- 370 s.; 24 cm
  Ø Stan prawny na dzień 1 września 1999 r
 435. Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Prutisa.- Białystok: "Temida 2": przy współpr.
     Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 1998.- 295, [1] s.; 24 cm
  Ø Materiały z ogólnopolskiego zjazdu, 16-19 września 1997 r., Białystok
 436. Polskie przedsiębiorstwa a jednolity rynek Unii Europejskiej: korzyści i koszty: opracowanie źródłowe.- Warszawa: Komitet Integracji
     Europejskiej, 1997.- 110, [1] s.: il.; 24 cm
 437. Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej: praca zbiorowa /pod red. Tadeusza Kołodzieja.- Warszawa: 
     Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999.- 437, [1] s.; 21 cm
  Ø Materiały z międzynarodowej konferencji Proces dostosowania polskich przedsiębiorstw do acquis communautaire Unii Europejskiej, Warszawa 14 września 1998 r.
 438. Polskie przepisy w dziedzinie opakowań a wymagania Unii Europejskiej: referaty na sympozjum.- Warszawa: Centralny Ośrodek 
     Badawczo-Rozwojowy Opakowań, 1998.- [4], 3-43 s.; 30 cm
 439. Polskie rolnictwo a Unia Europejska /praca pod red. Stanisława Miklaszewskiego.- Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum 
     Rozwoju Demokracji", 1998.- 71, [7] s.; 21 cm
  Ø Materiały z seminarium, Kraków 26 września 1998
 440. Polskie rolnictwo bliżej Unii Europejskiej: materiały konferencji szkoleniowych, Brwinów - Wrocław październik 2000 /[red. Jerzy Chaber].- 
     Brwinów Płońsk: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "Poświętne", 2000.- 134 s.: il., mapy; 21 cm
 441. Polskie Spotkania Europejskie 1997: materiały z konferencji 9-11 maja 1997 /[red. Magda Borysewicz].- Warszawa: Polska Fundacja imienia 
     Roberta Schumana, [1997].- 95 s.: il. kolor.; 21 cm
 442. Polskie Spotkania Europejskie . 5 . 1998 ( Warszawa. Polskie Spotkania Europejskie 1998: materiały z konferencji 8-10 maja 1998 /[red. Magda
     Borysewicz, Lena Dąbkowska].- Warszawa,: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, [1998].- 99, [1] s., [8] s. tabl. kolor.: fot., portr.; 21 cm
 443. Polskie Spotkania Europejskie . 6 . 1999 ( Warszawa VI Polskie Spotkania Europejskie 1999: materiały z konferencji 7-9 maja 1999 /[red. Magda 
     Borysewicz].- Warszawa: Polska Fundacja imienia Roberta Schumana, [1999].- 140 s.: fot. kolor., portr.; 21 cm
 444. Polskie Spotkania Europejskie . 7 . 2000 ( Warszawa VII Polskie Spotkania Europejskie 2000 /[red. Natalia Syrzycka-Mlicka, Piotr Toczyński].- 
     Warszawa: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, 2000.- 160 s.: il. kolor.; 21 cm
 445. Popiuk-Rysińska Irena: Unia Europejska: geneza, kształt i konsekwencje integracji.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
     1998.- 145, [2] s.: mapa, wykr.; 21 cm
 446. Poprzęcki Dorota: Stanowiska europejskich związków zawodowych wobec swobodnego przepływu osób.- Warszawa: Instytut Spraw 
     Publicznych, 1999.- 44 s.; 30 cm
 447. Porębski Czesław: O Europie i Europejczykach.- Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej: "Znak", 2000.- 250, [1] s.; 20 cm
 448. Poznawanie i rozwiązywanie społecznego problemu bezrobocia: praca zbiorowa /pod red. Jerzego Modrzewskiego.- Warszawa: Fundacja 
     Rozwoju Polityki Społecznej, 2001.- 124 s.; 24 cm
 449. Prawo gospodarcze: zagadnienia administracyjnoprawne /Cezary Banasiński [et al.]; pod red. nauk. Marka Wierzbowskiego i Mirosława 
     Wyrzykowskiego.- Wyd. 3 zm., stan prawny na 1 stycznia 2001 roku.- Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001.- 352 s.; 24 cm
 450. Prawo podatkowe: opracowanie analityczne /red. nauk. Andrzej Dębiec.- Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Radom: 
     Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 1998.- 137 s.; 21 cm
 451. Problematyka pracy osób niepełnosprawnych w świetle dążeń Polski do integracji z Unią Europejską: seminarium w Warszawie, 
     25 kwietnia 1995 roku /[mater. seminaryjne adapt. i przygot. do dr. Kazimiera Calińska].- Warszawa: Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna: 
     "Olympus" Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1996.- 83 s.; 21 cm
  Ø Wstęp także ang.
 452. Problemy gospodarki żywnościowej Polski w perspektywie wstąpienia do Unii Europejskiej /red. nauk. Antoni Mickiewicz.- Szczecin: 
     Akademia Rolnicza, 1998.- 301 s.: 1 mapa, wykr.; 24 cm
  Ø Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, 14-20 września 1998
 453. Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską: Ogólnopolska Konferencja 
     Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje 24-26 września 1998: materiały z konferencji.- Szczecin: "Walkowska Wydawnictwo",
     1999.- 512 s.: 3 mapy, wykr.; 24 cm
 454. Problemy zagospodarowania przestrzeni miast: wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki lokalnej w świetle doświadczeń krajów Unii 
     Europejskiej /pod red. Tadeusza Marszała; [tł. tekstów z ang., fr., niem. Elżbieta i T. Marszałowie].- Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu 
     Łódzkiego, 1996.- 113 s.: 1 pl., 3 rys.; 24 cm
  Ø Wybór materiałów z seminarów organizowanych przez Ośrodek Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim w 1995 r.
 455. Procedury antymonopolowe: orzeczenia sądowe w Unii Europejskiej /[tł. z ang. i oprac. Renata Janusz].- Warszawa: Urząd Antymonopolowy:
     "Elipsa", 1995.- 254 s.; 20 cm
 456. Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej /pod red. nauk. Stanisława Lisa.- Kraków Tarnów:
     Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2000.- 448 s.: il.; 24 cm
  Ø Tekst częśc. słowac.
 457. Procesy dostosowawcze w gospodarce polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską.Cz. 1 /red. nauk. Walentyna Kwiatkowska.- Łódź: 
     Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Absolwent", 2000.- 147 s.: il.; 24 cm
 458. Procesy dostosowawcze wybranych rynków rolnych w Polsce do regulacji w Unii Europejskiej: materiały na doroczną konferencję [...], 
     Warszawa 9 czerwca 1998 roku.- Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1998.- 91, [1] s.: wykr.; 25 cm
 459. Procesy przystosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej: materiały na konferencję naukową 
     organizowaną w ramach obchodów 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dniach 26-27 września 2000 roku /red. nauk. Jerzy Schroeder.-
     Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej , 2000.- 374 s.: il.; 24 cm
 460. Produktywność, konkurencyjność, integracja: praca zbiorowa /pod red. nauk. Józefa Jagasa.- Opole: Uniwersytet Opolski, 
     1999.- 395 s.: il., mapy,; 24 cm
  Ø Tekst częśc. ang., ros.
 461. Produktywność - rozwój społeczno-gospodarczy w aspekcie niektórych uwarunkowań integracji europejskiej: praca zbiorowa /pod red. 
     nauk. J. Jagasa.- Opole: Józef Jagas, 1997.- 374, [1] s.: wykr.; 24 cm
 462. Program strategicznego rozwoju miasta Poznania: studia nad kierunkami rozwoju miasta /[red. Małgorzata Felczak].- Poznań: Wydawnictwo
     Miejskie, 1998.- 89 s.; 21 cm
 463. Projekcja rozwoju rynku kapitałowego do roku 2002: praca zbiorowa /pod red. nauk. Edmunda Pietrzaka.- Gdańsk Warszawa: Instytut Badań
     nad Gospodarką Rynkową, 1998.- [4], 100 s.; 29 cm
 464. Prospects for trade in sensitive products between Poland and the European Union /ed. by Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska.- Warsaw: 
     Foreign Trade Research Institute, 1996.- [2], IV, 157 s.; 24 cm
  Ø Papers have been prepared within the ACE-funded research project on "Economic Cooperation in Sensitive Sectors between Poland and Western Europe"
 465. Przebieg negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej: najważniejsze działania dostosowawcze: informacja
     Rządu RP dla Sejmu RP: Stan na 1 stycznia 2000 roku.- Warszawa: Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP
     [Rzeczypospolitej Polskiej] w Unii Europejskiej: ["Color CB"], 2000.- 165 s.; 30 cm
  Ø Pozycja wydana w ramach działań informacyjno-edukacyjnych Zrozumieć Negocjacje
 466. Przedsiębiorstwa w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.- [Warszawa]: Agencja Prywatyzacji, [1998].- 124 s.; 30 cm
  Ø Materiały konferencyjne, Warszawa 30 listopada - 1 grudnia 1998 r
 467. Przekształcenia strukturalne wsi i rolnictwa w świetle wyzwań Unii Europejskiej: materiały konferencji naukowej z cyklu Nauka - Praktyce,
     Wrocław, 19 listopad 1999 r..- Wrocław: Ośrodek Współpracy z Gospodarką Akademii Rolniczej, 1999.- 84, [1] s.; 21 cm
 468. Przekształcenia własnościowe w Polsce (1990-1997): dostosowania do struktur własnościowych Unii Europejskiej /red. nauk. Adam 
     Noga; [aut. Adam Noga et al.].- Radom: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 1999.- 207, [1] s.: wykr.; 25 cm
 469. Przyjazna polska wieś.- Konin: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, 2000.- 118, [1] s.: il.; 21 cm
 470. Przyszłość Unii Europejskiej: polski punkt widzenia: materiały konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
     i Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 28 maja 2001 roku /pod red. Jana Barcza i Katarzyny Żukrowskiej.- 
     Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2001.- 174 s.; 21 cm
  Ø Tekst równol. pol. ang.
 471. Puliński Włodzimierz: Rolnictwo rodzinne w Polsce od gospodarki nakazowo-rozdzielczej do rynkowej.- Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu
     Łódzkiego, 2000.- 175, [1] s.: 2 il.; 24 cm
 472. Puślecki Zdzisław Walenty: System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji.- Poznań: Wydawnictwo 
     Naukowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2001.- 239, [1] s.: 2 il.; 24 cm
 473. Rabczuk Wiktor: Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich.- Warszawa: Instytut Badań
     Edukacyjnych, 1994.- 211 s.: wykr.; 24 cm
 474. Rady konsultacyjne i inne formy społecznego uczestnictwa w edukacji w Unii Europejskiej /[przetł. Ewa Kolanowska].- Warszawa: Fundacja 
     Rozwoju Systemu Edukacji, 1999.- 87, [4] s.: mapy; 30 cm
  Ø Tyt. oryg.: "Consultative councils and other forms of social participation in education in the European Union" 1996
 475. Radzik-Kazenas Barbara: Podstawowe zagadnienia z zakresu integracji europejskiej: koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.- 
     Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2000.- 48 s.: il., 1 mapa kolor.; 20 cm
 476. Rappenglück Stefan: Nowy kształt Europy: Unia Europejska między reformami wewnętrznymi i rozszerzeniem /tł. z jęz. niem. [Irena 
     Stryjewska-Rybacka].- Warszawa: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, [1998].- 166 s.; 24 cm
  Ø Materiały opubl. w ramach programu "Nic o nas bez nas - mój udział w demokracji"
 477. Rataj Marian: Zarządzanie transportem zbiorowym na obszarach zurbanizowanych za granicą.- Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej 
     i Komunalnej, 1999.- 67 s.; 25 cm
 478. Region europejski a polskie województwo: materiały seminaryjne: Szczecin 26-27 października 1998 r. /[red. Andrzej Bałaban, Bronisław Sitek.- 
     Toruń: "Wit-Graf", 1998.- 168 s.; 24 cm
  Ø Tekst częśc. wł.
 479. Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem: praca zbiorowa /pod red. Bogdana Nogalskiego i Jacka Rybickiego.- Sopot: Fundacja Rozwoju
     Uniwersytetu Gdańskiego, 2001.- 348 s.: il.; 24 cm
  Ø Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej
 480. Restrukturyzacja gospodarki polskiej a proces integracji z Unią Europejską /[red. nauk. Jan Szczygielski].- Wrocław: Oficyna Wydawnicza
     Politechniki Wrocławskiej, 1999.- 177, [1] s.: il.; 24 cm
  Ø Tyt. równol.: Restructuring of Polish economy and the process of integration with European Union.
 481. Restrukturyzacja wyższych studiów menedżerskich w Polsce w aspekcie wymagań Wspólnoty Europejskiej: praca zbiorowa /pod red.
     Bolesława Garbacika.- Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 1998.- 247 s.: wykr.; 24 cm
 482. Rezultaty stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi Szkoła Główna Handlowa. Instytut Międzynarodowych Stosunków 
     Gospodarczych. Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta.- Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 1998.- 155 s.; 24 cm
 483. Roberts Glyn H.: Podstawy i rozwój Wspólnoty Europejskiej /[tł. z ang. Leszek Chmura].- Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej 
     Szkoły Businessu, 1993.- 321 s.: wykr.; 24 cm
 484. Rola nauki w rozwoju wsi, rolnictwa i rynków rolnych w procesie integracji z Unią Europejską: materiały konferencyjne /[oprac. redakcyjne
     Maria Majewska, Janina Dąbrowska].- Brwinów: [Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich], 2001.- 
     281 s.: il. (w tym kolor.); 24 cm
 485. Rola Niemiec w procesie integracji Polski z Europą /pod red. Jerzego Holzera i Józefa Fiszera.- Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 
     Polskiej Akademii Nauk, 2001.- 344 s.; 24 cm
 486. "Rola samorządów lokalnych w integracji europejskiej": konferencja, [Polkowice 14.09.1998 r.].- Głogów: "Introdruk", 1998.- 142 s.: il., mapy; 21 cm
 487. Rolnictwo ekologiczne w przededniu przystąpienia do Unii Europejskiej: materiały z konferencji zorganizowanej w dniu 21 czerwca
     1999 r. w gmachu Sejmu RP przez Koalicję na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego pod patronatem Marszałka Sejmu RP Macieja 
     Płażyńskiego /[red. Krystyna Dubik].- Gliwice: Polski Klub Ekologiczny. Koło Miejskie: Koalicja na Rzecz Rozwoju Rolnictwa 
     Ekologicznego, 1999.- [2], 24 s.; 30 cm
 488. Rolnictwo i wieś: wyzwania regionalne i integracyjne /pod red. Jana Szomburga; [Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową].- Warszawa
     Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000.- 87 s.: mapy; 24 cm
 489. Rolnictwo krajów Europy Środkowo-Wschodniej w drodze do Unii Europejskiej /red. Janusz Rowiński.- Warszawa: Fundacja "Polska w 
     Europie", 1994.- 162, [1] s.; 24 cm
  Ø Materiały z międzynarodowej konferencji zorg. w dniach 3-4 listopada 1994 r.
 490. Rolnictwo polskie w obliczu integracji z Unią Europejską: politologiczna i ekonomiczna analiza wybranych aspektów problemu: praca zbiorowa
     /pod red. nauk. Macieja Walkowskiego.- Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1998.- 230 s.: il., mapy; 24 cm
 491. Rolnictwo Unii Europejskiej w liczbach /[oprac. Dział Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą]. Regionalne Centrum Doradztwa
     Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "Poświętne" w Płońsku.- Płońsk: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów
     Wiejskich "Poświętne", [2000].- 5, [51] s.: il.; 29 cm
 492. Rolnicze gospodarstwo rodzinne: biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu /[red. Dorota Stankiewicz, Andrzej Chodyra].- 
     Warszawa: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 2000.- 208 s.; 21 cm
  Ø Materiały z konferencji dla posłów III kadencji (29 listopada 1999 r.)
 493. Romiszewska Ilona: EWG-Polska: handel rolno-spożywczy.- Poznań: Instytut Zachodni, 1992.- 144, [10] s.: 2 wykr.; 21 cm
 494. Ross Cathryn: Ogólny przegląd instytucji Unii Europejskiej: struktury i procedury /[tł. Jacek Papaj; Oxecon Ltd.].- Warszawa: "Elipsa": 
     na zlec. Brytyjskiego Funduszu Know How. Programu Wspierania Samorządów Lokalnych, 2000.- 93 s.; 24 cm
 495. Ross Cathryn: Władze lokalne a lobbying w Unii Europejskiej /współpr. P. Bongers i J. Jordan; [tł. Jacek Papaj.- Warszawa: "Elipsa": 
     na zlec. Brytyjskiego Funduszu Know How. Programu Wspierania Samorządów Lokalnych, 2000.- 83 s.; 24 cm
 496. Rowiński Janusz: Integracja gospodarki żywnościowej i zagraniczne źródła finansowania restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.- 
     Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1999.- 49, [1] s.; 25 cm
 497. Rowiński Janusz: Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej.- Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000.- 61 s.; 21 cm
  Ø Publ. w ramach projektu PL 9607-01-15/22/773
 498. Rozstrzyganie sporów w Unii Europejskiej: materiał z seminarium "Rozstrzyganie sporów w Unii Europejskiej" zorganizowanego przez
     Instytut Europejski w Łodzi oraz Centre des Etudes Européennes w Strasbourgu w dniach 16-17 września 1997 roku w Łodzi /red. nauk. 
     Jacek Garstka.- Łódź: Instytut Europejski, 1998.- 101 s.; 21 cm
 499. Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód /red. tomu Bogdan Góralczyk.- Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 
     cop. 1999.- 448 s.; 24 cm
  Ø Tyt. równol.: Enlargement of the European Union to the East
 500. Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód - konsekwencje dla dobrobytu i zatrudnienia w Europie: opinia o raporcie Fundacji Friedricha 
     Eberta "Die Osterweiterung der Europäischen Union. Konsequenzen für Wohlstand und Beschäftigung in Europa" /pod red. nauk. Andrzeja
     Stępniaka; [aut. Tomasz Budnikowski et al.; współpr. Alan Mayhew, Anna Zielińska-Głębocka].- Warszawa: Pełnomocnik Rządu do Spraw 
     Negocjacji o Członkostwo RP [Rzeczypospolitej Polskiej] w Unii Europejskiej, 2000.- 139 s.: il., 2 mapy; 24 cm
 501. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską: międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 
     11-12 stycznia 2001 /red. naukowa Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek.- Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
     2001.- 572 s.: il., mapy; 24 cm
  Ø Tekst częśc. ang., niem.
 502. Rozwój Regionu Bałtyckiego /pod red. Witolda Toczyskiego.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Fundacja Rozwoju 
     Uniwersytetu Gdańskiego, 2001.- 163, [1] s.: il., mapy (w tym kolor.); 24 cm
 503. Rudnicki Maciej: Polityka regionalna Unii Europejskiej: zagadnienia prawno-finansowe.- Stan prawny na dzień 1 września 2000 r.- Poznań: 
     Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2000.- 214, [1] s.: il.; 24 cm
 504. Rutkowska Irena: Od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej. Cz. 1, Ekonomiczne i prawne podstawy oraz ewolucja integracji
     zachodnioeuropejskiej.- Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 1998.- 102 s.; 24 cm
 505. Rutkowska Irena: Od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej. Cz. 2,Aktualny stan i perspektywy rozwoju Unii Europejskiej.- Szczecin:
     Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 1998.- 166 s., [1] k. tabl. złoż.: 3 mapy kolor., wykr.; 23 cm
 506. Rutkowska Irena: Od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej. Cz. 3, Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi i jej aspiracje 
     do członkostwa w Unii Europejskiej.- Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 1999.- 154 s.; 23 cm
 507. Rutkowski Bogdan: Prawo finansowe Unii Europejskiej.- Nowy Sącz: Warszawska Szkoła Biznesu, 2000.- 95 s.: il.; 23 cm
 508. Rydlewski Grzegorz: Służba cywilna w Polsce: przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne.- Warszawa:
     "Scholar", 2001.- 257 s.; 21 cm
 509. Rydzkowski Włodzimierz, Wojewódzka-Król Krystyna: Współczesne problemy polityki transportowej.- Warszawa: Polskie Wydawnictwo
     Ekonomiczne, 1997.- 367, [1] s., [8] s. tabl. kolor.: mapy, rys., wykr.; 24 cm
 510. Rynek finansowy i kapitałowy w Polsce a regulacje Unii Europejskiej /[oprac. tekstów Grażyna Gierszewska, Zofia Fidyk-Kowalska].- 
     Warszawa: "Mediabank", 1996.- 28 s.; 30 cm
  Ø Seminarium zorg. 26 października 1995 r.
 511. Rynek, konsumpcja, rolnictwo /[red. Ewa Heynar-Skowrońska]. T. 3: Rolnictwo.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej,
     1996.- 82 s.; 24 cm
 512. Rynek pieniężny w Polsce w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych: stan i perspektywy: praca zbiorowa /pod red. nauk. Zbigniewa
     Polańskiego.- Warszawa Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 1998.- [6], 122 s.: wykr.; 29 cm
 513. Rynek pieniężny w Polsce: stan i perspektywy: praca zbiorowa /pod red. nauk. Zbigniewa Polańskiego.- Warszawa: Instytut Badań nad 
     Gospodarką Rynkową, 1997.- [6], 103 s.: wykr.; 29 cm
 514. Rynek pracy w wybranych krajach: metody przeciwdziałania bezrobociu /Elżbieta Kryńska (red.).- Warszawa: Instytut Pracy i Spraw 
     Socjalnych, 1999.- 252 s.: wykr.; 24 cm
 515. Rynek rolny w świetle wymogów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki standaryzacji i jakości surowców 
     rolniczych /pod red. nauk. Jerzego Małysza i Tadeusza Trziszki; [aut. rozdz. Zbigniew Dobrzański et al.].- Wrocław: Centrum Edukacji,
     Innowacji i Wdrożeń Akademii Rolniczej: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998.- 187 s.: wykr.; 24 cm
 516. Rynek wewnętrzny a polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej: materiały z seminarium "Rynek wewnętrzny a polityka ochrony 
     środowiska w Unii Europejskiej" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej 
     w Maastricht w dniach 23-25 czerwca 1997 roku w Łodzi, finansowanego przez Program Phare/Sierra /red. nauk. Magdalena Sznajder;
     [tł. z ang. Joanna Lenica].- Łódź: Instytut Europejski, 1998.- 155 s.; 21 cm
 517. Rynek wewnętrzny usług: materiał z seminarium "Rynek wewnętrzny usług" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz 
     Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht w dniach 11-13 czerwca 1996 roku w Łodzi /red. nauk. Paweł Wilczek.- Łódź: 
     Instytut Europejski, 1998.- 199 s.; 22 cm
 518. Salmonowicz Henryk: Determinanty współpracy i integracji gospodarczej regionów przygranicznych.- Szczecin: Wydawnictwo Naukowe
     Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999.- 445 s., [6] k. tabl. złoż.: 1 mapa; 24 cm
 519. Sauer Adam, Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta, Kulesza Michał: Polityka regionalna Unii Europejskiej a instrumenty wspierania rozwoju 
     regionalnego w Polsce.- Warszawa: "Elipsa": na zlec. Brytyjskiego Funduszu Know How, 2000.- 145 s.: 1 il., 1 mapa kolor.; 24 cm
 520. SCI-TECH Programme: (reform programme for the science & technology sector) 1992-1997 /[managing ed. Irena Sińska].- Warsaw: 
     Foundation for Polish Science. Office for European Cooperation, 1997.- 114 s.; 30 cm
 521. Science & technology /ed. by Andrzej P. Wierzbicki.- Warsaw: Komitet Badań Naukowych, 1997.- [2], III, 112 s.: il., mapa; 24 cm
 522. Seiters Rudolf: NATO i Unia Europejska 1997 - rok przełomu?: tekst wykładu wygłoszonego podczas spotkania zorganizowanego 
     16 grudnia 1996 r. w Warszawie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundację Konrada Adenauera /[przekł. i oprac. tekstu 
     Marek Cichocki i Bartosz Jałowiecki].- Warszawa: Fundacja Konrada Adenauera, 1997.- 23 s.; 21 cm
  Ø Tyt. oryg.: NATO und EU 1997 - Jahr des Durchbruchs?
 523. Siekierski Czesław: Szanse i wyzwania dla polskiej wsi i rolnictwa wynikające z integracji Polski z Unią Europejską.- Warszawa:
     FAPA [Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa], 1997.- 44 s.: wykr.; 21 cm
 524. Sitek Magdalena: Problemy ekologii w polityce prawnej i prawie Wspólnoty Europejskiej: wkład do europejskiej kultury prawnej.- Toruń: 
     "Wit-Graf", 1997.- 176 s.; 24 cm
 525. Skrzek Małgorzata, Wojtaszek Ewa: Reguły konkurencji a franchising: [(raport)].- Warszawa: Urząd Antymonopolowy: "Cedor", 1995.- 235 s.; 20 cm
  Ø Zawiera także wybrane dokumenty Wspólnoty Europejskiej tł. z różnych jęz.
 526. Skutki integracji Polski z Unią Europejską.Cz. 1,Skutki ekonomiczne /[red. Rajmund Rybiński].- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 
     cop. 2000.- 197 s.: mapy; 24 cm
  Ø Materiały z dwóch konferencji naukowych które odbyły się na Uniwersytecie Gdańskim, pierwsza - 8 września 1997 r., druga 15 kwietnia 1999 r. - 
       Na s. przytyt. tyt. pierwszej konferencji: Region gdański w procesie integracji Polski z Europą Zachodnią
 527. Smoter Katarzyna, Romański Wojciech: Prawo pracy Unii Europejskiej, czyli co czeka pracodawców i pracowników.- Wyd. 3 uaktual.- 
     Warszawa: Komitet Integracji Europejskiej, 2000.- 24 s.; 23 cm
 528. Sobczak Eugeniusz: Kierunki rozwoju infrastruktury rynku rolnego.- Olecko: Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 1997.- 20 s.: rys.; 20 cm
 529. Socio-economic aspects of Poland's adjustment towards the European Union standards /ed. by Bogumiła Mucha-Leszko; [transl. by 
     Jerzy Adamko].- Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 1999.- 210 s.: wykr.; 24 cm
  Ø Tyt. oryg.: "Społeczno-ekonomiczne aspekty procesu dostosowywania gospodarki Polski do standardów Unii Europejskiej" 1997
 530. Solarz Jan Krzysztof, Daniluk Dariusz, Zombirt Jolanta: Integracja europejska a krajowe banki komercyjne.- Warszawa: "Zarządzanie 
     i Finanse", 1999.- 166 s.: il.; 24 cm
 531. Społeczeństwo polskie w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej: praca zbiorowa /pod red. Janusza Muchy.- Warszawa: 
     Wydawnictwo IFiS - Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 1999.- 235, [1] s.; 24 cm
 532. Społeczeństwo w przełomie: Polska, Niemcy i Unia Europejska /pod red. Marka Maciejewskiego; [tł. Ewa Schwierskott, Alfred Konieczny].-
     Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999.- 337 s.; 24 cm
  Ø Tyt. równol.: Die Gesellschaft in der Wende: Polen, Deutschland und die Europäische Union. - Materiały z konferencji we Wrocławiu we wrześniu 1998 r. - 
       Tekst równol. pol., niem.
 533. Społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską /pod red. Katarzyny Głąbickiej.- Warszawa: "Elipsa": Wydawnictwo Wyższej Szkoły
     Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1999.- 214, [2] s.: il.; 21 cm
 534. Społeczno-ekonomiczne aspekty integracji /pod red. naukową Mariana Duczmala, Zenony Marii Nowak, Witolda Potwory.- Opole: 
     Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 2000.- 322 s.: il.; 24 cm
 535. Społeczno-ekonomiczne aspekty procesu dostosowywania gospodarki Polski do standardów Unii Europejskiej /red. Bogumiła Mucha-Leszko;
     aut. Piotr Baliński [et al.].- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.- 194 s.; 24 cm
 536. Społeczności lokalne w perspektywie integracji ze strukturami europejskimi: praca zbiorowa /pod red. nauk. Danuty Walczak-Duraj.- Płock: 
     "Novum", 2001.- 206 s.; 20 cm
 537. Społeczny wymiar Unii Europejskiej.- Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", 1998.- 94 s.: il.; 21 cm
 538. Sport dla wszystkich w jednoczącej się Europie: opracowanie zbiorowe /pod red. Teresy Wolańskiej.- Warszawa: Zarząd Główny 
     Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, 1999.- 88 s.; 21 cm
 539. Srokosz Wiesław: Polska a Unia Europejska: konspekty i materiały pomocnicze do lekcji.- Kraków: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 
     1996.- 22, [32] s.: 2 mapy, wykr.; 21 cm
 540. Standardy higieniczne, dobrostan zwierząt oraz ochrona środowiska w produkcji zwierzęcej w świetle przepisów UE: praca zbiorowa 
     /pod red. Romana Kołacza; [aut. rozdz. Roman Kołacz et al..- Wrocław: [Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Hodowlanego Akademii
     Rolniczej], 2000.- 78 s.: il.; 24 cm
 541. Stanowiska Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.- Warszawa: Pełnomocnik Rządu do 
     Spraw Negocjacji o Członkostwo RP [Rzeczypospolitej Polskiej] w Unii Europejskiej: ["Color CB"], 2000.- 381 s.; 30 cm
  Ø Pozycja wydana w ramach działań informacyjno-edukacyjnych Zrozumieć Negocjacje
 542. Staszczak Dariusz Eligiusz: USA - UE: wzajemne stosunki na tle zmian globalnych.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 1998.- 
     188 s.: wykr. kolor.; 24 cm
 543. Staszczak Dariusz Eligiusz: USA - UE: wzajemne stosunki na tle zmian systemu światowego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 
     cop. 2001.- 194 s.: il. kolor.; 24 cm
  Ø Rowinięta wersja pracy pt.: USA - UE: wzajemne stosunki na tle zmian globalnych
 544. Status polskich przedsiębiorstw spedycyjnych i transportowych na tle przemian podmiotów tego sektora w Unii Europejskiej: praca zbiorowa
     /pod red. Stanisława Dziadka i Barbary Kos.- Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 1999.-
    192 s.: il., mapy; 24 cm
 545. Status zawodów prawniczych w Europie: materiał z seminarium "Status zawodów prawniczych w Europie" zorganizowanego przez Instytut 
     Europejski w Łodzi oraz Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze w dniach 24-25 kwietnia 1997 roku w Łodzi /red. nauk. Maciej Górka.-
     Łódź: Instytut Europejski, 1998.- 145 s.; 21 cm
 546. Stenogram z piątego posiedzenia Parlamentarnej Komisji Wspólnej Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska w dniach 22, 23 i 24 stycznia 1996 roku 
     /[oprac. red. Renata Hnatuszko].- Warszawa: Kancelaria Senatu RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. Biuro Informacyjne, 1996.- 134, [10] s.; 30 cm
  Ø Tekst częśc. równol. ang.-pol., fr.-pol., niem.-pol.
 547. Stevenson Cliff, Grayston John: Postępowania antydumpingowe w Unii Europejskiej: prawo i praktyka: przewodnik dla polskich eksporterów
     /[koord. nauk. wyd. pol. oraz autorstwo punktu 5.5 Ewa Kaliszuk].- Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1997.- 103 s.: wykr.; 30 cm
 548. Stępniak Andrzej, Umiński Stanisław: Możliwość wykorzystania swobodnego transferu kapitału przez polskie firmy na obszarze Unii
     Europejskiej.- [Wyd. 2 poszerz.].- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998.- 205, [1] s.: 3 wykr.; 24 cm
 549. Stępniak Andrzej, Umiński Stanisław: Możliwość wykorzystania swobodnego transferu kapitału przez polskie firmy na obszarze Unii 
     Europejskiej.- [Wyd. 2 poszerz.].- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998.- 205, [1] s.: 3 wykr.; 24 cm
 550. Stosunki ekonomiczne Polski z zagranicą w warunkach gospodarki rynkowej: materiały pokonferencyjne, Łódź 28-30 listopad 1994 
     /pod red. Wiesławy Włodarczyk-Guzek.- Łódź: "Czarne Na Białym", 1995.- [2], 157 s.: wykr.; 21 cm
 551. Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską: niezbędne procesy dostosowawcze polskiej gospodarki żywnościowej /aut. Ryszard Brzezik [et al.].-
     Warszawa: Dział Wydawnictw Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1996.- 254 s.: wykr.; 24 cm
 552. Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską: niezbędne procesy dostosowawcze polskiej gospodarki żywnościowej /oprac. zespołowe w składzie
     Ryszard Brzezik [et al.].- Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
     [FAPA], 1997.- 288, [1] s.: 2 wykr.; 24 cm
 553. Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami na tle procesów integracji Polski z Unią Europejską /pod red. naukową Krystyny Jędralskiej, 
     Krystyny Znanieckiej i Leszka Żabińskiego; [aut. Janina Andrycz et al.].- Katowice: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2000.- 167 s.: il.; 24 cm
  Ø Tyt. równol.: The strategy and business management on the background of the Polish integration process with the European Union.
 554. Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami w realiach procesów integracji Polski z Unią Europejską i globalizacji rynków /pod red. nauk.
     Krystyny Jędralskiej i Leszka Żabińskiego.- Katowice: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1998.- 172 s.; 24 cm
 555. Strategia rozwoju obszarów wiejskich w warunkach reformy ustrojowej państwa i procesów integracji europejskiej. T. 2 /red. nauk. Antoni 
     Mickiewicz.- Szczecin: Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej, 1999.- 503 s.: 2 mapy, wykr.; 24 cm
  Ø Mater. z międzynarodowej konferencji naukowej zorg. w dniach 21-25 czerwca 1999 r. - Tekst częśc. ang., ros.
 556. Strategia rozwoju obszarów wiejskich w warunkach reformy ustrojowej państwa i procesów integracji europejskiej. T. 1 /red. naukowa 
     Antoni Mickiewicz.- Szczecin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1999.- 409 s.: wykr.; 24 cm
  Ø Mater. z międzynarodowej konferencji naukowej zorg. w dniach 21-25 czerwca 1999 r.
 557. Strategia rozwoju transportu morskiego Polski /[kol. red. - przewodn. Konrad Misztal et al.].- Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu 
     Gdańskiego, 1998.- 217 s.: 2 mapy, portr. kolor., wykr.; 24 cm
 558. Strategie rozwoju obszarów wiejskich - zarządzanie projektami Unii Europejskiej /pod red. Małgorzaty Duczkowskiej-Piaseckiej.- Olsztyn: 
     Wydawnictwo Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000.- 208 s.: il.; 23 cm
 559. Streżyńska Anna: Ochrona środowiska w Polsce na tle regulacji europejskich: gospodarka odpadami.- Warszawa: "Elipsa": na zlec.
     Brytyjskiego Funduszu Know How, 2000.- 160 s.; 24 cm
 560. Studia z prawa publicznego /pod red. Kazimierza Lubińskiego.- Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001.- 279 s.; 24 cm
 561. Surowcowa gospodarka odpadami: praca /pod red. Lecha Sitnika.- Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997.- 
     168 s. pag. varia: fot., 2 mapy, wykr.; 30 cm
 562. Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej: praca zbiorowa /pod red. nauk. Andrzeja Stępniaka.- 
     Warszawa: Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP [Rzeczypospolitej Polskiej] w Unii Europejskiej. Kancelaria Prezesa
     Rady Ministrów, 2001.- 230 s.: il., mapy; 24 cm
 563. Syrek Mieczysław: Integracja gospodarki polskiej z krajami Unii Europejskiej.- Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego 
     i Języków Obcych, 1997.- 96 s.: mapa, 1 wykr.; 24 cm
 564. Syrek Mieczysław: Problemy cywilizacyjnej dojrzałości polskiej gospodarki do integracji z Unią Europejską.- Katowice: Wyższa Szkoła 
     Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 1999.- 169 s.: 2 mapy, wykr.; 24 cm
 565. System gospodarczy Unii Europejskiej a docelowy model polskiej gospodarki: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Swadźby;
     [poszczeg. rozdz. oprac. Stanisław Swadźba et al.].- Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 
     2000.- 165 s.; 25 cm
 566. System ochrony konsumentów w krajach Unii Europejskiej.- Warszawa: Federacja Konsumentów, [1999].- S. 2-195; 30 cm
 567. System studiów i planów zagospodarowania przestrzennego po reformie administracyjnej państwa /praca wykonana pod red. Elżbiety 
     Wysockiej.- Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, 2000.- 181 s., [40] s. tabl. kolor.: mapy; 24 cm
 568. Systemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Swadźby; [poszczeg. rozdz. oprac. Monika Badera et al.].-
     Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 1998.- 109 s.; 25 cm
 569. Systemy jakości na współczesnym rynku u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej: materiały konferencji naukowej, Radom, 4-5 września
     1998 /[oprac. wydawnicze i red. Marian Piotrowski, Dorota Koprowska].- Radom: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii
     Eksploatacji, cop. 1998.- 158, [1] s.; 24 cm
 570. Szablewski Andrzej T.: Liberalizacja rynków energii elektrycznej i gazu w krajach Unii Europejskiej.- Warszawa: Agencja Rynku Energii, 2000.- 75 s.; 30 cm
 571. Szanse i wyzwania dla samorządów u progu XXI wieku /[oprac. red. Maciej Korkuć, Bartosz Lipszyc].- Kraków: Fundacja Rozwoju 
     Samorządności i Prasy Lokalnej, 2000.- 64 s.; 21 cm
  Ø Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji "Ochrona Środowiska - szanse i wyzwania dla samorządów u progu XXI wieku", Warszawa 18 grudnia 2000 r
 572. Szanse rozwojowe polskiego przemysłu papierniczego w perspektywie integracji europejskiej: sympozjum, Warszawa, 15 czerwca 2000.- 
     [Łódź: Stowarzyszenie Papierników Polskich, 2000].- 116 s. pag. varia: il.; 30 cm
 573. Szczęsny Wiesław: Firma w otoczeniu fiskalnym.- Warszawa: "Difin", 2001.- 181 s.: il.; 21 cm
 574. Szkolnictwo średnie w Unii Europejskiej: struktury, organizacja i administracja /[przetł. Grzegorz Grątkowski].- Warszawa: Fundacja 
     Rozwoju Systemu Edukacji, 1999.- 155, [3] s.: il.; 30 cm
  Ø Tyt. oryg.: "Secondary education in the European Union" 1997
 575. Szkoła - edukacja europejska: praca zbiorowa /pod red. Jana Kropiwnickiego.- Jelenia Góra: Wydawnictwo Nauczycielskie, 2001.- 280 s.: il.; 21 cm
 576. Szlachta Jacek: Polityka regionalna Unii Europejskiej.- Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000.- 47 s.; 21 cm
  Ø Publ. powstała w ramach projektu Phare PL 9607-01-15/22/773
 577. Szlachta Jacek: Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.- 170, [1] s.; 24 cm
 578. Sznajder Andrzej: Euromarketing: uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej.- Wyd. 2 zaktualiz.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
     1999.- 186, [2] s.: 1 mapa, rys., wykr.; 24 cm
 579. Szpunar Piotr: Polityka pieniężna: cele i warunki skuteczności.- Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000.- 302, [2] s.; 21 cm
 580. Sztaba Kazimierz: Z problematyki pedagogiki wychowania społecznego: (w świetle paradygmatów Unii Europejskiej).- Staszów: 
     Akademicki Ośrodek Kształcenia, 1998.- 71, [1] s.; 21 cm
 581. Szumpich Stanisław: Problemy bezrobocia wielokrotnego.- Kraków: "Secesja", 2000.- 191, [1] s.: il.; 24 cm
 582. Szymborski Jan Zbigniew, Bogusz Cezary, Jażdżewski Krzysztof : Praktyczne zastosowanie wymagań Unii Europejskiej i Polski w sektorze
     mleczarskim: praca zbiorowa.- Warszawa: Związek Prywatnych Przetwórców Mleka: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów 
     i Techników Przemysłu Spożywczego, 2001.- 197 s.; 24 cm
 583. Śleboda Tadeusz: Rolnictwo polskie w świetle integracji z Unią Europejską.- Świdnica: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 1998.- 21 s.: wykr.; 21 cm
 584. Środowisko w Unii Europejskiej na przełomie stulecia: streszczenie /[tł. i adaptacja tekstu Beata Ciszewska i Mieczysław Metler].- 
     Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska Kopenhaga: Europejska Agencja Środowiska, 1999.- 40 s.: il., 1 mapa kolor.; 24 cm
  Ø Tyt. oryg.: Environment in the European Union at the turn of the century - summary, 1999
 585. Tadeusiewicz Grażyna: Edukacja w Europie: szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe.- Warszawa Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
     Oddział, 1997.- 163, [1] s.: wykr.; 21 cm
 586. Taryfy i ceny paliw gazowych w krajach wysokorozwiniętych /praca wykonana pod kier. Marka Kumanowskiego, Jana Rojewskiego.- 
     Warszawa: Centrum Informatyki Energetyki. Zakład Energometrii, 1992.- 155 s.: wykr.; 30 cm
 587. Tendera-Właszczuk Helena: Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód: Polska na tle innych krajów.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
     PWN, 2001.- 277 s.; 24 cm
 588. The changing map of Europe: the trajectory Berlin-Poznań-Warsaw: a tribute to Antoni Kukliński /ed. by Ryszard Domański.- Warsaw 
     [Pruszków]: "Rewasz", 1999.- XVII, [1], 359 s.: 2 fot. (w tym 1 kolor.), mapy, pl., wykr.; 24 cm
  Ø Materiały z międzynarodowej konferencji, Poznań 18-19 maja 1998
 589. The EC [European Community] and Poland /[sci. ed. Janusz Zurek].- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1994.- 107, [1] s.: 1 mapa, wykr.; 21 cm
 590. The strengthening of European integration through sustainable development: opportunities and barriers from Poland's viewpoint
     /study prepared by a team of experts head by A. Kassenberg ang K. Kamieniecki.- Warsaw: Ministry of Environmental Protection Natural 
     and Forestry, 1998.- 36: il.; 24 cm
 591. Toczyski Witold, Zaucha Jacek: Polityka regionalna Unii Europejskiej i Polski z uwzględnieniem problemów Polski Północnej.- Koszalin:
     "Miscellanea", 1997.- 97 s.: 1 mapa; 21 cm
 592. Tolksdorf Michael: Erfolgsaussichten und Probleme bei der Realisierung der Europäischen Währungsunion (EWU) /[tł. Elżbieta 
     Marszałek].- Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1997.- 85 s.: il.; 24 cm
  Ø Tekst równol. niem., pol.
 593. Tomkiewicz Elżbieta: Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej na przykładzie kwot mlecznych.- Warszawa:
     "Scholar", 2000.- 314 s.; 21 cm
 594. Transport a układy społeczno-gospodarcze regionu: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Dziadka; [aut. S. Dziadek et al.].- Katowice: 
     Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1994.- 74 s.; 24 cm
 595. Transport morski Polski w zintegrowanej Europie /[kolegium red. Konrad Misztal et al.].- Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,
     2000.- 254 s.: il. (w tym kolor.); 24 cm
  Ø Tekst częśc. ang.
 596. Transport u progu XXI wieku /pod red. Janusza Ostaszewskiego.- Warszawa: Katedra Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej, 
     2000.- 209, [4] s.: il.; 21 cm
  Ø Mater. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Transport u progu XXI wieku, Warszawa 19-21 października 2000
 597. Transport: praca zbiorowa /pod red. Włodzimierza Rydzkowskiego i Krystyny Wojewódzkiej-Król; aut. M[irosław] Chaberek [et al.].- 
     Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.- 429, [3] s.: mapy, rys., wykr.; 24 cm
 598. Transport: praca zbiorowa /pod red. Włodzimierza Rydzkowskiego i Krystyny Wojewódzkiej-Król; aut. M. Chaberek [et al.].- Wyd. 2.- 
     Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.- 429, [3] s.: mapy, rys., wykr.; 24 cm
 599. Transport: praca zbiorowa /pod red. Włodzimierza Rydzkowskiego i Krystyny Wojewódzkiej-Król; aut. Henryk Babis [et al.].- Wyd. 3 zm.- 
     Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.- 508 s.: il., mapy; 24 cm
 600. Tsoukalis Loukas: Nowa ekonomia europejska /[tł. Beata Gontar].- Łódź: Instytut Europejski, 1998.- 370 s.; 24 cm
  Ø Tyt. oryg.: "New European economy revisited" 1997
 601. Tyranowski Jerzy: Prawo europejskie instytucjonalne.- Poznań: "Terra": Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, 1998.- 141, [1] s.; 22 cm
 602. Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i w Unii Europejskiej /pod red. Tomasza Michalskiego.- Warszawa: "Difin", 2001.- 200 s.: il.; 23 cm
 603. Układ z Schengen: współpraca policji i organów sprawiedliwości po Maastricht: materiał z seminarium "Układ z Schengen - współpraca 
     policji i organów sprawiedliwości po Maastricht" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Akademię Prawa Europejskiego 
     w Trewirze w dniach 9-10 maja 1996 roku w Łodzi /red. naukowa Joanna Beczała.- Łódź: Instytut Europejski, 1998.- 111 s.; 21 cm
 604. Unequal European partnership /ed. by Józef Niżnik.- Warszawa: IFiS [Instytut Filozofii i Socjologii] Publishers, 1993.- 139, [5] s.; 24 cm
  Ø Materiały z międzynarodowego seminarium, sierpień 1992
 605. Unia Europejska a ochrona środowiska: wybrane fakty i przemyślenia /[zespół red. wyd. pol. Krzysztof Kamieniecki, Aleksandra Kuśpak].- 
     Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju, 1998.- 143, [1] s.: il.; 30 cm
  Ø Publikacja wydana w ramach projektu "Poszerzanie wiedzy społecznej i świadomości organizacji pozarządowych o Unii Europejskiej w aspekcie ochrony środowiska".
 606. Unia Europejska jako wyzwanie dla Polski XXI wieku /[red. merytoryczna Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz].- Warszawa: Pełnomocnik Rządu 
     do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej [etc.: "Familia"], 2000.- 127 s.; 24 cm
 607. Unia Europejska - jej polityka rolna i strukturalna /red. nauk. Henryk Runowski.- Koszalin: "Ekspert-SITR", 2000.- [4], 101 s.: il.; 21 cm
  Ø Projekt Phare/FAPA: "Projekty pilotażowe rozwoju zasobów ludzkich na terenach wiejskich z uwzględnieniem dorobku prawnego i instytucjonalnego 
       Unii Europejskiej (aquis communautaire) i potrzeb procesu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej"
 608. Unia Europejska - szansa czy zagrożenie dla polskich pograniczy: materiały z konferencji poświęconej problematyce wejścia Polski do 
     Unii Europejskiej, Cieszyn 12. 11.1998 r. /red. Józef Budniak.- Cieszyn: Region Polski Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej [Brenna: 
     Józef Budniak], 1998.- 103, [1] s.: fot.; 23 cm
  Ø Tekst częśc. równol. pol., niem.
 609. Unia Europejska wobec procesów integracyjnych - wyzwania dla Polski: materiały z konferencji międzynarodowej zorganizowanej 
     w Warszawie 25 listopada 1999 /[red. nauk. Ewa Latoszek].- Warszawa: "Elipsa", 2000.- 225 s.: il.; 24 cm
  Ø Tekst częśc. ang.
 610. Unia Europejska - wyzwania dla Polski: praca zbiorowa /pod red. Jacka Wodza.- Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2000.- 136 s.: il.; 24 cm
   Ø Tekst częśc. ang., fr.
 611. Unia Europejska: integracja Polski z Unią Europejską /red. nauk. i koordynacja Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska i Ewa Synowiec; 
     [aut. Adam A. Ambroziak et al.].- Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1996.- XIII, 552 s.: 1 mapa, 2 wykr., err.; 24 cm
 612. Unia Europejska: geneza, rozwój, instytucje: antologia /oprac. Zdzisław Najder.- Częstochowa: "Educator", 1997.- 155 s.; 30 cm
  Ø Tekst częśc. ang.
 613. Unia Europejska: podstawowe informacje.- Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", 1998.- 154 s.: il; 21 cm
 614. Unia Europejska: wybór materiałów i pomocy /zebrali i oprac. Andrzej Głowacki i Janusz Ruszkowski.- Szczecin: "Ton", 1998.- 77 s.; 21 cm
 615. Unia Europejska: podręcznik akademicki /Lucjan Ciamaga [et al.].- [Wyd. 1 dodr.].- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.- 
     486, [2] s.: 1 wykr.; 24 cm
 616. Unia Europejska: geneza, rozwój, instytucje: antologia /oprac. Zdzisław Najder.- Wyd. 2.- Częstochowa: "Educator", 2000.- 117 s.; 26 cm
  Ø Tekst częśc. ang. i tł. z ang.
 617. Ustawa o odpadach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską: ogólnopolska konferencja szkoleniowa, Poznań 22-23 lutego 2000 
     /[dobór mater. Marek Górski, Maria Nicopulos.- Poznań: "Abrys", 2000.- 176, [1] s.; 30 cm
 618. Uścińska Gertruda: Hiszpania a Unia Europejska: doświadczenia Hiszpanii dotyczące swobodnego przepływu pracowników w okresie 
     przejściowym: dokumenty, akty prawne i komentarze /Gertruda Uścińska (red.), Carlos Garcia de Cortazar y Nebrada, Elżbieta Opińska-Guevara.-
     Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1999.- 131, [1] s.: 1 il.; 20 cm
 619. Uwarunkowania i możliwości sterowania ryzykiem w produkcji rolnej /red. naukowy Halina Szulce; aut. Halina Szulce [et al.].- Poznań: 
     Akademia Ekonomiczna , 2001.- 141 s.: il., 3 mapy; 24 cm
 620. Uwarunkowania rozwoju mleczarstwa polskiego w procesie integrowania Polski z Unią Europejską. T. 2, Konkurencyjność i perspektywy
     /red. nauk. Eulalia Skawińska.- Toruń: Toruńska Szkoła Zarządzania, 1998.- 232 s.: il.; 24 cm
 621. Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Zachodniej: wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne
     obszarów o wysokim bezrobociu /[red. Lech Pałasz, Andrzej Suszyński].- Szczecin: Akademia Rolnicza, 2000.- 514 s.: il., mapy; 24 cm
  Ø Tekst częśc. ros.
 622. Vall Michał du, Szwaja Janusz: Reguły konkurencji a licencje patentowe i know-how: [raport].- Warszawa: Urząd Antymonopolowy Kraków:
     Kancelaria Prawa Patentowego, Gospodarczego i Autorskiego "Szwaja, Tabor & du Vall", 1995.- 331, [1] s.; 20 cm
  Ø Zawiera także akty prawne Unii Europejskiej tł. z różnych jęz.
 623. Vall Michał du: Reguły konkurencji a umowy o prace badawczo-rozwojowe: [raport].- Warszawa: Urząd Antymonopolowy Kraków: 
     Kancelaria Prawa Patentowego, Gospodarczego i Autorskiego "Szwaja, Tabor & du Vall", 1995.-265 s.; 20 cm
  Ø Zawiera także dokumenty tł. z różnych jęz.
 624. Vanney-Hryćko Maria Aleksandra: Wpływ przemian w Unii Europejskiej na stosunki z Ameryką Łacińską.- Warszawa: CESLA, 1996.- 22, [8] s.; 29 cm
 625. Walkiewicz Rafał: Banki na rynku kapitałowym w Polsce: [alternatywne do kredytu bankowego metody finansowania przesięwzięć 
     inwestycyjnych w kontekście przemian zachodzących na rynkach Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej].- Warszawa: Fundacja 
     Edukacji i Badań Bankowych, 2000, 188 s.: il.; 24 cm
  Ø Praca doktorska nagrodzona w konkursie im. M. Kanonta w zakresie systemów płatniczych.
 626. Warbiński Maciej: Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w ramach UE.- Wyd. 3 uaktual.- Warszawa: Komitet Integracji Europejskiej, 2000.- 16 s.; 23 cm
 627. Warchala Michał: Polska - Francja wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej.- Warszawa: Instytut Spraw Publicznych,
     2001.- 42 s.: il.; 30 cm
 628. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej /Bogdan Piasecki [et al.].- Warszawa: 
     Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 1998.- 222 s.: wykr.; 30 cm
 629. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej /Bogdan Piasecki [et al.].- Wyd 2.-
     Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2001.- 222 s.: il.; 30 cm
 630. Wasilewski Lesław: Europejski kontekst zarządzania jakością.- Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", 1998.- 108 s.; 21 cm
 631. Wągrowska Maria, Szot Edmund: Unia Europejska: nie taki diabeł straszny...- Warszawa: Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie: Fundacja 
     Wspomagania Wsi, 1999.- 64 s.: 1 fot., mapy, rys.; 15 x 21 cm
 632. Wągrowska Maria, Szot Edmund: Unia Europejska: nie taki diabeł straszny...- Wyd. 4, popr. i uzup.- Warszawa: Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie:
     Fundacja Wspomagania Wsi, 2000.- 72 s.: il., mapy; 15 x 21 cm
 633. Wągrowska Maria, Szot Edmund: Unia Europejska: nie taki diabeł straszny...- Wyd. 5 uzup.- Warszawa: Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie: 
     Fundacja Wspomagania Wsi, 2000.- 90 s.: il., mapy; 15 x 21 cm
 634. Wdrażanie przez Polskę zobowiązań przyjętych w Układzie Europejskim /red. nauk. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska; [aut.] Leszek Bartoszuk
     [et al.].- Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1998.- 124, [1] s.; 24 cm
 635. Werner Witold Andrzej, Jaworski Tadeusz, Wężyk Elżbieta : Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw budowlanych w procesie integracji 
     z Unią Europejską.- Warszawa: Wydawnictwa Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, 1999.- 53, [9] s.; 20 cm
 636. Wiaderny-Bidzińska Krystyna: Polityczna integracja Europy Zachodniej.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 1999.- 312 s.; 24 cm
 637. Wiaderny-Bidzińska Krystyna: Polityczna integracja Europy Zachodniej.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2000.- 312 s.; 24 cm
 638. Wiaderny-Bidzińska Krystyna: Polityczna integracja Europy Zachodniej.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001.- 312 s.; 24 cm
 639. Wielka Brytania - Unia Europejska /[red. nacz. Tadeusz Skoczny].- Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 1998.- 47 s.; 24 cm
 640. Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej /pod red. Jerzego Bańskiego.- Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Instytut Geografii
     i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, 2001.- 210 s.: il., mapy; 24 cm
  Ø Tyt. równol.: Rural areas and agriculture on the threshold of European Union.
 641. Więcej niż kolejne rozszerzenie: Unia Europejska a państwa Europy Środkowo-Wschodniej /John Eatwell [et al.]; przeł. Elżbieta Czarny.- 
     Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe: Kancelaria Sejmu, 1999.- 106, [2] s.; 21 cm
  Ø Tyt. oryg.: Not "just another accesion": the political economy of EU enlargement to the East, 1997
 642. Wiktor Jan Władysław: Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej.- Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001.- 45 s.; 24 cm
 643. Wiszniewska Irena: Reguły konkurencji a transakcje wyłączne.- Warszawa: Urząd Antymonopolowy: "Elipsa", 1995.- 277 s.; 20 cm
  Ø Zawiera także wybrane dokumenty Wspólnoty Europejskiej tł. z różnych jęz.
 644. Wiszniewski Wojciech: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych: procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii 
     Europejskiej.- Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", 1999.- 140 s.: wykr.; 25 cm
 645. Wiśniewski Zenon: Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej.- Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja 
     Kopernika, 1999.- 162 s.: wykr.; 24 cm
 646. Włoskie doświadczenia w integracji europejskiej: publikacja oparta na tekstach nadesłanych na seminarium Włoskie doświadczenia 
     w integracji europejskiej zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz oraz Istituto Affari Internazionali w Rzymie, przy udziale
     Institut d'Etudes Europeennes, Universite Libre w Brukseli w dniach 17-18 maja 1996 roku w Łodzi /red. nauk. Aleksandra Maciaszczyk.- 
     Łódź: Instytut Europejski, 1998.- 81 s.; 22 cm
 647. Wojtyra Wojciech: Rynek mięsa.- Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000.- 56 s.; 21 cm
  Ø Publ. powstała w ramach projektu Phare PL 9607-01-15/22/773
 648. Wokół problematyki integracji europejskiej: [praca zbiorowa] /pod red. Stefana Bielańskiego i Tadeusza Biernata.- Toruń: Wydawnictwo
     Adam Marszałek, cop. 2000.- 171, [2] s.; 21 cm
 649. Wranik Józef, Gigiel Józef M.: Wymiarowanie przekrojów i elementów żelbetowych wg Eurokod 2. Cz. 1, Stany graniczne nośności, 
     elementy żelbetowe niesprężone: zginanie z udziałem siły podłużnej, ścinanie, skręcanie, przebicie.- Opole: Politechnika Opolska, 1996.- 
     222: rys., wykr.; 24 cm
  Ø Konstrukcje żelbetowe - normalizacja - Unia Europejska - podręcznik akademicki
 650. Wratny Jerzy: Co czeka przedsiębiorcę po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - prawo pracy.- Warszawa: Instytut Technologii 
     Eksploatacji, 2000.- 54, [1] s.; 24 cm
 651. Wschodnia granica RP zewnętrzną granicą Unii Europejskiej /pod red. Jana Białocerkiewicza.- Kętrzyn: Centrum Szkolenia Straży 
     Granicznej, 2001.- 182 s.: il., mapa; 25 cm
  Ø Materiały z konferencji
 652. Wspólna polityka rolna UE: zasady funkcjonowania wspólnego rynku rolnego.- Minikowo: Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 1998.- 98 s.: il., 1 mapa; 24 cm
 653. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej: materiał z seminarium "Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej" zorganizowanego przez 
     Instytut Europejski w Łodzi oraz European Institute of Public Administration w Maastricht w dniach 11-13 marca 1996 roku w Łodzi,
     finansowanego w ramach Programu Phare/Sierra /red. nauk. Marian Brzóska.- Łódź: Instytut Europejski, 1998.- 107 s.; 21 cm
 654. Wspólnota Europejska a środowisko naturalne: konferencja w Angers.[Cz.] 1 /red. Jean-Claude Masclet; przedm. Michel Barnier.- Lublin:
     Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1999.- 350, [1] s.; 24 cm
  Ø Tyt. oryg.: "La Communauté européenne et l'environnement: colloque d'Angers". - Materiały z 8 konferencji Komisji do Studiów nad 
        Wspólnotami Europejskimi (CEDECE), która odbyła się w dn. 6-7 października 1994 r. w Angers. -
 655. Wspólnota Europejska a środowisko naturalne: konferencja w Angers.[Cz.] 2 /red. Jean-Claude Masclet; przedm. Michel Barnier.- Lublin: 
     Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1999.- 328, [1] s.: 2 il.; 24 cm
  Ø Tyt. oryg.: "La Communauté européenne et l'environnement: colloque d'Angers". - Materiały z 8 konferencji Komisji do Studiów nad 
        Wspólnotami Europejskimi (CEDECE), która odbyła się w dn. 6-7 października 1994 r. w Angers. -
 656. Wspólnota sprzecznych interesów?: Polska i Niemcy w procesie rozszerzania Unii Europejskiej na Wschód /[aut. Marek A. Cichocki et al.].-
     Warszawa: Centrum Stosunków Międzynarodowych: Towarzystwo "Więź", 1999.- 93, [2] s.; 21 cm
  Ø Materiały z konferencji "Interesy Polski i Niemiec w procesie rozszerzania Unii Europejskiej na Wschód", Warszawa 21 stycznia 1999.
 657. Wspólny rynek europejski: szanse i bariery dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw: poradnik metodyczny.- Rzeszów: Wydawnictwo
     Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 1998.- 96: 1 il.; 23 cm
 658. Współpraca transgraniczna jako szansa dla rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej: międzynarodowa 
     konferencja: Internationale Konferenz /[kier. nauk. i red. Jadwiga Orylska].- Szczecin: Akademia Rolnicza, 1999.- 101 s.; 24 cm
 659. Współzależność celów sektora bankowego z funkcjami samorządów terytorialnych: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez 
     Katedrę Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, październik 2000 r. /red. nauk.
     Stanisław Korenik.- Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000 [i. e.] 2001.- 199 s.: il.; 24 cm
 660. Wybrane kierunki dostosowywania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 24 czerwca 
     1998 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie /[red. Aleksandra Kantorowicz].- Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania 
     i Marketingu, 1999.- 288 s.: wykr.; 24 cm
 661. Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997: materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę 
     Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku.Cz. 1 /pod red. Klemensa Budzowskiego 
     i Stanisława Wydymusa.- Kraków: Akademia Ekonomiczna , 1997.- 229 s.: portr., rys., wykr.; 24 cm
 662. Wybrane zagadnienia wspólnej polityki rybackiej w Unii Europejskiej: potrzeby i możliwości adaptacji wspólnej polityki rybackiej przez 
     polską gospodarkę rybną (ze szczególnym uwzględnieniem rybołówstwa bałtyckiego) /red. nauk. Jolanta Zieziula; [aut. Wojciech Brocki et al.].- 
     Koszalin: "Ekspert-SITR", 2000.- 159 s.; 21 cm
  Ø Projekt Phare/FAPA: Rozwój struktur organizacyjnych i planowanie inwestycyjne dla sektora rybnego (w makroregionie i kraju)".
 663. Wybrane zagadnienia z zakresu marketingu produktów rolnych /[oprac. zbiorowe Józef Niemczyk et al.].- Poznań: Centrum Doradztwa
     i Edukacji w Rolnictwie, 1996.- 84 s.: wykr.; 21 cm
 664. Wyglądała Ewa: Integracja Polski z Unią Europejską w zakresie pracy i polityki społecznej 1993-2001.- Warszawa: Główna Biblioteka Pracy
     i Zabezpieczenia Społecznego, 2001.- XII, 67 s.; 21 cm
 665. Wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej w procesie liberalizacji sektora telekomunikacyjnego w Polsce: praca zbiorowa /pod red.
     Stanisława Umińskiego.- Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 1998.- [4], 64 s.: 1 wykr.; 29 cm
 666. Wysokińska Zofia, Witkowska Janina: Integracja europejska: rozwój rynków.- Warszawa Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.- 389, [1] s.; 24 cm
 667. Wyzwania rozwojowe przemysłu lekkiego w kontekście integracji z Unią Europejską: materiały z konferencji - Spała'98.- Warszawa: Polskie
     Towarzystwo Ekonomiczne, 1998.- 176 s.: il., 3 mapy; 24 cm
 668. Wyższe wykształcenie techniczne na tle tendencji integracyjnych Europy /[kol. red. Stefan Marciniak - przewodn. et al.].- Warszawa: Ośrodek
     Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 1995.- 141 s.; 24 cm
 669. Wzmocnienie integracji Europy poprzez ekorozwój: szanse i bariery z perspektywy Polski /oprac. przygot. przez zespół pod kier. Andrzeja 
     Kassenberga i Krzysztofa Kamienieckiego.- Warszawa: Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Białystok: 
     Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1998.- 32, [1] s.: il.; 24 cm
 670. Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej: materiały konferencyjne /pod red. nauk. Urszuli Janeczek.-
     Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Centrum Badań i Ekspertyz, 2001.- 468 s.: il.; 24 cm
  Ø Tekst częśc. ang.
 671. Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej: relacje, prawidłowości, porównania międzynarodowe: praca
     zbiorowa /pod red. Kornelii Karcz i Zofii Kędzior; [aut. Urszula Janeczek et al.].- Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego,
     2001.- 271 s.: il.; 24 cm
 672. Zagadnienia międzynarodowe /[oprac. Grzegorz Dobroczyński].- [T.] 3.- Warszawa: "Kontrast", 1996.- 224 s.; 21 cm
 673. Zagraniczna polityka gospodarcza Polski w teorii i praktyce dostosowań do Unii Europejskiej: praca zbiorowa /pod red. Lucjana Ciamagi.- 
     Warszawa: "Elipsa", 1997.- 184 s.: 1 wykr.; 24 cm
 674. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję a selektywna dystrybucja /wprowadzenie Tadeusz Skoczny.- Warszawa: Urząd
     Antymonopolowy: "Elipsa", 1995.- 205, [5] s.; 20 cm
  Ø Zawiera także wybrane dokumenty Wspólnoty Europejskiej tł. z różnych jęz.
 675. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję. [Cz.] 2.- Warszawa: "Elipsa", 1998.- 230 s.; 21 cm
  Ø Harmonizacja Prawa Polskiego z Prawem Wspólnot Europejskich
      Ø Zawiera akty prawne tł. z różnych jęz
 676. Zakres danych statystycznych oraz metody ich gromadzenia na potrzeby wspólnej polityki rolnej /red. nauk. Bolesław Borkowski, Czesław 
     Siekierski.- Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Centrum Naukowo-Wdrożeniowe: Fundacja Programów Pomocy dla 
     Rolnictwa (FAPA), 2000.- 209 s.; 24 cm
 677. Zakrzewska Iwona B.: Podręczny słowniczek terminów Unii Europejskiej.- Wyd. 2.- Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 
     2000.- 144 s.; 21 cm
 678. Zaleska Małgorzata: Wpływ wybranych regulacji zewnętrznych na działalność polskich banków.- Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. 
     Oficyna Wydawnicza, 1999.- 212 s.; 24 cm
 679. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej: orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.Cz.1 /[wprowadzenie oraz omówienie orzeczeń Dariusz 
     Piasta].- Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 1999.- 226 s.; 30 cm
 680. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej: procedury odwoławcze w świetle dyrektyw /[red. i wprowadzenie Marian Lemke].- 
     Wyd. 2 rozsz. i popr.- Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2000.- 142 s.; 30 cm
  Ø Tekst częśc. w różnych jęz., częśc. tł. z ang.
 681. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej: orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.Cz. 2 /[wybór oraz omówienie orzeczeń Dariusz Piasta].- 
     Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2001.- 255 s.; 30 cm
 682. Zanieczyszczenia rolnicze a przyszłość ekonomiczna gospodarstw: problemy i rozwiązania: referaty na seminarium 20 lutego 1996 r.
     /[oprac. red. Elżbieta Bień].- Warszawa: Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, [1996.- 71 s.: wykr.; 29 cm
 683. Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską: praca zbiorowa /pod red. Janusza Żmiji i Lucjana Strzelczaka; 
     aut. Jan Siekierski [et al.].- Kraków: "Czuwajmy", 2000.- 310, [1] s.: il.; 23 cm
 684. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 
     Częstochowa 1-2 luty 2001 rok: materiały konferencyjne.- Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,
     2001.- 498 s.: il.; 24 cm
  Ø Tekst częśc. ang., czes.
 685. Zasady Wspólnej Polityki Rolnej a krajowe polityki rolne państw członkowskich: materiał z seminarium "Zasady Wspólnej Polityki Rolnej 
     a krajowe polityki rolne państw członkowskich" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz European Institute of Public 
     Administration w Maastricht w dniach 12-13 maja 1997 roku w Łodzi /red. nauk. Marian Brzóska.- Łódź: Instytut Europejski, 1998.- 107 s.; 21 cm
 686. Zawistowska Hanna: Znaczenie ochrony prawnej konsumentów usług turystycznych dla rozwoju turystyki w Polsce.- Warszawa: Szkoła 
     Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 1999.- 232, [1] s.: 1 wykr.; 24 cm
  Ø Konsumenci (ekon.) - ochrona - prawo wspólnotowe europejskie - od 1989 r.
 687. Zawojska Aldona: Unia Europejska: unia gospodarcza i walutowa.- Warszawa: Wydawnictwo SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa 
     Wiejskiego], 2000.- 119, [1] s.: il.; 24 cm
 688. Zdolność i warunki absorpcji unijnych środków finansowych dla wsi i rolnictwa polskiego w okresie przed- i poakcesyjnym: biuletyn Biura 
     Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu /[red. Dorota Stankiewicz].- Warszawa: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 1999.- 236 s.: wykr.; 21 cm
  Ø Materiały z seminarium dla posłów III kadencji (24 listopada 1998 r.)
 689. Zegar Józef Stanisław: Uwarunkowania i wyzwania rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce. Cz. 1.- Warszawa: Instytut 
     Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1996.- 109 s.; 24 cm
  Ø Unia Europejska - zagadnienia
 690. Zielona księga: "Rola, pozycja i odpowiedzialność biegłego rewidenta w Unii Europejskiej" /[materiał oprac. przez Komisję Europejską; 
     tł. z ang. Agnieszka Ostaszewicz].- Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, 1998.- 51 s.; 24 cm
 691. Zintegrowany system informacji rolnej w Unii Europejskiej i w Polsce /Marlena Banach [et al.]; pod kierunkiem Romana Zbigniewa Englera.-
     Łomża: Wyższa Szkoła Agrobiznesu, 2000.- 168 s.: il.; 21 cm
 692. Zmiany funkcji polskich obszarów wiejskich w kontekście przemian strukturnych[!] i procesów integracyjnych ze wspólnotami europejskimi
     /red. naukowa Antoni Mickiewicz.- Szczecin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2000.- 608 s.: il., 1 mapa; 24 cm
  Ø Mater. międzynarodowej konferencji naukowej zorg. w dniach 27-28 czerwca 2000 w Szczecinie
  Ø Tekst częśc. ang., niem., ros.
 693. Zmiany strukturalne w Europie Zachodniej wobec przekształceń w gospodarce polskiej /pod red. Eulalii Skawińskiej.- Katowice:
     Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999.- 75, [1] s.; 21 cm
 694. Żurek Marek, Ruszkowski Janusz: Unia Europejska.- Warszawa: Fundacja Polska Praca: Klub UP, 1996.- 60 s.: 1 rys.; 21 cm
Artykuły w czasopismach:
1. A na początku była... utopia /Bożena Magott// Tygodnik Solidarność.- 1999, nr 4, dod. s. I-II
 Ø Wprowadzenie wspólnej waluty euro
2. Aby małe było piękne: droga do Unii Europejskiej /Ewa Synowiec// Nowe Życie Gospodarcze.- 1996, nr 40, s. 18-19
 Ø Małe i średnie przedsiębiorstwa
3. Aby żyć dłużej i pełniej /Wiesław Barej// Nauka i Przyszłość.- 1998, nr 7, s. 1,18-19
 Ø Problemy rolnictwa
4. Administracja publiczna a Unia Europejska : tł. /Isabel Corte-Real// Służba Cywilna. -Nr 1.-(2000/2001), s. 9-21
5. Administrowanie integracją /Jolanta Adamiec// Nowe Życie Gospodarcze.- 1996, nr 5, s. 36-37
 Ø Unia Europejska
6. Adwokatura w Unii Europejskiej /Tadeusz Brodniewicz// Palestra.- 1996, nr 5/6, s. 107-111
7. Agencja chroni przyrodę: Europejska Wspólnota /Małgorzata Waksmańska// WUG.- 2001, nr 3, s. 51-52
8. Agencja wyłączna w prawie polskim a standardy europejskie /Ewa Rott-Pietrzyk// Rejent.- 1997, nr 4, s. 52-79
9. "Agenda 2000" - krok w kierunku wejścia Polski do Unii Europejskiej /Jacek Piotr Rossa// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.- 1999, 
   nr 8, s. 24-25 
10. Agenda 2000 w opinii brytyjskich organizacji rolniczych /Martin Rawstorne; tł. z ang. Beata Baduchowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd 
   Prawa Europejskiego.- 1998, nr 1, s. 35-4 
11. Akademicka edukacja dorosłych w wymiarze europejskim /Ewa Przybylska.- Streszcz. w jęz. niem. ang.// Edukacja Dorosłych.- 1999, nr 2, s. 31-37
12. Akademickie kształcenie rolnicze wobec integracji Polski z Unią Europejską /Monika Kozłowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy 
   Dydaktyki i Wychowania w Akademii Rolniczej w Poznaniu.- Z. 15.- (1999), s. 3-7 
13. Aktualne i przyszłe kierunki rozwoju obszaru euro /Leokadia Oręziak.- Streszcz. w jęz. ang.// Bank i Kredyt.- 2000, nr 12, s. 4-18
14. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w procesie integracji Polski z Unią Europejską /Leszek Lisiecki.-Streszcz. w jęz. ros. ang.// 
   Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej.- 1999, nr 7, s. 23-37 
15. Aktywność zawodowa kobiet a polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej /Bożena Kołaczek// Polityka Społeczna.- 1996, nr 8, s. 39-43
16. Ambitna Europa /Maria Wągrowska// Rzeczpospolita.- 2000, nr 22, s. A12
  Ø Europejskie bezpieczeństwo i obrona
17. Analiza gwarancji finansowych jako instrumentu ochrony praw konsumenta-turysty w Unii Europejskiej i w Polsce  /Stefan Marczyk.- 
   Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe Profesjonalnej Szkoły Biznesu - Szkoły Wyższej w Krakowie.- Nr 4/5.- (1999), s. 114-121
18. Analiza integracyjnej polityki gospodarczej w Unii Europejskiej przy wykorzystaniu modelu Levina /Kinga Chalecka// Acta Universitatis
   Nicolai Copernici. Ekonomia.- Z. 30.- (2000), s. 19-29 
19. Analiza korelacji systemów kształcenia w zakresie geodezji w Polsce i w krajach Unii Europejskiej: ref. /Zdzisław Adamczewski, Kazimierz
   Czarnecki// Przegląd Geodezyjny.- 1998, nr 4, s. 4-6 
20. Antyunijna euforia: korespondencja z Kopenhagi /Nathan Gurfinkel// Rzeczpospolita.- 2000, nr 226, s. A8
  Ø Referendum w sprawie przyjęcia wspólnej waluty europejskiej
21. Apel Międzynarodowego Ruchu Europejskiego // Ad Meritum.- [Nr] 6.- (1998), s. 125-127 
22. Aspects of integrating Central Europe with the European Union /Paweł Bożyk// Economic Papers.- [Nr] 29.- (1997), s. 63-81
23. Aspekty prawne wprowadzenia i funkcjonowania euro /Anna Górska.- Streszcz. w jęz. ang.// Bank i Kredyt.- 2001, nr 3, s. 17-28
24. Aspekty technologiczne konkurencyjności międzynarodowej Unii Europejskiej oraz Polski /Zofia Wysokińska// Studia Europejskie.- 1997, 
   nr 2, s. 87-106 
25. Austria, Polska, Unia... /Mateusz Kujawa// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 23, dod. s. VI
26. Austria wobec rozszerzenia Unii Europejskiej /Aleksander Korybut Woroniecki// Sprawy Międzynarodowe.- 1998, nr 2, s. 63-70
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1998, nr 2
27. Autonomia Śląska i Unia Europejska /Klaus Bachmann.- Europa ojczyzn czy ojczyzna Europa? cz. 5// Rzeczpospolita.- 1997, nr 77, s. 5
28. Awangarda, maruderzy i outsiderzy: Konferencja Unii Europejskiej w Turynie /Eugeniusz Możejko// Życie Gospodarcze.- 1996, nr 15, s. 20-21
29. Awangarda potrzebna od zaraz /Timothy Garton Ash; rozm. przepr. Aleksander Kaczorowski// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 72, s. 22-23
  Ø Kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej na kraje Europy Środkowej
30. Azylanci i uchodźcy w Unii Europejskiej /Katarzyna Głąbicka// Wiadomości Statystyczne.- 1999, nr 6, s. 75-80
31. Badania i rozwój techniczny w Unii Europejskiej /Zbigniew Czachór// Sprawy Nauki.- 1999, nr 10, s. 10-11
32. Badania kliniczne leków w świetle wymagań stawianych w Unii Europejskiej (UE), USA i w Polsce oraz wobec uwarunkowań w skali 
   globalnej /Marcin Walter// Prawo i Medycyna.- 1999, nr 3, s. 94-103 
33. Badania przechowalnicze a legislacja UE /Maria Jaszewska, Jan Karczewski// Logistyka.- 1998, nr 1, s. 45-46,48
34. Badanie ustawicznego kształcenia zawodowego (continuing vocational training survey} w Unii Europejskiej (UE) /Andrzej Balicki, Janusz
   Łyskawa, Mirosław Szreder// Wiadomości Statystyczne.- 2000, nr 2, s. 1-13 
35. Bank ustąpił pola /Marta Łazarowicz// Gazeta Bankowa.- 1999, nr 16, s. 43-44
  Ø Obniżka stóp procentowych w Europejskim Banku Centralnym
36. Bariery: regiony a Unia /Nella Mamos Sutkowska// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 42, s. 12-13
37. Bariery dla swobodnego przepływu personelu między Polską a Unią Europejską /Mariusz Zieliński// Rynek Pracy.-2001, nr 1, s. 18-28
38. Bariery naszego myślenia o prawie w perspektywie integracji z Europą /Ewa Łętowska// Państwo i Prawo.- 1996, z. 4/5, s. 44-58
39. Bauer uprzejmie zaprasza: Polacy nie rwą się do pracy za granicą /Adam Grzeszak// Polityka.- 2001, nr 43, s. 2, 64, 66-67
40. Baza finansowa Kościołów w perspektywie zintegrowanej Europy /Remigiusz Sobański.- Streszcz. w jęz. niem.// Prawo Kanoniczne.- 1996, 
   nr 3/4, s. 9-23 
41. Bazy danych w Dyrektywie Unii Europejskiej oraz propozycje zmian w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
    /Małgorzata Byrska// Przegląd Prawa Handlowego.- 1997, nr 8, s. 1-9 
42. Bazy składowe serwisu EUROBASES: CELEX i SCAD /Jacek Petzel.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Biblioteczny.-1995, z. 3/4, s. 283-304
43. Bazy składowe serwisu EUROBASES: INFO 92, ECLAS, ABEL, RAPID, SESAME, EUROCRON, OIL /Marta Grabowska.- Streszcz. w jęz. 
   ang.// Przegląd Biblioteczny.- 1995, z. 3/4, s. 305-323 
44. Bądźmy równi /Marta Łazarowicz// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 50, s. 13-14
  Ø Ujednolicenie podatków od firm w Unii Europejskiej
45. Bez europejskiego punktu widzenia: korespondencja z Brukseli /Jędrzej Bielecki// Rzeczpospolita .- 1997, nr 123, s. 25
  Ø Obsługa dziennikarska i polityka informacyjna Unii Europejskiej
46. Bez kart przetargowych /Irena Boruta// Rzeczpospolita.- 2001, nr 277, s. A9
  Ø Negocjacje z Unią Europejską
47. Bez krakowskiego targu /Wojciech Sadurski// Rzeczpospolita.- 2001, nr 276, s. A10
  Ø Strategia negocjacji z Unią Europejską
48. Bez lobbingu ani rusz: jak zachodni rolnicy zdobywali względy Brukseli /Małgorzata Grouss; rozm. przepr. Krystyna Naszkowska// Gazeta 
   Wyborcza.- 2000, nr 199, s. 31 
49. Bez pośpiechu: kiedy euro zastąpi złotego? /Edmund Pietrzak// Rzeczpospolita.- 2001, nr 252, s. B4 
50. Bezpieczna maszyna - bezpieczny użytkownik /Stanisław A. Andrzejewski// Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.- 1998, nr 4, s. 47-51
51. Bezpieczne użytkowanie maszyn w świetle wymagań Unii Europejskiej /Zbigniew Tomaszewski.- Streszcz. w jęz. ang.// Obróbka Plastyczna 
   Metali.- 1999, nr 1, s. 29-48
52. Bezrobocie a polityka rynków pracy w Unii Europejskiej /Jan Borowiec.- Streszcz. w jęz. ang.// Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.-
   1996, z. 3, s. 175-181 
53. Bezrobocie w krajach Unii Europejskiej i strategie jego ograniczania /Zofia Dach.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe / Wyższa Szkoła 
   Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie.- Nr 4.- (2000), s. 7-16 
54. Bezrobocie w krajach Unii Europejskiej w maju i czerwcu 1999 r. /Bartłomiej Piotrowski// Rynek Pracy.- 1999, nr 7/8, s. 87-90
55. Bezrobocie w krajach Unii Europejskiej w sierpniu 1999 r. /Bartłomiej Piotrowski// Rynek Pracy.- 1999, nr 9, s. 61-63
56. Bezrobocie w Unii Europejskiej /Aleksander Szczygło// Tygodnik Solidarność.- 2000, nr 38, dod. s. II
57. Bezrobotni wyzwaniem dla Europy /Barbara Pokorska// Handel Wewnętrzny.- 1998, nr 1, s. 38-44
58. Będziemy bronić się sami /Dominik Kaźmierski// Nowe Państwo.- 2001, nr 10, dod. s. II-III
  Ø Projekt utworzenia europejskich sił obronnych oraz amerykańskiego systemu antyrakietowego
59. Biała Księga dotycząca przygotowania państw stowarzyszonych Europy Środkowo-Wschodniej do integracji z rynkiem Unii Europejskiej 
   /Bridget Czarnota; tł. Maciej Szepietowski// Państwo i Prawo.- 1996, z. 4/5, s. 159-161
60. Biblioteki samorządowe w wybranych krajach Unii Europejskiej: skrót ref. /Janina Krasucka// Bibliotekarz Zachodniopomorski.- 2000, 
   nr 2/3, s. 38-40 
61. Biblioteki w działalności Unii Europejskiej /Anna Ogonowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Biblioteczny.- 1995, z. 3/4, s. 359-376
62. Biblioteki w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich /Anna Ogonowska.- Streszcz. 
   w jęz. ang.// Przegląd Biblioteczny.- 1998, z. 2/3, s. 135-148 
63. Bijące źródło konfliktów: Europejska Unia Monetarna: tł. z ang. /Martin Feldstein// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 6, s. 12-13
64. Biotechnologia w opinii mieszkańców krajów Unii Europejskiej /Andrzej Przestalski, Bolesław Suchocki, Tomasz Twardowski// Ruch 
   Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.- 1998, z. 1, s. 167-183 
65. Bitwa o Europę dopiero nas czeka /Piotr Buras// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 283, s. 12-13
  Ø Przygotowania do szczytu państw Unii Europejskiej w Nicei
66. Bitwa o rynek /Krzysztof Gołata, Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1999, nr 22, s. 48-50
  Ø Wymiana handlowa Polski z Unią Europejską
67. Biura przedstawicielskie regionów europejskich w Brukseli: tł. /Maria-Luise Löper// Studia Europejskie.- 2000, nr 1, s. 53-62
68. Bliżej globalnej wioski /Małgorzata Pokojska// Gazeta Bankowa.- 1999, nr 45, s. 14-15
  Ø Wejście Polski do Unii Gospodarczo-Walutowej
69. Bliżej mety: stan negocjacji z Unią w zakresie polityki społecznej /Jerzy Kłosiński// Tygodnik Solidarność.- 2001, nr 8, dod. s. I-II
70. Bliżej ucha: nie ma Unii bez lobbingu /Jacek Safuta// Polityka.- 1998, nr 12, s. 40-41
71. Bohaterowie mniej znani: Adwokat Generalny w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich /Tomasz Koncewicz// Prawo i Życie.- 
   2001, nr 1, s. 63-67 
72. Bojkot Austrii /Adam Len// Przegląd Tygodniowy.- 2000, nr 8, s. 13
  Ø Reakcje państw europejskich na udział w rządzie Wolnościowej Partii Austrii Jörga Haidera
73. Bojkot w salonie /Marek Ostrowski// Polityka.- 2000, nr 7, s. 40-41
  Ø Stanowisko Unii Europejskiej wobec Austrii
74. Bokiem do Europy /Paweł Świeboda// Rzeczpospolita.- 1996, nr 18, s. 8
  Ø Kontrowersje wokół dalszej integracji z Unią Europejską
75. Bolesny wybór: bezrobocie w Europie /Marta Łazarowicz// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 9, s. 1,22
76. Brońmy się skutecznie: wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej: korespondencja z Hiszpanii /Grażyna 
   Opińska// Tygodnik Solidarność.- 1999, nr 51, dod. s. IV 
77. Bruksela karmi faworytów /Krzysztof Kęciek// Przegląd Tygodniowy.- 1998, nr 45, s. 18-19
  Ø Nadużycia finansowe w Unii Europejskiej
78. Bruksela za zamkniętymi drzwiami: korespondencja z Brukseli /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1999, nr 52, s. 54-56
  Ø Komisja Europejska
79. Brukselska wieża Babel: niepokoje "piętnastki" przed przyjęciem nowych członków: korespondencja z Brukseli /Małgorzata Grzelec// 
   Rzeczpospolita.- 1996, nr 46, s. 8
80. Brukselski kocioł skandali /Krzysztof Kęciek// Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 3, s. 18-19
  Ø Afera korupcyjna w Komisji Europejskiej
81. Brukselskie scenariusze dla Europy /Bohdan Jałowiecki// Przegląd Polityczny.- Nr 43.- (2000), s. 22-25, 27-29
  Ø Prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego do 2010 roku
82. Brytyjscy dżentelmeni nie rozmawiają o euro /Marek Rybarczyk// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 144, s. 28-29
83. Brytyjska droga do Unii: tł. /Ernest Wistrich.- Streszcz. w jęz. ang.// Polska w Europie.- Z. 32.- (2000), s. 98-105
84. Brytyjski spór o Europę /Ewa Mazierska// Dziś.- 1997, nr 3, s. 120-122
  Ø Kwestia przystąpienia do europejskiej unii monetarnej
85. Brzęcząca moneta /Anna Grzybowska// Europa.- 1998, nr 3, s. 16-18
  Ø Europejska unia walutowa
86. Budgetary policies in the European Union /Jeffrey Harrop// Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.- Z. 229.- 
   (1995), s. 40-54 
87. Budowanie wspólnego rynku usług prawnych /Cezary Banasiński, Jerzy Andrzej Wojciechowski, Konrad Marciniuk// Rzeczpospolita.-
   1996, nr 90, s. 15
  Ø Zobowiązania wynikające z integracji Polski z Unią Europejską
88. Budżet Unii Europejskiej /Witold Kasperkiewicz// Gospodarka w Praktyce i Teorii.- 1999, nr 1, s. 5-14
89. Bundesbank - wnioski dla Polski /Peter Unger// Nowe Życie Gospodarcze.- 1996, nr 6, s. 37
  Ø Przygotowania do utworzenia centralnego Banku Europejskiego
90. Bunt farmerów /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1999, nr 10, s. 90-92
  Ø Rolnictwo w krajach Unii Europejskiej
91. Burza mózgów nad stekiem: korespondencja z Brukseli /Jacek Pawlicki// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 61, s. 14
  Ø Przygotowania do reformy Wspólnej Polityki Rolnej (CAP)
92. Burza nad Brukselą: korespondencja z Brukseli /Jacek Bochenek, Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1999, nr 4, s. 76-77
  Ø Korupcja w Komisji Europejskiej
93. Byka za rogi : Hiszpania obejmuje od 1 stycznia na pół roku stery Unii Europejskiej /Ramon de Miguel; rozm. przepr. Jacek Pawlicki//
   Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 303, s. 5
94. Bykiem w orła /Klaus Bachmann// Polityka.- 2001, nr 22, s. 30-31
  Ø Negocjacje o członkostwo Polski w Unii Europejskiej
95. C? - oznakowanie zgodności z dyrektywami UE /Krawczyński Marek, Tamara Opalińska, Monika Malińska.- Streszcz. w jęz. ang. fr. niem. 
   ros.// Normalizacja.- 1997, z. 8, s. 21-25 
96. Cechy charakterystyczne rynku usług i jego struktura w Unii Europejskiej /Dariusz Mongiało// Ekonomista.- 2000, nr 1, s. 81-96
97. Cechy mierzalne i niemierzalne w porównaniach gospodarek Polski i krajów Unii Europejskiej /Tomasz Michalski.-Streszcz. w jęz. ang.// 
   Przegląd Statystyczny.- 1998, z. 1, s. 29-36 
98. Cele i osiągnięcia europejskiego DLM-Forum /Peter Berninger; tł. Hubert Wajs.- Streszcz. w jęz. ang.// Archiwista Polski.- 2001, nr 1, s. 11-28
  Ø Konferencja w Warszawie nt. zarządzania dokumentami elektronicznymi
99. Cele i zadania Europejskiego Funduszu Socjalnego /Józefa Eliza Głowacka// Praca i Zabezpieczenie Społeczne.- 1998, nr 10, s. 10-15
100. Celna broń /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1999, nr 39, s. 48-49
  Ø Unijne konflikty celne
101. Charakterystyka pomocy dla przemysłu w krajach Unii Europejskiej - cele i formy /Edyta Dworak// Gospodarka w Praktyce i Teorii.- 1997, 
    nr 1, s. 64-69 
102. Charakterystyka systemów planowania wybranych krajów Unii Eropejskiej /Zofia Dembowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Człowiek i Środowisko.-
    1999, nr 1, s. 93-110
  Ø Systemy planowania przestrzennego
103. Charakterystyka środowiskowego systemu zarządzania /Jarosław Cichy// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.- 1997, nr 4, s. 11-14
104. Chcemy Unii silnej i pogłębionej /Patrick McCabe; rozm. przepr. Teresa Radzimińska// Nowe Życie Gospodarcze.-1996, nr 30, s. 44-45
105. Chcę uwierzyć w eurosen: wprowadzenie euro oznacza, że polskim bankom grozi utrata części klientów /Wiesława Ziółkowska; rozm. przepr.
    Andrzej Dryszel// Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 2, s. 18-19 
106. Chłopi na rynku /Franz Fischler; rozm. przepr. Hanna Hartwig// Polityka.- 1999, nr 8, s. 38, 40
107. Chłopska Europa /Adam Krzemiński// Polityka.- 1996, nr 2, s. 68-71
  Ø Rolnictwo europejskie
108. Chora Europa: Unia Europejska: Kraje "piętnastki" przestały być już wzorem gospodarczym dla świata: korespondencja z Brukseli 
     /Jędrzej Bielecki// Rzeczpospolita.- 1998, nr 57, s. 12 
109. Chrześcijańska wizja rozwoju wsi i rolnictwa w zjednoczonej Europie: zarys problematyki: przem. /Roman Andrzejewski// Studia 
    Włocławskie.- T. 3.- (2000), s. 441-445
110. Ci przeklęci uchodźcy /Stefan Zgliczyński// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 4, s. 10
111. Ciernista droga do wspólnej europejskiej waluty /Brian Coleman, Christopher Rhoads, Nicholas Bray// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 81, s. 29 
112. Co-ordination of social security systems in the European Union /Maria A. Szczur// Journal of European Financial Services.- Nr 3.- (1999), s. 135-142
113. Co piszczy w Unii Europejskiej /Ryszard Czarnecki// Gazeta Polska.- 1999, nr 27, nr 29, dod. s. I-IV, dod. s. I-IV
114. Co przyjdzie Polsce z wejścia do NATO i Unii Europejskiej /Jarosław Ładosz// Nowe Horyzonty.- 1996, [nr 1], s. 19-48
115. Co się pisze o Unii? /Marcin Grudzień// Polis.- 1998, nr 2/3, s. 21-32
116. Co się zmieni od 1 stycznia 1999 r.: przygotowania do wprowadzenia euro /Michał Krakowiak// Rzeczpospolita.- 1998, nr 302, s. 17
117. Co słychać w Unii Europejskiej /Janusz Kossakowski// Dziś.- 1996, nr 5, s. 19-21
118. Co zrobić z deficytem demokracji w Unii Europejskiej? /A. Sybilla Bidwell// Odra.- 2001, nr 2, s. 13-16 
119. Common foreign and security policy of the European Union in European security architecture - institutional dimension /Małgorzata
    Znoykowicz// Economic Papers.- [Nr] 30.- (2000), s. 145-167 
120. Conditions for a successful European Monetary Union and some of it's external effects /Alfred Janc, Killion Munyama// Management.- 
    Nr 3.- (1998), s. 15-24 
121. Czas na poszerzenie /Robin Cook, Władysław Bartoszewski// Rzeczpospolita.- 2001, nr 60, s. A8
  Ø Spotkanie państw Unii Europejskiej w Nicei
122. Czas na projekty /Marcin Makowiecki// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 7, s. 39
  Ø Program pomocy Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa
123. Czas ogrodników /Alain Madelin; rozm. przepr. Marek Ostrowski// Polityka.- 2001, nr 20, s. 38-39
  Ø Rozszerzenie Unii Europejskiej
124. Czas opuścić okopy /Dariusz Rosati// Rzeczpospolita.- 2001, nr 161, s. A8
  Ø Negocjacje z Unią Europejską
125. Czas usztywnienia: europejska unia walutowa /Paweł Kowalewski// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 41, s. 22
126. Czas wolny i sport dla wszystkich - seminarium /J.K.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2001, nr 1, s. 40-42
127. Członkostwo w Unii Europejskiej /Konstanty A[dam] Wojtaszczyk// Edukacja Europejska w Szkole.- 2000, nr 2, s. 67-69
128. Członkostwo w Unii Europejskiej w konstytucjach wybranych państw zachodnich: ref. /Marc Pascal Frangi// Przegląd Europejski.- 2001, 
    nr 1, s. 361-372 
129. Cztery dni do trzęsienia Euroziemi /Izabela Niewiadomska// Rzeczpospolita.- 1998, nr 302, s. 6
  Ø Wprowadzenie waluty euro
130. Czy Austria mogłaby zostać wykluczona z Unii Europejskiej - studium polityczno-prawne /Piotr Rakowski, Robert Rybicki.- Streszcz. 
    w jęz. ang.// Przegląd Europejski.- 2000, nr 1, s. 265-272 
131. Czy Euro da pracę? /Janusz Grzyb// Nowe Życie Gospodarcze.- 1997, nr 33, s. 16-17
  Ø Integracja europejska a bezrobocie 
132. Czy euro zastąpi złotego? /Urszula Płowiec.- Streszcz. w jęz. ang.// Kontrola Państwowa.- 2000, nr 4, s. 43-56
133. Czy Europa jest optymalnym obszarem jednej waluty? /Paweł Alberciak, Grzegorz Walerysiak.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia 
    Prawno-Ekonomiczne.- T. 55.- (1997), s. 223-235 
134. Czy jest się czego obawiać?: Europejska Unia Monetarna /Richard Lucas// Życie Gospodarcze.- 1996, nr 15, s. 29-30
135. Czy konserwatywne idee amerykańskie mają szansę w Unii Europejskiej? /Yvan Blot; tł. SM// Najwyższy Czas.- 2001, nr 27/28, s. XLVI-XLVII
136. Czy musimy wejść do UE i NATO?; Nie "musimy", ale możemy i chcemy: polem. /Stanisław Abramczyk / Longin Pastusiak// Myśl 
    Socjaldemokratyczna.-1997, nr 2, s. 75-82
137. Czy Niemcy nadal chcą do Europy? /Roland Freudenstein// Europa.- 1998, nr 6, s. 79-80 
138. Czy powstaje "Armia Europy"?: Polska i Unia Europejska: spór wokół wspólnej polityki obronnej UE /Klaus Bachmann// Tygodnik 
    Powszechny.- 2000, nr 24, s. 5 
139. Czy powstanie Eurojust? /Piotr Rakowski// Prawo i Życie.- 2000, nr 2, s. 54-57
  Ø Szczyt Rady Europejskiej poświęcony utworzeniu obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
140. Czy spalanie odpadów jest naprawdę konieczne? /Grzegorz Wielgosiński.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Ekopartner.-1998, nr 1, nr 2, s. 9-11, s. 6-7
141. Czy UE jest gotowa do rozszerzenia?: skrócony zapis dyskusji na Konwersatorium Fundacji "Polska w Europie" Polskiej Rady Ruchu 
    Europejskiego, 19 maja 2000 roku /Zygmunt Skórzyński, Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Andrzej Ananicz, Jacek Saryusz-Wolski, Antoni 
    Kukliński, Tadeusz Chabiera, Roger Morawski, Janusz Kuczyński, Jerzy Smolicz, Andrzej Karboński, Kazimierz Gutkowski.- Streszcz. 
    w jęz. ang.// Polska w Europie.- Z. 33.- (2000),  s. 5-39 
142. Czy Unia Europejska staje się czerwona? / Jürgen Wahl; tł. Wojciech Pięciak// Tygodnik Powszechny.- 1998, nr 42, s. 4
  Ø Przewaga socjaldemokratów w rządach krajów europejskich
143. Czy Unia jest gotowa do rozszerzenia? /Bogdan Klich// Ad Meritum.- [Nr] 7.- (1999), s. 121-123
144. Czy Unii starczy odwagi?: szczyt w Nicei: korespondencja z Brukseli /Jędrzej Bielecki// Rzeczpospolita.- 2000, nr 284, s. A8 
145. Czy warto opóźnić EMU? /Leszek Jerzy Jasiński// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 17, s. 11
146. Czy warto umierać za Maastricht? /Jeremi Sadowski// Res Publica Nowa.- 1996, nr 5, s. 10-12
147. Czym jest członkostwo drugiej kategorii /Klaus Bachmann// Rzeczpospolita.- 1999, nr 167, s. A8
  Ø Unia Europejska
148. Czym jest Konferencja Międzyrządowa dla Unii Europejskiej: zapis dyskusji / Zygmunt Skórzyński, Jan Kułakowski, Leszek Jesień, 
    Stanisław Grocholski, Andrzej Stasiak, Roger Morawski, Jan Dowgiałło, Tadeusz Chabiera, Piotr Naimski, Andrzej Jesień.- Streszcz. 
    w jęz. ang.// Polska w Europie.- Z. 22.- (1996), s. 54-82 
149. Czynniki kształtujące popyt na kadry naukowe w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych /Małgorzata Dąbrowa-Szefler.- 
    Streszcz. w jęz. ang.// Nauka i Szkolnictwo Wyższe.- 2000, nr 1, s. 43-54 
150. Dalsza integracja Europejskiego Rynku Ubezpieczeń /Anna Tulińska// Prawo Asekuracyjne.- 1998, nr 3, s. 68-74
151. Dalszy spadek bezrobocia w Unii Europejskiej /Bartłomiej Piotrowski// Rynek Pracy.- 2000, nr 9, s. 105-107
152. Dania, euro i sprawa polska /Klaus Bachmann// Rzeczpospolita.- 2000, nr 229, s. A10 
153. Dania, Szwecja i Finlandia wobec rozszerzenia Unii Europejskiej /Beata Kołecka// Sprawy Międzynarodowe.- 1998, nr 2, s. 71-84
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1998, nr 2
154. Decyzja nr 4/99 Rady Stowarzyszenia UE - Polska z 4 sierpnia 1999 roku przyjmująca zasady i warunki uczestnictwa Polski we 
    wspólnotowych programach w dziedzinie badań, rozwoju technicznego i prezentacji (1998-2000) // Sprawy Nauki.- 1999, nr 10, s. 27-30
155. Delegowanie pracowników do pracy w innym kraju w prawie europejskim /Walerian Sanetra// Praca i Zabezpieczenie Społeczne.- 1998,
    nr 9, s. 10-17 
156. Demonstracja wyobraźni /Percy Barnevik; rozm. przepr. Maria Graczyk// Wprost.- 2001, nr 19, s. 19-20
  Ø Integracja europejska
157. Denominowane w euro /Chris Klein; tł. Alina Gużyńska// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 49, s. 10
  Ø Wpływ Europejskiej Unii Walutowej na usługi ubezpieczeniowe
158. Diabelnie mało czasu: korespondencja z Bonn /Jürgen Wahl; tł. Wojciech Pięciak// Tygodnik Powszechny.- 2000, nr 41, s. 5
  Ø Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Wschodniej
159. Dialog społeczny w Unii Europejskiej /Grażyna Banach.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Europejski.- 2001, nr 1, s. 301-334
160. Die Europäische Währungsunion vor dem Start /Klaus Gloede// Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu we 
    Wrocławiu.- T. 1.- (1998), s. 101-116 
161. Die überwachung der Haushaltspolitik in der Europäischen Union nach dem 1.1.1999 /Malte Wolter.- Streszcz. w jęz. pol.// Zeszyty 
    Naukowe. Prace Katedry Mikroekonomii / Uniwersytet Szczeciński.- Nr 5.- (1999), s. 165-179 
162. Diety dla U-bootów /Marek Karolkiewicz// Przegląd Tygodniowy.- 1998, nr 39, s. 18-19
  Ø Afery finansowe w Komisji Europejskiej 
163. Discussing life insurance and the European Union: a survey of the literature /Kerry E. Howell// Journal of European Financial Services.-
    2000, nr 2, s. 110-126 
164. Dispute settlement under association agreements with Central and Eastern European states /Joanna Gomuła// Polish Yearbook of 
    International Law.- Vol. 22.- (1995/1996), s. 107-128 
165. Dlaczego Unia Europejska nigdy nie będzie wspólnotą polityczną /Marek A. Cichocki// Res Publica Nowa.- 1998, nr 9, s. 11-16
166. Do jakiej Europy zmierzamy? /Adam Szymański// Tygodnik Solidarność.- 2001, nr 24, s. 19
167. Do jakiej Unii? /Grażyna Opińska// Tygodnik Solidarność.- 2000, nr 10, dod. s. II
  Ø Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej
168. Do waluty na skróty: euro zamiast złotówki - jak najszybciej! /Jacek Rostowski// Polityka.- 2001, nr 41, s. 64-66
169. Dobra wiadomość /Georg Metaxas-Maranghidis; rozm. przepr. Teresa Radzimińska// Nowe Życie Gospodarcze.- 1998, nr 25, s. 52-53
  Ø Polska na europejskim rynku telekomunikacyjnym
170. Dobrze być w klubie /Pascal Kerneis; rozm. przepr. Eryk Stankunowicz, Paweł Rabiej// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 15, s. 20
  Ø Działalność Europejskiej Fundacji Stowarzyszeń Bankowych
171. Dofinansowanie projektów infrastrukturalnych /Cezary Gołębiowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Regiony Polski.- 2000,  nr 1, s. 33-41
  Ø Programy pomocowe Unii Europejskiej dla rozwoju regionalnego
172. Dogonić koło historii: Europa po wojnie w Kosowie /Timothy Garton Ash, Janos Kis, Adam Michnik, Jacques Rupnik, Karel 
    Schwarzenberg, Martin M. Simecka, Aleksander Smolar; tł. Katarzyna Kochmańska// Gazeta Wyborcza.- 1999, nr 175, s. 9 
173. Dokąd Europo? /Marcell von Donat; tł. Natalia Syrzycka-Mlicka// Polis.- 1998, nr 5, s. 88-92
  Ø Tożsamość Unii Europejskiej
174. Dokąd zmierza Unia Europejska /Klaus Bachmann// Rzeczpospolita.- 1999, nr 214, s. A11 
175. Doktryna "acte clair" w orzecznictwie Trybunału Wspólnot Europejskich i sądów państw członkowskich Unii Europejskiej /Jacek 
    Skrzydło// Państwo i Prawo.- 1998, z. 1, s. 49-58 
176. Dokument znany nielicznym /Anna Grabowska// Rzeczpospolita.- 1997, nr 204, s. 15
  Ø Nowy protokół 4 Unii Europejskiej ratyfikowany przez Polskę dotyczący ceł
177. Dolar by się uśmiał /Andrzej Krzysztof Wróblewski// Polityka.- 2001, nr 23, s. 74-76
  Ø Przygotowania do wprowadzenia euro
178. Dolar czy euro pieniądzem przyszłości? /Alojzy Z[bigniew] Nowak// Studia Europejskie - Warszawa.- 2001, nr 1, s. 11-23
179. Doręczenie dłużnikowi orzeczenia sądowego jako przesłanka stwierdzenia wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego na podstawie 
    konwencji lugańskiej /Jan Ciszewski// Palestra.- 2001, nr 3/4, s. 40-51
180. Doroczne spotkanie wielostronne Komitetu PECO (Komitetu dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej) oraz 91. Sesja Plenarna
    CCBE (Rady Adwokatur Unii Europejskiej), Ateny, 10-13 listopada 1999 r. /Ewa Stawicka// Palestra.-2000, nr 2/3, s. 126-129 
181. Dorosłym lepiej nie opowiadać eurobajek: jak poszerzała się Unia Europejska /Ewa Zarzycka// Gazeta Polska.- 2001, nr 49, s. 12-13
182. Doskonalenie systemów edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej /Stanisław Kaczor// Pedagogika Pracy.- [Nr] 35.-(1999), s. 161-167
183. Dostęp do urzędowych dokumentów: pierwsze doświadczenia Szwedów /Dorota Nygren// Rzeczpospolita.- 1997, nr 211, s. 16
184. Dostosowanie polskiego systemu ubezpieczeń komunikacyjnych do wymagań Unii Europejskiej /Joanna Iwko.-Streszcz. w jęz. ang.// 
    Wiadomości Ubezpieczeniowe.- 2001, nr 3/4, s. 29-34
185. Dostosowanie polskich przepisów budowlanych do systemu obowiązującego w Unii Europejskiej /Janusz Opiłka.-Streszcz. w jęz. ang. 
    ros.// Normalizacja.- 2000, [z.] 9, s. 3-7 
186. Dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europejskiej do wymogów dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produkty 
     /Monika Jagielska// Kwartalnik Prawa Prywatnego.- 1995, z. 4, s. 499-541 
187. Dostosowanie przemysłu polskiego do standardów Jednolitego Rynku Europejskiego /Jarosław Kundera.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia.- Nr 7.- (2000), s. 131-155 
188. Dostosowanie systemów finansowych do wymogów Unii Europejskiej /Krystyna Palonka.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / 
    Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.- Z. 5.- (1995), s. 15-29 
189. Dostosowanie systemu kart płatniczych w Polsce do wymogów Unii Europejskiej /Lech Lamenta// Pieniądze i Więź.-2000, nr 2, s. 163-167
190. Dostosowywanie się Polski do Unii Europejskiej - problemy bilansu obrotów bieżących /Urszula Płowiec// Zeszyty Naukowe / Wyższa
    Szkoła Ekonomiczna w Warszawie.- 1999, nr 2, s. 51-67 
191. Doświadczenia i przemiany samorządu lokalnego w państwach Unii Europejskiej /Andrzej Błaszczyk// Studia i Materiały Wyższej Szkoły
    Marketingu i Biznesu w Łodzi.- Nr 4.- (1999), s. 155-175 
192. Doświadczenia krajów europejskich we wdrażaniu dyrektywy 91/271/EEC oraz rekomendacji komisji helsińskiej dotyczących oczyszczania 
    ścieków miejskich /Hanna Soszka, Danuta Kudelska.- Streszcz. w jęz. ang.// Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych.- Nr 14.- (1998),
    s. 79-99
193. Doświadczenia Unii Europejskiej a rozwiązania w gospodarce żywnościowej Polski /Andrzej Czyżewski// Wieś i Państwo.- 1994, nr 1/2, 
    s. 59-91 
194. Droga do Amsterdamu /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1997, nr 23, s. 81-82
  Ø Przygotowania do ratyfikacji traktatu Maastricht II
195. Droga do Maastricht /F.S.S.// Gazeta Polska.- 1997, nr 6, s. 11
196. Droga Polski do Unii Europejskiej: gdzie jesteśmy? jak iść? /Tomasz Michalski// Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów.- 
    Z. 7.- (1997), s. 86-100
  Ø Ocena polskiej gospodarki w porównaniu z krajami członkowskimi UE
197. Drogi proste i meandry integracji europejskiej /Leszek Jerzy Jasiński.- Streszcz. w jęz. fr.// Przegląd Powszechny.-1999, nr 3, s. 298-308
198. Druga izba w parlamentach narodowych państw członkowskich Unii Europejskiej /Jarosław Szymanek.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd 
    Europejski.- 2001, nr 1, s. 213-236
199. Drużyna Prodiego /Jacek Bochenek// Wprost.- 1999, nr 32, s. 77-79
  Ø Nowy skład Komisji Europejskiej
200. Duńskie "nej" dla euro? /Krzysztof Kęciek// Przegląd.- 2000, nr 39, s. 12-13
201. Dusza Europy /Romano Prodi; rozm. przepr. Jacek Pałasiński// Wprost.- 1999, nr 22, s. 19-20
  Ø Przyszłość Uniii Europejskiej
202. Dusza Europy /Javier Solana; rozm. przepr. Jarosław Giziński, Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 2000, nr 9, s. 19-20
  Ø Polityka obronna Unii Europejskiej
203. Dusza w naftalinie: korespondencja z Wiednia /Adam Krzemiński// Polityka.- 2000, nr 8, s. 34-37
  Ø Reakcja Europy na sukces wyborczy J"rga Haidera
204. Duże gospodarstwa u nas i na Zachodzie /Wojciech Ziętara// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 18, s. 34-35,39
205. Dwa strachy nad Odrą /Maciej Warbiński// Tygodnik Powszechny.- 2001, nr 26, s. 3
  Ø Negocjacje akcesyjne z Unią Europejską
206. Dwa tryby: inny dla podróżnych, inny dla podmiotów gospodarczych: Unia - Polska: zwrot podatku od towarów i usług /Mirosław 
    Barszcz// Rzeczpospolita.- 1998, nr 122, s. 16 
207. Dwie unie razem /Krzysztof Popowicz// Rzeczpospolita.- 1999, nr 172, s. A11
  Ø Unia monetarna a Unia Europejska
208. Dylemat Unii: bezrobocie contra rozszerzenie /Stefan Abner// Kultura.- 1999, nr 1/2, s. 76-88
209. Dylematy euroklienta /Anna Lach// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 35, s. 21-22
  Ø Perspektywy dla wspólnej waluty Unii Europejskiej
210. Dylematy rozwoju sieci handlowej w krajach Unii Europejskiej i w Polsce /Urszula Kłosiewicz-Górecka// Marketing i Rynek.- 
    2001, nr 4, s. 25-31
211. Dynamika PKB na 1 mieszkańca i syntetyczny miernik poziomu życia w krajach Unii Europejskiej /Franciszek Grzesiok, Tomasz Lis// 
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.- Z. 1.- (1998), s. 179-185 
212. Dynamika stosunków transatlantyckich /Jadwiga Stachura// Sprawy Międzynarodowe.- 2001, nr 1, s. 32-54
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs- 2001, nr 1 
213. Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji /Anna Zielińska-Głębocka// Studia Europejskie.- 1999, nr 3, s. 11-32
214. Dynamika zarobków w krajach przechodzących transformację i w krajach Unii Europejskiej /Brunon Górecki.-Streszcz. w jęz. ang. ros.// 
    Ekonomista.- 2000, nr 5, s. 635-645 
215. Dyrektywa górnicza Unii Europejskiej /[Sławomir Brodziński]// Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie.- 1996, nr 9, s. 37-48
216. Dyrektywa górnicza Unii Europejskiej /Sławomir Brodziński.- Streszcz. w jęz. ang. niem. ros.// Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska
    w Górnictwie.- 1995, [nr] 4, s. 60-70 
217. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich o podróżach turystycznych a prawo polskie /Mirosław Nesterowicz// Kwartalnik Prawa 
    Prywatnego.- 1996, z. 3, s. 435-445 
218. Dyrektywa Siedliskowa - występujące w Polsce gatunki ważne dla Współnoty Europejskiej /Małgorzata Makomaska-Juchiewicz, Joanna
    Perzanowska, Katarzyna Zając.- Streszcz. w jęz. ang.// Chrońmy Przyrodę Ojczystą.- 2001, z. 2, s. 5-60 
219. Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca fuzji spółek a uregulowania prawa polskiego /Katarzyna Palka-Bartoszek// Rejent.- 1996, nr 6, s. 67-99
220. Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie adekwatności kapitału firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (banków) - CAD /Dariusz
    Daniluk, Sławomir Niemierka// Prawo Bankowe.- 1997, nr 2, s. 87-97 
221. Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie adekwatności kapitału firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (banków) - CAD /Dariusz 
    Daniluk, Sławomir Niemierka// Prawo Bankowe.- 1997, nr 3, s. 81-90
222. Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie funduszy własnych banków (instytucji kredytowych) na tle polskiego ustawodawstwa bankowego
    /Dariusz Daniluk, Sławomir Niemierka// Prawo Bankowe.- 1996, nr 3, s. 98-109 
223. Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie limitów koncentracji kredytów i innych wierzytelności na tle prawa bankowego obowiązującego 
    w Polsce /Dariusz Daniluk, Sławomir Niemierka// Prawo Bankowe.- 1995, nr 4, s. 113-122 
224. Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie nadzoru skonsolidowanego nad bankami jako wyznacznik kierunku zmian ustawodawstwa i praktyki
    działania władz nadzorczych w Polsce /Dariusz Daniluk, Sławomir Niemierka// Prawo Bankowe.- 1997, nr 1, s. 114-123 
225. Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie współczynnika wypłacalności - podstawowe normy i przewidywane kierunki zmian /Dariusz Daniluk,
    Sławomir Niemierka// Prawo Bankowe.- 1996, nr 4, s. 84-93
226. Dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń: prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej /Jerzy Sommer//
    Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka.- 1995, nr 2, s. 46-48 
227. Dyrektywy, nacisk i sieci /Jerzy Bojanowicz// Przegląd Techniczny.- 1999, nr 25, s. 6-7
  Ø Polityka transportowa Unii Europejskiej a Polska
228. Dyrektywy nowego podejścia /Wojciech Henrykowski; oprac. Waldemar M[arek] Bielski// Przegląd Techniczny.-2001, nr 45, dod. s. 8-9
  Ø Dostosowanie systemu normalizacyjnego do wymagań europejskich
229. Dyrektywy nowego podejścia w systemie prawnym Unii Europejskiej /Janusz Zymonik// Przegląd Organizacji.- 1997,  nr 7/8, s. 13-17
  Ø Zharmonizowanie kryteriów ocen jakości i norm technicznych produktów
230. Dystans wydajności /Janusz Kaczurba// Nowe Życie Gospodarcze.- 2001, nr 6, s. 40-41
  Ø Zagrożenia dla polskich firm na rynkach Unii Europejskiej
231. Działać z wyprzedzeniem: Polska a Unia Monetarna /Marek Dąbrowski// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 24, s. 2
232. Działalność UE na rzecz edukacji /Stanisław Kaczor// Pedagogika Pracy.- [Nr] 32.- (1998), s. 173-178
233. Działania integracyjne Wspólnoty Europejskiej w zakresie partycypacji pracowniczej: (Europejskie Rady Zakładowe) /Stanisław Rudolf.- 
    Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Socjologiczny.- T. 43.- (1994), s. 185-199
234. Dzieci Europy: korespondencja z Brukseli /Inga Rosińska// Wprost.- 2000, nr 48, s. 110-111
  Ø Środowisko urzędników Unii Europejskiej
235. Dzierżawa w Polsce i Unii: formy użytkowania gruntów rolnych /Joanna Iwanicka// Przegląd.- 2000, nr 26, s. 23
236. Echa konferencji w Łomży nt. "Rodzice dzieci niepełnosprawnych w zreformowanym systemie oświaty w polskiej szkole i krajach Unii 
    Europejskiej" /Hanna Gałązka// Dyrektor Szkoły.- 2001, nr 3, s. 32-33 
237. Ecological aspects of economic relationships between Poland and European Union: ref. /Bogusław Fiedor// Argumenta Oeconomica.-
    Nr 2.- (1996), s. 7-17 
238. Economics of the EU enlargement: the positive case /Renata Stawarska// Yearbook of Polish European Studies.- Vol. 2.- (1998), s. 135-151
239. Educational policy of the European Union /Katarzyna Głąbicka// Res Humanae / Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy 
    Powszechnej w Warszawie.- [Vol.] 5.- (1997), s. 57-66 
240. Edukacja geograficzna w zreformowanym systemie szkolnictwa w Polsce wobec priorytetów oświatowych Unii Europejskiej /Jolanta 
    Rodzoś.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Geograficzny.- 2000, z. 3, s. 199-217 
241. Edukacja i informacja edukacyjna we współczesnej Europie /Elżbieta Barbara Zybert.- Streszcz. w jęz. ang.// Zagadnienia Informacji 
    Naukowej.- 1997, nr 1, s. 41-51 
242. Edukacja przyrodnicza w krajach Unii Europejskiej i w Polsce /Wiesław Stawiński.- Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja.-1997, nr 2, s. 30-40
243. Edukacja wielokulturowa jako warunek integracji europejskiej /Brunon Bartz// Pedagogika Pracy.- [Nr] 24.- (1995), s. 86-98
244. Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego /Zbigniew Zaniewski// Oświatowiec.- 1998, [nr] 1, s. 28-38
245. Efekty polityki regionalnej UE w najsłabiej rozwiniętych krajach członkowskich /Jarosław Kundera// Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska.- 
    2001, z. 1, s. 39-63 
246. Efekty wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej euro - wybrane aspekty /Ewa Zawadzka.- Streszcz. w jęz. ang.// Ekonomia 
    i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.- Nr 7.- (2000), s. 98-109 
247. Efektywność systemu zamówień publicznych w Unii Europejskiej /Olgierd Lissowski// Przegląd Zachodni.- 2000, nr 3, s. 79-93
248. Efektywność wytwarzania w rolnictwie polskim na tle Unii Europejskiej (UE) /Walenty Poczta, Feliks Wysocki.-Streszcz. w jęz. ang. ros.// 
    Wiadomości Statystyczne.- 1999, nr 12, s. 58-70 
249. Ekologia na wspólnym rynku /Krystyna Panek// Nowe Życie Gospodarcze.- 1997, nr 3, s. 21-22,24
  Ø Formy pomocy dla ochrony środowiska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
250. Ekologia - nacisk społeczny /Jan Potęga// Przegląd Techniczny.- 1997, nr 48, s. 12-13
  Ø Program dostosowawczy do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska
251. Ekologia smaku /Dorota Metera// Wprost.- 1998, nr 39, s. 70-71
  Ø Rozwój rolnictwa ekologicznego
252. Ekologiczna integracja /Krystyna Panek// Przegląd Techniczny.- 1997, nr 2, s. 12-13
  Ø Współpraca Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska
253. Ekologizacja wsi i rolnictwa na obszarach przyrodniczo cennych a integracja z Unią Europejską /Krystyna Dubel// Śląsk Opolski.- 1999, 
    nr 4, s. 1-7 
254. Ekonomia polityczna europejskiej integracji /Janusz Jankowiak// Rzeczpospolita.- 1997, nr 293, s. 5
  Ø Jednolita polityka monetarna
255. Ekonomiczne aspekty dochodzenia polskiego systemu gwarantowania depozytów do wymogów Unii Europejskiej /Maria Pawelska// 
    Bezpieczny Bank.- 1998, nr 2/3, s. 139-159
256. Ekonomiczne mechanizmy integracji w Unii Europejskiej /Tadeusz Grabowski// Zeszyty Naukowe / Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
    w Płocku.- Vol. 14.- (2000), s. 1-161 
257. Ekonomiczne stymulatory ochrony środowiska /Henryk Stępień.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe WSHE  Włocławek.- T. 6.-
    (2000), s. 51-64 
258. Ekwiwalencja świadectw i dyplomów państw Unii Europejskiej i Polski /Zbigniew Kramek// Edukacja Dorosłych.-1997, nr 4, s. 41-52
259. Elastyczność zatrudnienia w Polsce i w Unii Europejskiej /Elżbieta Kryńska// Gospodarka Narodowa.- 2001, nr 1/2,  s. 74-95
260. EMERALD - sieć wspólnej troski o ochronę przyrody /Anna Dyduch-Falniowska// Chrońmy Przyrodę Ojczystą.- 1997, z. 1, s. 97-101
261. Emerytury podstawowe w Unii Europejskiej - wnioski dla Polski /Zofia Czajka// Praca i Zabezpieczenie Społeczne.-1996, nr 7, s. 15-26
262. Enlargement of the European Union and accession negotiation: some remarks /Abey Hailu Senbeta.- Streszcz. w jęz. pol.// Polityka 
    Gospodarcza.- Nr 3.- (2000), s. 93-112 
263. Environmental policy implementation in the European Union /Demetrio Loperena Rota.- Streszcz. w jęz. pol.// Studia Prawno-Ekonomiczne.-
    T. 54.- (1996), s. 9-33  
264. Environmental policy of the European Union and environmental protection in Poland /Wanda M[aria] Gaczek// Zeszyty Naukowe. Seria 1 /
    Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.- Z. 253.- (1997), s. 61-80 
265. Era Euro /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1997, nr 8, s. 36-37
  Ø Perspektywy europejskiej unii monetarnej
266. Ergonomiczna analiza i ocena stanowisk roboczych w świetle przepisów Unii Europejskiej i Polski  /Wiesław Grzybowski, Jolanta Krysztofiak//
    Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie.- Z. 23.-(1998), s. 5-17 
267. EUKdsWMPiPoP [Europejski Urząd Koordynacji ds. Wolnych Miejsc Pracy i Podań o Pracę] - unijna troska o pracownika /Tomasz Kornaś// 
    Najwyższy Czas.- 2001, nr 14, s. XXVI-XXVII 
268. Eurazjafryka: korespondencja z Berlina /Maria Graczyk, Piotr Cywiński// Wprost.- 2001, nr 12, s. 102-107
  Ø Polityka imigracyjna państw europejskich
269. EURO a małe i średnie przedsiębiorstwa /Eberhard Drechsel; tł. z niem. Agnieszka Magierska// Firma i Rynek.- Nr 10 .- (1999), s. 15-18
270. Euro a polska polityka kursowa /Ewa Rzeszutek.- Streszcz. w jęz. ang.// Bank i Kredyt.- 1998, nr 12, s. 33-38
271. Euro a rynki finansowe /Elżbieta Chrabonszczewska.- Streszcz. w jęz. ang.// Bank i Kredyt.- 1998, nr 12, s. 4-16
272. Euro a sprawa polska /Jerzy Jastrzębowski// Rzeczpospolita.- 1996, nr 35, s. 13-14
  Ø Wspólna waluta Unii Europejskiej
273. Euro a złoty /Karol Lutkowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Bank i Kredyt.- 1998, nr 12, s. 17-23 
274. Euro and the process of constitution of the European Monetary Union /Darina Lissauerova.- Streszcz. w jęz. pol.// Prace Naukowe 
    Profesjonalnej Szkoły Biznesu - Szkoły Wyższej w Krakowie.- Nr 4/5.- (1999), s. 47-62 
275. Euro ante portas /Władysław Baka// Dziś.- 1997, nr 6, s. 5-6
  Ø Plany utworzenia Europejskiej Unii Monetarnej
276. Euro bez odwrotu: korespondencja z Bonn / Jürgen Wahl; tł. WP// Tygodnik Powszechny.- 1998, nr 21, s. 6
  Ø Wprowadzenie wspólnego pieniądza w Unii Europejskiej
277. Euro - i jego znaczenie dla Polski: tł. /Ralph Ganter// Myśl Socjaldemokratyczna.- 1998, nr 3, s. 85-90
278. Euro jako innowacja finansowa /Jan Krzysztof Solarz.- Streszcz. w jęz. ang.// Bank i Kredyt.- 1998, nr 12, s. 38-48
279. Euro jako stymulator wzrostu i rozwoju gospodarczego /Zdzisław Bloch.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. 
    Ekonomia.- Nr 38.- (2000), s. 3-12 
280. Euro jako wspólna waluta Europy - narodziny systemu, jego rola i perspektywy dla Polski /Edyta Łyżwa// Acta Scientifica Academiae 
    Ostroviensis.- Z. 4.- (1999), s. 109-129 
281. Euro - konsekwencje dla krajów Unii Europejskiej, USA i Polski /Robert Sprusiński// Firma i Rynek.- 2000, nr 2, s. 23-25
282. Euro na równi pochyłej /Jędrzej Bielecki// Rzeczpospolita.- 2000, nr 50, s. A10 
283. Euro - nowe szanse i zagrożenia /Tomasz Kucharski// Management.- Nr 4.- (1998), s. 203-216
284. Euro - nowy pieniądz od 1999 r. /Leokadia Oręziak// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1998, nr 2, s. 2-9
285. Euro - odliczanie już się zaczęło /Barbara Pokorska// Handel Wewnętrzny.- 1997, nr 1, s. 55-58
286. Euro - pieniądz Europejskiej Unii Walutowej: perspektywy rozwoju /Tomasz W. Kolasiński// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 
    2001, nr 1, s. 11-19 
287. Euro-pieniądz jeden czy jedyny /Eugeniusz Tabaczyński// Zarządzanie i Edukacja.- 1998, nr 4/5, s. 330-335
288. Euro to nie monetarna wyspa /Maciej Stańczuk// Gazeta Bankowa.- 2000, nr 9, s. 36-37
289. Euro w opałach /Marek G. Lusztyn// Gazeta Bankowa.- 2000, nr 6, s. 28-29
290. Euro w pigułce /tł. Anna Maja Błaszczak// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 44, s. 25-27
291. Euro w pigułce - "amerykańskie marzenie" Europy /tł. Inga Krzywiec// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 49, s. 26-27
292. Euro w pigułce - międzynarodowy pieniądz /tł. Inga Krzywiec// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 48, s. 24-25
293. Euro w pigułce - niegotowi na start /tł. Inga Krzywiec// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 47, s. 27-28
294. Euro w pigułce - potęga jedenastki /tł. Anna Maja Błaszczak// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 51/52, s. 34-35
295. Euro w pigułce - szybciej do przodu /tł. Inga Krzywiec// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 50, s. 25-26
296. Euro w pigułce - zalety jednego pieniądza /tł. Anna Maja Błaszczak// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 45, s. 27-28
297. Euro w pigułce - zamieszanie w twierdzy /tł. Inga Krzywiec// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 46, s. 24-25
298. Euro w roli waluty międzynarodowej /Konrad Szeląg.- Streszcz. w jęz. ang.// Bank i Kredyt.- 1998, nr 12, s. 49-65
299. Euro w Unii i Europie Wschodniej /Zbigniew Żukowski// Przegląd Techniczny.- 1998, nr 27, s. 9,18
300. EURO - wspólny pieniądz Unii Europejskiej - implikacje dla polskich przedsiębiorstw /Michał Szostkowski// Firma i Rynek.- 2000, 
    nr 1, s. 52-57
301. Euro zamiast Balcerowicza /Marcin Olbrycht// Myśl Polska.- 2001, nr 46, s. 8
  Ø Polityka finansowa
302. Euro 2006: Polska na drodze do Europejskiej Unii Walutowej /Grzegorz Kołodko// Życie Gospodarcze.- 1997, nr 5,  dod. s. I-VIII
303. Euroarmia: korespondencja z Waszyngtonu /Maria Graczyk// Wprost.- 2001, nr 1, s. 92-93
  Ø Plany utworzenia europejskich sił zbrojnych
304. "Eurobarometr 38.1": wyniki pilotażu powtarzającego prowadzone w krajach Unii Europejskiej sondaże na temat upowszechniania nauki
     i postaw wobec niej /Ireneusz Białecki, Paweł Sztabiński// Zagadnienia Naukoznawstwa.- 1997, z. 4, s. 397-420 
305. Eurochoroba /Krzysztof Gołata// Wprost.- 2000, nr 1, s. 74-76
306. Eurofantazje: unia monetarna coraz bardziej prawdopodobna /Rudi Dornbusch; tł. Katarzyna Kubala// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 43, s. 1,16-17
307. Eurojust /Joachim Krull// Prokurator.- 2000, nr 2, s. 29-31
  Ø Sieć europejskiej współpracy wymiarów sprawiedliwości
308. Eurokorpus oraz jego stosunki z NATO, Unią Zachodnioeuropejską i Unią Europejską /Małgorzata Sośnicka// Sprawy Międzynarodowe.- 
    2000, nr 4, s. 118-131
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 2000, nr 4
309. Eurolabirynt: korespondencja z Brukseli /Inga Rosińska// Wprost.- 2000, nr 27, s. 92,94
  Ø Polityka informacyjna UE
310. "Euroland", euro i budownictwo /Mariusz Sochacki// Problemy Rozwoju Budownictwa.- 1999, nr 1, s. 26-32
311. Euromarketing: koncepcje - strategie - metody /Agnieszka Żbikowska// Marketing i Rynek.- 2000, nr 2, s. 36-39
  Ø II Sympozjum Marketingu Międzynarodowego w Zakopanem
312. Euromiedza /Tomasz Wojciechowski// Wprost.- 2001, nr 49, s. 99-102
  Ø Dyskryminacja Polaków przekraczających granice Unii Europejskiej
313. Euromity: korespondencja z Brukseli /Inga Rosińska// Wprost.- 2001, nr 6, s. 86-87
  Ø Wprowadzanie przez Unię Europejską norm na produkty konsumpcyjne
314. Euromoneta: korespondencja ze Sztokholmu /Ivo Jacobi// Przegląd Tygodniowy.- 1995, nr 49, s. 20
315. Euroofensywa /Krzysztof Gołata, Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1998, nr 20, s. 46-49
  Ø Konsekwencje wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty
316. Eurooptymizm /Günther Rexrodt; rozm. przepr. Piotr Cywiński// Wprost.- 1997, nr 23, s. 78-79
  Ø Polityka monetarna zjednoczonej Europy
317. Europa, ale jaka?: przem. /Tony Blair; tł. Ilona Duchnowicz// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 241, s. 16-17
318. Europa bez pracy /Juliusz Urbanowicz// Wprost.- 1998, nr 5, s. 71-72
319. Europa federalna: przed szczytem UE w Nicei: korespondencja z Paryża /Jean Offredo; tł. Maria Tarnowska// Tygodnik Powszechny.- 
    2000, nr 49, s. 6 
320. Europa i obywatele /Stanisław Konopacki// Przegląd Polityczny.- Nr 33/34.- (1997), s. 124-126
321. Europa idei, Europa kasy /Marek Orzechowski// Tygodnik Powszechny.- 2000, nr 31, s. 3
322. Europa jutra: tł. /Pierre Moscovici// Rzeczpospolita.- 1999, nr 33, s. 10
323. Europa kontra Ameryka /Jarosław Giziński// Wprost.- 2000, nr 22, s. 92-94, 96
324. Europa ma kaca: jaka wieś? jakie rolnictwo? jaka żywność? /Edmund Szot// Rzeczpospolita.- 1999, nr 117, s. 8
325. Europa na beczce pieniędzy /Jacek Pawlicki// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 180, s. 20
  Ø Problemy związane z wprowadzeniem od 2002 r. wspólnej waluty euro
326. Europa na opak /Jacek Pawlicki// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 226, dod. s. 33
  Ø Zalecenia wprowadzane przez Komisję Europejską w Brukseli
327. Europa na wagę: po szczycie UE w Nicei /Marek Ostrowski// Polityka.- 2000, nr 52, s. 31-33
328. Europa na zasiłku /Stanisław Janecki// Wprost.- 1999, nr 9, s. 20-23
  Ø Polityka socjalna państw zachodnioeuropejskich
329. Europa normalizuje beton /Edward Kon.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Normalizacja.- 2000, [z.] 1, s. 15-17,24
330. Europa: od wielokulturowości do interkultury /Giuseppe Dal Ferro; tł. Jarosław Merecki.- Streszcz. w jęz. ang.// Społeczeństwo.- 1999, 
    nr 4, s. 747-771 
331. Europa podbija stawkę /Witold Gadomski// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 150, s. 18-21
  Ø Wspólna waluta w krajach Unii Europejskiej
332. Europa powinna być solidarna /Tadeusz Mazowiecki; rozm. przepr. Maria Wągrowska// Rzeczpospolita.- 1998, nr 264, s. 7
333. Europa społeczeństw obywatelskich i Europa wspólnot narodowych /Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Włodzimierz Wesołowski// Kultura
    i Społeczeństwo.- 1995, nr 2, s. 155-165
  Ø Opinie posłów na temat integracji Polski z Unią Europejską
334. Europa Środkowo-Wschodnia w opinii Unii Europejskiej /Beata Płonka// Przegląd Zachodni.- 1999, nr 1, s. 169-176
335. Europa to wspólnota celów /Benoit d'Abovill; rozm. przepr. Beata Płomecka// Gutenberg.- 2000, nr 4, s. 5-6
336. Europa w jednej sieci: polityka transportowa Unii /Michał Jarucki// Przegląd Techniczny.- 1998, nr 13, s. 12-13
337. Europa w szkole: przedstawienie Europy w podręcznikach szkolnych krajów wspólnot europejskich /Krzysztof Ruchniewicz// Śląski 
    Kwartalnik Historyczny Sobótka.- 1996, nr 4, s. 589-591
  Ø Konferencja w Brunszwiku
338. Europa w XX wieku - materializacja idei jedności kontynentu /Marek Nadolski.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Europejski.- 2000, nr 1, s. 22-39
339. Europa Żaków /Stanisław Konopacki// Tygiel Kultury.- 1996, nr 3, s. 5-8
  Ø Tożsamość a integracja Europy Zachodniej
340. Europa 2000 /Grzegorz W[itold] Kołodko.- Odpowiedzi i pytania// Polityka.- 1996, nr 14, s. 91
  Ø Perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej
341. Europa 21 /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1997, nr 31, s. 60-61,63
  Ø Rozszerzenie Unii Europejskiej
342. Europat: korespondencja z Bonn /Piotr Cywiński// Wprost.- 1997, nr 15, s. 42, 44
  Ø Europejska unia monetarna
343. European Monetary Union: the implications to the Nigerian economy /Peter Emeka Arinze// Hemispheres.- Nr 14.-(1999), s. 153-160
344. Europejska integracja techniczna i normalizacja /Evangelos Vardakas; tł. Zygmunt Niechoda.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Normalizacja.- 
    1998, [z.] 7, s. 8-11 
345. Europejska Karta Obszarów Wiejskich /tł. z fr. Hanna Bełżecka// Wieś i Państwo.- 1996, nr 2/3, s. 213-234
346. Europejska Karta Samorządu Regionalnego: przyszła konstytucja regionów /Leon Kieres// Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.- 
    Nr 266.- (1999), s. 141-148 
347. Europejska Rada Zakładowa: (nowa instytucja wspólnotowego prawa pracy) /Jerzy Wratny// Państwo i Prawo.- 1996, z. 8/9, s. 101-110
348. Europejska równość kobiet i mężczyzn w pracy /Stanisław Szumpich.- Streszcz. w jęz. ang.// Finanse, Zarządzanie, Inżynieria.- 1998, nr 1, 
    s. 1-9
349. Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony: mit czy rzeczywistość? /Stanisław Parzymies// Sprawy Międzynarodowe.- 1999, nr 2,
    s. 11-44
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs- 1999 nr 2 
350. Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa - przygotowania do trzeciego etapu /Zofia Zawadzka.- Streszcz. w jęz. ang.// Bank i Kredyt.- 
    1996, nr 4, s. 27-33 
351. Europejska Unia Monetarna a polska polityka makroekonomiczna /Alojzy Z. Nowak, Kazimierz Ryć, Jerzy Żyżyński .-Streszcz. w jęz. 
    ang. ros.// Ekonomista.- 1998, nr 5/6, s. 545-569 
352. Europejska Unia Monetarna - wszystko, co trzeba wiedzieć /Gillian Tett; tł. z ang. Katarzyna Kubala// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 50, s. 12-13
353. Europejska Unia Walutowa - zagrożenia dla Polski w perspektywie integracji /Tomasz W. Kolasiński// Przegląd Ustawodawstwa
    Gospodarczego.- 2000, nr 7/8, s. 19-33 
354. Europejska wieża Babel /Joanna Jonczek.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Acta Politica / Uniwersytet Szczeciński.- Nr 12.- 
    (1999), s. 5-14
  Ø Problemy lingwistyczne w Unii Europejskiej
355. Europejska współpraca naukowo-techniczna a Polska /Andrzej H[enryk] Jasiński// Zagadnienia Naukoznawstwa.- 1995, z. 1/2, s. 131-138
356. Europejska współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych - ewolucja trzeciego filaru Unii /Joanna 
    Banach-Gutierrez// Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.- T. 43.- (2000), s. 115-126
357. Europejski fundusz socjalny /Mirosław Grewiński// Polityka Społeczna.- 1998, nr 11/12, s. 22-24
358. Europejski Fundusz Socjalny jako instrument strukturalny w polityce zatrudnienia Unii Europejskiej /Mirosław Grewiński// Rynek Pracy.-
    1999, nr 7/8, s. 91-105 
359. Europejski Fundusz Społeczny - podstawowe informacje /Michał Kubisz// Rynek Pracy.- 2000, nr 10, s. 8-16
360. Europejski Komitet Koordynacyjny Społecznego Mieszkalnictwa /Henryk Andrzejewski// Sprawy Mieszkaniowe.-1996, z. 1, s. 89-91
361. Europejski Komitet Ubezpieczeń w dobie transformacji rynku ubezpieczeniowego /oprac. z ang. Anna Tulińska// Prawo Asekuracyjne.-
    1997, nr 2, s. 63-67 
362. Europejski kontekst rozwoju kształcenia zawodowego /Stefan M[ichał] Kwiatkowski// Szkoła Zawodowa.- 1998, nr 4, s. 3-8
363. Europejski łącznik: europejskie rady zakładowe /Tomasz Mering// Nowe Życie Gospodarcze.- 2001, nr 5, s. 38-39
364. Europejski Obszar Gospodarczy a czwarte powiększenie Unii Europejskiej /Maciej Walkowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd 
    Politologiczny.- 1996, nr 1/2, s. 137-151
365. Europejski Pakt na Rzecz Zatrudnienia /Maciej Duszczyk// Rynek Pracy.- 1999, nr 10, s. 67-72
366. Europejski plan działania w sprawie alkoholu 2000-2005; tł. K[azimierz] Godorowski// Problemy Alkoholizmu.- 2000, nr 1, s. 3-7
367. Europejski rynek pracy /Katarzyna Głąbicka// Wiadomości Statystyczne.- 2000, nr 2, s. 63-71
368. Europejski system banków centralnych /(BZ)// Bezpieczny Bank.- 1998, nr 4, s. 120-124
369. Europejski system wymiany informacji o pracy /Irena Wolińska// Rynek Pracy.- 1999, nr 5, s. 47-63
370. Europejski szczyt w Amsterdamie: korespondencja z Amsterdamu /Bożena Magott// Tygodnik Solidarność.- 1997, nr 26, s. 11
371. Europejski Trybunał Sprawiedliwości: prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej /Jerzy Sommer// Ochrona Środowiska. Prawo 
    i Polityka.- 1996, nr 1, s. 47-51 
372. Europejskie Fundusze Strukturalne /Katarzyna Głąbicka// Studia Europejskie.- 1997, nr 3, s. 267-276
373. Europejskie pieniądze /Małgorzata Pleban; rozm. przepr. Agnieszka Niezgoda, Marcin Grudzień// Polis.- 1998, nr 1, s. 78-79
  Ø Fundusz PHARE
374. Europejskie Porozumienie o Ocenie Zgodności: dostosowanie polskiego systemu oceny zgodności do rozwiązań unijnego "Nowego 
    podejścia" /Arkadiusz Michoński.- Streszcz. w jęz. ang. niem. ros.// WUG.- 1997, nr 10, s. 27-29  
375. Europejskie rady zakładowe /Stanisław Rudolf// Rzeczpospolita.- 1997, nr 210, s. 18
376. Europejskie Rady Zakładowe w ocenie polskich członków tych Rad /Stanisław Rudolf// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.- 2000, 
    nr 6, s. 25-29 
377. Europejskie standardy kształcenia a restrukturalizacja Polskiego systemu edukacji bibliotekarzy i pracowników informacji: (program 
    TEMPUS JEP - 12165 - 97) /Marcin Drzewiecki, Barbara Sosińska-Kalata// Zagadnienia Informacji Naukowej.- 1998, nr 2, s. 87-99 
378. Europejskie standardy prawa i postępowania administracyjnego a ustalenia orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego 
     /Zbigniew Kmieciak// Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.- 1998, z. 1, s. 51-60
379. Europejskie wytyczne w zakresie zatrudnienia na 1998 i 1999 rok /Irena Wolińska// Rynek Pracy.- 1998, nr 12, s. 71-83
380. Europejskiej integracji oświatowej blaski, cienie, perspektywy /Sławomir Grzankowski, Marek Tomczak.- Streszcz. w jęz. niem. ang.// 
    Edukacja Dorosłych. Toruń.- 1998, nr 1, s. 101-122 
381. Europol - service /Piotr Rakowski// Prawo i Życie.- 2000, nr 10, s. 52-57
  Ø Działalność Europejskiego Biura Policji
382. Euroreferencje /Stefan Jerzak// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 50, s. 39-40
  Ø II etap wprowadzania wspólnego pieniądza euro
383. Eurorynek - identyfikacja i charakterystyka /Jan W[ładysław] Wiktor// Marketing i Rynek.- 2000, nr 3, s. 2-7
  Ø Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej
384. Eurosukces czy klapa stulecia /Danuta Zagrodzka// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 100, s. 11
  Ø Unia walutowa
385. Eurosystem - bankowość centralna XXI wieku /Władysław Baka// Prawo Bankowe.- 2001, nr 1, s. 61-70
386. Eurosystem - kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej /Władysław Baka// Prawo Bankowe.- 2001, nr 2, s. 29-35
387. Eurośmieć: odpady - tendencje światowe a regulacje prawne w Unii Europejskiej i w Polsce /Zbigniew Kulicki// Ekoprofit.- 1996, nr 1, s. 21-22
388. Euroutrapienie /Krystyna Doliniak// Gazeta Bankowa.- 2001, nr 25, s. 20-21
389. Eurowidmo: jakie są szanse europejskiej unii walutowej /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1996, nr 49, s. 79-80
390. Eurowizja /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1999, nr 3, s. 50-51
  Ø Euro na rynku walutowym
391. Eurowizja: wizjonerzy Europy: korespondencja z Paryża /Piotr Moszyński// Wprost.- 2000, nr 52/53, s. 106-108
392. Ewolucja budżetu Wspólnot Europejskich / Unii Europejskiej w latach 1958-1998 /Irena Rutkowska// Firma i Rynek.-Nr 10.- (1999), s. 18-22
393. Ewolucja koncepcji Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony /Ryszard Zięba.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Europejski.- 2000, 
    nr 1, s. 122-147
394. Ewolucja polityki azylowej Unii Europejskiej: fragm. /Michał Kowalski// Forum Europejskie.- Nr 1.- (2000), s. 19-32
395. Ewolucja polityki regionalnej i spójności Unii Europejskiej /Paweł Olechnowicz// Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska.- 2001, z. 1, s. 25-38
396. Ewolucja programów pomocowych Unii Europejskiej w kierunku Funduszy Strukturalnych /Jacek Szlachta// Gospodarka Narodowa.- 1998, 
    nr spec., s. 72-81 
397. Ewolucja strategii: ochrona konsumenta w Europie i w USA /Ewa Łętowska// Rzeczpospolita.- 1998, nr 28, s. 17
398. Ewolucja wspólnej polityki rolnej od modelu proprodukcyjnego do modelu limitowania produkcji rolnej /Elżbieta Tomkiewicz.- Streszcz. 
    w jęz. ang.// Przegląd Prawa Europejskiego.- 1999, [nr] 2, s. 45-60 
399. Fabryki żywności: rolnicze "high-tech" wygrywa z tradycyjnym rolnictwem: korespondencja z Berlina /Piotr Cywiński// Wprost.- 2000,
    nr 47, s. 54-55 
400. Fastrygowanie Europy /Eugeniusz Kośmicki// Dziś.- 1996, nr 11, s. 7-13
  Ø Działania integracyjne
401. Federacja ... la Fischer?: oui /Dominique Moisi; rozm. przepr. Konrad Niklewicz, Robert Sołtyk// Gazeta Wyborcza.-2000, nr 125, s. 12
  Ø Polityka Francji wobec Unii Europejskiej
402. Federalna konstrukcja administracji na przykładzie Niemiec, USA oraz Unii Europejskiej: (analiza porównawcza) /Bernd Becker, Jan 
    Wiktor Tkaczyński// Samorząd Terytorialny.- 1997, nr 11, s. 45-61 
403. Finanse Kościoła w państwach Unii Europejskiej /Piotr Mazurkiewicz// Więź.- 1999, nr 11, s. 166-174
404. Finansowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i skutki włączenia Polski do polityki regionalnej /Ewa Latoszek// Sprawy 
    Międzynarodowe.- 1999, nr 4, s. 65-83
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1999 nr 4
405. Finansowanie uniwersyteckiego kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej: przeszłość i teraźniejszość /Edward Thomas; tł. z ang. Robert 
    Piotrowski// Res Humanae / Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- [Vol.] 6.- (1998), s. 39-57 
406. Firma pod kroplówką /Rafał Boruc, Małgorzata Remisiewicz// Wprost.- 2000, nr 21, s. 50,52
  Ø Finansowanie inwestycji małych i średnich firm
407. Fizyka w zjednoczonej Europie - nowe kwalifikacje zawodowe fizyków /Edward Rydygier// Fizyka w Szkole.- 2001, nr 1, s. 54-56 
408. Forecasts of the Polish membership in the European Union /Katarzyna Żukrowska// Economic Papers.- [Nr] 29.- (1997), s. 43-61 
409. Foreign trade and business operations problems and possibilities /Christer Nilsson.- Streszcz. w jęz. pol.// Firma i Rynek.- Nr 3.- (1997), s. 7-14
410. Forpocztą do Unii /Jan Krzysztof Frąckowiak; rozm. przepr. Anna Leszkowska// Przegląd Techniczny.- 2000, nr 42, s. 10-11
  Ø Przyszłość nauki polskiej
411. Forum Bankowe 1996: materiały // Bank i Kredyt.- 1996, nr 5, s. 5-76
412. Francja po traktacie z Maastricht /Jerzy Krasuski// Życie i Myśl.- 1997, nr 1, s. 3-13 
413. Francja wobec rozszerzenia Unii Europejskiej /Stanisław Parzymies// Sprawy Międzynarodowe.- 1998, nr 2, s. 9-22
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1998, nr 2
414. Francusko-niemiecki kontredans /Bogdan Koszel// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 142, s. 10 
415. Fremdsprachenunterricht und Sprachenpolitik in Europa für das Jahr 2000 /Anna Luchowska// Orbis Linguarum.- Vol. 11.- (1999), s. 239-245
416. Fundament Europy /Ursula Stenzel; rozm. przepr. Jerzy Sławomir Mac// Wprost.- 2000, nr 19, s. 86
  Ø Stosunek Austrii do rozszerzania UE
417. Fundament z węgla i stali: jak rodziła się Unia Europejska /Marek Mikołajczyk// Polityka.- 2001, nr 17, s. 70-72
418. Fundusze emerytalne w wybranych krajach Unii Europejskiej /Beata Putelbergier// Wiadomości Ubezpieczeniowe.- 1999, nr 5/6, s. 42-48
419. Fundusze strukturalne w UE /Alicja Ryszkiewicz// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 41, s. 30-33
420. Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej /Andrzej Piotr Wiatrak// Optimum.- 2000, nr 2, s. 31-46
421. Funkcjonowanie polityki regionalnej w krajach Unii Europejskiej /Dorota Czykier-Wierzba// Wieś i Państwo.- 1995, nr 2/3, s. 187-218
  Ø Polityka rolna EWG 
422. Funkcjonowanie systemów ubezpieczeń ekologicznych w niektórych państwach członkowskich UE, USA, Szwecji i Szwajcarii /Stanisław 
    Wajda.- Streszcz. w jęz. ang. niem.// Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.- Nr 14.- (1997), s. 37-61 
423. Gastarbeiterzy bez granic /Tomasz Kalinowski// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 33, s. 28-29
   Ø Raport Dyrekcji Generalnej UE "Wpływ rozszerzenia na Wschód na zatrudnienie i płace w krajach członkowskich UE"
424. Gazpaczo po polsku: Polska widziana oczami zachodnioeuropejskich dziennikarzy: korespondencja z Brukseli /Inga Rosińska// Wprost.-
    2000, nr 24, s. 102-104
425. Gdzie skończy się Europa? /Anna Kłossowska// Tygodnik Solidarność.- 1999, nr 51, dod. s. I
  Ø Ustalenia grudniowego szczytu UE w Helsinkach
426. Geneza i rozwój Unii Europejskiej /Adam Sosnowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Studia Sociologica / Uniwersytet 
    Szczeciński.- Nr 11.- (1999), s. 9-19 
427. Geneza Unii Europejskiej /Maciej Mindur// Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów.- Z. 19.- (2001), s. 149-155
428. Globalizacja i obawy /Tomasz Kalinowski// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 35, s. 33-35
  Ø Stosunek społeczeństwa niemieckiego do problemu rozszerzenia Unii Europejskiej
429. Globalny bankier /Eugeniusz Możejko// Życie Gospodarcze.- 1997, nr 3, s. 20, 22-23
  Ø Europejski model banku uniwersalnego
430. Globalny fajrant /Jeremy Rifkin; rozm. przepr. Jacek Żakowski// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 303, s. 14-16
  Ø Społeczno-ekonomiczne efekty skracania czasu pracy
431. Gospodarka przestrzenna a standardy urbanistyczne w krajach Unii Europejskiej /Maciej Nowakowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Człowiek 
    i Środowisko.- 1998, nr 1/2, s. 71-84 
432. Gra o wszystko: korespondencja z Brukseli /Jędrzej Bielecki// Rzeczpospolita .- 1998, nr 93, s. 23
  Ø Wspólna waluta Unii Europejskiej
433. Granica tolerancji /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1996, nr 29, s. 64-65
  Ø Unia Europejska
434. Granice Unii, granice przyzwoitości /Włodzimierz Cimoszewicz; rozm. przepr. Jerzy Baczyński, Marek Ostrowski// Polityka.- 2001, nr 50, s. 30-31
  Ø Negocjacje z Unią Europejską
435. Groupe de réflexion sur l education et la formation: rapport accomplir l Europe par l education et la formation: Commision Européenne
    /Stanisław Kaczor// Pedagogika Pracy.- [Nr] 31.- (1997), s. 177-180
436. Grube nieporozumienie /Paweł Kowalewski// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 26, s. 11
  Ø Polska a Unia Monetarna
437. Grupy nacisku a Parlament Europejski /Krystyna Michałowska-Gorywoda.- Lobbing na forum głównych organów UE  cz. 2// Nowe Życie
    Gospodarcze.- 2001, nr 18, s. 44-45 
438. Grupy nacisku a proces decyzyjny w UE /Krystyna Michałowska-Gorywoda// Nowe Życie Gospodarcze.- 2001, nr 5, s. 20-22
439. Gwarancje suwerenności: duże i małe kraje w Unii Europejskiej /Jan Kułakowski// Rzeczpospolita.- 1996, nr 143, s. 5
440. Handel detaliczny w krajach Unii Europejskiej /Małgorzata Dytman, Maria Jerczyńska// Handel Wewnętrzny.- 1996, nr 2, s. 50-58
441. Harmonizacja podatku od towarów i usług /Jan Głuchowski// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1997, nr 11, nr 12, s. 23-30, s. 26-31 
  Ø Dot. krajów Unii Europejskiej
442. Harmonizacja podatku od towarów i usług /Jan Głuchowski// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1998, nr 1, s. 23-31
  Ø Dot. krajów Unii Europejskiej
443. Harmonizacja podstaw organizacyjno-prawnych transportu kolejowego w Polsce ze standardami Unii Europejskiej /Juliusz Engelhardt// 
    Problemy Ekonomiki Transportu.- 1997, z. 1, s. 13-26 
444. Harmonizacja prawa bankowego Unii Europejskiej: (cele, kierunki, zakres i metody) /Eugenia Fojcik-Mastalska// Prawo Bankowe.- 1996, 
    nr 1, s. 84-90 
445. Harmonizacja prawa karnego w Europie z polskiej perspektywy /Stanisław Waltoś, Andrzej Wąsek// Palestra.- 1996, nr 11/12, s. 9-19
446. Harmonizacja prawa karnego w Europie z polskiej perspektywy /Stanisław Waltoś, Andrzej Wąsek// Palestra.- 1997, nr 1/2. s. 12-23
447. Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski na przykładzie rolnictwa /Ryta Iwona Dziemianowicz// Optimum.- Nr 4.- 
    (1999), s. 107-124 
448. Harmonizacja rachunkowości w krajach Unii Europejskiej a polskie prawo bilansowe /Alicja Dziuba-Burczyk.-Streszcz. w jęz. ang.// Prace
    Naukowe Profesjonalnej Szkoły Biznesu - Szkoły Wyższej w Krakowie.- Nr 4/5.- (1999), s. 78-97 
449. Harmonizacja systemów podatkowych w polskim transporcie drogowym z unormowaniami obowiązującymi w Unii Europejskiej /Hanna 
    Polewska-Dorozik// Problemy Ekonomiki Transportu.- 1999, z. 1, s. 79-98
450. Harmonizacja systemu opodatkowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej /Izabela Lukas.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe.
    Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.- Z. 252.- (1997), s. 28-47 
451. Harmonizacja techniczna w Unii Europejskiej: normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia i normy mandatowe /Beata Pich.-
    Streszcz. w jęz. ang. fr. niem. ros.// Normalizacja .- 1998, z. 6, s. 6-9 
452. Harmonizacja zasad opodatkowania dochodów z oszczędności osób fizycznych mieszkających w Unii Europejskiej /Renata Żak// Prawo 
    Bankowe.- 2001, nr 3, s. 55-68  
453. Has the European Union a social policy? /Gisela Hendriks.- Streszcz. w jęz. pol.// Biuletyn Europejski.- [T.] 4.- (1998), s. 153-169 
454. Historyczne przedsięwzięcie /Marek Dąbrowski// Nowe Życie Gospodarcze.- 1998, nr 23, dod. s. III-IV
  Ø Europejska Unia Monetarna
455. Hiszpania, Portugalia i Grecja wobec rozszerzenia Unii Europejskiej /Grażyna Bernatowicz// Sprawy Międzynarodowe.- 1998, nr 2, s. 41-54
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1998, nr 2
456. Hiszpański wzór /Eneko Landaburu; rozm. przepr. Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 2000, nr 14, s. 55
  Ø Prace Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia Komisji Europejskiej
457. How prone is Poland to exogenous asymmetric shocks? /Jakub Borowski// Yearbook of Polish European Studies.-Vol. 3.- (1999), s. 33-43
458. Humanizacja pracy w perspektywie integracji europejskiej /Andrzej Michalak.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Humanizacja Pracy.- 1997, 
    nr 6, s. 8-10
459. Hunia europejska /Roland Hau// Najwyższy Czas.- 2001, nr 21, s. XXVIII-XXIX 
460. I nas to czeka: kompetencje parlamentów narodowych a członkostwo poszczególnych krajów w Unii Europejskiej /Izabela Wawerek//
    Rzeczpospolita.- 2001, nr 262, s. C4  
461. Idą ubodzy krewni: Unia Europejska: spór o budżet: korespondencja z Brukseli /Jacek Safuta// Polityka.- 1997, nr 42, s. 38-39
462. Idealiści zostali z tyłu /Andrzej Krzysztof Wróblewski// Polityka.- 1997, nr 9, s. 62-63
  Ø Unia Europejska
463. II Konferencja Eurojustice, Rouen, Francja, 28-29 października 1999 r. /Ryszard Walczak// Prokuratura i Prawo.- 2000, nr 5, s. 143-145
464. II Memorandum Sicco Mansholta w sprawie reformy rolnictwa // Prawo Rolne.- 1995, z. 3, s. 27-70
  Ø Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej
465. III etap Unii Gospodarczej i Walutowej - wprowadzenie wspólnej waluty /Joanna Czech.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / 
    Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.- Z. 4.- (1999), s. 87-108
466. III filar Unii Europejskiej po Tampere wnioski i perspektywy /Artur Gruszczak// Studia Europejskie; Warszawa.- 2000, nr 3, s. 87-106 
467. Im później tym trudniej /tł. TER// Nowe Życie Gospodarcze.- 1996, nr 38, s. 39-41
  Ø Reforma systemu zabezpieczeń socjalnych w krajach stowarzyszonych z Unią Europejską
468. IMPACT [Information Market Policy Actions] - programy Unii Europejskiej dotyczące rozwoju rynku usług informacyjnych /Anna 
    Ogonowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Biblioteczny.- 1995, z. 3/4, s. 377-392 
469. Implementacja dyrektywy Unii Europejskiej o prawnej ochronie baz danych w krajowych ustawodawstwach autorskich /Dawid Kot.- 
    Streszcz. w jęz. ang.// Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- 
    Z. 71.- (1999), s. 115-163
470. Implikacje integracji z Unią Europejską dla polskiej służby cywilnej /Jacek Czaputowicz// Służba Cywilna.- Nr 1.-(2000/2001), s. 22-49
471. Implikacje tworzenia jednolitego rynku usług pocztowych w Europie dla Poczty Polskiej /Aleksander Panasiuk.-Streszcz. w jęz. ang.// 
    Zeszyty Naukowe. Prace Wydziału Transportu i Łączności / Uniwersytet Szczeciński.- Nr 8.-(1995), s. 51-69 
472. Import bezrobocia?: przeciwdziałanie bezrobociu a integracja /Mieczysław Kabaj// Polityka Społeczna.- 1997, nr 11/12, s. 10-16 
473. Influence of European integration on economic transformation /Katarzyna Żukrowska// Economic Papers.- [Nr] 30.-(2000), s. 33-56
474. Informacja Komisji Europejskiej na temat procesu rozszerzania Unii Europejskiej na Wschód // Studia Europejskie.-1998, nr 4, s. 169-173
475. Informacja na temat programu "Młodzież dla Europy" /Mirosław Marczewski// Edukacja Dorosłych  Radom.- 1996, nr 4, s. 90-93 
476. Information and Documentation Units on European Communities in Poland /Anna Ogonowska// Yearbook of Polish European Studies.-
    Vol. 1.- (1997), s. 246-250 
477. Information range of Local Database in Poland vs. European Infraregional Information System - SIRE /Marek Obrębalski, Danuta Strahl// 
    Argumenta Oeconomica.- 1999, nr 2, s. 81-94 
478. Innowacje ekologiczne w podmiotach gospodarczych w dobie integracji z Unią Europejską /Irena Agata Rykaczewska.- Streszcz. w jęz. 
    ang.// Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych / Uniwersytet Szczeciński.- 
    Nr 1.- (1999), s. 67-71 
479. INPEC - pierwszy międzynarodowy projekt geologiczny koordynowany przez stronę polską zgłoszony w konkursie Unii Europejskiej
    /Krzysztof Jaworowski// Przegląd Geologiczny.- 2000, nr 5, s. 396-397 
480. Instrumenty limitowania produkcji rolnej w ustawodawstwie Wspólnoty Europejskiej na tle tradycji rozwojowych współczesnego rolnictwa 
    /Elżbieta Tomkiewicz// Studia Prawnicze.- 1999, z. 4, s. 73-89 
481. Instytucja Ombudsmana europejskiego /Ewa Popławska// Studia Europejskie.- 1997, nr 4, s. 27-44 
482. Instytucje europejskie wobec perspektyw i problemów XXI wieku: skrót dyskusji /Zygmunt Skórzyński, Andrzej Wielowieyski, Jacek 
    Saryusz-Wolski.- Streszcz. w jęz. ang.// Polska w Europie.- Z. 30.- (1999), s. 41-71
483. Instytucje kontroli inflacji w Europejskiej Unii Walutowej /Jacek Pietrucha// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego
    i Języków Obcych w Katowicach.- Z. 1.- (1998), s. 87-105 
484. Instytucje minimalnego dochodu gwarantowanego w krajach Unii Europejskiej /Janina Szumlicz// Polityka Społeczna.- 1999, nr 1, s. 26-29
485. Instytucje Unii Europejskiej - podstawowe wiadomości /Grzegorz Paździorek, Zbigniew Głodny.- Streszcz. w jęz. ang. niem. ros.// WUG.- 
    1998, nr 8, s. 32-35  
486. Instytucjonalne dylematy przystąpienia do europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej: niemiecka debata w sprawie przyjęcia Euro 
    /Jacek Pietrucha// Studia Europejskie.- 1998, nr 4, s. 61-76 
487. Integracja i wykluczenie: czy możliwe jest rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód? /Stanisław Konopacki// Odra.-1997, nr 12, s. 18-23
488. Integracja monetarna /Sylwia Saczyńska.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie.- 
    Z. 3.- (1998), s. 217-229
489. Integracja od strony Unii /Jan Ostoja-Ostaszewski// Rzeczpospolita.- 1998, nr 149, s. 6
490. Integracja rynku ubezpieczeń w Unii Europejskiej // Wiadomości Ubezpieczeniowe.- 1997, nr 11/12, s. 63-70
491. Integracja sektora rolno-spożywczego Polski z rynkami Unii Europejskiej /Andrzej Czyżewski, Aleksander Grzelak// Kontrola Państwowa.- 
    1997, nr 4, s. 34-51 
492. Integracja socjalna Wspólnot Europejskich /Mirosław Grewiński// Studia Europejskie, Warszawa.- 2000, nr 2, s. 107-118
493. Integracja socjalna Wspólnot Europejskich /Mirosław Grewiński// Studia Europejskie, Warszawa.- 2000, nr 3, s. 107-129
494. Integracja systemu walutowego w Unii Europejskiej /Mirosława Laszuk.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej.
    Ekonomia i Zarządzanie.- Z. 4.- (1999), s. 297-309 
495. Integracja trzeszczy w szwach /Andrzej Krzysztof Wróblewski// Polityka.- 1996, nr 8, s. 64-65
  Ø O wspólnej walucie europejskiej
496. Integracja w ramach edukacji państw Wspólnoty Europejskiej /Barbara Olszewska.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Roczniki Pedagogiki 
    Specjalnej.- T. 10.- (1999), s. 55-74 
497. Integracyjne źródła dobrobytu: raport Fundacji Eberta /Tomasz Kalinowski// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 32, s. 14-16
  Ø "Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód : konsekwencje dla dobrobytu i zatrudnienia w Europie"
498. International comparison of the Gross Domestic Product adjusted for the purchasing power: some conclusions for Poland /Witold M[aciej]
    Orłowski// Research Bulletin.- 1997, nr 3, s. 9-32 
499. Internet w Unii Europejskiej /Mariusz Kondrat.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Prawa Europejskiego.- 2001, nr 1, s. 77-85
500. Interpretacje regionalizmu: odpowiedź na uwagi Lecha Janickiego do artykułu "Regionalizacja w państwach Unii Europejskiej (Republika 
    Federalna Niemiec, Belgia, Włochy i Hiszpania)" /Janusz Józef Węc// Przegląd Zachodni.-1995, nr 4, s. 143-146 
501. Interwencja rynkowa w UE: skrót /Stanisław Stańko// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 17, s. 28-29
  Ø Dot. rynku rolnego
502. Inwestycje na kołkach /Jerzy Bojanowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Techniczny.- 2000, nr 37, s. 12-13
  Ø Problem dofinansowania projektów dot. ochrony środowiska z europejskiego funduszu przedakcesyjnego ISPA
503. Irlandzki trop: co oznaczają dla Polski wewnętrzne reformy UE? /Krzysztof Gołata, Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.-1998, nr 47, dod. s. 36-37
504. Istota i rozwój lobbingu w Unii Europejskiej /Katarzyna Tarnawska.- Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna 
    w Krakowie.- Nr 555.- (2000), s. 71-85
505. Jak Bruksela odbiera suwerenność /Ireneusz Brezyna// Myśl Polska.- 2001, nr 9, s. 9
506. Jak być "narodowym" Europejczykiem /Jędrzej Bielecki, Danuta Walewska// Rzeczpospolita.- 1998, nr 86, s. 10
507. Jak chronić własne interesy w Unii Europejskiej /Sybilla Bidwell// Odra.- 1997, nr 12, s. 24-27
508. Jak na arenie starego cyrku /Maria Dunin-Wąsowicz// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 40, s. 1,18
  Ø Problemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej
509. Jak rozszerzyć Unię?: droga do UE /Teresa Radzimińska// Nowe Życie Gospodarcze.- 1996, nr 8, s. 13
510. Jak się tworzy kobietę? /Arek Joppek, Piotr Mikiewicz// PAL Przegląd Artystyczno-Literacki.- 1999, nr 6, s. 10-14
  Ø Na marginesie konferencji "Kobieta a Unia Europejska"
511. Jak się żyje w Europie /Wojciech Markiewicz// Polityka.- 2000, nr 2, s. 3-6
  Ø Polskie zarobki i ceny na tle innych państw
512. Jak Unia Europejska wspiera rozwój wsi? /Maria Ostoja-Ostaszewska// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 30, s. 36-37
513. Jak Unia walczy z bezrobociem? /Andrzej Kalinowski// Przegląd Techniczny.- 2001, nr 17/18, s. 23,26
514. Jak wygląda przyszłość Europy?: tł. /Erhard Busek// Zbliżenia Polska-Niemcy.- 1999, [nr] 3, s. 40-48
515. Jaka Europa?: konferencja nt. "Przyszłość Unii Europejskiej w perspektywie socjaldemokratycznej", Warszawa 13-14 kwietnia 1996:
     materiały // Przegląd Społeczny.- 1996, nr 3, s. 1-101 
516. Jaka integracja?: przem., tł. /Edmund Stoiber// Tygodnik Solidarność.- 1997, nr 26, s. 8-9
517. Jaka polityka - takie korzyści /Roman Jagieliński// Rzeczpospolita.- 1999, nr 275, s. A9
  Ø  Rolnictwo w Unii Europejskiej
518. Jaka Unia Europejska w XXI wieku?: publiczna debata między dwiema opcjami /Krzysztof Bobiński, Craig Murray, Roland Freudenstein, 
    Adam Bromke, Marek Ostrowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Polska w Europie.- Z. 24.- (1997), s. 51-71 
519. Jaką drogą do Unii? /Jerzy Kłosiński// Tygodnik Solidarność.- 1998, nr 1, s. 6
  Ø Szczyt szefów państw Piętnastki w Luksemburgu
520. Jakiego Kościoła chcieliby twórcy zjednoczonej Europy? /Robert Bagiński// Myśl Polska.- 2001, nr 15, s. 13
521. Jakiej Polski Unia potrzebuje /Wojciech Sadurski// Rzeczpospolita.- 2001, nr 242, s. A8 
522. Jakościowe zmiany w konsumpcji w krajach Unii Europejskiej i Ameryki Północnej: (interpretacja postmodernistyczna) /Bohdan Jung// 
    Prace i Materiały ISM.- [Nr] 29.- (1997), s. 7-35 
523. Jakość studiów wyższych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej oraz perspektywy zatrudnienia absolwentów /Ewa Chmielecka// 
    Polis.- 1998, nr 2/3, s. 33-38 
524. Jasna strefa /Leszek Balcerowicz// Wprost.- 1996, nr 47, s. 50-51
  Ø Korzyści dla Polski związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej
525. Jaśniej wokół UE /Zbigniew Kustosik// Przegląd Tygodniowy.- 2000, nr 24, s. 13
  Ø Problemy związane z poszerzeniem Unii Europejskiej
526. Jeden kraj - jedna reprezentacja /Georges Jacobs; rozm. przepr. Teresa Radzimińska// Nowe Życie Gospodarcze.- 1998, nr 45, s. 14-15
  Ø Związek Europejskich Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE)
527. Jeden rynek, jeden pieniądz: tł. / Christopher Taylor// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 23, nr 24, s. 16-17, s. 12-13
    Ø Fragm. książki "EMU 2000? Prospects for European Monetary Union" 
528. Jednoczenie Europy - wyzwania i szanse /Jean-Luc Dehaene; tł. Adam Koprowski.- Streszcz. w jęz. fr.// Przegląd Powszechny.- 1996, 
    nr spec. 1, s. 48-62
  Ø Rozszerzenie Unii o kraje środkowo-europejskie
529. Jednolity Rynek Unii Europejskiej - zagadnienia wybrane /Zbigniew Głodny.- Streszcz. w jęz. ang. niem. ros.// WUG.- 1998, nr 3, s. 44-45 
530. Jednolity Rynek w Unii Europejskiej po 1992 r. /Agnieszka Rybińska// Studia Europejskie.- 1998, nr 1, s. 87-105
531. Jeszcze nie stolica Europy: korespondencja z Brukseli /Jędrzej Bielecki// Rzeczpospolita.- 1997, nr 10, s. 11
532. Jeszcze o opcji dwóch zer /Janusz Rowiński// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 35, s. 18
  Ø Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi
533. Jeszcze o recyklingu opakowań szklanych w krajach zachodnich /Bernard Rzeczyński// Logistyka.- 1999, nr 3, s. 19-21
534. Języki obce w szkolnictwie Unii Europejskiej /Wiktor Rabczuk// Edukacja.- 1995, nr 4, s. 91-95
535. Kalendarium Unii Europejskiej /Piotr Solarz// Edukacja Europejska w Szkole.- 2000, nr 1, s. 55-62
536. Kalendarz unii walutowej /Wanda Dugiel// Życie Gospodarcze.- 1997, nr 12/13, dod. s. I-V
537. Kamienie dialogu: korespondencja z Göteborga /Tomasz Walat// Polityka.- 2001, nr 27, s. 40-41
  Ø Demonstracje podczas szczytu Unii Europejskiej
538. Kampania brukselska /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1999, nr 38, s. 92, 94, 96
  Ø Przesłuchania kandydatów do Komisji Europejskiej
539. Kargul w Unii /Irena Fober// Przegląd Techniczny.- 1996, nr 5, s. 26-27
  Ø Koszty integracji rolnictwa krajów stowarzyszonych z Unią Europejską
540. Karta Praw bez człowieka /Roman Kuźniar// Tygodnik Powszechny.- 2001, nr 25, s. 6
  Ø Dyskusja nad przyszłym statusem Karty Praw Podstawowych UE
541. Kartki z Brukseli /Bogdan Rokosz// Sprawy Nauki.- 2000, nr 6, s. 18-19
  Ø Udział Polski w 5. Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji
542. Kartki z Brukseli: programy badawcze /Bogdan Rokosz// Sprawy Nauki.- 2000, nr 9, s. 12-13
  Ø Współpraca naukowo-techniczna w Unii Europejskiej
543. Kataster nieruchomości w krajach Unii Europejskiej /Wojciech Wilkowski// Przegląd Geodezyjny.- 1996, nr 2, s. 3-7
544. Katedry na pustyni /Jerzy Knyziak// Atest.- 2001, nr 1, s. 4-5
  Ø Międzynarodowa konferencja poświęcona rozwiązaniom organizacyjno-prawnym w zakresie oceny warunków pracy w Brukseli
545. Kategoria małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Europy /Elżbieta Odorzyńska// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.- 2000, 
    nr 3, s. 9-12 
546. Kiedy i jak do Unii /Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska// Nowe Życie Gospodarcze.- 1997, nr 26, s. 14-15 
  Ø Fragm. książki "Coming to terms with accession" 
547. Kierunek marszu /Nikolaus van der Pas; rozm. przepr. Piotr Cywiński// Wprost.- 1998, nr 52, s. 110-111
  Ø Przebieg procesu rozszerzenia Unii Europejskiej
548. Kierunki ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej a integracja polskiego rolnictwa /Wanda Dugiel// Sprawy Międzynarodowe.-
    1998, nr 4, s. 5-30
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1998, nr 4
549. Kierunki ewolucji, zasady i instrumenty polityki przemysłowej Unii Europejskiej /Witold Kasperkiewicz, Stanisław Mikosik// Studia
    i Materiały Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi.- Nr 4.- (1999), s. 29-41 
550. Kierunki i sposoby dostosowywania kolejowego transportu pasażerskiego do funkcjonowania w systemach komunikacji regionalnej kraju
    /Janusz Poliński.- Streszcz. w jęz. ros. ang. fr. niem.// Prace Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa.- Z. 133.- (2001), s. 5-11
 
551. Kierunki przekształceń prawno-organizacyjnych transportu kolejowego w Europie w świetle procesów integracyjnych /Stanisława 
    Zamkowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego.- Nr 5.- (1997), s. 7-27 
552. Kierunki przeobrażeń stosunków przemysłowych w wybranych krajach Unii Europejskiej /Jacek Sroka.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd
    Europejski.- 2001, nr 1, s. 191-212 
553. Kierunki rozwoju systemów ochrony depozytów pieniężnych instytucji kredytowych w wybranych krajach Wspólnoty Europejskiej 
     /Lesław Góral.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia Prawno-Ekonomiczne.- T. 49.- (1994), s. 75-94 
554. Kierunki zmian w systemach bankowych na obszarze euro /Leokadia Oręziak// Bank i Kredyt.- 1999, nr 7/8, dod. s. 1-16
555. Kije i marchewki: Unia Walutowa: tł. z ang. /Horst Siebert// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 19, s. 21
556. Klasyfikacja gospodarstw w Unii Europejskiej /Dariusz Nieć// Nowe Życie Gospodarcze.- 1999, nr 19, s. 29-30,32
557. Klasyfikacja jednostek terytorialnych w Unii Europejskiej /Stanisław Stańko// Wiadomości Statystyczne.- 1996, nr 9, s. 51-59
558. Klub zawiedzionych /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1997, nr 33, s. 63-65
  Ø Negocjacje w sprawie wejścia państw Europy -rodkowo-Wschodniej do struktur atlantyckich i europejskich
559. Kłopotliwy wspólny pieniądz: gospodarki Europy nie dojrzały jeszcze do wspólnej waluty /David Marsh; tł. Krzysztof Znamierowski//
    Res Publica Nowa.- 1996, nr 5, s. 31-33 
560. Kogo wpuszczamy: korespondencja ze Strasburga /Małgorzata Alterman// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 165, s. 10
   Ø Negocjacje w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej
561. Komentarz do "Europejskiej Karty Obszarów Wiejskich" /Wiesław Piątkowski// Wieś i Państwo.- 1996, nr 2/3, s. 235-240
562. Komisja jest uczciwa: pieniądze i polityka: korespondencja z Brukseli /Jędrzej Bielecki// Rzeczpospolita.- 2000, nr 57, s. A8
    Ø Komisja Europejska
563. Komisja kołem się toczy: kryzys w Unii Europejskiej: korespondencja z Brukseli /Jacek Pawlicki// Gazeta Wyborcza.-1999, nr 67, s. 10-12
564. Komisja ocenia kandydatów /Teresa Radzimińska// Nowe Życie Gospodarcze.- 1999, nr 45, s. 36-37
    Ø Raport nt. krajów ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej
565. Komisja pod pręgierzem /Jerzy Łukaszewski// Tygodnik Powszechny.- 1999, nr 10, s. 7
    Ø Nadużycia w Komisji Europejskiej
566. Komitet Regionów Unii Europejskiej /Anastazja Gajda// Kwartalnik Opolski.- 1999, nr 2/4, s. 125-139
567. Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie polityki społecznej oraz polityki rynku pracy /Stanisława Golinowska// Polityka Społeczna.- 
    1999, nr 10, s. 20-23 
568. Kompleks sułtana: raport Baldwina // Gazeta Bankowa.- 1997, nr 19, s. 24
    Ø Dot. kosztów poszerzenia Unii Europejskiej
569. Kompleksowa nowelizacja rolniczej polityki strukturalnej i wspólnotowych zasad jej finansowania // Prawo Rolne.-1999, z. 2, s. 37-40
570. Komputeryzacja bibliotek publicznych w świetle dokumentów Unii Europejskiej /Aleksander Radwański// Bibliotekarz.- 2001, [nr] 1, s. 11-13
571. Koncepcja i oceny procesów restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw i przedsiębiorstw w krajach postsocjalistycznych w latach 
    1990-1995: ref. /Adam Peszko// Przegląd Organizacji.- 1997, nr 1, s. 36-38
572. Koncepcja polityki przemysłowej Unii Europejskiej i OECD /Anna Zielińska-Głębocka// Gospodarka Narodowa.-1998, nr 8/9, s. 1-18 
573. Koncepcje edukacyjne w krajach Unii Europejskiej /Bożena Kołaczek.- Streszcz. w jęz. ang.// Zarządzanie i Edukacja.- 1998, nr 4/5, s. 7-19
574. Koncepcje konstruowania programów kształcenia nauczycieli w Unii Europejskiej /Brunon Bartz// Edukacja.- 2000, nr 1, s. 92-97
575. Koncepcje strategii polityki pieniężnej dla Rady Europejskiego Banku Centralnego /Joanna Żabińska.- Streszcz. w jęz. ang.// Finanse,
    Zarządzanie, Inżynieria.- 1997, nr 4, s. 5-12 
576. Konferencja: "Dialog społeczny: miraż czy rzeczywistość?" /Ewa Wronikowska// Prawo, Administracja, Kościół.- 2001, nr 1, s. 200-202
577. Konferencja międzynarodowa nt.: Prawne aspekty wspólnej polityki rolnej w perspektywie członkostwa Polski we Wspólnotach 
    Europejskich /Barbara Kozłowska// Przegląd Prawa Europejskiego.- 1996, nr 1, s. 137-140 
578. Konferencja Międzyrządowa w sprawie reformy instytucjonalnej: raport Prezydencji dla Rady Europejskiej w Feira, Bruksela, 14 czerwca 
    2000 r. // Studia Europejskie, Warszawa.- 2000, nr 2, s. 149-184 
579. Konferencja Międzyrządowa 1996 państw Unii Europejskiej /Stanisław Parzymies// Sprawy Międzynarodowe.- 1995, nr 4, s. 27-44
    Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1995, nr 4
580. Konferencja Międzyrządowa 1996 roku /Justus Lipsius; tł. z ang. Danuta Kabat// Ad Meritum.- Nr 4.- (1996), s. 85-112
581. Konferencja Międzyrządowa 2000 - polski punkt widzenia // Studia Europejskie, Warszawa.- 2000, nr 3, s. 133-151
582. Konferencja naukowa "Demokracja i biurokracja w Unii Europejskiej": materiały // Zarządzanie i Edukacja.- 2000, nr 4/5, s. 5-152
583. Konferencja naukowo-techniczna "Harmonizacja polskich norm geotechnicznych z systemem norm europejskich": Pułtusk, 22-23 X 1998 r.
    /Stanisław Łukasik// Prace Instytutu Techniki Budowlanej.- 1998, nr 4, s. 44-46 
584. Konferencja naukowo-techniczna "Harmonizacja polskich norm geotechnicznych z systemem norm europejskich", Mrągowo, 18 listopada 
    2000 r. /Stanisław Łukasik// Prace Instytutu Techniki Budowlanej.- 2001, nr 1, s. 79-81 
585. [Konferencja pt. "Wpływ euro na gospodarkę i rynki finansowe w Polsce": referaty].- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Kolegium 
    Gospodarki Światowej.- Z. 7.- (1999), s. 6-166 
586. Konflikty handlowe: Wspólnota Europejska - USA /Jerzy Rymarczyk.- Streszcz. w jęz. ang.// Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki 
    Gospodarcze.- Nr 3.- (1997), s. 121-133 
587. Konie krzyczą: korespondencja z Hamburga /Aleksandra Skibińska// Polityka.- 1997, nr 22, s. 48-49
    Ø Transport zwierząt rzeźnych
588. Konieczność dostosowania obowiązujących w Polsce zasad funkcjonowania transportu kolejowego do rozwiązań Unii Europejskiej 
    /Wojciech Misterka.- Streszcz. w jęz. ros. ang. fr. niem.// Problemy Kolejnictwa.- Z. 126.- (1997), s. 25-31 
589. Konkurencja a regulacja w sektorze ubezpieczeń /Jarosław Wierzbicki// Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki
    Narodowej.- T. 80.- (2000), s. 216-239 
590. Konkurencja daje siłę /Elbert V. Bowden; rozm. przepr. Eugeniusz Możejko// Nowe Życie Gospodarcze.- 1998, nr 49, s. 43
  Ø Wspólna waluta euro
591. Konkurencyjność regionów /Karol Sobczak// Samorząd Terytorialny.- 2000, nr 4, s. 58-70
592. Konsekwencje przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej /Ewa Latoszek// Ekonomista.-2000, nr 2, s. 251-263
593. Konsekwencje utworzenia Europejskiej Unii Monetarnej dla krajów członkowskich i państw trzecich /Michał Szostkowski, Halina 
    Nakonieczna-Kisiel// Firma i Rynek.- Nr 4.- (1997), s. 84-88 
594. Konsekwencje wprowadzenia euro /Maciej Łuczak// Zarządzanie i Edukacja.- 1999, nr 4/5, s. 149-165
595. Konsekwencje wprowadzenia euro /Danuta Zawadzka.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania / 
    Politechnika Koszalińska.- Nr 5.- (1999), s. 59-66
596. Konsekwencje wprowadzenia Euro dla Polski i krajów Unii Europejskiej - ujęcie jakościowe /Alojzy Z[bigniew] Nowak// Przegląd 
    Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1999, nr 2, s. 14-19 
597. Konstruowanie programów kształcenia nauczycieli w Unii Europejskiej: tł. /Brunon Bartz// Pedagogika Pracy.- [Nr] 35.- (1999), s. 168-172
598. Konstytucja bankowości europejskiej: (charakterystyka ogólna) /Eugenia Fojcik-Mastalska// Prawo Bankowe.- 1996, nr 3, s. 92-98
599. Konstytucja dla zjednoczonej Europy? /Danuta Kabat// Ad Meritum.- Nr 5.- (1997), s. 53-59
600. Konstytucja Europy /Zbigniew Czachór// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 43, s. 29 
  Ø Traktat amsterdamski 
601. Kontrola sądowa we Wspólnotach Europejskich /Jana Planavova-Latanowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
    i Socjologiczny.- 1996, z. 2, s. 59-75 
602. Kontrola wydatków Unii Europejskiej w państwach objętych programem PHARE: fragm. ref., tł. /Jean-Michel Gavanier// Kontrola 
    Państwowa.- 1999, nr 3, s. 138-147 
603. Kontrowersje wokół strategii i instrumentów polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego /Joanna Żabińska.-Streszcz. w jęz. ang.// 
    Zeszyt Naukowy / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.- Nr 144.-(1998), s. 9-14 
604. Kontrowersje wokół tempa rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód /Maryla Maliszewska// Gospodarka Narodowa.-1997, nr 10, s. 77-91
605. Konwergencja stóp inflacji w Unii Europejskiej /Jacek Pietrucha// Gospodarka Narodowa.- 1998, nr 8/9, s. 80-89
606. Koordynacja ustawodawstw krajowych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego /Gertruda Uścińska// Polityka Społeczna.- 1995, 
    nr 11/12, s. 31-36
607. Korek Europa /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1999, nr 34, s. 34-35
    Ø Projekty sieci dróg transeuropejskich
608. Korporacje transnarodowe a integracja Polski z Unią Europejską /Anna Zorska// Gospodarka Narodowa.- 1999, nr 7/8, s. 56-62
609. Korzyści dla Unii Europejskiej płynące z rozszerzenia na Wschód: fragm., tł. /Andras Inotai// Studia Europejskie.-1998, nr 3, s. 31-41
610. Koszty pracy oraz wysokość wynagrodzeń w Polsce i innych krajach /Julian Daszkowski// Wiadomości Statystyczne.-2000, nr 1, 
    s. 66-74, IV okł.
611. Kościoły i Europa /Karl Lehmann; rozm. przepr. Ireneusz Cieślik// Tygodnik Powszechny.- 1997, nr 19, s. 1,5
    Ø Wspólnota wiary
612. Kraje stowarzyszone w ocenie Komisji Europejskiej /Teresa Radzimińska// Nowe Życie Gospodarcze.- 1997, nr 33, nr 34, s. 9-12, s. 16-19 
613. Kraje Unii Europejskiej na drodze do wspólnej waluty i dostosowanie polskiego systemu pieniężnego do integracji z Unią /Stanisław 
    Miecznikowski// Gospodarka Polski w Okresie Transformacji.- Z. 1.- (1997), s. 51-66 
614. Kręta ścieżka do Unii Europejskiej /Włodzimierz Anioł// Dziś.- 1996, nr 3, s. 102-107
615. Kryteria fiskalne z Maastricht jako przesłanki stabilnej unii walutowej w Europie / Rüdiger Pohl; tł. z ang. Krzysztof Kaczyński.- 
    Streszcz. w jęz. ang. ros.// Ekonomista.- 1998, nr 1, s. 111-123 
616. Kryteria integracji monetarnej Traktatu z Maastricht: próba ich zastosowania wobec Polski /Lucjan T. Orłowski.-Streszcz. w jęz. ang. ros.// 
    Ekonomista.- 1996, nr 2, s. 183-203 
617. Kryteria sukcesu: Europejska Unia Walutowa /Paul Reyniers, Maureen Erasmus, Pascale Erseel; tł. Katarzyna Kubala// Gazeta Bankowa.- 
    1998, nr 9, s. 12-13 
618. Kryteria z Maastricht nie wystarczą /Leszek Jerzy Jasiński// Rzeczpospolita.- 1996, nr 274, s. 21
    Ø Europejska Unia Walutowa
619. Krzywe logistyczne w prognozowaniu rozwoju telekomunikacji /Roman Nierebiński.- Streszcz. w jęz. ros. ang. fr. niem.// Prace Instytutu
    Łączności.- Nr 112.- (1999), s. 177-208 
620. Kształcenie "Europejczyków" /Agata Chróścicka// Nowe Życie Gospodarcze.- 1998, nr 13, s. 24, 41
621. Kształcenie nauczycieli w państwach Unii Europejskiej /Ryszard Pachociński// Społeczeństwo Otwarte.- 1998, nr 2, s. 22-27
622. Kształcenie samosterowane i finansowanie kształcenia ustawicznego jako priorytety tematyczne europejskiej debaty /Ewa Przybylska// 
    Rocznik Andragogiczny.- 1999, s. 231-241 
623. Kształcenie zawodowe w polskiej reformie systemu oświaty w świetle rozwiązań europejskich /Ryszard Szubański// Szkoła Zawodowa.- 
    1999, nr 9, s. 3-14 
624. Kształcenie zawodowe w polskiej reformie systemu oświaty w świetle rozwiązań europejskich /Ryszard Szubański// Oświatowiec.- 2000, 
    [nr] 1, s. 45-59 
625. Kształtowanie struktury obszarowej francuskiego rolnictwa w kontekście polityki strukturalnej Wspólnoty Europejskiej: tł. /Bernard
    Peignot// Prawo Rolne.- 1996, z. 4, s. 56-81
626. Kształtowanie wspólnej polityki rybackiej państw Unii Europejskiej /Andrzej Kuik, Stanisław Piocha.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty 
    Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska.- Nr 5.- (1999), s. 33-41 
627. Kto będzie rządził Unią /Klaus Bachmann// Rzeczpospolita.- 2000, nr 285, s. A12 
628. Kto zyska, a kto straci na liberalizacji handlu /Lidia Oktaba// Rzeczpospolita.- 1999, nr 257, s. B3 
629. Ku globalizacji rynków finansowych: międzynarodowa konferencja Atlantic Economic Conference w Paryżu /Ewa Gołębiowska// 
    Przegląd Organizacji.- 1996, nr 6, s. 29-30 
630. Kultura i integracja europejska: implikacje dla Polski /Kazimierz Krzysztofek// Studia Europejskie.- 1997, nr 3, s. 11-26
631. Kultura prawa europejskiego /Roman Tokarczyk// Studia Europejskie.- 2000, nr 1, s. 11-25
632. Kultura prawna prawa europejskiego na tle traktatów Rady Europy /Renata Szafarz// Studia Prawnicze.- 1997, z. 1, s. 5-29 
    Ø Wykaz traktatów Rady Europy (1963-1996) (Conventions and Agreements) s. 19-29 
633. Kultura stabilności? /Jacek Pietrucha// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 11, s. 8
    Ø Inflacja w krajach Unii Europejskiej
634. Kultura w Unii Europejskiej /Magdalena Sendor// Polis.- 1998, nr 4, s. 59-62
635. Kulturowe motywy "klauzuli kościelnej" w Traktacie Amsterdamskim: ref. /Helmut Juros// Studia Europejskie.- 1998, nr 1, s. 21-35
636. Kwoty produkcyjne: tł. /Alberto Germano// Prawo Rolne.- 1995, z. 1, s. 21-32
    Ø Prawo rolne Unii Europejskiej
637. Labour market after the EU accesion: global and regional effects /Witold M[aciej] Orłowski// Research Bulletin.- 1999, nr 1, s. 41-50 
638. Le développement régional en Pologne ů laube de ladhésion ů lUnion Européenne /Barbara Despiney-Żochowska.-Streszcz. w jęz. ang.//
    Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia.- Nr 6.- (1999), s. 157-170 
639. Le traité d'association entre la Pologne et les Communautés Européennes: (problématique juridique et économique) /Stanisław Sołtysiński//
    Droit Polonais Contemporain.- 1993, nr 1/4, s. 17-40 
640. Legal aspects of the EU: especially the direct effect of EU rules /Constantin Bakker// Studia Europejskie, Toruń.- T. 2.- ([1997]), s. 23-37
641. Legislacyjne podstawy liberalizacji rynków energii w krajach Unii Europejskiej /Marek Zerka// Rzeczpospolita.- 1997, nr 42, s. 18
642. Lekarstwo, a nie wirus /Konrad Niklewicz// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 49, s. 12
    Ø Projekt utworzenia europejskiej siły szybkiego reagowania
643. Lekarstwo na eurosklerozę /Ryszard Kokoszczyński; rozm. przepr. Tomasz Wolf// Nowe Życie Gospodarcze.- 1998, nr 29, s. 48-49
    Ø Unia walutowa
644. Les relations Union Europeenne - Amerique latine /Angelo Santagostino.- Streszcz. w jęz. pol.// Biuletyn Europejski.-[T.] 3.- (1997), 
    s. 205-215
645. Liberalizacja a rozliczenia międzyoperatorskie /Damian Biedulski// Przegląd Techniczny.- 1999, nr 21, dod. s. III-V 
646. Liberalizacja transportu lotniczego UE w perspektywie funkcjonowania na rynku globalnym /Jolanta Jastrzębska.-Streszcz. w jęz. ang.// 
    Logistyka.- 1999, nr 6, s. 65-68 
647. Liberalizacja transportu lotniczego UE w perspektywie funkcjonowania na rynku globalnym /Jolanta Jastrzębska// Logistyka.- 2000, nr 1, 
    s. 42-43 
648. Liberalizacja usług ubezpieczeniowych w państwach Unii Europejskiej /Kazimierz Kłosiński// Handel Wewnętrzny.-1998, nr 4/5, s. 77-80
649. Licencjonowanie działalności bankowej jako podstawowa zasada efektywnego nadzoru /Małgorzata Zaleska// Studia i Prace Kolegium 
    Zarządzania i Finansów.- Z. 12.- (1999), s. 131-147 
650. Lista Santera /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1997, nr 30, s. 42-43
    Ø Raport Komisji Europejskiej oceniający państwa kandydujące do Unii Europejskiej
651. Lobbing na forum głównych organów UE /Krystyna Michałowska-Gorywoda// Nowe Życie Gospodarcze.- 2001, nr 12, s. 42-43
652. Lobbing w Unii Europejskiej - zarys problematyki /Urszula Kurczewska, Małgorzata Molęda-Zdziech// Studia Europejskie.- 1999, nr 2, s. 49-71 
653. Lobbying and interest representation in Brussels /Gigi Graziano// Polish Political Science.- Vol. 27/28.- (1997/1998), s. 39-63
654. Luksemburskie ćwiczenia: rynek pracy w Unii Europejskiej /Paweł Rabiej// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 47, s. 23
655. Lwa najlepiej zastrzelić /Jerzy Knyziak// Atest.- 2000, nr 8, s. 41-42
    Ø Seminarium w Zamościu pt. "Wybrane zagadnienia z bhp w Polsce i w krajach Unii Europejskiej"
656. Łowcy rąk /Juliusz Urbanowicz// Wprost.- 2001, nr 30, s. 76-80
    Ø Zatrudnianie cudzoziemców w krajach Unii Europejskiej
657. Manna z Brukseli? /Krzysztof Gołata, Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1999, nr 33, s. 42-43
    Ø Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla nowych członków i kandydatów
658. Mapa interesów /Maria Graczyk// Wprost.- 1997, nr 49, s. 99-100
    Ø Plany rozszerzenia Unii Europejskiej i NATO
659. Mapa ryzyka euro: Europejska Unia Walutowa /Paul Reyniers, Maureen Erasmus, Pascale Erseel; tł. Katarzyna Kubala// Gazeta Bankowa.-
    1998, nr 8, s. 12-13 
660. Marketing partnerski w działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych /Krzysztof Fonfara// Marketing i Rynek.- 2000, nr 5, s. 2-7
661. Marsz bez kompasu: Unia Europejska zostanie rozszerzona, ale potrwa to dłużej niż sądzono /Jürgen Wahl; tł. WP// Tygodnik Powszechny.-
    1997, nr 50, s. 5 
662. Martingale processes in pricing for European call option /Ewa Dziawgo// Dynamic Econometric Models.- Vol. 4.-(2000), s. 171-178
663. Marzenia o socjalnym dachu /Anna Waller// Tygodnik Solidarność.- 1999, nr 40, s. 15
    Ø Polityka socjalna w krajach Unii Europejskiej
664. Maszyneria sukcesu /Konrad Niklewicz, Jacek Pawlicki// Gazeta Wyborcza.- 1999, nr 217, s. 10-11
    Ø Nowy skład Komisji Europejskiej
665. Mechanizm "ściślejszej współpracy" według Traktatu Amsterdamskiego jako przejaw "elastycznej" integracji: tł. /Rainer Arnold// Studia
    Europejskie.- 1998, nr 1, s. 11-19 
666. Media i demokracja w krajach Unii Europejskiej /Roman Bartoszcze// Ad Meritum.- Nr 5.- (1997), s. 60-74 
667. Melanż wielu barw /Andreas Unterberger; tł. Jan Kowalski// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 48, s. 16-17
    Ø Reakcje państw europejskich na udział w rządzie Wolnościowej Partii Austrii Jörga Haidera
668. Metody aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej /Bożena Kołaczek// Polityka 
    Społeczna.- 2000, nr 7, s. 7-10 
669. Metody pomiaru dochodów rolniczych w krajach Unii Europejskiej /Andrzej Czyżewski, J[oanna] Wiśniewska// Zeszyty Naukowe 
    Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.- 1996, nr 1, s. 95-112 
670. Metody taksonomiczne w klasyfikacji krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia osiągniętego poziomu życia /Małgorzata Czermińska.- 
    Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie.- Nr 501.-(1997), s. 39-53
671. Miejsce i rola banku centralnego w procesie transformacji: tł. /Ludmila Fabova.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe . Zarządzanie / 
    Politechnika Śląska.- Z. 5.- (1999), s. 69-78 
672. Miejsce Polski w Systemie Regionalnym Europy /Antoni Kukliński.- Streszcz. w jęz. ang.// Regiony Polski.- 2000, nr 1, s. 19-32
673. Między neoliberalizmem a neosocjalizmem: niemiecka dyskusja o ekonomicznych perspektywach Europy /Mariusz Piłat// Europa.- 1998, 
    nr 3, s. 31-32 
674. Między pragmatyzmem a społeczną wrażliwością /Janusz A. Majcherek// Rzeczpospolita.- 1999, nr 116, s. 8
    Ø Polityka społeczna w Polsce i na świecie
675. Międzynarodowa integracja regionalna - aspekty teoretyczne i empiryczne /Zofia Wysokińska.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Ekonomista.- 
    1995, nr 5/6, s. 869-882
676. Międzynarodowy system walutowy a Unia Gospodarcza i Walutowa /Paweł Kowalewski.- Streszcz. w jęz. ang.// Bank i Kredyt.- 2001, nr 4,
     s. 46-54
677. Międzynarodowy System Walutowy - proces jego rozwoju i zmian /Jan Bednarski// Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
    w Warszawie.- 1998, nr 4, s. 85-104 
678. Międzynarodowy Zarząd Pracy? /Julian Bartosz// Dziś.- 1998, nr 6, s. 63-66
679. Minimalistyczny traktat z Nicei: Unia Europejska /Teresa Radzimińska// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 52, s. 10-11
680. Misja stulecia kto reprezentuje interesy Rzeczypospolitej w Brukseli /Jacek Bochenek, Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1998, nr 24, s. 96-98
681. Mit idealnych struktur /Klaus Bachmann// Rzeczpospolita.- 1999, nr 71, s. 8
    Ø Komisja Europejska
682. Mniej znany bohater europejskiej integracji /Philippe Leger; rozm. przepr. Tomasz Koncewicz// Palestra.- 2000, nr 11/12, s. 134-138
    Ø Urząd Adwokata Generalnego w Trybunale Wspólnot Europejskich
683. Model regionalizacji w Unii Europejskiej /Jacek Oleksiejuk.- Streszcz. w jęz. fr. ang.// Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła 
    Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie.- Z. 5.- (1999), s. 115-135
684. Modelowy charakter regulacji prawnych Unii Europejskiej w zakresie bankowości /Stefan Jerzak, Ryszard Tupin// Przegląd 
    Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1997, nr 9, s. 10-13 
685. Moralne i historyczne prawo /Henryk Jerzmański// Sprawy Nauki.- 1998, nr 2, s. 9
    Ø Negocjacje związane z rozszerzeniem Unii Europejskiej
686. Może to, co irlandzki: co będzie miał polski rolnik z Unii Europejskiej /Zofia Krzyżanowska; rozm. przepr. Krystyna Naszkowska// 
    Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 155, s. 23 
687. Możliwości i perspektywy praktyki prawniczej w państwach Unii Europejskiej /Magdalena Pilichowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd 
    Prawa Europejskiego.- 2001, nr 1, s. 59-76
688. Można mądrzej bronić ziemi /Dominika Pszczółkowska// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 196, s. 20
    Ø Negocjacje Polski z UE w sprawie nabywania nieruchomości
689. Myśleć w kategoriach Europy: tł. /Karl Lamers// Rzeczpospolita.- 1997, nr 146, s. 5
690. Na cenzurowanym: Europejska Unia Monetarna: tł. /Wilhelm Nölling// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 23, s. 1,11
691. Na fali sceptycyzmu: Polska a unia walutowa /Marek Misiak// Nowe Życie Gospodarcze.- 1997, nr 24, s. 42-43
692. Na własne życzenie /Mariola Balicka// Polityka.- 1996, nr 46, s. 60-61
    Ø Problemy krajów wchodzących do Unii Europejskiej
693. Nadmiar czy niedostatek /Aleksander Woydt// Przegląd Techniczny.- 1996, nr 46, s. 16
    Ø Fundusze Unii Europejskiej
694. Nadzieja w "grupie pionierskiej": integracja europejska /Jerzy Łukaszewski// Rzeczpospolita.- 2000, nr 229, s. E5 
695. Nadzór bankowy a nadzór ubezpieczeniowy w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej /Lesław Góral// Przegląd Ustawodawstwa
    Gospodarczego.- 1999, nr 6, s. 2-11 
696. Nadzór budowlany w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce /Danuta Kossobudzka// Problemy Rozwoju Budownictwa.- 2000, 
    nr 3/4, s. 71-74 
697. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w sprawie zatrudnienia: (Luxemburg, 20-21 listopada 1997) /Maciej Duszczyk// Rynek Pracy.-
    1998, nr 6, s. 76-81
698. Najpierw hellenizm /Witold Pawłowski// Polityka.- 1996, nr 13, s. 38-39
    Ø Grecja a Unia Europejska
699. Najpierw wyrzeczenia, potem jedność /Maria Wągrowska// Rzeczpospolita.- 1996, nr 67, s. 8
    Ø Stanowisko krajów członkowskich Unii Europejskiej wobec unii walutowej 
700. Najtrudniej rozmawiać o rolnictwie /Janusz Rowiński// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 29, s. 27-20
    Ø Negocjacje z Unią Europejską
701. Najważniejsze wydarzenia w Unii Europejskiej w roku 1994 /Anna Dziołak// Biuletyn Europejski.- [T.] 1.- (1995), s. 21-33
702. Najważniejsze wydarzenia w Unii Europejskiej w roku 1995 /Anna Dziołak// Biuletyn Europejski.- [T.] 1.- (1995), s. 35-44
703. Najważniejsze wydarzenia w Unii Europejskiej w roku 1996 /Anna Dziołak// Biuletyn Europejski.- [T.] 2.- (1996), s. 15-22
704. Najważniejsze wydarzenia w Unii Europejskiej w roku 1997 /Mariusz Sagan// Biuletyn Europejski.- [T.] 3.- (1997), s. 19-26
705. Najważniejsze wydarzenia w Unii Europejskiej w roku 1998 /Anna Dziołak// Biuletyn Europejski.- [T.] 4.- (1998), s. 19-23
706. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich i polityka inwestycyjna państw Wspólnoty Europejskiej: implikacje i konkluzje dla 
    Polski /Anna Zaorska// Prace i Materiały ISM.- [Nr] 29.- (1997), s. 115-156 
707. Naprawdę duże pieniądze /Jacek Gliński; rozm. przepr. Maria Małgosiewicz// Sprawy Nauki.- 1999, nr 10, s. 20-21,  24
    Ø Budżet 5. Programu Ramowego UE
708. Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej /Grzegorz Paździorek// WUG.- 2000, nr 2, s. 33-37
    Ø Dot. górnictwa
709. Narodziny nowej Europy /Piotr Ikonowicz// Przegląd Tygodniowy.- 1997, nr 36, s. 20
    Ø Szczyt Unii Europejskiej - Maastricht II
710. Naród a Unia Europejska, dzisiaj i jutro /Jéröme Vignon; tł. Katarzyna Skawina.- Streszcz. w jęz. fr.// Przegląd Powszechny.- 1996,
    nr spec. 2, s. 37-46 
711. Narzędzia i metody zapewnienia jakości w kształtowaniu kwalifikacji zawodowych we współpracy instytucji szkoleniowych
     z przedsiębiorstwami - Program Leonardo Da Vinci /Jolanta Religa// Edukacja Ustawiczna Dorosłych.-1999, nr 1, s. 98-102 
712. Nasilanie się konkurencji w działalności pocztowej - krytyczna ocena planów liberalizacyjnych Unii Europejskiej i ich wpływu na 
    reformujące się państwa Europy Środkowej i Wschodniej: tł. /Frank Fichert, Hans Peter Seitel.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe. 
    Prace Wydziału Transportu i Łączności / Uniwersytet Szczeciński.- Nr 10.- (1996), s. 29-37
713. Nauczyciele niemieccy o zachodnioeuropejskiej polityce oświatowej /Brunon Bartz// Zbliżenia Polska-Niemcy.- 1997, nr 1, s. 32-38
714. Nauka konkurencji: dlaczego tak niewielu polskich naukowców chce korzystać z funduszy Unii Europejskiej /Bożena Kastory// Wprost.-
    2000, nr 23, s. 74-75 
715. NBP [Narodowy Bank Polski] a Europejska Unia Monetarna /Hanna Gronkiewicz-Waltz// Nowe Życie Gospodarcze.-1996, nr 42, s. 16-17
716. Negocjacje płacowe /Stanisława Borkowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Socjologiczny.- T. 43.- (1994), s. 171-184
717. Negocjacyjne systemy płac w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej /Antoni Dowżycki.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe
    Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.- Z. 260.- (1998), s. 5-28 
718. Nicea na dobre i złe /Jacek Pawlicki// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 300, s. 8-9
    Ø Spotkanie państw Unii Europejskiej
719. Nicejska symfonia /Timothy Garton Ash; tł. Joanna Skup// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 293, s. 19
    Ø Szczyt państw europejskich
720. Nie bać się Estończyków /Piotr Nowina-Konopka; rozm. przepr. Mirosław Głogowski// Przegląd Tygodniowy.- 1998, nr 22, dod. s. I,III
    Ø Rynek pracy Unii Europejskiej
721. Nie będą wyjeżdżać /Marek Okólski; rozm. przepr. Dominika Pszczółkowska// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 114, s. 16-17
    Ø Prognozy dot. migracji Polaków w poszukiwaniu zatrudnienia do krajów Unii Europejskiej
722. Nie całkiem zbędna /Zbigniew Minda// Gazeta Bankowa.- 2001, nr 29, s. 31-32
    Ø Ustawa o skutkach wprowadzenia w niektórych krajach Unii Europejskiej wspólnej waluty euro
723. Nie chcą nas w Europie? /Dariusz Rosati// Nowe Życie Gospodarcze.- 1996, nr 2, s. 11
724. "Nie" dla Europy niemieckiej: po wystąpieniu Lionela Jospin /Jan Engelgard// Myśl Polska.- 2001, nr 23, s. 6
725. Nie ma "aborcji terapeutycznej": zagadnienia polityki prorodzinnej i ochrony życia w krajach Unii Europejskiej: fragm. ref. /John Smeaton; 
    tł. Jerzy Wocial// W Drodze.- 1998, [nr] 9, s. 28-38 
726. Nie rzuca się słów na wiatr /Paolo Flores D'Arcais; tł. Magdalena Michalak// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 48, s. 18
    Ø Stanowisko państw Unii Europejskiej wobec Austrii
727. Nie tylko pieniądze: unia monetarna: tł. /Peter Sutherland// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 10, s. 1,10
728. Nie wierzcie, że Zachód wynalazł doskonały sposób na życie /James Goldsmith; rozm. przepr. Radek Sikorski// Arka.-1995, nr 3, s. 11-23
    Ø Unia Europejska a państwa Europy Środkowo-Wschodniej
729. Nie wystarczy wola polityków: Polska w Unii Europejskiej: korespondencja z Berlina /Urszula Pomianowska// Życie Gospodarcze.- 1996,
    nr 4, s. 23 
730. Niektóre aspekty europejskiego systemu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania wyrobów /Zofia Roznerska.-Streszcz. w jęz. ang. fr. 
    niem. ros.// Normalizacja.- 1997, z. 1, s. 17-19
    Ø Badania sprzętu elektronicznego 
731. Niektóre aspekty europejskiej strategii zatrudnienia /Zenon Wiśniewski// Rynek Pracy.- 1999, nr 10, s. 5-20
732. Niektóre konsekwencje makroekonomiczne wejścia do Unii Europejskiej: analiza porównawcza: fragm. /Eugeniusz Kwiatkowski,
    Aleksandra Rogut, Tomasz Tokarski.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Ekonomista.- 2001, nr 1, s. 59-85 
733. Niektóre problemy bioetyki a niepełnosprawność: (europejskie dokonania legislacyjne) /Tadeusz Gałkowski// Kultura Fizyczna.- 2000, 
    nr 5/6, s. 5-10
734. Niemcy w Europie /Helmut Wagner; tł. z niem. Marzena Szczypułkowska// Więź.- 1996, nr 5, s. 69-89
735. Niemcy wobec koncepcji ESDI /Stanisław Michałowski// Sprawy Międzynarodowe.- 1999, nr 2, s. 59-80
    Ø Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony
    Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs- 1999 nr 2 
736. Nieobliczalne eurostopy /Marta Łazarowicz// Gazeta Bankowa.- 1999, nr 11, s. 40-41
    Ø Spadek kursu euro
737. Nieprzewidywalna słabość euro /Paweł Kowalewski// Gazeta Bankowa.- 2001, nr 6, s. 34-35
738. Niezależne od NATO /Adam Len// Przegląd Tygodniowy.- 2000, nr 3, s. 8
    Ø Koncepcja utworzenia europejskich sił szybkiego reagowania
739. Niezależność biegłego rewidenta /Z.Z.// Rachunkowość.- 2000, nr 8, dod. s. 14-16
740. Niezależność Europejskiego systemu banków centralnych w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej /Artur Nowak-Far.- Streszcz. 
    w jęz. ang.// Bank i Kredyt.- 1998, nr 11, s. 4-11 
741. Niezależność versus odpowiedzialność Europejski System Banków Centralnych /Katarzyna Baran// Nowe Życie Gospodarcze.- 2001, 
    nr 20, s. 33-36
742. Niezależność wykonywania zawodu adwokata w świetle regulacji prawnych europejskich i polskich: ref. /Czesław Jaworski// Palestra.- 
    1996, nr 7/8, s. 57-66 
743. Niezbędność edukacji zawodowej we współczesnym świecie /Stanisław Kaczor// Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 1999, nr 1, s. 16-22
744. Niezwłocznie do Unii /Aleksander Kwaśniewski, Johannes Rau; rozm. przepr. Alina Kietrys, Paweł Dybicz, Jan Puhl, Tyll Schönemann// 
    Przegląd.- 2001, nr 27, s. 9-11
745. Nikłe szanse: Europejska Unia Monetarna: tł. /Tim Congdon// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 45, s. 1,15
746. Normalizacja ochrony cieplnej budynków w krajach UE i w Polsce: przegląd bieżącej sytuacji /Jerzy Andrzej Pogorzelski// Prace Instytutu
    Techniki Budowlanej.- 1999, nr 4, s. 39-51 
747. Normalizacja procesów natryskiwania cieplnego w krajach UE: stan obecny i perspektywy /Witold Milewski, Anna Olbrycht.- Streszcz. 
    w jęz. ang. ros.// Normalizacja.- 2000, [z.] 11, s. 7-10 
748. Normalizacja we Wspólnocie Europejskiej oraz jej znaczenie dla ochrony środowiska /Jerzy Rotko// Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka.-
    1999, nr 2, s. 2-18 
749. Normy zharmonizowane w Internecie /Beata Pich.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Normalizacja.- 1999, [z.] 9, s. 18-20
750. North-Eastern enlargement of the European Union characteristics, present condition, prospects: ref. /Anna B[arbara] Kisiel-Łowczyc// 
    Economic Papers.- [Nr] 30.- (2000), s. 19-32 
751. Nowa era /Andrzej Morawski// Europa.- 1998, nr 4, s. 24-27
    Ø Włochy wobec wspólnej waluty
752. Nowa gospodarka /Grażyna Opińska// Tygodnik Solidarność.- 2000, nr 16, dod. s. I,III
    Ø Szczyt Rady Unii Europejskiej w Lizbonie
753. Nowa polityka śródziemnomorska Unii Europejskiej /Mariusz Sagan// Biuletyn Europejski.- [T.] 3.- (1997), s. 105-115
754. Nowa strategia Unii Europejskiej w zakresie rachunkowości /Alicja Jaruga// Rachunkowość.- 2000, nr 10, s. 595-597
755. Nowa umowa o współpracy Krajowego Urzędu Pracy z Federalnym Urzędem Pracy /Patryk Juhre// Rynek Pracy.-1998, nr 12, s. 85-88
756. Nowa waluta Unii Europejskiej i jej znaczenie dla polskiej gospodarki /Kamila Szymczak.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe 
    Wydziału Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska.- Nr 5.- (1999), s. 67-73 
757. Nowe czasy, nowa gospodarka: korespondencja z Lizbony /Grażyna Opińska// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 15, s. 29,41
    Ø Polityka gospodarcza Unii Europejskiej
758. Nowe formy prawne w ochronie środowiska : program zintegrowanego zarządzania środowiskiem i eko-znak /Jerzy Sommer// Ochrona 
    Środowiska. Prawo i Polityka.- 1996, nr 3, s. 45-48
    Ø Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej
759. Nowe na stół: Unia Europejska o genetycznej żywności /Krystyna Forowicz// Rzeczpospolita.- 1996, nr 297, s. 19
760. Nowe normy PN-EN: wymagania dyrektywy 98/37/EC i zharmonizowanych norm dotyczących hałasu maszyn /Danuta Augustyńska, 
    Dariusz Pleban// Bezpieczeństwo Pracy.- 2000, nr 1, s. 2-8 
761. Nowe przedsięwzięcia Unii Europejskiej w zakresie przyspieszenia liberalizacji transportu kolejowego /Jolanta Jastrzębowska// Logistyka.- 
    2000, nr 5, s. 71-73
762. Nowe przestrzenie ekonomiczne w Polsce i krajach Unii Europejskiej /Katarzyna Mazur.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. 
    Architektura / Politechnika Śląska.- Z. 38.- (2000), s. 51-58 
763. Nowe strategie Unii Europejskiej zorientowane na międzynarodowe standardy rachunkowości /Alicja Jaruga// Zeszyty Teoretyczne Rady 
    Naukowej / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.- T. 41.- (1997), s. 137-139 
764. Nowe wcielenie eurolewicy /Andrzej Koraszewski// Kultura.- 1998, nr 6, s. 3-10
765. Nowe władze w Federacji Parków Narodowych i Parków Natury Europy /Leszek Lubczyński// Parki Narodowe.- 1997, nr 2, s. 22-23
766. Nowe zjawiska na europejskim rynku ubezpieczeniowym w latach 1995-1996 /oprac. z ang. Anna Tulińska// Prawo Asekuracyjne.- 1997, 
    nr 3, s. 68-74 
767. Nowy kontynent /Hans Dietrich Genscher; rozm. przepr. Piotr Cywiński// Wprost.- 1996, nr 23, s. 82,84
    Ø Integracja w ramach Unii Europejskiej
768. O autonomii szkoły i odpowiedzialności: tł. /John Sayer// Dyrektor Szkoły.- 1997, nr 10, s. 3-6
769. O konieczności rozszerzenia Unii Europejskiej o cele i zadania ekologiczne /Eugeniusz Kośmicki.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Ekonomia
    i Środowisko.- 1995, nr 1, s. 195-201 
770. O pewnej dyrektywie /Donat Zatoński// Przegląd Techniczny.- 2001, nr 35, s. 16,23
    Ø Wdrażanie w Polsce dyrektywy UE "W sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń"
771. O pomocy Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska /Eugeniusz Kośmicki// Wszechświat.- 1996, z. 7/8, s. 175-176
772. O traktacie z Maastricht /Jerzy Holzer; rozm. przepr. Jeremi Sadowski// Res Publica Nowa.- 1996, nr 5, s. 13-15 
773. O ujednolicaniu wykształcenia prawniczego we Wspólnocie Europejskiej /Bronisław Sitek// Państwo i Prawo.- 1998, z. 1, s. 59-63
774. Obawy silniejszego /Roland Freudenstein, Henning Tewes; tł. MAK// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 114, s. 18-19
    Ø Warunki stawiane krajom ubiegającym się o przyjęcie do Unii Europejskiej
775. Obok Ameryki /Dominique Moősi; rozm. przepr. Piotr Moszyński// Wprost.- 2001, nr 17, s. 92-93
    Ø Polityka Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych
776. Obrona Europy /Marek Mejssner// Życie Gospodarcze.- 1996, nr 28, s. 18-19
    Ø Koncerny zbrojeniowe Unii Europejskiej
777. Obszary o niskiej dochodowości rolnictwa w krajach Unii Europejskiej /Joanna Wiśniewska, Andrzej Czyżewski// Ekonomista.- 1997, nr 4,
    s. 539-556 
778. Obywatel Unii Jan Kowalski /Dominika Pszczółkowska.- Encyklopedia Europa  cz. 2// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 57, dod. s. 31-34
779. Obywatel w ponowoczesnej Europie /Stanisław Konopacki// Kultura Współczesna.- 1999, nr 2, s. 114-122
780. Obywatel w Unii Europejskiej /Karina Karbowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Europejski.- 2000, nr 1, s. 211-235
781. Obywatelstwo europejskie a rozszerzenie Unii Europejskiej /Stanisław Konopacki// Studia Europejskie.- 1999, nr 4, s. 73-82
782. Obywatelstwo europejskie - krok w nieznane /Damian Howard; tł. Agnieszka Dzieduszycka.- Streszcz. w jęz. fr.// Przegląd Powszechny.-
    1996, nr spec. 2, s. 47-57
     Ø Integracja państw Unii Europejskiej
783. Ocena realizacji kryteriów konwergencji państw Europejskiej Unii Walutowej /Joanna Żabińska.- Streszcz. w jęz. ang.// Finanse, 
    Zarządzanie, Inżynieria.- 1999, nr 1, s. 5-13 
784. Ocena wniosków projektowych /Michał Kleiber// Sprawy Nauki.- 1999, nr 10, s. 18-19
    Ø Udział polskich naukowców w 5. Programie Ramowym UE
785. Ochrona informacji o bankach i ich klientach uzyskanych w trakcie działania państwowych organów nadzoru w świetle regulacji Unii 
    Europejskiej /Dariusz Daniluk, Sławomir Niemierka// Prawo Bankowe.- 1996, nr 2, s. 103-113 
786. Ochrona interesów klientów w Unii Europejskiej /Anna Tulińska// Prawo Asekuracyjne.- 1998, nr 1, s. 62-69
787. Ochrona konkurencji i konsumenta na rynku bankowym UE /Włodzimierz Szpringer// Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania
    Gospodarki Narodowej.- T. 78.- (1999), s. 125-223 
788. Ochrona prawna konsumenta usług turystycznych w polityce Unii Europejskiej /Hanna Zawistowska// Problemy Turystyki.- 1995, nr 1/2,
    s. 45-57 
789. Ochrona przed odpadami w prawie Unii Europejskiej /Jerzy Sommer// Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka.- 1996, nr 4, s. 45-48
790. Ochrona środowiska a wyzwania Unii Europejskiej /Eugeniusz Kośmicki// Europa Wschodu i Zachodu.- [Nr] 3.-(1999), s. 117-122
791. Ochrona środowiska przyrodniczego na terenach wiejskich /Lech Ryszkowski// Biologia w Szkole.- 1997, nr 3, s. 140-148
792. Ochrona środowiska w gospodarce rolnej Unii Europejskiej i Polski: wybrane aspekty /Artur Bołtromiuk// Optimum.-2000, nr 2, s. 135-161
793. Ochrona środowiska w Unii Europejskiej /Małgorzata Waksmańska// WUG.- 2000, nr 12, s. 52-53
    Ø Konferencja w Aarhus
794. Ochrona środowiska we Wspólnocie Europejskiej /Małgorzata Podolak.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Ekologii.-2000, nr 1, s. 13-16
795. Od wspólnej polityki walutowej do euro /Aneta Jarosz, Bogumiła Mucha-Leszko// Biuletyn Europejski.- [T.] 4.- (1998), s. 365-410
796. Od współpracy policyjnej do "przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości" /Jerzy Menkes// Sprawy Międzynarodowe.- 1997, 
    nr 3, s. 59-78
    Ø Współpraca resortów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej; Toż w wesji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1997, nr 3
797. Oddziaływanie przepisów gwarantujących wolność konkurencji na wykonywanie majątkowych praw autorskich: uwagi na tle orzeczenia
    Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 6 kwietnia 1995 roku w sprawie "Magill" /Elżbieta Traple// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
    Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67.- (1996), s. 121-136
    Ø Sprawa o odmowę spółce Magill TV Guide emisji tygodniowego informatora telewizyjnego
798. Odnawialne źródła energii w bilansie energetycznym krajów UE i USA /Stanisław M. Pietruszko// Aura.- 1999, nr 7/8, s. 5-8
799. Odwaga europejskiego zjednoczenia /Władysław Bartoszewski// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 173, s. 8
    Ø Wystąpienie podczas debaty poświęconej przyszłości Unii Europejskiej w Brukseli
800. Odzwyczajanie od przywilejów /Zbigniew Kwiatkowski// Rzeczpospolita.- 1997, nr 132, s. 7
  Ø Kryzys idei państwa opiekuńczego
801. Ogłośmy datę zaręczyn /Volker Rühe; tł. Hanna Hartwig// Polityka.- 1999, nr 8, s. 36,38
  Ø Rozszerzenie Unii Europejskiej
802. Ograniczenia swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej /Anna Popowicz// Rynek Pracy.- 2001, nr 3/4, s. 69-75
803. Ojcowizna na sprzedaż /Inga Rosińska// Wprost.- 2001, nr 28, s. 86-88
  Ø Swobodny obrót ziemią w krajach Unii Europejskiej
804. Ombudsman Unii Europejskiej /Izabela Malinowska// Edukacja Europejska w Szkole.- 2000, nr 2, s. 88-93
805. Opakowania produktów w strategii marketingowej przedsiębiorstwa w świetle standardów Unii Europejskiej /Janina Klima.- Streszcz. 
    w jęz. ang.// Prace Naukowe Profesjonalnej Szkoły Biznesu - Szkoły Wyższej w Krakowie.- Nr 1.-(1996), s. 127-135 
806. Opcje państw Unii w sprawie integracji europejskiej: skrócony zapis dyskusji na Konwersatorium Fundacji "Polska w Europie" 6 lutego
    1998 roku /Krzysztof Bobiński, Jan Krause, Klaus Bachmann, Tadeusz Chabiera, Antoni Kukliński, Witold Trzeciakowski, Jeremi Sadowski, 
    Maciej Morawski, Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Katarzyna Kołodziejczyk.- Streszcz. w jęz. ang.// Polska w Europie.- Z. 26.- (1998), s. 13-38
807. Operacja euro: korespondencja z Berlina /Piotr Cywiński// Wprost.- 2001, nr 10, s. 46-47
  Ø Przygotowania do akcji wymiany pieniędzy w państwach Unii Europejskiej
808. Opinie i oczekiwania uczniów wobec wychowania fizycznego w wybranych krajach Unii Europejskiej /Dariusz Pośpiech, Jerzy Pośpiech//
    Kultura Fizyczna.- 2001, nr 1/2, s. 3-6
809. Opracowywanie projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich - rady dla piszących aplikacje /Beata Kowalczyk, Krzysztof 
    Symela// Edukacja Dorosłych.- 1998, nr 4, s. 101-104 
810. Organizacja ponadnarodowa - podstawowe założenia i ich realizacja we Wspólnotach Europejskich /Anna Adamska// Studia Europejskie,
    Toruń.- T. 4.- (1999), s. 33-50 
811. Organy doradcze Unii Europejskiej: Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów /Wojciech Gagatek// Edukacja Europejska 
    w Szkole.- 2000, nr 2, s. 94-98 
812. Orkiestra europejska /Timothy Garton Ash; tł. Teresa Stylińska// Rzeczpospolita.- 2001, nr 131, s. A8
  Ø Przyszłość Unii Europejskiej
813. Ostatnia noc komisarzy /Jan Piaseczny// Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 12, s. 11
  Ø Dymisja członków Komisji Europejskiej
814. Ostrożność granicząca ze sceptycyzmem: korespondencja z Londynu /Jacek Stawiski// Rzeczpospolita.- 1997, nr 46, s. 8
  Ø Dyskusje w Wielkiej Brytanii nad przystąpieniem do europejskiej unii walutowej
815. Oszustwa na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich /Oktawia Górniok.- Streszcz. w jęz. ang.// Kontrola Państwowa.- 
    1999, nr 3, s. 48-54
816. Oświata jako podstawowy element jakości życia i postępu społecznego /Czesław Banach// Lithuania.- 2000, nr 3/4, s. 81-85
817. Oświata we wspólnotowych umowach stowarzyszeniowych /Dobromir Dziewulak// Nowa Szkoła.- 1996, nr 2, s. 30-33
818. Otwieranie konserwy /Leszek Balcerowicz// Wprost.- 1996, nr 51, s. 54-55
  Ø Rolnictwo polskie w kontekście wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
819. Pan Europa wciąż bez telefonu: przyszłość Unii /Jacques Santer; rozm. przepr. Maria Dunin-Wąsowicz// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 9, s. 1,21
820. Państwa członkowskie Unii Europejskiej a jej rozszerzenie na wschód /Stanisław Parzymies// Sprawy Międzynarodowe.- 1998, nr 2, s. 5-8
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1998, nr 2
821. Papierowe euro: czy wspólny rynek będzie miał wspólny pieniądz /Jerzy Kleer// Polityka.- 1996, nr 24, s. 59-60
822. Paradoxes of European foreign policy : policies without strategy: the EU's record in Eastern Europe /Jan Zielonka// Yearbook of Polish
    European Studies.- Vol. 2.- (1998), s. 25-42 
823. Parki technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości /Małgorzata Golińska-Pieszyńska// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.- 2001, 
    nr 1, s. 52-56 
824. Parlament Europejski w perspektywie prac nad jednolitą ordynacją wyborczą: wybrane problemy /Tomasz Kownacki.- Streszcz. w jęz. ang.//
    Przegląd Europejski.- 2000, nr 1, s. 73-93 
825. Partner o piętnastu twarzach /Jan Kułakowski; rozm. przepr. Marek Orzechowski// Tygodnik Powszechny.- 2001, nr 30, s. 4
  Ø Negocjacje Polski z Unią Europejską
826. Partnerships in the rural society: the route to a knowledge based economy? /Erik Westholm// European Spatial Research and Policy.-
    2000, nr 2, s. 71-82 
827. Partnerzy czy rywale?: Unia Europejska i Stany Zjednoczone /Adam Szymański// Tygodnik Solidarność.- 2001, nr 33, s. 8
828. Partycypacja pracownicza /Ewa Małecka.- Streszcz. w jęz. ang.//Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Ekonomia.- Nr 37.- (1998), s. 35-45
829. Pensions and the legal instruments of the European Union /Jan Bertels// Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy.- Vol. 8.-
    (1996), s. 175-186
830. Perspektywy bezrobocia: Unia Europejska /Tomasz Mickiewicz// Rzeczpospolita.- 1998, nr 248, s. 8 
831. Perspektywy europejskiego przemysłu obronnego /Paweł Wieczorek// Sprawy Międzynarodowe.- 1999, nr 2, s. 81-104
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1999, nr 2
832. Perspektywy europejskiej unii gospodarczej i walutowej /Zofia Zawadzka.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Kolegium Nauk 
    Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.- Z. 12.- (1999), s. 33-46 
833. Perspektywy i zadania Unii Europejskiej w dziedzinie polityki społecznej i zatrudnienia /Maria Greta, Krzysztof Lewandowski// 
    Gospodarka w Praktyce i Teorii.- 2000, nr 1, s. 48-55 
834. Perspektywy produkcji euro w Polsce /Adam Kalinowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Bank i Kredyt.- 1999, nr 9, s. 38-44
835. Perspektywy reformy Unii Europejskiej na tle raportu "Grupy Europejskiej" na Konferencję Międzynarodową /Renata Szafarz// Państwo
    i Prawo.- 1996, z. 4/5, s. 147-158 
836. Perspektywy regulacji emisji pieniądza elektronicznego w Unii Europejskiej /Sebastian Jakubiec// Prawo Bankowe.-2000, nr 4, s. 37-52
837. Perspektywy systemu politycznego Unii Europejskiej /Andrzej Dumała.- Streszcz. w jęz. ang.// Annales Universitatis Mariae 
    Curie-Skłodowska. Sectio K Politologia.- Vol. 1.- (1994), s. 119-137 
838. Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii /Maciej Drabik, Jerzy Szymanek.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe.
    Wychowanie Techniczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Z. 3.- (1999), s. 183-188 
839. PHARE [Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economy] - program pomocy gospodarczej /Elżbieta Opińska-Guevara//
    Bezpieczeństwo Pracy.- 1996, nr 3, s. 7-9 
840. Piąty program ramowy badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej (1999-2002) /Bogdan Ney// Nauka.- 1999, nr 2, s. 139-143
841. Pieniądzu, ratuj się sam /Paweł Tarnowski// Polityka.- 2000, nr 40, s. 68-69
  Ø Spadek kursu euro
842. Pierwsza runda: wokół Konferencji Międzyrządowej 1996 /Leszek Jesień// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 22, s. 19
843. Pierwsze doświadczenia /Wiesław Barej, Włodzimierz Zagórski-Ostoja// Sprawy Nauki.- 1999, nr 12, s. 12-13
  Ø Udział Polski w 5. Programie Ramowym UE
844. Pierwszy konkurs 5. Programu Ramowego /Andrzej Siemaszko// Sprawy Nauki.- 1999, nr 10, s. 12-13
  Ø Możliwość uczestnictwa krajów środkowoeuropejskich w programach badawczych Unii Europejskiej 
845. Pięść Unii /Christopher Patten; rozm. przepr. Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1999, nr 51, s. 19-20
  Ø Polityka zagraniczna Unii Europejskiej
846. Planowanie europejskich przestrzeni transgranicznych w przeszłym i przyszłym czasie /Tadeusz Sumień.- Streszcz. w jęz. ang.//
    Człowiek i Środowisko.- 1999, nr 1, s. 51-66 
847. Pluralizm syndykalny w rolnictwie państw członkowskich Wspólnot Europejskich /Barbara Kozłowska// Prawo Rolne.- 1994, z. 3, s. 87-101
848. Płaca po europejsku /Zbigniew Kruszyński; rozm. przepr. Małgorzata Kuźma// Tygodnik Solidarność.- 2000, nr 9, s. 3
849. Płaca według wartości pracy a proporcje płac /Zofia Jacukowicz// Praca i Zabezpieczenie Społeczne.- 1998, nr 2, s. 2-10
850. Płace a integracja /Stanisława Borkowska// Nowe Życie Gospodarcze.- 1997, nr 50, s. 18-20
851. Płace w Polsce a zasady wynagradzania w krajach Unii Europejskiej /Zofia Jacukowicz// Polityka Społeczna.- 1997, nr 11/12, s. 20-23
852. Płacenie (za) euro /Andrzej Sznajder// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 51/52, dod. s. 46-48
853. Płaszczyzna regionalna ekorozwoju w warunkach integracji Polski z Unią Europejską: powiązanie płaszczyzny międzynarodowej, 
    narodowej i regionalnej /Eugeniusz Kośmicki.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Aura.- 2000, nr 11, s. 4-5 
854. Po co nam euro: korespondencja z Bonn /Jürgen Wahl; tł. z niem. WP// Tygodnik Powszechny.- 1997, nr 20, s. 7
  Ø Europejska unia monetarna
855. Po co właściwie euro Europie /Małgorzata Alterman// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 245, s. 12-13
856. Pobożna Unia Europejska? /Jan Biłos, Maciej Łastowiecki// Dziś.- 1999, nr 5, s. 44-47
857. Pod batutą Holandii /Georges A.M. Wehry; rozm. przepr. Teresa Radzimińska// Nowe Życie Gospodarcze.- 1996, nr 51/52, s. 72-73
  Ø Zmiana kraju przewodniczącego Unii Europejskiej
858. Pod górę do Unii: współpraca walutowa Europy Zachodniej /Małgorzata Pokojska// Życie Gospodarcze.- 1997, nr 5, dod. s. IX-XIII
859. Podatek VAT w Polsce i w krajach europejskich /Monika Foremna.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii
    i Zarządzania / Politechnika Koszalińska.- Nr 5.- (1999), s. 95-101 
860. Podatki katastralne w państwach Unii Europejskiej a polski podatek od nieruchomości /Elżbieta Kotowska.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Zeszyty Naukowe / Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.- Z. 13.-(2000), s. 65-87 
861. Podatkowe zmyłki /Tomasz Jarosz// Najwyższy Czas.- 2001, nr 38, s. XXXVI-XXXVII
  Ø System podatkowy w krajach Unii Europejskiej
862. Podatkowe źródła dochodów samorządów lokalnych w krajach Unii Europejskiej /Jerzy Sokołowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Zarządzanie
    i Marketing.- Nr 5.- (1997), s. 16-20
863. Podaż nośników energii pierwotnej w Polsce i krajach Wspólnoty Europejskiej do 1995 roku /Tadeusz Olkuski.-Streszcz. w jęz. ang.//
    Gospodarka Surowcami Mineralnymi.- 1999, z. 3, s. 57-72 
864. Podręcznik kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego /Jacek Mazur// Kontrola Państwowa.- 2001, nr 2, s. 83-91
865. Podstawowe bankowe regulacje ostrożnościowe Unii Europejskiej w perspektywie reformy polskiego prawa bankowego /Dariusz Daniluk,
    Sławomir Niemierka// Prawo Bankowe.- 1995, nr 3, s. 107-113 
866. Podstawowe limity inwestycji kapitałowych dla banków (instytucji kredytowych) w Unii Europejskiej /Dariusz Daniluk, Sławomir 
    Niemierka// Prawo Bankowe.- 1996, nr 1, s. 75-83 
867. Podstawowe założenia reformy polityki regionalnej Unii Europejskiej po 1999 r. /Krzysztof Koj.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / 
    Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.- Z. 4.- (1999), s. 57-68 
868. Podział przestrzeni w statystyce regionalnej krajów Unii Europejskiej /Marek Obrębalski.- Streszcz. w jęz. ang.// Zarządzanie i Marketing.-
    Nr 5.- (1997), s. 7-15 
869. Podziękowania bez zobowiązań /Maria Wągrowska// Rzeczpospolita.- 1996, nr 19, s. 6
  Ø Kwestia członkostwa państw Europy Środkowo-Wschodniej w NATO i Unii Europejskiej
870. Pogłębienie współpracy w celu kontynuacji wysiłków na rzecz umacniania struktur europejskich: francusko-niemiecki wkład w prace 
    Konferencji Międzyrządowej: 17 października 1996 r. // Studia Europejskie.- 1997, nr 2, s. 183-189 
871. Pojazdy szynowe PKP w świetle standardów Unii Europejskiej/Radosław Żołnierzak, Marek Czarnecki.- Streszcz. w jęz. ros. ang. fr. niem.// 
    Problemy Kolejnictwa.- Z. 125.- (1997), s. 45-58 
872. Pojęcie dokumentu urzędowego w rozumieniu artykułu 50 konwencji lugańskiej o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych 
    w sprawach cywilnych i handlowych: w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 17 czerwca 1999 roku
    w sprawie C-260/97, Unibank A/S versus Flemming G. Christiansen /Maciej Szpunar// Rejent.- 2000, nr 12, s. 93-103 
873. Pojęcie niezależności banku centralnego i jej typy /Grzegorz Paluszak.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia 
    Ekonomiczna w Poznaniu.- Z. 262.- (1998), s. 18-34 
874. Pojęcie "sądu administracyjnego" w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności /Krystyna Sieniawska,
    Piotr Skonieczny// Casus.- Nr 12.- (1999), s. 17-22 
875. Pojęcie strategicznych aliansów w świetle regulacji antymonopolowych Unii Europejskiej /Milowit B. Serowik// Zbliżenia Polska-Niemcy.- 
    1999, nr 1, s. 52-57 
876. Pojęcie, źródła i charakter prawny europejskiego prawa pracy /Ludwik Florek// Praca i Zabezpieczenie Społeczne.-1998, nr 7/8, s. 2-8
877. Poker i Europa /Hermann Bünz; rozm. przepr. Mirosław Głogowski// Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 11, s. 11
878. Polacy w europejskich radach zakładowych /Stanisław Rudolf// Rzeczpospolita.- 1999, nr 174, s. D5 
879. Polacy w Unii Europejskiej: opinie obywateli Unii Europejskiej o jej rozszerzeniu i przyszłych partnerach /Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz// 
    Studia Europejskie.- 1999, nr 3, s. 187-192 
880. Polacy zostaną w domu /Alina Geniusz// Tygodnik Solidarność.- 1998, nr 39, dod. s. I
  Ø Rynek pracy w Unii Europejskiej
881. Polak gorszy dla Polski niż inni /Krystyna Grzybowska// Rzeczpospolita.- 2001, nr 42, s. A10 
882. Polak lepszy od Polski: w oczach mieszkańców Unii Europejskiej /Edmund Szot// Rzeczpospolita.- 2001, nr 36, s. A8 
883. Poland's integration with the European Union and the labour market impacts /Eugeniusz Kwiatkowski, Zofia Wysokińska, Janina 
    Witkowska, Tomasz Tokarski, Paweł Kaczorowski// Comparative Economic Research.- 1999, nr 1, s. 1-53 
884. Pole manewru /Andrzej S. Bratkowski; rozm. przepr. Krystyna Doliniak// Gazeta Bankowa.- 2001, nr 48, s. 24-25
  Ø Narodowy Bank Polski a europejska unia monetarna
885. Polish banking sector and the association with the European Union /Tadeusz Kowalski, Renata Stawarska// Zeszyty Naukowe. Seria 1 / 
    Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.- Z. 253.- (1997), s. 18-31 
886. Polish perspectives on the European Union's Common Foreign and Security Policy /Zbigniew A. Czubiński// Yearbook of Polish 
    European Studies.- Vol. 2.- (1998), s. 75-92 
887. Politycy i truskawki: w Unii czas na zmiany /Włodzimierz Anioł// Polityka.- 1996, nr 29, s. 51-52
888. Polityczna niemoc: rozszerzenie UE na Wschód /E[ugeniusz] Możejko// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 32, s. 17-18
889. Polityczna przynęta /Werner Hoyer; rozm. przepr. Maria Dunin-Wąsowicz// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 30, s. 20
  Ø Negocjacje w sprawie przyjęcia nowych członków do Unii Europejskiej
890. Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania ustanowienia i funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej /Leokadia Oręziak.- Streszcz. 
    w jęz. ang.// Bank i Kredyt.- 1998, nr 12, s. 23-32 
891. Polityczne korzyści i koszty udziału w Unii Europejskiej /Irena Popiuk-Rysińska// Społeczeństwo Otwarte.- 1998, nr 1, s. 8-13
  Ø Fragm. książki pt. "Unia Europejska. Geneza, kształt i konsekwencje integracji"
892. Polityka azylowa Unii Europejskiej /Katarzyna Strąk.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Prawa Europejskiego.- 1999, nr 1, s. 21-42
893. Polityka ekologiczna państwa a integracja europejska /Grażyna Niesyto// Ekopartner.- 2000, nr 3, nr 4, s. 6-7, s. 5-6 
894. Polityka ekologiczna Unii a problem rozszerzenia Wspólnoty Europejskiej /Eugeniusz Kośmicki// Przyroda i Człowiek.- Z. 10.-
    (2000), s. 151-162
895. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej /Stanisław Abramczyk.- Streszcz. w jęz. ang.// Aura.- 1997, nr 5, s. 4-6 
896. Polityka fiskalna a stabilność euro /Joanna Żabińska.- Streszcz. w jęz. ang.// Bank i Kredyt.- 2000, nr 5, s. 4-12
897. Polityka gospodarcza a konwergencja regionów w Unii Europejskiej /Mirosława Klamut// Gospodarka Narodowa.-1999, nr 3, s. 89-100
898. Polityka gospodarcza krajów Unii Europejskiej jako instrument integracji /Czesław Leśniak.- Streszcz. w jęz. fr. ang.// Zeszyty Naukowe / 
    Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie.- Nr 1.- (1997), s. 73-87 
899. Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec krajów Basenu Morza Śródziemnego /Bogumiła Mucha-Leszko// Biuletyn Europejski.- [T.] 3.- 
    (1997), s. 91-103 
900. Polityka informacyjna Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: oprac. /oprac. Anna M[aria] Kaczmarek// Kontrola Państwowa.- 1999,
    nr 3, s. 148-150 
901. Polityka kulturalna a społeczeństwo obywatelskie w świetle literatury, badań Rady Europy i Unii Europejskiej /Dorota Ilczuk// Kultura 
    Współczesna.- 1999, nr 1, s. 64-73 
902. Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej /Zbyszko Pawlak.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Zarządzanie i Komunikacja / 
    Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań.- Nr 1.- (1999), s. 81-88 
903. Polityka państwa wobec transportu ciężarowego w procesie adaptacyjnym do Unii Europejskiej - harmonizacja przepisów i norm 
    /Włodzimierz Deluga.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska.- Nr 5.- (1999), 
    s. 15-26
904. Polityka pieniężna i budżetowa na obszarze euro /Leokadia Oręziak// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie. 
    Seria Ekonomia.- Z. 3.- (2001), s. 83-130 
905. Polityka przemysłowa Unii Europejskiej wobec sektorów wrażliwych /Anna Zielińska-Głębocka// Gospodarka Narodowa.- 1999, nr 3, s. 76-88
906. Polityka regionalna Unii Europejskiej /Maria Greta// Gospodarka w Praktyce i Teorii.- 1999, nr 2, s. 5-15
907. Polityka regionalna Unii Europejskiej /Irena Rutkowska// Firma i Rynek.- 2000, nr 1, s. 47-52
908. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na politykę regionalną Polski /Czesław Leśniak.- Streszcz. w jęz. fr. i ang.// Zeszyty 
    Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie.- Z. 2.- (1998), s. 101-116 
909. Polityka regionalna Unii Europejskiej i Polski /Sławomira Hajduk.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. 
    Ekonomia i Zarządzanie.- Z. 4.- (1999), s. 155-164 
910. Polityka regionalna Unii Europejskiej: problemy i kontrowersje /Władysław Szmyt.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Wratislaviensis.
    Ekonomia.- Nr 4.- (1997), s. 67-75 
911. Polityka rolna państw Unii Europejskiej: wybrane aspekty /Wiesław Musiał, Stanisław Legutko// Optimum.- 2000, nr 2, s. 9-18
912. Polityka rolna Wspólnot Europejskich / Unii Europejskiej i jej skutki dla państw członkowskich oraz dla krajów trzecich /Irena Rutkowska.-
    Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Folia Oeconomica Stetinensia / Uniwersytet Szczeciński.- Nr 6.- (1999), s. 73-96
913. Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej wobec reguł GATT: tł. /Pietro R[omano] Orlando// Prawo Rolne.- 1996, z. 2, s. 67-85
914. Polityka rozwojowa państwa wobec małych i średnich przedsiębiorstw /Agnieszka Baruk, Jerzy Baruk// Zagadnienia Naukoznawstwa.- 1997,
    z. 3, s. 293-309 
915. Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorbcji środków 
    Europejskiego Funduszu Społecznego: (synteza ekspertyzy opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) /Maciej Frączek, 
    Jerzy Hausner, Andrzej Sokołowski, Rafał Sułkowski// Rynek Pracy.- 2001, nr 3/4, s. 5-27 
916. Polityka socjalna w Unii Europejskiej /Katarzyna Głąbicka// Studia Europejskie.- 1997, nr 4, s. 45-60
917. Polityka społeczna jako obszar integracji Wspólnot Europejskich /Mirosław Grewiński// Polityka Społeczna.- 2000, nr 8, s. 18-22
918. Polityka społeczna Unii Europejskiej i jej znaczenie dla Polski w perspektywie członkostwa /Piotr Baliński// Biuletyn Europejski.- [T.] 1.- 
    (1995), s. 123-137 
919. Polityka strukturalna Północnej Nadrenii-Westfalii z uwzględnieniem polityki regionalnej Unii Europejskiej /Szymon Drabczyk.- Streszcz. 
    w jęz. ang.// Przegląd Europejski.- 2001, nr 1, s. 173-190
920. Polityka śródziemnomorska Unii Europejskiej /Grażyna Bernatowicz// Sprawy Międzynarodowe.- 1995, nr 4, s. 63-80
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1995, nr 4
921. Polityka traktatowa Wspólnot Europejskich wobec krajów trzecich /Ewa Latoszek.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Kolegium 
    Gospodarki Światowej.- Z. 3.- (1997), s. 42-64 
922. Polityka transportowa Polski w warunkach integracji z europejskim rynkiem transportowym /Halina Mokrzyszczak// Logistyka.- 1995, nr 3, 
    s. 66-68 
923. Polityka transportowa Wspólnot Europejskich z uwzględnieniem adaptacji polskiego systemu transportowego do standardów Wspólnot 
     /Marian Banach.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie.- Nr 521.- (1999), s. 71-83 
924. Polityka UE i wolny rynek: ref. /tł. F.S.S.// Głos.- 2001, nr 22, s. 12-13
925. Polityka Unii Europejskiej wobec inwestycji zagranicznych /Elżbieta Ostrowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Wratislaviensis. 
    Ekonomia.- Nr 4.- (1997), s. 55-65 
926. Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) /Bożena Mikołajczyk// Studia Europejskie.- 1999, nr 2, s. 35-48
927. Polityka Unii Europejskiej wobec obszarów słabiej rozwiniętych /Beata Nitecka-Jagiełło// Prace i Materiały ISM.- [Nr] 29.- (1997), s. 79-91
928. Polityka walutowa Unii Europejskiej - od Europejskiej Unii Płatniczej do Unii Gospodarczej i Walutowej /Edyta Dworak, Witold Kasperkiewicz//
    Gospodarka w Praktyce i Teorii.- 1999, nr 2, s. 16-26 
929. Polityka wspierania konkurencyjności przemysłu w Unii Europejskiej /Anna Malewicz// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.- 1996, 
    nr 6, s. 23-25 
930. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim /Ryszard Zięba.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Europejski.- 2001, 
    nr 1, s. 48-67 
931. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej wobec Europy Środkowej i Wschodniej /Ryszard Zięba.- Streszcz. w jęz. ang.// Stosunki 
    Międzynarodowe.- 2000, nr 3/4, s. 9-23 
932. Polityka zatrudnienia w regulacjach Wspólnoty Europejskich /Katarzyna Głąbicka// Rynek Pracy.- 2000, nr 9, s. 79-93
933. Polityki mieszkaniowe w krajach Unii Europejskiej /Władysław Dominiak// Sprawy Mieszkaniowe.- 2001, z. 1/2, s. 105-116
934. Polscy prawnicy prawnikami wspólnotowymi /Tomasz Koncewicz// Palestra.- 2000, nr 9/10, s. 110-122
935. Polska a Unia Europejska w aspekcie ekonomicznym /Henryk Sasinowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Politechniki 
    Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie.- Z. 3.- (1998), s. 231-237 
936. Polska - Francja - Europa: zapis dyskusji na Konwersatorium Fundacji "Polska w Europie" i Polskiej Rady Ruchu Europejskiego przy 
    współpracy Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej oraz Instytutu Francuskiego w Warszawie 29 września 2000 roku /Zygmunt 
    Skórzyński, Jerzy Łukaszewski, BenoŚt d'Aboville, Antoni Kukliński, Marcin Rościszewski, Witold Kieżun, Tadeusz Chabiera, Jarosław
    Petz.- Streszcz. w jęz. ang.// Polska w Europie.- Z. 34.-(2000), s. 5-45
937. Polska i Unia Europejska: problemy socjologiczne /Krzysztof Wielecki// Studia Europejskie, Warszawa.- 2000, nr 4, s. 93-107
938. Polska i Unia Europejska w świetle zamierzanej integracji celnej: streszcz. pracy /Piotr Sierański// Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła 
    Ekonomiczna w Warszawie.- 1999, nr 2, s. 183-193 
939. Polska kaczka i europejski gejzer: wyniki szczytu w Nicei znacznie utrudniają zadanie polskim negocjatorom /Klaus Bachmann//
    Rzeczpospolita.- 2001, nr 20, s. A9 
940. Polska maluje się na czarno /Danuta Zagrodzka// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 298, s. 20
  Ø Negocjacje z Unią Europejską
941. Polska między Europą a Stanami Zjednoczonymi /Aleksander Smolar, Jan Maria Rokita, Janusz Reiter, Jerzy Marek Nowakowski,
    Włodzimierz Cimoszewicz, Bogdan Góralczyk; oprac. Grażyna Czubek, Piotr Kosiewski// Tygodnik Powszechny.- 2001, nr 34, s. 1,7 
942. Polska na drodze do europejskiej unii walutowej: Euro 2006 /D.E.// Rzeczpospolita.- 1997, nr 4, s. 12
943. Polska nauka już w Unii /Jan K[rzysztof] Frąckowiak, Bogdan Rokosz// Sprawy Nauki.- 1999, nr 10, s. 7-8
  Ø Współpraca instytutów i zespołów naukowych z ośrodkami europejskimi
944. Polska nie powinna wchodzić do UE: poselska debata o stanie negocjacji z Unią Europejską i polskiej polityce zagranicznej // Głos.- 2001,
    nr 24, s. 16-17
  Ø Debata przeprowadzona 06.06.2001 r.
945. Polska - Szwecja - drogi do Unii Europejskiej: seminarium polsko-szwedzkie w Senacie RP - 8 czerwca 1994 r.: materiały.- Streszcz. w jęz. 
    ang.// Polska w Europie.- Z. 15.- (1994), s. 36-109 
946. Polska w roli partnera: groźby i wyzwania przed europejską polityką wschodnią /Zdzisław Najder// Rzeczpospolita.-2001, nr 251, s. A10
947. Polska wobec europejskiej integracji ekonomicznej /Wojciech Jakubowski, Katarzyna Magdziak// Edukacja Europejska w Szkole.- 2000,
    nr 2, s. 70-82 
948. Polski głos o Europie /Bronisław Geremek// Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej.-2000  s. 9-19
  Ø Toż w wersji ang. Yearbook of Polish Foreign Policy.- 2000
949. Polski przemysł mleczarski na tle Unii Europejskiej - dotychczasowe doświadczenia /Tadeusz Jankowski.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Technologia.- Nr 7.- (2000), s. 44-56 
950. Polski przemysł paliw nie boi się konkurencji // Ekopartner.- 1999, nr 2, s. 14-15
  Ø II Międzynarodowa konferencja pt. "Rozwój technologii paliw w świetle dyrektyw europejskich i narodowych uregulowań normatywnych" w Warszawie
951. Polski rynek finansowy na progu wejścia do Unii Europejskiej /Małgorzata Kwiatkowska// Firma i Rynek.- 2000, nr 2, s. 19-23
952. Polski rynek pracy w świetle perspektyw integracji z Unią Europejską /Urszula Zagóra-Jonszta// Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła 
    Biznesu w Dąbrowie Górniczej.- 1999, nr 1, s. 41-49 
953. Polski rynek ubezpieczeń gospodarczych w aspekcie przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej /Natalia Wyszyńska.- Streszcz. w jęz. 
    ang.// Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.- Z. 252.- (1997), s. 86-98 
954. Polski rynek ubezpieczeń i perspektywy jego rozwoju w kontekście integracji z Unią Europejską /Tatiana Czerwińska// Pieniądze i Więź.- 
    2001, nr 1, s. 85-92 
955. Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej /Alojzy Z[bigniew] Nowak// Studia Europejskie, Warszawa.- 2000, nr 3, s. 37-60
956. Polski system gwarantowania depozytów a standardy Unii Europejskiej: (omówienie dyskusji) /Joanna Majewska, Beata Zdanowicz// 
    Bezpieczny Bank.- 1998, nr 2/3, s. 160-164
  Ø  Seminarium Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
957. Polski system gwarantowania depozytów bankowych a dyrektywa Unii Europejskiej 94/19/EEC /Marek Safjan, Marek Grzybowski,
    Katarzyna Borowska// Bezpieczny Bank.- 1998, nr 2/3, s. 115-138 
958. Polski system ogłaszania danych a dyrektywy Wspólnoty Europejskiej /Iwona Hykawy// Przegląd Prawa Handlowego.- 1996, nr 12, s. 8-16
959. Polski transport a standardy Unii Europejskiej /Jolanta Jastrzębska// Problemy Ekonomiki Transportu.- 1997, z. 3, s. 5-19
960. Polski transport a Unia /Adam Wielądek; rozm. przepr. Grażyna Kaczor// Przegląd.- 2000, nr 22, s. 25
961. Polski transport w Unii Europejskiej - stan rozmów akcesyjnych /Hubert Bronk.- Streszcz. w jęz. niem.// Europa Regionum .- T. 4.- (1999), 
    s. 181-191 
962. Polskie bezrobocie a proces integracji z Unią Europejską /Leszek Cybulski.- Streszcz. w jęz. ang.// Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki 
    Gospodarcze.- Nr 3.- (1997), s. 64-72 
963. Polskie Normy na tle norm europejskich /Eugeniusz Grzelak.- Streszcz. w jęz. ang. fr. niem. ros.// Normalizacja.- 1997, z. 6, s. 18-21
964. Polskie prawo karne a ochrona interesów ekonomicznych Wspolnot Europejskich /Eleonora Zielińska// Państwo i Prawo.- 2001,
    z. 1, s. 32-49
965. Polskie prawo obrotu gruntami na tle standardów europejskich i postanowień wiążących Polskę umów międzynarodowych: (raport 
    końcowy) /Bogudar Kordasiewicz, Małgorzata Bednarek// Studia Prawnicze.- 1996, z. 1/4, s. 231-256 
966. Polskie prawo pracy wobec integracji europejskiej /Maria Matey-Tyrowicz// Państwo i Prawo.- 1996, z. 4/5, s. 118-128
967. Polskie przedsiębiorstwa na drodze do Unii Europejskiej /Anna Adamik// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.-2000, nr 8, s. 26-29
968. Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej /Marzena Kordiasz.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania
    i Marketingu / Politechnika Koszalińska.- Nr 3.- (1998), s. 163-170 
969. Polskie rolnictwo u progu Unii Europejskiej a reforma wspólnej polityki rolnej /Marta Błąd// Acta Scientifica Academiae Ostroviensis.- 
    Z. 1.- (1998), s. 144-155 
970. Polskie rolnictwo w drodze do Unii Europejskiej /Radosław Uliszak// Geografia w Szkole.- 2000, nr 4, s. 178-185
971. Polskie stanowisko wobec dokumentu Komisji Europejskiej "Towards a European Research Area" // Sprawy Nauki.-2000, nr 6, s. 26-27
972. Położenie M-P /Zbigniew J[an] Mikołajczyk// Nowe Życie Gospodarcze.- 1999, nr 18, s. 36-37
  Ø Konferencja "Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i w Polsce"
973. Pomoc finansowa dla transportu kombinowanego /Jerzy Wronka// Problemy Ekonomiki Transportu.- 1998, z. 2, s. 7-29
974. Pomoc materialna dla studentów w krajach Unii Europejskiej /Bożena Kołaczek// Zarządzanie i Edukacja.- 1999, nr 2, s. 137-152
975. Pomoc na wiarę? /Marzenna Guz-Vetter// Gazeta Bankowa.- 1999, nr 16, s. 13-14
  Ø Finansowanie przez Unię Europejską działań służących rozwojowi gospodarki
976. Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej: (według zaleceń Komisji Wspólnot Europejskich) /Thomas Jestaedt, Lidia 
    Dziurzyńska// Państwo i Prawo.- 1996, z. 8/9, s. 111-123 
977. Pomoc publiczna dla przemysłu w krajach Unii Europejskiej /Urszula Płowiec.- Streszcz. w jęz. ang.// Kontrola Państwowa.- 1999, nr 6, 
    s. 54-76 
978. Pomoc publiczna jako narzędzie polityki gospodarczej w krajach Unii Europejskiej /Aleksander Werner// Przegląd Ustawodawstwa
    Gospodarczego.- 2001, nr 3, s. 2-5 
979. Pomyłki i paradoksy: Europejska Unia Monetarna /Herbert Hax; rozm. przepr. Maria Dunin-Wąsowicz// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 32,s. 1,21
980. Pomyślmy o Europie od nowa /Paul Thibaud; tł. M.K.// Res Publica Nowa.- 1996, nr 5, s. 22-25
  Ø Fragm. książki "Et maintenant..."
981. Ponowoczesna subsydiarność /Stanisław Konopacki// Kultura Współczesna.- 1997, nr 1, s. 94-98
  Ø Funkcjonowanie Unii Europejskiej
982. Poprawka z Europy: korespondencja z Amsterdamu /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1997, nr 26, s. 80-81
  Ø Szczyt Unii Europejskiej w Amsterdamie
983. Poprzeczka dla Europy /Leszek Jesień// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 12, s. 21
  Ø Konferencja Międzyrządowa państw Unii Europejskiej w Turynie
984. Popyt jako czynnik rozwoju rolnictwa ekologicznego w krajach Unii Europejskiej /Artur Bołtromiuk.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy
    Ekologii.- 1998, nr 6, s. 203-206 
985. Porażający dokument /Artur Rojek// Głos.- 2001, nr 28, s. 4, 6
  Ø Deklaracja Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej popierająca przekształcenie Unii Europejskiej w federację
986. Porozumienia bankowo-ubezpieczeniowe /Renata Pajewska// Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów.- Z. 14.- (2000), s. 184-195
987. Porozumienia poziome w prawie i praktyce Europejskiej Wspólnoty /Teresa Korbutowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis 
    Wratislaviensis. Ekonomia.- Nr 2.- (1996), s. 55-87 
988. Porozumienie o wolnym handlu Wspólnoty Europejskiej i Meksyku - przełom w dotychczasowych europejskich relacjach preferencyjno-
    handlowych /Paweł Czubik// Forum Europejskie.- Nr 1.- (2000), s. 33-46
989. Porównanie skutków normowych obciążeń ruchomych mostów drogowych wg PN-85/S-10030 (schemat Ŕ K + q) i ENV 1991.3 rozdział 4 
    (model nr 1 Eurokodu) /Mieczysław Rybak.- Streszcz. w jęz. ang. fr. niem. ros.// Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.- 1998, 
    nr 1/2, s. 123-176
990. Portfel Europy /Juliusz Urbanowicz// Wprost.- 1999, nr 1, s. 70-71
  Ø Wprowadzenie euro
991. Poruszyć rolnictwo: propozycje przestawienia Wspólnej Polityki Rolnej na tory ekologiczne /Klaus Bachmann// Rzeczpospolita.- 2000, 
    nr 150, s. A13 
992. Porwana Europa: co dalej z Unią? /Marek Ostrowski// Polityka.- 1997, nr 24, s. 37-38 
993. Postęp w rozmowach jest potrzebny /Jan Truszczyński; rozm. przepr. Andrzej Stankiewicz// Rzeczpospolita.- 2001, nr 278, s. A4
  Ø Negocjacje z Unią Europejską
994. Postępowanie antydumpingowe Wspólnoty Europejskiej przeciw eksporterom z krajów trzecich /Jerzy Rymarczyk// Ekonomia
    i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.- Nr 4.- (1997), s. 303-310 
995. Poszerzenie Unii Europejskiej wymaga czasu /Barbara Pokorska// Handel Wewnętrzny.- 1996, nr 5/6, s. 73-75
996. Poszukując sędziego Falcone: przestępczość zorganizowana /Piotr Rakowski// Prawo i Życie.- 2000, nr 9, s. 44-47
  Ø II Konferencja Unii Europejskiej wobec narkotyków w Brukseli
997. Potencjalne skutki wprowadzenia euro dla Polski /Alojzy Z[bigniew] Nowak, Kazimierz Ryć, Jerzy Żyżyński// Studia Europejskie.- 1999, 
    nr 1, s. 25-51 
998. Potential size of the emigration from Poland after joining the European Union: an attempt of a forecast /Witold M[aciej] Orłowski, Leszek 
    Zienkowski// Research Bulletin.- 1998, nr 2, s. 23-31 
999. Potrzebny polski lobbing w Unii Europejskiej /Krzysztof Popowicz// Życie Gospodarcze.- 1998, nr 6, s. 48-51
1000. Potrzebujemy wielkiej katastrofy /Doeke Eisma; rozm. przepr. Krystyna Forowicz// Rzeczpospolita.- 1997, nr 275, dod. s. II
  Ø Polityka ekologiczna krajów europejskich
1001. Powołanie Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej a polska polityka makroekonomiczna w świetle kryteriów konwergencji Traktatu 
     z Maastricht /Anna Dybała// Acta Scientifica Academiae Ostroviensis.- Z. 4.- (1999), s. 93-108
1002. Pozycja Europejskiego Banku Centralnego i narodowych banków centralnych w Unii Gospodarczej i Walutowej /Sebastian Płóciennik.-
     Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia.- Nr 7.- (2000), s. 79-92
1003. Pozyskać drugą część Europy: tł. /Lamberto Dini// Rzeczpospolita.- 1997, nr 199, s. 7
     Ø Polityka Włoch wobec rozszerzania Unii Europejskiej
1004. Praca i bezrobocie na wsi - doświadczenia krajów Unii Europejskiej i wnioski kierunkowe dla Polski /Wojciech Padowicz// Rynek Pracy.- 
     1997, nr 6, s. 26-41
1005. Prace badawcze nad ubóstwem i marginalizacją społeczną w Unii Europejskiej /Jan Kordos.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Wiadomości 
     Statystyczne.- 1998, nr 4, s. 66-72
1006. Pracować w Eurolandzie /Anna Kłossowska// Tygodnik Solidarność.- 1998, nr 49, s. 8
  Ø Przepływ pracowników w krajach UE
1007. Praktyczne implikacje euro dla polskiego sektora bankowego /Jolanta Zombirt// Bank i Kredyt.- 1998, nr 12, s. 66-71
1008. Prawna ochrona pacjenta na tle europejskiej konwencji bioetycznej /Dorota Małecka// Prawo i Medycyna.- 1999, nr 3, s. 84-93
1009. Prawna regulacja systemu bankowego w Polsce a standardy zachodnioeuropejskie /Alicja Pomorska// Kontrola Państwowa.- 1996, nr 6, 
     s. 26-36
1010. Prawne aspekty trwałego rolnictwa: fragm. /Marc Heyerick; tł. z fr. Agnieszka Dąbrowska// Prawo Rolne.- 1997, z. 4, s. 25-36
1011. Prawne formy artykulacji polityki rolnej Wspólnoty Europejskiej /Barbara Kozłowska// Prawo Rolne.- 1994, z. 2, s. 17-34
1012. Prawne podstawy ochrony konsumenta na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej /Manfred A. Dauses, Michael Sturm; tł. z niem. Robert 
     Prządka// Kwartalnik Prawa Prywatnego.- 1997, z. 1, s. 33-57
1013. Prawne pojęcie rodziny rolniczej w polityce rolnej Wspólnoty Europejskiej /Marian Błażejczyk// Prawo Rolne.- 1996, z. 1, s. 59-65
1014. Prawnicy Europy /Andrzej Redelbach// Prawo i Życie.- 1998, nr 20, s. 12-14
1015. Prawo autorskie a użytek szkolny /Joanna Maciąg.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace
     z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67.- (1996), s. 75-96
1016. Prawo ubezpieczeń gospodarczych w Unii Europejskiej /Radosław Śwital.- Streszcz. w jęz. ang.// Wiadomości Ubezpieczeniowe.- 1998,
     nr 1/2, s. 19-25
1017. Prawo ubezpieczeń gospodarczych w Unii Europejskiej /Radosław Śwital// Wiadomości Ubezpieczeniowe.- 1997, nr 9/10, s. 12-18
1018. Prawo żywnościowe w ramach jednolitego rynku Unii Europejskiej /Ewa Skrzydło-Tefelska// Rejent.- 1995, nr 10, s. 51-70
1019. Preparacje finansowe: Unia Europejska - reforma budżetu /Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 33, s. 15
1020. Prezes Jan Olaf Karlsson o Europejskim Trybunale Obrachunkowym: skrót ref. /oprac. Elżbieta Grzędzińska// Kontrola Państwowa.- 
     2000, nr 3, s. 116-122
1021. Prezesi łączcie się /Hubert A. Janiszewski// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 9, s. 11
    Ø Globalizacja bankowości komercyjnej w Europie Zachodniej i w Polsce
1022. Prezydencja Holandii w Unii Europejskiej: 1 I - 30 VI 1997 // Studia Europejskie.- 1997, nr 1, s. 217-232 
1023. Prędkości integracyjne: po konferencji rządowej UE w Nicei /Robert Grzeszczak// Prawo i Życie.- 2001, nr 3, s. 39-43
1024. Priorytety współczesnych reform oświatowych a wizja szkoły przyszłości: (perspektywa europejska) /Andrzej Bogaj// Kieleckie Studia
     Pedagogiczne i Psychologiczne.- T. 13.- (2000), s. 11-21
1025. Problem bilansu płatniczego Polski a perspektywa włączenia się do EMU /Karol Lutkowski// Gospodarka Narodowa.-1998, nr spec., s. 28-40
1026. Problem koordynacji wewnętrznego stanowiska państwa członkowskiego wobec Unii Europejskiej: (na przykładzie Francji, Niemiec, 
     Włoch i Wielkiej Brytanii) /Sybilla Hołdys// Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka.- 1996, nr 1/3, s. 326-332 
1027. Problem of immigration from the non-European countries in the face of European Union integration processes /Piotr Kownacki// 
     Hemispheres.- Nr 14.- (1999), s. 143-152
1028. Problem płatności kompensacyjnych w rolnictwie w świetle przyszłej integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi /Agnieszka Sapa.- 
     Streszcz. w jęz. ang.// Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.- 1999, z. 3/4, s. 125-136
1029. Problem zróżnicowania dochodowego rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską /Joanna Wiśniewska// Zeszyty Naukowe
     Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.- 1997, nr 4, s. 37-50
1030. Problemy bezrobocia wśród młodych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej /Maria Smejda.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. 
     Zarządzanie / Politechnika Śląska.- Z. 5.- (1999), s. 127-138
1031. Problemy demograficzne a rozwój gospodarki  /Ireneusz Michałków// Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie.- 1999,
     nr 4, s. 67-81
1032. Problemy ekonomiczne, prawne i organizacyjne związane z integracją polskiego rolnictwa z Unią Europejską /Czesław Opaliński// Roczniki 
     Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu.- 1999, z. 1, s. 53-60
1033. Problemy integracji systemów logistycznych Polski i Unii Europejskiej /Maciej Dobrzyński.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe 
     Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie.- Z. 5.- (2000), s. 129-136
    Ø Komunikacja i transport 
1034. Problemy opodatkowania dochodów ludności z oszczędności w Unii Europejskiej - wskazania dla Polski /Ryszard Wierzba.- Streszcz. 
     w jęz. ang.// Bank i Kredyt.- 2000, nr 9, s. 4-9
1035. Problemy polityki społecznej w Unii Europejskiej /Piotr Zawadzki.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Europejski.- 2000, nr 1, s. 236-244
   Ø Bezrobocie
1036. Problemy polityki transportowej i logistyki /Danuta Rucińska// Problemy Ekonomiki Transportu.- 1998, z. 2, s. 103-110
      Ø Konferencja na temat "Problemów włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego" w Sopocie
1037. Problemy polskich producentów mleka /Urszula Popławska// Normalizacja.- 1998, z. 5, s. 16-17
1038. Problemy polskiego rybołówstwa w kontekście doświadczeń wspólnot europejskich /Adam Gwiazda// Słupskie Studia Regionalne.- 
     Z. 2/3.- (1999), s. 42-54
1039. Problemy przemysłu wełniarskiego w świetle tendencji Unii Europejskiej /Jan Wnuk, Ludwik Brański.- Streszcz. w jęz. ang.// Finanse, 
     Zarządzanie, Inżynieria.- 1998, nr 4, s. 1-9
1040. Problemy rolnictwa Finlandii w Unii Europejskiej /Roman Szczęsny// Wieś i Państwo.- 1995, nr 2/3, s. 219-228
1041. Problemy rynku pracy w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec /Iwetta Andruszkiewicz, Krzysztof Hajder// Problemy
     Humanistyki.- Z. 3.- (1998), s. 51-63
1042. Problemy sportu w działalności Unii Europejskiej /Aleksander Ronikier// Kultura Fizyczna.- 1998, nr 3/4, s. 32-33
1043. Problemy urządzania terenów rolnych w krajach Unii Europejskiej /Wojciech Wilkowski// Przegląd Geodezyjny.- 1996, nr 9, s. 3-7
      Ø Konferencja naukowo-techniczna w Memmingen
1044. Problemy uznawania dyplomów w wyższym szkolnictwie technicznym a procesy integracji w Europie /Lidia Białoń.-Streszcz. w jęz. ang.// 
     Zeszyty Naukowe / Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.- Z. 4.- (1995), s. 89-118
1045. Problemy w dostosowaniu polskiej polityki ekologicznej do standardów unijnych /Barbara Kryk.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe.
     Prace Katedry Mikroekonomii / Uniwersytet Szczeciński.- Nr 5.- (1999), s. 155-164
1046. Problemy związane z dostosowywaniem polskich norm do systemu norm europejskich w zakresie pomiarów i oceny środowiska pracy 
     /Jan Gromiec, Edward Więcek// Higiena Pracy.- 1998, nr 4, s. 33-43
1047. Proces liberalizacji wymiany towarowej między Polską a krajami Unii Europejskiej /Katarzyna Czerewacz.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty
     Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie.- Z. 4.- (1999), s. 63-82
1048. Procesy dostosowawcze polskich systemów i norm ekologicznych do wymogów Unii Europejskiej /Tadeusz Obrębski, Marek Wąsowicz.- 
     Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.- Z. 8.- (1996), s. 31-70
1049. Procesy integracji w gospodarce turystycznej państw Unii Europejskiej i ich wpływ na system dystrybucji produktu turystycznego 
      /Axel Bartmann.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.- Nr 715.- (1996), s. 9-19
1050. Produktywność i konkurencyjność w warunkach integracji Polski z Unią Europejską /Józef Jagas// Polityka Społeczna.- 2001, nr 3, s. 1-8
1051. Proeuropejska Buba /Eugeniusz Możejko// Życie Gospodarcze.- 1996, nr 36, s. 12-13
      Ø Rola Bundesbanku w przyszłej unii walutowej
1052. Prognozy dla Europy: koniunktura w UE i krajach kandydujących /Teresa Radzimińska// Nowe Życie Gospodarcze.-2001, nr 1, s. 31-33
1053. Prognozy rozwoju sektorów energii w Unii Europejskiej i w Polsce do 2020 roku /Jerzy Bednarczyk, Marianna Szatan.- Streszcz. w jęz. ang.//
     Górnictwo Odkrywkowe.- 2000, nr 4, s. 1-21
1054. Prognozy zatrudnienia i bezrobocia w krajach Unii Europejskiej: tł. /Brunon Bartz// Edukacja Dorosłych. Radom.-1998, nr 2, s. 72-77
1055. Prognozy zatrudnienia i bezrobocia w krajach Unii Europejskiej: tł. /Brunon Bartz// Polityka Społeczna.- 1999, nr 5/6, s. 26-28
1056. Program Leonardo da Vinci // Szkoła Zawodowa.- 1997, nr 2, s. 30-32
     Ø Program Unii Europejskiej dotyczący doskonalenia systemów kształcenia i szkolenia zawodowego
1057. Program Leonardo da Vinci - program Wspólnoty Europejskiej /Marzena Bochniak// Edukacja Dorosłych. Radom.-1998, nr 3, s. 100-103
      Ø Program w zakresie wspierania rozwoju edukacji zawodowej
1058. Program Socrates /Dorota Jurkiewicz-Eckert, Jarosław Kotowski// Studia Europejskie.- 1999, nr 2, s. 176-184
     Ø Europejski program edukacyjny
1059. Program Unii Europejskiej INFO 2000 /Anna Ogonowska// Studia Europejskie.- 1997, nr 1, s. 247-252
1060. Program Unii Europejskiej Leonardo da Vinci II /Marian Piotrowski// Pedagogika Pracy.- [Nr] 36.- (2000), s. 138-140
     Ø Kształcenie i doskonalenie zawodowe
1061. Program współpracy międzynarodowej GUGiK w dziedzinie geodezji i kartografii w 2000 roku /Konrad Pirwitz// Przegląd Geodezyjny.- 2000, 
     nr 3, s. 10-12
1062. Program zarządzania środowiskowego w Unii Europejskiej /Witold Nierzwicki// Przegląd Organizacji.- 1997, nr 7/8, s. 18-21
1063. Programy CEDEFOP dla kształcenia zawodowego /Stanisław Kaczor// Pedagogika Pracy.- [Nr] 33.- (1998), s. 147-151
1064. Programy edukacyjne Unii Europejskiej /Magdalena Stajszczak// Kultura i Edukacja.- 1999, nr 2/3, s. 8-16
1065. Programy wspólnotowe /Bogdan Rokosz// Sprawy Nauki.- 1999, nr 10, s. 9
  Ø Udział polskich naukowców w europejskich programach badawczych
1066. Projekt "Białej Księgi" (Stowarzyszeniowej) Wspólnot Europejskich /Zygmunt Niechoda.- Streszcz. w jęz. ang. fr. ros. niem.// Normalizacja-
     1995, z. 6, s. 12-14
1067. Projekt jedności Europy wystawiony na próbę: tł. /Wolfgang Schäuble, Karl Lamers// Rzeczpospolita.- 1999, nr 285, s. A11
1068. Projektowanie mostów stalowych: komentarz do prENV 1993-2:1997 /Henryk Czudek.- Streszcz. w jęz. ang. fr. niem. ros.// Prace Instytutu
     Badawczego Dróg i Mostów.- 1998, nr 1/2, s. 43-80
1069. Projektowanie mostów zespolonych stalowo-betonowych wg Eurokodu 4 (prENV 1994-2:1997) /Marek Łagoda.-Streszcz. w jęz. ang. fr. 
     niem. ros.// Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.- 1998, nr 1/2, s. 81-122
1070. Projekty programu LEONARDO DA VINCI /Marian Piotrowski// Pedagogika Pracy.- [Nr] 33.- (1998), s. 160-164
  Ø Kształcenie i doskonalenie zawodowe
1071. Promowanie języków obcych w środowisku pracy - Akcja III LINGUA /Iwona Michałowicz// Szkoła Zawodowa.- 1998, nr 10, s. 55-57
1072. Propagandowe konfabulacje /Marek Ross// Dziś.- 2001, nr 3, s. 32-39
  Ø Przewodnictwo Szwecji w Unii Europejskiej
1073. Propozycje zmian a nowe rozwiązania instytucjonalne w Unii Europejskiej w obliczu jej rozszerzenia /Piotr Dębowski.- Streszcz. w jęz. ang.// 
     Przegląd Prawa Europejskiego.- 1998, nr 1, s. 5-22 
1074. Protection of the EC agricultural market vs. the agricultural agreement of the Uruguay GATT round /Jerzy Rymarczyk// Argumenta 
     Oeconomica.- Nr 3.- (1996), s. 45-59
1075. Proteza wolnego rynku /Krzysztof Iszkowski// Polis.- 1998, nr 1, s. 28-29
  Ø Polityka rolna Unii Europejskiej
1076. Przeciw pokusom: prawnokarna konwencja o korupcji Rady Europy /Jacek Garstka// Prawo i Życie.- 1999, nr 10, s. 28-33
1077. Przeciwdziałanie bezrobociu a integracja /Mieczysław Kabaj.- Streszcz. w jęz. ang.// Zarządzanie i Edukacja.- 1998, nr 2, s. 95-112
1078. Przeciwdziałanie bezrobociu w krajach Unii Europejskiej /Beata Kowalczyk// Edukacja Dorosłych. Radom.- 1996, nr 1, s. 86-88
1079. Przed EMU na baczność /Łukasz Knap// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 45, s. 12
  Ø Starania państw członkowskich Unii Europejskiej o przystąpienie do unii monetarnej w pierwszym terminie
1080. Przed historycznym wyzwaniem: negocjacje w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej: tł. /Josep Pique i Camps// Rzeczpospolita.- 2001,
     nr 99, s. B4 
1081. Przedsionek z pułapką: zanim euro zastąpi złotówkę /Jerzy Kleer// Polityka.- 1997, nr 4, s. 61-62
  Ø Tworzenie europejskiej unii monetarnej
1082. Przedstawicielstwo rolników we Wspólnocie Europejskiej /Barbara Kozłowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Prawa Europejskiego.- 
     2000, [nr] 2, s. 17-24
1083. Przegląd polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej /Tadeusz Majewski// Problemy Rehabilitacji 
     Społecznej i Zawodowej.- 1995, nr 3, s. 102-105
1084. Przegląd środowiskowy w procesie zarządzania ekologicznego w firmie /Marian Huczek.- Streszcz. w jęz. ang.// Finanse, Zarządzanie, 
     Inżynieria.- 1998, nr 3, s. 29-37
1085. Przegląd wydawnictw Unii Europejskiej dotyczących gospodarki przestrzennej /Zofia Dembowska// Człowiek i Środowisko.- 2000, 
     nr 3, s. 363-373
1086. Przejrzysty rynek: Europejska Unia Walutowa /Joanna Żabińska// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 8, s. 21
1087. Przejścia od walut narodowych do euro /Artur Nowak-Far.- Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa: główne elementy infrastruktury 
     prawnej i organizacyjnej. cz. 1.- Streszcz. w jęz. ang.// Bank i Kredyt.- 1999, nr 6, s. 4-16
1088. Przekształcenia małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce /Bartosz Pawłowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd 
     Prawa Europejskiego.- 2000, [nr] 1, s. 34-44
1089. Przeliczanie pieniędzy /Maria Dunin-Wąsowicz// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 9, s. 18
  Ø Pomoc Unii Europejskiej dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej
1090. Przełamać lęki /Katarzyna Skórzyńska; rozm. przepr. Alicja Dołowska// Tygodnik Solidarność.- 2000, nr 49, dod. s. I
  Ø Strategia rozszerzenia Unii Europejskiej o Polskę
1091. Przemiany bankowości europejskiej /Władysław Baka// Prawo Bankowe.- 2000, nr 9, s. 29-44
1092. Przemiany procesu pracy w rolnictwie /Hanna Podedworna.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia Socjologiczne.- 2000, nr 3, s. 43-66
1093. Przemiany w europejskim systemie bankowym na tle globalizacji sektora finansowego /Elżbieta Jantoń-Drozdowska// Europa Wschodu 
     i Zachodu.- [Nr] 4.- (2000), s. 89-96
1094. Przemiany w poziomie intensywności rolnictwa Unii Europejskiej w latach 1975-1993 /Radosław Uliszak.- Streszcz. w jęz. ang.// Rocznik
     Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.- Z. 17.- (1998), 
     s. 77-97
1095. Przemiany w strukturze usług transportowych /Kazimierz Kłosiński// Problemy Ekonomiki Transportu.- 1996, z. 3, s. 85-95
1096. Przepływ ludzi czy kapitału: droga do Unii /Marek A. Cichocki// Rzeczpospolita.- 1999, nr 9, s. 8
  Ø Dostęp do europejskiego rynku pracy a stosunki polsko-niemieckie
1097. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej a procesy integracji gospodarczej (ze szczególnym 
     uwzględnieniem Unii Europejskiej i Polski) /Janina Witkowska// Studia Europejskie.- 1997, nr 1, s. 73-103
1098. Przewodnik konsumenta europejskiego po jednolitym rynku, Komisja Europejska, Luksemburg /Barbara Pokorska// Handel Wewnętrzny.-
     1997, nr 2, s. 50-55
1099. Przygoda z Comeniusem /Leszek Jabłoński// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 18, s. 5
  Ø Udział Polski w programie edukacyjnym Commenius 1
1100. Przykładowe programy i projekty edukacyjne Unii Europejskiej /Andrzej Pieczywok.- Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja Dorosłych.- 1998,
     nr 3, s. 97-110
1101. Przyspieszanie czy opóźnianie rozszerzenia? /Janusz Rowiński// Nowe Życie Gospodarcze.- 2001, nr 3, s. 30-31,46
  Ø Spotkanie państw Unii Europejskiej w Nicei
1102. Przysposobienie informacyjne w Polsce na tle innych krajów /Ewa J. Nowak-Kurkowska// Acta Universitatis Nicolai Copernici. 
     Bibliologia.- Z. 4.- (2000), s. 341-353
1103. Przystąpienie do programu LEONARDO /Janusz Gęsicki// Oświatowiec.- 1998, [nr] 1, s. 60-64
  Ø Program Unii Europejskiej z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego
1104. Przyszłość europejskiego zjednoczenia: wyzwania i szanse: ref., tł. /Jean-Luc Dehaene.- Streszcz. w jęz. ang.// Polska w Europie.- Z. 17.-
     (1995), s. 67-78
1105. Przyszłość płatnych dróg: skrót raportu /Giancarlo Elia Valori// Przegląd Techniczny.- 1997, nr 47, s. 16-17
1106. Przyszłość polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej /Jacek Szlachta// Gospodarka Narodowa.- 1997, nr 6, s. 13-20
1107. Przyszłość rolnictwa europejskiego: memorandum Komisji Wspólnot Europejskich (z kwietnia 1998 r.) // Prawo Rolne.- 1999, z. 1, s. 61-68
1108. Przyszłość Unii Europejskiej po Konferencji Międzyrządowej /Jolanta Adamiec// Sprawy Międzynarodowe.- 1996, nr 3/4, s. 113-128
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1996, nr 3/4
1109. Przywiązanie do dolara /Marta Łazarowicz// Gazeta Bankowa.- 2001, nr 2, s. 17-18
1110. Publiczny brak zainteresowania /Piotr Buras// Tygodnik Powszechny.- 2001, nr 14, s. 3
  Ø Stanowisko wobec kolejnej reformy Unii Europejskiej
1111. Puzzle kontynentu /Wim Kok; rozm. przepr. Jarosław Giziński// Wprost.- 1996, nr 44, s. 84
  Ø O rozszerzeniu Unii Europejskiej i NATO
1112. Quo vadis, Europa?: korespondencja z Hiszpanii /Grażyna Opińska// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 25, s. 27, 38
  Ø Przyszłość Unii Europejskiej
1113. Quo vadis, Europo? /Joschka Fischer; tł. Jacek Stanaszek// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 121, s. 17,19-21
1114. Rachunek za pokój /Hans Koschnick; rozm. przepr. Piotr Cywiński// Wprost.- 1996, nr 10, s. 70-71
  Ø Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Mostarze
1115. Rachunek za taryfę: czy stać nas na wojnę celną z Unią Europejską? /Mirosław Cielemęcki, Bartłomiej Leśniewski// Wprost.- 1999, nr 52,
     s. 62,66
1116. Radiofonia i telewizja w europejskim prawie wspólnotowym /Cezary Mik// Przegląd Prawa Europejskiego.- 1996, nr 1, s. 68-90
1117. Ramy proceduralne i prawne negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej: swoboda przepływu towarów i swoboda świadczenia usług - 
     problemy negocjacyjne /Arkadiusz Michoński.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Prawa Europejskiego.- 2000, [nr] 2, s. 25-57
1118. Raport /Krzysztof T. Trzciński.- Streszcz. w jęz. ang. fr. niem. ros.// Normalizacja.- 1997, z. 8, s. 7-12
  Ø Normalizacja polska i jej przystosowanie do wymagań Unii Europejskiej
1119. Raport - euro i polska gospodarka /Jędrzej Bielecki, Danuta Walewska// Rzeczpospolita.- 1999, nr 9, s. 12
1120. Raport Fischlera: nowe strategie Unii Europejskiej wobec krajów stowarzyszonych w dziedzinie rolnictwa i polityki rolnej /Aleksander 
     Lichorowicz// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1996, nr 9, s. 2-8
1121. Raport Rady "ECOFIN" dla Rady Europejskiej na temat przygotowań do trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej: załącznik I do 
     wniosków Prezydencji Rady Europejskiej: Dublin, 13-14 grudnia 1996 r.: tł. // Studia Europejskie.- 1997, nr 2, s. 169-182
1122. Raport w sprawie odnawialnych źródeł energii w krajach Wspólnoty Europejskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej /Mariusz Holtzer.-
      Streszcz. w jęz. ang.// Aura.- 1996, nr 10, s. 19-21
1123. Ratunku, idzie euro: korespondencja z Berlina /Farida Kuligowska// Polityka.- 2001, nr 50, s. 36-37
1124. Razem z awangardą /Jerzy Łukaszewski// Rzeczpospolita.- 2001, nr 19, s. A9
  Ø Szczyt Unii Europejskiej w Nicei
1125. Reakcje operatorów pocztowych na uwarunkowania rynku pocztowego Unii Europejskiej /Grażyna Wolska.- Streszcz. w jęz. ang.//
     Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Łączności / Uniwersytet Szczeciński.- Nr 2.- (2000), s. 93-102
1126. Realizacja postanowień traktatu z Maastricht w sprawie Unii Walutowej w aspekcie bieżącej sytuacji gospodarczej krajów Unii Europejskiej
     /Grażyna Kozuń-Cieślak// Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie.- Z. 3.- (1998), s. 143-151 
1127. Recepta na kryzys walutowy /Witold M[aciej] Orłowski, Krzysztof Rybiński// Rzeczpospolita.- 1999, nr 109, s. 8
1128. Refleksje po pierwszym roku uczestnictwa Polski w V Programie Ramowym Unii Europejskiej: fragm. /Michał Kleiber// Nauka.- 2000, nr 2, 
     s. 25-32
1129. Reforma funduszy strukturalnych w Unii Europejskiej /Ireneusz Jędrzejewski// Wieś i Państwo.- 1994, nr 1/2, s. 245-257
1130. Reforma instytucji Unii Europejskiej /Stanisław Parzymies.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Europejski.- 2000, nr 1, s. 40-72
1131. Reforma instytucji Unii Europejskiej /Grażyna Bernatowicz// Sprawy Międzynarodowe.- 1997, nr 3, s. 45-58
  Ø Toż w wesji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1997, nr 3
1132. Reforma oświaty dorosłych a europejskie standardy edukacyjne /Maria Bartoszewska// Kwartalnik Geograficzny.-1999, nr 1, s. 82-84
1133. Reforma polityki regionalnej Unii Europejskiej w świetle Agendy 2000 /Jarosław Dyński.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis 
     Wratislaviensis. Ekonomia.- Nr 7.- (2000), s. 93-120
1134. Reforma Polityki Rolnej Unii Europejskiej i ustalenia Rundy Urugwajskiej GATT a sytuacja rolnictwa w Polsce /Mieczysław Adamowicz//
     Wieś i Państwo.- 1993, nr 4, s. 87-98
1135. Reforma procedury kontrolnej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r.: wybrane zagadnienia /Bożena Gronowska// Przegląd 
     Prawa Europejskiego.- 1996, nr 1, s. 91-99
1136. Reforma Unii Europejskiej - postulaty de lege ferenda /Andrzej Graś// Przegląd Zachodni.- 1996, nr 2, s. 89-120
1137. Reformowanie pod presją: korespondencja z Brukseli /Jędrzej Bielecki// Rzeczpospolita.- 1997, nr 138, s. 8
  Ø Szczyt w Amsterdamie państw należących do Unii Europejskiej
1138. Reformy instytucjonalne i rozszerzenie - dwa wielkie wyzwania dla Unii Europejskiej: tł. /Stefan Fröhlich// Studia Europejskie. Warszawa.- 
     2000, nr 4, s. 11-23
1139. Reformy instytucjonalne Unii Europejskiej w Traktacie z Nicei /Stanisław Parzymies// Sprawy Międzynarodowe.-2000, nr 4, s. 5-26
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 2000, nr 4
1140. Reformy wewnętrzne Unii Europejskiej: przebieg i wyniki konferencji międzynarodowej IGC '96 /Maciej Walkowski// Problemy Humanistyki.-
     Z. 1.- (1997), s. 99-119
1141. Reformy wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych /Marta Błąd// Acta Scientifica Academiae Ostroviensis.- 
     Z. 6.- (2000), s. 40-55
1142. Region w Unii Europejskiej /Walter Żelazny// Przegląd Zachodni.- 1997, nr 1, s. 61-77
1143. Regionalizacja w krajach Unii Europejskiej: wnioski dla Polski /Beata Skubiak// Polityka Gospodarcza.- Nr 1.- (1999), s. 149-153
1144. Regionalna polityka strukturalna Unii Europejskiej /Andrzej Piotr Wiatrak// Optimum.- 2000, nr 2, s. 189-207
1145. Regionalna polityka Unii Europejskiej /Zdzisław Matusewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Acta Politica/ Uniwersytet
      Szczeciński.- Nr 12.- (1999), s. 15-25
1146. Regionalne implikacje polityki spójności Unii Europejskiej /Irena Pietrzyk// Gospodarka Narodowa.- 1998, nr spec. , s. 54-71 
1147. Regiony w europejskiej przestrzeni prawnej /Aleksandra Balcerowska// Samorząd Terytorialny.- 1999, nr 7/8, s. 47-67 
1148. Regulacja a konkurencja w sektorze bankowym wobec wyzwań liberalizacji /Włodzimierz Szpringer, Zofia Szpringer// Materiały i Prace 
     Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej.- T. 75.- (1997), s. 72-181
1149. Regulacja całkiem zbędna /Piotr Marek Jaworski, Jarosław Wierzbicki// Gazeta Bankowa.- 2001, nr 22, s. 31-32
  Ø Ustawa normująca konsekwencje wprowadzenia euro
1150. Regulacja prawna holdingu w polskim i europejskim prawie spółek: zagadnienia pojęciowe /Andrzej Szumański// Przegląd Prawa Handlowego.-
     1996, nr 8, s. 1-11
1151. Regulacje rozwoju handlu w państwach Unii Europejskiej /Urszula Kłosiewicz// Handel Wewnętrzny.- 1998, nr 4/5, s. 70-77
1152. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące gwarantowania depozytów /Dariusz Daniluk// Prawo Bankowe.- 1995, nr 2, s. 109-116
1153. Regulacje wspólnotowe dotyczące usług bankowych /Eugenia Fojcik-Mastalska// Prawo Bankowe.- 1996, nr 4, s. 75-83 
1154. Regulations and European Union: some practical implications /Kerry Howell// Journal of European Financial Services.- 1997,
      nr 1, s. 123-135
1155. Reguły gry /Cristiano Pinzaut; rozm. przepr. Krzysztof Gołata// Wprost.- 2000, nr 28, s. 45
  Ø Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej
1156. Reguły i odstępstwa: Europejska Unia Walutowa /Joanna Żabińska// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 28, s. 15 
1157. Rehabilitacjo, quo vadis? /Anna Wilmowska, Jolanta Gajda// Polityka Społeczna.- 1999, nr 7, s. 33-34
  Ø Postępowanie powypadkowe
1158. Reklama - dobrodziejstwo czy przekleństwo?: (analiza krajów Unii Europejskiej) /Anna Szydłowska// Studia Europejskie. Toruń.- T. 2.- 
     ([1997]), s. 131-142
1159. Rekomendacje unijne do polityki przestrzennego rozwoju Europy /Tadeusz Sumień.- Streszcz. w jęz. ang.// Człowiek i Środowisko.- 2000, 
     nr 2, s. 155-172
1160. Relacje transatlantyckie w dobie amerykańskiej rewolucji w dziedzinie wojskowości /Marcin Kozieł// Sprawy Międzynarodowe.- 2001, 
     nr 1, s. 97-123
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 2001, nr 1
1161. Relacje: Unia Europejska - państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku (ACP) w świetle wygasania Konwencji Lom‚ IV /Joanna Wrzodak// 
     Studia Europejskie. Toruń.- T. 4.- (1999), s. 51-65
1162. Renesans praw społecznych człowieka w Unii Europejskiej /Franciszek Janusz Mazurek// Życie i Myśl.- 1999, nr 1, s. 16-31
1163. Restrukturyzacja przemysłu górniczego w wybranych państwach europejskich: tł. z ang. // Rynek Pracy.- 1998, nr 7, s. 61-75
1164. Rewolucja małych kroków: przed finiszem prac nad wewnętrzną reformą organizacji: korespondencja z Brukseli /Jędrzej Bielecki// 
     Rzeczpospolita.- 1997, nr 99, s. 8
  Ø Unia Europejska
1165. Rewolucja w koszyku: Euro w Unii i w Polsce /Jerzy Kleer// Polityka.- 1998, nr 19, s. 67-68
1166. RFN [Republika Federalna Niemiec] a rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód /Piotr Kalka// Przegląd Zachodni.-2000, nr 4, s. 49-71
1167. RFN [Republika Federalna Niemiec] wobec rozszerzenia Unii Europejskiej /Stanisław Michałowski// Sprawy Międzynarodowe.- 1998,
     nr 2, s. 23-34
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1998, nr 2
1168. Rogata Europa: po szczycie UE w Turynie: korespondencja z Rzymu /Marek Lehnert// Tygodnik Powszechny.- 1996, nr 15, s. 6
1169. Rokowania i układy zbiorowe pracy w krajach członkowskich Unii Europejskiej /Henryk Lewandowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd
     Socjologiczny.- T. 43.- (1994), s. 155-170
1170. Rokowania wokół Agendy 2000 /Piotr Kalka// Przegląd Zachodni.- 2000, nr 3, s. 143-167
1171. Rola edukacji rynkowej w procesie integracji Polski z Unią Europejską /Paweł Tyrała.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe Profesjonalnej 
     Szkoły Biznesu - Szkoły Wyższej w Krakowie.- Nr 4/5.- (1999), s. 23-46
  Ø System edukacji
1172. Rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego w finansowaniu rozwoju regionalnego we Wspólnocie Europejskiej /Maciej Rudnicki// 
     Samorząd Terytorialny.- 1998, nr 7/8, s. 83-98
1173. Rola gmin w rozwoju rynków lokalnych (rozwiązania krajowe i zagraniczne) /Bożena Słomińska// Handel Wewnętrzny.- 2000, nr 6, s. 1-8
1174. Rola i działalność Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: tł. /Bernhard Friedmann// Kontrola Państwowa.- 1997, nr 6, s. 127-132
1175. Rola małych i średnich przedsiębiorstw na rynku: sytuacja w Polsce na tle doświadczeń państw Unii Europejskiej /Bożena Słomińska// 
     Handel Wewnętrzny.- 1997, nr 2, s. 9-13
1176. Rola Parlamentu Europejskiego w procesie rozszerzania Unii Europejskiej: tł. /Geoffrey Harris// Studia Europejskie.-1997, nr 1, s. 37-56
1177. Rola polityki przemysłowej w gospodarce rynkowej /Leon Olszewski.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Wratislaviensis. 
     Ekonomia.- Nr 2.- (1996), s. 9-32
1178. Rola spółdzielczości wiejskiej w perspektywie Unii Europejskiej /Tadeusz Tokarzewski.- Streszcz. w jęz. ang.// Annales Universitatis 
     Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia.- Vol. 27.- (1993), s. 309-324 
1179. Role of exchange rate policy in transformation and preparation for EMU: the Polish experience: ref. /Katarzyna Żukrowska// Economic 
     Papers.- [Nr] 30.- (2000), s. 87-97 
1180. Role of modern science in Europe's integration /Władysław Krajewski// Dialogue and Universalism.- 1998, nr 5/6, s. 51-53 
1181. Rolnictwo i rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje KECW: skrót ref., tł. /Pietro Romano Orlando// Prawo Rolne.- 1999, z. 4, s. 9-12
1182. Rolnictwo - najtwardszy orzech: brukselski punkt widzenia /Marcin Makowiecki// Nowe Życie Gospodarcze.- 2001, nr 23, s. 30-31
1183. Rolnictwo Unii, czyli destrukcja /Tadeusz Hunek; rozm. przepr. Krystyna Naszkowska// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 94, s. 18
1184. Rolnicze dylematy integracyjne państw kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej: skrót ref. /Marian Błażejczyk// Prawo Rolne.- 
     1999, z. 4, s. 5-8
1185. Rolnicze organizacje syndykalne w ich wspólnotowych strukturach: fragm. /Barbara Kozłowska// Prawo Rolne.- 1997, z. 3, s. 15-34
1186. Rolnicze prawdy i mity: dla europejskiego i polskiego rolnictwa wybiła godzina prawdy /Klaus Bachmann// Tygodnik Powszechny.- 1999, 
     nr 10, s. 5
1187. Rozliczenia międzyoperatorskie w krajach Unii Europejskiej i w Polsce /Mirosław Fereniec.- Streszcz. w jęz. ang.// Telekomunikacja 
     i Techniki Informacyjne.- 2000, [nr] 3/4, s. 69-88
1188. Rozmowy o rolnictwie /Waldemar Guba// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 38, s. 40-41
  Ø Negocjacje z Unią Europejską
1189. Rozporządzenie 1408/71: zakres stosowania /Teresa Bińczycka-Majewska// Polityka Społeczna.- 1995, nr 11/12, s. 37-44
  Ø Dot. zabezpieczenia społecznego pracowników zmieniających miejsce pobytu w granicach Wspólnoty Europejskiej
1190. Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód i jej perspektywy rozwoju /Matthias Pechstein; tł. Barbara Dziedzic, Karolina Mojzesowicz.- 
     Streszcz. w jęz. ang.// Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.- 1996, z. 4, s. 105-127
1191. Rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowej i Wschodniej - perspektywa roku 2010 /Antoni Kukliński// Studia Europejskie.-
     1997, nr 2, s. 11-28
1192. Rozwarstwienie Unii Europejskiej a Polska /Jerzy Łukaszewski.- Streszcz. w jęz. ang.// Polska w Europie.- Z. 30.-(1999), s. 5-40
1193. Rozwiązania dotyczące tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w wybranych krajach Unii Europejskiej /Ewa Spigarska// Zeszyty 
     Teoretyczne Rady Naukowej / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.- T. 49.- (1999), s. 69-79
1194. Rozwój europejskiej integracji gospodarczej /Mateusz Kujawa// Sprawy Międzynarodowe.- 1997, nr 3, s. 111-130
  Ø Toż w wesji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1997, nr 3
1195. Rozwój lobbyingu w Unii Europejskiej /Katarzyna Tarnawska// Sprawy Międzynarodowe.- 1999, nr 3, s. 25-40
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1999, nr 3
1196. Rozwój ustawodawstwa i polityki strukturalnej Wspólnoty Europejskiej w rolnictwie /Aleksander Lichorowicz// Kwartalnik Prawa 
     Prywatnego.- 1995, z. 3, s. 361-400
1197. Rozwój współpracy państw Unii Europejskiej w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa /Anna Kuryłowicz-Rodzoch,
     Małgorzata Zawistowska// Sprawy Międzynarodowe.- 1999, nr 2, s. 151-168
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1999, nr 2
1198. Rozwój współpracy Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku /Bogumiła Mucha-Leszko// Biuletyn Europejski.- [T.] 3.- (1997),
     s. 117-148
1199. Równowaga jest konieczna /Irena Boruta; rozm. przepr. Alicja Dołowska// Tygodnik Solidarność.- 2000, nr 21, dod. s. I
   Ø Szczyt państw Unii Europejskiej w Lizbonie poświęcony sprawom pracowniczym
1200. Różnice kursowe w sytuacji wprowadzenia waluty euro /Grażyna Łoin.-Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej / 
     Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.- T. 54.- (2000), s. 11-29
1201. Różowa Europa: czy rządząca w UE centrolewica wykaże się gospodarczym realizmem? /Maria Graczyk// Wprost.-1998, nr 41, s. 96, 98, 100
1202. Ruchomy cel /Grzegorz Kołodko; rozm przepr. Krzysztof Bień// Rzeczpospolita.- 1997, nr 4, s. 12
  Ø Uczestnictwo Polski w Europejskiej Unii Monetarnej
1203. Rura strachu /Witold Gadomski// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 267, s. 22-23
  Ø Polityczne aspekty budowy gazociągu z Syberii do Europy Zachodniej
1204. Rutyna zamiast ambicji: Unia Europejska - szczyt w Amsterdamie /Maria Dunin-Wąsowicz// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 25, s. 1, 11
1205. Rynek mięsa w Unii Europejskiej /Jerzy Plewa// Przegląd Techniczny.- 1997, nr 13, dod. s. 4-5
1206. Rynek pracy w krajach Unii Europejskiej: drogi do sukcesu i nowe wyzwania /Zenon Wiśniewski// Rynek Pracy.- 2000, nr 8, s. 55-70
1207. Rynek technologii w Unii Europejskiej /Janina Witkowska// Studia Europejskie. Warszawa.- 2000, nr 4, s. 25-47
1208. Rynki pracy a przyłączenie Polski do Unii /Maciej Grabowski// Pieniądze i Więź.- 1999, nr 2, s. 157-161
1209. Ryzykowna gra: tł. /Rudi Dornbusch// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 21, s. 1,14
  Ø Europejska polityka monetarna
1210. Rzecznik obywateli Unii Europejskiej /Norbert Banaszak// Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.- T. 41.- 
     (1998), s. 65-82
1211. Rzetelny proces w europejskim prawie karnym /Jean Pradel// Prokuratura i Prawo.- 1996, nr 9, s. 7-26
1212. Sama tego chciałaś, Edith Cresson: kryzys w Unii Europejskiej /Jean Quatremer; rozm. przepr. Małgorzata Alterman// Gazeta Wyborcza.- 
     1999, nr 67, s. 12
1213. Sarmaccy biznesmeni /Lena Kolarska-Bobińska, Xymena Dolińska// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 191, s. 16
  Ø Wizerunek Polaków w krajach Unii Europejskiej
1214. Sądy polskie wobec perspektywy przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej: (przyczynek do dyskusji) /Cezary Mik.- 
     Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Prawa Europejskiego.- 1997, nr 1, s. 20-31
1215. Schemat przeglądów i zarządzania ekologicznego Unii Europejskiej: skrót Regulacji Rady (EWG) Nr 1836/93 z 29 czerwca 1993 r. pozwalającej
     przedsiębiorstwom sektora przemysłowego na dobrowolny udział we Wspólnotowym schemacie eko-zarządzania i przeglądów /tł. Maciej 
     Cygler// Ekonomia i Środowisko.- 1997, nr 1, s. 135-147
1216. Schengen i polityka strachu: Polska - Unia: tł. /Heather Grabbe// Rzeczpospolita.- 2000, nr 112, s. A9
1217. Scope of application and principles of the coordination regulation (1407/71) /Bartłomiej Raczkowski// Yearbook of Polish Labour Law and 
     Social Policy.- Vol. 7.- (1995), s. 125-134
1218. Sejmowy pojedynek poselsko-ministerialny w zakresie wiedzy elementarnej o polityce rolnej Wspólnoty Europejskiej // Prawo Rolne.- 
     1995, z. 4, s. 94-99
1219. Sektor budowlany w Unii Europejskiej /Bolesław Kierski// Problemy Rozwoju Budownictwa.- 1999, nr 4, s. 87-90
1220. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej /Maciej Łuczak// Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie.-
     2001, nr 2, s. 139-154
1221. Seminarium "Rola i zadania instytutów naukowo-badawczych działających na rzecz budownictwa w krajach Unii Europejskiej", Warszawa,
     18 grudnia 2000 r. // Prace Instytutu Techniki Budowlanej.- 2001, nr 1, s. 81-95
1222. Seminarium "Unia Europejska - Izrael - Polska", Warszawa - Pułtusk, 1-2 września 1999 r. /Michał Miedziński// Studia Europejskie.- 1999, 
     nr 3, s. 207-225
1223. Sens Europejskiej Unii /Tadeusz Mazowiecki.- Streszcz. w jęz. ang.// Polska w Europie.- Z. 26.- (1998), s. 5-12
1224. Service sector in central and eastern Europe and in the European Union - a comparative analysis /Joanna Wyszkowska-Kuna// Comparative
     Economic Research.- 2000, nr 1/2, s. 227-242
1225. Serwis informacyjny online Unii Europejskiej - ECHO /Maciej S. Siekierski.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Biblioteczny.- 1995, z. 3/4, 
     s. 329-349
1226. Sezamie, daj i nam: Unia Europejska ustala budżet: korespondencja z Brukseli /Jacek Safuta// Polityka.- 1999, nr 4, s. 40-41
1227. Sezamie, zamknij się: Unia Europejska likwiduje handel wolnocłowy /Artur Górski// Polityka.- 1999, nr 28, s. 18
1228. Sędziowski obowiązek interpretacji prawa krajowego w zgodzie z prawem wspólnotowym /Tomasz Koncewicz// Przegląd Sądowy.- 2000,
     nr 6, s. 3-47
1229. Siła wspólnej waluty: euro /Łukasz Knap// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 20, s. 5
1230. Skarbonka Europy /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1997, nr 42, s. 88,90
  Ø Spory budżetowe w Unii Europejskiej
1231. Skazani na euro-sukces /Aleksander Smolar; rozm. przepr. Danuta Zagrodzka// Gazeta Wyborcza.- 1999, nr 49, s. 8-10
  Ø Integracja monetarna Unii Europejskiej
1232. Skąd ta słabość; Skąd ta słabość?: polem.; Skąd ta słabość? /Maciej Stańczuk/ Maciej Krzak / M. Stańczuk// Gazeta Bankowa.- 2001, 
     nr 27, nr 30, nr 33, s. 31-32, s. 27, s. 24
     Ø Spadek kursu euro
1233. Sklepy bez cła /Grażyna Ordak// Gazeta Bankowa.- 1999, nr 26, s. 19
1234. Skutki unii walutowej dla procesów integracji /Katarzyna Żukrowska// Sprawy Międzynarodowe.- 1997, nr 3, s. 79-96
  Ø Toż w wesji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1997, nr 3
1235. SLD [Sojusz Lewicy Demokratycznej] ustępuje Brukseli: zmiana stanowisk negocjacyjnych w rozmowach z Unią Europejską /Artur 
     Rojek// Głos.- 2001, nr 47, s. 6-7
1236. Słabe euro i poszerzenie /Jędrzej Bielecki// Rzeczpospolita.- 2000, nr 221, s. A9
1237. Słabości i przewagi polskich przedsiębiorstw budowlanych na tle podobnych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej: ref. /Zbigniew 
     Marciniak// Problemy Rozwoju Budownictwa.- 2001, nr 1, s. 16-23
1238. Social policy in Poland and the European Union /Julian Auleytner; tł. z pol. Aleksandra Rodzińska-Chojnowska// Dialogue and Universalism.- 
     1998, nr 5/6, s. 25-35
1239. Social policy in the legal order of the European Union and the European economic space /Tiziano Treu// Yearbook of Polish Labour Law
     and Social Policy.- Vol. 7.- (1995), s. 9-23
1240. Social statistics in Poland and its harmonisation with the European Union standards /Jan Kordos// Statistics in Transition.- Vol. 3 nr 4.- 
     (1998), s. 617-639
1241. Socjalna noga Europy /Cezary Lewanowicz// Tygodnik Powszechny.- 1997, nr 49, s. 6
1242. Socjalne problemy zjednoczonej Europy /Stanisław Rogala.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. 
     Ekonomia i Nauki Humanistyczne.- Z. 7.- (1998), s. 135-154
1243. Socjo-kulturowe aspekty turystyki a proces integracji europejskiej /Kazimierz Chyc// Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
     w Warszawie.- Nr 4.- (1996), s. 101-112
1244. Socrates - program Unii Europejskiej /Marian Piotrowski// Edukacja Dorosłych.- 1998, nr 3, s. 103-106
  Ø Projekt rozszerzania współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji
1245. Sokrates wkracza do Polski /Andrzej Bojarski// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 15, s. 14
  Ø Program edukacyjny Unii Europejskiej
1246. Solidarność /Jacques Santer; rozm. przepr. Piotr Cywiński// Wprost.- 1998, nr 29, s. 19-21
  Ø Rozszerzenie Unii Europejskiej i perspektywy jej rozwoju
1247. Sovereignty of nation-states in the integrating Europe: a relic of the past or important element of the future?, Poznań, June 1994 /Józef
     Fiszer// Polish Political Science.- Vol. 25.- (1995), s. 188-190
1248. Spacerkiem: szczyt w Amsterdamie - Unia Europejska odkłada reformy: korespondencja z Amsterdamu /Jacek Safuta// Polityka.- 1997, 
     nr 25, s. 17
1249. Spadkobiercy Robin Hooda /Jerzy Kleer// Polityka.- 1996, nr 51, s. 62
  Ø Budżety krajów Unii Europejskiej
1250. Spalarnie odpadów w prawie Unii Europejskiej  /Jerzy Sommer// Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka.- 1996, nr 2, s. 44-46
1251. Spatial aspects of competitiveness in the light of integration with the European Union /Elżbieta Wysocka.- Tekst również w jęz. pol.// 
     Człowiek i Środowisko.- 2001, nr 1, s. 23-42
1252. Spawalnictwo w Polsce a wymagania dyrektyw Unii Europejskiej /Eugeniusz Dębski.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Biuletyn Instytutu 
     Spawalnictwa w Gliwicach.- 1997, nr 5, s. 75-80
1253. Specyfika obecnej rundy poszerzania Unii Europejskiej /Magdalena Śliwińska// Przegląd Zachodni.- 2000, nr 3, s. 47-77
1254. Spełnienie wymagań dotyczących jakości w spawalnictwie poprzez stosowanie norm europejskich /Eugeniusz Dębski// Biuletyn Instytutu
     Spawalnictwa w Gliwicach.- 1999, nr 3, s. 46-48
1255. Społeczeństwo konkurencyjne?: postawy wobec pracy w Polsce i państwach Unii Europejskiej /Magdalena Nowicka// Studia Europejskie.-
     1999, nr 4, s. 51-72
1256. Społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską /Katarzyna Głąbicka// Polityka Społeczna.- 2000, nr 3, s. 35-38
  Ø Konferencja w Warszawie
1257. Społeczny model Unii Europejskiej /Franciszek J[anusz] Mazurek// Zeszyty Społeczne KIK.- Nr 8.- (2000), s. 61-70
1258. Sport w systemach edukacyjnych krajów Unii Europejskiej /Jerzy Pośpiech// Sport Wyczynowy.- 2000, nr 7/8, s. 15-20
1259. Spotkanie w GUGIK nt. Wykonawstwo geodezyjne w krajach Unii Europejskiej i w Polsce /Tomasz Budzyński// Przegląd Geodezyjny.-
     1999, nr 4, s. 10-12
1260. Spółdzielczość bankowa w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce /Tomasz Siudek.- Streszcz. w jęz. ang.// Bank i Kredyt.- 1998, 
     nr 11, s. 47-52
1261. Sprawdzian w Dublinie /Maria Wągrowska// Rzeczpospolita.- 1996, nr 290, s. 8
  Ø Reforma instytucji Unii Europejskiej
1262. Sprawozdanie z konferencji pt. "Masowy napływ migrantów i uchodźców?: skutki rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód - mity i fakty"
     /Aleksandra Trzcielińska-Polus, Brygida Salga// Śląsk Opolski.- 2001, nr 1, s. 77-78
1263. Sprawozdanie z konferencji "Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Wyzwania związane z ludzkim wymiarem tego procesu na
     przykładzie Polski"  /Aleksandra Trzcielińska-Polus// Śląsk Opolski.- 1999, nr 2, s. 79-80
1264. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Obywatelstwo i tożsamość narodowa w kontekście integracji europejskiej" /Barbara 
     Mielnik// Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.- T. 42.- (1999), s. 274-276
1265. Sprawozdanie z międzynarodowej konferncji pod tytułem "The economic integration issues of Eastern European Countries into European
     Union" /Jarosław Ropęga// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.- 2000, nr 1, s. 105-107
1266. Sprawozdanie z pobytu w Warszawie I wiceprezydenta CCBE /Ewa Stawicka// Palestra.- 2000, nr 2/3, s. 143-145
  Ø Wolff Rupert
1267. Sprawozdanie z seminarium pt. "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych w warunkach zbliżającej się integracji
     z Unią Europejską" /Anna Dąbrowska// Handel Wewnętrzny.- 2000, nr 1, s. 65-68
1268. Sprawozdanie z udziału w obradach Sesji Ogólnej Rady Konsultacyjnej Izb Adwokackich Wspólnoty Europejskiej /Marian Anczyk// 
     Palestra.- 1997, nr 1/2, s. 164-172
1269. Sprawozdanie z 88 Sesji Ogólnej CCBE odbytej w Brukseli w dniach 23-25 kwietnia 1998 r. /Marian Anczyk// Palestra.- 1998, nr 9/10, s. 128-135
1270. Stan harmonizacji Polskich Norm Budowlanych z normami europejskimi /Jerzy Marcinek// Prace Instytutu Techniki Budowlanej.- 2000, 
     nr 2/3, s. 78-93
1271. Stan polskiego prawa rolnego na tle ustawodawstwa rolnego Unii Europejskiej /Aleksander Lichorowicz// Wieś i Państwo.- 1995, nr 4, 
     s. 127-142
1272. Stanowisko brytyjskie wobec problemu europejskiej tożsamości obronnej /Franciszek Gołembski// Sprawy Międzynarodowe.- 1999, nr 2, 
     s. 45-58
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1999, nr 2
1273. Stanowisko przedstawiciela Unii Europejskiej w sprawie niektórych problemów ochrony środowiska: przem., tł. /Ritt Bjerregaard// 
     Chrońmy Przyrodę Ojczystą.- 1996, z. 4, s. 72-77
1274. Statistical co-operation between the European Union and the countries in transition why-what-who // Statistics in Transition.- Vol. 2 
     nr 6.- (1996), s. 901-918
1275. Statystyki wypadkowe kopalń podziemnych w krajach Unii Europejskiej // WUG.- 1999, nr 6, s. 57-60
1276. Sternik z Wysp: korespondencja z Londynu /Ewa Turska// Rzeczpospolita.- 1998, nr 3, s. 5
  Ø Przystąpienie Wielkiej Brytanii do Europejskiej Unii Walutowej
1277. Stetoskopy wszystkich krajów: projekt ustawy o wyrobach medycznych  /Agata Wiśniewska// Rzeczpospolita.- 2000, nr 291, s. C3
1278. Stoimy przed wyborem: przetrwać czy przepaść: dlaczego zjednoczenie musi się udać? /Jacques Delors; rozm. przepr. Fredy Gsteiger, 
     Wolfgang Proissl, Klaus-Peter Schmid; tł. Krzysztof Znamierowski// Res Publica Nowa.- 1996, nr 5, s. 33-35
1279. Stopą w bezrobocie /Marta Łazarowicz// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 46, s. 14-15
  Ø Polityka Europejskiego Banku Centralnego
1280. Stosunek Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej do Kościołów /Krzysztof Orzeszyna.- Streszcz. w jęz. ang.// Roczniki Nauk
     Prawnych.- 2000, z. 2, s. 225-235
1281. Stosunki gospodarcze Unia Europejska - Stany Zjednoczone /Piotr Baliński// Biuletyn Europejski.- [T.] 3.- (1997), s. 149-176
1282. Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z Japonią i krajami azjatyckimi /Piotr Baliński// Biuletyn Europejski.- [T.] 3.-(1997), s. 217-239
1283. Stosunki transatlantyckie z perspektywy europejskiej /Stanisław Parzymies// Sprawy Międzynarodowe.- 2001, nr 1, s. 7-31
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 2001, nr 1
1284. Stosunki Wspólnota Europejska - kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku: (IV Konwencja z Lom‚ - 1989 i 1995) /Bogumiła Mucha-Leszko// 
     Biuletyn Europejski.- [T.] 2.- (1996), s. 73-100
1285. Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską a swoboda przepływu pracowników /Barbara Skulimowska// Polityka Społeczna.- 1995, 
     nr 11/12, s. 18-23
1286. Stół o dwunastu nogach /Andrzej Krzysztof Wróblewski// Polityka.- 1997, nr 33, s. 51-52
  Ø Europejska unia walutowa
1287. Strach przed reformami /Maria Wągrowska// Rzeczpospolita.- 1996, nr 73, s. 7
  Ø Debaty przed Konferencją Międzyrządową Unii Europejskiej
1288. Strachy i zaklęcia: Polska - Unia Europejska /Jolanta Zombirt// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 21, s. 12
  Ø Europejska integracja monetarna
1289. Strategia dla Europy: korespondencja z Brukseli /Maria Graczyk, Katarzyna Szymańska-Borginon// Wprost.- 1996, nr 47, s. 82-83
  Ø Starania państw środkowoeuropejskich o przyjęcie do Unii Europejskiej
1290. Strategia zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej /Stefan Kozłowski// Przyroda i Człowiek.- Z. 9.- (1999), s. 159-170
1291. Strategiczne daty w rozwoju integracji europejskiej /Bogumiła Mucha-Leszko// Biuletyn Europejski.- [T.] 1.- (1995), s. 15-20
1292. Strategie banków polskich wobec perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej /Beata Pietraszek// Zeszyty Naukowe / Zachodniopomorska
     Szkoła Bussinesu w Kołobrzegu.- Nr 1.- (1998), s. 77-83
1293. Strategie do wzięcia: unia walutowa /Maria Dunin-Wąsowicz// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 6, s. 1, 9
1294. Strefa euro /Jerzy J. Wajszczuk// Nowe Życie Gospodarcze.- 1999, nr 38, s. 38-39
1295. Strefa pełnocłowa /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1996, nr 50, s. 86,89
  Ø Sklepy wolnocłowe w państwach Unii Europejskiej
1296. Strefa wolnozłotowa /Michał Zieliński// Wprost.- 2000, nr 4, s. 46-47
  Ø Kursy złotego a europejska unia walutowa
1297. Struktura gałęziowa gospodarki polskiej na tle krajów Unii Europejskiej /Piotr Ważniewski// Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła
     Ekonomiczna w Warszawie.- 1998, nr 4, s. 33-43
1298. Struktura i zadania administracji celnych wybranych krajów europejskich /Jolanta Jarmul-Mikołajczyk// Zeszyty Naukowe / Wyższa 
     Szkoła Ekonomiczna w Warszawie.- Nr 6.- (1996), s. 107-128
1299. Strukturalna limitacja produkcji w polityce rolnej Wspólnoty Europejskiej i jej urzeczywistnienie we francuskim rolnictwie: fragm., tł. 
     /Bernard Peignot// Prawo Rolne.- 1997, z. 2, s. 11-17
1300. Strukturalna polityka rolna, polityka rozwoju terenów wiejskich i ochrony środowiska w Unii Europejskiej: tł. /Jens Schaps// Wieś i Państwo.-
     1995, nr 4, s. 193-200
1301. Strukturalne czekoladki /Grażyna Bernatowicz// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 29, s. 18
  Ø Fundusze regionalne Unii Europejskiej
1302. Struktury edukacyjne w krajach Unii Europejskiej /Bożena Kołaczek// Polityka Społeczna.- 2000, nr 10, s. 21-23
1303. Studia doktoranckie w krajach Unii Europejskiej /Bożenna Wierzchowska-Konera.- Streszcz. w jęz. niem. ang.// Edukacja Dorosłych.- 
     1998, nr 4, s. 97-108
1304. Studzenie gorączki /Janusz Jankowiak// Tygodnik Powszechny.- 1999, nr 3, s. 3
  Ø Unia monetarna
1305. Stypendium całego życia /Irena Fober.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Techniczny.- 2000, nr 27, s. 10
  Ø Granty i stypendia Unii Europejskiej
1306. Sub-national interests in the European Union: the case of the life insurance industry /Kerry E. Howell// Journal of European Financial 
     Services.- Nr 3.- (1999), s. 94-108
1307. Superliga zamiast federacji: Unia Europejska: (korespondencja z Paryża) /Bogdan Dobosz// Gazeta Polska.- 2000, nr 25, s. 16
1308. Swąd spalenizny: korespondencja z Berlina /Adam Krzemiński// Polityka.- 2001, nr 7, s. 34-36
  Ø Polityka rolna krajów Unii Europejskiej
1309. Swoboda przepływu pracowników: prawo Unii Europejskiej /Andrzej Świątkowski// Prawo i Życie.- 1999, nr 3, s. 13-15
1310. Swoboda przepływu pracowników a kwestia bezrobocia w Unii Europejskiej - materiał informacyjny dla publicznych urzędów pracy 
     w Polsce /Tadeusz Żółtowski// Rynek Pracy.- 1998, nr 6, s. 69-75
1311. Swoboda przepływu pracowników a kwestie bezrobocia w Unii Europejskiej - materiał informacyjny dla publicznych urzędów pracy 
     w Polsce /Tadeusz Żółtowski// Rynek Pracy.- 1998, nr 4, s. 75-84
1312. Swoboda przepływu pracowników - dylematy związane z integracją Polski z Unią Europejską /Maciej Duszczyk// Studia Europejskie.-
     1999, nr 2, s. 91-104
1313. Swoboda przepływu towarów i czynników produkcji na Jednolitym Rynku Europejskim /Jarosław Kundera.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta 
     Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia.- Nr 6.- (1999), s. 87-113
1314. Swoboda świadczenia usług bankowych w Unii Europejskiej /Konrad Szeląg// Prawo Bankowe.- 2000, nr 2, s. 65-77
1315. Swoboda świadczenia usług w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości /Cezary Banasiński// Przegląd Sądowy.- 1999, nr 5, s. 10-29
1316. Swoboda z trudnościami /Ewa Zarzycka// Gazeta Polska.- 2001, nr 48, s. 10-11
  Ø Warunki zakupu ziemi rolnej w państwach Unii Europejskiej
1317. Swobodny przepływ kapitału w procesie tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej: perspektywa Unii Europejskiej i Polski /Renata Żak, 
     Konrad Szeląg// Prawo Bankowe.- 2001, nr 1, dod.s. 2-36
1318. Syllabus wiedzy elementarnej o Wspólnotach Europejskich i naszym z nimi stowarzyszeniu /Marian Błażejczyk// Prawo Rolne.- 1995, z. 1,
     s. 41-77
1319. System rezerw obowiązkowych w świetle regulacji unijnych i polskich /Małgorzata Zaleska// Studia i Prace Kolegium Zarządzania
     i Finansów.- Z. 14.- (2000), s. 161-171
1320. System szkolnictwa zawodowego a potrzeby kwalifikacyjne małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej /Edwin G. 
     Nelson; tł. Beata Kowalczyk// Edukacja Dorosłych. Radom.- 1997, nr 4, s. 23-29
1321. System zarządzania środowiskowego w świetle wymagań Unii Europejskiej - EMAS /Bogdan Kraśniewski.- Streszcz. w jęz. niem. ros.// 
     Ekopartner.- 1998, nr 4, s. 16-17
  Ø Amica Wronki SA
1322. Systems of enforcement bodies in civil and commercial cases in Poland and in the Member-States of the European Community 
     /Kazimierz Lubiński// Comparative Law Review.- Vol. 5.- (1995), s. 35-62
1323. Systemy bankowe krajów Unii Europejskiej /Leokadia Oręziak// Bank i Kredyt.- 2000, nr 9, dod. s. 1-19
1324. Systemy edukacyjne Unii Europejskiej: udział przedmiotów przyrodniczych w edukacji na poziomie średnim /Maria Aleksandra Gancarz// 
     Chemia w Szkole.- 2000, nr 2/3, s. 85-88
1325. Systemy gwarantowania depozytów w krajach Unii Europejskiej /Halina Polijaniuk// Bezpieczny Bank.- 2000, nr 4, s. 93-119
1326. Systemy planowania przestrzennego wybranych krajów Unii Europejskiej /Zofia Dembowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Człowiek 
     i Środowisko.- 2000, nr 3, s. 305-318
1327. Systemy płatności wielokwotowych oraz rozliczeń transakcji odnoszących się do papierów wartościowych /Artur Nowak-Far.- 
     Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa: główne elementy infrastruktury prawnej i organizacyjnej przejścia od walut narodowych do 
     euro.- cz. 2.- Streszcz. w jęz. ang. // Bank i Kredyt.- 1999, nr 9, s. 4-8
1328. Systemy punktacji jako narzędzie konstrukcji programów studiów i oceny postępów studenta w uczelniach amerykańskich oraz 
     w programie SOCRATES/ERASMUS /Stefan Jackowski, Tadeusz Krauze.- Streszcz. w jęz. ang.// Nauka i Szkolnictwo Wyższe.- Nr 12.-
     (1998), s. 50-61
1329. Sytuacja na rynku pracy w Polsce a perspektywy włączenia go do rynku pracy Unii Europejskiej /Mariusz Zieliński// Zeszyty Naukowe
     Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.- Z. 1.- (1998), s. 165-178
1330. Szansa w dymisji /Marta Łazarowicz// Gazeta Bankowa.- 1999, nr 12, s. 7-8
  Ø Kryzys w Komisji Europejskiej
1331. Szanse "euro" /Stanisław Matosek// Dziś.- 1996, nr 5, s. 16-18
  Ø Wspólna waluta Unii Europejskiej
1332. Szanse i zagrożenia dla Polski wynikające z procesu harmonizacji w dziedzinie ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
     /Karol Kociszewski.- Streszcz. w jęz. ang.// Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.- Nr 6.- (1999), s. 67-80
1333. Szanse i zagrożenia polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej /W[iesław] M[aria] Grudzewski, P. Miązek, M. Skrobisz// Ekonomika 
     i Organizacja Przedsiębiorstwa.- 2001, nr 4, s. 64-70
1334. Szanse na tożsamość europejską /Andrzej Wielowieyski// Tygodnik Powszechny.- 1997, nr 37, s. 3
  Ø Integracja państw Unii
1335. Szarpany peleton: korespondencja z Brukseli /Jacek Safuta// Polityka.- 1997, nr 26, s. 36
  Ø Szczyt państw członkowskich Unii Europejskiej w Amsterdamie
1336. Szczyt w Nicei /Władysław Baka// Dziś.- 2001, nr 1, s. 6-7
  Ø Konferencja szefów państw i rządów krajów Unii Europejskiej
1337. Szczyty korupcji /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1999, nr 13, s. 84, 86
  Ø Komisja Europejska 
1338. Szeryf i Monsieur Europe /Maria Wągrowska// Rzeczpospolita.- 1996, nr 204, s. 7
  Ø Stosunki Unia Europejska - Stany Zjednoczone
1339. Szeryfowie pod nadzorem: nowy szef Komisji Unii Europejskiej zamierza ukrócić finansowe hulanki komisarzy /Grzegorz Zybura// 
     Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 31, s. 11
1340. Szkolny "problem naukowy" /Piotr Zalewski// Sprawy Nauki.- 1996, nr 5, s. 13-15
  Ø Omówienie "Białej Księgi Edukacji Naukowej w Europie"
1341. Szybciej do Unii?: korespondencja ze Strasburga /Andrzej Dryszel// Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 38, s. 11
  Ø Nowy skład Komisji Europejskiej
1342. Szybko, sprawnie, odważnie /Andrzej Olechowski// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 303, s. 8-9
  Ø Kontrowersje wokół integracji z Unią Europejską
1343. Średni dystans /Jerzy Sławomir Mac, Krzysztof Trębski// Wprost.- 1999, nr 52, s. 38-40
  Ø Polska a Europa Zachodnia
1344. Środki i cele /Marek Wittbrot// W Drodze.- 1999, [nr] 4, s. 88-91
  Ø Kryzys w rolnictwie europejskim
1345. Środki towarzyszące Wspólnej Polityki Rolnej /Anna Liro// Ekopartner.- 2000, nr 4, s. 34-35
1346. Środki towarzyszące Wspólnej Polityki Rolnej  /Anna Liro// Ekopartner.- 2000, nr 5, s. 36-37
1347. Świeża krew w żyłach: korespondencja z Brukseli /Jacek Safuta// Polityka.- 1998, nr 37, s. 56, 58
  Ø Wspólna waluta euro
1348. Ta przeklęta Warszawa /Lech Isakiewicz// Gazeta Polska.- 2000, nr 9, s. 10
  Ø Fundusze Unii Europejskiej na rozwój woj. mazowieckiego
1349. Tak dla Joschki Fischera /Jerzy Łukaszewski// Rzeczpospolita.- 2000, nr 153, s. A8
  Ø Propozycja przekształcenia Unii Europejskiej w "federację państw narodowych"
1350. Tani robotnik na Zachodzie /Klaus Bachmann// Rzeczpospolita.- 1999, nr 18, s. 8
1351. Teatr Jamesa Bonda: korespondencja z Brukseli /Inga Rosińska// Wprost.- 2001, nr 12, s. 108-109
  Ø Amerykański podsłuch satelitarny w instytucjach Unii Europejskiej
1352. Telekomunikacja - dwa lata do podziału /Wanda Jelonkiewicz// Życie Gospodarcze.- 1996, nr 1, s. 32-33
  Ø Demonopolizacja zachodnioeuropejskiego rynku telekomunikacyjnego
1353. Telekomunikacja w Unii Europejskiej /Janusz Zawiła-Niedźwiecki// Przegląd Organizacji.- 1996, nr 3, s. 14-16
1354. Telematyka w edukacji i szkoleniu: aktualna sytuacja w krajach Unii Europejskiej /Mirosław Kubiak// Szkoła Zawodowa.- 1997, nr 6, s. 18-19
1355. Telematyka w wymiarze europejskim /Mirosław Kubiak// Szkoła Zawodowa.- 1997, nr 5, s. 2-5
1356. Telewizja w polityce audiowizualnej Unii Europejskiej /Marcin K. Szewczyk// Biuletyn Europejski.- [T.] 4.- (1998), s. 425-444
1357. Tendencje w reformach zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach Unii Europejskiej /Kazimierz Pątkowski// Ubezpieczenia 
     w Rolnictwie.- 1999, nr 2, s. 138-157
1358. Tendencje w rozwoju dystrybucji na rynku Unii Europejskiej /Andrzej Sznajder// Marketing i Rynek.- 1997, nr 7, s. 7-13
1359. Teoretyczne kontrowersje wokół Unii Gospodarczej i Walutowej /Andrzej Wojtyna// Gospodarka Narodowa.- 1998, nr spec., s. 7-27
1360. Teoria i praktyka głównych założeń Europejskiej Unii Walutowej /Tadeusz Sporek.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyt Naukowy / Akademia 
     Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.- Nr 140.- (1997), s. 5-17
1361. Teoria i praktyka głównych założeń europejskiej unii walutowej /Tadeusz Sporek// Studia Europejskie.- 1997, nr 4, s. 93-105 
1362. Teraz niech się Unia zaprezentuje /Jerzy Plewa; rozm. przepr. Krystyna Naszkowska, Konrad Niklewicz// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 276, s. 38
  Ø Negocjacje Polski z Unią Europejską w sprawie rolnictwa
1363. Terytorialna organizacja Polski w konfrontacji z przestrzenią Unii Europejskiej /Tadeusz Sumień.- Streszcz. w jęz. ang.// Człowiek
      i Środowisko.- 1997, nr 3/4, s. 271-284
1364. The agriculture of the Republic of Ireland within the European Union /Desmond A. Gillmor// Geographia Polonica.-1999, nr 1, s. 47-61
1365. The challenge of eastwards enlargement after the Treaty of Amsterdam: viewed from the EU and Poland /Anna Zielińska-Głębocka// 
      Yearbook of Polish European Studies.- Vol. 2.- (1998), s. 117-134
1366. The Common Agricultural Policy (CAP: chances and challenges for Polish agriculture /Abey Hailu Senbeta.- Streszcz. w jęz. pol.// 
     Polityka Gospodarcza.- Nr 2.- (1999), s. 113-133
1367. The difficult pursuit of the European Union: macroeconomic valuations and forecasts for 1999-2001 /Marek Misiak// Nowe Życie
     Gospodarcze.- 2000, nr 5, dod. s. 6-7
1368. The Europe agreement and the evolution of Polish trade policy /Jan Jakub Michałek// Yearbook of Polish European Studies.- Vol. 4.- 
     (2000), s. 99-123
1369. The European Investment Bank and its role in the development of infrastructure in the member countries of the European Union 
      /Marek Ratajczak// Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.- Z. 253.- (1997), s. 50-60 
1370. The European Union: how parliaments deal with issues under the second and third pillars /Philip Norton// Comparative Law Review.- 
     Vol. 8.- (1998), s. 35-44
1371. The external relations of the European Union /Gisela Hendriks.- Streszcz. w jęz. pol.// Biuletyn Europejski.- [T.] 3.-(1997), s. 29-46
1372. The faultlines that could destroy the euro? /Brian Kettell// Journal of European Financial Services.- 2000, nr 1, s. 65-80
1373. The gross domestic product in Poland and countries of the European Union: (the results of international comparisons) /Wiesław 
     Jarosiński// Research Bulletin.- 1997, nr 1, s. 45-52
1374. The harmonisation of fiscal policy /Maria Grazia Moretti.- Streszcz. w jęz. pol.// Biuletyn Europejski.- [T.] 4.- (1998), s. 355-364
1375. The information society in participating Central and East European countries and in European Union Countries: a comparative perspective
      /Brian Dillon// Emergo.- 1998, nr 3, s. 80-94
1376. The meaning of a European Union /Tadeusz Mazowiecki// Dialogue and Universalism.- 1998, nr 5/6, s. 17-23
1377. The New approach legislation and standards on the free movement of goods in Europe (Nowe podejście - prawodawstwo i normy dotyczące
     swobodnego przepływu towarów w Europie) - publikacja CEN/CENELEC /Elżbieta Ślażyńska// Normalizacja.- 1997, z. 6, s. 22-23
  Ø Dot. norm technicznych
1378. The Polish banking sector and the European Union banking system /Alojzy Z[bigniew] Nowak// Yearbook of Polish European Studies.- 
      Vol. 4.- (2000), s. 75-97
1379. The Southern African Development Community (SADC), economic dependence on the Republic of South Africa and foreign aid of 
     European Union /Degefe Gemechu.- Streszcz. w jęz. pol.// Afryka Azja Ameryka Łacińska.- T. 77.-(2000), s. 55-62
1380. The stabilising and destabilising effects of Polish economic integration with the European Union - monetary concepts /Alojzy Z[bigniew]
     Nowak, Kazimierz Ryć, Jerzy Żyżyński// Yearbook of Polish European Studies.- Vol. 2.- (1998), s. 153-171
1381. Theory and practice in European integration processes: a study of the European life insurance industry /Kerry E. Howell// Journal of
     European Financial Services.- Nr 2.- (1998), s. 92-100
1382. "Timesharing" /Bernadeta Fuchs// Rejent.- 1997, nr 4, s. 33-51
  Ø Wynajem nieruchomości 
1383. Tłoczniej w przedsionku /Andrzej Kalinowski,- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Techniczny.- 2000, nr 6, s. 6-7
  Ø Ustalenia dot. rozszerzenia Unii Europejskiej na szczycie w Helsinkach
1384. Tłusty organ /Jacek Safuta// Polityka.- 1998, nr 52, s. 69-70
  Ø Komisja Europejska
1385. Tożsamość Europy /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 2000, nr 7, s. 74-76
1386. Trade and foreign investment: the case of Hungary and the EU /Magdolna Sass// Emergo.- 1999, nr 1, s. 49-64
1387. Training programme: "Preparation of the Polish police for co-operation in the field of justice and internal affairs (third pillar) of the 
     European Union" /Bogdan Góralczyk// Yearbook of Polish European Studies.- Vol. 4.- (2000), s. 251-254
1388. Traktat amsterdamski a europejski model socjalny /Maria Matey-Tyrowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Prawa Europejskiego.- 1998, 
      nr 1, s. 45-55
1389. Traktat Amsterdamski a kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej /Grażyna Bernatowicz// Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania 
      i Marketingu w Warszawie.- Z. 4.- (1998), s. 5-12
1390. Traktat Amsterdamski o Unii Europejskiej /Stanisław Parzymies// Sprawy Międzynarodowe.- 1997, nr 3, s. 9-22
  Ø Toż w wesji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1997, nr 3
1391. Traktat Nicejski a interesy Polski /Jan Truszczyński// Nowe Życie Gospodarcze.- 2001, nr 8, s. 17-19
1392. Traktat Nicejski a reforma sądownictwa unijnego /Bartłomiej Kurcz// Sprawy Międzynarodowe.- 2000, nr 4, s. 27-48
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 2000, nr 4
1393. Traktat z Amsterdamu /Teresa Radzimińska// Nowe Życie Gospodarcze.- 1997, nr 29, s. 14-15
1394. Transakcje i rozliczenia w strefie euro /Jerzy J. Wajszczuk// Nowe Życie Gospodarcze.- 1999, nr 40, s. 14-15
1395. Transfer kapitału na kolejnych etapach integracji regionalnej: (na przykładzie inwestycji bezpośrednich w Unii Europejskiej) /Andrzej 
     Stępniak// Studia Europejskie.- 1997, nr 2, s. 107-124
1396. Transformacja rolnictwa polskiego w perspektywie integracji z Unią Europejską: (sprawozdanie z konferencji naukowej) /Andrzej
     Bieńkowski, Maria Greta, Wiesław Łuczek, Włodzimierz Puliński// Wieś i Państwo.- 1993, nr 4s. 177-187
1397. Transportowe zapóźnienia /Grzegorz Dydkowski, Robert Tomanek// Śląsk.- 2000, nr 1, s. 24-26
1398. Trochę ostrożniej z tym euro /Paweł Kowalewski// Gazeta Bankowa.- 2001, nr 50, s. 19-20
  Ø Członkostwo Polski w unii walutowej
1399. Trójkąt rywalizacji i współpracy: NATO, Unia Europejska i Unia Zachodnioeuropejska /Maria Wągrowska// Rzeczpospolita.- 1996, nr 136, s. 8
1400. Trójstronna Komisja do spraw Społeczno-Gospodarczych na tle rozwiązań w państwach europejskich /Leszek Graniszewski.- Streszcz. 
     w jęz. ang.// Przegląd Europejski.- 2001, nr 1, s. 237-261
1401. Trudne rozmowy o rolnictwie  /Władysław Piskorz// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 39, s. 33
  Ø Negocjacje z Unią Europejską
1402. Tryb i zasady licencjonowania banków w Polsce na tle standardów Unii Europejskiej  /Alicja Pomorska// Finanse, Bankowość, 
     Ubezpieczenia.- 1999, z. 1, s. 66-76
1403. Trzeba myśleć o zyskach, a nie o stratach: negocjacje z Unią Europejską: korespondencja z Brukseli  /Danuta Walewska, Jędrzej Bielecki// 
     Rzeczpospolita.- 2001, nr 279, s. B3 
1404. Trzeci filar Unii Europejskiej w okresie przewodnictwa Niemiec  /Izabela Wróbel// Przegląd Zachodni.- 2000, nr 3, s. 168-200
1405. Trzecia Konferencja "Eurojustice 2000": (Santander, 25-27 października 2000 r.)  /Mariusz Skowroński// Prokuratura i Prawo.- 2001, nr 4, 
     s. 151-156
1406. Trzy ogniwa systemu  /Cezary Mik// Rzeczpospolita.- 1997, nr 270, s. 17
  Ø System sądowy Unii Europejskiej
1407. Trzy pomysły na opodatkowanie  /Katarzyna Jędrzejewska// Rzeczpospolita.- 1997, nr 104, s. 17
  Ø Uregulowania podatkowe grup kapitałowych
1408. Turyński maraton  /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1996, nr 13, s. 71-72
  Ø Konferencja Międzyrządowa Unii Europejskiej
1409. Turyńskie manewry  /Maria Dunin-Wąsowicz// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 11, s.1,21
  Ø Konferencja Międzyrządowa państw Unii Europejskiej w Turynie
1410. Turystyka w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską  /Aleksander Szczygło// Tygodnik Solidarność.- 2000, nr 30, dod. s. II
1411. Twierdza Europa: ksenofobia i irracjonalny strach przed "inwazją ze Wschodu" to główna bariera na drodze do zjednoczonej Europy
      /Juliusz Urbanowicz// Wprost.- 2000, nr 38, s. 98-100
1412. Tworzenie warunków uczciwej konkurencji w systemie transportu Unii Europejskiej  /Bożenna Kromer.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty 
     Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska.- Nr 5.- (1999), s. 27-32
1413. Tygrys uciekł, został kot: po co Polsce referendum unijne?  /Klaus Bachmann// Polityka.- 2001, nr 27, s. 34-36
1414. Tygrys w klatce: gospodarka polska według Unii Europejskiej  /Danuta Walewska// Rzeczpospolita.- 1996, nr 7, s. 11
1415. Typologie eurokonsumentów na podstawie charakterystyki stylu życia  /Marcin Komor// Marketing i Rynek.- 1997, nr 12, s. 15-18
1416. U progu Europy  /Katarzyna Kołodziejczyk// Rzeczpospolita.- 1996, nr 71, s. 13
  Ø Przed Konferencją Międzyrządową Unii Europejskiej w Turynie
1417. Ubezpieczenia majątkowe w Unii Europejskiej; oprac. z ang. Anna Tulińska  // Prawo Asekuracyjne.- 1996, nr 4, s. 69-75
1418. Ubezpieczenia osobowe w Unii Europejskiej  /oprac. Anna Tulińska// Prawo Asekuracyjne.- 1996, nr 3, s. 69-75 
1419. Ubezpieczenia w Unii Europejskiej  /Barbara Pietrzak// Wiadomości Ubezpieczeniowe.- 2000,  nr 11/12, s. 19-23
1420. Ubogi krewny  /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1997, nr 49, s. 102,104
  Ø Parlament Europejski o planach rozszerzenia Unii o państwa środkowoeuropejskie
1421. Uczestnictwo kobiet w życiu zawodowym i politycznym: polska rzeczywistosć a wymagania Unii Europejskiej  /Zdzisława Janowska// 
     Polityka Społeczna.- 2000, nr 1, s. 15-18
1422. UE [Unia Europejska] konsekwentnie nieprzyjazna USA  /Artur Rojek// Głos.- 2001,  nr 13, s. 5
  Ø Szczyt UE w Sztokholmie
1423. Ulgi inwestycyjne w krajach Unii Europejskiej i w Polsce  /Alicja Ryszkiewicz// Nowe Życie Gospodarcze.- 1999, nr 31, nr 32, s. 29-31, s. 42-43 
1424. Umarł król, niech żyje euro  /Anna Rubinowicz// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 302, s. 8 
1425. Unemployment in the European Community in the light of structural changes  /Anna Zielińska-Głębocka// Argumenta Oeconomica.-
     Nr 3.- (1996), s. 13-35
1426. Unia a Wspólnoty Europejskie  /Joanna Gomuła// Państwo i Prawo.- 1995, z. 12, s. 14-23
1427. Unia albo... unia  /Graham P. Bishop; rozm. przepr. Maria Dunin-Wąsowicz// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 26, s. 13
  Ø Europejska Unia Monetarna
1428. Unia do bicia  /Brigid Laffan; rozm. przepr. Mariusz Kukliński// Wprost.- 2001, nr 25, s. 19-20
  Ø Wokół rozszerzenia Unii Europejskiej
1429. Unia ekonomiczno-walutowa i polski sektor bankowy  /Elżbieta Jantoń-Drozdowska// Europa Wschodu i Zachodu.-[Nr] 3.- (1999), s. 89-96
1430. Unia emerytów  /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1999, nr 35, dod. s. 18-20
  Ø Europejskie systemy ubezpieczeń społecznych
1431. Unia Europejska a człowiek  /Jan Watrak// Zbliżenia Polska-Niemcy.- 1999, nr 2, s. 35-39
1432. Unia Europejska a MERCOSUR: perspektywy współpracy  /Thomas M. Leonard// Studia Europejskie. Warszawa.-2001, nr 1, s. 25-48
1433. Unia Europejska a państwa Azji Wschodniej  /Edward Haliżak.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Europejski.- 2001, nr 1, s. 68-82
1434. Unia Europejska a problemy globalizacji  /Eugeniusz Kośmicki, Tomasz Wałowski// Europa Wschodu i Zachodu.- [Nr] 4.- (2000), s. 96-101
1435. Unia Europejska a Rosja  /Marian Dobrosielski// Dziś.- 2000, nr 10, s. 59-65
1436. Unia Europejska: federacja pilnie poszukiwana  /Ferdinand Kinsky; tł. Beata Wilga, Maciej Wilga// Sprawy Polityczne.- 2000, nr 4, s. 23-49
1437. Unia Europejska i jej wspólna waluta, czyli: opłacać ma się wszystkim  /Klaus Bachmann// Tygodnik Powszechny.-2000, nr 46, s. 5
1438. Unia Europejska - integralna wspólnota Europejczyków  /Konstanty A[dam] Wojtaszczyk.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Europejski.- 
     2000, nr 1, s. 9-21
1439. Unia Europejska - Japonia: przeciwnicy czy partnerzy?  /Jerzy Rymarczyk.- Streszcz. w jęz. ang.// Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki
     Gospodarcze.- Nr 2.- (1997), s. 92-102
1440. Unia Europejska - Japonia: partnerstwo polityczne czy tylko gospodarcze?  /Agnieszka Szklanna.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd
     Europejski.- 2001, nr 1, s. 83-94
1441. Unia Europejska między dążeniem do rozszerzenia a wyzwaniami globalizacji: zapis dyskusji na Konwersatorium Fundacji "Polska 
     w Europie" i Polskiej Rady Ruchu Europejskiego 2 czerwca 2000 roku  /Zygmunt Skórzyński, Witold Orłowski, Krzysztof Popowicz, 
     Roland Freudenstein, Andrzej Wielowieyski, Tadeusz Chabiera, Antoni Kukliński, Zbigniew Wierzbicki, Janusz Kuczyński, Janusz 
     Kochanowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Polska w Europie.- Z. 34.-(2000), s. 46-77
1442. Unia Europejska - Rosja - Polska: dyskusja  /Michał Dobroczyński, Jerzy Kleer, Aleksandra Jasińska-Kania, Jerzy Muszyński, Andrzej 
     Lubbe, Zbigniew Chrupek// Polityka Wschodnia.- 1999, [nr] 2, s. 155-202
1443. Unia Europejska w roku 2000  /Federiga Bindi Calussi, Davide Vicentini; tł. Małgorzata Stachna.- Streszcz. w jęz. ang.// Społeczeństwo.- 
     2001, nr 1, s. 87-94
1444. Unia Europejska walczy z bezrobociem  /Tomasz Kornaś// Najwyższy Czas.- 2001, nr 10, s. XX-XXI
1445. Unia Europejska - wielopłaszczyznowa wspólnota Europejczyków  /Konstanty A[dam] Wojtaszczyk// Edukacja Europejska w Szkole.- 
     2000, nr 1, s. 10-15
1446. Unia Europejska wobec rozszerzenia wspólnoty: (na przykładzie ochrony środowiska)  /Eugeniusz Kośmicki// Przegląd Humanistyczny.- 
     1998, nr 2, s. 57-68
1447. Unia Gospodarcza i Walutowa: aspekty prawne i instytucjonalne  /Jan Barcz// Sprawy Międzynarodowe.- 1999, nr 4,  s. 15-34
   Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1999, nr 4
1448. Unia gospodarcza i walutowa  /Magda Świtała// Polis.- 1998, nr 1, s. 30-31
  Ø Wprowadzenie wspólnej waluty - euro
1449. Unia Gospodarcza i Walutowa - nowe wyzwanie dla integracji europejskiej  /Katarzyna Kołodziejczyk.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd 
     Europejski.- 2000, nr 1, s. 94-111
1450. Unia gospodarcza i walutowa - perspektywy ustanowienia do końca XX w. i wpływ na kształt Unii Europejskiej  /Leokadia Oręziak// 
     Sprawy Międzynarodowe.- 1995, nr 4, s. 45-62
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1995, nr 4
1451. Unia Gospodarcza i Walutowa Unii Europejskiej  /Bartłomiej Nowak// Studia Europejskie. Warszawa.- 2000, nr 4, s. 49-63
1452. Unia gospodarcza i walutowa - wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa  /Nelly Daszkiewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe
     Politechniki Gdańskiej. Ekonomia.- Nr 38.- (2000), s. 13-19
1453. Unia interesów  /Maria Graczyk// Wprost.- 2000, nr 50, s. 100-101
  Ø Walka o wpływy w Unii Europejskiej
1454. Unia otwarta dla kandydatów: szczyt w Nicei: korespondencja z Nicei  /Jędrzej Bielecki// Rzeczpospolita.- 2000, nr 289, s. A6 
1455. Unia państw, narodów i społeczeństw  /Tadeusz Mazowiecki; rozm. przepr. Dariusz Teresiński// Przegląd Organizacji.-1998, nr 5, s. 3-5
  Ø Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej
1456. Unia walutowa w Europie a interes Polski : podyskutujmy o programie "Euro 2006"  /Karol Lutkowski// Nowe Życie Gospodarcze.- 1997,
     nr 6, s. 34-35
1457. Unia wspiera  /Krzysztof Fronczak// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 1, s. 28
  Ø Demonopolizacja rynku energii
1458. Unia wyjątków  /Krzysztof Gołata, Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1999, nr 52, s. 57-59
  Ø Terytoria o specjalnym statusie w obrębie Unii Europejskiej
1459. Unia wyznacza swoje granice: przed spotkaniem "15" na temat przyjęcia nowych członków: korespondencja z Brukseli  /Jędrzej Bielecki//
     Rzeczpospolita.- 1997, nr 289, s. 8
1460. Unia z Grecją  /Kostis Stefanopulos; rozm. przepr. Anna Maria Leonhard// Polityka.- 1996, nr 40, s. 38
  Ø Członkostwo w Unii Europejskiej
1461. Unię stać na dopłaty  /Marian Brzóska; rozm. przepr. Krystyna Naszkowska// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 298, s. 32
  Ø Polityka rolna Unii Europejskiej
1462. Unii nie zbuduje się w referendach  /Pierre Moscovici; rozm. przepr. Marek Ostrowski// Polityka.- 2001, nr 25, s. 35-36
  Ø Opinia publiczna wobec kwestii rozszerzenia UE
1463. Unijne dylematy: szczyt "15" bez zasadniczych decyzji  /Zbigniew Kustosik// Przegląd Tygodniowy.- 2000, nr 26, s. 13
1464. Unijne standardy jakości owoców i warzyw  /Jadwiga Oleszkiewicz// Ekopartner.- 2000, nr 10, s. 33-35
1465. Unijny skręt w lewo  /Jan Krzysztof Bielecki// Rzeczpospolita.- 1999, nr 60, s. 8
1466. Upowszechnianie wiedzy o polityce rolnej Wspólnoty Europejskiej  /Lech Gąsiorowski// Prawo Rolne.- 1994, z. 3, s. 102-108
1467. Uregulowania prawne a programy ramowe  /Marek Zdanowski// Sprawy Nauki.- 1998, nr 3, s. 8-12
  Ø Działalność Unii Europejskiej w dziedzinie nauki i techniki
1468. Urządzenia spawalnicze objęte dyrektywami Unii Europejskiej i zasady oznakowywania znakiem CE /Wiesław Lewandowski// Biuletyn
     Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.- 2000, nr 2, s. 62-66,71-73
1469. Urządzić Europę po swojemu: kończące się właśnie francuskie przewodnictwo w Unii Europejskiej trudno uznać za pasmo sukcesów
      /Teresa Stylińska// Rzeczpospolita.- 2000, nr 286, s. A4   
1470. Urzędnicy Europy: biurokracja w Unii Europejskiej ma złą opinię: korespondencja z Brukseli /Jędrzej Bielecki// Rzeczpospolita.- 1999,
     nr 64, s. 5
1471. Usługi i instytucje finansowe w Unii Europejskiej  /Eugenia Fojcik-Mastalska// Prawo Bankowe.- 1996, nr 2, s. 114-118
1472. Uwagi do Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy Nr R(92)1 w sprawie wykorzystania analizy DNA w postępowaniu karnym 
      /Wanda Stojanowska// Prawo i Medycyna.- Nr 5.- (2000), s. 167-182
1473. Uwagi o perspektywach integracji z Unią Europejską  /Andrzej Koraszewski// Kultura.- 1997, nr 10, s. 47-60
1474. Uwarunkowania ekologiczne działań marketingowych przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej  /Marian Huczek, Jan Wnuk.- Streszcz.
     w jęz. ang.// Finanse, Zarządzanie, Inżynieria.- 1998, nr 3, s. 5-10
1475. Uwarunkowania i założenia europejskiej polityki edukacyjnej  /Janina Poczęsna// Pedagogika Pracy.- [Nr] 34.- (1999), s. 121-126
1476. Uwarunkowania transportu kombinowanego w Europie i w Polsce na przykładzie TTK POLKOMBI S.A. /Grzegorz Kaczanowski// 
     Problemy Ekonomiki Transportu.- 1998, z. 2, s. 81-90
1477. Uwarunkowania zewnętrzne  /Jan Mujżel; rozm. przepr. Marek Misiak.- Zdolność do transformacjicz. 1// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, 
     nr 25, s. 28-29
1478. Uwarunkowania zewnętrzne CAP: implikacje Rundy Urugwajskiej GATT: tł.  /Rob Peters// Wieś i Państwo.- 1995, nr 4, s. 187-191
1479. Użytkowa i ekologiczna ocena oraz klasyfikacja wód - praktyka państw europejskich  /Danuta Kudelska, Hanna Soszka.- Streszcz. w jęz. 
     ang.// Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych.- Nr 9.- (1996), s. 75-91
1480. VAT [Value Added Tax] w krajach Unii Europejskiej  /Jan Głuchowski// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.- 1997, 
      nr 1/2, s. 39-60
1481. Vatobranie  /Piotr Andrzejewski// Wprost.- 2001, nr 9, s. 42-43
  Ø Uregulowania podatkowe w Polsce i krajach Unii Europejskiej
1482. VI Okresowy Raport Komisji Europejskiej na temat społecznej i ekonomicznej sytuacji w regionach UE - streszczenie // Studia Regionalne 
      i Lokalne.- 2000, nr 2, s. 149-165
1483. W drodze do Nicei: korespondencja z Brukseli  /Marek Orzechowski// Tygodnik Powszechny.- 2000, nr 49, s. 1, 6
  Ø Przygotowania do szczytu państw Unii Europejskiej
1484. W drodze do państwa europejskiego  /Dariusz Hybel// Najwyższy Czas.- 2001, nr 51/52, s. X-XI
  Ø Debaty nad reformą Unii Europejskiej
1485. W drodze do wspólnot  /Zbigniew Żukowski// Przegląd Techniczny.- 1998, nr 23, s. 10-11,23
  Ø Instytucje Unii Europejskiej i procedury negocjacyjne
1486. W drodze od Eurolandu do Eurofederacji  /Jędrzej Krakowski// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 134, s. 28
1487. W grupie wielkich mocarstw  /Andrzej Bratkowski, Jacek Rostowski// Rzeczpospolita.- 2001, nr 27, s. A9
  Ø Spotkanie państw Unii Europejskiej w Nicei
1488. W kierunku wspólnej polityki przemysłowej UE: droga do Unii Europejskiej  /Ewa Synowiec// Nowe Życie Gospodarcze.- 1996,
      nr 40, s. 14-17
1489. W labiryncie eurolandu  /Krzysztof Kęciek// Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 2, s. 18-19
  Ø Wspólna waluta Unii Europejskiej
1490. W poszukiwaniu modelu ochrony banków danych - regulacja proponowana w Unii Europejskiej /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// 
     Kwartalnik Prawa Prywatnego.- 1995, z. 4, s. 471-498
1491. W ramach przyszłości  /Irena Fober.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Techniczny.- 1999, nr 16, s. 8-9
  Ø Udział Polski w 5. Programie Ramowym UE w zakresie współpracy naukowo-technicznej
1492. W stronę europejskiego finalit‚ politique  /Paweł Świeboda.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Europejski.- 2000, nr 1, s. 187-202
1493. W świecie bezrobocia  /Marta Postuła// Nowe Życie Gospodarcze.- 2001, nr 19, s. 4-7
1494. W trosce o zasoby wodne Europy - polityka Wspólnot Europejskich  /Paweł Gałka.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Ekopartner.- 1998, nr 6, s. 22-23
1495. W Unii nie ma miejsca dla Rosji  /Jerzy Łukaszewski// Rzeczpospolita.- 2001, nr 254, s. A6 
1496. Walka o przetrwanie: wprowadzenie euro przyspieszy konsolidację w europejskim sektorze bankowym  /Łukasz Knap// Gazeta Bankowa.-
     1998, nr 6, s. 10
1497. Waluta to zaledwie początek: tworzenie EMU jest procesem politycznym  /Helmut Schlesinger// Gazeta Bankowa.-1996, nr 42, s. 1, 21
1498. Warianty instytucjonalne procesów integracyjnych w Unii Europejskiej  /Monika Malik.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia Polityczne.- Nr 8.- 
     (1998), s. 81-90
1499. Warstwowanie w badaniach reprezentacyjnych dochodów gospodarstw rolnych (FADN)  /Dariusz Osuch// Wiadomości Statystyczne.- 
     2001, nr 2, s. 23-35
1500. Wartości uniwersalne w strategii ekologicznej integrującej się Europy  /Leonard Łukaszuk// Studia Europejskie.- 1997, nr 4, s. 61-72
1501. Warunki i formy skutecznego lobbingu: lobbing w UE  /Krystyna Michałowska-Gorywoda// Nowe Życie Gospodarcze.- 2001, nr 7, s. 18-19
1502. Warunki prawne podejmowania działalności bankowej w Unii Europejskiej i w Polsce  /Lesław Góral// Przegląd Ustawodawstwa 
      Gospodarczego.- 1996, nr 9, s. 17-23
1503. Warunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej i w Polsce /Krystyna Kowalska, Zenon Mniszak// Zeszyty
     Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.- 1999, nr 3, s. 19-32
1504. Ważniejsze zagadnienia omawiane w dokumencie Green Paper  /Zofia Owczarek// Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej / Stowarzyszenie 
     Księgowych w Polsce.- T. 41.- (1997), s. 145-149
  Ø Dokument dotyczący roli i odpowiedzialności biegłego rewidenta
1505. Wdrażanie europejskiej dyrektywy 97/23/EC o urządzeniach ciśnieniowych w aspekcie jakościowym /Janusz Grabka.- Streszcz. w jęz. ang. 
      ros.// Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.- 2000, nr 5, s. 127-130, 135-136
1506. Wertepy polityczno-prawnej edukacji wsi: popis ignorancji o wspólnotowym rolnictwie  /M.B.// Prawo Rolne.- 1997, z. 3, s. 104-106
  Ø Polem. z: Mniej dotować eurochłopa /Monika Dzierżyńska-Nowak// Gazeta Wyborcza. - 1997, nr 162
1507. Wędrówki zawodowe adwokatów po Europie: swoboda świadczenia usług prawniczych na terenie Unii Europejskiej: skrót przem. 
      /Hellmuth Bartsch; tł. Ewa Monika Kowalczyk// Palestra.- 1999, nr 3/4, s. 148-157
1508. Wiara, nadzieja i fakty  /Marta Łazarowicz// Gazeta Bankowa.- 1999, nr 2, s. 7-9
  Ø Przyjęcie euro przez rynki finansowe
1509. Wiatr w żagle  /Danuta Hübner// Rzeczpospolita.- 1997, nr 166, s. 4
  Ø Kwestia członkostwa Polski w Unii Europejskiej
1510. Widowisko sportowe a prawo autorskie  /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
     Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67.- (1996), s. 19-35
1511. Wiedniowi kazania nie pomogą  /Krzysztof Michalski; rozm. przepr. Michał Cichy// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 55, s. 14-16
  Ø Reakcja Unii Europejskiej na dymisję Jörga Haidera z funkcji szefa Wolnościowej Partii Austrii
1512. Wielka Brytania wobec rozszerzenia Unii Europejskiej  /Franciszek Gołembski// Sprawy Międzynarodowe.- 1998, nr 2, s. 35-40
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1998, nr 2
1513. Wielka wizja i niefortunne detale: z Unią Europejską czy osobno  /Noel Malcolm; tł. J.K.// Gazeta Polska.- 1997, nr 8, s. 16-17
1514. Wielka wymiana  /Małgorzata Pokojska// Gazeta Bankowa.- 2001, nr 50, s. 5-6
  Ø Wprowadzenie do obiegu euro
1515. Wielki dwumecz: euro kontra dolar  /C. Fred Bergsten; tł. z ang. Katarzyna Kubala// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 44, s. 12-13
1516. Wielkość dla wielkich  /Marta Łazarowicz// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 48, s. 16-17
  Ø Projekty połączenia dziewięciu giełd europejskich
1517. Wielkość gospodarstw domowych w Unii Europejskiej, Polsce i województwie szczecińskim  /Józef Hozer, Mirosława Gazińska, 
     Katarzyna Wawrzyniak.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki / Uniwersytet Szczeciński.- 
     Nr 5.- (1996), s. 35-40
1518. Wielkość na miarę Europy: szesnaście polskich województw na tle regionów UE  /Jędrzej Bielecki// Rzeczpospolita.-1998, nr 179, s. 6
1519. Wierzymy w euro  /Andrzej S. Bratkowski, Jacek Rostowski// Rzeczpospolita.- 1999, nr 97, s. 8
1520. Więcej głosów dla Niemiec: korespondencja z Nicei  /Jędrzej Bielecki// Rzeczpospolita.- 2000, nr 286, s. A4
  Ø Szczyt Unii Europejskiej
1521. Więcej minusów niż plusów  /Andrzej Sopoćko, Stanisław Wilczyński// Rzeczpospolita.- 1998, nr 118, s. 18
  Ø Fragm. raportu "Ochrona konsumenta usług bankowych w Unii Europejskiej i w Polsce"
1522. Więcej niż dobry interes: Stany Zjednoczone popierają rozszerzenie Unii Europejskiej: skrót ref.  /E. Anthony Wayne; tł. Krzysztof 
      Darewicz// Rzeczpospolita.- 2001, nr 267, s. A12 
1523. Większa Europa  /Eugeniusz Kośmicki// Dziś.- 1999, nr 8, s. 44-54
1524. Większa Europa, lepsza Europa: tł.  /Robin Cook// Rzeczpospolita.- 1997, nr 177, s. 6 
1525. Wir werden viele Probleme in Europa nur gemeinsam lösen können  /Markus Meckel; rozm. przepr. Katarzyna Sokołowska.- Tekst 
      również w jęz. pol.// Zbliżenia Polska-Niemcy.- 2000, nr 1, s. 5-12
1526. Witaj Europo  /Adam Krzemiński// Polityka.- 1999, nr 1, s. 3-6, 8
  Ø Wspólna waluta Unii Europejskiej
1527. "Wizja i możliwości. O nowy kierunek w integracji europejskiej": wystąpienie ministra Władysława Bartoszewskiego w Centre for
      European Policy Studies (CEPS) w Brukseli 25 lipca 2000 r.  // Studia Europejskie. Warszawa.- 2000, nr 3, s. 159-168
1528. Własność intelektualna własnością Unii Europejskiej?  /Maria Kurpik// Gutenberg.- 2000, nr 2, s. 25-27
  Ø Programy badawcze dostępne dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej
1529. Włączenie acquis Schengen w ramy prawne Unii Europejskiej  /Karolina Rokicka// Studia Europejskie. Warszawa.-2000, nr 2, s. 75-90
1530. Włoch w stajni Augiasza  /Jürgen Wahl; tł. WP// Tygodnik Powszechny.- 1999, nr 16, s. 6
  Ø Nowy przewodniczący Komisji Europejskiej EU
1531. Włochy wobec rozszerzenia Unii Europejskiej  /Krzysztof Szczepanik// Sprawy Międzynarodowe.- 1998, nr 2, s. 55-62
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1998, nr 2
1532. Wnioski Prezydencji Rady Europejskiej, Helsinki, 10-11 grudnia 1999 r.  // Studia Europejskie.- 2000, nr 1, s. 115-132
1533. Woda bez granic  /Zygmunt Jazukiewicz// Przegląd Techniczny.- 2000, nr 34/35, s. 10-11
  Ø Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki wodnej
1534. Wojna bananowa: kto wygra bitwę celną, do której stanęły Stany Zjednoczone i Unia Europejska? /Juliusz Urbanowicz// Wprost.- 1999,
      nr 12, s. 90-91
1535. Wojna o Kiloland: czy Unia Europejska uniezależni swoją politykę obronną od USA?  /Tomasz Wróblewski// Wprost.-1999, nr 42, s. 100-102
1536. Wokół opcji "dwóch zer"  /Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 30, s.16-17
  Ø O propozycji liberalizacji handlu rolnego między Polską a Unią Europejską
1537. Wokół problemów jutra polityki rolnej Wspólnoty Europejskiej w świetle dokumentu Komisji - "Agenda 2000" // Prawo Rolne.- 1997, z. 4, 
      s. 47-78
1538. Wokół trudnych rozmów o rolnictwie  /Katarzyna Duczkowska-Małysz// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 33, s. 36-37
  Ø Negocjacje z Unią Europejską
1539. Wolnościowa Partia Austrii (FP(tm)) wobec rozszerzenia Unii Europejskiej  /Zbigniew Zaręba// Studia Europejskie. Warszawa.- 2000, nr 3,
     s. 61-86
1540. Wpływ euro na działalność podmiotów gospodarczych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce /Arkadiusz Borowiec.-Streszcz. w jęz. ang.// 
     Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie.- Z. 27.- (1999), s. 5-16
1541. Wpływ europejskiej integracji monetarnej na strategie banków komercyjnych  /Władysław Baka// Prawo Bankowe.-2000, nr 3, s. 23-31
1542. Wpływ modyfikacji polityki strukturalnej na wydatki z budżetu Unii Europejskiej w latach 2000-2006 i wnioski dla Polski  /Dorota Czykier-
     Wierzba.- Streszcz. w jęz. ang.// Bank i Kredyt.- 2001, nr 1/2, s. 31-48
1543. Wpływ polityki Banku Centralnego i EMU na konkurencyjność polskich instytucji finansowych /Paweł Kłosiewicz, Janusz A[rtur] 
     Krzyżewski// Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej.- T. 80.- (2000), s. 180-215
1544. Wpływ procesów integracyjnych na przemiany w organizacji dystrybucji  /Władysław Szczepankiewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace
     Naukowe Profesjonalnej Szkoły Biznesu - Szkoły Wyższej w Krakowie.-Nr 4/5.- (1999), s. 98-113
1545. Wpływ procesu harmonizacji podatkowej państw Unii Europejskiej na polski system podatkowy /Jolanta Szołno-Koguc// Finanse, 
     Bankowość, Ubezpieczenia.- 1999, z. 1, s. 161-172
1546. Wpływ Programu Rynku Wewnętrznego na kształtowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw europejskich - identyfikacja szans 
     i zagrożeń  /Joanna Nowaczek// Studia Europejskie. Toruń.- T. 2.- ([1997]), s. 105-129
1547. Wprowadzenie do problematyki Unii Europejskiej  /Anna Ogonowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Biblioteczny.-1995, z. 3/4, s. 243-254
1548. Wprowadzenie euro - geneza, kluczowe decyzje, aspekty prawne  /Konrad Szeląg.- Streszcz. w jęz. ang.// Bank i Kredyt.- 1998, nr 10, s. 14-24
1549. Wprowadzenie zunifikowanego systemu rachunkowości rolnej jako jeden z priorytetów Narodowego Programu Przygotowania Polski 
     do członkostwa w Unii Europejskiej  /Marta Błąd// Acta Scientifica Academiae Ostroviensis.- Z. 2.- (1999), s. 154-163
1550. Wschodnia granica Zachodu: korespondencja z Brukseli  /Jędrzej Bielecki// Rzeczpospolita.- 1999, nr 288, s. A6
  Ø Szczyt Unii Europejskiej w Helsinkach
1551. Wspólna dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej  /Barbara Majewska-Jurczyk// Gospodarka Narodowa.-1998, nr 4, s. 51-73
1552. Wspólna Europa  /Piotr Cywiński// Wprost.- 1999, nr 14, s. 97-99
  Ø Berliński szczyt Unii Europejskiej
1553. Wspólna polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej a system bezpieczeństwa ONZ: aspekty prawne i polityczne  /Cezary Mik// Przegląd 
      Zachodni.- 1996, nr 2, s. 11-37
1554. Wspólna polityka budżetowa  /Magdalena Kąkol// Biuletyn Europejski.- [T.] 4.- (1998), s. 327-353
1555. Wspólna polityka handlowa  /Jarosław Kuśpit// Biuletyn Europejski.- [T.] 4.- (1998), s. 93-114
1556. Wspólna polityka handlowa UE i jej skutki dla polskiego handlu zagranicznego po uzyskaniu członkostwa  /Ewa Latoszek// Sprawy 
     Międzynarodowe.- 1999, nr 3, s. 5-24
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1999, nr 3
1557. Wspólna polityka ochrony środowiska  /Mariusz Sagan// Biuletyn Europejski.- [T.] 4.- (1998), s. 217-263
1558. Wspólna polityka przemysłowa  /Bogumiła Mucha-Leszko// Biuletyn Europejski.- [T.] 4.- (1998), s. 171-190
1559. Wspólna polityka regionalna  /Aleksandra Maciaszczyk// Biuletyn Europejski.- [T.] 4.- (1998), s. 265-302
1560. Wspólna polityka regionalna UE  /Piotr Baliński// Biuletyn Europejski.- [T.] 2.- (1996), s. 25-47
1561. Wspólna polityka rolna  /Maria Ciepielewska// Biuletyn Europejski.- [T.] 4.- (1998), s. 27-65
1562. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej: tł.  /Dirk Ahner// Wieś i Państwo.- 1995, nr 4, s. 175-185
1563. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a strategia dla rolnictwa Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyjnym  /Maria 
     Ciepielewska// Biuletyn Europejski.- [T.] 1.- (1995), s. 67-92
1564. Wspólna polityka rolna Wspólnoty Europejskiej  /Marta Błąd// Phaenomena.- T. 3.- (1996), s. 153-164
1565. Wspólna polityka społeczna  /Magdalena Kąkol, Agnieszka Osińska// Biuletyn Europejski.- [T.] 4.- (1998), s. 115-151
1566. Wspólna polityka transportowa  /Aleksandra Maciaszczyk// Biuletyn Europejski.- [T.] 4.- (1998), s. 67-91
1567. Wspólna polityka w dziedzinie badań naukowych i technologii  /Bartosz Jóźwik, Magdalena Kąkol, Bogumiła Mucha-Leszko// Biuletyn
     Europejski.- [T.] 4.- (1998), s. 191-216
1568. Wspólna polityka w dziedzinie konkurencji  /Bogumiła Mucha-Leszko// Biuletyn Europejski.- [T.] 4.- (1998), s. 303-326
1569. Wspólna polityka wewnętrzna i wymiar sprawiedliwości  /Włodzimierz Fehler// Edukacja Europejska w Szkole.- 2000, nr 1, s. 29-35
  Ø Państwa Unii Europejskiej
1570. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej  /Stanisław L. Stebelski// Sprawy Międzynarodowe.- 1997, nr 3, s. 23-44
  Ø Toż w wesji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1997, nr 3
1571. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Unii Europejskiej  /Wojciech Zieliński// Edukacja Europejska w Szkole.- 2000, nr 1, s. 22-29
1572. Wspólna waluta czy wspólna Europa  /Jan Krzysztof Bielecki// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 13, s. 1, 21
1573. Wspólna waluta europejska  /Tadeusz Sporek// Przegląd Zachodni.- 1996, nr 2, s. 159-170
1574. Wspólna waluta europejska rezultatem długotrwałych dążeń  /Armand Pujal; tł. Katarzyna Skawina.- Streszcz. w jęz. fr.// Przegląd 
     Powszechny.- 1997, nr spec. 1, s. 106-111
1575. Wspólna waluta Europy: tł. z ang.  // Nowe Życie Gospodarcze.- 1997, nr 44, s. 57-60
  Ø Europejska Unia Monetarna
1576. Wspólnota wirtualna: czy Unia Europejska jeszcze istnieje?  /Klaus Bachmann// Wprost.- 2001, nr 27, s. 90-91
1577. Wspólnotowy rynek pracy  /Andrzej Jakubik// Tygodnik Solidarność.- 1999, nr 51, dod. s. II
1578. Wspólnoty terytorialne w Unii Europejskiej - próba charakterystyki  /Krzysztof Tomaszewski.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Europejski.- 
     2001, nr 1, s. 335-349
1579. Wspólny dom  /Magdalena Mazińska; rozm. przepr. Krystyna Strużyna// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 34, s. 5
  Ø Przystosowanie systemu szkolnego w Polsce do obowiązującego w krajach Unii Europejskiej
1580. Wspólny kłopot  /Leszek Jerzy Jasiński// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 26, s. 17
  Ø Polityka rolna Unii Europejskiej
1581. Wspólny raport o zatrudnieniu 2000: Polska - Unia Europejska  /Jakub Wojnarowski// Rynek Pracy.- 2000, nr 10, s. 57-69
1582. Wspólny rynek finansowy UE i EMU - integracja czy dezintegracja?  /Włodzimierz Szpringer// Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania
      Gospodarki Narodowej.- T. 80.- (2000), s. 157-179
1583. Wspólny rynek pracy czy asymetria integracji?  /Mieczysław Kabaj// Gospodarka Narodowa.- 1998, nr 7, s. 1-26
1584. Współczesna polska polityka społeczna na tle Unii Europejskiej: konferencja polityków społecznych  /Beata Kaczyńska// Polityka 
     Społeczna.- 2000, nr 10, s. 34-39
1585. Współczesne europejskie migracje międzynarodowe a dynamika procesów integracyjnych  /Marek Okólski.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia 
     Socjologiczne.- 2001, nr 1, s. 33-54
1586. Współczesne kierunki kształcenia archiwistów w Unii Europejskiej  /Tadeusz Wujek// Archiwista Polski.- 1997, nr 2, s. 43-45
1587. Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem  /Barbara Passini// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 1, s. 13-16
1588. Współpraca banków i innych instytucji finansowych oraz niefinansowych z GIIF de lege ferenda w świetle doświadczeń wybranych państw
     dostosowujących rozwiązania prawno-organizacyjne do standardów UE: ref.  /Wiesław Jasiński// Zarządzanie i Edukacja.- 1999, nr 6, s. 43-61
1589. Współpraca Krajów Unii Europejskiej po DLM-Forum  /Hubert Wajs// Archiwista Polski.- 1998, nr 3, s. 65-69
1590. Współpraca międzynarodowa wspólnot samorządowych w Europie  /Roman Sowiński// Europa Wschodu i Zachodu.-[Nr] 3.- (1999), s. 79-83
1591. Współpraca naukowo-techniczna z krajami trzecimi: Unia Europejska  /Marek Zdanowski// Sprawy Nauki.- 1998, nr 2, s. 10-12
1592. Współpraca Unii Europejskiej z krajami Europy Środkowej i Wschodniej  /Jarosław Kuśpit// Biuletyn Europejski.- [T.] 3.- (1997), s. 71-90
1593. Współpraca w zakresie rachunków Nostro i Loro - krajowych banków komercyjnych z bankami zagranicznymi w świetle polskich 
     przepisów dewizowych  /Stefan Jerzak// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 2000, nr 12, s. 23-24
1594. Współraca Unii Europejskiej z krajami Ameryki Łacińskiej  /Anna Dziołak// Biuletyn Europejski.- [T.] 3.- (1997), s. 177-204
1595. Wstępne wejrzenie w reformę wspólnej polityki rolnej z 1999 roku i uregulowania poprzedzające przystąpienie do Unii Europejskiej 
      /Luigi Costato; tł. z wł. Małgorzata Andrzejewska// Prawo Rolne.- 1999, z. 3, s. 27-55
1596. Wstyd rzeźnika: czy choroba szalonych krów zmieni zachodnioeuropejskie rolnictwo?: korespondencja z Brukseli  /Marek Orzechowski//
     Tygodnik Powszechny.- 2001, nr 12, s. 6
1597. Wszyscy albo nikt: Unia Walutowa  /Maria Dunin-Wąsowicz// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 12, s. 10
1598. Wszystko, co dzieje się w Unii, to targ i kompromis  /Elissavet Papazoi; rozm. przepr. Teresa Stylińska// Rzeczpospolita.- 2000, nr 268, s. A8
  Ø Grecja wobec rozszerzenia Unii Europejskiej
1599. Wybrane aspekty bezrobocia w krajach EWG (Unii Europejskiej)  /Bogusława Puzio-Wacławik.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / 
     Akademia Ekonomiczna w Krakowie.- Nr 450.- (1995), s. 21-29
1600. Wybrane aspekty edukacji środowiskowej w krajach członkowskich Unii Europejskiej  /Walter Leal Filho; tł. Katarzyna Jaskólska-Węgierek//
      Kwartalnik Pedagogiczny.- 1994, nr 3, s. 143-153
1601. Wybrane aspekty problematyki narkomanii w krajach Unii Europejskiej  /Magdalena Ickiewicz-Sawicka.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty 
      Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie.- Z. 4.- (1999), s. 197-207
1602. Wybrane aspekty układu stowarzyszeniowego Polski z Unią Europejska  /Eugeniusz Tegler.- Streszcz. w jęz. niem.// Europa Regionum.- 
     T. 1.- (1996), s. 169-183
1603. Wybrane działania Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska miejskiego  /Romana Koczorowska// Gazeta Obserwatora
     IMGW.- 1996, [nr] 5, s. 14-15
1604. Wybrane problemy polskiego prawa pracy wobec standardów Unii Europejskiej  /Agnieszka Zalewska-Fowler// Palestra.- 1996, nr 9/10, 
     s. 85-91
1605. Wybrane wskaźniki rozwoju budownictwa w krajach Unii Europejskiej i stowarzyszonych  /Mariusz Sochacki// Problemy Rozwoju 
     Budownictwa.- 1997, nr 1, s. 55-65
1606. Wybrane wytyczne Unii Europejskiej dotyczące ujednolicenia przepisów z zakresu ochrony własności intelektualnej a polskie prawo 
      autorskie  /Małgorzata Byrska.- Streszcz. w jęz. ang. niem.// Problemy Prawne Handlu Zagranicznego.-T. 18.- (1995), s. 139-168
1607. Wybrane zagadnienia wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce  /Olgierd Lissowski.- Streszcz. w jęz. 
     ang.// Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie.- Z. 23.-(1998), s. 37-52
1608. Wybrane zagadnienia z raportu na temat paliw ciekłych  /Zygmunt Parczewski.- Streszcz. w jęz. ang.// Polityka Energetyczna.- 2000, z. 2,
     s. 33-100
1609. Wydajność pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej  /Zdzisława Czyżowska, Stefan Felbur// Praca i Zabezpieczenie Społeczne.- 1995,
      nr 12, s. 1-13
1610. Wykaz traktatów Rady Europy (1949-1963)  /Renata Szafarz// Studia Prawnicze.- 1997, z. 2, s. 113-117
1611. Wykonywanie przepisów Dyrektywy Seveso oraz zagrożenia poważnymi awariami w państwach UE  /Jerzy S[tanisław] Michalik.-
     Poważne awarie chemiczne//  Bezpieczeństwo Pracy.- 2000, nr 10, s. 13-17
1612. Wymagania i porównywanie kwalifikacji zawodowych w integrującej się Europie  /Zbigniew Kramek, Marzena Bochniak// Pedagogika 
     Pracy.- [Nr] 37.- (2000), s. 65-68
1613. Wymiana handlowa Polski z państwami Unii Europejskiej  /Paweł Wieczorek// Sprawy Międzynarodowe.- 1997, nr 3, s. 97-110
  Ø Toż w wesji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1997, nr 3
1614. "Wymiar północny" Unii Europejskiej  /Agnieszka Mazur-Barańska// Sprawy Międzynarodowe.- 2000, nr 2, s. 103-116
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 2000, nr 2
1615. Wymienialność złotówki i polityka kursowa jako element strategii przedczłonkowskiej do Unii Europejskiej  /Katarzyna Żukrowska.- 
     Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Europejski.- 2001, nr 1, s. 119-137
1616. Wyniki sondażu Eurobarometru  /Barbara Pokorska// Handel Wewnętrzny.- 1996, nr 4, s. 38-45
  Ø Badania opinii publicznej w krajach Unii Europejskiej
1617. Wyprawa w nieznane  /Christian Wernicke; tł. z niem. R.S.// Europa.- 1998, nr 2, s. 48-49
  Ø Rozszerzenie Unii Europejskiej
1618. Wysokie pokoje i przedsionek; Zimny spokój i własny wysiłek: uzup.  / Valéry Giscard dEstaing, Helmut Schmidt; tł. Jan Sęk / Jan 
     Krzysztof Bielecki// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 111, s. 9-11
  Ø Rozszerzenie Unii Europejskiej na kraje Europy Środkowej
1619. Wyścig pracy: pracujemy pięć razy mniej wydajnie niż obywatele Unii Europejskiej  /Michał Zieliński// Wprost.- 2000, nr 38, s. 44-45
1620. Wywiad Victora Martineza Reyesa z Eneko Landaburu, dyrektorem generalnym Dyrekcji do spraw Rozszerzenia Komisji Europejskiej, 
      Bruksela, 13 grudnia 2000 roku  /tł. z hisz. V. Martinez Reyes// Przegląd Europejski.- 2001, nr 1, s. 291-299
  Ø O negocjacjach Polski z UE
1621. Wyzwania kwalifikacyjne w krajach partnerskich i członkowskich Unii Europejskiej  /Bernard Buck; tł. Beata Kowalczyk// Edukacja
      Dorosłych.- 1996, nr 4, s. 25-29
  Ø System szkolnictwa zawodowego
1622. Wyzwanie bez precedensu  /John Eatwell; tł. z ang. Katarzyna Kubala// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 6, s. 12-13
  Ø Fragm. pracy "Czy jeszcze jedna akcesja? Socjaldemokratyczna ocena aspektów ekonomicznych i politycznych powiększenia Unii Europejskiej"
1623. Wyzwanie dla producentów: strefa euro  /Urszula Płowiec// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 11, s. 28
1624. Z czym do Europy?  /Julian Auleytner; rozm. przepr. Justyna Hofman-Wiśniewska// Przegląd Tygodniowy.- 1996, nr 25, dod. s. I
  Ø Polityka społeczna w Polsce i krajach Unii Europejskiej
1625. Z działalności wydawniczej Krajowego Biura EURYDICE: edukacja w krajach Unii Europejskiej  /Wiktor Rabczuk// Oświatowiec.- 1999,
     [nr] 4, s. 43-49
1626. Z maszynami tak jak w Unii  /Andrzej Kowerski// Atest.- 1997, nr 7, s. 34-36
  Ø Ujednolicenie systemu certyfikacji maszyn na znak bezpieczeństwa do wymogów UE
1627. Z nordyckiej perspektywy  /Stefan Abner// Kultura.- 1998, nr 12, s. 29-35
1628. Z sierpem na żniwa  /Ewa Mazur// Tygodnik Solidarność.- 1999, nr 28, s. 11
  Ø Likwidacja stref wolnocłowych w krajach Unii Europejskiej
1629. Z "Sokratesem" i "Leonardem" do Europy  /Marta Winiarska// Nowa Szkoła.- 1997, nr 2, s. 40-41
  Ø Europejskie programy oświatowe
1630. Z własnej inicjatywy  /Clive Wilkinson; rozm. przepr. Teresa Radzimińska// Nowe Życie Gospodarcze.- 1999, nr 27, s. 15
  Ø Współpraca Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Unii Europejskiej z Polską
1631. Za chlebem  /Krzysztof Gołata, Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 1998, nr 18, s. 46-48
  Ø Rynek pracy w krajach członkowskich Unii Europejskiej
1632. Za dziesięć lat w Europie...: jak Europę przyszłości widzą eksperci  /Jacek Pawlicki// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 285, s. 17
1633. Za nasze i wasze  /Grzegorz Cydejko// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 2, s. 1, 8
  Ø Program pomocy gospodarczej PHARE
1634. Za waszą i naszą godność  /Vaclav Bielohradsky; tł. JAS// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 98, s. 14
  Ø List otwarty dot. ograniczenia prawa do życia i pracy w krajach Unii Europejskiej
1635. Za wcześnie na unię walutową: wyw.  /George Soros; oprac. Alina Białkowska-Gużyńska// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 13, s. 9
1636. Zabawka trochę za skomplikowana  /Edmund Szot// Rzeczpospolita.- 2000, nr 88, s. A12
  Ø Polityka rolna w kontekście integracji z Unią Europejską
1637. Zachęcać czy nie zachęcać?  /Agnieszka Nowak// Nowe Życie Gospodarcze.- 1996, nr 21, s. 56-57
  Ø Dążenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji z Unią Europejską
1638. Zachodni fiskus kosi progresywnie  /Izabela Bolkowiak, Marzena Majewicz// Europa.- 1998, nr 6, s. 37-38
1639. Zachowania konsumpcyjne polskich gospodarstw domowych na tle krajów Unii Europejskiej  /Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło//
     Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów.- Z. 19.- (2001), s. 166-175
1640. Zagadnienia bezpieczeństwa w stosunkach Unia Europejska - Stany Zjednoczone: współpraca czy rywalizacja?  /Dariusz Milczarek// 
     Studia Europejskie.- 1999, nr 1, s. 107-129
1641. Zagraniczna polityka ekonomiczna Unii Europejskiej  /Bogumiła Mucha-Leszko// Biuletyn Europejski.- [T.] 3.- (1997), s. 47-62
1642. Zagubiony kamień: Traktat Nicejski: po co nam Europa?  /Marek Ostrowski// Polityka.- 2001, nr 10, s. 32-34
1643. Zakaz dyskryminacji płacowej ze względu na płeć w prawie Wspólnot Europejskich  /Irena Boruta// Praca i Zabezpieczenie Społeczne.- 
     1995, nr 11, s. 22-30
1644. Zakłady ubezpieczeń a system powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych  /Aldona Wnęk, Andrzej Abramczuk.-Streszcz. w jęz. ang.// 
     Prawo Asekuracyjne.- 2000, nr 1, s. 58-70
1645. Zakres realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE  /Joanna Starzyk// Sprawy Międzynarodowe.-1999, nr 2, s. 169-186
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1999, nr 2
1646. Zalecenia w sprawie pośredników ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej  /Józef Michalak// Wiadomości Ubezpieczeniowe.- 1997, nr 9/10,
     s. 55-58
1647. Założenia i kierunki reform  /Ewa Latoszek// Nowe Życie Gospodarcze.- 1999, nr 26, s. 40-42
  Ø Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej
1648. Zamówienia publiczne w Polsce, Austrii i innych krajach Unii Europejskiej  /Arkadiusz Borowiec.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe 
     Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie.- Z. 28.- (2000), s. 25-34
1649. Zapobieganie awariom przemysłowym i ograniczanie ich skutków w Unii Europejskiej: (przepisy Dyrektywy Seveso)  /Jerzy S[tanisław] 
     Michalik// Bezpieczeństwo Pracy.- 1998, nr 3, s. 24-28
1650. Zapomnijcie o koronie  /Anna Mackiewicz// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 227, s. 23
  Ø Referendum w sprawie przystąpienia do unii walutowej
1651. Zapraszamy do stołu: tł.  /Francisco Seixas da Costa// Wprost.- 1998,  nr 49, s. 98-99
  Ø Unia Europejska
1652. Zarys funkcjonowania systemów bankowych w Unii Europejskiej  /Jolanta Matuszewska// Zeszyt Naukowy. Wydział Ekonomii 
     i Zarządzania / Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie.- 2000, z. 2, s. 85-102
1653. Zarys systemu statystyki społecznej w Unii Europejskiej  /Jan Kordos.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Wiadomości Statystyczne.- 1998, nr 3,
     s. 52-66
1654. Zarządzanie społecznymi zasobami mieszkaniowymi w krajach Unii Europejskiej: konferencja w Nunspeed w Holandii (26-27 lutego 1998 r.) 
     /Wanda Urbańska// Sprawy Mieszkaniowe.- 1998, z. 1/2, s. 123-126
1655. Zasada równości kobiet i mężczyzn na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy  /Alicja Grześkowiak// Ethos.- 1995, nr 1, s. 57-75
1656. Zasada subsydiarności a samorządność terytorialna w Unii Europejskiej  /Anna Zielińska-Głębocka// Sprawy Międzynarodowe.- 1998, nr 4,
     s. 31-46
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1998, nr 4
1657. Zasada subsydiarności w Traktacie z Maastricht o Unii Europejskiej  /Jan Wiktor Tkaczyński// Samorząd Terytorialny.- 1998, nr 10, s. 49-68
1658. Zasada subsydiarności w Unii Europejskiej  /Krzysztof Tomaszewski// Edukacja Europejska w Szkole.- 2000, nr 2, s. 99-105
1659. Zasady demokracji a Unia Europejska  /Eugeniusz Kośmicki// Dziś.- 2000, nr 8, s. 25-36
1660. Zasady dobrego systemu podatkowego i standardy harmonizacyjne Unii Europejskiej jako determinanty budowy racjonalnego systemu
     podatkowego w Polsce  /Grzegorz Szczodorowski// Polityka Gospodarcza.- Nr 1.- (1999), s. 173-184
1661. Zasady funkcjonowania zakładów pracy chronionej w krajach Unii Europejskiej  /Monika Drygała// Bezpieczeństwo Pracy.- 2000, nr 3, s. 20-23
1662. Zasady jednolitego rynku a transport morski  /Monika Drobysz.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Instytutu Morskiego.- 2000, nr 2,
     s. 23-30
1663. Zasady konkurencji w odniesieniu do łączenia i koncentracji przedsiębiorstw w Unii Europejskiej  /Barbara Majewska-Jurczyk.- Streszcz. 
     w jęz. ang.// Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia.- Nr 6.- (1999), s. 115-127
1664. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej  /Jerzy Szewczyk// Zastosowania Ergonomii.- 1999, nr 1, s. 127-136
1665. Zautomatyzowana informacja Unii Europejskiej w Polsce  /Marta Grabowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Biblioteczny.- 1995, z. 3/4, 
     s. 279-282
1666. Zawód negocjator: kto wprowadza Europę -rodkową do Unii Europejskiej  /Andrzej Szoszkiewicz// Wprost.- 2000, nr 34, s. 40-41
1667. Zbliżanie polskich wymagań fitosanitarnych do zaleceń Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO i przepisów prawa żywnościowego
     Wspólnoty Europejskiej  /Józef Paliwoda// Prawo Rolne.- 1996, z. 2, s. 29-56
1668. Zdolności akumulacyjne sektora małych i średnich przesiębiorstw w Polsce a perspektywa integracji z Unią Europejską  /Anna Mielczarek//
     Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów.- Z. 14.- (2000), s. 96-103
1669. Zero tolerancji dla przestępców  /Teresa Kuczyńska// Tygodnik Solidarność.- 1998, nr 2, s. 6-7
  Ø Polityka kryminalna w krajach zachodnich
1670. Zewnętrzne implikacje porozumień z Schengen  /Mieczysława Zdanowicz// Przegląd Prawa Europejskiego.- 1996, nr 1, s. 17-25
1671. Zgniłe awokado  /Maciej Rybiński// Wprost.- 2000, nr 46, s. 42-43
  Ø Spadek kursu euro
1672. Zgoda nicejska: korespondencja z Nicei  /Maria Graczyk// Wprost.- 2000, nr 51, s. 90-91
  Ø Spotkanie państw Unii Europejskiej 
1673. Zgrzyty w Eurolandzie  /Anna Grzybowska// Europa.- 1998, nr 4, s. 17-19
  Ø Wspólna waluta europejska
1674. Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych Unii Europejskiej (HICP)  /John Astin; oprac. WAT// Wiadomości Statystyczne.- 1999,
     nr 12, s. 86-90
1675. "Zielona i Biała Księga" dotyczące wspólnotowej polityki socjalnej  /Katarzyna Głąbicka// Studia Europejskie.- 1997, nr 4, s. 212-219
1676. Zielona i biała księga europejskiej polityki społecznej  /Julian Auleytner// Polityka Społeczna.- 1996, nr 7, s. 23-25
1677. Zielony rozwój  /John Hontelez; rozm. przepr. Maciej Basiewicz// Przegląd.- 2001, nr 37, s. 55
  Ø Europejskie Biuro Ochrony Środowiska
1678. Zjawisko globalizacji - nowe wyzwania dla Unii Europejskiej  /Ewa Korcelli-Olejniczak// Przegląd Geograficzny.-1997, z. 3/4, s. 353-361
1679. Zmiana warty: droga do UE  /Teresa Radzimińska// Nowe Życie Gospodarcze.- 1996, nr 2, s. 12
  Ø Przewodnictwo włoskie w Unii Europejskiej
1680. Zmiany funkcji granic i regiony przygraniczne jako przykład współpracy  /Ewa Nowak.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe. Seria 1 /
     Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.- Z. 252.- (1997), s. 67-85
1681. Zmiany podmiotowe i przedmiotowe w polskiej bankowości w świetle wymogów Unii Europejskiej  /Beata Świecka// Firma i Rynek.- Nr 10.-
     (1999), s. 11-15
1682. Zmiany prawa i systemu bankowego w Polsce z perspektywy standardów Unii Europejskiej  /Eugenia Fojcik-Mastalska// Państwo i Prawo.-
     1996, z. 4/5, s. 80-87
1683. Zmiany w dystrybucji na rynku Unii Europejskiej  /Aleksandra Grzesiuk// Firma i Rynek.- Nr 11/12.- (1999), s. 34-37
1684. Zmiany w rolnictwie  /Anna Szemberg// Nowe Życie Gospodarcze.- 1996, nr 44, s. 28-29
  Ø Kraje Unii Europejskiej
1685. Znaczenie decyzji Unii Europejskiej o wprowadzeniu euro  /Katarzyna Żukrowska// Ad Meritum.- [Nr] 7.- (1999), s. 29-49
1686. Znaczenie polityki kształtowania płac dla konkurencyjności krajów Europejskiej Wspólnoty Walutowej  /Jakub Borowski.- Streszcz. w jęz. 
     ang. ros.// Ekonomista.- 1999, nr 6, s. 755-775
1687. Znaczenie Polski w handlu zagranicznym Unii Europejskiej  /Tadeusz Kania.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Wiadomości Statystyczne.- 1997,
     nr 5, s. 39-45
1688. Znaczenie ruchu rowerowego w miastach Unii Europejskiej  /Stanisław Miecznikowski// Problemy Ekonomiki Transportu.- 1999, z. 4, s. 51-60
1689. Znikające euromiliony: jak wykorzystywano pomoc UE dla Polski  /Robert Grzeszczak, Marek Kaduczak// Wprost.-1999, nr 22, s. 38-39
1690. Znikający punkt: różnice w produktywności między rolnictwem krajów UE a rolnictwem polskim są przerażające  /Edmund Szot// Rzeczpospolita.-
      2000, nr 203, s. A11 
1691. Zrozumieć Unię  /Tony Judt; tł. Renata Włodek// Przegląd Polityczny.- Nr 35.- (1997), s. 20-25
  Ø Fragm. książki "Wielkie złudzenie? Esej o Europie"
1692. Zrzeszenie producentów drobiu w systemie prawno-rolnym Wspólnoty Europejskiej: fragm.  /Marian Błażejczyk// Prawo Rolne.- 1995,
      z. 3, s. 15-26
1693. Związek różnic  /Arnulf Baring; rozm. przepr. Piotr Cywiński// Wprost.- 2000, nr 50, s. 19-20
  Ø Unia Europejska
1694. Zwrot ku Białorusi  /Bogumiła Berdychowska// Tygodnik Powszechny.- 2001, nr 46, s. 6
  Ø Polityka państw UE wobec Białorusi
1695. Żegnaj ERM 2  /Paweł Kowalewski// Gazeta Bankowa.- 2000, nr 11, s. 18-19
  Ø Europejska unia walutowa
1696. Życie w Wieży Babel  /Iwona Trusewicz// Rzeczpospolita.- 1998, nr 248, dod. s. 16-18
  Ø Urzędnicy w siedzibie Unii Europejskiej w Brukseli
1697. Źródła informacji Unii Europejskiej o krajach, regionach i miastach należących do Wspólnoty  /Zofia Dembowska// Człowiek i Środowisko.-
     2000, nr 4, s. 455-460
1698. 14 [Czternaście] argumentów przeciw państwu federalnemu: jaka Unia Europejska?  /Marek Waldenberg// Przegląd.-2001, nr 30, s. 48-50
1699. 89 Sesja CCBE w Lyonie  /Marian Anczyk// Palestra.- 1999, nr 9/10, s. 147-150
Recenzje:
1. An ambiguous power: the European Union in a changing world /Curt Gasteyger. Gütersloh, 1996,- Rec. Janusz Stefanowicz// Studia 
  Polityczne.- Nr 7.- (1997), s. 250-252
2. Archives in the European Union : report of the group of experts on the coordination of archives. Brussels, 1994,- Rec. Władysław Stępniak// 
  Archeion.- T. 97.- (1997), s. 195-201
3. Archives in the European Union: report of the group of experts on the coordination of archives. Brussels, 1994,- Rec. Halina Natorf// 
  Archiwista Polski.- 1998, nr 3, s. 85-87 
4. Biblioteki publiczne w krajach Unii Europejskiej: informator /oprac. Grażyna Lewandowicz. Warszawa, 2000,- Rec. Alicja Spaleniak// 
  Biblioteka.- Nr 4.- (2000), s. 136-138
5. Convergence and divergence in European education and training systems /Andy Green, Alison Wolf, Tom Leney. London, 1999,- Rec. 
  Mirosława Cylkowska-Nowak// Forum Oświatowe.- 2000, t. 1, s. 141-148 
6. Drogi do Europy. Warszawa, 1998,- Rec. Jacek Czaputowicz // Sprawy Międzynarodowe.- 1998, nr 4, s. 107-109
 Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1998, nr 4
7. Droga do Europy: makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej /Witold Maciej Orłowski. Warszawa, 1996,-Rec. Jerzy Maciąg// Dziś.- 
  1996, nr 9, s. 111-114 
8. Droga do Europy: makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej /Witold Maciej Orłowski. Warszawa, 1996,-Rec. Urszula Płowiec// 
  Ekonomista.- 1998, nr 5/6, s. 749-751 
9. Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej /Ryszard Pachociński. Warszawa, 1994,- Rec. Maria Kocór// Edukacja.- 1995, nr 3, s. 114-117
10. Edukacja w Europie /Grażyna Tadeusiewicz. Warszawa, 1997,- Rec. Andrzej Pieczywok// Toruńskie Studia Dydaktyczne.- Nr 12.- (1998), s. 171-172
11. Enlargement and integration in the European Union /Christopher Preston. London, 1997,- Rec. Grażyna Bernatowicz// Sprawy 
   Międzynarodowe.- 1998, nr 2, s. 105-107
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1998, nr 2
12. Enlarging the UE Eastwards /Heather Grabbe, Kirsty Hughes. London, 1998,- Rec. Grażyna Bernatowicz// Sprawy Międzynarodowe.- 
   1998, nr 2, s. 100-102
   Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1998, nr 2
13. Enlarging the EU eastwards /Heather Grabbe, Kirsty Hughes. London, 1998,- Rec. Bogumiła Mucha-Leszko// Biuletyn Europejski.- [T.] 3.-
    (1997), s. 241-246
14. EU-Erweiterung: Hintergrund, Entwicklung, Fakten /Martin Sajdik. Wien, 1999,- Rec. Jarosław Timofiejuk// Sprawy Międzynarodowe.- 
   1999, nr 4, s. 126-130
   Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1999, nr 4
15. EU [European Union] structural funds beyond Agenda 2000: reform and implications for current member states /Frank Bollen, Ines 
   Hartwig, Phedon Nicolaides. Maastricht, 2000,- Rec. Karol Olejniczak// Studia Europejskie. Warszawa.-2000, nr 2, s. 228-230 
16. Euromarketing: uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej /Andrzej Sznajder.- Wyd. 2. Warszawa, 1999,- Rec. Aneta Kasprzyk// Acta 
   Scientifica Academiae Ostroviensis.- Z. 6.- (2000), s. 123-126
17. Europa dla wszystkich /Philippe de Schoutheete. Warszawa, 1999,- Rec. Teresa Radzimińska// Nowe Życie Gospodarcze.- 1999, nr 51/52, s. 32
18. Europa '96: reformprogramm für die Europäische Union. Gütersloh, 1994,- Rec. Andrzej Graś// Przegląd Zachodni.-1996, nr 2, s. 187-191
19. Europa i my: Polska i Polacy wobec integracji europejskiej. Opole, 2000,- Rec. Bogdan Cimała// Śląsk Opolski.- 2001, nr 1, s. 92-94
20. Europa od A do Z: podręcznik integracji europejskiej.- Wyd. 2. Gliwice, 1996,- Rec. Iwona Ryniewicz// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 47, s. 24
21. Europa felix: il vecchio continente e il mercato del lavoro /Ulrich Beck. Roma, 2000,- Rec. Stefano Fontana; tł. Tadeusz Żeleźnik//
   Społeczeństwo.- 2001, nr 1, s. 169-171
22. Europa zwischen Ordnungswettbewerb und Harmonisierung. Berlin, 1995,- Rec. Józef Kukułka// Stosunki Międzynarodowe.- T. 18.-
   (1996), s. 137-140
23. Europäische Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres: der dritte Pfeiler der Europäischen Union. Baden-Baden, 1996,- Rec. 
   Władysław Czapliński// Polish Yearbook of International Law.- Vol. 22.- (1995/1996), s. 277-279
24. European Community: the building of a Union /John Pinder. Oxford, 1995,- Rec. Katarzyna Żukrowska// Sprawy Międzynarodowe.- 1996,
   nr 1, s. 129-131
   Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1996, nr 1
25. European dimensions: education, training and the European Union /John Field. London, 1998,- Rec. Mieczysław Malewski// 
   Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja.- 1998, nr 2, s. 121-126
26. European drugs policies and enforcement. London, 1996,- Rec. Krzysztof Krajewski// Państwo i Prawo.- 1996, z. 12, s. 93-96
27. European Union trade with Eastern Europe. London, 1995,- Rec. Urszula Płowiec // Ekonomista.- 1995, nr 5/6, s. 913-916
28. Expanding membership of the European Union. Cambridge, 1995,- Rec. Katarzyna Żukrowska// Gospodarka Narodowa.- 1997, nr 6, s. 89-91
29. Ever closer union: an introduction to European integration /Desmond Dinan.- 2 ed.. London, 1999,- Rec. Karol Olejniczak// Studia 
   Europejskie.- 2000, nr 1, s. 169-172
30. Fondements et étapes de la construction européenne /Dominique Hamon. Paris, 1997,- Rec. Józef Kukułka// Stosunki Międzynarodowe.- 
   T. 20.- (1999), s. 165-167
31. Foreign and security policy in the European Union. London, 1998,- Rec. Marek Pietraś// Sprawy Międzynarodowe.-1999, nr 2, s. 202-204
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1999, nr 2
32. From association to accession: the impact of the association agreements on Central Europe's trade and integration with the European 
   Union. Warszawa, 1995,- Rec. Katarzyna Żukrowska// Gospodarka Narodowa.- 1996, nr 3, s. 46-47 
33. Gospodarka rynkowa a władza publiczna /Karol Sobczak. Warszawa, 1996,- Rec. Kazimierz Strzyczkowski// Przegląd Ustawodawstwa 
   Gospodarczego.- 1998, nr 10, s. 21-22
34. Greece and EC membership evaluated. London, 1994,- Rec. Grażyna Bernatowicz// Sprawy Międzynarodowe.- 1995, nr 2, s. 200-202
   Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1995, nr 2
35. Grenzen der Europäischen Union /Raimund Krämer. Potsdam, 1997,- Rec. Maciej Herman// Przegląd Zachodni.- 1999, nr 1, s. 185-187
36. Handel für Europa: deutsch-franzäsische Zusammenarbeit in einer veränderten Welt. Opladen, 1995,- Rec. Krzysztof Malinowski// Przegląd 
   Zachodni.- 1996, nr 2, s. 191-193
37. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych: procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej /Wojciech 
   Wiszniewski. Warszawa, 1999,- Rec. Leszek J[erzy] Jasiński// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.- 1999, nr 6, s. 29-30 
38. Integracja europejska - implikacje dla Polski. Kraków, 1999,- Rec. Grażyna Bernatowicz// Sprawy Międzynarodowe.-1999, nr 2, s. 199-201
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1999, nr 2
39. Integracja europejska - implikacje dla Polski. Kraków, 1999,-Rec. Jarosław Koral// Seminare.- T. 16.- (2000), s. 645-648
40. Jednolity rynek ubezpieczeniowy w ramach Unii Europejskiej /Leokadia Oręziak. Warszawa, 1997,- Rec. Jan Hołowiński// Wiadomości 
   Ubezpieczeniowe.- 1997, nr 9/10, s. 66-67 
41. Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej /Zenon Wiśniewski. Toruń, 1999,- Rec. Dariusz Zalewski// Polityka
   Społeczna.- 2000, nr 2, s. 20-22 
42. Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej /Zenon Wiśniewski. Toruń, 1999,- Rec. Janusz Meller// Praca i 
   Zabezpieczenie Społeczne.- 2000, nr 2, s. 47-48 
43. Kierunki rozwoju polskiego rynku finansowego w procesie integracji z Unią Europejską. Szczecin, 1998,- Rec. Krystyna Brzozowska// 
   Zeszyty Naukowe. Folia Oeconomica Stetinensia / Uniwersytet Szczeciński.- Nr 6.- (1999),  s. 163-167 
44. Konkurencyjność regionów. Wrocław, 1999,- Rec. Jan Łoboda// Argumenta Oeconomica.- 2000, nr 1/2, s. 228-230
45. Konstytucja dla rozszerzającej się Europy /Ewa Popławska. Warszawa, 2000,- Rec. Dominika Piwowarczyk// Sprawy Międzynarodowe.-
    2001, nr 1, s. 126-129
    Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 2001, nr 1
46. Kontinent Europa: Kern, übergänge, Grenzen /Ludger Kühnhardt, Hans-Gert Pöttering. Zürich, 1998,- Rec. Marta Kindler// Studia 
   Europejskie.- 1999, nr 4, s. 199-202
47. La coopération entre l'union européenne et les pays du Maghreb /Mohamed Ben El Hassan Alaoui. Paris, 1994,- Rec. Stanisław Parzymies//
   Sprawy Międzynarodowe.- 1996, nr 3/4, s. 151-153
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1996, nr 3/4
48. La costituzione dell'ambiente. T. 1-2 /Nicola Greco. Bologna, 1996,-Rec. Jan Wawrzyniak// Państwo i Prawo.- 1997, z. 7, s. 96-98
49. Lavenir de lUnion européenne: élargir et approfondir. Bruxelles, 1995,- Rec. Ewa Skrzydło-Tefelska// Biuletyn Europejski.- [T.] 2.-
   (1996), s. 211-217
50. Maastricht in der Analyse: materialien zur Europäischen Union. Gütersloh, 1994,- Rec. Andrzej Graś// Przegląd Zachodni.- 1996, nr 2, s. 187-191
51. Metody zwiększenia produktywności i konkurencyjności w warunkach integracji Polski z Unią Europejską /Józef Jagas. Opole, 2000,- 
   Rec. Bogusław Fiedor// Polityka Społeczna.- 2000, nr 8, s. 26-28 
52. Metodyka analizy dostosowania regionu do potrzeb integracji z Unią Europejską w warunkach gospodarki rynkowej na przykładzie regionu 
   północno-wschodniego /Andrzej Karpiński, Stanisław Paradysz, Henryk Podedworny. Białystok, 1998,- Rec. Mirosława Opałło//
   Polska 2000 Plus.- 2000, nr 2, s. 141-155 
53. Monetary reform in Europe: an analysis of the issues and proposals for the Intergovernmental Conference. Lisboa, 1996,- Rec. Beata 
   Pawełczyk// Studia Europejskie.- 1998, nr 1, s. 240-242
54. NATO [North Atlantic Treaty Organization] und EU aus der Perspektive Ostmitteleuropas /Hildegarda Bedarff, Bernard Schürmann. 
   Münster, 1998,- Rec. Jeremi Sadowski// Studia Europejskie.- 1999, nr 2, s. 201-203 
55. Od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej. Cz. 1-3 /Irena Rutkowska. Szczecin, 1998-1999,- Rec. Halina Nakonieczna-Kisiel//
   Firma i Rynek.- Nr 11/12.- (1999), s. 92-94
56. On the road to EU accession. Washington, 1996,- Rec. Maria Dunin-Wąsowicz// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 45, s. 32 
57. Po Amsterdamie, przed poszerzeniem: panorama polityczna Unii Europejskiej /Leszek Jesień. Warszawa, 1998,- Rec. Magdalena Nowicka// 
   Studia Europejskie.- 1999, nr 1, s. 261-262 
58. Po Amsterdamie, przed poszerzeniem: panorama polityczna Unii Europejskiej /Leszek Jesień. Warszawa, 1998,- Rec. Magdalena Nowicka//
   Yearbook of Polish European Studies.- Vol. 3.- (1999), s. 191-193 
59. Podstawy i rozwój Wspólnoty Europejskiej /Glyn H. Roberts. Szczecin, 1993,- Rec. Paulina Grych// Zeszyty Naukowe. Acta Politica / 
   Uniwersytet Szczeciński.- Nr 7.- (1994), s. 119-121
60. Poland, its surroundings and the European Union /Michał Dobroczyński. Toruń, 1998,- Rec. Janusz Stefanowicz// Polityka Wschodnia.-
   1998, [nr] 1, s. 150-152 
61. Polityczna integracja Europy Zachodniej /Krystyna Wiaderny-Bidzińska. Toruń, 1999,- Rec. Tomasz Jarocki// Acta Scientifica Academiae 
   Ostroviensis.- Z. 4.- (1999), s. 132-136 
62. Polityczna integracja Europy Zachodniej /Krystyna Wiaderny-Bidzińska. Toruń, 1999,- Rec. Anna Kuryłowicz-Rodzoch// Sprawy 
   Międzynarodowe.- 2000, nr 4, s. 139-141
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 2000, nr 4
63. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich /Wiktor Rabczuk. Warszawa, 1994,- Rec.
   Czesław Banach// Edukacja.- 1996, nr 2, s. 117-118 
64. Polityka gospodarcza: region, rynek pracy, materiały konferencji, Łódź, 19-19 września 1997. Łódź, 1997,- Rec. Józef Orczyk// Ruch
   Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.- 1997, z. 3, s. 181-184 
65. Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej /Dobromir Dziewulak. Warszawa, 1995,-Rec. Andrzej Graś// Przegląd Prawa Europejskiego.- 
   1997, nr 1, s. 117-119 
66. Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej /Dobromir Dziewulak.- Wyd. 2. Warszawa, 1995,- Rec. Barbara Sitarska// Szkice Podlaskie.-
   [Nr 7].- (1999), s. 267-269 
67. Polityka pieniężna: cele i warunki skuteczności /Piotr Szpunar. Warszawa, 2000,- Rec. Wiesława Przybylska-Kapuścińska// Ruch Prawniczy,
   Ekonomiczny i Socjologiczny.- 2001, z. 1/2, s. 233-235
68. Polityka regionalna Unii Europejskiej /Dorota Czykier-Wierzba. Gdańsk, 1998,- Rec. Andrzej Czyżewski// Ekonomista.- 1998, nr 5/6, s. 751-755
69. Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich /Irena Pietrzyk. Warszawa, 2000,- Rec. Zofia Dembowska// 
   Człowiek i Środowisko.- 2001, nr 1, s. 143-145
70. Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich /Irena Pietrzyk. Warszawa, 2000,- Rec. Karol Olejniczak// 
   Studia Europejskie. Warszawa.- 2000, nr 3, s. 197-202 
71. Polityka regionalna Unii Europejskiej: zagadnienia prawno-finansowe /Maciej Rudnicki. Poznań, 2000,- Rec. Piotr Wawrzyk// Przegląd 
   Europejski.- 2001, nr 1, s. 385-388 
72. Polityka społeczna: koncepcje - instytucje - koszty /Stanisława Golinowska. Warszawa, 2000,- Rec. K.W.F.// Polityka Społeczna.- 2000, 
   nr 11/12, s. 24-25 
73. Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością /Julian Auleytner, Katarzyna Głąbicka. Warszawa, 2000,- Rec. Zdzisław 
   Pisz; K.W.F.// Polityka Społeczna.- 2000, nr 7, s. 27-33 
74. Polityka społeczna Wspólnot Europejskich /Katarzyna Głąbicka. Warszawa, 1998,- Rec. Zygmunt Drozdek// Życie i Myśl.- 1999, nr 2, s. 102-104
75. Polityka społeczna w Unii Europejskiej: aspekty aksjologiczne i empiryczne /Katarzyna Głąbicka. Warszawa, 2001,-Rec. Julian Auleytner//
   Polityka Społeczna.- 2001, nr 3, s. 24-26 
76. Polska w drodze do Unii Europejskiej /Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. Warszawa, 1999,- Rec. Anna Zielińska-Głębocka// Sprawy 
   Międzynarodowe.- 2000, nr 1, s. 127-129
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 2000, nr 1
77. Polskie banki: w drodze do Unii Europejskiej. Warszawa, 1997,- Rec. Jerzy Babiak// Przegląd Politologiczny.- 1997, nr 3/4, s. 148-151
78. Polskie banki: w drodze do Unii Europejskiej. Warszawa, 1997,- Rec. Jerzy Żyżyński// Ekonomista.- 1997, nr 5/6, s. 810-813
79. Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej. Białystok, 1998,- Rec. Marta Błąd// Acta Scientifica Academiae Ostroviensis.- Z. 1.- (1998), s. 180-183
80. Produktywność - rozwój społeczno-gospodarczy w aspekcie niektórych uwarunkowań integracji europejskiej. Opole, 1997,- Rec. Halina
   Różańska// Polityka Społeczna.- 1998, nr 3, s. 22-25 
81. Produktywność - rozwój społeczno-gospodarczy w aspekcie niektórych uwarunkowań integracji europejskiej. Opole, 1997,- Rec. Józef 
   Penc// Humanizacja Pracy.- 1998, nr 3, s. 65-67
82. Programowanie rozwoju regionalnego /Tadeusz Kudłacz. Warszawa, 1999,- Rec. Tomasz Piaseczny// Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
   i Socjologiczny.- 1999, z. 3/4, s. 293-294 
83. Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej /Jacek Szlachta. Warszawa, 1997,- Rec. Henryk Źwikliński// Gospodarka
   Narodowa.- 1998, nr 2/3, s. 77-80 
84. Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej /Jacek Szlachta. Warszawa, 1997,- Rec. Tadeusz Kudłacz// Wiadomości 
   Statystyczne.- 1998, nr 5, s. 80-81 
85. Przewodnik po Unii Europejskiej: od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu /Alexander Noble. Warszawa, 1998,- Rec. Małgorzata
   Kamola-Cieślik// Zeszyty Naukowe. Acta Politica / Uniwersytet Szczeciński.- Nr 12.- (1999), s. 179-182 
86. Przewodnik po Unii Europejskiej, od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu /Alexander Noble. Warszawa, 1998,- Rec. Tomasz Jarocki// 
   Acta Scientifica Academiae Ostroviensis.- Z. 2.- (1999), s. 178-180
87. Reforming the Commission: a White Paper. Cz. 1-2. Brussels, 2000,- Rec. Grzegorz Chorąży// Służba Cywilna.- Nr 1.- (2000/2001), s. 160-165
88. Reguły gry, czyli o negocjacjach akcesyjnych i łączeniu się Europy /Victor Martinez-Reyes. Warszawa, 2000,- Rec. Grażyna Bernatowicz// 
   Sprawy Międzynarodowe.- 2000, nr 2, s. 143-146
   Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 2000, nr 2
89. Representing interests in the European Union /Justin Greenwood. Basingstoke, 1997,- Rec. Michał Miedziński// Studia Europejskie. 
   Warszawa.- 2000, nr 3, s. 202-205 
90. Rozwój systemu transportowego Polski w warunkach integracji europejskiej /Wiesław Maria Grudzewski, Irena Hejduk. Warszawa, 1998,-
   Rec. Juliusz Lipecki// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.- 1998, nr 9, s. 28-29 
91. Rozwój systemu transportowego Polski w warunkach integracji europejskiej /Wiesław Maria Grudzewski, Irena Hejduk. Warszawa, 1998,- 
   Rec. Zbigniew Taylor// Przegląd Geograficzny.- 2000, z. 1/2, s. 127-129
92. Słowniczek europejski /Zbigniew Czachór. Warszawa, 1996,- Rec. Stanisław Zyborowicz// Przegląd Politologiczny.-1996, nr 1/2, s. 158-159
93. Społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską. Warszawa, 1999,- Rec. Paweł Poławski// Polityka Społeczna.-2000, nr 1, s. 32-34
94. Spór o Europę /Fabrice Fries. Warszawa, 1998,- Rec. Paweł Świeboda// Europa.- 1998, nr 5, s. 87
95. State and Church in the European Union. Baden-Baden, 1996,- Rec. Piotr Mazurkiewicz// Seminare.- T. 14.- (1998), s. 311-313 
96. Stosunki Polski ze Wspólnotami Europejskimi od 1989 roku /Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. Warszawa, 1997,- Rec. Olga Barburska// 
   Studia Europejskie.- 1997, nr 3, s. 286-288 
97. Stosunki Polski ze Wspólnotami Europejskimi od 1989 roku /Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. Warszawa, 1997,- Rec. Stanisław Ładyka// 
   Nowe Życie Gospodarcze.- 1997, nr 25, s. 44 
98. Stosunki Polski ze Wspólnotami Europejskimi od 1989 roku /Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. Warszawa, 1997,- Rec.// Yearbook of Polish 
   European Studies.- Vol. 2.- (1998), s. 398-401 
99. Systemy szkolne Unii Europejskiej /Dobromir Dziewulak.- Wyd. 3. Warszawa, 1997,- Rec. Edyta Wolter// Test.- 1997, nr 4, s. 179-181
100. Systemy szkolne Unii Europejskiej /Dobromir Dziewulak. Warszawa, 1997,- Rec. Edyta Wolter//Nowa Szkoła.- 1998, nr 3, s. 52-53
101. Towards a common defence policy. Paris, 1995,- Rec. Jarosław Gryz// Sprawy Międzynarodowe.- 1995, nr 3, s. 144-146
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1995, nr 3
102. Traktat z Amsterdamu a polskie aspiracje prointegracyjne : materiały z konferencji naukowej Instytutu Nauk Politycznych, Wydziału 
    Zarządzania i Administracji, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach 11 marca 1998. Kielce, 1998,- Rec. Kazimierz Kik, Sigrid Westermann//
    Studia Europejskie.- 1998, nr 4, s. 267-269
103. Transport. Warszawa, 1997,- Rec. Zbigniew Taylor// Przegląd Geograficzny.- 1998, z. 3/4, s. 357-359
104. The changing map of Europe: the trajectory Berlin - Poznań - Warsaw: a tribute to Antoni Kukliński. Warszawa, 1999,-Rec. Ewa Rzanna// 
    Sisyphus.- Vol. 12.- (1998), s. 161-163
105. The changing map of Europe: the trajectory Berlin - Poznań - Warsaw: a tribute to Antoni Kukliński. Warszawa, 1999,-Rec. Zbigniew 
    Rykiel// Studia Regionalne i Lokalne.- 2000, nr 1, s. 109-118
106. The enlargement of the European Union: new challenges for the local level. Vienna, 1999,- Rec. Anastazja Gajda// Przegląd Zachodni.- 
    2000, nr 3, s. 231-234
107. The European Commision : leadership, organisation and culture in the EU administration /Michelle Cini. Manchester, 1997,-Rec. 
    Krzysztof Jasiecki// Studia Europejskie.-1998, nr 1, s. 237-240 
108. The European Union and national defence policy. London, 1997,-Rec. Stanisław Parzymies// Sprawy Międzynarodowe.- 1998, nr 2,
    s. 107-109
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1998, nr 2
109. Uczenie się od outsidera: perspektywa europejskiej współpracy edukacyjnej. Kraków, 1997,- Rec. Eugenia Potulicka// Edukacja.- 
    1998, nr 3, s. 107-110
110. Understanding European Community: aid policies, management and distribution explained. London, 1997,- Rec. Katarzyna Żukrowska//
    Gospodarka Narodowa.- 1998, nr 7, s. 88-90 
111. Unia Europejska /Andrzej Podraza. Lublin, 1999,- Rec. Małgorzata Lidia Wenerska// Sprawy Międzynarodowe.- 1999, nr 2, s. 197-199
    Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs- 1999 nr 2
112. Unia Europejska /Andrzej Podraza. Lublin, 1999,- Rec. Krzysztof Szczerski// Znak.- 2000, nr 1, s. 158-163 
113. Unia Europejska. Warszawa, 1998,- Rec. Anna Mojsiej// Acta Scientifica Academiae Ostroviensis.- Z. 1.- (1998), s. 198-201
114. Unia Europejska. Warszawa, 1998,- Rec. Janusz Ruszkowski// Przegląd Prawa Europejskiego.- 1999, nr 1, s. 103-105
115. Unia Europejska a Europa Środkowa: polityczne aspekty współpracy /Stanisław Parzymies. Warszawa, 1997,- Rec. Marek Tabor// 
    Sprawy Międzynarodowe.- 1997, nr 1, s. 127-129
    Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs- 1997 nr 1
116. Unia Europejska: problemy, wyzwania, nadzieje. Wrocław, 1998,- Rec. Krystyna Kietlińska// Argumenta Oeconomica.- 2000, 
    nr 1/2, s. 230-233
117. Unia Europejska: integracja Polski z Unią Europejską. Warszawa, 1996,-Rec. Teresa Radzimińska// Nowe Życie Gospodarcze.- 1997, 
    nr 14, s. 54
118. Unia Europejska: integracja Polski z Unią Europejską. Warszawa, 1996,- Rec. Katarzyna Żukrowska// Sprawy Międzynarodowe.- 1997, 
    nr 2, s. 130-131
  Ø Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1997, nr 2
119. Unia Europejska: integracja Polski z Unią Europejską. Warszawa, 1996,- Rec. Marta Błąd // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis.- 
    Z. 1.- (1998), s. 178-180 
120. Unia Europejska: integracja Polski z Unią Europejską. Warszawa, 1996,- Rec. Stanisław Abramczyk//Dziś.- 1998, nr 7, s. 121-123
121. Unia Europejska: integracja Polski z Unią Europejską. Warszawa, 1996,- Rec. Iwona Ryniewicz// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 2, s. 24
122. Unia Europejska: integracja Polski z Unią Europejską. Warszawa, 1996,-Rec. Stanisław Michałowski// Sprawy Międzynarodowe.- 1997, 
    nr 3, s. 131-133
  Ø Toż w wesji ang. The Polish Quarterly of International Affairs.- 1997, nr 3
123. USA [United States of America] - UE: wzajemne stosunki na tle zmian globalnych /Dariusz Eligiusz Staszczak. Toruń, 1998,- Rec.
    Józef M. Fiszer// Przegląd Politologiczny.- 1999, nr 3/4, s. 144-147 
124. USA [United States of America] - UE: wzajemne stosunki na tle zmian globalnych /Dariusz Eligiusz Staszczak. Toruń, 1998,- Rec. Józef
    Fiszer// Studia Polityczne.- Nr 10.-(2000), s. 259-261
125. Unternehmen Osteuropa - eine Herausforderung für die Europäische Gemeinschaft /Christa Randzio-Plath, Bernhard Friedmann. 
    Baden-Baden, 1994,-Rec. Andrzej Graś// Przegląd Prawa Europejskiego.- 1996, nr 1, s. 133-135 
126. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Warszawa, 1998,- Rec. ZJM// Nowe 
    Życie Gospodarcze.- 2000, nr 51, s. 45 
127. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Warszawa, 1998,- Rec. ZJM// Nowe 
    Życie Gospodarcze.- 2000, nr 29, s. 41 
128. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej /Marek Kłodziński. Warszawa, 1997,- Rec. Robert Korsak// 
    Ubezpieczenia w Rolnictwie.- 1999, nr 3, s. 128-130 
129. Więcej niż kolejne rozszerzenie: Unia Europejska a państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 1999,- Rec. Bogdan Góralczyk// 
    Studia Europejskie.- 1999, nr 4, s. 202-204
130. Winners and losers of EU integration: policy issues for Central and Eastern Europe. Washington, 2000,- Rec. Maria Bijak-Kaszuba// 
    Studia Europejskie. Warszawa.- 2000, nr 3, s. 191-194 
131. Współczesne problemy polityki transportowej /Włodzimierz Rydzkowski, Krystyna Wojewódzka-Król. Warszawa, 1997,- Rec. Zbigniew 
    Taylor// Przegląd Geograficzny.-1998, z. 3/4, s. 359-362 
132. 101 [Sto jeden] trudnych pytań o Unii Europejskiej /Zbigniew Czachór. Toruń, 1998,- Rec. Lech Marcinkowski// Studia Europejskie.- 1999, 
     nr 2, s. 199-201
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: HANNA MAŁGORZATA WITCZAK