Zajęcia świetlicowe
Książki:
1. ABC wychowawcy świetlicy: [materiały metodyczne dla wychowawców świetlic /oprac. zespół pod kier. Zenona Ziei].- Cz. 1.- Jelenia Góra: 
   Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995.- 82 s.: nuty, rys.; 21 cm

2. ABC wychowawcy świetlicy: [materiały metodyczne dla wychowawców świetlic /oprac. zespół pod kier. Zenona Ziei].- Cz. 2.- Jelenia Góra: 
  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995.- 63 s.: nuty, rys.; 21 cm

3. Dom kultury jako środowisko twórcze: projekty i strategie ich osiągnięcia: materiały z sesji naukowo-metodycznej, Antonin, 11-13 listopada 
  1987 r. /[red. Aleksander Wojciech Nocuń].- Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1988.- 142, [2] s.; 21 cm.

4. Domy kultury, kluby i świetlice w województwie toruńskim: stan obecny i perspektywy rozwoju pracy kulturalnej /[oprac. tekstu Alojzy 
  Tujakowski].- Toruń: Wojewódzki Dom Kultury, 1988.- 74, [2] s., [16] s. tabl.: fot.; 24 cm

5. Drzał Elwira, Skibińska-Czechowicz Iwonna: Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym.- Gdańsk: "Harmonia", 2000.- 91, [2] s.: il., nuty; 24 cm.

6. Dziękczynienie za plony - dożynki: materiały pomocnicze /zebrał i do dr. przygot. Eugeniusz Marciniak.- Włocławek: Wydaw. Duszpasterstwa 
  Rolników, 1996.- 170, [1] s.: il.; 21 cm.

7. Dziękczynienie za plony - dożynki: materiały pomocnicze /zebrał i do dr. przygot. Eugeniusz Marciniak.- Włocławek: Wydaw. Duszpasterstwa 
  Rolników, 1994.- 169, [1] s.; 21 cm.

8. Edukacyjna funkcja domu kultury: diagnoza, projekty, perspektywy: materiały z sesji naukowo-metodycznej, Antonin 12-14 listopada 1986 r. 
  /[red. Barbara Bratkowska -Brakowiecka; wstęp Aleksander Wojciech Nocuń].- Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania
  Kultury, 1988.- 248, [3] s.: 1 rys.; 21 cm.

9. Imprezy klubowe.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW
  [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1984.- 32, [4] s.; 29 cm.

10. Kraków poznawany umysłem i sercem: (materiały metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego): [praca zbiorowa / pod red.
   Reginy Dąbrowskiej; zespół aut. Marta Boczkowska et al.].- Kraków: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997.- 70 s.: nuty, rys.; 21 cm.

11. Maraszewska-Kowalczyk Elżbieta: Sezon teatralny w Łodzi /opr[ac]. Elżbieta Maraszewska-Kowalczyk. Spotkanie z filmem polskim /opr[ac]. 
   Jerzy Dyszkiewicz.- Łódź: Łódzki Dom Kultury, 1979.- 37, [3] s.; 21 cm.

12. Maryja w dziejach narodu polskiego.- Warszawa: Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, 1982.- 35 s.: il.; 19 cm.

13. Misiejuk Janina: Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej.- Białystok: Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1989.- 38 s.; 20 cm
   
14. Nawara Henryk (1954- ): Organizacja czasu wolnego na obozach i koloniach.- Wyd. 2 popr. i uzup.- Wrocław: Wydawnictwo Akademii 
   Wychowania Fizycznego, 1993.- 256, [1] s.; 24 cm.

15. Nawara Henryk (1954- ): Organizacja czasu wolnego na obozach i koloniach.- [Wyd. 3].- Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania 
   Fizycznego, 1997.- 230, [3] s.; 24 cm.

16. Pawłowski Marek: Łódź, jej zakłady i tradycje.- Łódź: Łódzki Dom Kultury, 1979.- 36 s.; 20 cm.

17. Polińska Monika: Jaki to obraz?.- Łódź: Łódzki Dom Kultury, 1979.- 85, [3] s.; 21 cm.
    Na okł.: Człowiek - praca - twórczość, konfrontacje placówek upowszechniania kultury 1978-1979.

18. Praca z uczniem zdolnym na przykładzie doświadczeń bydgoskiego Pałacu Młodzieży / [biuletyn oprac. zespół aut. w składzie Hanna 
   Borzych et al.; pod red. Aleksandry Biernacik i Stanisławy Hapki].- Bydgoszcz: Pałac Młodzieży, 1984.- 85, [2] s.; 21 cm.

19. Praca wychowawcza w świetlicy szkolnej: praca zbiorowa /pod red. Anny Wiszniewskiej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
   1978.- 159, [1] s.: tab.; 21 cm

20. Prezentacja pomysłów, programów klubów i domów kultury Inicjatywy - 78: Kielce, 25-26 XI 1978 /[oprac. Dział Informacji i Wydawnictw].- 
   Kielce: Wojewódzki Dom Kultury, 1978.- 136 s.: il.; 20 cm.

21. Randall-Diehl Anna: Elocutionary studies and new recitations.- New York: E. S. Werner, 1892.- X, 200 s.; 20 cm.

22. Rogulska Maria: Obyczaje, zwyczaje, obrzędy i ceremonie jako żywe symbole kulturowych postaw i zachowań człowieka: obrzędowość 
   słowiańska.- Skierniewice: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1998.- 27 s.; 21 cm.

23. Rosiński Marian: Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach.- Szczecin: Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne: 
   Oficyna Wydawnicza ZCE - Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego, 1997.- 195 s.: 3 rys.; 24 cm

24. Rosiński Marian: Rekreacja fizyczna na zajęciach świetlicowych: poradnik metodyczny dla nauczycieli wychowawców świetlic i półinternatów.-
   Szczecin: Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1986.- 74 s.; 21 cm

25. Rozmowy o teatrze: pierwszy rok edukacji /[zamiast wstępu Krzysztof Wójcicki].- Gdańsk: Centrum Edukacji Teatralnej Dzieci i Młodzieży, 
   [1985].- 160 s.; 21 cm.

26. Starczewska Ewa: Z prasą i książką: materiały metodyczne na 40-lecie RSW "Prasa, Książka, Ruch".- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny 
   Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] 
   "Prasa, Książka, Ruch", 1987 ([Warsz.]: RSW ZG).- 37, [3] s.; 29 cm.

27. Stopińska-Pająk Agnieszka: Świetlice w województwie śląskim w latach 1922-1939.- Katowice: Uniwersytet Śląski, 1983.- 188 s.: 1 wykr., err.; 24 cm

28. Szymczak Anna: Świetlice dla dzieci.- Warszawa: Fundacja Pomoc Społeczna SOS, [1999].- 48 s.; 21 cm

29. Świetlica pomostem między rodziną a szkołą: (materiały pomocnicze dla wychowawców świetlic) /pod red. i [wstęp] Marii Pietkiewicz.- 
   Warszawa: Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1985, [1986].- 218 s.: nuty; 24 cm

30. Świetlica szkolna szansą do wykorzystania /pod red. Marii Pietkiewicz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.- 278, [2] s.:
   nuty; 21 cm

31. Teatr: [praca zbiorowa /pod red. Andrzeja Króla].- Kraków: "Poligrafia Salezjańska", 1998.- 140 s.: rys.; 20 cm.

32. Teatr: praca zbiorowa /pod red. Andrzeja Króla.- Wyd. 2 popr.- Kraków: "Rubikon", 2000.- 153 s.: il.; 21 cm.

33. Wiech Anna, Wiech Zdzisław: Poradnik dla wychowawców świetlic szkolnych.- Wyd. 3 popr. i rozsz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne 
   i Pedagogiczne, 1986.- 384 s.: nuty, rys.; 21 cm

34. Więcki Wacław: Funkcja społeczna i organizacja domów kultury.- Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 
   1979.- 117 s.: 2 il., tab., 1 wykr., err.; 21 cm.
Artykuły w czasopismach:
1. Działalność szkolnej świetlicy terapeutycznej /Izabela Jarosz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 9, s. 28-30

2. Działalność świetlicy miejskiej w Offenbach /Mieczysław Szarek// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 3, s. 30-31

3. Dzieci z Szansą /Agnieszka Niezgoda// Polityka.- 2000, nr 29, s. 76-78
   Świetlica terapeutyczna w Mysłowicach

4. Ekologia i zdrowie w świetlicy szkolnej /Jolanta Mielczarek, Elżbieta Pędraszewska// Wychowanie na co Dzień.- 1995, nr 12, dod. s. X-XII

5. Formy działań świetlicy pobudzające uczniów klas I-III do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego /Eugeniusz Kempa// Chowanna.- 
  1996, t. 1, s. 58-63

6. Jeśli nie świetlice, to co?... /Marian Marchow// Problemy Alkoholizmu.- 1997, nr 5, s. 8-10
   Świetlice profilaktyczno-wychowawcze Koszalińskiego Towarzystwa Trzeźwości

7. Miejsce i rola teatrzyku dziecięcego w pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej: (na podstawie doświadczeń Szkoły Podstawowej
  Nr 8 w Toruniu) /Grażyna Janke, Teresa Lassota// Wychowanie na co Dzień.- 1995, nr 10/11, s. 15-17

8. Mój pomysł na pracę wychowawczą w świetlicy szkolnej /Genowefa Wąsowicz// Życie Szkoły.- 1995, nr 10, s. 603-612

9. Naszym okiem /Iza Kujawska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997, nr 8, s. 18-19
   Świetlica Terapeutyczna w Chełmie

10. Nowe pomysły w pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej /Alicja Pułkownik// Życie Szkoły.- 2001, nr 2, s. 111-112

11. Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad dzieckiem z klas początkowych w świetlicy terapeutycznej /Izabela Jarosz// Życie Szkoły.- 2000, 
   nr 9, s. 547-551

12. Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad młodzieżą w świetlicy szkolnej /Izabela Jarosz// Nowa Szkoła.- 1998, nr 3, s. 30-36

13. Programy komputerowe wzbogacają zajęcia w świetlicy /Anna Zając-Zielińska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 6, s. 40-42

14. Przytulisko /Halina Drachal// Głos Nauczycielski.- 1999, nr 49, s. 4
   Świetlice szkolne

15. Stowarzyszenie Świetlic Charytatywnych na Pomorzu w czasach II Rzeczypospolitej /Piotr Kurlenda// Paedagogia  Christiana.- 2001, t. 1,
   s. 147-156

16. Świetlica : rzecz o dwóch królestwach /Artur Maciej Setniewski.- Streszcz. w jęz. ang.// Konteksty.- 1999, nr 1/2, s. 69-73
   Pasażerowie kolejek podmiejskich

17. Świetlica jako miejsce odrabiania lekcji /Anna Zawadzka// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 9, s. 26-29

18. "Świetlica - nasz dom" /Anna Walendziak// Wychowanie na co Dzień.- 1999, nr 1/2, s. 34
    Świetlica środowiskowa "Marcelinek" przy Parafii Św. Józefa w Toruniu

19. Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w gimnazjum /Tadeusz Borowski, Aneta Krzyżelewska, Jolanta  Marczewska, Katarzyna 
   Staniszewska, Marlena Twardo// Wychowanie na co Dzień.- 2000, nr 10/11, dod. s. I-VII

20. Świetlica socjoterapeutyczna w szkole /Bożena Muraszko// Nowa Szkoła.- 1996, nr 1, s. 17-21

21. Świetlica sojusznikiem szkoły /Krzysztof Zajdel// Dyrektor Szkoły.- 2000, nr 7/8, s. 38-43

22. Świetlica w kurnej chacie /Ryszarda Socha// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 5, s. 45-48
    Nieformalne ognisko wychowawcze w Sopocie

23. Świetlicowa codzienność /Irena Iwanicka// Głos Nauczycielski.- 1996, nr 51/52, s. 22-23

24. Taki duży parasol /Iza Kujawska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 5, s. 17-19
    Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie

25. Terapia pedagogiczna w świetlicy szkolnej /Irena Słonina // Kwartalnik Edukacyjny.- 1996, nr 1/2, s. 47-52

26. Tunel do dziupli /Maria Aulich// Głos Nauczycielski.- 1999, nr 42, s. 6
    Świetlice profilaktyczno-wychowawcze w Wodzisławiu Śląskim

27. W przemyskich świetlicach szkolnych /Danuta Ignaczewska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 10, s. 37-38

28. W szkolnej świetlicy środowiskowej /Ewa Kowalewska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 7, s. 37-39

29. W świetlicy szkolnej w Wilczynie /Bożena Sołtan// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 9, s. 57-60

30. Wypoczynek dziecka w świetlicy szkolnej - w jego uwarunkowaniach /Anna Zawadzka.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis
   Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne.- Nr 132.- (2000), s. 9-21

31. Znam swoje miasto, znam swoją dzielnicę /Dariusz Kunicki// Wychowanie na co Dzień.- 2001, nr 6, dod. s. I-III
    Scenariusz zajęć dla świetlicy socjo-terapeutycznej

32. Żoliborskie świetlice - "gniazda" /Janina Majer// Problemy Alkoholizmu.- 1997, nr 6, s. 13-14
    Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Materiały repertuarowe:
1. Ambrożek Stanisław: Scenariusze widowisk obrzędowych Zespołu Folklorystycznego "Wieniawa".- Radom: Wojewódzki Dom Kultury, 
    1985.- 164, [1] s.: nuty; 21 cm.

2. Awgulowa Janina: Dziecko widzem i aktorem: inscenizacje dla klas przedszkolnych, świetlic, domów dziecka.- Warszawa: Wydawnictwa 
    Szkolne i Pedagogiczne, 1979.- 247, [1] s., XXXII s. tabl. kolor.: il. nuty; 21 cm.

3. Bancarzewska Wiesława: Śmieszne scenariusze poważnych imprez szkolnych dla klas IV-VI: ekologia, podstawy antyalkoholowe.- 
    Toruń: "Temat", 1999.- 44 s.: 1 rys.; 21 cm.

4. Bańkowski Tadeusz: Droga do Chrystusa: dramaty religijne dla zespołów amatorskich / Tadeusz Bańkowski.- Tarnów: [s.n.], 1984.- 92 s.; 21 cm.

5. Barański Franciszek: Święto Trzeciego Maja: obrazek sceniczny w 1 akcie ze śpiewkami.- Wielka Brytania: Sekcja Wydaw. Tow. Pomocy 
    Polakom, 1947.- [2], 23, [8] s.: nuty; 23 cm.

6. Bartkowski Edward: Wieczornica - scenariusz uroczystości szkolnej z okazji Święta Niepodległości Polski.- Toruń: "Bea-Bartkowscy", 
    cop. 1998.- 64 s.: 3 fot.; 20 cm.
    Tyt. okł.: Wieczornica 11 listopada - Rzeczpospolita Odrodzona.

7. Barwy narodowe: wiersze na XXXV-lecie Ludowego Wojska Polskiego / wybór i układ Mieczysław Szargan.- Łódź: Łódzki Dom Kultury, 
    1978.- 247 s.: il., err.; 24 cm.

8. Baśń o władcy torfowisk; Miś Bąbelek u rozbójników; Dzień nauczyciela serce rozwesela.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku 
    Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-
    Książka-Ruch", 1984.- 35, [1] s.; 29 cm.

9. Baw się razem z nami: [scenariusz programu estrady dziecięco-młodzieżowej].- Kielce: Wojewódzki Dom Kultury, 1979.- 63, [1] s.: il., nuty; 21 cm.

10. Bekier Jerzy: Gwiazdka w ognisku: materjały na „Opłatek".- [S.n.]: nakł. aut., 1936.- 24 s.; 16 cm.

11. Bestwińskie wesele czyli Jak to drzewiyj weselowano / [oprac. literackie Waleria Owczarz; do dr. przygot. Ewa  Jonkisz].- Bestwina: 
      Towarzystwo Miłośników Ziemii Bestwińskiej: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 1997- 38, [14] s.: fot., 1 portr., err.; 21 cm.

12. Bogusławska Maria (1868-1929): Wielki dzień narodu: zbiór deklamacji, przemówień i produkcji scenicznych na obchód 3-go Maja.- 
      Nowemiasto n. Drwęcą: "Drwęca", [1924].- 31 s.; 18 cm.

13. Boszko Alicja Hanna, Boszko Dariusz: Na uroczystości szkolne: montaże poezji dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich.- 
      Płock: "Optimus"; [Wyszogród: Alicja Boszko], 1997.- 298 s.: nuty; 24 cm.

14. Burzawa-Leśna Irena: Zaczarowany wiatrak; Wesołe podwórko /[Irena Burzawa-Leśna]. Gdy myślę matka ... /[Barbara Maria Januchta].- 
      Warszawa: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu 
      Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa Książka Ruch", 1988.- 30, [2] s.; 29 cm.

15. Buśko Irena: Propozycje repertuarowe na uroczystości szkolne: trzy widowiska poetycko-muzyczne /współpraca Wiesław Buśko.- Kielce: 
      Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993.- 120 s.: nuty; 22 cm.

16. Choiński Krzysztof: Miły wieczór w rodzinnym gronie: sztuka w jednym akcie.- Warszawa: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku 
      Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] 
      "Prasa-Książka-Ruch", 1987.- 32 s.; 29 cm.

17. Chom-Sokołowska Anna: Czarodziejski pierścień; Leśny bal: materiały repertuarowe dla dziecięcych teatrzyków lalkowych.- Warszawa: 
      "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego 
      Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch", 1988.- 26, [2] s.; 29 cm.

18. Chotomska Wanda (1929- ): Jasełka /muzyka Teresa Niewiarowska; il. Teresa Wilbik.- Poznań: "Pallottinum", 1988.- 64 s.: il. kolor., nuty; 24 cm.

19. Cykl Gwiazdora / Z.H.P. [Związek Harcerstwa Polskiego], 1Drużyna Harcerzy im. "Dha Piotra" - Eugeniusza Strzeleckiego w Melbourne 
      (Chor. Australia).- [Melbourne: s.n., 1954] ([s.l.: s.n.]).- [23] k.; 33 cm.

20. Czechowicz Józef (1903-1939): Dzień bursztynowy mija ...: scenariusz dla teatru poezji /przygot. w oparciu o teksty Józefa Czechowicza; 
      oprac. i uwagi inscenizacyjne Elżbieta Rojek.- Lublin: Wojewódzki Dom Kultury, 1986.- 16 s.; 20 cm.

21. Dekowski Jan Piotr, Łuczkowski Jan: W kręgu zwyczajów i obrzędów ludowych Polski Środkowej: (zbiór widowisk regionalnych).- 
      Łódź; [Opoczno]: Łódzki Dom Kultury: Muzeum Regionalne,1990.- 133, [2] s.: il., fot., nuty; 20 cm.

22. Dla dzieci: wybór materiałów repertuarowych.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: 
      Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch", 1985 
      (Warsz.: RSW ZG).- 26, [2] s.; 29 cm.

23. Dobrosielski Marek: Idziesz z nami doktorze ... - Kraków: Harcerska Oficyna Wydawnicza: na zlec. CSIZ Centralnej Szkoły Instruktorów 
      Zuchowych] w Oleśnicy, 1989.- 30 s.: rys.; 21 cm.
       Korczak, Janusz (1878?-1942)

24. Domaniewski Tomasz, Jarecki Andrzej: Victoria: scenariusz wieczoru poświęconego trzechsetnej rocznicy odsieczy Wiedeńskiej.- Warszawa: 
      Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1983.- 31 s., [8] s. nut; 20 cm.
      Bitwa 1683 r. pod Wiedniem

25. Domański, Marek (1921- ): Mord w hurtowni: (farsa kryminalna).- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży 
      Polskiej: Dział Kulturalno-Oświatowy RSW [Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1983.- 47, [1] s.; 29 cm.

26. Domański Marek (1921- ): Wyszedłem i nie wrócę.- Warszawa: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: 
      Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch", 1988.- 20, [4] s.; 29 cm.

27. Do was, ludzie, przychodzę ...; Kobieta: montaże sceniczne.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: 
      Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch", 1986.- 34, [2] s.; 29 cm.

28. Dożynki: poradnik repertuarowy kół ZMW / Związek Młodzieży Wiejskiej.- Warszawa: Wydaw. Spółdzielcze, 1982.- 50, [2] s.: il. nuty; 
      21 cm + nuty ([3] s.; 30 cm).

29. Dożynki: wybór materiałów repertuarowych / [wybór i oprac. Maksymilian Adamski, Stanisław Marat].- Warszawa: "Inspiracje": Zarząd Główny 
      Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] 
      "Prasa-Książka-Ruch", 1985.- 26, [2] s.; 29 cm.

30. Dziekański Zygfryd: Masz szczęście ...: dramat obyczajowy w trzech aktach.- Warszawa: "Inspiracje": Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW 
      [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch", 1989.- 14, [1] s.; 29 cm.

31. Eysymontt Barbara (1930-1996), Nałęcz Wojciech: Egzamin na królewnę; Doba, zegar i ich godziny.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny 
      Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] 
      "Prasa-Książka-Ruch", 1984.- 29, [3] s.; 29  cm.

32. Florkiewicz Dorota: Międzynarodowy Rok Dziecka.- Toruń: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika, 1979.- 
     13, [2] s.; 21 cm + Pomoce metodyczne Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Toruniu ([4] k.).

33. Forma Bożena: Dziecko aktorem.- Płock: "Iwanowski", 1999.- 161, [2] s.: nuty, rys.; 24 cm.

34. Frączek Jadwiga, Kośla Urszula, Kozłowska Wiesława: Nobel dla Szymborskiej: inscenizacja: klasy VII-VIII.- Rzeszów: Centrum Doskonalenia 
      Pedagogicznego, 1998.- 14, [2] s.; 21 cm.

35. Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Zofia: Uczcijmy wierszem i piosenką.- Płock: Zakład Wydawniczo-Usługowy-Marian Gałczyński, 1994.- 174,
      [1] s.; 20 cm.

36. Gałczyńska Elżbieta, Szczepańska Elżbieta, Wójcik Urszula: Na szkolnej scenie.- Płock: "Korepetytor", 1997.- 232 s.: nuty; 21 cm.

37. Giełda pomysłów placówek społeczno-kulturalnych spółdzielczości mieszkaniowej /[oprac. Ewa Starczewska].- Warszawa: "Inspiracje": 
      Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni 
      Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1987.- 37 s.; 29 cm.

38. Gordon Andrzej Zbigniew: Nasze miejsce: (montaż poetycko-muzyczny).- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej
      Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch", 
      1986.- 24, [4] s.; 29 cm.

39. Gordon Andrzej Zbigniew: Nasze w tobie tkwi ziarno; Dojrzewanie: montaże poezji.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku 
      Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa, 
      Książka, Ruch", 1986.- 27, [1] s.; 29 cm.

40. Gordon Andrzej Zbigniew: Zwycięstwo z flagami pokoju.- Warszawa: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży
      Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1985.- 21, 
      [3] s.; 29 cm.

41. Gordon Andrzej Zbigniew, Haber Franciszek: Zaświeć mi wtedy tęczą; Jest w człowieczeństwie trudu piętno.- Warszawa: "Inspiracje": 
      Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni 
      Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1984.- 25, [3] s.; 29 cm.

42. Gwiazdka; Złoty promyczek: wybór pozycji repertuarowych dla dzieci.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej 
      Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch", 
      1986.- 36, [4] s.; 29 cm.

43. Hauke Zbigniew: Oj, Maryna, Marynecka: przyśpiewki, gadki, humor ludowy.- Łódź: Łódzki Dom Kultury, [1982].- 16 s.: nuty; 20 cm.

44. Jary Kazimierz: Jasełka czyli Misterium Bożego Narodzenia: utwór sceniczny w 3 obrazach.- Warszawa: "Inspiracje": Zespół Kultury 
      i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch", 1989.- 20 s.; 29 cm.

45. Jasiński Krzysztof, Chudziński Edward: Pieśń Wawelu: widowisko na motywach utworów Stanisława Wyspiańskiego /[zdjęcia Adam Bujak;
      układ i grafika Sławomir Lewczuk].- Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980.- [90] k.: il. kolor. portr.; 28 cm.

46. Jaworska Ryszarda: Poradnik wychowania zdrowotnego dzieci w wieku 3-6 lat. Cz. 1, Bezpieczeństwo.- Płock: "Iwanowski", 1995.- 163 s.; 21 cm.

47. Jaworska Ryszarda: Poradnik wychowania zdrowotnego dzieci w wieku 3-6 lat. Cz. 2, Odżywianie.- Płock: "Iwanowski", 1995.- 99 s.; 21 cm.

48. Jaworska Ryszarda: Poradnik wychowania zdrowotnego dzieci w wieku 3-6 lat. Cz. 3, Korzystanie ze świeżego powietrza i słońca; Czystość
      osobista.- Płock: "Iwanowski", 1995.- 201 s.; 21 cm.

49. Jaworska Ryszarda: Poradnik wychowania zdrowotnego dzieci w wieku 3-6 lat. Cz. 4, Higiena narządów zmysłowych i układu nerwowego; 
      Kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom.- Płock: "Iwanowski", 1995.- 189 s.; 21 cm.

50. Jax Antoni (1848- ): Skauci pod opieką Anioła Stróża: obrazek z życia skautów dla skautów lub sokołów, ze śpiewami w 4-ch aktach /napisał 
      i muzykę ułożył Antoni Jax.- Chicago, Ill.: W. H. Sajewski, [1918].- 63 s.; 15 cm.

51. Jodko-Kula Elżbieta: W szkolnym teatrze: scenariusze przedstawień szkolnych.- Warszawa: "Juka", 1998.- 202, [2] s.; 24 cm.

52. Kabarety w Zawoi; Życzliwość czyli Przekładaniec estradowy: wybór tekstów.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku
      Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa, 
      Książka, Ruch", 1986.- 36, [4] s.; 29 cm.

53. Kaczkowska Anna: Między nami zwierzętami: scenariusz widowiska teatralnego dla teatru dziecięcego oparty o wiersze Jana Brzechwy, 
      Juliana Tuwima, Stanisława Jachowicza: materiały metodyczne.- Lublin: Wojewódzki Dom Kultury, 1986.- 29 s.; 21 cm.

54. Kalinovij mist: zbirnik materialiv dlja chudožnoi samodijal'nosti v ditjačich ta molodižnich gurtkach / vibrala i oprac. Marija Mandrik-Fil'.- 
      Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.- 334, [2] s.: rys.; 21 cm.

55. Karniewski Józef: Impresje morskie: montaż sceniczny.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: 
      Dział Kulturalno-Oświatowy RSW [Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1983.- 34, [2] s.: nuty; 29 cm.

56. Karpinskij Vjačeslav Alekseevič (1880-1965): Na č'ej storone spravedlivost'?: krest'ânskaâ beseda v 2-h dejstviâh.- A. Karpinskij; Rossijskaâ 
  Socialističeskaâ Fedorativnaâ Sovetskaâ Respublika. Den' Sovetskoj propagandy.- Moskva: Gosudarstvennoe Izdatel'stvo, 1919.- 16 s.; 24 cm.

57. Kępski Janusz: Z umiarkowanym optymizmem: materiały repertuarowe dla amatorskiego ruchu artystycznego w wojsku /muzyka Janusz Kępski, 
      Ali Krauzowicz; słowa Janusz Szczepkowski.- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1986.- 84, [4] s.; 24 cm.

58. Kępski Janusz: Zza płotu: materiały repertuarowe dla amatorskiego ruchu artystycznego w wojsku: [melodie i teksty] /muz. Janusz Kępski, 
      Ali Krauzowicz; słowa Janusz Szczepkowski.- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1986.- 70, [2] s.; 24 cm.

59. Kiermasz rozmaitości /[wybór i red. Adam Czetwertyński; oprac. graf. Zbigniew Lengren].- [Wyd. 3].- Warszawa: Młodzieżowa Agencja 
      Wydawnicza, 1984.- 123, [5] s.; 24 cm.

60. Kiermasz rozmaitości /[wybór i red. Adam Czetwertyński; oprac. graf. Zbigniew Lengren].- Wyd. 2.- Warszawa: Młodzieżowa Agencja 
      Wydawnicza, 1979.- 160, [4] s.; 17 cm.

61. Kocham Cię, Polsko, kraju mój rodzinny: antologia poezji i prozy patriotycznej /wybór i wprowadzenie Maria Fajkowska.- Włocławek: 
      Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 2001.- 119, [1] s.: il.; 21 cm.

62. Kołodziejska Iwona: Teatrzyk dla klas młodszych.- Płock: "Korepetytor", 1997.- 91 s.: nuty; 21 cm.

63. Konopnicka, Maria (1842-1910): Jasełka / [Maria Konopnicka]. Babcia: materiały repertuarowe / [oprac. Barbara Maria Januchta].- Warszawa: 
      "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej 
      Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1988.- 24, [4] s.; 29 cm.

64. Konowalski Benedykt (1928- ): Trzy pokusy na dwoje /muzyka Benedykt W. Konowalski; tekst Zofia Bystrzycka, Janusz Przymanowski.- 
      [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Dział Kulturalno-Oświatowy RSW [Robotniczej 
      Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1983.- 30, [2] s.; 29 cm.

65. Kopczyński Witold: "Przyszłości rzucając siew ..."; "O Ludową, Pospolitą Rzecz": montaże dokumentalno-literackie poświęcone 100-leciu 
      polskiego ruchu robotniczego.- [Warszawa: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Dział Kulturalno-
      Oświatowy RSW - Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch"], 1982.- 31 s.; 28 cm.

66. Kopczyński Witold: Victoria wiedeńska: montaż historyczno-literacki poświęcony 300 rocznicy odsieczy wiedeńskiej.- [Warszawa]: 
      "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Dział Kulturalno-Oświatowy RSW [Robotniczej Spółdzielni 
       Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1983.- 33, [3] s.; 29 cm.
       Bitwa 1683 r. pod Wiedniem

67. Koperny Bogusław: Działo się w czterdziestym czwartym: widowisko dokumentalno-historyczne według książki Zbigniewa Załuskiego 
      "Czterdziesty czwarty".- Warszawa: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW 
      [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1984.- 37, [1] s.; 29 cm.

68. Kostecka Joanna: Spójrz do wnętrza gleby !: przedstawienie w czterech aktach do zastosowania w kształtowaniu świadomości ekologicznej 
      najmłodszych.- Rzeszów: "Iomarket", 1994.- 12 s.; 21 cm.

69. Koterwas Barbara: Legendy lubelskie: [materiały repertuarowe / wybór i oprac. Barbara Koterwas; oprac. graf. i rys. Teresa Targońska].- Lublin: 
      Wojewódzki Dom Kultury, 1985.- 19 s.: rys.; 21 cm.

70. Koterwas Barbara: Wiersze o zimie: scenariusze bajek.- Lublin: Wojewódzki Dom Kultury, 1983.- 2 cz. (14; 15, [1] s.); 21 cm.

71. Kowalczyk Emil: Wolorze czyli Obrzędy orawskie.- Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, 
      1985 [i. e.] 1986.- 26, [1] s.; 29 cm.

72. Kownacka, Maria (1894-1982): Miała babuleńka kozła rogatego... - [Warszawa]: Wytwórnia Zabawek Artystycznych i Pedagogicznych 
      Warszawskiej Spółdzielni Księgarskiej, [ca 1942].- 14, [2] s.: il.; 25 cm.

73. Kozaczkowa Maria: Matczyne święto: jednoaktówka w IV odsłonach - na Dzień Matki - dla zespołów artystycznych /Maria Kozaczkowa 
      ("Maryla znad Wisły").- Kraków: nakł. Towarzystwa Kultury Teatralnej "Teatr Regionalny", 1978.- 30, [6] s.: 1 portr.; 17 cm.

74. Kozłowski Maksymilian (1936- ): "O mądrym królu Dziegoniu" /Maksymilian Kozłowski.- "Życiorysy" / Janusz Koryl.- Tarnów: 
      Tarnowska Oficyna Wydawnicza Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 1996.- 44 s.; 21 cm.

75. Królestwo bajki: materiały repertuarowe dla teatrzyków dziecięcych.- Warszawa: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej 
      Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch", 
      1989.- 30, [2] s.; 29 cm.

76. Kulmowa Joanna (1928-): Jasełka /tekst Joanna Kulmowa, muzyka i inscenizacja Jan Kulma.- Katowice: Księgarnia Św[iętego] Jacka, 
      1990.- 20, [4] s.: nuty; 19 cm.

77. Kurtyna w górę: (inscenizacje) /Antoni Marianowicz [et al.]; oprac. graf. Adam Kilian.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1989.- 204, [4] s.:
      il. kolor., nuty, err.; 24 cm.

78. Kwiek Wiesława: Od września do czerwca: scenariusze imprez szkolnych.- [Sterdyń: "Wiwa"], 2001.- 117, [2] s .: 1 il.; 25 cm.

79. Lenartowicz Teofil (1822-1893): Szopka /z il. Konstantego Rayskiego.- Lublin: W. Kiesewetter, 1908.- 56 s., [9] k. tabl.: il.; 30 cm.

80. Lubińskie przepustki do historii.- Lubin: Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej, 1985.- 85, [3] s.: faks., fot., portr., rys.; 24 cm.

81. Lubosz, Bolesław (1928-): Nie chcemy koron, złotych śmieci: widowisko poetyckie (fragmenty) /[il. Jan Szczyrba].- Opole: Wojewódzki 
      Komitet Frontu Jedności Narodu: Zarząd Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, 1970.- 31 s.: il.; 24 cm.

82. Łebkowski Mirosław, Werner Stanisław: Skarby Złotej Kaczki: (sztuka w dwóch aktach i w sześciu obrazach z prologiem).- [Warszawa]:
      "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej
       Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1984 .- 46, [2] s.; 29 cm.

83. Łosowski Piotr, Żalski Artur: Przygody Tomka Pogody: widowisko słowno-muzyczne: materiały repertuarowe dla amatorskich zespołów 
      artystycznych.Cz. 2.- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985.- 93, [3] s.: nuty, rys.; 24 cm.

84. Łosowski Piotr, Żalski Artur: Spotkanie bajek: baśnie muzyczne z piosenkami.- Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania 
      Kultury, 1987.- 143, [1] s.: nuty, rys.; 24 cm.
      Zawiera także: Wiosna radosna.

85. Łosowski Piotr, Żalski Artur: Żołnierskie przygody Tomaszka Pogody: widowisko słowno-muzyczne.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny 
      Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Dział Kulturalno-Oświatowy RSW [Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 
      1982.- 39, [5] s.: nuty; 29 cm.

86. Madej Donka i Andrzej: Podług dawnego zwyczaju: widowisko ze śpiewów i tekstów staropolskich i ludowych w dwóch częściach /[projekty 
      scenografii D. i A. Madejowie].- Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, 1979.- 55, [1] s., [22] k. il.;
      21 cm + Opracowanie muzyczne / Anna Salij-Tuz (39 s. nut)

87. Majchrzak Maria (1926- ): Przedszkolaki na scenie czyli Rozbawione przedszkole.- Płock: "Iwanowski", 1995.- 149, [6] s.; 21 cm.

88. Majchrzak Maria (1926-): Rok w przedszkolu: scenki i wiersze dla dzieci przedszkolnych. Cz. 1, Wrzesień-styczeń /[rys. Stanisław Klinger].- 
      Włocławek: Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 1998.- 80 s.: il.; 21 cm.

89. Majchrzak Maria (1926- ): Rok w przedszkolu: scenki i wiersze dla dzieci przedszkolnych. Cz. 2, Luty-sierpień /[rys. Stanisław Klinger].- 
      Włocławek: Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 1998.- 79, [1] s.: il.; 21 cm.

90. Majchrzak Maria (1926- ): Rozbawione przedszkole. Cz. 2.- Płock: "Iwanowski", 1999.- 150 s.; 21 cm.
      Cz. 1 pt.: Przedszkolaki na scenie czyli rozbawione przedszkole.

91. Marcowy tryptyk; Bajki i prawdy.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Dział Kulturalno-
      Oświatowy RSW [Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1983.- 30, [2] s.; 29 cm.

92. Mastej Bogusław: Po kolędzie: zbiór inscenizacji jasełkowych dla wędrownych grup kolędniczych oraz teatrzyków parafialnych i szkolnych.- 
      Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2000.- 120, [2] s.: il., nuty; 21 cm.

93. Maślanka Jerzy: Grunt to głowa /il. Jerzy Flisak.- Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.- 104, [4] s.: il., nuty, portr.; 21 cm.

94. Materiały do urządzenia obchodu 3-go Maja.- Londyn: Fundusz Oświaty Polskiej Zagranicą, 1951.- [24] s.: nuty, rys.; 21 x 17 cm.

95. Mikołajczak Julian: Droga do ludowej ojczyzny: montaż dokumentalno-poetycki poświęcony 90-leciu ruchu ludowego.- Warszawa: 
      "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, 1985.- 27 s.; 29  cm.

96. Młodość - trzeźwość: scenariusze audycji i programów scenicznych.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej: "Bivar", 1992.- 150 s.; 21 cm.

97. Młodzież, przyjaźń, pokój: montaż sceniczny przygotowany z okazji XII Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Moskwie 
      /[wybór i oprac.] Marian Rogalski.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury 
      i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1985.- 25, [3] s.: nuty; 29 cm.

98. Na amatorskiej scenie: skecze, monologi, scenki humorystyczne /zebrał, adaptował i do dr. przygot. Eugeniusz  Marciniak.- Włocławek: 
      Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 1998.- 95 s.: il.; 21 cm.
       Marciniak, Eugeniusz (1939- )

99. Na święto ludowe.- [S.l.]: „Wieści", 1944.- 20 s.; 29 cm.
      Antologia składa się z poezji, opowiadań, reportaży itp., drukowanych uprzednio w konspiracyjnych czasopismach "Świat Młodych" i "Wieści".

100. Na wschód od Bugu: montaż poetycki / [oprac.] Jan Krzyżanowski; [tł. z ros.].- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku 
        Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Dział Kulturalno-Oświatowy RSW [Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch",
        1983.- 31, [1] s.: nuty; 29 cm.

101. Naborowska Aleksandra: Syn swojego wieku: w 100-lecie śmierci Józefa Ignacego Kraszewskiego.- [Warszawa]: "Inspiracje": 
        Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni 
        Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch", 1987.- 23, [1] s.; 29 cm.

102. Najciekawsze formy pracy pedagogicznej w bibliotece szkolnej: scenariusze imprez nagrodzonych w konkursie: zeszyt metodyczny 
        dla nauczycieli bibliotekarzy / oprac. Teresa Leszczyńska-Koziak, Danuta Sienkiewicz.- Białystok: Zespół Placówek Doskonalenia 
        Nauczycieli, 1995.- 53 s.: il.; 21 cm.

103. Nasz mały teatrzyk: inscenizacje i zabawy dla przedszkolaków /wybór Elżbieta Zaleska; il. Halina Gutsche; [wstęp i komentarz do 
        inscenizacji Mariola Góralska].- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1989.- 101, [11] s.: il. kolor., rys.; 24 cm.

104. Nauczyłem się w przedszkolu ...: wiersze i inscenizacje dla dzieci /wybór i oprac. Stanisława Daraszkiewicz; il. Bogdan Jaroszewicz.-
        Białystok: "2N" Biuro Wydawniczo-Reklamowe, 1993.- 94 s.: il, nuty; 21 cm.

105. Niemycki Mariusz: Instrukcja obsługi kota: inscenizacje i wiersze dla dzieci.- Płock: "Iwanowski", 1996.-101 s.; 21 cm.

106. Nowakowski Zygmunt: Gałązka rozmarynu: widowisko w 5 obrazach. Cz. 1-2.- Warszawa: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku 
        Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-
        Książka-Ruch", 1988.- 2 cz. (41, [3]; 49, [3] s.); 29 cm.

107. Nuto święta, ojczyzno: wieczór poetycki z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Odrodzoną /wybór i oprac. Czesław
        Kałużny.- Warszawa: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu
        Głównego Robotniczej Spoółdzielni Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch", 1988.- 19, [5] s.; 29 cm.

108. Od morskiego brzegu: materiały repertuarowe.- Warszawa: Wydawnictwa Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 
        1982.- 167, [1] s.; 21 cm.

109. Od września do maja: materiały repertuarowe dla amatorskiego ruchu artystycznego w wojsku /[wybór i oprac. Janusz Furtak, Bożena 
        Łada].- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1989.- 202, [6] s.: nuty; 24 cm.

110. Osiedlowy Dom Kultury PSM [Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej] "Kolejarz" /red. Jerzy Stachurski.- Gdańsk: "Kolejarz", 1978.- [15] k.:
        3 il. nuty, 4 portr.; 21 cm.
        Zawiera tekst przedstawienia pt. "Zanim zabrzmi cisza nocna" / J. Stachurski.

111. Pach Adam (1907-1980): W cornej izbie: wieczornica góralska ułożona z wierszy i prozy poety Skalnego Podhala Adama Pacha /zapis nutowy
        Jan Pasierb-Orland.- Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza: nakł. Towarzystwa Kultury Teatralnej "Teatr Regionalny", 1977.- 44 s.: nuty; 22 cm.

112. Pastorałki; Szopka krakowska; Gwiazda Przyjazna.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: 
        Dział Kulturalno-Oświatowy RSW [Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1982.- 41 s.: nuty; 29 cm.
        Propozycje repertuarowe dla amatorskich zespołów teatralnych.

113. Pegazem przez szkolny rok /wybór pod red. Adrianny Ponieckiej-Piekutowskiej; [poszczeg. działy oprac. Eugenia Kochanowska et al.].-
        Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982.- 695, [1] s.: rys., nuty; 21 cm.

114. Penciak-Radzymińska Lucyna Anastazja (1914-1993): Parę melodii /[oprac. graf., red. Bolesław Ludwik Penciak].- [Warszawa]: Bolesław
         Ludwik Penciak, cop. 1998.- 68, [4] s.: fot. kolor., rys.; 24 cm.

115. Pepliński Aleksy: Kaszëbsczié jasełka: widowisko gwiôzdkowe w sztërech aktach / Aleksy Pepliński; [do dr. przygot. Stanisław Janke].- 
        Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział, 1986 .- 43, [1] s.; 21 cm.

116. Płatek Piotr: Barbakan: imieninowa biesiada w Krakowie: widowisko historyczno-współczesne dla zespołów estradowych i lalkowych
         /[il. Izabella Wicińska i Ferdynand Solowski].- Kraków: Teatr Regionalny. Towarzystwo Kultury Teatralnej, 1978.- [28] k.: nuty; 20 cm.

117. Płatek Piotr: Dożynki / Piotr Płatek (scenariusz); Józef Lachner (zapis nutowy).- Kraków: Oddział Miejski Towarzystwa Kultury Teatralnej 
        Teatr Regionalny, 1984.- 16 s.: nuty; 21 cm.

118. Płatek Piotr: Uroki polskiego roku czyli Imprezy obrzędowe na wszystkie pory roku /scenariusze Piotr Płatek; oprac. muz. Adam Sroka.- 
        Kraków: nakł. Teatru Regionalnego Towarzystwa Kultury Teatralnej, 1981.- 220 s., [3] k. tabl.: il., nuty; 20 cm.

119. Płatek Piotr: Wyzwoliny: rzemieślniczy obrzęd pasowania na czeladnika opracowany na podstawie źródeł ludowych z XVIII i XIX wieku 
         /oprac. muzyczne Adam Sroka.- Kraków: Teatr Regionalny Towarzystwa Kultury Teatralnej, 1981.- 42 s.: nuty; 20 cm.

120. Pod sztandarem czerwonym ...: materiały repertuarowe dla amatorskiego ruchu artystycznego w wojsku zebrane i wydane  z okazji setnej 
        rocznicy polskiego ruchu robotniczego / kol. red. Władysław Czuba et al.]; wybór i układ Barbara Nowak; wybór utworów muzycznych Emil
        Sojka; [wstęp Stanisław Ryszard Dobrowolski].- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1981.- 392 s.: nuty; 24 cm.

121. Pod znakiem zabawy: spotkania towarzyskie, wieczory klubowe, prywatki, wieczory zapoznawcze, dla dzieci - bal i teatrzyk lalek.- [Warszawa]:
        "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Dział Kulturalno-Oświatowy RSW [Robotniczej Spółdzielni 
        Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1983.- 38 s.; 29 cm.

122. Polska ojczyzna nasza: materiały repertuarowe na obchody 35-lecia PRL /red. Jolanta Masłowska].- Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki 
        Upowszechniania Kultury, 1979.- 323, [1] s.; 21 cm.

123. Pomysł za pomysł: scenariusze z ogólnopolskich giełd pomysłów programowych z lat 1986-1987 /[wybór scenariuszy i oprac. red. Wiesława
        Kaczmarkiewicz, Błażej Kusztelski, Jolanta Styszyńska].- Poznań: Pałac Kultury, 1992.- 77, [2] s.; 24 cm.

124. Pomysły, programy, propozycje: wybór /[red. Elżbieta Maciejewska].- Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 
        1986.- 264 s.; 21 cm.

125. Poznajemy teatr: drugi rok edukacji.- Gdańsk: Centrum Edukacji Teatralnej Dzieci i Młodzieży, 1988.- 169, [3] s.; 21 cm.

126. Poznajemy teatr: pierwszy rok edukacji /[zamiast wstępu Krzysztof Wójcicki].- Gdańsk: Centrum Edukacji Teatralnej Dzieci i Młodzieży,
        [1985].- 78, [2] s.; 20 cm.

127. Prastarym obyczajem w Polsce podczas Wilii ...: praca zbiorowa / pod red. Janiny Radwanowicz.- Białystok: Zespół Placówek Doskonalenia
        Nauczycieli, 1997.- [1], 43 s.: nuty; 21 cm.
        Materiał repertuarowy i metodyczny dla nauczycieli języka polskiego.

128. Probosz Jerzy (1901-1942): Wesele górali istebniańskich: widowisko regionalne w czterech odsłonach /[il. Jan Wałach].-  Cieszyn: 
        Towarzystwo Miłośników Regionu Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa: "Interfon", [1999].- 56 s.: 3 il.; 21 cm.

129. Propozycje - materiały repertuarowe /[aut. scenariuszy Alina Bielawska et al.].- Kielce: Wojewódzki Dom Kultury, 1981.- 208 s.: il. nuty; 20 cm.

130. Prus-Lisicka Ludwika: Gdy przybędę, przyjdę do was: (dialog Ojca Świętego z ojczyzną) /[nazwa] (Izabella Lisicka) [pseud.].- Warszawa: 
        [nakł. autora], 1997.- 46 s.; 21 cm.

131. Prusicka Irena.: Bajki muzyczne z cyklu serce / Irena Prusicka.- Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1989.- 
        256, [3] s.: nuty, rys.; 24 cm.

132. Przygody ogrodowych strachów; Stonoga; Przygody mądrego kota: wybór materiałów repertuarowych dla dzieci.- Warszawa: "Inspiracje": 
        Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni 
        Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch", 1987.- 30, [2] s.; 29 cm.

133. Pytliński Stanisław: Trzy świnki, wilk i wakacje: sztuka lalkowa dla dzieci.- Warszawa: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej 
        Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch",
        1988.- 32, [4] s.; 29 cm.

134. Radość tchnij w serce me: materiały rozrywkowe.- Tarnów: Seminaryjne Koło Duszpasterstwa Młodzieży, 1984.- 81 s.: rys.; 21 cm.

135. Repińska Renata: Rodzina, tradycja, obrzędowość w zajęciach świetlicowych: (zbiór scenariuszy i konspektów).- Bydgoszcz: Usługi
        Wydawnicze, 1994.- 155 s.: nuty; 21 cm.

136. Reutt Maria Jadwiga (ca 1863-1942): Trzeci Maj: obrazek sceniczny w 2-ch odsłonach.- Wilno: J. Zawadzki, [post 1922].- 32 s.; 17 cm.

137. Rozśpiewane bajki /[red. Janina Nicewicz-Kosińska].- Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1987.- 270, [2] s.:
        nuty, rys.; 24 cm.

138. Rówieśnicy z całego świata: [scenariusz programu estrady dziecięco-młodzieżowej].- Kielce: Wojewódzki Dom Kultury, 1979.- 106, [2] s.: il., 
        nuty; 21 cm.

139. Ryczek Feliks Filip: Droga przez wieś.- [Kraśnik]: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kraśnickiej; Kraków: Wydaw. Artystyczno-Graficzne 
        RSW "Prasa", [1972].- 112 s.: il., nuty; 16 cm.

140. Salach Iwona: Wiersze dla przedszkolaka.- Płock: "Iwanowski", 1995.- 90 s.; 21 cm.

141. Scenariusze imprez szkolnych: praca zbiorowa /pod red. Barbary Blei-Sosna.- Toruń: "Bea", 1995.- 73 s.; 21 cm.

142. Scenariusze imprez szkolnych: praca zbiorowa /pod red. Barbary Blei-Sosna.- Toruń: "Bea-Bartkowscy", [1997].- 73 s.; 20 cm.

143. Scenariusze imprez szkolnych: praca zbiorowa /pod red. Barbary Blei-Sosna.- Toruń: Zakład Doskonalenia Nauczycieli, 1993.- 60 s.; 21 cm.

144. Scenariusze imprez szkolnych. Cz. 1, Rocznice historyczne /oprac. Henryka Andrzejczak.- Katowice: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 
        1996.- 95 s.; 21 cm.

145. Scenariusze imprez szkolnych. Cz. 2, Uroczystości znane i lubiane /oprac. Henryka Andrzejczak.- Katowice: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny,
        1996.- 92 s.; 20 cm.

146. Scenariusze imprez szkolnych dla klas I-III / pod red. Ireny Służewskiej i Ireny Chyły-Szypułowej.- Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 
        1995.- 168 s.: nuty, 2 rys.; 20 cm.

147. Scenariusze na cały rok ...: (szkolne uroczystości, imprezy, widowiska). Cz. 1 /pod red. Elżbiety Doroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej.- 
        Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1995.- 141 s.: il.; 21 cm.

148. Scenariusze na cały rok ...: (szkolne uroczystości, imprezy, widowiska). Cz. 2 /pod red. Elżbiety Doroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej.- 
        Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1995.- 198 s.: il.; 21 cm.

149. Scenariusze uroczystości szkolnych: imprezy, apele, konkursy: praca zbiorowa. Cz. 1 /[mater. zebrała i oprac. Halina Klimza; red. Halina 
        Żwirska].- Częstochowa: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997.- 123 s.: rys.; 21 cm.

150. Scenariusze uroczystości szkolnych i konspekty lekcji: Święto Niepodległości: prace konkursowe /praca pod red. Haliny Żwirskiej.- 
        Częstochowa: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1999.- 224 s.: il., nuty; 25 cm.

151. Scenariusze z odbytego konkursu "Dla Ciebie Ziemio".- Kielce: Agencja "JP", 1998.- 129 s.; 21 cm.

152. Schiller, Leon (1887-1954): Kram z piosenkami: obrazki śpiewające /wstęp i oprac. Stanisława Mrozińska.- [Wyd. 2].- Warszawa: 
        Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989.- 186, [2] s.: il., nuty; 25 cm.

153. Schola cantorum: propozycje muzyki chóralnej na ogólnopolski przegląd uczniowskich zespołów muzyki dawnej  /[wybór i oprac.] 
        Kazimierz Bukat.- [Partytura].- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury
        i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1984.- 31, [1] s.; 29 cm.
        Teksty pieśni ang., łac., niem., wł.

154. Sercu bliska: materiały repertuarowe dla amatorskiego ruchu artystycznego w wojsku /[wybor i oprac. Janina Emilewicz; wstęp Wacław 
        Sadkowski].- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1984.- 255, [1] s.: nuty; 24 cm.

155. Sewen Marek: Czy pozwoli panna Krysia: (fragmenty widowiska rewiowego): materiały repertuarowe dla amatorskiego ruchu artystycznego
        w wojsku: [na głos i fort.] /muzyka Marek Sewen, Bolesław Szulia; słowa Mirosław Łebkowski, Stanisław Werner.- Warszawa: Wydawnictwo 
        Ministerstwa Obrony Narodowej, 1988 .- 88, [4] s.; 24 cm.

156. Sewen Marek: Jak nie kochać tej ziemi: materiały repertuarowe dla amatorskiego ruchu artystycznego w wojsku /muzyka Marek Sewen; 
        słowa Ryszard Ulicki.- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985.- 111, [1] s.; 24 cm.

157. Siemion Wojciech: Wieża malowana: polska poezja ludowa.- Warszawa: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży
        Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1984.- 21,
        [3] s.; 29 cm.

158. Sierszchuła Domicylla: Bohaterowie "Najdłuższej wojny nowoczesnej Europy": scenariusz wieczoru literackiego; Wielkopolska pod zaborem
        pruskim 1795-1918: bibliografia w wyborze /[oprac. Domicylla Sierszchuła, Beata Nowak].- Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1982.- 
        28 s.; 29 cm.

159. Skowroński Ryszard: Aleksander Skriabin (1872-1915) wielki kompozytor i pianista rosyjski: konspekt montażu literacko-muzycznego /oprac. 
        Ryszard Skowroński.- Toruń: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika, 1983.- 11, [1] s.; 21 cm.

160. Skowroński Ryszard: Ignacy Jan Paderewski "człowiek w poszukiwaniu doskonałości" / [konspekt imprezy literacko-muzycznej.- Toruń: 
        Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika, 1981.- [6] k.; 21 cm.

161. Skowroński Ryszard: Ludwig van Beethoven, "wódz muzyków" (1770-1827): konspekt imprezy literacko-muzycznej.- Toruń: Wojewódzka
        Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika, 1982.- 9, [3] s.; 21 cm.

162. Skowroński Ryszard: Mieczysław Karłowicz (1876-1909), wielki kompozytor i taternik: [materiały metodyczne  /konspekt montażu literacko-
        muzycznego oprac. Ryszard Skowroński].- Toruń: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika, 1985.- [16] s.; 21 cm.

163. Skowroński Ryszard: Stanisław Moniuszko (1819-1872), twórca polskiej opery i pieśni narodowej,"kompozytor słowiański" /konspekt montażu
        literacko-muzycznego oprac. Ryszard Skowroński.- Toruń: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika, 1983.-
        16 s.; 20 cm.

164. Sobasz Stefania: Uroczystości i obrzędy szkolne.- Kętrzyn: Stefania Sobasz, 2000.- 356 s.; 21 cm.

165. Stanisław Staszic: [calendarium, dzienniki, pamiętniki, poezja, quiz]: wybór materiałów /[wybór i oprac. tekstu Maria Dąbrowska].- Kielce: 
        Wojewódzki Dom Kultury, 1973.- 73 s.: il.; 21 cm + Działalność Stanisława Staszica w Kielecczyźnie: wystawa. - Kiel: PrasZG]. - (24 k. 
        w obwol.:il., mapy, portr. );30 cm.
        Staszic, Stanisław (1755-1826)

166. Staniszewski Andrzej (1948- ): Pamiętaj baśń dla mamy: widowisko teatralne w trzech aktach dla dzieci i dorosłych.- Kraków: Agencja
        "Asta", 1997.- 20 s.; 21 cm.

167. Starczewska Ewa: Andrzejki / Ewa Starczewska. Zimowa przygoda: impreza choinkowa dla dzieci /Piotr Błaszczyk.- [Warszawa]: "Inspiracje":
        Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni
        Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch", 1985.- 34, [2] s.; 29 cm.

168. Starczewska Ewa: Sercem pisane: propozycje imprez na 40-lecie PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej].- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd 
        Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni 
        Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1984.- 30, [2] s.; 29 cm.

169. Stare strzechy.- [Katowice: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa,1979].- [4], XIV, [1], 45 s.; 21 cm.
        U dołu okł.: Spotkamie gwarków.

170. Stefanik, Joanna U.: Lotem ptaka po Polsce: widowisko ilustrujące tradycję, kulturę, zwyczaje, obyczaje, śpiewy i tańce = Bird's eye view of 
        Poland: a pageant illustrating the traditions, culture, customs, songs and dances /okł. i typy rys. K. J. Majewski.- Chicago: The Educational
        Dep. of the Polish National Alliance, cop. 1941.- 32 s.: mapy, rys., nuty; 23 cm.

171. Stegreifspiel: im Kindergarten nach literarischen Vorlagen /[Jadwiga Cybulska, et al.; Übers. Erika Ehegötz].- [3 Aufl. die dt. Fassung ist 
        geringfügig gek. und leicht bearb.].- Berlin: Volk und Wissen, 1984.- 215, [1] s.: rys.; 20 cm.
        Tyt. oryg.: Inscenizowanie zabaw na podstawie literatury dziecięcej.

172. Stolarzewicz Ludwik: Dzień 19 marca: poradnik dla urządzających obchody i akademje ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego /Adam Galiński 
        [pseud.].- Łódź: Drukarnia Państwowa, 1934.- 64 s., [3] k. tabl. złoż. nut; 21 cm.

173. Stolarzewicz Ludwik: Obchodzimy "Święto morza": materjały i wzory dla urządzających uroczystości, poświęcone propagandzie morza
        /Adam Galiński [pseud.].- Łódź: Nakł. Druk. Państwowej, 1934.- 77, [2] s.; 21 cm + Nuty: [1], 4, [3] s. 20 cm.

174. Suchorowski Stanisław (1902-1944): Gaik świętokrzyski: widowisko obrzędowe w 1 odsłonie.- Kielce: nakładem T. i J. Krausów oraz autora, 
        1938.- 16 s.: nuty; 17 cm.

175. Suponin Michail: Straszydło: [sztuka lalkowa] /spolszczył z ros. Jerzy Rochowiak]. Próba prawdy / [Romuald Karaś].- Warszawa: "Inspiracje":
        Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni
        Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1989 .- 30, [2] s.; 29 cm.

176. Szalay-Groele Waleria (1879-1957): Morze polskie.- Poznań: Zjednoczenie Młodzieży Polskiej, 1927.- 61, [3] s.: nuty; 21 cm.

177. Szary smok; Królewna Śnieżka; Chłopaki, dębczaki, kaktusaki: wybór propozycji repertuarowych.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny
        Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej]
        "Prasa, Książka, Ruch", 1986.- 41, [3] s.; 29 cm.

178. Szczotka Józef: Wesele górali od Żywca.- Warszawa: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury
        i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch", 1989.- 37, [3] s.; 29 cm.

179. Szefka Paweł: "Gwiżdże": widowisko obyczajowe obrazujące obrzędy i zabawy noworoczne u Kaszubów.- Gdańsk: Woj. Dom  Twórczości 
        Ludowej, 1957.- [4], 15, [1] s.: nuty; 29 cm.

180. Szefka Pawe: Sobótka: widowisko ludowe oparte na obrzędach, zwyczajach i obyczajach kaszubskich: opracowane na podstawie materiałów
        zebranych w latach od 1930-1939.- Gdańsk: Woj. Dom Twórczości Ludowej, 1958.- [4], 14, [5] s.: nuty; 29 cm.

181. Szefka Paweł: Wrejôrze jidą: widowisko plenerowe z kaszubskich obrzędów dyngusowych.- Wyd. 2.- Gdańsk: Wojewódzki Ośrodek Kultury,
        1981.- 47, [15] s.: nuty; 21 cm.

182. Szefka Paweł: Wyzwoliny kosiarza: plenerowe widowisko obrzędowe z Kaszub.- Gdańsk: Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1979.- 51, [1] s.: il., 
        nuty; 21 cm.

183. 60-lecie Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej: III Wojewódzka Giełda Programów Domów i Klubów Kultury, Kielce, 15-16 
        październik 1977: (wybór scenariuszy).- Kielce: Wojewódzki Dom Kultury. Dział Informacji i Wydawnictw, 1978.- [2], 90 s.: il., nuty; 21 cm.

184. Szkoło, szkoło.- Kielce: Wojewódzki Dom Kultury, Dział Informacji i Wydawnictw, 1978.- [2], 84, [2] s.: il., nuty; 21 cm.

185. Śledziewski Antoni: O ojczyznę troska: scenariusz widowiska poetyckiego opartego na wierszach poetów ludowych poświęconych ziemi 
        rodzinnej i ojczyźnie.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty 
        ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch", 1986.- 27, [5] s.; 29 cm.

186. Śledziewski Antoni: Obrzędy i zwyczaje w czterech porach roku.- Warszawa: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży
        Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1987.- 20,
        [1] s.; 29 cm.

187. Śledziewski Antoni: Targ dziewcząt czyli "Podkoziołek".- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży 
        Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch", 1985.- 31, 
        [1] s.; 29 cm.

188. Śledziewski Antoni: Wiosna idzie, lato będzie; Sobótka.- Warszawa: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży 
        Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch", 1988.- 26,
        [2] s.; 29 cm.

189. Słoń Marcin C: Tarcza moja.- Kraków: ["Unum"], 2001.- 80 s.: il.; 21 cm.

190. Śmiej się razem z nami: [scenariusz programu estrady dziecięco-młodzieżowej].- Kielce: Wojewódzki Dom Kultury, 1979.- 51, [1] s.: il.; 21 cm.
        Wybór tekstów publ. w latach sześćdziesiątych w Płomyku i Płomyczku.

191. Śnieciński Józef Marek: Malowane wierszem: scenariusze imprez okolicznościowych dla klas od 1-3.- Warszawa: "Żak", 1997.- 88, [1] s.; 21 cm.

192. Śnieciński Józef Marek: Moja rodzina, szkoła, Ojczyzna: scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły podstawowej.-
        Warszawa: "Żak", 1998.- 124, [1] s.; 21 cm.

193. Śnieciński Józef Marek: Mój mały świat: scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli /rys. Kasia Śniecińska.- Warszawa: "Żak",
        1996.- 197, [1] s.: nuty, rys. kolor.; 21 cm.

194. Śnieciński Józef Marek: Słowa jak kwiaty.- Warszawa: "Żak", 1995.- 134 s.; 21 cm.

195. Świeboda Józef: Patronackie festum.- Rzeszów: "Collegium Ressoviense", 1993.- [2], 45, [1] s.: nuty; 20 cm.

196. Tradycyjne świętowanie: propozycje scenariuszy poetyckich dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów małych form teatralnych /[aut.
        scenariuszy Barbara Hadas et al.].- Katowice: Pałac Młodzieży im. B. Bieruta, 1988 - 215, [1] s.; 20 cm.

197. Trudne drogi: montaż sceniczny poezji rosyjskiej i radzieckiej /[wybór i oprac. Stanisław Marat; tł. z ros.].- Warszawa: "Inspiracje": Zarząd
        Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni 
        Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1987.- 25 s.; 29 cm.
        Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa

198. Trzeci maja: książka dla nauczyciela i dla urządzających uroczystości trzeciomajowe /Adam Galiński.- Łódź: Drukarnia Państwowa, 1934.- 
        52 s., [6] s. tabl. nut; 21 cm + Dwie pieśni na uroczystość 3 maja (4 s.: nuty); 19x22 cm.
         Na s. tyt. pseud. oprac. - Nazwa oprac.: Stolarzewicz Ludwik.

199. Turek Wiesław: Sylwester z niespodzianką: sztuka w jednym akcie.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej 
        Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch",
        1987.- 47, [1] s.; 29 cm.

200. Tworzę siebie.- Toruń: [s. n.], 1996.- 14, [2] s., [4] s. il. kolor.; 21 cm.

201. Tysiące wiodło dróg: materiały repertuarowe dla amatorskiego ruchu artystycznego w wojsku /[red. Janina Emilewicz et al.; red. muzycz. 
         Bożena Tomaszczuk].- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985.- 229, [3] s.: nuty; 24 cm.

202. Uskrzydleni pancerni /[tekst] Mirosław Łebkowski i Stanisław Werner.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej
        Młodzieży Polskiej: Dział Kulturalno-Oświatowy RSW [Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1983.- 31, [1] s.; 29 cm.

203. W dniu Prymicji ... /zebrał i oprac. Michał Mierzwa.- Sandomierz: Wydaw. Diecezjalne, 1998.- 168 s.; 21 cm.

204. "Warszawa trwa!": materiały repertuarowe poświęcone Powstaniu Warszawskiemu / oprac. Stanisław Piekarski, Zygmunt Walkowski.-
        Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Domu Wojska Polskiego, 1995.- 96 s.: fot., nuty; 20 cm.

205. Werner Janina, Rotarska Dorota: Zabawa w teatr: cały rok na szkolnej scenie.- Katowice: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996.- 145 s.; 21 cm.

206. Wesele krzemienickie: 50 lat widowiska /na podstawie relacji byłych i aktualnych członków zespołu oprac. Joanna Bojarska.- Rzeszów: 
        Regionalna Agencja Promocji Turystyki, 1997.- 75 s., [4] s. tabl.: il.; 21 cm.

207. Wiechno Stanisław: Każdy chce być kochanym: montaż sceniczny z podkładem muzycznym; Jestem ojcem: inscenizowane fragmenty 
        pamiętnika.- Stanisław Wiechno.- Warszawa: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury
        i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1985.- 20, [4] s.; 29 cm.

208. Wiedza umacnia przyjaźń: scenariusze imprez kulturalnych dla placówek uczestniczących w konkursie.- Warszawa: Zarząd Główny
        Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch": Centralny Związek Spółdzielni Robotniczych "Samopomoc Chłopska": Zarząd 
        Główny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, 1978.- 77, [3] s.; 21 cm.

209. Wielcy Polacy: propozycje scenariuszy poetyckich dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów małych form teatralnych /zespół red. Bogumiła
        Kurcab et al.; aut. scenariuszy Teresa Brodzka et al.].- Katowice: Pałac Młodzieży im. B. Bieruta, 1987.- 400 s.; 20 cm.

210. Wielka przygoda w małym miasteczku; Bajka o piesku Pepsiu, Bamboszce i dziwnych Głowonogach.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd
        Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni
        Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1984.- 21, [3] s.; 29 cm.

211. Wieniec żniwny: materiały repertuarowe na dożynki.- Warszawa: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: 
        Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej]"Prasa-Książka-Ruch", 1989.- 22, [2] s.; 29 cm.

212. Wiersze i drobne utwory na każdą okazję /zebrała i oprac. Alicja Omiotek.- [Wyd. 2].- Lublin: Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na
        Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza, 1998.- 445, [1] s.; 17 cm.

213. Wiersze o Ojczyźnie /wybór i układ Mieczysław Szargan.- Łódź: Łódzki Dom Kultury, 1978.- 20 s.; 21 cm.
        Materiały Instruktażowe dla Amatorskich Zespołów Teatralnych. 
        U góry s. tyt.: 60-lecie Polskie Niepodległej

214. Wieżan Tadeusz: Och! jaki piękny jest świat.- Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1978.- 77, [1] s., [6] k. il.: err.; 21 cm.

215. Wilanowska Jadwiga: Biorę z tobą ślub: sztuka napisana częściowo w oparciu o materiały zawarte w pracach nadesłanych na konkurs
        "Dzieje szczecińskich rodzin" / Jadwiga Wilanowska.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży 
        Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1984.- 34, [2] s.; 29 cm.

216. Wilbik-Jagusztynowa Weronika: Zielone sztandary: widowisko poetyckie w 4 odsłonach /wybór i układ Weronika Wilbik-Jagusztynowa, 
        Jan Lis; oprac. reżyserskie i inscenizacyjne W. Wilbik-Jagusztynowa, Tadeusz Aleksandrowicz.- [Wyd. 2].- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia
        Wydawnicza, 1982.- 104, [4] s.; 17 cm. 

217. Witaj majowa jutrzenko!: materiały do zorganizowania obchodu.- London: Fundusz Oświaty Pol. Zagranicą, 1948].- 29, [1] s.: fot, rys.; 22 cm.
        Konstytucja 1791 r. 

218. Wojna i okupacja w poezji polskiej 1939-1945: wybór materiałów repertuarowych / wybór tekstów i oprac. Maria Popis.- Radom: Wojewódzki
        Dom Kultury, 1979 (Radom: Wojewódzki Dom Kultury).- [5], 83 s.; 21 cm.

219. Woźniak Janusz: "Exuperymentalny Tea3k 1,2,3-k": [materiały repertuarowe dla teatrów].- Tarnów: Tarnowska Oficyna Wydawnicza 
        Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 1996.- 28 s.; 21 cm.

220. Wroński Michał: Najdziwniejsza przygoda krasnala: sztuka dla dzieci w 2 częściach.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku 
        Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej], 1986.- 
        29, [3] s.; 29 cm.

221. Wroński Micha: Ostatnia bezludna wyspa: komedia.- Warszawa: "Inspiracj[e]": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej:
        Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa, Książka, Ruch", 1988.- 29, [3] s.; 29 cm.

222. Wroński Michał: Poczekalnia: widowisko kabaretowe.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej:
        Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch", 1987.- 25, [3] s.; 29 cm.

223. Wybór tekstów scenicznych. Cz. 1, Jesień i zima /Barbara Michałowska-Rozhin.- Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1979.- VIII,
        242 s., [11] k. tabl.: il., nuty; 21 cm.

224. Wybór tekstów scenicznych. Cz. 2 /Barbara Michalowska-Rozhin.- Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1981.- 219 s.: il. nuty; 21 cm.

225. Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III /Krystyna Lenkiewicz.- Wyd. 3 zm.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
        1999.- 340 s.; 21 cm.

226. Za każdy twój uśmiech: materiały repertuarowe [na Międzynarodowy Dzień Kobiet].- [Wznow. ].- Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki 
        Upowszechniania Kultury, 1979.- 269, [1] s.; 21 cm.

227. Za waszą i naszą: materiały repertuarowe dla amatorskiego ruchu artystycznego w wojsku /[kol. red. Władysław Czuba et al.; wybór i układ 
        Janina Emilewicz, Lech Opaliński].- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987.- 269, [3] s.: nuty, 3 rys. kolor.; 24 cm.

228. Zabawki; Koci koncert; Tylko żaby: wybór materiałów repertuarowych dla dzieci.- [Warszawa]: "Inspiracje": Zarząd Główny Związku 
        Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa, 
        Książka, Ruch", 1987.- 44, [4] s.; 29 cm.

229. Zbiór inscenizacji i skeczy dla kółek dramatycznych.- [S.l.]: Wydział Propagandy Zarządu Polityczno-Wychowawczego M.O.R.P., 1946.-
        31, [1] s.: il.; 21 cm.
        Teatrzyk Milicjanta

230. Ziemi rodzącej chleb; Na ścieżkach kochania: montaże sceniczne /[aut. wyboru] Andrzej Zbigniew Gordon.- Warszawa: "Inspiracje": Zarząd
        Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Zespół Kultury i Oświaty ZG RSW [Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni 
        Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch", 1987.- 21 s.; 29 cm.

231. Ziemio rodzinna materiały repertuarowe dla amatorskiego ruchu artystycznego zebrane i wydane z okazji 35 rocznicy powstania Polski 
        Ludowej /[kom. red. Władysław Czuba et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979.- 393, [3] s.: nuty; 24 cm.

232. Zięba Józef: Jasełka: misterium w trzech częściach /red. odpowiedzialny Władysław Zakrzewski.- Lublin: Lubelskie Wydaw. Archidiecezjalne,
        1992.- 48 s.; 21 cm.

233. Zięba Józef Wiesław (1932- ): Jasełka: misterium w trzech częściach / na podst. źródeł i materiałów oprac. Józef Zięba..- Lublin: Wydaw.
        Kurii Biskupiej, 1983.- 71, [1] s.; 29 cm.

234. Żalski Artur: Spotkanie bajek: widowisko dla dzieci /muzyka Artur Żalski; słowa Piotr Łosowski.- Warszawa: "Inspiracje": Zarząd Główny
        Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej: Dział Kulturalno-Oświatowy RSW [Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch",
        1983.- 27, [5] s.; 29 cm.
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK