PRAWO AUTORSKIE
KANCELARIA SEJMU - TEKSTY DOSTĘPNE W KATALOGU ONLINE 
1. OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia
  jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2000 Nr 80 poz. 904)

2. USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Opracowano na podstawie: 
  Dz.U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1662;

3. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  * Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r. Nr 126, poz. 1068, Nr 197, poz. 1662. 
    w art. 1: zmiana w ust. 1 i dodany ust. 21 wchodzą w życie z dniem 1.01.2003 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1662)

4. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)
  * Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r. Nr 126, poz. 1068, Nr 197, poz. 1662.
     KSIĄŻKI WYBRANE Z KATALOGU ONLINE BIBLIOTEKI NARODOWEJ W WARSZAWIE 
1. ABC prawa autorskiego /[przeł. z fr. Jerzy Andrzej Badowski].- Warszawa: Stowarzyszenie Autorów "Zaiks", 1994.- [2], 63, [2] s.; 24 cm

2. Barta Janusz: Dzieło muzyczne i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego.- Warszawa Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe, nakł. 
  Uniwersytet Jagielloński, 1980.- 119, [1] s.; 24 cm

3. Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Prawo autorskie: przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe.- Warszawa: "ABC", cop. 1997.- 
  792 s.; 21 cm

4. Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Prawo autorskie: przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe.- Wyd. 4 rozsz. i zaktual.- Warszawa: 
  "ABC", cop. 2002.- 1203, [1] s.; 24 cm
  * Tekst częśc. ang.

5. Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Prawo autorskie w Światowej Organizacji Handlu (WTO).- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców 
  Prac Naukowych "Universitas", cop. 1996.- 133, [3] s.; 21 cm

6. Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Prawo autorskie: przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe.- Warszawa: "ABC", 1994.- 347 s.; 21 cm

7. Błeszyński Jan: Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1979.- 345, [2] s.; 19 cm

8. Błeszyński Jan, Staszków Michał: Prawo autorskie i wynalazcze.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.- 400, [3] s.; 21 cm

9. Ciechanowicz Anna, Jaworowska Aleksandra, Szustrowa Teresa: Testy, prawo, praktyka.- Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych
  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 1996.- 58 s.; 21 cm

10. Dereń Aldona Małgorzata, Kudłaszyk Andrzej: Podstawy prawne ochrony własności intelektualnej w Polsce - przegląd ustawodawstwa:
    wybrane problemy.- Wrocław: Agencja Promocyjna "Monda", 1996.- 79 s.; 21 cm

11. Dereń Aldona Małgorzata, Kudłaszyk Andrzej: Prawo komputerowe: co powinien wiedzieć twórca i użytkownik.- Bydgoszcz: TNOiK 
   [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa]: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1996.- 246 s.; 21 cm
   * Zał. częśc. ang.

12. Dereń Aldona Małgorzata, Kudłaszyk Andrzej, Zygadło Jerzy: Własność intelektualna jako przedmiot obrotu gospodarczego.- Wrocław: 
   Agencja Promocyjna "Monada", 1997.- 127 s.; 21 cm

13. Dereń Aldona Małgorzata: Własność przemysłowa i dobra niematerialne w obrocie gospodarczym: przegląd umów.- Bydgoszcz: TNOiK
   [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa]: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1998.- 246 s.; 21 cm

14. Dobosz Izabela: Ochrona własności intelektualnej.- Wrocław Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.- 52 s.; 19 cm

15. Dobosz Izabela: Procesy prasowe w Polsce w latach 1960-1975.- Kraków: OBP RSW"PKR", 1979.- 120, [2] s.: tab.; 25 cm

16. Domalewski Wiesław: Wybrane rodzaje piractwa intelektualnego i przemysłowego w Polsce: skala, formy i rozpoznawanie wyrobów.- 
   Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998.- 75, [1] s.: faks. kolor., fot., rys.; 24 cm

17. Domańska-Baer Alina: Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien: (informator dla pracowników i studentów
   szkół wyższych).- [Warszawa]: Ministerstwo Edukacji Narodowej [etc. Poznań: "Promocja 21", 1997].- 66 s.; 24 cm

18. Domańska-Baer Alina: Prawo autorskie w działalności wydawniczej i informacyjnej ośrodków doradztwa rolniczego: materiały seminaryjne.-
   Poznań: Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział, 1999.- 76 s.; 20 cm
   * stan na 1999 r.

19. Donaj Łukasz: Media w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej.- Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2001.- 135 s.; 24 cm

20. Dudek Wiesław: Komunikowanie międzynarodowe a kierunki zmian polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych.- Katowice: Wydaw. 
   Uniwersytetu Śląskiego, 1994.- 117, [3] s.; 21 cm

21. Fijałkowski Tadeusz: Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo probiercze, prawo o miarach, o głównym urzędzie miar, o urzędzie patentowym,
   o badaniach i certyfikacji, o normalizacji, prawo prasowe, o wynalazczości i inne.- Stan prawny na dzień 20. 05. 1994 r.- Warszawa: "Trio", 
   1994.- 436, [4], XIV, [2] s.; 22 cm

22. Gerecka-Żołyńska Anna: Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w polskim procesie karnym.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji 
   i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002.- 221 s.; 24 cm
   * stan na 2002 r.

23. Giliciński Lech: Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej.- Warszawa: "ABC", 1997.- 289 s.; 21 cm
   * stan na 1997 r.

24. Golat Katarzyna, Golat Rafał: Prawo autorskie w praktyce: rodzaje utworów, prawa twórcy, opodatkowanie obrotu prawami autorskimi, 
   wzorcowa umowa wydawnicza.- Stan prawny na dzień 2 czerwca 1998 r.- Warszawa: "Infor", 1998.- 118 s.; 21 cm

25. Golat Katarzyna, Golat Rafał: Prawo autorskie w praktyce: objaśnienia, tekst ustawy, wzór.- Warszawa: "Infor", 1998.- 144 s.; 21 cm
   * stan na 1998 r.

26. Golat Katarzyna, Golat Rafał: Prawo autorskie w praktyce: poradnik.- Warszawa: "Infor", 2000.- 176 s.; 21 cm
   * Na okł. podtyt.: najnowsze zmiany; stan na 2000 r. 

27. Golat Katarzyna: Prawo komputerowe: (zagadnienia podstawowe).- Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1998.- 235, [1] s.; 21 cm
   * stan na 1998 r.

28. Golat Rafał: Opodatkowanie praw autorskich i praw pokrewnych.- Warszawa: "Difin", 2000.- 188, [1] s.; 21 cm
   * Na okł. podtyt.: praktyczny komentarz, interpretacje Ministerstwa Finansów, orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
     stan na 2000 r.

29. Golat Rafał: Opodatkowanie praw autorskich i praw pokrewnych 2001 r..- Warszawa: "Difin", 2001.- 231, [1] s.; 21 cm
   * Na okł. podtyt.: międzynarodowy kontekst opodatkowania praw autorskich i praw pokrewnych, opodatkowanie praw autorskich i praw pokrewnych w systemie
     prawa polskiego, amortyzacja podatkowa praw autorskich i praw pokrewnych, praktyka orzecznicza i podstawowe przepisy; stan na 2001 r.

30. Golat Rafał: Opodatkowanie praw autorskich i praw pokrewnych 2002 r..- Warszawa: "Difin", 2002.- 236, [1] s.; 21 cm
   * Na okł. podtyt.: międzynarodowy kontekst opodatkowania praw autorskich i praw pokrewnych, opodatkowanie praw autorskich i praw pokrewnych w systemie
     prawa polskiego (w tym licencje i leasing), amortyzacja podatkowa praw autorskich i praw pokrewnych, praktyka orzecznicza i podstawowe przepisy. 
    Zawiera także teksty aktów prawnych

31. Golat Rafał: Prawo autorskie i prawa pokrewne: poradnik.- Stan prawny - wrzesień 1997 r.- Warszawa: "Polcen", 1997.- 220 s.; 24 cm

32. Golat Rafał: Prawo autorskie i prawa pokrewne.- Warszawa: C. H. Beck, 1999.- X, [2], 219 s.; 24 cm
   * stan na 1999 r. 

33. Golat Rafał: Prawo autorskie: pytania, kazusy, tablice.- Warszawa: C.H. Beck, 2002.- 161 s.; 24 cm
   * stan na 2002 r.

34. Golat Rafał: Umowy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych: wzory i komentarz.- Warszawa: "Difin", 2001.- 189, [1] s.; 23 cm
   * Zawiera także teksty aktów prawnych; stan na 2000 r.

35. Golat Rafał: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: znowelizowany tekst ustawy z omówieniem najnowszych zmian.- Warszawa 
   Jaktorów: Ośrodek Doradztwa i Szkolenia "Tur", 2000.- 108 s.; 20 cm
   * stan na 2000 r.

36. Grzybczyk Katarzyna: Dzieło reklamowe i jego twórca.- Warszawa: C. H. Beck, 1999.- XII, 161 s.; 21 cm
   * stan na 1999 r.

37. Howorka Bolesław: Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej.- Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1997.- 
   193 s.; 21 cm
   * Tyt. równol.: The Copyright in the library activity

38. Informacja elektroniczna a prawo autorskie: materiały z warsztatów Warszawa 30 września - 1 października 1999 /[oprac. tekstów i red. tomu
   Lucjan Biliński].- Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2000.- 82, [2] s.; 21 cm
   * Tyt. równol.: Electronic information versus copyright law: workshop proceedings Warsaw 30th September - 1st October 1999.

39. Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia prawne /[zespół aut. Janusz Barta et al.].- Warszawa Kraków: 
   [Ośrodek Przetwarzania Informacji], 1997.- 138 s.; 24 cm
   * stan na 1997 r.

40. Jakubecki Andrzej: Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej.- Stan prawny na 1 listopada 2000 r.- 
   Kraków: "Zakamycze", 2000.- 466, [1] s.; 20 cm

41. Jaroszewska Izabela: Ochrona prawna utworu audiowizualnego /słowem wstępnym opatrzył Tadeusz Drewno.- Łódź: Państwowa Wyższa 
   Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, 1997.- 52 s.; 20 cm
   *stan na 1994 r.

42. Jezioro Julian: Zawarcie umowy i formowanie stosunku wydawniczego w świetle ustawy o prawie autorskim z 1952 roku.- Wrocław: 
   Wydaw. UW, 1994.- 135 s.; 24 cm

43. Kamińska Anna: Poradnik z zakresu ochrony własności intelektualnej.- Warszawa: Instytut Łączności, 1995.- 287 s.; 30 cm
   * Zawiera także teksty aktów prawnych dot. Wynalazczości; stan na 1995 r. 

44. Karpowicz Andrzej: Autor - wydawca: poradnik prawa autorskiego.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1994.- 363, [1] s.; 21 cm

45. Karpowicz Andrzej: Autor - wydawca: poradnik prawa autorskiego.- Wyd. 3, stan prawny na dzień 9.09.1999 roku.- Warszawa: Wydawnictwa
   Prawnicze PWN, 1999.- 412 s.; 21 cm

46. Karpowicz Andrzej: Podręcznik prawa autorskiego dla studentów uczelni artystycznych.- Warszawa: "RTW", cop. 2001.- 166 s.; 25 cm
   * stan na 2000 r. 

47. Karpowicz Andrzej: Prawo autorskie i prasowe dla dziennikarzy.- Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1996.- 143, [4] s.; 21 cm

48. Karpowicz Andrzej: Prawo autorskie i prasowe dla dziennikarzy.- [Wyd. 1 (dodr.)].- Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1997.- 143, 
   [5] s.; 21 cm
   * stan na 1996 r. 

49. Karpowicz Andrzej: Prawo autorskie i prawa pokrewne.- Stan prawny na dzień 30 kwietnia 1994 r.- Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 1994.- 88 s.; 20 cm

50. Kodeks własności intelektualnej Francji /oprac. Grażyna Lachowicz.- [Warszawa]: Wydawnictwa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 
   Polskiej, [2001].- 71, [1] s.; 21 cm
   * stan na 2001 r.

51. Kodeks wydawcy.- Stan prawny na 10 kwietnia 1997 r /wprowadzenie Andrzej Karpowicz.- Kraków: "Zakamycze", 1997.- 328 s.; 15 cm

52. Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.- Stan prawny na 31 marca 1995 r /Janusz Barta [et al.; red. nauk. J. Barta, 
   Ryszard Markiewicz].- Warszawa: "ABC", 1995.- 522, [1] s.; 21 cm

53. Kononiuk Tadeusz, Michalski Bogdan: Problemy prawne zawodu dziennikarskiego.- Warszawa: "Elipsa", 1998.- 100, [2] s.; 21 cm
   * stan na 1998 r.

54. Kozak Piotr: Wybrane zagadnienia prawa handlowego i prawa własności intelektualnej.- Lublin: Wydaw. Policealnej Szkoły Detektywów
   i Pracowników Ochrony O'Chikara, 1999.- 173 s.; 24 cm

55. Krajewski Radosław: Prawnokarna ochrona własności intelektualnej na podstawie przepisów prawa autorskiego.- Włocławek: Wyższa 
   Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 1998.- 106 s.; 21 cm
   * stan na 1998 r.

56. Krupa Robert, Stanuch Stanisław: ABC komputerowo-drukarsko-wydawnicze.- Kraków: "Sponsor": "Altra M", cop. 1994.- 432 s.: rys.; 21 cm

57. Les Contrast du droit d'auteur en tant qu'instrument de coopération culturelle entre les pays socialists =Conventa, quibus scriptorum 
   artificumque opera in civitatibus socialisticis divulgantur, ad litterarum artiumque commercia inter eas civitates promovenda quantum conferant
    /[red. Stefan Grzybowski, Jerzy Serda].- Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe, nakł. Uniwersytet Jagielloński, 1979.- 167, [1] s.: err.; 24 cm
    * Tekst częśc. niem. ros

58. Markiewicz Ryszard: Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim.- Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1984.- 191 s.; 24 cm

59. Mass media w systemie komunikacji społecznej w Polsce /pod red. nauk. Andrzeja Kudłaszyka, Andrzeja Małkiewicza i Romana Karpińskiego.-
   Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1995.- 99, [2] s.; 24 cm

60. Nowicka Aurelia: Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych.- Warszawa: "ABC", 1995.- 219 s.; 21 cm

61. Nowińska Ewa, Tabor Wojciech, du Vall Michał: Polskie prawo własności intelektualnej: prawo autorskie, prawo wynalazcze, prawo znaków
   towarowych.- Warszawa: "Twigger", 1998.- 115, 122 s.; 20 cm
   * Współwyd. z: Intellectual property protection in Poland: copyright, patent law, trademarks / Ewa Nowińska, Wojciech Tabor, Michał du Vall.; 
     Opr. w kier. przeciwstawnym. - Tekst równol. pol., ang.

62. Obrót dobrami niematerialnymi: wzory umów: praca zbiorowa /pod red. Małgorzaty Byrskiej; [zespół aut. Janusz Barta et al.- Warszawa: 
   Zespół Wydawnictw Ośrodka Przetwarzania Informacji Kraków: Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności 
   Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995.- 155 s.; 24 cm
   * stan na 1995 r.

63. Ochrona własności intelektualnej w Niemczech: zbiór aktów normatywnych /wybór i przekł. z niem. Robert Rogala.- Wrocław: Komputerowa 
   Asocjacja Informacyjna "Bogart", 1996.- VIII, 373 s.; 21 cm
   * stan na 1996 r.

64. Ochrona własności intelektualnej: seminarium, Warszawa 7 marca 1997.- Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 1997.- 
   64 s.; 24 cm
   * stan na 1997 r.

65. Owen Lynette: Zakup i sprzedaż praw autorskich w obrocie międzynarodowym /[przeł. z ang. Regina Gręda].- Kraków: BMR, 1998.- 125 s.; 21 cm
   * Tekst częśc. równol. ang., pol.

66. Podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania nowego prawa autorskiego.- Wyd. popr. i uzup.- Warszawa: Zarząd Główny Związeku
   Polskich Artystów Plastyków, 1999.- 92, [4] s.; 20 cm
   * stan na 1999 r.

67. Prawne aspekty nadużyć popełnionych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji: [przestępczość komputerowa]:
   materiały z międzynarodowej konferencji naukowej: Poznań 20-22 kwietnia 1994 r. /pod red. Andrzeja Adamskiego.- Toruń: Towarzystwo 
   Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", [1994].- 384, [5] s., [1] k. luz.: 1 rys., wykr.; 21 cm
   * Tyt. grzbiet.: Przestępczość komputerowa: materiały z konferencji naukowej. - Tekst częśc. ang., częśc. równol. ang., pol.

68. Prawo autorskie i prasowe wraz z indeksem rzeczowym /[red. Aleksandra Olkowicz].- Stan prawny lipiec 2002 r.- Warszawa: C. H. Beck, 2002.-
   VII, [1], 71 s.; 17 cm
   * stan na 2002 r.

69. Prawo autorskie i prawa pokrewne: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.- Wg stanu prawnego na dzień 1 marca 1994 r /[Kancelaria Sejmu].- Warszawa:
   Wydaw. Sejmowe, 1994.- 52, [3] s.; 17 cm

70. Prawo autorskie i prawa pokrewne.- Stan prawny na dzień 15 kwietnia 1994 r /wprowadzenie Jan Błeszyński.- Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 
   1994.- 71, [1] s.; 20 cm

71. Prawo autorskie wraz z indeksem rzeczowym.- Stan prawny maj 1999 r /[red. Anna Tenerowicz].- Warszawa: C. H. Beck, cop. 1999.- VI, 44 s.; 17 cm

72. Prawo autorskie wraz z indeksem rzeczowym.- 2. wyd., stan prawny marzec 2000 r /[red. Anna Tenerowicz].- Warszawa: C. H. Beck, cop. 2000.-
    VI, 44 s.; 17 cm

73. Prawo autorskie wraz z Konwencją Berneńską /zebrał i oprac. Wiesław Czerwiński.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
   "Dom Organizatora", 1994.- 108 s.; 21 cm
   * stan na 1994 r.

74. Prawo autorskie: [ustawa z 10.07.52 r. o prawie autorskim, ustawa z 4.02.94 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych].- Gdańsk: Wydaw. 
   M. Rożak, 1994.- 45, [2] s.; 21 cm

75. Prawo autorskie: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.- Bielsko-Biała: "Sto", 1994.- 57, [2] s.; 17 cm
   * Tekst ustawy opubl. w Dzienniku Ustaw Nr 24, poz. 83 z dnia 23 lutego 1994 r.

76. Prawo autorskie: orzecznictwo, akty wykonawcze, konwencje międzynarodowe /zebrał i oprac. Bolesław Kurzępa.- Kraków: "Audytoriat",
   2001.- 256 s.; 21 cm
   * stan na 2001 r.

77. Prawo autorskie.- Stan prawny na 11 kwietnia 2002 r /wprowadzenie Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.- Kraków: "Zakamycze", 2002.-
   XXXIX, [1], 301 s.; 15 cm

78. Prawo mediów /wyboru dokonał i przypisami opatrzył Jacek A. Żurawski.- Warszawa: Polska Agencja Telewizyjna, 1997.- 543, [1] s.: rys.; 24 cm
   * stan na 1997 r.

79. Serda Jerzy: Umowa wydawnicza: pojęcie - funkcja - struktura.- Kraków: nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980.- 160 s.; 24 cm

80. Sobczak Jacek: Podstawy prawa autorskiego.- Stan prawny na 1 września 1995 roku.- Poznań: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału 
   Energii Elektrycznej, 1995.- 121, [7] s.: err.; 24 cm

81. Sobczak Jacek: Prawo autorskie i prawa pokrewne.- Warszawa Poznań: "Iuris", 2000.- 300, [4] s.; 21 cm
   * Na okł. podtyt.: tekst uwzględniający nowelizację z 9 czerwca 2000 r

82. Sobczak Jacek: Prawo środków masowej informacji: prasa, radio, telewizja.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 
   "Dom Organizatora", 1999.- 509 s.; 24 cm
   * stan na 1999 r.

83. Szczotka Jerzy: Wprowadzenie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: tekst ustawy.- Lublin: Lubelskie Wydawnictwa 
   Prawnicze, 1994.- 85, [1] s.; 21 cm

84. Szymanek Tadeusz: Transfer własności intelektualnej i przemysłowej.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydaw. Zrzeszenia Prawników Polskich. 
   Centrum Informacji Prawno-Finansowej, 1998.- 119, [1] s.; 21 cm
   * stan na 1998 r.

85. Ściganie pirackiej produkcji oraz dystrybucji nagrań dźwiękowych i filmowych: materiały konferencyjne [Toruń 19-21 lutego 1996 r.].- 
   Warszawa Toruń: "ifpi", 1996.- 44, [4] s.: rys.; 21 cm

86. Ślęzak Piotr: Umowa o rozpowszechnianie filmu.- Warszawa: C. H. Beck, 1999.- XXIX, [1], 363 s.; 23 cm
   * stan na 1999 r.

87. Trala Bronisław: Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej: wykład.- Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 
   1999.- 75, [1] s.; 30 cm
   * stan na 1999 r.

88. Traple Elżbieta: Dzieło zależne jako przedmiot prawa autorskiego.- Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1979.- 177, [3] s.; 21 cm

89. Trzynadlowski Jan: Autor - dzieło - wydawca.- Wrocław: "Ossolineum", 1979.- 201, [2] s.: il., portr.; 21 cm

90. Umowa Wydawnicza: komentarz-przepisy: według stanu prawnego na dzień 1 października 1979 r.- Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1979.-
   315, [1] s.: tab.; 25 cm
   * stan na 1979 r.

91. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: komentarz.- Wyd. 2 zaktual. i uzup., stan prawny na dzień 15 marca 2001 r /Janusz Barta
   [et al.].- Warszawa: "ABC", cop. 2001.- 790, [1] s.; 21 cm

92. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.- Katowice: "Volumen", 1994.- 48 s.; 21 cm

93. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych /transl. [from Pol.] by Bianka Alicja Kortlan.- Warszawa: Polish 
   Scientific Publ. PWN, [1994], 1994.- 79, [2] s.; 21 cm
   * Tekst równol. pol., ang.

94. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych /transl. [from Pol.] by Bianka Alicja Kortlan.- Warszawa: 
   Wydaw. Naukowe PWN, cop. 1994.- 81 s.; 21 cm
   * Tekst równol. pol., ang.

95. Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu (WTO) /red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.- Kraków: Towarzystwo Autorów 
   i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998.- 232, [3] s.; 21 cm
   * stan na 1998 r.

96. Własność intelektualna: prawo autorskie, znaki towarowe, układy scalone, wynalazczość, rzecznicy patentowi, zwalczanie nieuczciwej 
   konkurencji, przeciwdziałanie monopolom, porozumienia międzynarodowe.- Stan prawny na dzień 1 stycznia 1995 r /oprac. Jan Błeszyński, 
   Joanna Błeszyńska-Wysocka.- Bielsko-Biała: "Park", 1995.- 620 s.; 18 cm

97. Własność intelektualna: prawo autorskie, znaki towarowe, wynalazczość, rzecznicy patentowi, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, 
   przeciwdziałanie monopolom, porozumienia międzynarodowe.- Stan prawny 1 stycznia 1996 r /oprac. Jan Błeszyński, Joanna Błeszyńska-
   Wysocka.- Bielsko-Biała: "Park", 1996.- 468 s.; 18 cm

98. Wojciechowska Anna: Prawo autorskie.- [Stan prawny na dzień 1 lipca 1995 r.].- Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Międzyuczelniany
   Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej: [Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"], 1995.-
   71, [1] s.; 21 cm

99. Wojnicka Elżbieta: Ochrona autorskich dóbr osobistych.- Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1997.- 322, [1] s.; 24 cm

100. Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej: zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych /[red. wyd. 
    Stanisław Mączka].- Wrocław: Akademia Rolnicza. Ośrodek Współpracy z Gospodarką [etc.], 1998.- 143, [1] s.: il.; 29 cm

101. Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej: zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Zielona Góra,
    26-28 listopada 1998 r. /[red. wyd. Danuta Jeleniewicz, Włodzimierz Kujanek].- Zielona Góra: Politechnika Zielonogórska [et al.], 1999.- 
    119, [1] s.; 29 cm

102. Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej: zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych pt: "Ochrona, 
    obrót i egzekucja praw do wyników pracy intelektualnej" /[red. wyd. Renata Zawadzka].- Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki 
    Szczecińskiej, [2000].- 90, [1] s.; 29 cm

103. Zalewski Leszek: Umowa o pracę badawczą.- Poznań: Wydaw. Naukowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1983.- 109, [1] s.; 24 cm

104. Ziółkowska Urszula: Podstawowe zagadnienia ochrony własności intelektualnej.- Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999.- 70, [3] s.; 24 cm
    * od 1944 r.

105. Żelazowska Monika: Studium porównawcze polskiego prawa autorskiego z prawem międzynarodowym.- Łódź: Państwowa Wyższa Szkoła 
    Filmowa Telewizyjna i Teatralna, 1999.- 70 s.; 21 cm
  ARTYKUŁY W CZASOPISMACH WYBRANE Z KATALOGU ONLINE BIBLIOTEKI NARODOWEJ:
1. Autor pod ochroną /Władysław Z. Traczyk, Maria Graczyk// Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej.- Nr 362.- (2000), s. 47-53

2. Autor wkracza w świat narzędzi /Urszula Dzieciątkowska// Tygiel Kultury.- 1997, nr 1/2, s. 90-93
  * Prawo autorskie

3. Autorskie prawa majątkowe /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 3, s. 36-37

4. Autorskie prawa majątkowe jako przedmiot obrotu prawnego /Włodzimierz Kubala// Przegląd Prawa Handlowego.- 1995, nr 5, s. 28-30

5. Autorskie prawa majątkowe wydawcy dzieła zbiorowego a prawa jego twórców /Teresa Grzeszak// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
  Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67.- (1996), s. 37-52

6. Autorskie prawa osobiste /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1997, nr 3/4, s. 138-141

7. Autorskie prawa osobiste /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 1, s. 36-37

8. Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego /Anna Wojciechowska// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 72.- (1999), s. 1-226

9. Autorskie prawa osobiste twórcy reklamy /Katarzyna Grzybczyk// Rejent.- 1998, nr 11, s. 38-64

10. Autorsko-prawne zagadnienia gromadzenia i udostępniania materiałów archiwalnych /Dawid Kot.- Streszcz. w jęz. ang.// Archiwista Polski.- 
   2001, nr 2, s. 9-33

11. Autorskoprawne aspekty "odświeżania" wizerunku marki handlowej /Jerzy Szczotka// Rejent.- 2000, nr 4, s. 218-229

12. Bazy danych w Dyrektywie Unii Europejskiej oraz propozycje zmian w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
   /Małgorzata Byrska// Przegląd Prawa Handlowego.- 1997, nr 8, s. 1-9

13. Bądź legalny - to nie boli!: multimedia /Jan F. Zachorski// Nowy Przegląd Notarialny.- 2001, nr 7/8 [1/2], s. 138-152
   * Prawa autorskie

14. Bibliografia zawartości Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej: 
   1973-1997 /Joanna Gwizdowska, Anna Korpała, Edyta Schabowska// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości
   i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 69.- (1997), s. 255-269

15. Biblioteczne bazy danych jako przedmiot prawa autorskiego /Beata Jewuła, Sybilla Stanisławska-Kloc.- Streszcz. w jęz. ang.// Zagadnienia 
   Informacji Naukowej.- 1999, nr 2, s. 60-79

16. Buszujący w głowach /Helena Kowalik// Prawo i Życie.- 1996, nr 29, s. 4-5
   * Ochrona praw autorskich w Polsce

17. Cenzorska "Kontra" / Grzegorz Eberhardt //Tygodnik Solidarność.- 2002, nr 3, s. 18
   * Konflikt w sprawie praw autorskich po opublikowaniu przez londyńskie wydawnictwo książki "Bulbin z Jednosielca"

18. Cele prawa autorskiego /Krzysztof Raniowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Notes Wydawniczy.- 2000, nr 3/4, s. 34-36

19. Chronić twórcę: prawo autorskie /Andrzej Wajda// Rzeczpospolita.- 2000, nr 86, s. A10
   * Sprawa wynagrodzeń z tytułu emisji telewizyjnej

20. Cicho w sklepach? /Arkadiusz Michalak// Rzeczpospolita.- 2001, nr 140, s. C3
   * Ochrona autorskich praw majątkowych kompozytorów

21. Co i dlaczego nie podlega ochronie: prawo autorskie /Krzysztof Kubala, Włodzimierz Kubala// Rzeczpospolita.- 1996, nr 211, s. 15

22. Co się komu należy od stacji: przed nowelizacją prawa autorskiego /Elżbieta Traple// Rzeczpospolita.- 2000, nr 64, s. C3

23. Co wolno, czego nie wolno: gdy wykładowcy w szkołach wyższych korzystają z materiałów chronionych przez prawo autorskie / Janusz
   Kolczyński //Rzeczpospolita.-2002 nr 268 s. C4 

24. Copyright w ustawodawstwie i praktyce w Stanach Zjednoczonych /Ewa Krysiak.- Streszcz. w jęz. ang.// Rocznik Biblioteki Narodowej.- 
   T. 32.- (1996), s. 121-144

25. Cudo-twórcy /Piotr Sarzyński// Polityka.- 2000, nr 23, s. 79-80
   * Zmiany w prawie autorskim dotyczące tantiem dla twórców

26. Cyberpiraci /Krzysztof Król// Wprost.- 1999, nr 10, s. 70-71
   * Piractwo muzyczne w Internecie

27. Cyfrowa wojna: tł. /Timothy J. Mullaney, Spencer E. Ante// Wprost.- 2000, nr 32, s. 56-59
   * Bezprawne wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim w Internecie

28. Czas ochrony autorskich praw majątkowych /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1999, nr 1, s. 17

29. Czas ochrony autorskich praw majątkowych /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1999, nr 2, s. 47

30. Czego nie wolno dziennikarzowi: w świetle prawa autorskiego i prasowego /Andrzej Karpowicz// Rzeczpospolita.- 1998, nr 191, s. 17

31. Czy inżynier to artysta /Kazimierz Gnat// Przegląd.- 2001, nr 8, s. 20
   * Prawo wynalazcze

32. Czy powstanie kodeks cyberprzestrzeni /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 1997, nr 262, s. 17

33. Czy uczeń lepszy od nauczyciela? /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 6, s. 32-33

34. Czyj "Skarb" /Patrycja Materka// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 39, s. 5
   * O autorskim prawie majątkowym do filmów wyprodukowanych przez nieistniejących już producentów

35. Czyje to korale? /Artur Górski// Polityka.- 2000, nr 35, s. 45-46
   * Zapożyczenia i plagiaty w muzyce rozrywkowej

36. Czym jest film... /Adam Królikowski// Reżyser.- 1995[nr] 12, s. 6-7
   * Próby prawnego zdefiniowania pojęcia "film"

37. Dalsze kradzieże sukienek /Andrzej Karpowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Notes Wydawniczy.- 1999, nr 8, s. 26-28
   * Nieprzestrzeganie prawa autorskiego i nieuczciwa reklama

38. De Kant Foucault: que reste-t-il du droit dauteur? /Gilbert Larochelle.- Streszcz. w jęz. pol. ang.// Folia Philosophica.- Nr 18.- (2000), s. 223-237

39. De Kant Foucault: que reste-t-il du droit dauteur? /Gilbert Larochelle.- Streszcz. w jęz. pol.// Toruński Przegląd Filozoficzny.- Nr 3/4.- (2001), 
   s. 41-56

40. Dla dobra dóbr: o prawie i twórczości słów kilka /Tomasz Nowak// Gutenberg.- 2001, nr 1, s. 15-17

41. Dla tych, co żyją z cudzych tekstów: prawo autorskie w mediach /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 1996, nr 270, s. 16

42. Dlaczego nie powinno się udostępniać niezależnych kompaktów w Internecie?: polemika na temat MP3, Napstera, muzyki alternatywnej 
   i niezależnych wytwórni płytowych /Chris Cutler; tł. Ireneusz Socha// Czas Kultury.- 2001, nr 4, s. 116-121

43. Do trzech razy sztuka: prawo autorskie: drugi etap nowelizacji /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 2000, nr 166, s. C3

44. Dostarczenie utworu /Sławomir A[ndrzej] Keller.- Umowa wydawnicza. 3// Magazyn Literacki.- 1999, nr 11, s. 52

45. Dozwolone cytaty w prawie autorskim /Mieczysław Szaciński// Palestra.- 1996, nr 5/6, s. 17-21

46. Dozwolony użytek chronionych artystycznych wykonań /Włodzimierz Kubala// Palestra.- 1996, nr 1/2, s. 46-50

47. Dozwolony użytek chronionych utworów /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 5, s. 42-43
   * Odtwarzanie utworów muzycznych a ustawa o prawie autorskim

48. Dozwolony użytek chronionych utworów w polskim prawie autorskim w świetle cywilistycznej koncepcji prawa podmiotowego /Wojciech 
   Machała// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 78.- (2001), 
   s. 53-80

49. Dozwolony użytek szkolny /Joanna Marcinkowska, Marek Bukowski// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości
   i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 69.- (1997), s. 91-96
   * Przepisy w sprawie wykorzystywania utworów w podręcznikach szkolnych i wypisach

50. Droga wspinaczkowa i jej twórca w świetle prawa /Alina Suchoń.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
   Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 71.- (1999), s. 53-71

51. Drugi paluszek też grozi: (polemika z Andrzejem Karpowiczem) Znowu o Martwej Rączce...: polem. /Elżbieta Kroszczyńska /Andrzej 
   Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 3, s. 41-44
   * Dysponowanie Funduszem Promocji Twórczości

52. Dwa etapy zmian: przed i po wejściu do Unii Europejskiej /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 1999, nr 35, s. 15
   * Projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim

53. Dwadzieścia lat później: przedłużenie ochrony majątkowych praw autorskich /Elżbieta Traple// Rzeczpospolita.- 2000, nr 194, s. C3

54. "Dylematy moralne" i uzurpacja /Kazimierz Orłoś// Tygodnik Powszechny.- 2000, nr 41, s. 14

55. Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca koordynacji pewnych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym 
   /Andrzej Matlak// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 78.- 
   (2001), s. 161-185

56. Działać kulturalnie? /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 26, s. 36-37

57. Działalność biblioteki w świetle postanowień ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku /Teresa Grzeszak.- 
   Streszcz. w jęz. ang.// Rocznik Biblioteki Narodowej.- T. 32.- (1996), s. 105-120

58. Dzieła naukowe i ich status w prawie autorskim /Andrzej Szewc// Państwo i Prawo.- 1997, z. 10, s. 23-31

59. Dzieło multimedialne jako nowa kategoria polskiego prawa autorskiego na tle koncepcji budowy utworu /Mikołaj Drozdowicz// Zeszyty 
   Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 78.- (2001), s. 81-114

60. Dzieło zbiorowe i dzieło audiowizualne /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1996, nr 26, s. 36-37

61. Dziennikarz i jego tajemnica /Małgorzata Zielińska-Fazan// Prawo i Życie.- 1998, nr 4, s. 10-11

62. Egzemplarze autorskie należne twórcy według ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dorota Sokołowska// Państwo i Prawo.- 
   2001, z. 2, s. 72-85

63. Erozja czy rozwój: terytorialny charakter prawa autorskiego będzie ograniczony przez ustanowienie jednolitej międzynarodowej ochrony
   /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 2002, nr 25, s. C4

64. Fortuna wygrała z fiskusem /Anna Abramczyk// Prawo i Życie.- 1997, nr 14, s. 8
   * Sprawa o uznanie praw autorskich

65. Fotografia reporterska w prawie autorskim - pojęcie, przesłanki ochrony i ewolucja uregulowania /Rafał M[arcin] Sarbiński// Przegląd 
   Ustawodawstwa Gospodarczego.- 2002, nr 1, s. 14-30

66. Fotografia - utwór lekceważony /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1998, nr 4, s. 23-24

67. Francuzi o sprzedaży praw /Marek Tobera// Notes Wydawniczy.- 2001, nr 7/8, s. 23-24
   * Seminarium w Instytucie Francuskim w Warszawie nt. sprzedaży praw autorskich

68. Fryzjer a tantiemy /Mariusz Cieślik// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 98, s. 12
   * Sprawa opłat z tytułu praw autorskich za publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów muzycznych

69. Fundusz Promocji Twórczości /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 14, s. 36-37

70. Fundusz Promocji Twórczości - co dalej? /Andrzej Adamus// Wydawca.- 2000[nr] 7/9, s. 4-6

71. Gdzie są moje prawa autorskie?: wyw. /Andrzej Wasilewski// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 24, s. 5
   * Nieprzestrzeganie praw autorskich przez wydawnictwo "Muza"

72. Homilia i kazanie jako przedmiot prawa autorskiego /Bartosz Rakoczy.- Streszcz. w jęz. fr.// Przegląd Powszechny.- 1999, nr 7/8, s. 90-97

73. Implementacja dyrektywy Unii Europejskiej o prawnej ochronie baz danych w krajowych ustawodawstwach autorskich /Dawid Kot.- Streszcz.
   w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 71.- (1999), 
   s. 115-163

74. Ingerencja prokuratora w sprawy o przestępstwa z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na podstawie art. 50 _1 k.p.k. /Stanisław
   Momot// Prokuratura i Prawo.- 1997, nr 4, s. 127-131

75. Inne ujęcie: spór o stawki za wykorzystanie utworów fotograficznych / Janusz Kobyliński, Rafał M[arcin] Sarbiński //Rzeczpospolita.-2002, 
   nr 182, s. C3
   * Uzup. do: Stawki za zdjęcia / Danuta Frey // Tamże. - 2002, nr 154

76. Instytutu początki... /Stefan Grzybowski// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności 
   Intelektualnej.- Z. 69.- (1997), s. 7-12
   * 25-lecie Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

77. Interfejsy w świetle ustawy o prawie autorskim /Jacek Tomaszczyk// Bibliotekarz.- 1999[nr] 7/8, s. 29-31

78. Internet - pozaumowne korzystanie z utworów /Anna Kamińska// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 2002, nr 5, s. 28-31

79. Istotny interes twórczy /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 2001, nr 10, s. 38-39
   * Możliwość odstąpienia autora od zawartej umowy w świetle ustawy o prawie autorskim

80. Jak bezpiecznie korzystać z programów komputerowych /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 14, s. 36-37

81. Jak nie wpaść w sieci komputerowe /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 1997, nr 264, s. 15
   * Komputerowe prawo autorskie

82. Jak uszczęśliwić wydawców, czyli ukraiński projekt ustawy o działalności wydawniczej /Andrzej Rosner// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 9, 
   s. 70-71

83. Jak wydawać antologie? /Krzysztof Raniowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Notes Wydawniczy.- 2000, nr 6/7, s. 36-37
   * O prawie autorskim

84. Jedenaste przykazanie: nie kopiuj: USA: debata na temat prawa autorskiego i piractwa /Dariusz Ćwiklak// Gazeta Wyborcza.- 2002, nr 181,
   s. 18-19 

85. Jeszcze o telewizji publicznej /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 23, s. 36-37

86. Józef Mackiewicz - autor nadal nieznany /Włodzimierz Odojewski// Tygodnik Powszechny.- 2000, nr 17, s. 16
   * Blokada publikacji przez dysponenta praw autorskich do dzieł pisarza - wydawnictwo "Kontra" w Londynie

87. "Józef Mackiewicz - autor nadal nieznany" /Małgorzata Czermińska; Włodzimierz Odojewski// Tygodnik Powszechny.- 2000, nr 30, s. 14

88. Józef Mackiewicz ofiarą "potężnych sił"? /Wacław Lewandowski// Kwartalnik Artystyczny.- 2000, nr 4, s. 144-150

89. Kalkowanie przeboju /Anna Zatorska// Wprost.- 2000, nr 34, s. 96
   * Plagiaty muzyczne

90. Każdemu, co mu się należy /Maria Poźniak-Niedzielska// Rzeczpospolita.- 2000, nr 267, s. C4
   * Producent utworu audiowizualnego w nowym prawie autorskim

91. Kilka słów o podziale zysku w spółkach publicznej radiofonii i telewizji /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998,
   nr 22, s. 36-37

92. Kominem do dołu: prawne aspekty projektowania /Wiktor W. Goliński// Rzeczpospolita.- 2000, nr 297, s. C4

93. Komisja Prawa Autorskiego - twór pełen zagadek? /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 13, s. 36-37

94. Kompakt w sądzie /Radosław Januszewski// Gazeta Bankowa.- 1999, nr 23, s. 38-39
   * Ustawa o prawach autorskich i pokrewnych

95. Konferencja na temat "Ochrona własności intelektualnej": materiały// Nauka.- 1999, nr 3, s. 197-212

96. Konferencja na temat ochrony praw autorskich: (Toruń 20-21 II 1996 r.) /Andrzej Leciak// Prokuratura i Prawo.- 1996, nr 5, s. 127-128

97. Konkursowa partytura /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 24, s. 36-37

98. Kontrakty twórców filmowych /Adam Królikowski// Reżyser.- 1996[nr] 3, s. 7-8

99. Konwencja berneńska - podstawowe zasady /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 15, s. 38-39

100. Konwencja berneńska - trochę szczegółów /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 16, s. 36-37
    * Ochrona praw autorskich w prawie międzynarodowym

101. Konwencja uniwersalna /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 17, s. 36-37
    * Ochrona praw autorskich w Konwencji Genewskiej

102. Kopiowanie jako przestępstwo: tł. z ang. /Wendy M. Grossman// Świat Nauki.- 1998, nr 5, s. 24-25
    * Prawo autorskie a elektroniczne kopie utworów

103. Kopiowanie - roszczenia bezzasadne? /Bolesław Howorka// Bibliotekarz.- 1999[nr] 6, s. 7-9

104. Korzystanie z cudzych dzieł w prasie /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1998, nr 6/7, s. 27-29

105. Korzystanie z utworów w Internecie /Wojciech Machała// Państwo i Prawo.- 2001, z. 12, s. 96-104

106. Kosztowne pomyłki /Łukasz Gołębiewski// Rzeczpospolita.- 1997, nr 105dod. s. I
    * Naruszenia praw autorskich

107. Kradzież artystyczna: trochę o plagiacie /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 18, s. 38-39

108. Kradzione, nie kradzione /Anna Wielopolska// Rzeczpospolita.- 1996, nr 183, s. 3
    * Spór firm architektonicznych o prawa autorskie do projektu Centrum Finansowe Puławska

109. Kruszenie kopii: kserografy zabijają polski rynek książki / Adam Grzeszak //Polityka.-2002 nr 46 s. 24-27 

110. Księgowanie honorariów autorskich /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 1998, nr 5, s. 37-38

111. Kształt ochrony zbiorów i baz danych w świetle praw własności intelektualnej /Dawid Kot// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
    Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 69.- (1997), s. 97-110

112. Kształtowanie się praw autorskich do utworu fotograficznego /Ewa Ferenc-Szydełko.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Roczniki 
    Prawnicze /Uniwersytet Szczeciński.- Nr 11.- (1999), s. 81-124

113. Kształtowanie się prawa autorskiego w przeszłości /Ewa Pawłowska// Bibliotekarz.- 1997[nr] 3, s. 16-18

114. Kto się odważy: prawo autorskie /Anna Maria Opalska// Rzeczpospolita.- 2000, nr 284, s. C3
    * Producent utworu audiowizualnego

115. Kto włada mediami publicznymi /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 16, s. 36-37
    * Wokół ustawy o radiofonii i telewizji

116. Libraries in Poland and the new Law on Copyrights /Teresa Grzeszak; tł. z pol. Katarzyna Diehl// Polish Libraries Today.- Vol. 4.- (1997), 
    s. 33-42

117. Licencja na wydawanie: agencja ANAW podejrzewa Amber o nielegalne wydawanie niektórych książek /Piotr Lipiński// Gazeta Wyborcza.- 
    2002, nr 274, s. 34-35

118. Licencja nie przenosi prawa autorskiego: polem. /Monika Czajkowska-Dąbrowska, Teresa Grzeszak// Przegląd Prawa Handlowego.- 1995,
    nr 7, s. 34-35

119. Literackoprawny status programów komputerowych /Andrzej Szewc// Rzeczpospolita.- 1996, nr 159, s. 12

120. Łańcuszek Napstera /Marek Świerczyński// Prawo i Życie.- 2001, nr 4, s. 20-23
    * Sprawa naruszenia praw autorskich w Internecie

121. Majątkowe prawa autorskie /Sławomir A. Keller// Magazyn Literacki.- 1998, nr 2/3, s. 162-164

122. Martwa ręka Funduszu /Michał Nawrocki// Tygodnik Powszechny.- 1999, nr 42, s. 5
    * Nieprzestrzeganie przez wydawnictwa obowiązku wpłat na rzecz Funduszu Promocji Twórczości

123. Medialne podatki: ZAiKS kontra nadawcy /Monika Paluszkiewicz// Wprost.- 2000, nr 10dod. s. 4-5
    * Opłaty pobierane od stacji radiowych i telewizyjnych z tytułu zarządzania prawami autorskimi

124. Miasto bezprawia XX wieku?: prawo autorskie w sieci /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 1997, nr 263, s. 18

125. Miodowe lata piratów z Chicago / Jurek Jurecki //Rzeczpospolita.-2002 nr 57 s. A9 

126. Miriam contra Pini /Edward Jakiel// Tytuł.- 1994, nr 4, s. 184-194
    * Proces o prawa do spuścizny Norwida

127. MP3 - muzyczne piractwo? /Wojciech Bergier// Transformacje Prawa Prywatnego.- 2000t. 3, s. 77-84
    * Muzyka w Internecie

128. Multimedia a autorskie prawa osobiste /Manfred Rehbinder; tł. z niem. Robert Rogala// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
    Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67.- (1996), s. 9-17

129. Muzea a nowe prawo autorskie /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
     Opuscula Musealia.- Z. 8.- (1996), s. 63-82

130. Muzyk jako nabywca programu komputerowego /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 13, s. 36-37

131. Muzyka a zamówienia publiczne /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 10, s. 34-35

132. Muzyka filmowa /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 23, s. 36-37

133. Muzyka gra, licznik bije: spór o tantiemy / Adam Grzeszak, Mirosław Pęczak //Polityka.-2002, nr 35, s. 52-54 

134. Nagrody z tytułu udziału w konkursach /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1996, nr 3/4, s. 111-112
    * Przepisy prawa autorskiego

135. Naruszenie treści lub formy utworu /Wojciech Orżewski// Wydawca.- 1996, nr 2, s. 38-39

136. Negocjowanie warunków umowy /Lynette Owen; tł. Regina Gręda// Notes Wydawniczy.- 1998, nr 4, s. 25-30

137. Nie samą sztuką muzyk żyje /Małgorzata Komorowska// Ruch Muzyczny.- 1996, nr 10, s. 6-8
    * Wokół ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

138. Nieletni jako sprawcy przestępstw przeciwko prawom autorskim i prawom pokrewnym - na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
     w sosnowieckich i katowickich szkołach podstawowych i średnich /Stanisław Dybich// Przegląd Policyjny.- 1999, nr 4, s. 125-132

139. Nowe filmy, nowe prawo, nowe problemy /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 1996, nr 137, s. 17-18

140. Nowe prawo autorskie /Ilona Łepkowska// Reżyser.- 1996[nr] 1, s. 3,6

141. Nowe prawo autorskie - próba oceny /Wojciech Orżewski// Wydawca.- 1999[nr] 4, s. 40-43

142. Nowe prawo autorskie - próba oceny /Wojciech Orżewski// Wydawca.- 1999[nr] 5/6, s. 42-45

143. Nowe prawo autorskie - próba oceny /Wojciech Orżewski// Wydawca.- 1999[nr] 7/8, s. 26-27

144. Nowe prawo autorskie - próba oceny /Wojciech Orżewski// Wydawca.- 1999, nr 9, s. 20-21

145. Nowe prawo autorskie - próba oceny /Wojciech Orżewski// Wydawca.- 1999[nr] 10, s. 41, 43

146. Nowe uregulowania międzynarodowe w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych /Jerzy A[ndrzej] Badowski// Państwo i Prawo.- 
    1998, z. 3, s. 36-47

147. Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Rafał M. Sarbiński// Palestra.- 2000, nr 9/10, s. 22-30

148. Nowy nośnik informacji - nowe problemy: bazy danych są przedmiotem prawa autorskiego /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// 
    Rzeczpospolita.- 1997, nr 268, s. 17

149. O dawnych sporach ZAIKS-u z Berlińską Orkiestrą /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 15, s. 36-37

150. O głosach orkiestrowych /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 5, s. 34-35

151. O konkursach dla artystów /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 11, nr 12, s. 34-35, s. 34-35

152. O nauczycielach - muzykach /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 7, s. 36-37

153. O nowym czasie ochrony majątkowych praw autorskich /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1999, nr 1, s. 36-37

154. O ochronie wizerunku /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 21, s. 36-37

155. O projektowanych zmianach prawa dotyczących utworów audiowizualnych /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 
    1999, nr 3, s. 36-37

156. O projektowanych zmianach ustawy /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 25, nr 26, s. 36-37, s. 36-37

157. [O recenzji książki "ABC komputerowo drukarsko wydawnicze"]: polem.
    * [Odpowiedź] /Stanisław Stanuch /Cecylia Ratyńska// Wydawca.- 1996, nr 2, s. 34-35

158. O stowarzyszeniach /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1999, nr 5, s. 36-37
    * Omówienie aktów prawnych regulujących powstawanie i funkcjonowanie stowarzyszeń

159. O umowach zlecenia i umowach o dzieło /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 17, s. 36-37

160. O umowie agencyjnej /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 19, s. 36-37

161. O wykonywaniu utworów sakralnych /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1999, nr 4, s. 36-37

162. O wykorzystywaniu kopii nutowych w działalności artystycznej /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 9, s. 30-31

163. Oberiuci i piraci: tłumacze protestują /Henryk Chłystowski, Jerzy Czech, Ziemowit Fedecki, Adam Pomorski, Natalia Woroszylska//
    Rzeczpospolita.- 1998, nr 185, s. 20
    * O spektaklach teatralnych wystawianych bez zgody autorów przekładu

164. Obowiązek i charakter zatwierdzenia przez Komisję Prawa Autorskiego tabel wynagrodzeń autorskich /Jan Błeszyński// Przegląd 
    Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1998, nr 3, s. 2-15

165. Obowiązek mediów a prawo autorskie /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 8, s. 30-31

166. Ocena skuteczności działań wykrywczych w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom autorskim i prawom pokrewnym (na podstawie
     badań ankietowych) /Stanisław Dybich// Przegląd Policyjny.- 2000, nr 1/2, s. 180-200

167. Ochrona autorskich praw majątkowych, czyli: drżyjcie piraci! /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 4, s. 36-37

168. Ochrona autorskich praw osobistych /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1997, nr 5/6, s. 81-84

169. Ochrona autorskich praw osobistych /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 2, s. 36-37

170. Ochrona autorskoprawna pracowniczych utworów naukowych /Magdalena Bieganowska// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 
    1998, nr 11, s. 21-25

171. Ochrona dóbr osobistych twórcy w polskim prawie w świetle integracji ze wspólnotami europejskimi: (wybrane, zagadnienia) /Cezary Woźniak.-
    Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.- Z. 11.- (1998), s. 57-74

172. Ochrona elektronicznej bazy danych na gruncie Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich i wybranych aktów ustawodawstwa polskiego
    /Agnieszka Woźniak.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.- 
    Z. 11.- (1998), s. 75-98

173. Ochrona i eksploatacja utworu multimedialnego w krajowym i międzynarodowym prawie autorskim /Dawid Kot// Zeszyty Naukowe 
    Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 78.- (2001), s. 115-160

174. Ochrona nadań w świetle konwencji o ochronie artystów wykonawców, producentów fonogramów oraz stacji radiowo-telewizyjnych, 
    sporządzonej w Rzymie dnia 26 października 1961 r. /Jędrzej Skrzypczak// Europa Wschodu i Zachodu.- [Nr] 3.- (1999), s. 55-59

175. Ochrona praw osobistych /Wojciech Orżewski// Wydawca.- 1995, nr 9, s. 42-43

176. Ochrona praw producentów fonogramów na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w świetle integracji, ze wspólnotami
    europejskimi: (wybrane zagadnienia) /Cezary Woźniak.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Kolegium Nauk Społecznych i Administracji
    Politechniki Warszawskiej.- Z. 13.- (2000), s. 139-164

177. Ochrona prawna programów komputerowych w świetle przepisów prawa autorskiego i patentowego /Małgorzata Byrska// Komputer 
    w Edukacji.- 1994, nr 1, s. 41-53

178. Ochrona programu komputerowego przed plagiatem i piractwem w nowym prawie autorskim /Małgorzata Byrska// Komputer w Edukacji.- 
    1994, nr 2, s. 47-56

179. Ochrona przedłużona do siedemdziesięciu lat: rządowy projekt nowelizacji prawa autorskiego /Żaneta Semprich// Rzeczpospolita.- 1999, 
    nr 245, s. C3

180. Ochrona sloganu /Katarzyna Grzybczyk// Przegląd Prawa Handlowego.- 1997, nr 6, s. 26-29
    * Prawo autorskie w reklamie

181. Ochrona twórców a ius conventionis /Włodzimierz Kubala// Palestra.- 1996, nr 9/10, s. 6-12

182. Ochrona wizerunku /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 2001, nr 11/12, s. 44-45
    * Regulacje prawa autorskiego dot. rozpowszechniania wizerunku

183. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródła informacji /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1998, nr 1, s. 111-113

184. Ochrona wynagrodzenia twórcy /Wojciech Orżewski// Wydawca.- 2002, nr 4, s. 24,29

185. Oddaj moją piosenkę /Joanna Solska// Polityka.- 1997, nr 17, s. 56,58
    * Naruszenie praw autorskich polskich twórców przez prywatne stacje radiowe i telewizyjne

186. Oddziaływanie przepisów gwarantujących wolność konkurencji na wykonywanie majątkowych praw autorskich: uwagi na tle orzeczenia
    Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 6 kwietnia 1995 roku w sprawie "Magill" /Elżbieta Traple// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
    Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67.- (1996), s. 121-136
    * Sprawa o odmowę spółce Magill TV Guide emisji tygodniowego informatora telewizyjnego

187. Odpowiedzialność cywilna za błędne wypowiedzi w utworach naukowych w niemieckim systemie prawnym /Andreas Mayer; tł. z niem.
    Robert Rogala// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 68.-
    (1997), s. 57-71

188. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich w sieciach komputerowych /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Zeszyty Naukowe
    Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 69.- (1997), s. 111-130

189. Odpowiedzialność za wady programu komputerowego /Agnieszka Woźniak.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Kolegium Nauk 
    Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.- Z. 13.- (2000), s. 129-137

190. Ogólnopolskie sympozjum poświęcone zagadnieniom prawa autorskiego i prawom pokrewnym /Józef Wroceński// Prawo Kanoniczne.- 
    2001, nr 3/4, s. 275-280

191. Ograniczenie autorskich praw majątkowych /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1999, nr 4, nr 5, s. 26, s. 50

192. Opowiastki o prawie autorskim /Urszula Dzieciątkowska// Tygiel Kultury.- 1998, nr 4/5, s. 126-129

193. Opracowania a prawo autorskie /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1996, nr 24, s. 30-31
    * Dot. utworów muzycznych

194. Opracowanie i redakcja map w świetle prawa autorskiego /Jacek Augustyniak// Polski Przegląd Kartograficzny.- 1999, nr 4, s. 242-243

195. Opracowanie redakcyjne utworu /Sławomir Keller.- Umowa wydawnicza. 8// Magazyn Literacki.- 2000, nr 5, s. 38

196. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch 
    Muzyczny.- 1997, nr 12, s. 36-37

197. Organizowanie imprez artystycznych /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 1, s. 36-37

198. Oryginał utworu /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 2002, nr 5, s. 63-64
    * Prawa autorskie

199. Oskarżone mp3 /Katarzyna Majgier// Wprost.- 2000, nr 24dod. s. 18-19
    * Nieoficjalne nagrania muzyczne w Internecie

200. Pachołki stolicy /Konrad Niklewicz// Prawo i Życie.- 1996, nr 37, s. 4-5
    * Sprawy o ochronę praw autorskich

201. Paluszek Martwej Rączki pogroził /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 2, s. 22-24
    * Dysponowanie Funduszem Promocji Twórczości

202. Paragraf na architekturę /Leszek Kraskowski// Architektura Murator.- 2002, nr 2, s. 48-51
    * Prawa autorskie architektów

203. Pieniądze twórców: wynagrodzenia pobierane przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi /Bogdan Fischer// Prawo 
    i Życie.- 2000, nr 6, s. 43-45

204. Pierwszeństwo instytucji naukowej do opublikowania utworu jej pracownika /Alicja Kędzierska-Cieślak// Państwo i Prawo.- 1996, z. 8/9, s. 80-87

205. Piraci pod pokład /Helena Kowalik// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 17, s. 10
    * Sprawy o naruszenie prawa autorskiego

206. Piraci we mgle /Marta Bratkowska, Paweł Moskalewicz// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 127, s. 21-22
    * Łamanie praw autorskich przez komercyjne stacje radiowe i telewizyjne

207. Piracki proceder /Laurence Jacobs, A. Coskun Samli, Tom Jedlik; oprac. Małgorzata Goławska// Marketing i Rynek.- 2002, nr 1, s. 36-40

208. Plagiat ukryty - zabawa w chowanego /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 19, s. 36-37

209. Platforma użytkowników prawa autorskiego w Europie Środkowej i Wschodniej /Maria Janowska// Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej.- 
    Nr 362.- (2000), s. 41-45

210. Początek zmian w prawie autorskim /Krzysztof Raniowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Notes Wydawniczy.- 2000, nr 9, s. 16-17

211. Podatek od oddychania: czy i ile płacić na Fundusz Promocji Twórczości /Andrzej Adamus// Rzeczpospolita.- 2000, nr 155, s. E2

212. Podatkowe aspekty obrotu prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi /Marek Bukowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe 
    Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 71.- (1999), s. 197-216

213. Podstawowe kwestie umów autorskich /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 6, s. 36-37

214. Podwójna tożsamość Worda: opodatkowanie licencji na programy komputerowe / Łukasz Czernicki //Rzeczpospolita.-2002 nr 15 s. C4

215. Podział opłat od producentów i importerów urządzeń kopiujących /Jan Błeszyński// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 2001, nr 12, s. 2-7

216. Pojęcie publikacji a postęp techniczny /Sybilla Stanisławska-Kloc// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości
    i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 69.- (1997), s. 61-73

217. Pojęcie utworu audiowizualnego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Katarzyna Górecka// Przegląd Sądowy.- 1997, nr 7/8,
    s. 101-119

218. Pojęcie utworu w sztukach architektonicznych /Jerzy Ullman// Architektura Murator.- 2002, nr 5, s. 59-61

219. Polskie prawo autorskie, czyli co użytkownik oprogramowania wiedzieć powinien?// Komputer w Szkole.- 1994, nr 3, s. 4-10

220. Porozumienie TRIPS /Andrzej Karpowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 6, s. 26-27
    * Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej

221. Poselski projekt ustawy o zmianie prawa autorskiego /Janusz Barta// Kwartalnik Prawa Prywatnego.- 2000, z. 4, s. 941-948

222. Pośpiech nie zawsze jest wskazany: nowelizacja prawa autorskiego /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 1999, nr 246, s. C4

223. Pracownik - twórcą /Krzysztof Raniowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Notes Wydawniczy.- 2000, nr 11, s. 32-34
    * Prawo autorskie

224. Praktyka korzystania z praw autorskich /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 1998, nr 9, s. 38-40

225. Prawa autorskie architektów /Artur Jasiński// Architektura Murator.- 2000, nr 7, s. 69-70

226. Prawa autorskie jako majątek /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 1, s. 28-29

227. Prawa autorskie w cyberświecie /Ann Okerson; tł. z ang. Maciej Bzowski// Świat Nauki.- 1996, nr 9, s. 62-66

228. Prawa autorskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki: rys historyczny /Marek T. Kolecki// Palestra.- 1997, nr 11/12, s. 121-126

229. Prawa autorskie w stosunkach pracy /Ryszard Sadlik// Prawo Pracy.- 2000, nr 1, s. 25-28

230. Prawa do artystycznych wykonań /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 10, s. 36-37

231. Prawa do fonogramów, wideogramów oraz do nadań /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 11, s. 42-43

232. Prawa kulturalne w zaułkach konstytucji /Tadeusz Zieliński// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 30, s. 1,5

233. Prawa osobiste twórcy projektu wynalazczego: zagadnienia konstrukcyjne /Krzysztof Czub// Gdańskie Studia Prawnicze.- T. 7.- (2000), s. 151-168

234. Prawne aspekty modyfikowania programu komputerowego /Małgorzata Byrska// Kwartalnik Prawa Prywatnego.- 1996, z. 4, s. 693-721

235. Prawo autorskie: konwencja berneńska i polska ustawa /Bolesław Howorka.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Biblioteczny.- 1997, z. 2/3, s. 175-188

236. Prawo autorskie a sytuacja pracownika nauki /Bolesław Howorka// Medycyna Dydaktyka Wychowanie.- 1996, nr 3/4, s. 103-119

237. Prawo autorskie a użytek szkolny /Joanna Maciąg.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 
    z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67.- (1996), s. 75-96

238. Prawo autorskie - granice celu i zgodnego zamiaru stron przeniesienia autorskich praw majątkowych /Piotr Białecki// Przegląd Ustawodawstwa
    Gospodarczego.- 1999, nr 1, s. 27-29

239. Prawo autorskie na ziemiach polskich do 1926 roku /Ewa Ferenc-Szydełko.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
    Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 75.- (2000), s. 1-278

240. Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym /Andrzej Matlak// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 
    z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 79.- (2002), s. 1-428

241. Prawo autorskie w praktyce, czyli pomieszanie z poplątaniem /Jacek Bromski// Rzeczpospolita.- 1996, nr 232, s. 17
    * Prawa twórców utworów audiowizualnych

242. Prawo autorskie w reklamie /Tadeusz Kononiuk.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu 
    w Warszawie.- 2001, nr 1, s. 116-123

243. Prawo do autorskiego i wynalazczego rezultatu pracy twórczej wykonanego w ramach stosunku pracy /Katarzyna Odrowąż// Acta
    Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.- T. 40.- (1998), s. 97-106

244. Prawo do integralności utworu /Wojciech Orżewski// Wydawca.- 2002[nr] 1, s. 35,37

245. Prawo do kasy /Ewa Likowska// Przegląd.- 2000, nr 28, s. 18
    * Tantiemy dla filmowców w związku z nowelizacją prawa autorskiego

246. Prawo do nadań jako nowa kategoria prawna chroniąca nadawców radiowych i telewizyjnych w Polsce /Jędrzej Skrzypczak.- Streszcz. 
    w jęz. ang.// Studia Medioznawcze.- 2001, nr 1, s. 87-94

247. Prawo do pierwszych wydań utworów /Wojciech Orżewski// Wydawca.- 2001[nr] 6/8, s. 26-27

248. Prawo polskie wobec Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej dotyczącej harmonizacji czasu ochrony praw autorskich i określonych praw 
    pokrewnych /Katarzyna Górecka.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Prawa Europejskiego.- 1999[nr] 2, s. 70-87

249. Prawo pracodawcy do utworu na podstawie art. 12 prawa autorskiego /Tadeusz Kuczyński// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.-
    1996, nr 3, s. 16-20

250. Prawo w internecie /Wojciech Orżewski// Wydawca.- 1998, nr 1, s. 36,38

251. Prawo własności przemysłowej: książka i prawo /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 2001, nr 7/8, s. 26-27

252. Prawo współtwórcy dzieła audiowizualnego do udziału w dochodach z eksploatacji tego dzieła w polskim prawie autorskim /Elżbieta 
    Traple// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 69.- (1997), s. 43-59

253. Problem zakresu derogacyjnego przepisów wprowadzających kodeks karny na tle ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw
    dodatkowych /Dariusz Wysocki// Przegląd Sądowy.- 1999, nr 11/12, s. 146-154

254. Problematyka pojęcia utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, aspekty psycho- i socjologiczne /Dariusz Kasprzycki.- Streszcz. w jęz.
    ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 71.- (1999), s. 5-20

255. Produkt telewizyjny - istota, rodzaje, regulacje prawne i finanse /Roman Kotapski.- Streszcz. w jęz. ang.// Zarządzanie i Marketing.- Nr 16.-
     (2000), s. 124-141

256. Projektowane zmiany w przepisach karnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Elżbieta Czarny-Drożdżejko.- Streszcz. 
    w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 71.- (1999), 
    s. 165-196

257. Projekty o przedłużonym działaniu: prawa autorskie zależne /Wiktor W. Goliński// Rzeczpospolita.- 2000, nr 35, s. C4

258. Proponowane zmiany w umowach /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1999, nr 2, s. 38-39

259. Przeczytać przed skserowaniem: dozowlony użytek materiałów prasowych / Arkadiusz Michalak //Rzeczpospolita.-2002 nr 120 s. C4 

260. Przedmiot prawa autorskiego /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1997, nr 1, s. 77-79

261. Przedmiot prawa autorskiego w ustawie austriackiej z 1895 roku /Ewa Ferenc-Szydełko.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. 
    Roczniki Prawnicze /Uniwersytet Szczeciński.- Nr 7.- (1995), s. 77-86

262. Przedmiot prawa autorskiego w ustawodawstwie niemieckim na ziemiach polskich zaboru pruskiego /Ewa Ferenc-Szydełko.- Streszcz. 
    w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze /Uniwersytet Szczeciński.- Nr 8.- (1996), s. 89-100

263. Przedmiot prawa autorskiego w ustawodawstwie rosyjskim z 1911 roku /Ewa Ferenc-Szydełko.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe.
    Roczniki Prawnicze /Uniwersytet Szczeciński.- Nr 9.- (1997), s. 93-107

264. Przegląd orzecznictwa sądów apelacyjnych z lat 1994-2000 w zakresie ochrony praw autorskich /Marta Cyran// Przegląd Ustawodawstwa
    Gospodarczego.- 2001, nr 7, s. 23-29

265. Przejście autorskich praw majątkowych /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1999, nr 6/7, s. 29

266. Przepisy karne w prawie autorskim: zagadnienia teorii i praktyki /Marek Mozgawa, Jacek Radoniewicz// Prokuratura i Prawo.- 1997, nr 7/8, s. 7-27

267. Przyjęcie utworu /Sławomir A[ndrzej] Keller.- Umowa wydawnicza. 4// Magazyn Literacki.- 2000, nr 1, s. 32

268. Przyjęcie utworu /Sławomir [Andrzej] Keller.- Umowa wydawnicza. 7// Magazyn Literacki.- 2000, nr 4, s. 28

269. Przyśpiewka stara jak świat /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 2001, nr 32, s. C3
    * Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

270. Publikacja elektroniczna w świetle prawa autorskiego /Małgorzata Byrska// Państwo i Prawo.- 1997, z. 4, s. 38-48

271. Recenzje, polemiki i repliki /Zdzisław Uniszewski// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 3, s. 30-32
    * Regulacja prawna zasad postępowania recenzentów i polemistów

272. Recenzje, polemiki i repliki /Zdzisław Uniszewski.- Streszcz. w jęz. ang.// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 4, s. 24-28
    * Regulacja prawna zasad postępowania recenzentów i polemistów

273. Redakcja czasopisma, autor artykułu i prawo autorskie /Bolesław Howorka// Bibliotekarz.- 1995[nr] 12, s. 18-21

274. Redaktor a autor /Zofia Wiankowska-Ładyka// Wydawca.- 1997, nr 5, s. 42-43
    * Przestrzeganie zasad prawa autorskiego

275. Rejtan na rusztowaniu: prawa autorskie dla architektów /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 1996, nr 33, s. 16

276. Reklama jako utwór: prawo autorskie /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 1997, nr 224, s. 17

277. Reklama jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego /Katarzyna Grzybczyk// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1997, nr 6, s. 22-26

278. Reportaż w prawie autorskim /Mieczysław Szaciński// Palestra.- 1997, nr 5/6, s. 6-10

279. Rękopis znaleziony w starym kufrze /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 2001, nr 45, s. C4
    * Ochrona wydań krytycznych i naukowych w prawie autorskim

280. Rozprawa między autorem, użytkownikiem i odbiorcą: prawo autorskie /Bogdan Fischer// Prawo i Życie.- 2000, nr 11, s. 27-29

281. Rozwiązania prawne dla książki: konferencja w Warszawie: materiały// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 12, s. 6-19

282. Równoczesne i integralne rozpowszechnianie kablowe programów telewizyjnych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach
    pokrewnych /Andrzej Matlak// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.-
     Z. 69.- (1997), s. 75-89

283. Rynek rozrywek umysłowych /Wiktor Cerklewicz// Prawo i Życie.- 1998, nr 5, s. 16-17
    * Naruszanie prawa autorskiego przez wydawców czasopism szaradziarskich

284. Samo wołanie o pieniądze nie przekonuje /Anna Opalska// Rzeczpospolita.- 2000, nr 86, s. C3
    * Wynagrodzenia z tytułu emisji telewizyjnej

285. Siedemdziesiąt lat dla twórcy, pięćdziesiąt - dla artysty wykonawcy /Żaneta Semprich// Rzeczpospolita.- 2000, nr 91, s. C3
    * Nowelizacja ustawy o prawie autorskim

286. Skradzione osiedle: autorskie prawa polskiego architekta pogwałcone przez niemieckiego inwestora /Jarosław Kałucki// Prawo i Życie.- 1996,
    nr 46, s. 36-37

287. Skradzione słowa /Anna Zaleska// Prawo i Życie.- 1998, nr 7, s. 24-26
    * Plagiaty

288. Slogan jako znak towarowy i utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Piotr Białecki// Przegląd Ustawodawstwa
    Gospodarczego.- 1998, nr 5, s. 23-25

289. Słowo w słowo /Helena Kowalik// Przegląd.- 2000, nr 9, s. 6
    * Plagiaty prac naukowych

290. Słów kilka o instytucji przechowania /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 20, s. 36-37

291. Słów kilka o prawie autorskim w ogólności /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1996, nr 22, s. 20-21

292. Sport i prawo autorskie /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 1996, nr 166, s. 13
    * Ochrona widowiska sportowego

293. Sposób na pirata /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 1999, nr 33, s. 17
    * Ochrona praw autorskich

294. Spór między twórcami a nadawcami: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// 
    Rzeczpospolita.- 1997, nr 84, s. 15

295. Spór o stare umowy /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 7/8, s. 24-26
    * Prawo autorskie

296. Stare filmy - nowe prawo /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 1996, nr 136, s. 15
    * Prawa autorskie do filmu

297. Stare umowy wydawnicze /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 2001, nr 3/4, s. 26-27

298. Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej /Elżbieta Traple// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
    Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 77.- (2001), s. 9-27

299. Styl i metoda a podobieństwo produktów /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 2001, nr 5, s. 38-39
    * Regulacje prawne obowiązujące wydawców książek

300. Swoboda umów w prawie autorskim majątkowym /Mieczysław Szaciński// Palestra.- 1999, nr 5/6, s. 6-13

301. Systemy powiernicze /Mark Stefik; tł. z ang. Władysław Majewski// Świat Nauki.- 1997, nr 5, s. 52-55
    * Ochrona praw autorskich w Internecie

302. Sztukowanie zamiast rewolucji: ochrona praw autorskich /Wojciech Bergier// Tygodnik Powszechny.- 1999, nr 43[44], s. 3

303. Śluzy szeroko otwarte: po nowelizacji prawa autorskiego /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 2000, nr 145, s. C3

304. Środki ochrony informacji naukowej, w szczególności ochrony opartej na przepisach prawa autorskiego i prawa nieuczciwej konkurencji
    /Paweł Podrecki.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności
    Intelektualnej.- Z. 67.- (1996), s. 97-120

305. Tak samo, tylko ostrożniej: wyw. /Krzysztof Raniowski// Wydawca.- 1998, nr 10, s. 18-19
    * Prawa autorskie do książek dla dzieci

306. Telewizja kablowa w świetle prawa autorskiego /Andrzej Matlak// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości 
     i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 70.- (1998), s. 1-152

307. "Trędowata"... ofiarą grafomanii: wnuczka Heleny Mniszek pozywa wydawców /Helena Kowalik// Prawo i Życie.- 1996, nr 35, s. 10,23

308. Tworzenie warunków /Andrzej Zakrzewski; rozm. przepr. Katarzyna Sokolewicz-Hirszel// Prawo i Życie.- 1999, nr 11, s. 16-17
    * O prawie autorskim

309. Twórca i jego prawo do wynagrodzenia /Bolesław Howorka// Bibliotekarz.- 1996[nr] 5, s. 14-15

310. Twórca i współtwórczość: podmiot prawa autorskiego /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1997, nr 2, s. 89-91

311. Twórca jako podmiot prawa autorskiego /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1996, nr 25, s. 36-37

312. Twórcy dzieła audiowizualnego w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku /Anna Wojciechowska.- 
    Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67.-
    (1996), s. 53-74
    * Autorstwo dzieła filmowego

313. Twórcy informacji: prawo autorskie: opublikowanie a rozpowszechnianie w Internecie / Janusz Kolczyński //Rzeczpospolita.-2002 nr 114 s. C3 
     * stan na 2001 r.

314. Twórcy w kleszczach nowoczesnych narzędzi /Urszula Dzieciątkowska// Tygiel Kultury.- 1996, nr 10/11, s. 110-114
    * Prawo autorskie

315. Twórcza działalność adiunkta /Marek Bukowski// Rzeczpospolita.- 1996, nr 157, s. 16
    * Polem. z: Koszty uzyskania nauczycieli akademickich /Kazimierz Korzan// Rzeczpospolita. - 1996 nr 123

316. Twórczość autorska i wynalazcza jako kategoria prawa pracy: wybrane zagadnienia /Tadeusz Kuczyński// Praca i Zabezpieczenie Społeczne.-
    1998, nr 3, s. 11-17

317. Tytuł dzieła jako utwór /Krzysztof Raniowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Notes Wydawniczy.- 1999, nr 9, s. 24-25

318. Tytułem wstępu o prawach pokrewnych /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 9, s. 36-37
    * Uregulowania dotyczące prawa autorskiego

319. Umowa generalna między ZAIKS-em a TVP S.A. /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 3, s. 28-30
    * O prawie do nadawania nieopublikowanych dzieł twórców, którzy upoważnili ZAIKS do reprezentowania ich w tym zakresie

320. Umowa licencyjna /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 8, s. 36-37

321. Umowa o stworzenie utworu w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Teresa Grzeszak// Przegląd Prawa Handlowego.- 1995, 
     nr 1, s. 8-13

322. Umowa wydawnicza /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1999, nr 8/9, s. 28

323. Umowa wydawnicza /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1999, nr 10, s. 22

324. Umowa wydawnicza /Sławomir Keller// Magazyn Literacki.- 2000, nr 3, s. 32

325. Umowa wydawnicza /Sławomir Keller// Magazyn Literacki.- 2000, nr 6/7, s. 34

326. Umowa wydawnicza /Wojciech Orżewski// Wydawca.- 1995, nr 5, nr 6/7, s. 36-37, 39, s. 36-38

327. Umowa "wykonawcza" oraz "na stworzenie utworu" - uwagi praktyczne /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, 
    nr 18, s. 36-37

328. Umowy autorskie a opłata skarbowa /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 6/7, s. 31-32

329. Umowy inwestycyjne w produkcji utworu audiowizualnego /Konrad J. Fijałkowski// Państwo i Prawo.- 1998, z. 11, s. 56-67

330. Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych: kilka istotnych uwag praktycznych /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// 
    Ruch Muzyczny.- 1997, nr 7, s. 36-37

331. Uniwersalizm autorskich praw osobistych w dobie międzynarodowych konwencji /Anna Wojciechowska// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
    Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 69.- (1997), s. 19-25

332. Uprawnienia kształtujące sytuację prawną wydawcy w stosunku z umowy wydawniczej /Julian Jezioro// Acta Universitatis Wratislaviensis.
    Prawo.- Nr 238.- (1994), s. 61-71

333. Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym a prawo autorskie /Mieczysław Szaciński// Przegląd Sądowy.- 1996, nr 9, s. 52-56

334. Ustawowe ograniczenia autorskich praw majątkowych /Magdalena Bieganowska// Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa
    i Administracji.- T. 44.- (2000), s. 95-105

335. Utwory pracownicze /Wojciech Orżewski// Wydawca.- 1996, nr 4, s. 47-48
    * Dzieła podlegające ochronie prawa autorskiego

336. Utwory zbiorowe w prawie autorskim: ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii i słowników /Dorota Sokołowska// Zeszyty Naukowe 
    Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 76.- (2001), s. 1-278

337. Utwór audialny jako przedmiot prawa autorskiego: (na podstawie analizy twórczości radiowej): fragm. pracy /Helena Rymar// Zeszyty
    Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 71.- (1999), s. 21-51

338. Utwór audiowizualny a wideogram /Krystyna Święcka// Państwo i Prawo.- 1998, z. 2, s. 59-65

339. Utwór choreograficzny w prawie autorskim /Marta Cyran// Palestra.- 2001, nr 3/4, s. 63-79

340. Utwór jako przedmiot ochrony prawa autorskiego /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1996, nr 23, s. 36-37

341. Użycie cudzego nazwiska w prasie a autorstwo dzieła /Dawid Kot.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
    Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 68.- (1997), s. 109-124

342. W obronie twórcy i jego dzieła /Wiesław Pańczyk; rozm. przepr. Wiesława Konopelska// Śląsk.- 1999, nr 4, s. 38-39
    * Prawo autorskie

343. W telewizji pokazali /Jan Błeszyński// Rzeczpospolita.- 2000, nr 92, s. C3
    * Wynagrodzenia z tytułu twórczości audiowizualnej w aspekcie projektu nowelizacji prawa autorskiego

344. Widowisko sportowe a prawo autorskie /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
    Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67.- (1996), s. 19-35

345. Wielki proces Bolka i Lolka /Leszek K. Talko// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 1dod. s. 6-8
    * Proces o prawa autorskie do serialu rysunkowego "Bolek i Lolek"

346. Wielość w jednym: dzieło multimedialne, czyli nowa kategoria utworu /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 1997, nr 269, s. 18
    * Sieć Internetu

347. Własność intelektualna i wyzwania rozwoju /Paolo Ascani, Osvaldo Neves de Almeida; tł. Marcin Masny.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Społeczeństwo.- 2001, nr 3/4, s. 453-478

348. Własność intelektualna na rynku światowym: wpływ postanowień TRIPs w sprawie rozstrzygania sporów: tł. /Paul Edward Geller// Zeszyty
    Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 68.- (1997), s. 9-27

349. "Work made for hire" w porównaniu z konstrukcjami prawa polskiego /Katarzyna Grzybczyk// Rejent.- 1997, nr 4, s. 101-133
    * Amerykańskie a polskie prawo autorskie

350. Wpływ nowych kodyfikacji karnych na ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Anna Gerecka-Żołyńska.- Streszcz. w jęz. ang.//
    Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.- 1999, z. 2, s. 93-100

351. Wpływ zgody dysponenta dobra na przestępność przywłaszczenia autorstwa /Elżbieta Czarny// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
     Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 69.- (1997), s. 185-195

352. Wstępne uwagi o radiofonii i telewizji /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 2, s. 36-37

353. Wybrane problemy ochrony prawnej dzieł haute couture /Ewa Ferenc-Szydełko// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 
     z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 78.- (2001), s. 209-226

354. Wybrane wytyczne Unii Europejskiej dotyczące ujednolicenia przepisów z zakresu ochrony własności intelektualnej a polskie prawo 
    autorskie /Małgorzata Byrska.- Streszcz. w jęz. ang. niem.// Problemy Prawne Handlu Zagranicznego.- T. 18.- (1995), s. 139-168

355. Wygaszone barwy Odysei /Anna Abramczyk// Prawo i Życie.- 1996, nr 16, s. 38
    * Sprawa edycji "Odysei" z ilustracjami Stanisława Hiszpańskiego w wydawnictwie Alfa-Wero

356. Wykorzystanie cudzych utworów w podręcznikach i wypisach /Wojciech Orżewski// Wydawca.- 2002, [nr] 3, s. 9-11

357. Wykorzystanie wizerunku w publikacjach /Wojciech Orżewski// Wydawca.- 2002, [nr] 2, s. 47-49

358. Wymóg demokratycznej kontroli: (polemika z Andrzejem Karpowiczem) /Iwona Świątnicka// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 1, s. 9-10

359. Wynagrodzenia dla właścicieli praw autorskich za udostępnianie ich dzieł w bibliotekach /Krystyna Klejn// Biuletyn Informacyjny 
    Biblioteki Narodowej.- 2001[nr] 1, s. 59-63

360. Wynagrodzenia twórców programów komputerowych - aspekt prawny i podatkowy /Aleksander Stuglik// Praca i Zabezpieczenie 
    Społeczne.- 2002, nr 3, s. 24-34

361. Z dziurawą siecią na pirata /Ewa Likowska// Przegląd.- 2000, nr 31, s. 16-17
    * Piractwo fonograficzne

362. Zablokowane tantiemy /Michał Bieszyński// Prawo i Życie.- 2000, nr 9, s. 36-37
    * Wynagrodzenia pobierane przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

363. Zagadnienia dydaktyki w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej /Mieczysław Słomski// 
    Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 69.- (1997), s. 213-219

364. Zagadnienie idei w prawie autorskim /Katarzyna Grzybczyk// Państwo i Prawo.- 1997, z. 4, s. 26-37

365. Zakres ochrony majątkowych praw autorskich na podstawie art. 79-80 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jej stosunek 
    do ochrony na podstawie kodeksu cywilnego /Ksawery Konarski// Przegląd Prawa Handlowego.- 1998, nr 9, s. 10-18

366. Zakres zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, znaczenie tego
    pojęcia /Marek Walerjan// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- 
    Z. 78.- (2001), s. 9-51

367. Zakup zagranicznych praw autorskich /Anna Raiter-Rosińska// Wydawca.- 1997, nr 5, s. 19-21

368. Zależne prawa autorskie /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 2001, nr 6, s. 58-59

369. Zanim stworzysz własną stronę /Wojciech Orżewski, Piotr Biernacki; rozm. przepr. Andrzej Palacz// Wydawca.- 1998, nr 1, s. 39,42-43
    * Internet a prawo autorskie

370. Zasada przejrzystości w polskich mediach /Tadeusz Kononiuk.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Prasoznawcze.- 1997, nr 1/2, s. 7-14

371. Zasada swobody umów a prawo twórcy do wynagrodzenia /Maria Poźniak-Niedzielska// Rzeczpospolita.- 1996, nr 231, s. 15

372. Zawodowiec kontra amator /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 20, s. 34-35
    * Status prawny muzyków

373. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi "de lege lata" i "de lege ferenda" /Jan Błeszyński// Przegląd 
    Ustawodawstwa Gospodarczego.- 2000, nr 4, s. 2-24

374. Zezwolenie autora na wykonywanie autorskich praw zależnych /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 12, s. 20-23

375. Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych /Andrzej Karpowicz// Palestra.- 1997, nr 11/12, s. 35-39

376. Zlecenie, o pracę, o dzieło /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 11, s. 21-22

377. Złodzieje myśli: spór architektów o własność projektu /Janusz Niczyporowicz// Polityka.- 1998, nr 21, s. 36-37

378. Zmian wiele, brakuje bardzo ważnych: prawo autorskie i prawa pokrewne /Jan Błeszyński// Rzeczpospolita.- 2000, nr 99, s. C3

379. Zmiany są potrzebne, lecz nie mogą być pochopne: polskie prawo autorskie i standardy unijne /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// 
    Rzeczpospolita.- 1998, nr 101, s. 17

380. Zmiany w prawie autorskim// Magazyn Literacki.- 1999, nr 12, s. 41-44

381. Zmiany w prawie autorskim /Krzysztof Raniowski, Andrzej Chrzanowski// Notes Wydawniczy.- 2000, nr 1, s. 36-38
    * Projekt Polskiej Izby Książki

382. Zmiany w prawie filmowym /Michał J. Zabłocki// Reżyser.- 2000, [nr] 3, s. 7-8

383. Zmienić przepisy, zanim zaczną obowiązywać /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 2001, nr 211, s. C3
    * Ustawa o ochronie baz danych

384. Znaczenie świadomości społecznej w przeciwdziałaniu zjawisku nielegalnej produkcji i dystrybucji nagrań dźwiękowych oraz powaga 
    zagrożenia związanego z upowszechnieniem Internetu w świetle badań /Diana Gładyś// Przegląd Policyjny.- 2001, nr 3, s. 141-147

385. Znowu o opracowaniach /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 24, s. 36-37

386. Zobowiązania traktatowe Polski w zakresie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rocznik 
    Polskiej Polityki Zagranicznej.- 1996, s. 99-106

387. Zwielokrotnianie i kopiowanie utworów do własnego użytku osobistego /Agnieszka Kowalik// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 
    1999, nr 9, s. 17-22

RECENZJE:

1. Handbook of publishing law /Jonathan Kirsch. Los Angeles, 1995,- Rec. Sybilla Stanisławska-Kloc// Państwo i Prawo.- 1996, z. 12, s. 96-98

2. ABC komputerowo-drukarsko-wydawnicze /Robert Krupa, Stanisław Stanuch. Kraków, 1994,- Rec. Janusz Sowiński// Roczniki Biblioteczne.-
   1996, z. 1/2, s. 163-167

3. Autor - wydawca: poradnik prawa autorskiego /Andrzej Karpowicz. Warszawa, 1994,- Rec. E[ugeniusz] T[adeusz] Knypl// Praktyka i Teoria
   Informacji Naukowej i Technicznej.- 1995, nr 4, s. 45-46

4. Prawne aspekty nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji. Toruń 1994,- Rec. Piotr Kardas//
  Państwo i Prawo.- 1996, z. 2, s. 88-90

5. ABC komputerowo-drukarsko-wydawnicze /Robert Krupa, Stanisław Stanuch. Kraków, 1994,- Rec. Andrzej Tomaszewski; Sławomir 
  Choromański; Stefan Jakucewicz// Wydawca.- 1995, nr 5, s. 30-31

6. Informacja elektroniczna a prawo autorskie: materiały z warsztatów, Warszawa 30 września - 1 października 1999. Warszawa, 2000,- Rec. 
  Przemysław Kasperkiewicz// Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej.- 2001, nr 1/2, s. 52-54

7. Cases and materials on intellectual property /ed. William Rodolph Cornish.- 2 ed. London, 1996,- Rec. Cezary Woźniak// Przegląd Ustawodawstwa
  Gospodarczego.- 1999, nr 7/8, s. 32-33

8. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights /William Rodolph Cornish.- 3 ed. London, 1996,- Rec. Cezary Woźniak//
  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1999, nr 7/8, s. 28-31

9. Prawo mediów. Warszawa, 2001,- Rec. Ireneusz C. Kamiński// Państwo i Prawo.- 2002, z. 2, s. 101-102

10. Ochrona autorskich dóbr osobistych /Elżbieta Wojnicka. Łódź, 1997,- Rec. Maria Poźniak-Niedzielska// Państwo i Prawo.- 1999, z. 1, s. 97-100

11. Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej /Lech Giliciński. Warszawa, 1997,-Rec. Tomasz Jarocki//
   Acta Scientifica Academiae Ostroviensis.- Z. 1.- (1998), s. 188-191

12. Problemy prawne zawodu dziennikarskiego /Tadeusz Kononiuk, Bogdan Michalski. Warszawa, 1998,- Rec. Elżbieta Czerny-Drożdżejko, 
   Izabela Dobosz// Zeszyty Prasoznawcze.- 1999, nr 1/2, s. 212-214

13. Wynagrodzenia twórców i wynalazców w prawie autorskim i wynalazczym /Andrzej Szewc. Sopot, 1999,- Rec. Gabriela Jyż// Przegląd 
   Ustawodawstwa Gospodarczego.- 2000, nr 7/8, s. 42-43

14. Prawne aspekty nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji. Toruń 1994,- Rec. Krzysztof
    Wuszt// Postępy Kryminalistyki.- 1997, z. 1, s. 95-100
Opracowanie: HANNA MAŁGORZATA WITCZAK