Reedukacja
Książki:
1. Czajkowska Irena, Kazimierz Herda: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczycieli.- [Wyd. 3].-Warszawa:
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998.- 232 s. : rys. ; 20 cm 
 
  2. Filipczuk Halina: Zapobiegamy trudnościom i niepowodzeniom szkolnym.-Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych,
    1985.-251, [1] s. ; 20 cm 
 
  3. Grochulska Joanna: Reedukacja dzieci agresywnych.-Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.- 151, [1] s.: tab. wykr.; 21 cm 
 
  4. Grochulska Joanna: Reedukacja dzieci społecznie zahamowanych.- Kraków : "Secesja" , 1992.- 57, [2] s., [2] k. tabl.: 2 rys., wykr. ; 19 cm 
 
  5. Kujawa Ewa, Kurzyna Maria: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 [osiemnastu] struktur wyrazowych.-
    Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1994.- 278, [2] s. : il. ; 21 cm 
 
  6. Kujawa Ewa, Kurzyna Maria: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych: książka do ćwiczeń 
    w czytaniu.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998.- 56 s. ; 30 cm 
 
  7. Kujawa Ewa, Kurzyna Maria: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych: zestawy do ćwiczeń 
    analizy i syntezy słuchowej / il. Katarzyna Czerner-Wieczorek].- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998.- [36] s. : rys. 
    kolor. ; 29 cm 
 
  8. Kujawa Ewa, Kurzyna Maria: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych: zeszyt ćwiczeń. [Z. 1],
    Struktura 1, 2.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998.- 64 s. ; 21 cm 
 
  9. Kujawa Ewa, Kurzyna Maria: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych: zeszyt ćwiczeń. [Z. 2],
    Struktura 3, 4.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998.- 64 s. ; 21 cm 
 
 10. Kujawa Ewa, Kurzyna Maria: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych: zeszyt ćwiczeń. [Z. 3],
    Struktura 5, 6.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998.- 64 s. ; 21 cm 
 
 11. Kujawa Ewa, Kurzyna Maria: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych: zeszyt ćwiczeń. [Z. 4],
    Struktura 7, 8.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.- 64 s. : rys. ; 21 cm 
 
 12. Kujawa Ewa, Kurzyna Maria: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych: zeszyt ćwiczeń. [Z. 5],
    Struktura 9, 10.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.- 64 s. : 2 rys. ; 21 cm 
 
 13. Kujawa Ewa, Kurzyna Maria: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zeszyt ćwiczeń. [Z. 6],
    Struktura 11, 12.-Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.- 64 s. : 2 rys. ; 21 cm 
 
 14. Kujawa Ewa, Kurzyna Maria: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zeszyt ćwiczeń. [Z. 7],
    Struktura 13, 14.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.- 64 s. : 2 rys. ; 21 cm 
 
 15. Kujawa Ewa, Kurzyna Maria: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zeszyt ćwiczeń. [Z. 8],
    Struktura 15, 16.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.- 64 s. : 2 rys. ; 21 cm 
 
 16. Kujawa Ewa, Kurzyna Maria: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zeszyt ćwiczeń. [Z. 9],
    Struktura 17, 18.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.- 64 s. : 1 rys. ; 21 cm 
 
 17. Makowski Aleksander: Socjalizacja reedukacyjna wychowanków trudnych.- Olsztyn : Wydawnictwa WSP, 1985.- 150, [5] s. ; 24 cm 
 
 18. Makowski Aleksander: Socjalizacja reedukacyjna wychowanków trudnych.- Wyd. 2 [uzup.].- Olsztyn: Wydawnictwa WSP, 1987.- 187,
    [8] s.; 24 cm 
 
 19. Metodyka pracy korekcyjno-wyrównawczej : materiały metodyczne dla nauczycieli i studentów na kierunku Nauczanie początkowe
    i wychowanie przedszkolne / pod red. Janiny Szymkat ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 
    Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich.- Kraków : Wydaw. Naukowe WSP , 1987.- 87 s. ; 24 cm 
 
 20. Opolska Teresa: Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniu : przegląd metod pracy korekcyjno-kompensacyjnej.- Warszawa : Centrum
    Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1997.- 60 s. ; 21 cm 
 
 21. Pietniun Maria: Praca terapeutyczna z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania i pisania.- Gdańsk: IKN. ODN, 1988.- 132 s.: rys.; 20 cm 
 
 22. Podstawy pracy terapeutycznej w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych : (poradnik dla nauczycieli klas początkowych szkół
    podstawowych) /pod red. Teresy Świszewskiej; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli
    w Lublinie.- Lublin: IKN. ODN, 1989.- 187 s. ; 20 cm 
 
 23. Poradnik metodyczny do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi klas I-III / Alicja Kajzer [et al.].- Nowy Sącz: Centrum
    Doskonalenia Nauczycieli. Oddział, 1989.- 31, [3] s. ; 20 cm 
 
 24. Sadowska Maria: Zmiany zakłóceń głosek w procesie reedukacji osób z afazją.- Kraków : PAN. IJP , 1996.-157, [1] s. : 1 rys., 1 wykr. ; 24 cm 
 
 25. Skibińska Helena: Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu: materiały pomocnicze dla nauczycieli
    i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego.- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP , 1988.- 162 s. : rys. ; 21 cm 
 
 26. Skibińska Helena: Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu.- [Wyd. 2].- Bydgoszcz : Wydaw.
    Uczelniane WSP, 1991.- 162 s. : rys. ; 21 cm 
 
 27. Szurmiak Maria: Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
    1987.- 267, [1] s.: rys. ; 21 cm 
 
 28. Waszkiewicz Elżbieta: Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych.- Usprawnianie funkcji
    percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych /Jadwiga Jastrząb.- Gry i zabawy w terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb.-
    Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1994.- 136 s.: rys. ; 25 cm 
 
 29. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach I - III / pod red. Wandy Turewicz; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.-
    Zielona Góra: ODN, 1996.- 89 s.: 2 fot., rys. ; 21 x 29 cm 
 
 30. Zakrzewska Barbara: Koncepcja procesu reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu (w młodszym wieku szkolnym).- Siedlce:
    WSRP, 1994.- 237 s. : rys. ; 24 cm 
 
 31. Zakrzewska Barbara: Moje dziecko źle czyta i pisze.- [Wyd. 2].- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.- 32 s.: rys.; 21 cm
Artykuły w czasopismach:
1. Efekty rewalidacji uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Xenia Wiśniewska // Wychowanie na co Dzień .-1996, nr 1/2,
  s. 23-26 

2. Jak pomóc dzieciom, którym trudno się uczyć? / Elżbieta Wójtowicz //Życie Szkoły .-1998, nr 3, s. 183-187 

3. Klasy wyrównawcze formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb //Wychowanie na co Dzień .-1995, nr 6, dod. s. I-XII

4. Komputerowy program edukacyjny "Sam przeczytam" i możliwości jego wykorzystania na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 
   / Daria Główczewska// Życie Szkoły .-1997, nr 2, s. 83-85 

5. Minimalizacja drugoroczności - między teraźniejszością a przyszłością / Anna Karpińska // Test .-1997, nr 2, s. 10-15 

6. Muzyka w rewalidacji dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Maria Miłan-Arciszewska // Acta Universitatis Nicolai 
  Copernici. Pedagogika.- Z. 21 .-(1995), s. 143-150 

7. Niektóre przyczyny niepowodzeń szkolnych / Jadwiga Jastrząb //Wychowanie na co Dzień .-1995, nr 10/11, dod. s. I-V 

8. Niektóre przyczyny niepowodzeń szkolnych / Kazimierz Misiołek //Nauczyciel i Szkoła .-1997, nr 2, s. 61-69 

9. Niektóre przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych / Wacław Wojak //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997, nr 6, s. 20-22 

10. Pomoc terapeutyczna dzieciom z trudnościami w nauce / Urszula Maria Pietuch //Test .-1997, nr 1, s. 94-95 

11. Przygotowanie studentów do pracy reedukacyjnej we współczesnej szkole / Irena Jakubowska // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej .-
   Z. 5 .-(1997), s. 73-82 

12. Reedukacja i jej uwarunkowania / Irena Tarkowska //Życie Szkoły .-1997, nr 4, s. 195-199 

13. Rewalidacja na zajęciach wychowawczej terapii grupowej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Maria Żywiczyńska // 
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogoka.-Z. 21 .-(1995), s. 121-125 

14. Scenariusz lekcji do zespołowych zajęć wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w czytaniu / Daria Główczewska //Życie Szkoły.-1997, 
   nr 4, s. 211-213 

15. Socjalizacja reedukacyjna młodzieży "nieobytej" / Aleksander Makowski //Nowa Szkoła .-1997, nr 4, s. 26-29 

16. Szkoła wobec niepowodzeń szkolnych / Halina Czajkowska-Kilianek, Józef Kilianek // Nowa Szkoła.-1995, nr 9, s. 13-17 

17. Wokół niepowodzeń w nauce szkolnej / Teresa Janicka //Resov. Sac .-Nr 3 .-(1996), s. 249-259 

18. Wstęp do terapii kompleksowej / Maria Hejna, Irena Szynkowska //Życie Szkoły.-1997, nr 2, s. 98-100 

19. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki / Edmund Stucki //Życie Szkoły.-1998, nr 1, s. 7-12 

20. Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych / Jadwiga Jastrząb //Wychowanie na co Dzień .-1995, nr 12, s. 11-13
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK