Przemoc i agresja w szkole i środowisku wychowawczym dziecka

     

     
Książki:

     
1. Ackerman Robert J.: Zanim będzie za późno: przemoc i kontrola w rodzinie /Robert J. Ackerman, Susan E. Pickering; przekł. Monika Gajdzińska.- Gdańsk: 
  Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.- 158, s.; 21 cm
  * Tyt. oryg.: "Before it's too late" 1995

2. Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne: streszczenia prac z konferencji - Kiekrz 2000, Kiekrz k. Poznania, 5 i 6 czerwca 2000 /pod red. Marzeny Binczyckiej-
  Anholcer.- Poznań: Wydawnictwa Uczelniane Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, [2000].- 49, [1], s.; 24 cm

3. Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne: praca zbiorowa /pod red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer.- Warszawa Poznań: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej,
  2001.- 310, [2], s.: il.; 25 cm

4. Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych /Zofia Brańka, Mirosław Szymański red.- Kraków: "Text", 1998.- 398, [1], s.: rys. wykr.; 24 cm
  * Agresja i przemoc we współczesnym świecie; t. 2
  * Materiały z interdyscyplinarnej konferencji naukowej zorg. w dniach 20-22 kwietnia 1998 r. w Krakowie

5. Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich /pod red. Krystyny Ostrowskiej i Jana Tatarowicza.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-
  Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998.- 147, s.: 1 mapa, 2 rys. wykr.; 24 cm
  * Materiały z polsko-niemieckiej konferencji naukowej, Warszawa 28-29 października 1997

6. Agresja i przemoc w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych: praca zbiorowa /pod red. Mariana Machinka.- Olsztyn: "Hosianum", 2002.- 257, [4], s.: il.; 24 cm

7. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych /Józef Kuźma i Zofia Szarota red..- Kraków: "Text", 1998.- 333, s.: wykr.; 24 cm
  * Agresja i przemoc we współczesnym świecie; t. 1
  * Materiały z interdyscyplinarnej konferencji naukowej zorg. w dniach 20-22 kwietnia 1998 r. w Krakowie

8. Agresja wśród dzieci i młodzieży: perspektywa psychoedukacyjna /pod red. Adama Frączka, Ireny Pufal-Struzik.- Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1996.- 
  205, [3], s.; 21 cm

9. Andrzejewska Iwona: Propozycje zajęć wychowawczych z elementami socjoterapii. Z. 1 /oprac. Iwona Andrzejewska.- Białystok: Wydaw. Zespół Placówek
  Doskonalenia Nauczycieli, 1997.- [2], 28, s.; 21 cm

10. Badura-Madej Wanda: Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia /Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy.- Kraków: 
   Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000.- 116, [1], s.; 21 cm

11. Bartkowicz Zdzisław: Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych /Zdzisław Bartkowicz; [Wydział Pedagogiki i 
   Psychologii].- Lublin: Wydaw. UMCS, 1996.- 220, [1], s.: ry, s.; 24 cm

12. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia: materiały z konferencji naukowej, Mysłowice 28 czerwca 2000 roku /red. Kazimierz Czarnecki, Wojciech 
   Kojs, Maria Rozmus.- Kraków: "Impuls", 2001.- 188, s.; 24 cm

13. Bezpieczeństwo w rodzinie: program przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym.- Warszawa: "Toret", 1999.- 26, [1], s.: il.; 23 cm
   * Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji "Powstrzymanie przemocy domowej - wspólną sprawą", Warszawa 1999

14. Bici biją /red. nauk. Jadwiga Bińczycka; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego.- Warszawa: "Żak", [2001].- 111, [1], s.; 21 cm

15. Bilińska-Suchanek Ewa: Opór wobec szkoły: dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu: studium socjopedagogiczne /Ewa Bilińska-Suchanek.- Słupsk: 
   Wydaw. Uczelniane Pomorska Akademia Pedagogiczna, 2000.- 280, s.: il. (w tym kolor.); 25 cm

16. Bohdanowicz-Spanili Wanda: Zależność między wyposażeniem językowym a pewnymi formami agresji u młodzieży dorastającej /Wanda Bohdanowicz-Spanili.- 
   Warszawa: Klub Dobrego Człowieka: nakł. autorki, 1996.- 102, s.; 25 cm
   * Poprz. poz. ogł. pod hasłem: Spanili Wanda, Spanili-Bohdanowicz Wanda

17. Braun-Gałkowska Maria: Zabawa w zabijanie: oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci /Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik-
   Jaworska.- Lublin: "Gaudium", 2002.- 238, s.; 21 cm

18. Browne Kevin: Zapobieganie przemocy w rodzinie /Kevin Browne i Martin Herbert; tł. Eleonora Bielawska-Batorowicz.- Warszawa: Państ. Agencja
   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999.- 351, [1], s.: 3 fot., rys. wykr.; 24 cm
   * Tyt. oryg.: "Preventing family violence" 1997

19. Browne Kevin: Zapobieganie przemocy w rodzinie /Kevin Browne, Martin Herbert; tł. Małgorzata Babiuch.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
   1999.- 300, [4], s.: 3 fot., wykr.; 24 cm
   * Tyt. oryg.: "Preventing family violence" 1997

20. Człowiek i agresja: głosy o nienawiści i przemocy: ujęcie interdyscyplinarne /[red. Łada Jurasz-Dudzik].- Warszawa: "Sic", cop. 2002.- 288, s.; 21 cm

21. Danilewska Joanna: Agresja u dzieci: szkoła porozumienia /Joanna Danilewska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.- 175, s.; 24 cm

22. Dutton Donald G.: Przemoc w rodzinie /Donald G. Dutton; z ang. przeł. Piotr Kołyszko.- Warszawa: "Diogenes", 2001.- 206, [1], s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "The batterer" 1995

23. Dziecko w obliczu patologii społecznej dnia codziennego - rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych. T. 2 /red. nauk. Krystyna Dymek-Balcerek.- Radom: 
   Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 1998.- 174, s.: wykr.; 23 cm

24. Dziecko w obliczu patologii społecznej dnia codziennego: rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych /red. nauk. Krystyna Dymek-Balcerek.- Wyd. 2 popr. i uzup.- 
   Radom: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 1999.- 191, s.: il.; 23 cm
   * Oznaczono jako t. 2, t. 1 pod hasłem i tyt.: Dymek-Balcerek, Krystyna: Patologia społeczna wsród dzieci i młodzieży

25. Ellis Albert: Jak opanować złość zanim ona opanuje ciebie /Albert Ellis [oraz] Raymond Chip Tafrate; przeł. Andrzej Jankowski.- Poznań: "Media Rodzina of 
   Poznań", cop. 1999.- 199, s.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: "How to control your anger before it controls you" 1997

26. Fromm Erich: Anatomia ludzkiej destrukcyjności /Erich Fromm; przeł. Jan Karłowski; słowo wstępne Mirosław Chałubiński.- Wyd. 2 (popr.).- Poznań: Dom 
   Wydawniczy "Rebis", 2002.- XX, 591, [1], s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "The anatomy of human destructiveness", 1973

27. Fromm Erich: Wojna w człowieku: psychologiczne studium istoty destrukcyjności /Erich Fromm; [przekł. z ang. Piotr Kuropatwiński, Piotr Pankiewicz, Jadwiga 
   Węgrodzka; wstęp, komentarz i red. nauk. P. Pankiewicz].- Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 1994.- 61, [2], s.; 21 cm
   * Oryg.: War within man: a psychological enquiry into the roots of destructivenes, s. - Zawiera także komentarze

28. Grochocińska Rita: Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym /Rita Grochocińska.- Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1999.- 
   135, [1] ,, s. 9, s. tabl.: ry, s. kolor., wykr.; 21 cm

29. Grochulska Joanna: Agresja u dzieci /Joanna Grochulska.- [Wyd. 2 zm.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.- 173, [3], s.; 20 cm
   * W innych poz. nazwa aut.: Grochulska-Stec Joanna
   * Wyd. 1 pt.: Reedukacja dzieci agresywnych

30. Grochulska Joanna: Reedukacja dzieci agresywnych /Joanna Grochulska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.- 151, [1], s.: tab. wykr.; 21 cm

31. Haug-Schnabel Gabriele: Agresja w przedszkolu: poradnik dla rodziców i wychowawców /Gabriele Haug-Schnabel; [tł. Magdalena Jałowiec].- Kielce: "Jedność",
   2001.- 123, s.: il.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: "Aggressionen im Kindergarten" 1999

32. Hauk Diemut: Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą: poradnik do treningu mediacji /Diemut Hauk; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec].- 
   Kielce: "Jedność", 2002.- 183, s.: il.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: "treitschlichtung in Schule und Jagendarbeit: das Triningshanbuch für Mediationsausbildung" 2000

33. Herman Judith Lewis: Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi /Judith Lewis Herman; przekł. [z ang.] Anna i Magdalena Kacmajor.- Gdańsk: Gdańskie
   Wydaw. Psychologiczne, 1998.- 279, [1], s.; 24 cm
   * Oryg.: "Trauma and recovery" 1977. - Na okł.: różne oblicza przemocy i sposoby przezwyciężania jej skutków

34. Herzberger Sharon D.: Przemoc domowa: perspektywa psychologii społecznej /Sharon D. Herzberger; tł. Eleonora Bielawska-Batorowicz.- Warszawa: Państ.
   Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.- 232, s.: il.; 24 cm
   * Tyt. oryg.: "Violence within the family: social psychological perspectives" 1996

35. Hirigoyen Marie-France: Molestowanie moralne: perwersyjna przemoc w życiu codziennym /Marie-France Hirigoyen; przeł. Jolanta Cackowska-Demirian.-
   Poznań: "W Drodze", 2002.- 206, [2], s.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: "Le harcőlement moral: la violence perverse au quotidien" 1998

36. Jarosz Ewa: Dom, który krzywdzi /Ewa Jarosz.- Katowice: "Śląsk", 2001.- 165, s.; 21 cm

37. Jędrzejewski Marek: Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży /Marek Jędrzejewski.- Warszawa: 
   "Żak", 2001.- 293, s.; 21 cm

38. Jundziłł Irena: Dziecko - ofiara przemocy /Irena Jundziłł.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.- 108, [4], s.; 21 cm

39. Kalina Roman Maciej: Przeciwdziałanie agresji: wykorzystanie sportu do zmniejszania agresywności /Roman Maciej Kalina.- Warszawa: Polskie Towarzystwo
   Higieny Psychicznej, 1991.- 302, s.; 20 cm

40. Karkowska Magda: Przemoc w szkole /Magda Karkowska, Wiesława Czarnecka.- Wyd. 2.- Kraków: "Impuls", 2000.- 131, [1], s.: il.; 21 cm

41. Kądziela Katarzyna: Korzystaj z prawa: poradnik dla osób pomagających ofiarom przemocy w rodzinie /Katarzyna Kądziela.- Warszawa: Państ. Agencja 
   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1996.- 85, s.: rys.; 20 cm

42. Kądziela Katarzyna, Maresz Małgorzata: Powiem ci co zrobić: poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie /[oprac. Katarzyna Kądziela, Małgorzata Maresz].- 
   Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995.- 32, s.: ry, s.; 21 cm

43. Kmiecik-Baran Krystyna: Bez zgody na przemoc - w szkole i pracy: słowa klucze - prześladowanie, mobbing, bullying, dyskryminacja, nękanie, przemoc, 
   terroryzm psychiczny, narcystyczne zboczenie /Krystyna Kmiecik-Baran, Wojciech Cieślak.- Gdańsk: Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność", 2001.- 
   173, s.; 21 cm

44. Kmiecik-Baran Krystyna: Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne /Krystyna Kmiecik-Baran.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 
   1999.- 249, [3], s.: wykr.; 24 cm

45. Knez Renata: Saper czyli Jak rozminować agresję: program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum oraz klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych /Renata
   Knez, Wojciech M. Słonina.- Kraków: "Rubikon", 2002.- 149, s.: il.; 23 cm

46. Lelonkiewicz Jacek: Pomaganie ofiarom przemocy: poradnik dla lekarzy /Jacek Lelonkiewicz.- Łódź: Fundacja "Człowiek i Środowisko": na zlec. Wydziału 
   Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, 1998.- 48, s.; 21 cm

47. Lipowska-Teutsch Anna: Rodzina a przemoc /Anna Lipowska-Teutsch.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, [1993].- 
   142, [2], s.: 1 wykr.; 21 cm

48. Lipowska-Teutsch Anna: Rodzina a przemoc /Anna Lipowska-Teutsch.- [Wyd. 2].- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
   1995.- 128, s.; 21 cm

49. Lipowska-Teutsch Anna: Wychować, wyleczyć, wyzwolić /Anna Lipowska-Teutsch.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
   1998.- 280, s.; 21 cm

50. Madanes Cloé: Przemoc w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar /Cloé Madanes; przekł. Anna Rozwadowska.- Wyd. 2.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw.
   Psychologiczne, 2002.- 237, s.; 24 cm
   * Tyt. oryg.: "Sex, love, and violence: strategies for transformation". Wyd. 1 pt.: Seks, miłość, przemoc

51. Marzec-Holka Krystyna: Nie będziesz bił dziecka swego !: studium z zakresu profilaktyki społecznej /Krystyna Marzec-Holka.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane,
   Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996.- S. 3-148: wykr.; 24 cm

52. Mazur Jadwiga: Przemoc w rodzinie: teoria i rzeczywistość /Jadwiga Mazur.- Warszawa: "Żak", 2002.- 203, [1], s.: il.; 21 cm

53. Mellibruda Jerzy: O przemocy domowej: poradnik dla lekarza pediatry /oprac. Jerzy Mellibruda, Renata Durda, Hanna Dorota Sasal.- Warszawa: Państwowa 
   Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998.- 96, s.; 21 cm

54. Meyer-Glitza Erika: Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą: terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci /Erika Meyer-Glitza; [tł. Magdalena Jałowiec].-
   Kielce: "Jedność", 2001.- 96, s.: il.; 22 cm
   * Tyt. oryg.: "Wenn Frau Wut zu besuch kommt: therapeutische Geschichten für impulsive Kinder" 2000

55. Miller Alice: Zniewolone dzieciństwo: ukryte źródła tyranii /Alice Miller; przeł. Barbara Przybyłowska.- Poznań: Media Rodzina of Poznań, [1999].- 284, s.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: Am Anfang war Erziehung, 1980

56. Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm: problemy wieku młodzieńczego (i nie tylko): poradnik bibliograficzny: praca zbiorowa /pod red. Elżbiety Barbary Zybert.- 
   Warszawa: Wydaw. SBP, 1999.- 172, [3], s.; 21 cm
   * Tyt. równol.: Coping with problems of adolescence - love, friendship, agression and alcoholism: a bibliographical guide: collected articles

57. Niehoff Debra: Biologia przemocy /Dedra Niehoff; przeł. Andrzej Jankowski.- Poznań: "Media Rodzina", cop. 2001.- 447, s.: il.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: "The biology of violence": how understanding the brain, behavior, and environment can break the vicious circle and agrresion, 1999. 
     Na okł. podtyt.: jak zrozumienie mózgu, zachowania i środowiska może przerwać błędne koło przemocy

58. Olweus Dan: Mobbing - fala przemocy w szkole: jak ją powstrzymać* /Dan Olweus; przeł. Daniel Jastrun; zil. Bohdan Butenko.- Warszawa: Jacek Santorski & CO, 
   cop. 1998.- 135, s.: il.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: "Mobbing i skolan: vad vi vet och vad vi kan göra"

59. Pacewicz Alicja: O przemocy wobec dzieci /[Alicja Pacewicz].- Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości: Ośrodek Rozwoju Umiejętności Polskiego 
   Towarzystwa Psychologicznego, 1993.- 19, [1], s.: il.; 21 cm
   * Oprac. na podst.: About children abuse

60. Patologie zachowań społecznych: rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI: rodzina dysfunkcyjna, przemoc /red. nauk. Krystyna Dymek-Balcerek.- Wyd. 3 zm.- 
   Radom: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 2000.- 245, s.: il.; 23 cm

61. Piekarska Anna: Przemoc w rodzinie: agresja rodziców wobec dzieci, przejawy i psychologiczne uwarunkowania /Anna Piekarska.- Warszawa: Pracownia Testów 
   Psychologicznych, 1991.- 85, s.; 21 cm

62. Pietrzak Henryk: Agresja indywidualna i zbiorowa w sytuacji napięć i konfliktów społecznych /Henryk Pietrzak.- Rzeszów: Wydaw. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 
   1992.- 156, [1], s.; 21 cm

63. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela.- Toruń: Wydaw. Adam
   Marszałek, cop. 1997.- 177, [1], s.: wykr.; 24 cm

64. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela.- Wyd. 4 uzup.- Toruń: Wydaw.
   Adam Marszałek, cop. 1999.- 207, [1] ,, s. [1] k. tabl. złoż.: 1 il., fot., wykr.; 24 cm

65. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela.- Wyd. 4 uzup.- Toruń: Wydaw.
   Adam Marszałek, cop. 2000.- 207, [1] ,, s. [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm

66. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela.- Gdańsk: Uniwersytet Gdański. 
   Instytut Pedagogiki Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1995.- 177, [1] ,, s. [1] k. tabl. złoż.: wykr.; 24 cm
   * Materiały z konferencji naukowej, 19 grudnia 1994

67. Poraj Grażyna: Agresja w szkole: przyczyny, profilaktyka, interwencje /Grażyna Poraj.- Łódź: "Edukator", 2002.- 128, s.: il.; 23 cm

68. Portmann Rosemarie: Gry i zabawy przeciw agresji /Rosemarie Portmann; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec].- Kielce: "Jedność", 1999.- 119, s.: il.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: Spiele zum Umgang mit Aggressionen, 1998

69. Pospiszyl Irena: Przemoc w rodzinie /Irena Pospiszyl.- Warszawa: WSiP, 1994.- 275, [1], s.; 20 cm

70. Pospiszyl Irena: Przemoc w rodzinie/ Irena Pospiszyl.- [Wyd. 2].- Warszawa: WSiP, 1998.- 275, [1], s.; 20 cm

71. Pospiszyl Irena: Przemoc w rodzinie /Irena Pospiszyl.- Wyd. 3.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2000].- 275, [1], s.; 20 cm

72. Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy /Irena Pospiszyl.- Warszawa: "Żak", 1999.- 237, [1], s.; 21 cm

73. Potter-Efron Ronald T.: Życie ze złością /Ron Potter-Efron; przekł. [z ang.] Łucja Ochmańska.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1996.- 150, [1], s.; 21 cm
   * Oryg.: "Angry all the time" 1996

74. Profilaktyka: wokół agresji w szkole.Z. 1 /pod red. Jolanty Radczyc.- Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003.- S. 3-39, [2]; 25 cm

75. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej /pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2001.- 
   508, s.: il.; 24 cm
   * Tyt. okł. i grzbiet.: Przemoc dzieci i młodzieży. - Mater. z konferencji naukowej, Gdańsk listopad 1997

76. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej /pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 
   cop. 2000.- 508, s.: 3 il.; 24 cm
   * Tyt. okł. i grzbiet.: Przemoc dzieci i młodzieży. - Mater. z konferencji naukowej, Gdańsk listopad 1997

77. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej /pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
   cop. 1998.- 508, s.; 24 cm
   * Tyt. okł. i grzbiet.: Przemoc dzieci i młodzieży. - Mater. z konferencji naukowej, Gdańsk listopad 1997

78. Przemoc międzyrówieśnicza w szkole /red. nauk. Józefa Brągiel i Zenon Jasiński.- Wałbrzych: Wydaw. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2002.- 129, s.; 24 cm

79. Przemoc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych: materiały z konferencji naukowej: [Warszawa, 15-16 listopada 1996 r.] /pod red. Ireny Pospiszyl.- Warszawa:
   Instytut Badań Edukacyjnych, 1997.- 186, s.; 21 cm

80. Przemoc w rodzinie i w szkole: materiały z sesji naukowej, Toruń 5 kwietnia 2001 r. /pod red. Violetty Kwiatkowskiej-Darul.- Toruń: Wydaw. UMK, 2001.- 
   127, [1], s.; 24 cm

81. Przemoc w rodzinie wobec kobiet i dzieci /[oprac. Urszula Nowakowska et al.; red. Andrzej Dominiczak].- Warszawa: Fundacja Centrum Praw Kobiet, 2000.- 
   132, [3], s.: il.; 21 cm
   * U góry okł.: analizy, komentarze, postulaty, badania. 

82. Przemoc w życiu codziennym: praca zbiorowa /pod red. Brunona Hołysta.- Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 1996.- 186, s.: fot., wykr.; 21 cm

83. Przemoc w życiu codziennym: praca zbiorowa /pod red. Brunona Hołysta.- [Wyd. 2 rozsz.].- Warszawa: Agencja Wydawnicza CB ["Cinderella Books"], 1997.- 
   257, [1], s.: 1 mapa; 21 cm

84. Przemoc wobec dzieci: zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych /oprac. Alicja Pacewicz; aut. Agata Godlewska [et al.].- Wyd. 2 popr.- Warszawa: 
   Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995.- 38, s.: ry, s.; 30 cm

85. Przemoc wobec dzieci: wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne /mater. zebrali i oprac. Krzysztof Pikor, Wiesława Walc.- Rzeszów: Wydaw. Uniwersytet 
   Rzeszowski, 2002.- 216, s.; 24 cm
   * Mater. z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, 15-16 marca 2001 r., Rzeszów

86. Ranschburg Jenö: Lęk, gniew, agresja /Jenö Ranschburg; [tł. [z węg.] Magdalena Schweinitz-Kulisiewicz].- Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1980.- 
   133, [3], s.: il.; 19 cm
   * Oryg.: Felelem, harag, agresszio

87. Ranschburg Jenö: Lęk, gniew, agresja /Jenö Ranschburg; [tł. z węg. Magdalena Schweinitz-Kulisiewicz].- [Wyd. 2].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne 
   i Pedagogiczne, 1993.- 158, [1], s.: il.; 19 cm
   * Oryg.: Félelem, harag, agresszió

88. Rodzina - dziecko i jego potrzeby zdrowotne /[oprac.] Lesław Niebrój & Maria Kosińska; [aut. prac Jacek Bogucki et al.].- Katowice: Śląska Akademia Medyczna, 
   2003.- 155, s.: il.; 24 cm

89. Rubin Theodore Isaac: Księga gniewu /Theodore Isaac Rubin; przeł. Norbert Radomski.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1999.- 167, [1], s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "The angry book" 1997. - Na okł. podtyt.: nie wyrównuj rachunków - grzmij gniewem i puszczaj w niepamięć

90. Rylke Hanna: Pokolenie zmian: czego boją się dorośli* /Hanna Rylke.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.- 191, [1], s.; 24 cm

91. Salber Patricia R.: O przemocy domowej: poradnik dla lekarza pierwszego kontaktu: jak stawiać pytania, by rozpoznać problem i ocalić czyjeś życie /Patricia R. 
   Salber i Ellen Taliaferro; [tł. Agnieszka Basaj].- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998.- 165, s.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: "Physician's guide to domestic violence: how to ask right questions and recognize abuse - another way to save a life" 1995

92. Sasal Hanna Dorota: Niebieskie karty: przewodnik do procedury interwencji Policji wobec przemocy w rodzinie /Hanna Dorota Sasal.- Warszawa: Państwowa 
   Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998.- 144, s.: ry, s.; 21 cm
   * Przewodnik zaakceptowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji

93. Sawicka Katarzyna: Rozwój autokontroli emocjonalnej: program socjoterapii dzieci agresywnych /Katarzyna Sawicka; rozdz. IV napisała Elżbieta Potempska.- 
   Warszawa: IPSiR UW [Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego], 1993.- 143, [1], s.: il.; 21 cm

94. Socha-Kołodziej Krystyna: Przemoc wobec dzieci jako zjawisko społeczne i problem wychowawczy /Krystyna Socha-Kołodziej.- Częstochowa: TKOPD, 2002.- 
   36, s.; 21 cm

95. Socha-Kołodziej Krystyna: Przemoc wobec dzieci w rodzinie i w szkole /Krystyna Socha-Kołodziej, Mieczysław Lejman.- Częstochowa: [Urząd Wojewódzki], 
   1998.- 44, s.; 21 cm

96. Sofsky Wolfgang: Traktat o przemocy /Wolfgang Sofsky; przeł. Marek Adamski.- Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 1999.- 226, [2], s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "Traktat über die Gewalt" 1996

97. Stach Ryszard: Zachowania agresywne /Ryszard Stach.- Wrocław Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.- 72, [4], s.; 18 cm

98. Stein Arnd: Kiedy dzieci są agresywne: jak możemy je rozumieć i pomóc*: poradnik dla rodziców i wychowawców /Arnd Stein; [tł. Magdalena Jałowiec].- Kielce: 
   "Jedność", 2002.- 150, s.: il.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: "Wenn Kinder aggressiv sind: wie wir verstehen und helfen können" 1999

99. Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynności agresywnych: praca zbiorowa /pod red. Adama Frączka.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
   1979.- 166 ,, s.: tab. wykr.; 24 cm

100. Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej: sprawozdania z badań i rozprawy /pod red. Adama Frączka.- Wrocław: Zakład Narodowy im. 
    Ossolińskich, 1986.- 407, s.: rys. wykr.; 24 cm

101. Surzykiewicz Janusz: Agresja i przemoc w szkole: uwarunkowania socjoekologiczne /Janusz Surzykiewicz.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy 
    Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000.- 736, s.: il.; 24 cm

102. Szulik Małgorzata: Pomoc dziecku krzywdzonemu w rodzinie /Małgorzata Szulik.- Warszawa: Fundacja Pomoc Społeczna SOS, [1999].- 20, s.; 21 cm

103. Turos Magdalena: Agresja dzieci i młodzieży: przyczyny, objawy, terapia: (bibliografia selekcyjna za lata 1974-1994) /[wybór i oprac. Magdalena Turos].- 
     Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1995.- 40, s.; 20 cm

104. Wolińska Jolanta Maria: Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny /Jolanta Maria Wolińska.- Lublin: Wydaw. UMCS [Uniwersytetu Marii 
    Curie-Skłodowskiej], 2000.- 162, s.; 24 cm

105. Wychowawca i środowisko lokalne w paradygmacie wychowania XXI w.: materiały pokonferencyjne.- Zielona Góra: Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, 
    [2002].- 188 , s.: il.; 21 cm
    * Na okł.: Wojewódzka Konferencja Naukowo-Metodyczna, Wiechlice 23-24.04.2001

106. Z zagadnień psychologii agresji: prace Zespołu Badawczego Psychologicznych Mechanizmów Czynności Agresywnych IP UW [Instytutu Psychologii 
    Uniwersytetu Warszawskiego] i PIPS [Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej].- Wyd. wznow.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii
    Grzegorzewskiej, 1980.- 313 , s.: tab., wykr.; 24 cm

107. Zacznij od siebie: [poza naiwnością i wrogością /oprac.] Jacek Santorski.- Warszawa: Jacek Santorski & CO, cop. 1997.- 257, [3] , s.; 21 cm
    * Zawiera rozmowy i eseje. - Częśc. tł. z różnych jęz.

108. Zagrożenia życia rodzinnego /pod red. Grażyny Poraj i Jana Rostowskiego.- Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003.- 304 , s.: il.; 24 cm

     
Artykuły w czasopismach:

     
1. Adaptacyjne źródła agresji dorastającej młodzieży /Irena Pospiszyl.- Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja.- 1998, nr 2, s. 15-21

2. Agresja /Marcin Przybyłek// Nowa Fantastyka.- 2003, nr 1, s. 61
  * Gry komputerowe

3. Agresja a dysonans społeczny: między przemocą a syntonią w szkole /Stanisław Kawula.- Streszcz. w jęz. ang. //Edukacja.- 1996, nr 1, s. 5-16

4. Agresja - aspekty psychologiczne /Lucja Bożek// Wychowawca.- 2003, nr 3, s. 5-7

5. Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej /Irena Obuchowska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 9, s. 3-11

6. Agresja dziecięca /Izabela Gojżewska// Szkoła Specjalna.- 2000, nr 2/3, s. 117-120

7. Agresja i przemoc tematem narady /Beata Kokott// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 7, s. 60-61
  * Ogólnopolska konferencja naukowa w Krakowie

8. Agresja i przemoc w stosunkach interpersonalnych - właściwości demograficzne sprawców i ofiar przemocy /Mieczysław Ciosek// Słupskie Prace Humanistyczne.- 
  Nr 17b.- (1999), s. 5-17

9. Agresja i przemoc w szkole /Monika Nowakowska// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 48, s. 15

10. Agresja i przemoc we współczesnym świecie: Kraków, 20-22 kwietnia 1998 r. /Marek Banach, Małgorzata Mądry-Kupiec// Edukacja.- 1998, nr 3, s. 120-123

11. Agresja i przemoc we współczesnym świecie /Małgorzata Jachym// Auxilium Sociale.- 1998, nr 3/4, s. 202-207
  * Konferencja ogólnopolska w Krakowie

12. Agresja i przemoc wobec dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi - formy, przyczyny i zakres zjawiska /Justyna Trepka-Starosta, Agnieszka Roszkowska// 
   Nauczyciel i Szkoła.- 2000, nr 1, s. 127-135

13. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży /Jan Żebrowski// Słupskie Prace Humanistyczne.- Nr 17b.- (1999), s. 145-156

14. Agresja młodzieży w wieku dojrzewania /Grażyna Łój// Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Z. 8/10.- (1999/2001), 
   s. 571-587

15. Agresja u dzieci w wieku szkolnym /Bożena Gan// Kwartalnik Edukacyjny.- 2000[nr] 1, s. 29-42

16. Agresja w szkole /Maciej Zygmański// W Drodze.- 1999[nr] 6, s. 24-33

17. Agresja w szkole /Beata Kubik// Życie Szkoły.- 2001, nr 4, s. 216-221

18. Agresja w szkole /Beata Kubik// Szkoła Specjalna.- 2001, nr 2, s. 104-112

19. Agresja w szkole niemieckiej jako problem wychowawczy i społeczny /Piotr P[aweł] Barczyk, Janusz Czerny// Opieka Wychowanie Terapia.- 1996, nr 3, s. 29-31

20. Agresja wśród uczniów /Lidia Łukasik// Edukacja dla Bezpieczeństwa.- 2002, nr 1, s. 6-14

21. Agression at German schools - the example Bochum /Hans-Dieter Schwind// Eurocriminology.- Vol. 8/9.- (1995), s. 163-180

22. Agresywne dziecko: (wyniki badań i analiz prowadzonych na terenie Słowacji) /Stefan Vasek, Miron Sramka; tł. ze słowac. Krystyna Donabidowicz.- Streszcz. 
   w jęz. ang.// Auxilium Sociale.- 1997, nr 3/4, s. 9-19

23. Agresywne zachowania dzieci - wpływ rodziny /Krystyna Żuławnik-Rusnak// Wychowawca.- 2003, nr 3, s. 8-9

24. Agresywność i inne czynniki podmiotowe a formy obrony zdeprawowanych nastolatek przed zagrożeniem /Alicja Senejko// Acta Universitatis Wratislaviensis.
    Prace Psychologiczne.- Nr 55.- (2002), s. 93-105

25. Agresywność młodzieży a jej preferencje dotyczące programów telewizyjnych /Wiesław Sikorski.- Streszcz. w jęz. ang.// Psychologia Wychowawcza.- 1998, 
   nr 3, s. 231-238

26. Alkoholizm i przemoc przenoszone z pokolenia na pokolenie /Jan Śledzianowski// Problemy Alkoholizmu.- 2000, nr 4, s. 19-21

27. Atrakcyjność - wstydliwy atrybut agresji /Jan Tatarowicz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 10, s. 10-17

28. Badania nad agresją stosowaną wobec dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi /Justyna Trepka-Starosta, Agnieszka Roszkowska// Chowanna.- 2001t. 1, s. 8-20

29. Bardziej kruchy niż szkło: jeszcze o "zabijających dzieciach" /Jarosław Głodek// Tygodnik Powszechny.- 1997, nr 6, s. 11

30. Bestia humana - zniekształcony obraz człowieka? /Krystyna Bonenberg.- Tajemnice zdrowia// Aura.- 2000, nr 3, s. 26-27
   * Źródła agresji

31. Bezbronne ofiary dorosłych /Joanna Wilanowicz// Przegląd Tygodniowy.- 2000, nr 6, s. 5
   * Przemoc wobec dzieci

32. Bezradni i bezkarni /Anna Kij// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 10 [11], s. 7
   * Agresja wśród młodzieży

33. Bezradność i wojna /Paweł Wroński// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 24, s. 14-15
   * Agresywne zachowania młodzieży

34. Bezradność psychopedagogiczna i błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów /Janina Janowska, Dorota Sikora, Teresa Zubrzycka-Maciąg// Opieka 
   Wychowanie Terapia.- 2000, nr 3, s. 13-16

35. Bezsilność czy konieczność* /Teresa Liszcz, Joanna Staręga-Piasek, Tomasz Polkowski, Marek Piechowiak// Tygodnik Powszechny.- 2000, nr 34, s. 4
   * Stosowanie przemocy wobec nieletnich

36. Bici - biją /Henryka Witalewska// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 39, s. 9
   * Konferencja poświęcona różnym formom i aspektom agresji

37. "Bici biją" - Międzynarodowa Konferencja Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka: Warszawa, 15-16 września 2000 /Anna Śniegulska// Ruch 
   Pedagogiczny.- 2001[nr] 1/2, s. 138-140

38. Bić albo nie bić, oto jest pytanie... /Tomasz Bilicki// Wychowanie na co Dzień.- 2000, nr 12, s. 29-30
   * Debata w ramach warszawskiej konferencji "Bici biją"

39. Błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów /Janina Janowska// Nowa Szkoła.- 2000, nr 3, s. 41-45

40. Bomba w szkole... dla draki czy z desperacji? /Jan Tatarowicz// Nowa Szkoła.- 2000, nr 3, s. 36-40

41. Brutalizacja życia jako problem społeczno-wychowawczy /Stanisław Kawula// Wychowanie na co Dzień.- 1998, nr 4/5, s. 3-10

42. Brutalizacja życia wśród uczniów /Wiesław Sikorski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 2, s. 12-16

43. Cechy zachowań agresywno-przemocowych uczniów polskich szkół w świetle relacji nauczycieli: (komunikat z badań) /Janusz Surzykiewicz.- Streszcz. w jęz. 
   ang.// Edukacja.- 1998, nr 2, s. 54-65

44. Charakterystyka sprawców przemocy domowej /Stanisława Tucholska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 34-38

45. Ciche dramaty /Jolanta Banach// Dziś.- 1996, nr 2, s. 46-49
   * Przemoc w rodzinie

46. Co powinniśmy wiedzieć o agresji* /Barbara Kobusińska// Warsztaty Polonistyczne.- 1997, nr 2, s. 65-67

47. Co powinniśmy wiedzieć o agresji* /Barbara Kobusińska// Warsztaty Polonistyczne.- 1997, nr 1, s. 114-116

48. Co zrobić ze swoją złością*: scenariusz zajęć integracyjnych dla uczniów klas III-IV SP /Iwona Czeczot// Wychowawca.- 2003, nr 3, s. 24-25

49. Cywilizacja tchórza /Leszek Dzięgiel// Arcana.- 1997, nr 3, s. 30-33
   * Okrucieństwo w społeczeństwie

50. Człowiek starszy ofiarą przemocy w rodzinie /Grażyna Orzechowska// Rocznik Andragogiczny.- 2000, s. 100-107

51. Czy dostaniemy uspawiedliwienie? /Wiesław Andrukowicz// Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja.- 1999, nr 1, s. 45-54
   * Zachowania agresywne

52. Czy można oswoić agresję*: refleksje autorów kompleksowego programu psychoedukacyjnego "Oswoić agresję" /Elżbieta Barylska, Jolanta Michalska// 
   Dyrektor Szkoły.- 2003, nr 1, s. 25-26

53. Czy okrucieństwa naszego świata mają swój początek w biciu dzieci przez rodziców? /Urszula Kusio.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Rodziny.- 2001, nr 4/6, s. 48-51

54. Czy przemoc może być pożądana? /Barbara Karolczak-Biernacka.- Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja.- 1996, nr 1, s. 61-77

55. Czy przemoc rodzi się w szkole? /Wiesław Sikorski// Nowa Szkoła.- 1998, nr 10, s. 14-18

56. Czy przemoc symboliczna może być uzasadniona? /Małgorzata Falkiewicz-Szult// Wychowanie na co Dzień.- 1999, nr 12, s. 19-21

57. Czynniki wpływające na powstawanie agresji na wsi /Aneta Malinowska// Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne.- T. 12.- (1999), s. 89-108

58. Demony przemocy i agresji - spojrzenie pedagoga /Ewa Jarosz// Pedagogika Społeczna.- 2001, nr 2, s. 73-84

59. Dlaczego przemoc? /Ewa Jędrzejewska; rozm. przepr. Danuta Wereska// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 11, s. 15
   * Agresja wśród młodzieży

60. Domowe piekło /Agnieszka Filas// Wprost.- 2000, nr 43, s. 30-31
   * Przemoc w rodzinie

61. Doświadczenia kar fizycznych we wspomnieniach dorosłych Polaków /Grażyna Fluderska// Pedagogika Społeczna.- 2002, nr 4, s. 89-104

62. Dręczenie wzajemne uczniów elementem wychowawczego klimatu szkoły /Mirosław Wojciechowski// Życie Szkoły.- 1999, nr 3, s. 236-238

63. Dręczenie wzajemne uczniów - program naprawczy /Mirosław Wojciechowski// Ruch Pedagogiczny.- 1999[nr] 1/2, s. 79-90

64. "Drugie życie szkoły" jako przejaw nietolerancyjnych zachowań uczniów wobec młodszych kolegów /Anna Leszczyńska.- Streszcz. w jęz. ang.// Tolerancja.-
    T. 4.- (1997), s. 97-111

65. Działania przedszkoli wobec przemocy w rodzinie /Lidia Godzwon// Wychowanie w Przedszkolu.- 1999, nr 5, s. 328-336

66. Dzieci przeciw dzieciom - od kontestacji do działania /Mirosław Wojciechowski// Życie Szkoły.- 1998, nr 2, s. 81-83

67. Dzieci ulicy a przemoc /Marek Jędrzejewski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 2, s. 34-42

68. Dzieci w świecie przemocy /Sabina Stencel// Śląsk.- 2000, nr 6, s. 10-12

69. Dzieciństwo bez przemocy /Elżbieta Kłosowska// Wychowanie na co Dzień.- 2001, nr 10/11, s. 49-50

70. Dziecko krzywdzone: zjawisko: charakterystyka programu profilaktycznego dla małych dzieci /Katarzyna Murawska.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe 
   Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.- 2000, nr 8, s. 31-42

71. Dziecko - ofiara przemocy rodziców /Romuald Jaworski, Barbara Wielechowska.- Streszcz. w jęz. wł.// Studia Płockie.- T. 26.- (1998), s. 125-154

72. Dziecko ofiarą przemocy w rodzinie: analiza wybranych badań /Bożena Sobierajska// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.-
    T. 3.- (1998), s. 189-202

73. Dziecko ofiarą przemocy w rodzinie /Longina Krzętowska// Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Z. 8/10.- (1999/2001),
    s. 565-569

74. Dziecko ofiarą przemocy w rodzinie - zarys problemu /Katarzyna Kołodziejczak// Wychowanie na co Dzień.- 1998, nr 10/11, s. 37-38

75. Dziecko okaleczone urazem /Wiesław Sikorski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 10, s. 15-20
   * Przemoc w rodzinie

76. Dziewczyna to brzmi groźnie /Liliana Dratwa// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 34-36
   * Zachowania agresywne u dziewcząt

77. Dzikość serca /Andrzej Samson; rozm. przepr. Anna Kwiatkowska// Polityka.- 1997, nr 27, s. 21
   * Przyczyny agresji

78. Empatia a poziom lęku i agresywności /Iwona Marcysiak, Stanisław Siek, Jan Bielecki.- Streszcz. w jęz. ang. // Studia Philosophiae Christianae.- 1995, nr 2, s. 185-193

79. Etiologia przemocy w świetle wybranej literatury /Wiesław Sikorski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 2, s. 29-33

80. Fala czyli o nieuchronności następstw /Marek Andrzejewski// Czas Kult.- 1997, nr 4, s. 39-44
   * Przyczyny agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży

81. Formy i funkcja agresji u dzieci i młodzieży /Wioletta Radziwiłłowicz, Piotr Radziwiłłowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Psychologia Wychowawcza.- 1997, nr 3, s. 226-232

82. Formy przemocy nad dziećmi w środowisku rodzinnym i społecznym /Zbigniew Zawadzki// Praca Socjalna.- 2000, nr 3, s. 61-82

83. Gangsterzy z III a /Joanna Kostyła// Wprost.- 2000, nr 11, s. 68-69
   * Przemoc w szkole

84. Gdzie tkwią korzenie zła: korespondencja z Waszyngtonu /Bronisław Misztal// Rzeczpospolita.- 1999, nr 101 dod., s. IV
   * Obraz młodzieży amerykańskiej

85. Gimnazjaliści wobec agresji i przemocy /Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska// Nowa Szkoła.- 2001, nr 7, s. 45-48

86. Gimnazjum bez przemocy /Barbara Gąska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 44-45

87. Gwałt niech się gwałtem odciska: przemoc potępiana i usprawiedliwiana /Elżbieta Kaczyńska// Res Publica Nowa.- 1998, nr 2/3, s. 3-11

88. Inne spojrzenie na agresję u dzieci upośledzonych umysłowo /Czesław Kosakowski// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace 
   Pedagogiczne.- Z. 2.- (1996), s. 170-176

89. Inwazja Przemocy /Mirosław Pęczak// Polityka.- 2000, nr 37, s. 29, 31
   * Wzrost zachowań agresywnych wśród młodzieży

90. Jak badać przemoc wobec dzieci? /Sylwia Kluczyńska, Katarzyna Fenik// Nowiny Psychologiczne.- 2002, nr 1, s. 65-69

91. Jak chronić dziecko przed ekranową przemocą? /Lucyna Kirwil// Nowiny Psychologiczne.- 1996, nr 2, s. 105-113

92. Jak okiełznać demona agresji /Jerzy Surdykowski// Rzeczpospolita.- 2000, nr 188, s. D1-D6

93. Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole /Iwona Glapka, Elżbieta Michalak// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 43-44

94. Jak pokonać agresję? /Elżbieta Leszczyńska// Życie Szkoły.- 2001, nr 8, s. 460-464
   * Gry i zabawy przeciwko agresji

95. Jak pokonać agresję?: scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas I-III SP /Lucyna Tomczyk// Wychowawca.- 2003, nr 3, s. 24-25

96. Jak powstrzymać przemoc rówieśniczą w szkołach /Mirosław Wojciechowski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 56-59

97. Jak przeciwdziałać agresji? /Dorota Lubaszka, Agata Skibińska// Życie Szkoły.- 2002, nr 10, s. 615-619
   * Propozycja programu i ćwiczeń

98. Jak przeciwdziałać przemocy /Mirosław Dworakowski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 3, s. 32-34

99. Jak wyrażać gniew konstruktywnie? /Barbara Kobusińska// Warsztaty Polonistyczne.- 1997, nr 3, s. 73-76

100. Jak zapobiec przemocy: tł. z ang. /Sasha Nemecek// Świat Nauki.- 1998, nr 11, s. 6-7

101. Kampania "Dzieciństwo bez przemocy": odbiór społeczny i reakcje prasy /Monika Sajkowska// Nowiny Psychologiczne.- 2002, nr 1, s. 71-76

102. Kim są ofiary przemocy domowej wzywające policję? /Jacek Jaguś.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Rodziny.- 2001, nr 4/6, s. 69-71

103. Komunikacyjny aspekt genezy agresji w kontekście edukacyjnym /Lech Górniak, Dorota Ortenburger.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe. Psychologia / 
    Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Z. 4.- (1995), s. 27-39

104. Konferencja "Współpraca lokalna w celu zapobiegania i zwalczania przemocy w szkole", Strasbourg, 2-4 grudnia 2002 r. /Alicja Przychodni// Kwartalnik 
    Edukacyjny.- 2002, nr 3/4, s. 142-145

105. Konfrontacja projektów uczniowskich /Marek Janas// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 2, s. 48-49
    * Międzynarodowe spotkanie uczniów na temat agresji w szkole w Bad Muskau

106. Konsultant ds. przemocy w rodzinie w społeczności lokalnej /Wiesława Tkaczyk-Sztylkowska, Maciej Pałyska, Joanna Raduj// Opieka Wychowanie Terapia.- 
    1999, nr 4, s. 50-52

107. Korzenie przemocy /Maciej Musiał// Katecheta.- 2002, nr 7/8, s. 33-34

108. Kryzys w wartościowaniu a tendencja do zachowań agresywnych /Anna Oleszkowicz, Olga Bąk.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Wratislaviensis.
     Prace Psychologiczne.- Nr 38.- (1995), s. 109-117

109. Krzyk w czterech ścianach /Joanna Rodzewicz// Tygodnik Solidarność.- 1997, nr 51/52, s. 18
    * Przemoc w rodzinie

110. Krzywdzenie dzieci: wybrane fragmenty przeprowadzonej w ramach kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" diagnozy gminy Zawiercie /Bożena Gwizdek// 
    Nowiny Psychologiczne.- 2002, nr 2, s. 61-72

111. Kształtowanie uczuciowości wyższej a wczesne zapobieganie niekontrolowanej agresywności: ref. /Hanna Olechnowicz// Nowiny Psychologiczne.- 2000, 
    nr 2, s. 17-23

112. Lekceważona profilaktyka /Jan Tatarowicz// Nowa Szkoła.- 1998, nr 9, s. 25-29
    * Zwalczanie przemocy w szkole

113. Lęk i agresja w zachowaniu młodzieży szkół licealnych /Dariusz Nowosad// Wychowanie na co Dzień.- 2002, nr 10/11, s. 39-41

114. Maltretowanie dzieci jako problem pedagogiczny, medyczny, psychologiczny i społeczny /Danuta Kotulska.- Streszcz. w jęz. ang.// Auxilium Sociale.- 2001, 
    nr 1, s. 109-116

115. Mamo, ja go zabiję! /Iwona Konarska// Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 10, s. 7
    * Przemoc wobec kobiet

116. Manto /Ewa Nowakowska// Polityka.- 1997, nr 46, s. 32, 34
    * Kampania przeciwko przemocy w rodzinie

117. Mechanizmy przemocy i agresji: konteksty edukacyjne /Teresa Borowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja.- 2001, nr 3, s. 29-35

118. Media wobec przemocy: materiały z konferencji.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe i Dydaktyczne / Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów 
    Społecznych w Warszawie.- Z. 4.- (2002), s. 3-121

119. Miłosierdzie państwa /Eliza Olczyk// Rzeczpospolita.- 1998, nr 40, s. 4
    * Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

120. Młodzież - alkohol - agresja /Beata Goworko// Problemy Alkoholizmu.- 2002, nr 1, s. 24-27

121. Młodzież przeciw agresji /Grażyna Stasiak// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 2, s. 20-21
    * Sejmik w Szkole Podstawowej, nr 51 w Szczecinie zorganizowany przez samorząd uczniowski

122. Młodzież z małych miast: charakterystyka socjokulturowa /Barbara Fatyga// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 7, s. 10-19
    * Raport "Przybij piątkę. Przeciwdziałanie przemocy i bezradności w środowiskach lokalnych"

123. Modyfikujący wpływ trwałego lęku na agresywność - asertywność wychowanek MOW w Sobótce /Jacek Ostrowski, Teresa Szewczuk.- Streszcz. w jęz. ang.
     ros.// Roczniki Pedagogiki Specjalnej.- T. 12/13.- (2002), s. 308-320

124. Na agresję potrzebna jest determinacja /Marek Kosewski; rozm. przepr. Andrzej Kaczyński// Rzeczpospolita.- 1997, nr 144, s. 3

125. Nastawienia agresywne młodzieży lekko upośledzonej umysłowo a preferowane przez nią wartości moralno-społeczne /Andrzej Giryński.- Streszcz. w jęz. ang. 
    ros.// Roczniki Pedagogiki Specjalnej.- T. 6.- (1995), s. 131-142

126. Nauczyciel wobec zjawiska agresji w szkole /Halina Sowińska.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia Edukacyjne.- Nr 5.- (2000), s. 175-186

127. Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole /Jan Tatarowicz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 5, s. 32-38

128. Negatywne zjawiska pedagogiczne - zjawisko agresji w szkołach państwowych i społecznych - analiza opinii uczniów /Anna Rożnowska// Słupskie Prace
    Humanistyczne.- Nr 17b.- (1999), s. 109-127

129. Neurobiologiczne podstawy agresywności i agresji: ref. /Jerzy Vetulani// Wszechświat.- 2002z. 1/3, s. 5-14

130. Nie ma nietykalnych /Lidia Ostałowska// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 104, s. 16-17
    * Przemoc i problemy wychowawcze w szkołach zawodowych

131. Nie ma obdukcji duszy /Maria Łopatkowa// Rzeczpospolita.- 2001, nr 291, s. C4-C5
    * Przemoc psychiczna wobec dzieci

132. "Niebieska Linia" przeciwdziała przemocy /D. Sz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 2, s. 58-61
    * Kampania "Dzieciństwo bez przemocy"

133. Niebieskie Karty /Wanda Paszkiewicz// Nowiny Psychologiczne.- 1999, nr 2, s. 97-99
    * Procedura na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

134. Niektóre cechy osobowości młodzieży agresywnej /Irena Pufal-Struzik.- Streszcz. w jęz. ang.// Psychologia Wychowawcza.- 1997, nr 2, s. 151-156

135. Niektóre problemy przemocy w rodzinie ojca alkoholika /Marian Ochmański.- Streszcz. w jęz. ang.// Auxilium Sociale.- 1999, nr 3/4, s. 105-123

136. Niektóre psychologiczne aspekty przemocy jako jednego ze sposobów zachowań /Anatol Bodanko// Nauczyciel i Szkoła.- 1998, nr 2, s. 16-26

137. Niemiłe złego początki... /Jan Tatarowicz.- Dojrzewanie do przemocycz. 2// Nowa Szkoła.- 1998, nr 3, s. 38-42

138. Nigdy nie byłem ciekaw, co czuje człowiek /Katarzyna Lubiniecka// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 136, s. 18-19
    * Wypowiedzi uczniów na temat przemocy po obejrzeniu spektaklu "Wersja wydarzeń" wrocławskiego Teatru Arka

139. Norweski wzór /Witold Salański// Głos Nauczycielski.- 1997, nr 42, s. 1, 6
    * Program walki z agresją realizowany w Szkole Podstawowej, nr 21 w Wałbrzychu

140. O agresji... /Krystyna Bonenberg.- Tajemnice zdrowia// Aura.- 2002, nr 4, s. 32-33

141. O agresji uczniowskiej /Adam Frączek; rozm. przepr. Danuta Szymańska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 3-8

142. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez telefon /Elżbieta Kłosowska, Jacek Szczepkowski// Wychowanie na co Dzień.- 2000, nr 10/11, s. 37-39

143. O przemocy: od ankiety do debaty /Jolanta Bajurska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 10, s. 24-25
    * Przeciwdziałanie przemocy w szkole

144. Ocena zachowań agresywnych a ich kontekst sytuacyjny /Artur Doliński.- Streszcz. w jęz. ang.// Psychologia Wychowawcza.- 1998, nr 1, s. 55-63
    * Badania wśród uczniów szkół średnich i młodocianych przestępców

145. Od słów do czynów - droga pokrętna?: (o czczych słowach i pustych gestach) /Jan Tatarowicz// Nowa Szkoła.- 1997, nr 4, s. 19-25
    * Agresja wśród młodzieży

146. Odbić się od dna /Joanna Kosmalska// Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 7, s. 20
    * Przemoc w rodzinach alkoholików

147. Ofiary i gapie /Mirosława Kątna// Polityka.- 2001, nr 5, s. 20-22
    * Walka z przemocą wobec dzieci

148. Opis i analiza przypadku wychowawczego /Grażyna Róziewicz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 5, s. 43-45

149. Osobowość a zachowania agresywne młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim /Dorota Skowrońska.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Roczniki 
    Pedagogiki Specjalnej.- T. 6.- (1995), s. 163-169

150. Pakty i umowy o nieagresji /Małgorzata Luty// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 42-44

151. Pedagog wobec zjawiska przemocy w rodzinie ucznia /Leszek Ploch// Nowa Szkoła.- 1997, nr 10, s. 29-33

152. Pedagogiczna interpretacja zachowań agresywnych /Ryszard Więckowski// Życie Szkoły.- 2002, nr 3, s. 131-136

153. Percepcja agresji przez młodzież /Anna Mierzwa// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 6, s. 36-39

154. Pętla przemocy /Jan A[dam] Malinowski// Wychowanie na co Dzień.- 1996, nr 9, s. 3-6
    * Przemoc wobec dzieci

155. "Piąte - nie zabijaj": zjawisko maltretowania dzieci /Andrzej Gretkowski, Monika Głuszkowska.- Streszcz. w jęz. wł.// Studia Płockie.- T. 26.- (1998), s. 155-161

156. Po deklaracjach, czy czynach ich poznacie...? /Jan Tatarowicz// Nowa Szkoła.- 1997, nr 3, s. 31-34
    * Zjawisko agresji wśród młodzieży szkolnej

157. "Początkujący" agresorzy /Jan Tatarowicz.- Dojrzewanie do przemocy, cz. 2// Nowa Szkoła.- 1998, nr 2, s. 41-46

158. Poczucie samotności a zachowania agresywne uczniów /Zofia Dołęga.- Streszcz. w jęz. ang.// Psychologia Wychowawcza.- 1999, nr 2, s. 146-153

159. Pomagamy ofiarom przemocy domowej i rodzinie z problemem alkoholowym /Jacek Szczepkowski// Wychowanie na co Dzień.- 2000, nr 9, s. 23-25
    * II Ogólnopolska konferencja w Częstochowie

160. Pomiar agresji: kwestionariusz agresji A. Bussa i M. Perry'ego /Stanisława Tucholska.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie
     Lubelskim.- T. 9.- (1998), s. 369-378

161. Pomoc czy przemoc?: wirus agresji w programach szkolnych /Katarzyna Sybilska// Sycyna.- 1997, nr 18, s. 1, 5
    * Wpływ lektur szkolnych na uczniów

162. Pomoc dzieciom krzywdzonym emocjonalnie i zaniedbywanym oraz krzywdzącym opiekunom /Dorota Iwaniec; tł. Ewa Jarosz, Ewa Bielska// Chowanna.- 
    2002, t. 1, s. 83-100

163. Pomoc ofiarom przemocy - interwencja czy inspiracja do zmiany? /Dorota Wróblewska// Wychowanie na co Dzień.- 1998, nr 10/11, s. 31-33
    * Program działania Działu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu

164. Postawy młodzieży wobec przejawów agresji /Anna Jęczmyk// Zeszyty Formacji Katechetów.- 2001, nr 2, s. 81-83

165. Postawy rodzicielskie percypowane przez młodzież a formy ujawnianej przez nią agresji /Mariola Habrajska.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Wyższej 
    Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.- 2002, nr 1, s. 87-98

166. Postawy wobec problemu krzywdzenia dzieci /Monika Sajkowska// Pedagogika Społeczna.- 2002, nr 2, s. 67-77

167. Powstrzymać przemoc? /Mieczysław Wojciechowski// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 6, s. 38-39
    * Program przeciwdziałania przemocy wśród uczniów

168. Poziom lęku i agresywności dziewcząt jąkających się /Jan Bielecki.- Streszcz. w jęz. fr.// Studia Philosophiae Christianae.- 1995, nr 2, s. 219-225

169. Poziom samooceny a zachowanie agresywne w trudnej sytuacji społecznej interakcji /Danuta Borecka-Biernat.- Streszcz. w jęz. ang.// Psychologia 
    Wychowawcza.- 1997, nr 3, s. 233-241

170. Prawo a ofiary przemocy /Anna Kozłowska// Problemy Alkoholizmu.- 1997, nr 7, s. 22-23
    * Przemoc w rodzinie

171. Prawo wobec nieletnich, czyli ostatnio przeczytałem kilka felietonów; Poprawy nie można wymusić: polem. /Marek Andrzejewski /Małgorzata Musierowicz// 
    Tygodnik Powszechny.- 2000, nr 37, s. 4
    * O projekcie nowelizacji ustawy dopuszczającej stosowanie przemocy wobec nieletnich

172. Problem działań profilaktycznych wobec aktów przemocy nad dzieckiem w rodzinie /Andrzej Olubiński// Zeszyty Naukowe WSHE Włocławek.- T. 9.- (2001), 
    s. 37-55

173. Problem przemocy nad dzieckiem w rodzinie: istota, uwarunkowania oraz działania profilaktyczne /Andrzej Olubiński// Rocznik Pedagogika Rodziny.- T. 4.-
     (2001), s. 51-68

174. Problem przemocy w rodzinie ojca nadużywającego alkoholu /Marian Ochmański// Lubelski Rocznik Pedagogiczny.- T. 18.- (1997), s. 85-104

175. Problem przemocy w rodzinie w różnych krajach /Piotr Kiembłowski// Nowiny Psychologiczne.- 1999, nr 4, s. 83-100

176. Problem przemocy w szkole /Paweł Czerenko// Edukacja.- 1996, nr 1, s. 96-100

177. Profilaktyka przemocy w optyce pedagogiki /Krystyna Duraj-Nowakowa.- Streszcz. w jęz. ang.// Auxilium Sociale.- 1998, nr 2, s. 29-40

178. Program "Nie! dla przemocy i agresji w szkole" /Jadwiga Błaszczyk, Elżbieta Stajniak// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 42-43

179. Program NIE! dla przemocy TAK! dla kultury /Agnieszka Gorlach// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 2, s. 42-44

180. Program ochrony przed przemocą /Bożena Gwizdek// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 9, s. 23-30

181. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie /Marta Ziemska// Nowiny Psychologiczne.- 1998, nr 1, s. 57-66

182. Program przeciwdziałania przemocy w szkole podstawowej /Barbara Franusz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 5, s. 46-52

183. Program ratowania rodzin i rodziny zastępcze w USA /Tomasz Polkowski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 2, s. 31-36

184. Projekt socjalny "Z dala od przemocy" realizowany w ramach "Programu dla ofiar przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym" /Dorota 
    Wróblewska, Dorota Nowicka, Elżbieta Jacewicz// Wychowanie na co Dzień.- 1998, nr 10/11dod., s. I-V

185. Próba wyjaśnienia związku między agresją i upośledzeniem umysłowym /Adam Mikrut.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Roczniki Pedagogiki Specjalnej.- T. 11.-
     (2000), s. 30-41

186. Przeciw przemocy /Iza Kujawska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 2, s. 19-20

187. Przeciw przemocy domowej /Jacek Szczepkowski// Wychowanie na co Dzień.- 2000, nr 1/2, s. 38-40
    * IV ogólnopolska konferencja w Warszawie

188. Przeciw przemocy rówieśniczej w domu dziecka /Mariola Marcinkowska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 2, s. 45-47

189. Przeciw przemocy - uwag kilka: ref. /Wojciech Książek// Dyrektor Szkoły.- 2000, nr 5, s. 12-14

190. Przeciwdziałanie agresji wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli /Małgorzata Krzyżanowska// Szkoła Specjalna.- 2002, nr 5, s. 296-301

191. Przeciwdziałanie przemocy w szkołach niemieckich w świetle literatury przedmiotu /Janusz Surzykiewicz// Opieka Wychowanie Terapia.- 1998, nr 1, s. 5-12

192. Przejawy i przyczyny agresywnych zachowań młodzieży /Grażyna Miłkowska-Olejniczak// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 10, s. 25-33

193. Przejawy i skutki przemocy seksualnej w rodzinie: (psychologiczne studium przypadków) /Anatol Bodanko// Nauczyciel i Szkoła.- 2002, nr 1/2, s. 274-283

194. Przejawy i uwarunkowania zachowań agresywnych uczniów w szkole: ref. /Grażyna Miłkowska-Olejniczak// Forum Oświatowe.- 1999t. 1/2, s. 132-150

195. Przelewanie z pustego w próżne /Romana Kolarzowa.- O kilku kręgach niemożności, cz. 1// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 17, s. 15
    * Przemoc jako środek wychowawczy w szkole

196. Przeludnienie w świecie dziecka /Krystyna Pankowska// Forum Oświatowe.- 2000t. 2, s. 149-153

197. Przemoc, agresja, wandalizm, alkohol, narkotyki /Paweł Kościuk// Przegląd Tygodniowy.- 2000, nr 25, s. 4-5

198. Przemoc domowa /Hanna Pawlaczyk// Prawo i Życie.- 1998, nr 38, s. 6-9

199. Przemoc domowa: (teoretyczne aspekty zjawiska) /Anna Karłyk.- Streszcz. w jęz. ang.// Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja.- 2002, nr 1, s. 83-89

200. Przemoc dzieci i młodzieży wobec innych jako wymiar polskiej transformacji ustrojowej /Zofia Brańka, Małgorzata Jachym// Auxilium Sociale.- 1997, nr 3/4, s. 231-234
    * Konferencja naukowa w Gdańsku

201. Przemoc emocjonalna w rodzinie w opinii młodzieży /Jolanta Maćkowicz// Nowa Szkoła.- 2001, nr 3, s. 15-20

202. Przemoc i agresja jako problem społeczny /Zygmunt Markocki// Słupskie Prace Humanistyczne.- Nr 17b.- (1999), s. 59-65

203. Przemoc i agresja w społeczności uczniów /Jolanta Lipińska// Opieka Wychowanie Terapia.- 1999, nr 1, s. 5-7

204. Przemoc i agresja w społeczności uczniów w okresie dorastania /Jolanta Lipińska// Nowa Szkoła.- 2000, nr 1, s. 35-38

205. Przemoc i agresja w społeczności uczniów w okresie dorastania /Jolanta Lipińska// Opieka Wychowanie Terapia.- 1997, nr 2, s. 7-10

206. Przemoc jako źródło marginalizacji rodziny /Anna M. Nowakowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Roczniki Naukowe Caritas.- R. 3.- (1999), s. 57-67

207. Przemoc na ekranie a przemoc w życiu /L. Rowell Huesmann; tł. z ang. Lucyna Kirwil// Nowiny Psychologiczne.- 2001, nr 4, s. 5-34

208. Przemoc na terenie szkoły w Niemczech: tł. /Maria Meyer// Wychowanie na co Dzień.- 1995, nr 10/11, s. 10-11

209. Przemoc rodziców a lęk u ich dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym /Adam Mikrut.- Streszcz. w jęz. ang.// Auxilium Sociale.- 2001, nr 2, s. 130-144

210. Przemoc rówieśnicza w szkole - współczesny problem systemu edukacyjnego w Polsce: ref. /Zenon Jasiński// Wychowanie na co Dzień.- 2002, nr 7/8, s. 3-7

211. Przemoc - telewizja - społeczeństwo: przyczyny, skutki, środki zaradcze: sprawozdanie z konferencji /Wiesław Sonczyk// Studia Medioznawcze.- 2002, nr 2, s. 136-141

212. Przemoc w domu rodzinnym /Alina Kaczara.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Rodziny.- 1997, nr 1/2, s. 87-94

213. Przemoc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych /Zofia Brańka, Małgorzata Jachym// Edukacja.- 1997, nr 1, s. 119-121
    * Konferencja naukowa w Warszawie

214. Przemoc w interakcjach młodzieży /Janina Janowska, Barbara Kalinowska-Witek// Szkoła Specjalna.- 1998, nr 5, s. 324-334

215. Przemoc w łódzkich szkołach ponadpodstawowych /Marek Krawiec.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 
    w Łodzi.- 2000, nr 8, s. 7-23

216. Przemoc w łódzkich szkołach ponadpodstawowych - propozycja programu profilaktycznego /Dorota Fornalska.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe 
    Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.- 2000, nr 8, s. 25-30

217. Przemoc w niemieckiej szkole - importowana czy samodzielnie wytwarzana?: ref. /Klaus-Jürgen Tillmann; tł. z niem. Mirosław S[tanisław] Szymański// Ruch 
    Pedagogiczny.- 2001, nr 3/4, s. 33-49

218. Przemoc w opinii młodzieży /Janina Janowska, Barbara Kalinowska-Witek// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 1, s. 32-34

219. Przemoc w rodzinie: (zestawienie bibliograficzne w wyborze) /Małgorzata Kilijan// Nowa Szkoła.- 2000, nr 4, s. 56-57

220. Przemoc w rodzinie a zaburzenie zachowania dziecka /Marta Bąkowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja.- 1998, nr 2, s. 43-54

221. Przemoc w rodzinie - diagnoza, orzecznictwo, metody interwencji, profilaktyka: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Katowice 21-23 XI 1996 /Agnieszka 
    Pietrzyk// Nowiny Psychologiczne.- 1997, nr 1, s. 99-103

222. Przemoc w rodzinie jako problem społeczny - wybrane zagadnienia: ref. /Alicja Kozubska// Wychowanie na co Dzień.- 1997, nr 10/11, s. 17-21

223. Przemoc w rodzinie - skala zjawiska /Renata Włodarczyk// Polityka Społeczna.- 1997, nr 8, s. 31-34

224. Przemoc w rodzinie w aspekcie przestępstwa znęcania /Janusz Bryk.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Policyjny.- 1998, nr 3/4, s. 71-80

225. Przemoc w rodzinie w świetle analizy akt sądowych /Bartosz Jakubowski// Prace Uczestników Studium Doktoranckiego.- [T.] 2.- (2000), s. 41-48

226. Przemoc w rodzinie w świetle badań: wybrane problemy /Ewa Wilczak, Julian Andrzej Kultys.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Rodziny.- 1997, nr 5/6, s. 45-53

227. Przemoc w rodzinie wobec dziecka - formy, przyczyny, bezpośrednie i długotrwałe skutki tej przemocy /Ewa Popowska// Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne.- 
    Nr 4.- (2001), s. 123-130

228. Przemoc w szkole /Tomasz Biernat// Wychowanie na co Dzień.- 1999, nr 4/5, s. 37

229. Przemoc w szkole i w środowisku - na podstawie pomiaru wychowawczego w Zespole Szkół Społecznych SOP w Płocku Komentarz do wyników badań nad 
    problemami wychowawczymi w Szkole SOP w Płocku: uzup. /Czesław Marcinkowski / Alicja Kaliszuk// Oświatowiec.- 2000[nr] 4, s. 89-110

230. Przemoc w szkole - jej uwarunkowania i zapobieganie: (próba syntezy wyników badań) /Justyna Krot// Opieka Wychowanie Terapia.- 2002, nr 2, s. 8-12

231. Przemoc w szkole - refleksje pedagoga /Krystyna Socha-Kołodziej// Nowa Szkoła.- 1997, nr 10, s. 24-26

232. Przemoc w szkole - rozmiary i charakter zjawiska /Danuta Rode// Chowanna.- 1998t. 1, s. 24-35

233. Przemoc w szkolnych grupach rowieśniczych /Stanisława Tucholska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 5, s. 40-42

234. Przemoc w środowisku szkolnym w świetle badań socjologicznych - skala zjawiska i jego uwarunkowania /Jarosław Załęcki.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty 
    Naukowe WSZiP im. Bogdana Jańskiego Łomża.- Nr 9.- (2002), s. 123-145

235. Przemoc w teatrze życia rodzinnego: (Trójkąt Dramatyczny Stephena Karpmana) /Jarosław Jagieła// Problemy Alkoholizmu.- 2000, nr 2dod., s. I-V

236. Przemoc w telewizji i jej społeczne konsekwencje /Magdalena Kielska// Paedagogia Christiana.- 2000t. 1, s. 101-107

237. Przemoc wewnątrzmałżeńska a socjalizacja dziecka w rodzinie /Mirosław Jamrożek// Problemy Alkoholizmu.- 2001, nr 1, s. 14-16

238. Przemoc wobec dzieci: propozycja zmian systemowych /Paweł Jaros// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 8-14

239. Przemoc wobec dzieci w rodzinie - potrzeba interwencji i przeciwdziałania temu zjawisku /Jolanta Jarocka-Piesik// Piotrkowskie Studia Pedagogiczne.- T. 8.- 
    (2001), s. 19-25

240. Przemoc wobec dzieci w rodzinie - potrzeba interwencji i przeciwdziałania temu zjawisku /Jolanta Jarocka-Piesik// Piotrkowskie Studia Pedagogiczne.- T. 9.-
     (2001), s. 125-131

241. Przemoc wobec dzieci w środowisku szkolnym /Janusz Bryk.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Policyjny.- 1999, nr 3, s. 94-109

242. Przemoc wobec dziecka w środowisku rodzinnym: (komunikat z badań) /Izabella Kantorska// Piotrkowskie Studia Pedagogiczne.- T. 9.- (2001), s. 193-202

243. Przemoc wśród wychowanków pogotowia opiekuńczego /Lidia Pustkowiak// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 2, s. 12-15

244. Przyczyny agresji a warunki osobowości /Kazimierz Zieliński// Problemy Alkoholizmu.- 2001, nr 1, s. 9-11

245. Przyczyny agresji wśród dzieci i młodzieży /Ewa Jakubiak-Zapalska// Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego.- 1999, 
    nr 1, s. 137-152

246. Przyczyny współczesnej agresji /Marcin Hume, Daniel Wiśniewski// Opieka Wychowanie Terapia.- 2000, nr 1, s. 28-30

247. Psychologiczna i socjologiczna analiza zjawiska przemocy w rodzinie - na terenie województwa częstochowskiego w latach 1990-1995 /Agata Woźniak-
    Krakowian, Beata Pawlica.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia.- Z. 6.- (1997), s. 101-117

248. Psychologiczne determinanty zachowań agresywnych /Anna Rożnowska// Słupskie Prace Humanistyczne.- Nr 17b.- (1999), s. 93-107

249. Realne skutki ekranowej przemocy - pytanie źle postawione? /Bogusław Sułkowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Socjologiczny.- T. 50, [z.] 2.- (2001), s. 101-125

250. Refleksje nad agresywnymi zachowaniami dzieci w młodszym wieku szkolnym /Michał Weiner// Wychowanie na co Dzień.- 1996, nr 9, s. 9-11

251. Rodzice i lokalna wpólnota wobec problemu przemocy wśród dzieci /Maria Mendel// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 11, s. 22-24

252. Rodzina bez przemocy /Andrzej Nagiel; rozm. przepr. Anna Sadowska// Problemy Alkoholizmu.- 1997, nr 7, s. 20-21
    * Program Warszawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego

253. Rodzina dysfunkcjonalna a zachowania agresywne dzieci w okresie dorastania /Władysława Łuszczuk// Chowanna.- 2001t. 2, s. 7-18

254. Rodzina samotnej matki a problem agresji /Izabella Łukasik// Lubelski Rocznik Pedagogiczny.- T. 19.- (1999), s. 163-168

255. Rodzinne wyznaczniki agresji młodzieży jako strategii radzenia sobie w trudnej sytuacji kontaktu społecznego /Danuta Borecka-Biernat.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Polskie Forum Psychologiczne.- 2002, nr 1, s. 27-41

256. Rodzinny wstręt do naleśników /Jacek Hugo-Bader// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 15dod., s. 8-12
    * Przemoc w rodzinie

257. Rola mediacji i negocjacji w profilaktyce przemocy /Hanna Przybyła-Basista.- Streszcz. w jęz. ang. niem.// Psychologia.- T. 3.- (2000), s. 49-65

258. Rola szkoły w profilaktyce rodzinnej przemocy /Ewa Jarosz// Życie Szkoły.- 2002, nr 7, s. 394-401

259. Rozpoznawanie przemocy wobec dzieci w rodzinie /Ewa Jarosz// Auxilium Sociale.- 1997, nr 1dod., s. I-XXI

260. Rozwiązywanie problemu agresji w klasie /Jolanta Burian// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 1, s. 35-37

261. Rób co chcesz, tylko nie bij /Agnieszka Katrynicz// Nowe Państ.- 2001, nr 2, s. 24-25
    * Przemoc rodziców wobec dzieci

262. Rzeczywiście agresywna młodzież? /Magdalena Bloch, Monika Moniuk, Tomasz Wach// Opieka Wychowanie Terapia.- 1998, nr 2, s. 5-7

263. Sąd nad plecakiem /Halina Bortnowska, Krzysztof Kiciński, Alicja Bogdanowicz, Hanna Zakrzewska, Hanna Świda-Ziemba, Bogdan Dżus, Beata Hańska; 
    rozm. przepr. Teresa Torańska// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 23, s. 18-20
    * Program zwalczania przemocy i narkotyków na terenie szkół w Olsztynie

264. Sieć przemocy w rodzinie: wprowadzenie do problematyki /Jadwiga Mazur.- Streszcz. w jęz. ang.// Tolerancja.- T. 7.- (2000/2001), s. 217-232

265. Siła i niemoc /Marek Wittbrot// W Drodze.- 2000[nr] 6, s. 83-88
    * Społeczne podłoże zachowań agresywnych wśrod młodzieży

266. Siła zabawy /Maria Janukowicz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 9, s. 32-34
    * Wpływ gier i zabaw na agresję u dzieci

267. Skatowany w domu /Bibiana Mossakowska; rozm. przepr. Iwona Konarska// Przegląd.- 2000, nr 23, s. 11
    * Przemoc rodziców wobec dzieci

268. Skąd w nas tyle agresji? /Jerzy Duszyński, Jolanta Zagrodzka// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 207dod., s. 36-38

269. Społeczeństwo bez przemocy - utopia czy dylemat współczesnej socjologii? /Ewa Jesionka.- Streszcz. w jęz. ang.// Tolerancja.- T. 6.- (1999), s. 65-74

270. Społeczna edukacja o przemocy wobec dzieci w rodzinie: znaczenie - zagrożenia - nadzieja /Ewa Jarosz// Pedagogika Społeczna.- 2002, nr 2, s. 78-86

271. Społeczne korzenie agresji /Adam Frączek; rozm. przepr. Zbigniew Wojtasiński// Rzeczpospolita.- 1997, nr 16 dod., s. I

272. Sposób na przemoc w szkole /Mirosław Wojciechowski// Ruch Pedagogiczny.- 2000[nr] 3/4, s. 117-122

273. Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: Przemoc w rodzinie - diagnoza, orzecznictwo, metody interwencji, profilaktyka /Agnieszka
    Pietrzyk// Chowanna.- 1997t. 1, s. 88-92

274. Stereotypy a przemoc domowa: wprowadzenie do problematyki /Jadwiga Mazur.- Streszcz. w jęz. ang.// Tolerancja.- T. 6.- (1999), s. 121-126

275. Stres i agresja jako główne przejawy dehumanizacji życia w szkole /Zdzisław Sirojć.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Humanizacja Pracy.- 1997, nr 3, s. 45-53

276. Struktura mikroświata przemocy /Ewa Wesołowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Tolerancja.- T. 8/9.- (2002), s. 103-108

277. Struktura osobowości i nasilenie syndromu agresji u zwolenników muzyki heavy metalowej /Marcin Szulc// Kultura i Edukacja.- 1998, nr 3, s. 9-17

278. Swoboda, przymus i przemoc w szkole: rzeczywistość i postulaty /Ewa Muszyńska// Studia Edukacyjne.- Nr 2.- (1996), s. 121-137

279. System pomocy ofiarom przemocy w Polsce /Małgorzata Polak, Piotr Kiembłowski// Nowiny Psychologiczne.- 2001, nr 3, s. 25-42

280. Sytuacja społecznej ekspozycji a nieśmiałość i agresja jako zaburzone formy społecznego zachowania się /Danuta Borecka-Biernat.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne.- Nr 38.- (1995), s. 271-280

281. Szatańskie dzieci: nie zwalczana agresja staje się chorobą zakaźną /Dorota Czajkowska-Majewska// Polityka.- 1998, nr 49, s. 90-91

282. Szef czy rozjemca /Jan Tatarowicz; rozm. przepr. Mirosław Szmuniewski// Głos Nauczycielski.- 1997, nr 2, s. 5
    * Problem agresji w szkole

283. Szkolny dzień przeciw przemocy /Lilla Bohdanowicz// Życie Szkoły.- 2002, nr 4, s. 223-225

284. Szkolny program walki z agresją /Ewa Kowalewska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 41-42

285. Szkoła strachu /Tadeusz Wójciak// Rzeczpospolita.- 2001, nr 121dod., s. 6-11
    * Akty przemocy w szkołach amerykańskich

286. Szok /Witold Salański// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 10 [11], s. 1, 6
    * Incydent pobicia nauczycielki przez ucznia w Szkole Podstawowej, nr 12 w Wałbrzychu

287. Tak jak w kinie /Ewa K. Czaczkowska// Rzeczpospolita.- 1997, nr 9, s. 3
    * Agresja wśród dzieci i młodzieży

288. Tak wyglądałam tydzień temu /Wojciech Tochman// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 276, s. 22-23
    * Kampania przeciwko przemocy w rodzinie

289. Tata i mama byli grzeczne /Iza Bednarz// Gazeta Wyborcza.- 1999, nr 88, s. 18-19
    * Przemoc wobec dziecka

290. Techniki wychowawcze w środowisku rodzinnym a poziom agresji młodzieży lekko upośledzonej umysłowo /Dorota Skowrońska.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia.- Vol. 8.- (1995), s. 151-158

291. Telewizja a agresywne zachowania dzieci i młodzieży: próba analizy socjopedagogicznej /Iwona Wagner.- Streszcz. w jęz. ang.// Auxilium Sociale.- 2001, nr 2, s. 45-51

292. Telewizyjne sceny przemocy a agresja u dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu /Agnieszka Gałkowska// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
    Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Pedagogiczne.- Z. 4.- (1998), s. 83-93

293. Temperamentalne uwarunkowania zachowań agresywnych /Agnieszka Miklewska.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
    w Częstochowie. Psychologia.- Z. 8.- (2000), s. 111-121

294. Teoretyczne uwarunkowania przemocy wobec dzieci /Ewa Wesołowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Tolerancja.- T. 7.- (2000/2001), s. 185-201

295. To wasz problem... /Agnieszka Woźnicka// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 9, s. 5
    * Agresja w szkole

296. Transformacja przemocy w zachowaniu młodzieży /Mouta Barakat.- Streszcz. w jęz. ang.// Forum Psychologiczne.- 1999, nr 2, s. 179-194

297. Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie zachowań agresywnych /Teresa Rostowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Psychologiczny.- 1996, 
    nr 1/2, s. 177-186

298. Trening Zastępowania Agresji /Jacek Morawski.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Alkoholizmu.- 2001, nr 4, s. 23-28

299. Uczeń - kat czy ofiara? /Hanna Pawlaczyk// Prawo i Życie.- 1999, nr 3, s. 40-42
    * Wpływ telewizji na agresję wśród dzieci i młodzieży

300. Uczniowie szkół podstawowych wobec agresji i przemocy /Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska// Nowa Szkoła.- 2001, nr 10, s. 33-36

301. Uczucia i myśli trzeźwiejącego alkoholika - sprawcy przemocy wewnątrzrodzinnej /Agnieszka Pietrzyk// Chowanna.- 2000t. 1, s. 102-120

302. Ukryta przemoc a doświadczenia szkolne w świetle wypowiedzi biograficznych /Beata Bury.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
    Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne.- Z. 27.- (1999), s. 31-47

303. Umiejętności interpersonalne jako element profilaktyki agresji /Maria Kazimierczak// Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego.- 1998, nr 2, s. 51-54

304. Uzależnienia młodzieży z zaburzeniami agresywnymi /Wojciech Gruszczyński, Małgorzata Olejniczak, Antoni Florkowski, Bartosz Gruszczyński// Problemy 
    Alkoholizmu.- 2001, nr 1, s. dod. I-III

305. VII ogólnopolska konferencja naukowa nt. przemocy w rodzinie: diagnoza - orzecznictwo - metody interwencji - profilaktyka, Katowice, listopad 1996
     /Agnieszka Pietrzyk.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Rodziny.- 1997, nr 1/2, s. 95-99

306. W anioły przerobić? /Henryka Witalewska// Głos Nauczycielski.- 1997, nr 8, s. 5
    * Agresja i przemoc wśród nieletnich a kształtowanie kultury uczuć

307. W królestwie dobrej wróżki - zabawy zapobiegające agresji /Anna Werońska// Wychowanie w Przedszkolu.- 2001, nr 10, s. 600-601

308. Warsaw International Summer Education 2001: warsztaty "Agresja w mediach", Warszawa 9-10 czerwca 2001 /Piotr Misztal// Nowiny Psychologiczne.- 2001,
     nr 3, s. 77-79

309. Warunki wychowawcze i demograficzne kształtowania agresywości chłopców w wieku dorastania /Jolanta M. Wolińska.- Streszcz. w jęz. ang.// Annales 
    Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia.- Vol. 7.- (1994), s. 87-109

310. Wewnątrzrodzinne relacje oparte na przymusie /Jadwiga Mazur.- Streszcz. w jęz. ang.// Tolerancja.- T. 7.- (2000/2001), s. 203-215

311. "Wezmę adwokata...": o sprawcy w roli ofiary /Jan Tatarowicz// Nowa Szkoła.- 1999, nr 5, s. 47-49
    * Zapobieganie agresji w szkole

312. Wpływ alkoholu na przemoc w rodzinie: (na podstawie danych statystycznych Wojewódzkiej Komendy Policji w Częstochowie) /Agata Woźniak-Krakowian// 
    Problemy Alkoholizmu.- 1997, nr 2/3, s. 16-17

313. Wpływ postaw rodzicielskich na poziom agresywności młodzieży /Magdalena Łukaszewicz// Wychowanie na co Dzień.- 2002, nr 7/8, s. 14-16

314. Wpływ rodziny na powstawanie agresji u dzieci /Róża Bryłka// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 9, s. 47-50

315. Wpływ scen brutalnych w programach telewizyjnych na powstawanie zachowań agresywnych u uczniów /Irmina Witkiewicz// Oświatowiec.- 2000[nr] 3, s. 40-46

316. Wrażliwość moralna a poziom nastawień agresywnych młodzieży lekko upośledzonej umysłowo i jej rówieśników o prawidłowym rozwoju intelektualnym 
    /Andrzej Giryński.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Roczniki Pedagogiki Specjalnej.- T. 8.- (1997), s. 335-346

317. Współczesna szkoła źródłem stresu i lęku uczniów /Dorota Ruszkiewicz// Piotrkowskie Studia Pedagogiczne.- T. 6.- (1999), s. 161-167

318. Wybrane zagadnienia stosowania kar fizycznych wobec dzieci w rodzinie /Henryk Cudak// Piotrkowskie Studia Pedagogiczne.- T. 8.- (2001), s. 51-57

319. Wyzwolić z agresji /Anna Krasowska, Halina Krzywonos// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 9, s. 8

320. Wzrost agresji we współczesnym społeczeństwie polskim: nowa patologia czy prawidłowość?: zagadnienia elementarne /Radosław Kot.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne.- Z. 46.- (1998), s. 19-33

321. Zabawy ruchowe jako narzędzie diagnozowania agresywności /Roman Maciej Kalina// Kultura Fizyczna.- 1996, nr 3/4, s. 19-24

322. Zabiję każdego, kogo przyjdzie mi ochota zabić /Bartosz Węglarczyk// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 115, s. 14-15
    * Młodociani przestępcy w amerykańskich szkołach

323. Zachowania agresywne dziecka autystycznego w rodzinie /Barbara Winczura.- Streszcz. w jęz. niem.// Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne.-
     Nr 117.- (1997), s. 41-51

324. Zachowania agresywne młodzieży w środowisku szkolnym i rówieśniczym: (analiza porównawcza form i uwarunkowań agresji młodzieży szkół podstawowych
     i policealnych) /Joanna Różańska-Kowal, Bernadetta Izydorczyk// Chowanna.- 2000t. 1, s. 32-44

325. Zachowania agresywne uczniów /Jan Łysek// Nauczyciel i Szkoła.- 2000, nr 2, s. 67-72

326. Zachowania agresywne upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim a poziom ich wrażliwości moralnej /Dorota Skowrońska.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// 
    Roczniki Pedagogiki Specjalnej.- T. 8.- (1997), s. 461-467

327. Zachowania agresywne w kontekście praktyki szkolnej /Renata Knez// Wychowawca.- 2003, nr 3, s. 10-11

328. Zachowania agresywne w opiniach młodzieży /Jerzy Stępień// Kultura i Edukacja.- 1999, nr 2/3, s. 124-133

329. Zachowania agresywne w sytuacjach frustracyjnych młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim /Dorota Skowrońska.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia.- Vol. 7.- (1994), s. 65-72

330. Zachowania agresywne wychowanków schroniska dla nieletnich /Małgorzata Sitarczyk// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 9, s. 19-22

331. Zachowania typu A-B a rodzaje agresji u dzieci i młodzieży /Nina Ogińska-Bulik.- Streszcz. w jęz. ang.// Psychologia Wychowawcza.- 1998, nr 4, s. 339-345

332. Zachowanie agresywne i nieśmiałe młodzieży w sytuacji ekspozycji społecznej /Danuta Borecka-Biernat.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis 
    Wratislaviensis. Prace Psychologiczne.- Nr 50.- (1998), s. 1-99

333. Zagadnienie agresji... /Ryszard Więckowski// Życie Szkoły.- 2002, nr 1, s. 3-9

334. Zakładnicy wolności /Krystian Brodacki// Tygodnik Solidarność.- 1997, nr 4, s. 1, 13
    * Zbrodnie popełniane przez nieletnich

335. Zaniedbywanie dziecka formą przemocy /Dorota Dominik// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 31-34

336. Zapobieganie przemocy wobec dzieci: skuteczność programów profilaktycznych /Krystyna Śmietało// Test.- 1996, nr 4, s. 185-200

337. Zdarzyło się w Polsce... /Krystian Brodacki// Tygodnik Solidarność.- 1998, nr 6, s. 4
    * Wypowiedzi uczniów klas VII i VIII nt. "Dlaczego młodzi ludzie zabijają"

338. Zjawisko agresji i lęku w szkole /Anna Rożnowska// Edukacja.- 2001, nr 4, s. 76-85

339. Zjawisko agresji wobec uczniów klas pierwszych szkół zawodowych /Bazyli Baran.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe. Psyche / Uniwersytet Szczeciński-
     Nr 1.- (1997), s. 89-108

340. Zjawisko brutalizacji współczesnego życia jako problem społeczno-pedagogiczny: profilaktyka i resocjalizacja /Stanisław Kawula.- Streszcz. w jęz. ang.// Szkice
     Humanistyczne.- 2002, nr 1/2, s. 123-135

341. Zjawisko przemocy w szkole w percepcji nauczycieli i uczniów /Danuta Rode.- Streszcz. w jęz. ang. niem.// Psychologia.- T. 3.- (2000), s. 9-21

342. Złe skutki dobrych intencji /Wojciech Klewiec// Rzeczpospolita.- 1998, nr 14, s. 18
    * Akcje przeciw przemocy

343. Zmiany poziomu lęku i agresji u dzieci związane z zagęszczeniem społecznym i zagęszczeniem przestrzennym w szkole /Danuta Kaźmierczak-Walo, Zdzisława 
    Noszczyk.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe. Psychologia / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Z. 3.- (1994), s. 25-34

344. Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji /Bożena Koperny// Nowa Szkoła.- 1999, nr 5, s. 61-62

345. Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji /Bożena Koperny// Życie Szkoły.- 2001, nr 1, s. 30-31

346. Znęcanie się i przemoc w szkole: wyniki badań i analiz prowadzonych na terenie Słowacji /Silvia Matusova; tł. z ang. Arkadiusz Wąsiński.- Streszcz. w jęz. ang.//
     Auxilium Sociale.- 1998, nr 3/4, s. 97-107

347. Zróżnicowanie płciowe przejawów i nasilania zachowań agresywnych u młodzieży dorastającej /Jolanta M. Wolińska.- Streszcz. w jęz. ang.// Annales 
    Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia.- Vol. 9/10.- (1996/1997), s. 165-176

348. Zwalczanie przemocy w rodzinie /Ludmiła Tomaszewska// Prokuratura i Prawo.- 2000, nr 2, s. 77-81

349. Związek agresji z brakiem refleksji /Wanda Woronowicz// Wychowanie na co Dzień.- 1996, nr 9, s. 6-8
    * Agresywne zachowania uczniów w szkole podstawowej

350. Związek między agresją ojców i agresją ich dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim /Adam Mikrut.- 
    Streszcz. w jęz. ang. ros.// Roczniki Pedagogiki Specjalnej.- T. 10.- (1999), s. 217-229

351. Zwierzę - zastępczy obiekt agresji: "o małych sadystach" /Jan Tatarowicz// Nowa Szkoła.- 1999, nr 8, s. 41-45

352. Źródła zła: (procesy globalizacji i transformacji w Polsce a eskalacja przemocy wśród młodzieży) /Lucyna Kulińska// Transformacje.- 1999/2000, nr 1/4, s. 260-269

     
Recenzje:

     
1. Agresja i przemoc w szkole: uwarunkowania socjoekologiczne /Janusz Surzykiewicz. Warszawa, 2000,- Rec. Tadeusz Pilch// Zarządzanie i Edukacja.- 2001, nr 3, s. 181-185

2. Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 1-2. Kraków, 1998,- Rec. Halina Kosętka// Auxilium Sociale.- 1999, nr 3/4, s. 228-231

3. Agresja wśród dzieci i młodzieży: perspektywa psychoedukacyjna. Kielce, 1996,- Rec. Kamil Michalski// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 14, s. 21

4. Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny /Jolanta Maria Wolińska. Lublin, 2000,- Rec. Agnieszka Izdebska// Kwartalnik Pedagogiczny.- 
  2002, nr 2, s. 116-120

5. Agresywność: pomiar i analiza psychometryczna /Mieczysław Choynowski. Warszawa, 1998,- Rec. Anna Frydrychowicz// Problemy Poradnictwa 
  Psychologiczno-Pedagogicznego.- 1999, nr 1, s. 123-128

6. Bici biją. Warszawa, 2001,- Rec. Stanisław Kostrzewski// Wszechnica Polska.- 2002, nr 1, s. 98-99

7. How and why children hate. London, 1993,- Rec. Maria Szybisz// Forum Oświatowe.- 1996t. 1/2, s. 167-172

8. Między swobodą a przemocą w wychowaniu /Jadwiga Bińczycka. Kraków, 1996,- Rec. Joanna Michalak// Nowa Szkoła.- 1997, nr 9, s. 60-61

9. Między swobodą a przemocą w wychowaniu /Jadwiga Bińczycka.- Wyd. 2. Kraków, 1999,- Rec. Małgorzata Podściańska// Wychowanie w Przedszkolu.- 2001, 
  nr 9, s. 565-567

10. Między swobodą a przemocą w wychowaniu /Jadwiga Bińczycka.- Wyd. 2. Kraków, 1999,- Rec. Małgorzata Podściańska// Wychowanie na co Dzień.- 2002, 
   nr 2/3, s. 42-43

11. Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne /Krystyna Kmiecik-Baran. Warszawa, 1999,- Rec. Magdalena Remisz// Problemy 
   Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 6, s. 60-61

12. Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne /Krystyna Kmiecik-Baran. Warszawa, 1999,- Rec. Jolanta Maćkowicz// Nowa Szkoła.- 1999, 
   nr 9, s. 56-57

13. Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne /Krystyna Kmiecik-Baran. Warszawa, 1999,- Rec. Waldemar Kozłowski// Edukacja.- 1999, 
   nr 4, s. 110-113

14. Mobbing - fala przemocy w szkole: jak ją powstrzymać? /Dan Olweus. Warszawa, 1998,- Rec. Jadwiga Bińczycka// Ruch Pedagogiczny.- 1998[nr] 1/2, s. 144-146

15. Molestowanie moralne: perwersyjna przemoc w życiu codziennym /Marie-France Hirigoyen. Poznań, 2002,- Rec. Jolanta Cackowska-Demirian// Res Humana / 
   Towarzystwo Kultury Świeckiej.- 2002, nr 4, s. 7-10

16. Pokolenie zmian: czego boją się dorośli? /Hanna Rylke. Warszawa, 1999,- Rec. Andrzej Samson// Nowe Książki.- 1999, nr 10, s. 14

17. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych /Zdzisław Bartkowicz. Lublin, 1996,- Rec. Lesław Pytka// Opieka 
   Wychowanie Terapia.- 1997, nr 1, s. 57-59

18. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych /Zdzisław Bartkowicz. Lublin, 1996,- Rec. Krystyna Ulman// Roczniki 
   Pedagogiki Specjalnej.- T. 8.- (1997), s. 546-548

19. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych /Zdzisław Bartkowiak. Lublin, 1996,- Rec. Andrzej 
   Radziewicz-Winnicki// Auxilium Sociale.- 1997, nr 2, s. 179-183

20. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. Toruń, 1998,- Rec. Grażyna Miłkowska-Olejniczak// Edukacja.- 1999, nr 3, s. 89-92

21. Przemoc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych: materiały z konferencji naukowej. Warszawa, 1997,- Rec. Agnieszka Ciesiołkiewicz// Kwartalnik 
   Pedagogiczny.- 1998, nr 1/2, s. 133-138

22. Przemoc w rodzinie /Irena Pospiszyl. Warszawa, 1994,- Rec. Grażyna Klimowicz// Edukacja.- 1995, nr 3, s. 108-110

23. Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia /Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. Kraków, 2000,- Rec. Anna Grygoruk// 
   Kwartalnik Pedagogiczny.- 2001, nr 3/4, s. 237-241

24. Przemoc w życiu codziennym. Warszawa, 1996,- Rec. Ryszard A[ndrzej] Stefański// Wojskowy Przegląd Prawniczy.- 1996, nr 1, s. 110-112

25. Przemoc w życiu codziennym. Warszawa, 1996,- Rec. Grzegorz Ojcewicz// Przegląd Policyjny.- 1996, nr 1, s. 119-125

26. Przemoc w życiu codziennym. Warszawa, 1996,- Rec. Mariola Bardziejewska// Studia Edukacyjne.- Nr 3.- (1997), s. 250-255

27. Przemoc w życiu codziennym.- Wyd. 2. Warszawa, 1997,- Rec. Janusz Wencel// Problemy Alkoholizmu.- 1998, nr 3, s. 20-21

28. Przemoc w życiu codziennym. Warszawa, 1996,- Rec. Adam Krukowski// Przegląd Sądowy.- 1997, nr 4, s. 94-101

29. Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym /Rita Grochocińska. Gdańsk, 1999,- Rec. Helena Marzec// Rocznik Pedagogika Rodziny.-
   T. 4.- (2001), s. 233-236

30. Przemoc w rodzinie /Irena Pospiszyl. Warszawa, 1994,- Rec. Jan Banasiak// Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego.- 1997, nr 1, s. 160-161

31. Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży /Marek Jędrzejewski. Warszawa, 2001,- Rec. Ewa 
   Kozdrowicz// Pedagogika Społeczna.- 2002, nr 3, s. 122-125

32. Zniewolone dzieciństwo: ukryte źródła tyranii /Alice Miller. Poznań, 1999,- Rec. Anna Starakiewicz// Szkoła Specjalna.- 2000, nr 4, s. 220-221

33. Zniewolone dzieciństwo: ukryte źródła tyranii /Alice Miller.- Wyd. 3. Poznań, 2001,- Rec. Teresa Wykowska// Nowa Szkoła.- 2002, nr 6, s. 54-55
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK