Ocenianie ucznia
Książki:
1. Bednarek Małgorzata: Wykaz podstawowych wiadomości i umiejętności odpowiadających kryteriom oceny dostatecznej: (podstawa 
    Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr 29 z dn. 24 września 1992 r.): przedmioty [elektroniczne i] elektryczne.- Kraków: 
    Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995 [i. e.] 1996.- 58 s.; 21 cm

2. Bednarkowa Wiga: O! słoń przed stopniami, osłoń przed stopniami!: o szkolnym ocenianiu.- Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 2000.- 
    121 s.: il.; 24 cm

3. Borzęcka Maria: Opisywanie osiągnięć ucznia: poradnik /[oprac. i red. Maria Borzęcka].- Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 
    cop. 2000.- 56 s.; 21 cm + + dyskietka

4. Bryk Barbara: Wykaz podstawowych wiadomości i umiejętności odpowiadających kryteriom oceny dostatecznej: (podstawa Rozporządzenie
    Ministerstwa Edukacji Narodowej nr 29 z dn. 24 września 1992 r.): przedmiot Chemia [i pochodne].- Kraków: Wojewódzki Ośrodek 
    Metodyczny, 1995.- 32 s. ; 21 cm

5. Centkowski Jerzy, Rulka Janusz: Uczymy historii: kl. 4: poradnik.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.- 98, [1] s.; 24 cm

6. Chemia: szczegółowe kryteria oceniania: szkoła podstawowa: praca zbiorowa /pod red. Marii Jolanty Malickiej, Alicji Ząbkowskiej.- 
    Częstochowa: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996.- 32 s.; 21 cm

7. Chemia: szkoła ponadpodstawowa: suplement /oprac. Maria Jolanta Malicka.- Częstochowa: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996.- 
    17 s.; 21 cm

8. Chemia: wymagania na stopnie szkolne w szkole podstawowej /pod red. Mieczysława Bisa.- Rzeszów: Centrum Doskonalenia 
    Pedagogicznego, 1997.- 26 s.; 21 cm

9. Chrzanowska Iwona: Z badań nad ocenianiem uczniów szkół podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.- Warszawa: 
    Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1997.- 164 s.: wykr.; 24 cm

10. Cywińska Elżbieta Barbara, Janicka-Panek Teresa: Ja i mój rozwój: ocena opisowa.- Warszawa: "Juka", 2001.- 96 s.: il.; 29 cm
      Na okł. podtyt.: karty oceny opisowej

11. Cywińska Elżbieta Barbara, Janicka-Panek Teresa: Ja i mój rozwój: ocena opisowa.- Warszawa: "Juka", 2001.- 116 s.: il.; 29 cm
      Na okł. podtyt.: karty oceny opisowej

12. Diagnozowanie osiągnięć uczniów w klasie pierwszej /pod red. Gustawa Trelińskiego.- Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1999.-
      79 s.; 22 cm

13. Durydiwka Stanisław, Łęski Stefan: Standardy wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności matematycznych ucznia klasy IV szkoły 
      podstawowej.- Warszawa: "Adam", 2000.- 31, [1] s.: il., mapy; 24 cm

14. Durydiwka Stanisław, Łęski Stefan: Standardy wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności matematycznych ucznia klasy V szkoły 
      podstawowej.- Warszawa: "Adam", 2000.- 31, [1] s.: il., mapy; 24 cm

15. Dwupoziomowe sprawdziany z matematyki: dla szkoły podstawowej: praca zbiorowa /pod red. Renaty Uliasz; [aut. sprawdzianów Czesława
      Kwaśniok et al.].- Opole: "Nowik", 1995.- 118, [2] s.: rys.; 30 cm

16. Fizyka: wymagania na stopień mierny: zadania sprawdzające /pod red. Marty Wiśniewskiej; [oprac. M. Wiśniewska et al.].- Rzeszów: 
      Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 1997.- 31, [1] s.: rys., 1 wykr.; 21 cm

17. Fizyka: wymagania na stopień mierny: zadania sprawdzające /pod red. Marty Wiśniewskiej; [oprac. M. Wiśniewska et al.].- Rzeszów: 
      Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 1997.- 79 s.: rys., wykr.; 21 cm

18. Historia: wymagania na stopnie szkolne, klasa I średnich szkół zawodowych /pod red. Danuty Kalisz.- Rzeszów: Centrum Doskonalenia
      Pedagogicznego, 1998.- 43, [1] s.; 21 cm

19. Informator dla dyrektorów szkół średnich 1999 /[oprac. i red. Waldemar Pacholec].- Warszawa: Międzyszkolny Ośrodek ds. Egzaminów 
      Szkolnych "Nowa Matura", 1998.- 68 s.: 2 il., faks., fot., 1 mapa, wykr.; 24 cm
      Tyt. okł.: Informator maturalny 1999 dla dyrektorów szkół średnich

20. Janik Aleksander: Kłopoty z kruszeniem betonu.- Kraków: "Alwa", 1991.- 162, [2] s.; 21 cm
      Oceny szkolne - metody – publicystyka; Publicystyka polska - 20 w.

21. Jaśkiewicz Małgorzata, Jędras Zbigniew, Wudarska Jadwiga Urszula: Mierzenie jakości wybranych obszarów pracy szkoły: szkolny 
      program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania.- Toruń: "Bea-Bleja", 2001.- 86, [1] s.; 21 cm
      Na okł. podtyt.: szkolny program wychowania

22. Język niemiecki: 2 godziny /pod red. Zofii Białek; [oprac. Z. Białek et al.].- Rzeszów: Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 1997.- 51 s.:
      rys.; 24 cm

23. Język polski: klasa II szkół zasadniczych /pod red. Bożenny Ochenduszko; [oprac. Olga Haligowska et al.].- Rzeszów: Centrum 
      Doskonalenia Pedagogicznego, 1999.- 28, [1] s.; 21 cm

24. Język polski: klasa II średnich szkół zawodowych /pod red. Bożenny Ochenduszko; [oprac. Olga Haligowska et al.].- Rzeszów: Centrum 
      Doskonalenia Pedagogicznego, 1999.- 42, [1] s.; 21 cm
      Wymagania na Stopnie Szkolne

25. Kajzer Mirosława: Punktowy system oceniania w katechezie: zasady budowania.- Poznań: Księgarnia Św[iętego] Wojciecha, 2000.- 48, 
      [1] s.; 21 cm

26. Kamińska Jolanta: Ocenianie osiągnięć uczniów w edukacji wczesnoszkolnej.- Gdańsk: "Harmonia", 1999.- 76, [1] s.; 24 cm + +
      Arkusze obserwacji osiągnięć edukacyjnych uczniów: klasa I, II, III: 48 s., 43 s., 45 s

27. Kardas Krystyna: Geografia: kryteria oceniania wiadomości i umiejętności uczniów kl. IV-VIII.- Częstochowa: Wojewódzki Ośrodek 
      Metodyczny, 1997.- 37 s.; 21 cm

28. Karulak Krzysztof: Matura z języka polskiego: prace pisemne i kryteria oceny: (pokłosie I wojewódzkiego konkursu "Matura '95").- 
      Ciechanów: Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996.- 82 s.; 21 cm

29. Kawecki Ireneusz, Marcinkowska Beata: Ocenianie osiągnięć uczniowskich na lekcjach plastyki.- Łódź: Akademia Sztuk Pięknych im. 
      Władysława Strzemińskiego, 1999.- [36] s.: il.; 23 cm

30. Kisiel-Dorohinicka Urszula, Grobelny Krystyna: Wykaz podstawowych wiadomości i umiejętności odpowiadających kryteriom oceny 
      dostatecznej: (podstawa Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr 29 z dn. 24 września 1992 r.): przedmioty mechaniczne.- 
      Kraków: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995.- 62 s.; 21 cm

31. Kosińska Ewa: Ocenianie w szkole: krótki poradnik psychologiczny.- Kraków: "Rubikon", 2000.- 80 s.; 19 cm

32. Kozłowska Anna: Ocenianie w szkole na progach edukacyjnych.- Częstochowa: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1999.- [2], 169 s.:
      rys., wykr. kolor.; 21 cm

33. Kozłowska Anna, Kozuh Boris: Prognostyczna wartość osiągnięć szkolnych.- Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
      Pedagogicznej, 1999.- 234 s.: wykr.; 21 cm
      Streszcz. ang.

34. Kryteria ocen w klasach I-III szkoły podstawowej: (propozycje).- Koszalin: Centrum Edukacji Nauczycieli, 1996.- [4], 70 s.; 21 cm

35. Kryteria ocen w klasach IV-VIII szkoły podstawowej: (propozycje) /pod red. Leszka Pawelskiego; [propozycje kryteriów ocen oprac. Beata 
      Gajowniczek et al.].- Koszalin: Centrum Edukacji Nauczycieli, 1997.- 145 s.; 21 cm

36. Kulik Henryk: Wewnątrzszkolny system oceniania.- [Warszawa]: "Grab", 1999.- 19 s.; 21 cm
      Dyrektor Radzi
      Oceny szkolne – poradnik

37. Kultura pedagogiczna w procesie kształcenia: teoria i praktyka /[red. nauk. Mirosław J. śmiałek, Marian Marcinkowski].- Poznań: Wyższa
      Szkoła Oficerska, 1997.- 173, [1] s.; 25 cm

38. Kusina Anna: Wykaz podstawowych wiadomości i umiejętności odpowiadających kryteriom oceny dostatecznej: (podstawa 
      Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr 29 z dn. 24 września 1992 r.): przedmioty budowlane.-Kraków: Wojewódzki Ośrodek
      Metodyczny, 1995.- 120 s.; 21 cm

39. Kuszewska Elżbieta, Olszak Henryka: Przykładowy wewnątrzszkolny system oceniania z wychowania fizycznego.- Lublin: Wojewódzki 
      Ośrodek Metodyczny, 1999.- 29, [1] s.; 21 cm
      Tyt. okł. : Wewnątrzszkolny system oceniania z w-f. - Na okł. odwrotna kolejność nazwy aut

40. Lewicki Czesław: Oceny i ocenianie w kształceniu szkolnym.- Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1989.- 184 s.; 21 cm

41. Lisiecka Zofia, Stróżyński Klemens: Szansa na sukces egzaminacyjny: ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne z przedmiotów 
      humanistycznych w gimnazjum.- Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001.- 96 s.; 24 m

42. Liszka Krystyna: Nauczycielskie kryteria oceniania uczniów.- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001.- 190 s.: il.; 24 cm
      Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 1946
      Streszcz. ang., niem.

43. Lubieniec Arleta: Propozycja kryteriów oceniania wiadomości i umiejętności z matematyki uczniów klas IV-VIII.- Zielona Góra: Ośrodek 
      Doskonalenia Nauczycieli, [1997].- 39 s.: rys.; 21 cm

44. Łojek Jadwiga, Czub-Rojewska Jadwiga: Matura z języka polskiego dziś i jutro.- Bydgoszcz: Usługi Wydawnicze , 1996.- 85 s.; 21 cm

45. Łoś Jolanta, Rodzińska Elżbieta, Składanowski Henryk: Plan rozwoju szkoły oraz ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania: 
      zagadnienia teoretyczne i praktyczne wraz z przykładowym planem rozwoju szkoły oraz ankietami ewaluacyjnymi wewnątrzszkolnego 
      systemu oceniania.- Toruń: "Bea-Bleja", 2001.- 37 s.; 21 cm

46. Maj Elżbieta: Przykłady wymagań z matematyki na poszczególne oceny szkolne w liceach zawodowych /[aut. oprac. Elżbieta Maj; red. 
      Alicja Kozak-Wnuczek].- Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1999.- 151 s.: il.; 21 cm

47. Malinowski Andrzej, Chromiński Zdzisław: Biologiczne i pedagogiczne podstawy oceny ucznia z wychowania fizycznego.- Warszawa: 
      Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.- 64 s.; 21 cm

48. Marchel Elżbieta, Wojciechowska Jadwiga: Nowy egzamin z języka polskiego do szkoły średniej: burza.- Łódź: "Annał", [1997.- 32 s.; 29 cm

49. Marquand Judith: Studium wstępne krajowego systemu oceniania w polskim szkolnictwie ponadpodstawowym / przekł. z ang.].- Warszawa:
      Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1993.- 69 s.; 30 cm

50. Matematyka: kryteria oceny wiedzy i umiejętności ucznia liceum ogólnokształcącego /[z. oprac. Czesława Legieć et al.].- Legnica: 
      Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1996.- 104 s.: il.; 21 cm
      Zeszyty Przedmiotowo-Metodyczne / Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

51. Matematyka IV-VIII: propozycje prac klasowych: propozycje zadań na ocenę mierną /[zadania przygot. Andrzej Malec et al.; oprac. i red. 
      Danuta Pyrek, Irena Szymańska].- Kielce: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996.- 88 s.: rys.; 21 cm

52. Matematyka: propozycje kryteriów oceniania wiedzy i umiejętności matematycznych uczniów klas IV – VIII /[materiał z. oprac. Czesława 
      Legieć et al.].- Legnica: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995.- 60 s.; 21 cm

53. Matematyka: wymagania na stopień mierny: zadania sprawdzające /pod red. Andrzeja Drożdża.- Rzeszów: Centrum Doskonalenia 
      Pedagogicznego, 1997.- 48 s.: rys., 2 wykr.; 21 cm

54. Matematyka: wymagania na stopień mierny: zadania sprawdzające /pod red. Andrzeja Drożdża.- Rzeszów: Centrum Doskonalenia 
      Pedagogicznego, 1997.- 38 s.; 21 cm

55. Matematyka: wymagania na stopień mierny: zadania sprawdzające /pod red. Andrzeja Drożdża.- Rzeszów: Centrum Doskonalenia 
      Pedagogicznego, 1997.- 63 s.: rys., 3 wykr.; 21 cm

56. Matematyka: zeszyt metodyczny dla nauczycieli: propozycje wymagań programowych koniecznych dla liceum ogólnokształcącego (profil 
      podstawowy) i technikum pięcioletniego: przykłady zadań na ocenę mierną /[oprac. pod kier. Jadwigi Brzezińskiej].- Bydgoszcz: 
      Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996.- [2], 25 s.; 21 cm

57. Matematyka: zeszyt metodyczny dla nauczycieli: wymagania programowe dla klas IV-VIII szkoły podstawowej wraz z przykładami zadań na 
      ocenę mierną i dostateczną: propozycje sprawdzianów osiągnięć koniecznych /[oprac. red. Jadwiga Sterczewska].- Bydgoszcz: Wojewódzki 
      Ośrodek Metodyczny, 1996.- [6], 62 s.: rys.; 21 cm

58. Materska Maria: Z badań nad ocenianiem profesjonalnym czyli Jak mierzona jest niewymierna wartość szkolnych wypracowań?- Warszawa:
      Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN [Polskiej Akademii Nauk], 1994.- 151 s.; 21 cm

59. Matura'96 - język polski: materiały dla nauczycieli i uczniów: informator.- Katowice: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996.- [1], 61 s.; 30 cm

60. Matura'96 - matematyka: materiały dla nauczycieli i uczniów: informator.- Katowice: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996.- [2], 49 s.: 
      err.; 29 cm
      Materiały oprac. w ramach Programu Nowa Matura

61. Ministerstwo Edukacji Narodowej o ocenianiu /[zeszyt oprac. Grażyna Gałka-Ziółkowska, Sławomir Ziemicki].- Warszawa: MEN. Biuro
      Administracyjno-Gospodarcze, 1999.- 40 s.; 20 cm
     
62. Mikulska Janina, Betiuk Anna: Chemia wokół nas: projekt systemu oceniania : poradnik metodyczny dla nauczycieli chemii, gimnazjów,
      liceów i szkół zawodowych.- Warszawa: "Res Polona", [2001].- 49 s.; 17 x 24 cm

63. Misiarek Stefania: Wewnątrzszkolny system oceniania: poradnik lidera wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.- Poznań: "Arka", 
      1999.- 39 s.; 24 cm

64. Niemiec Jerzy: Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej.- Białystok: Uniwersytet Warszawski. Filia, 1990.- 126 s.; 21 cm
      Centralny Program Badań Podstawowych 08.17, grupa tematyczna V Uwarunkowania organizacji i osiągnięć szkolnictwa

65. Niemierko Bolesław: Między oceną szkolną a dydaktyką.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.- 197, [1] s.: rys.; 21 cm

66. Niemierko Bolesław: Między oceną szkolną a dydaktyką: bliżej dydaktyki.- Wyd. 2 zm.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
      1997.- 230 s.: rys.; 24 cm

67. Niemierko Bolesław: Między oceną szkolną a dydaktyką: bliżej dydaktyki.- Wyd. 3.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
      1999.- 230 s.: rys.; 24 cm

68. Niemierko Bolesław: Między oceną szkolną a dydaktyką: bliżej dydaktyki.- Wyd. 4.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
      2001.- 230 s.: il.; 24 cm

69. Niemierko Bolesław: Pomiar wyników kształcenia zawodowego: [podręcznik].- Warszawa: Centrum Informacji i Dokumentacji. BKKK. FW 
      [Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Fundusz Współpracy], 1997.- 206 s.: rys., 1 wykr.; 24 cm

70. Noizet Georges, Caverni Jean Paul: Psychologiczne aspekty oceniania osiągnięć szkolnych /[przetł. z fr. Krystyna Lubomirska].-Warszawa: 
      Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1988.- 233, [3] s.: rys.; 20 cm
      Oryg.: "Psychologie de l'evaluation scolaire" 1978

71. Nowa matura z historii: tematy egzaminów pisemnych, ogólne kryteria oceniania, uwagi merytoryczne i metodyczne /Teresa Bednarowicz 
      [et al.]; pod red. Jana Chańko.- Łódź: "Annał", 1998.- 203 s.; 23 cm

72. Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej: [praca zbiorowa red. cz. teoretycznej Anna Brzezińska, Elżbieta Misiorna, red. cz. praktycznej
      Irena Pacholczyk; zespół aut. Irena Chodoń et al.].- Poznań: Wydawnictwo Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1998.- 128 s.: faks.; 22 cm

73. Ocena osiągnięć szkolnych w nauczaniu początkowym: Tarnobrzeg 21-22 maja 1998 r.: (materiały pokonferencyjne) /red. nauk. Czesław 
      Lewicki, Władysław Jakubowicz.- [Rzeszów: "Fosze", 1999].- 99 s.: 2 rys., 1 wykr.; 24 cm

74. Ocena szkolna bez tajemnic czyli Dlaczego masz mierny z... /[oprac. i red. Janina Pierańska,Władysław Pierański].- Sieradz: "Hetman", 1997.- 
      23 s.: rys.; 17 cm

75. Ochenduszko Julian: Edukacja ekologiczna przykładem ścieżki międzyprzedmiotowej: ewaluacja osiągnięć uczniów w szkolnym systemie 
      oceniania.- Kalisz: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1998.- 32, [3] s.: rys.; 21 cm
      Ref. z seminarium dydaktycznego, 12-14 listopada 1998 r. w Gołuchowie

76. Oleszkiewicz Zuzanna: Dlaczego edukacja bez stopni ?.- Jelenia Góra: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996.- 23 s.; 21 cm

77. Paris Scott G., Ayres Linda R.: Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem /tł. [z ang.] Maciej Janowski i Magdalena Micińska.- 
      Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.- 122 s.: rys.; 24 cm
      Oryg.: "Becoming reflective students and teachers" 1994

78. Pisemny egzamin dojrzałości z języka francuskiego: lata 1996-1998 /materiały zebrała i oprac. Irmina Kozaczyńska.- Lublin: Wojewódzki
      Ośrodek Metodyczny, [1999].- 125 s.; 21 cm

79. Podobińska Barbara, Skałuba Kazimiera: Propozycja kryteriów ocen z matematyki w szkole średniej.- Bielsko-Biała: "Dla Szkoły", 1998.- 
      60 s.: rys., wykr.; 24 cm

80. Podstawowe wiadomości i umiejętności odpowiadające kryterium oceny dostatecznej w szkołach przemysłu skórzanego: (propozycje
      Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego w Krakowie): [praca zbiorowa /aut. Olga Batowska et al.].- Kraków: Wojewódzki Ośrodek 
      Metodyczny, 1996.- 125 s.; 21 cm

81. Potyrała Bolesław, Wasylkowska Ksenia, Piasta Wiesława: Zakres i konsekwencje zróżnicowania uczniów.- Warszawa Wrocław:
      Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.- 106, [5] s.: 2 wykr. err; 24 cm
      Acta Universitatis Wratislaviensis no 850. Prace Pedagogiczne; 56
      Oceny szkolne - psychologia; Stosunki interpersonalne - szkolnictwo

82. Poziomy wymagań w nauczaniu historii w szkole podstawowej: [praca zbiorowa /pod red. Haliny Grucy].- Kraków: Wojewódzki Ośrodek 
      Metodyczny, 1997.- 43 s.; 29 cm

83. Propozycja kryteriów ocen z matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej /Kazimiera Skałuba [et al.].- Wilkowice: "Dla Szkoły",
      cop. 2000.- 72 s.; 24 cm

84. Propozycje sprawdzianów i prac klasowych: praca zbiorowa /pod red. Zdzisława Kiersteina.- Kalisz: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 
      1996.- 78 s.; 21 cm
      Matematyka w Szkole Średniej / Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Kaliszu

85. Przed maturą 1997 – informator /[wybór i oprac. Barbara Przychodzeń; red. Irena Pancer].- Gdańsk: Wojewódzki Zespół Egzaminacyjny: 
      Centrum Edukacji Nauczycieli, 1996.- S. 3-42: wykr.; 30 cm
      U dołu okł. nazwa programu Nowa Matura

86. Rau Krystyna, Chodoń Irena: Ocenianie opisowe a rozwój dziecka.- Warszawa: "G&P", 1999.- 78 s.; 24 cm
      Na okł. podtyt.: poradnik dla nauczycieli

87. Rękas Andrzej, Więckowska Danuta: Muzyka w kl. IV - VIII: propozycje wymagań na oceny szkolne.- Opole: Wojewódzki Ośrodek 
      Metodyczny. Wydawnictwo Opracowań Metodycznych, 1997.- 14 s.; 21 cm

88. Roszkowska- Przetacznik Magdalena, Wtorkiewicz Longina: Ocenianie opisowe - diagnoza i motywacja.- Kraków: Superstudium 
      Magdalena Przetacznik, 2000.- 111 s.: il.; 25 cm

89. Rybak Anna: Propozycja wymagań z matematyki dla klasy I liceum ogólnokształcącego (profil podstawowy) i technikum /[oprac. Anna
      Rybak; współpr. Alicja Kozak-Wnuczek et al.].- Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1999.- 75 s.: il.; 21 cm

90. Sękowski Andrzej Edward: Osiągnięcia uczniów zdolnych.- Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
      cop. 2000.- 242 s.; 24 cm
      Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 57
      Streszcz. ang.

91. Słomka Andrzej: Kontrola i ocena osiągnięć uczniów a rozwijanie samodzielności.- Radom: Politechnika Radomska, 2001.- 158 s.; 20 cm
      Monografie / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego; nr 50
      Streszcz. ang.

92. Sołtys Danuta, Szmigel Maria Krystyna: Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej.- Kraków: "Zamiast 
      Korepetycji", 1997.- 85 s.: rys., wykr.; 29 cm

93. Sprawdzanie osiągnięć z języka polskiego uczniów klas IV-VIII: praca zbiorowa. Cz. 3, Propozycje sprawdzianów na poszczególne oceny 
      szkolne /pod red. Beaty Chmury.- Zamość: Wydawnictwo Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1998.- 83, [1] s.; 21 cm

94. Stepaniuk Mikołaj: Technika - kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów w kl. IV-VIII.- Białystok: Wydawnictwo Zespołu 
      Placówek Doskonalenia Nauczycieli, 1995.- [2], 41 s.: rys.; 21 cm

95. Stróżyński Klemens, Stawiarska Elżbieta, Zmysłowska Marzena: Jak oceniać i uczyć samooceny.- Jelenia Góra: Wydawnictwo 
      Nauczycielskie, 2000.- 132, [2] s.: il.; 17 cm

96. Stróżyński Klemens, Giermakowski Marian: Jak oceniać ?.- Jelenia Góra: Wydawnictwo Nauczycielskie, 1998.- 77, [1] s.: wykr.; 17 cm

97. Stróżyński Klemens: Ocenianie: poradnik dla polonistów w gimnazjach.- Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2000.- 57 s.; 30 cm

98. Stróżyński Klemens: Zasady oceniania wewnątrzszkolnego.- Wyd. 2 popr.- Jelenia Góra: Wydawnictwo Nauczycielskie, 2000.- 82, [2] s.; 17 cm

99. Sypek Stanisław: Ocena jako wartość promocyjna w muzyce.- Warszawa: "Cinderella Books", 2000.- 55, [1] s.: il.; 21 cm

100. Szkolny system oceniania: praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli /Jerzy Chodnicki [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa 
        Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.- 164 s.: il.; 30 cm
        Na okł. podtyt.: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia

101. Szubert Maria: Sprawdziany z języka rosyjskiego: do badania osiągnięć uczniów kontynuujących naukę języka rosyjskiego po szkole 
        podstawowej.- Kalisz: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997.- 44, [7] s.: rys.; 30 cm

102. Talik Jacek: Przedmiotowy system oceniania z historii w liceum ogólnokształcącym: uszczegółowienie wymagań i testy: (projekt).- 
        Bielsko-Biała: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 2000.- 24, [15] s.: mapy; 30 cm

103. Testowanie umiejętności i wymagania maturalne z informatyki: materiały pomocnicze dla nauczycieli elementów informatyki w szkołach
        podstawowych i średnich: propozycje: [praca zbiorowa /pod red. Jacka Figla].- Leszno: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
        Ustawicznego, 1996.- 45 s.: 1 wykr.; 30 cm

104. Testy maturalne z języka niemieckiego /Elżbieta Krawczyk [et al.].- Kraków: "Idea", 1998.- 100 s.; 23 cm
         Na okł. podtyt.: matura ustna i pisemna, kryteria oceny, praktyczne porady

105. Tkaczyk-Ciotkowska Urszula: Czy autorskie kryteria oceniania są użyteczne w ocenianiu wypowiedzi pisemnej w formie opowiadania po 
        pierwszym etapie kształcenia?.- Legnica: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Filia, 2001.- 34, [4] s.: il.; 30 cm

106. Turkowska-Horodyska Anna: Kryteria oceny miernej w nauczaniu chemii w klasach VII-VIII szkół podstawowych.- Kielce: Wojewódzki 
        Ośrodek Metodyczny, 1997.- 16 s.; 21 cm

107. Warchałowska Cecylia, Celińska Elżbieta: Wykaz podstawowych wiadomości i umiejętności odpowiadających kryteriom oceny
        dostatecznej: (podstawa Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr 29 z dn. 24 września 1992 r.): przedmioty gastronomiczne.-
        Kraków: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995.- 19, [1] s.; 21 cm

108. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz Matura 2002 r.: materiały z konferencji metodycznej szkół niepublicznych
        prowadzonych przez dr Zygmunta Czaplę, Unieście 21-22 października 2000 r. /[red. Alina Czapla].- Koszalin: Dyrekcja II Prywatnego
        Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, 2001.- 78 s., [1] k. tabl. kolor.: il.; 24 cm

109. Wesoła szkoła: kształcenie zintegrowane w klasach 1-3: ocena opisowa i sprawdzian osiągnięć ucznia /Jadwiga Hanisz [et al.].- Warszawa:
        Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001.- 99, [1] s.: il.; 30 cm

110. Wewnątrzszkolny system oceniania: materiały z konferencji metodycznej szkół niepublicznych prowadzonych przez Zygmunta Czaplę, 
        Mielno 9-10 października 1999 r. /[red. Zygmunt Czapla; zestawienie mater. Izabella Panasewicz].- Koszalin: Dyrekcja II Prywatnego Liceum
        Ogólnokształcącego dla Dorosłych, 2000.- 105, [2] s., [1] k. tabl. kolor.: il.; 24 cm

111. Węgrzyn Jadwiga: Matematyka: propozycje zadań klasowych i badania wyników nauczania - kl. VI.- Częstochowa: Wojewódzki Ośrodek 
        Metodyczny, 1997.- 16 s.: 2 rys.; 21 cm

112. Węgrzyn-Kamela Ewa: Propozycja kryteriów ocen z przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej.- Bielsko-Biała: "Dla Szkoły", 2001.-
        68 s.; 15 cm

113. Wojciechowska Krystyna, Kowalik Elżbieta: Szkolny system oceniania oparty na pomiarze dydaktycznym.- Gdańsk: "Podkowa Bis", 
        2000.- 103 s.: 2 il.; 30 cm
        Na okł. podtyt.: ocenianie: czym jest szkolny system oceniania, tworzenie szkolnego systemu oceniania, planowanie ewaluacji szkolnego systemu
        oceniania, wyniki ewaluacji i ich interpretacja

114. Wymagania na stopnie z matematyki: materiały pomocnicze dla nauczycieli matematyki: gimnazjum /[oprac. Wiera Greczan, Elżbieta 
        Michałowska, Alina Mikołajczuk; materiały przygot. Anna Białous et al.].- Białystok: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001.- 38 s.: il.; 21 cm

115. Wymagania na stopnie z matematyki: materiały pomocnicze dla nauczycieli matematyki: szkoła podstawowa /[oprac. Wiera Greczan, 
        Elżbieta Michałowska, Alina Mikołajczuk; materiały przygot. Iwona Gałaszewicz et al.].- Białystok: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 
        2001.- 43 s.: il.; 21 cm

116. Z prac nad standaryzacją egzaminu z nauki zawodu i przygotowania zawodowego: praca zbiorowa /pod red. Janusza Moosa.- Łódź: 
        Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna Wojewódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 1999.- 129 s.: 
        faks., fot., rys.; 30 cm

117. Zestawy pytań do matury ustnej z matematyki i kryteria oceniania: (propozycja) /[oprac. Alicja Kozak-Wnuczek; współpr. Maria 
        Bandurowska et al.].- Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, [1997].- 54 s.: rys., wykr.; 21 cm

118. Zych Bożena M.: Egzaminacyjna selekcja doszkolna i jej uwarunkowania.- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego,
        1991.- 163 s.; 24 cm

119. Żuchelkowska Krystyna: Kontrola programowania w nauczaniu pedagogiki przedszkolnej.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane 
        Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1991.- 117 s.; 24 cm
Artykuły w czasopismach:
1. Ach to prawo! /Tadeusz Komorowski// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 21, dod. s. 3
    Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

2. Aktywizujący System Oceny Postępów - ASOP /Tadeusz Pikuła// Fizyka w Szkole.- 1998, nr 5, s. 276-283

3. Ani kara, ani nagroda /Marianna Klemba, Maria Szczublińska, Monika Zdrojewska, Ewa Najmanowicz, Agnieszka Fastyn, Ewa Jaworska, 
    Anna Dąbrowska, Stanisław Pietrzykowski; oprac. Witold Salański// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 21, s. 4-5
    Dyskusja nad ocenianiem uczniów

4. Aspekty etyczne: rozmyślania nad maturą /Irena Kotwicka// Głos Nauczycielski.- 1999, nr 30, s. 8-9

5. Bibliografia poświęcona problematyce oceniania osiągnięć szkolnych dzieci i młodzieży /H[alina] Kilianek, J[ózef] Kilianek// Nowa Szkoła.- 
    2000, nr 3, s. 57-58

6. Cenić oceny /Witold Salański// Głos Nauczycielski.- 2001, nr 21, s. 1,6
    System wewnątrzszkolnego oceniania w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim

7. Chmurki, punkty, stopnie: dyskusja redakcyjna /Grażyna Ziółkowska, Antonina Zastocka, Elżbieta Gyzińska, Halina Wierzbicka; oprac.
    Krystyna  Strużyna// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 3, s. 6-7
    Nowy system oceniania uczniów

8. Co warta jest wielokryterialna ocena pisemnych prac maturalnych? /Bolesław Niemierko, Irena Majkowska// Edukacja.- 1998, nr 3, s. 28-41

9. Czy te liczby mogą kłamać? /Klemens Stróżyński// Nowa Szkoła.- 1998, nr 3, s. 59-61
    Oceny szkolne

10. Czy uczeń mierny to miernota? / Zofia Lisiecka// Warsztaty Polonistyczne.- 1998, nr 4, s. 46-49
      Propozycja zmiany oceny miernej na dopuszczającą

11. Diagnozowanie osiągnięć szkolnych z fizyki /Teresa Kutajczyk// Fizyka w Szkole.- 1998, nr 2, s. 96-98

12. Dlaczego zmieniamy sposób oceniania? /Maria Gudro// Forum Humanistów.- 2001, nr 1, s. 9-10

13. Doświadczenia budowy wewnątrzszkolnych systemów oceniania /Tomasz Kupidura, Wojciech Oparcik// Pedagogika Pracy.- [Nr] 37.- 
      (2000), s. 40-43

14. Doświadczanie oceniania przez dzieci w młodszym wieku szkolnym /Elżbieta Misiorna// Wychowanie na co Dzień.- 1996, nr 4/5, s. 25-27

15. Dwója za dwóje /Iza Kujawska// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 5, s. 1,7
      Nowy sposób oceniania prac maturalnych z języka polskiego w LO w Skwierzynie

16. Dylematy oceniania osiągnięć szkolnych /Krzysztof Konarzewski.- Streszcz. w jęz. ang.// Kwartalnik Pedagogiczny.- 1999, nr 2, s. 29-50

17. Edukacja bez stopni /Małgorzata Moskwa.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego.-
      Nr 3.- (1997), s. 111-119

18. Edukacja bez stopni - nowa forma uczenia tolerancji szkolnej /Karol Nowak.- Streszcz. w jęz. ang.// Tolerancja.- T. 2.- (1995), s. 63-73

19. Egzemplifikacja pojęcia oceny dydaktycznej i pedagogicznej /Bazyli Bończak, Michał Kosztołowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta
      Universitatis Lodziensis. Folia Physica.- [Z.] 19.- (1995), s. 3-15

20. Eksperyment w IV LO w Zielonej Górze: założenia programowe i realizacja /Joanna Andrzejewska, Stefan Bulanda// Dyrektor Szkoły.- 2000, 
      nr 7/8, s. 28-31
      Nauczanie i ocenianie

21. Ewaluacja rezultatów edukacji szkolnej /Kazimierz Denek// Wychowanie na co Dzień.- 1998, nr 10/11, s. 4-6

22. Ewaluacja rezultatów edukacji szkolnej /Kazimierz Denek// Wychowanie na co Dzień.-1998, nr 12, s. 15-17

23. Ewaluacja rezultatów edukacji szkolnej /Kazimierz Denek// Wychowanie na co Dzień.- 1999, nr 1/2, s. 6-8

24. Funkcje oceny w opinii nauczycieli nauczania początkowego /Ewa Żmijewska// Kwartalnik Edukacyjny.-1998, nr 1, s. 21-23

25. Integralne ocenianie uczniów w Szwajcarii /Bogusław Śliwerski// Nowa Szkoła.- 1998, nr 1, s. 28-35

26. Jak oceniać? /Halina Czajkowska-Kilianek, Józef Kilianek// Głos Nauczycielski.- 1997, nr 47, s. 10

27. Jak oceniać? /Małgorzata Rauch, Bogumiła Stec-Świderska// Nowa Polszczyzna.- 1999, nr 1, s. 14-16

28. Jak podzielić pierwszoklasistów? /Łucja Krzywosz// Nowa Szkoła.- 1999, nr 4, s. 61-62

29. Jak różnicować ocenę za zadanie wykonane w grupie? /Pelagia Hundert// Szkoła Zawodowa.- 1996, nr 9, s. 15-16

30. Jak się sprawdza postępy w nauce z zakresu języka francuskiego w Quebecu /Roxane de la Sablonniere; tł. Irena Piwnikowa// Nowa
      Polszczyzna.- 1999, nr 1, s. 29-30

31. Jak stworzyć wewnętrzszkolny system oceniania /Artur Gałęski// Dyrektor Szkoły.- 1999, nr 11, s. 39

32. Jak wykorzystuję kryteria oceny za pracę na lekcjach w klasie piątej? /Izabela Matejak// Warsztaty Polonistyczne.- 1999, nr 1, s. 19-23

33. Jakość kształcenia - dylematy teorii i praktyki oceniania /Andrzej Bogaj.- Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja.- 1996, nr 4, s. 5-20

34. Karta oceny opisowej jako wspomaganie rozwoju ucznia /Jadwiga Gabała// Szkoła Zawodowa.- 1999, nr 10, s. 47-49

35. Karta samooceny ucznia /Małgorzata Słyk// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 5, s. 38-39

36. Katecheza z Orwella /Piotr Legutko// Tygodnik Powszechny.- 1997, nr 33, s. 3
      Stopnie z religii na świadectwach

37. Kilka pomysłów na wspólne z uczniami recenzowanie klasowych wypracowań /Dorota Bator// Warsztaty Polonistyczne.- 1998, nr 3,
      s. 54-59

38. Kilka uwag o szkolnym, w tym także polonistycznym, ocenianiu /Stanisława Kozieł// Forum Humanistów.- 2001, nr 1, s. 37-40

39. Klasyfikacja ucznia w Tunezji: (wg systemu francuskiego) /Piotr Zarudzki// Nowa Szkoła.- 1997, nr 1, s. 39-40

40. Klasyfikacja uczniów (zastosowanie QUATTRO PRO) /Janusz Kawalec// Komputer w Szkole.- 1994, nr 1, s. 72-74

41. Komu jedynkę, komu dwójkę, komu trójkę, komu...? /Grzegorz Ogórek// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1998, nr 4, s. 248-250
      Kryteria ocen w nauczaniu techniki

42. Kontrakt, czyli umowa na piśmie /Irena Iwanicka// Nowa Szkoła.- 2000, nr 6, s. 35-37
      Ocena z zachowania

43. Kontrola, ocena i diagnoza osiągnięć edukacyjnych ucznia w LO /Tomasz Otręba, Jolanta Otręba// Biologia w Szkole.- 2000, nr 2/3, 
     s. 100-104, 121-125

44. Kontrola i ocena, samokontrola i samoocena na lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego /Jadwiga Dejko// Życie Szkoły.- 1997, nr 4, 
      s. 240-245

45. Kontrola i ocena z wychowania fizycznego /Radosław Muszkieta// Kultura Fizyczna.- 1997, nr 5/6, s. 7-9

46. Kontrola wyników nauczania a motywowanie uczniów /Monika Czajkowska// Matematyka.- 2000, nr 2, s. 102-106

47. Krótkie sprawozdanie oceniania w szkolnym nauczaniu religii /Marceli Cogiel// Ateneum Kapłańskie.- T. 134, z. 1.- (2000), s. 113-116

48. Kryteria oceniania pisemnej pracy maturalnej z języka polskiego (wersja trzecia) //Polonistyka.- 1997, nr 3, s. 146-147

49. Kryteria oceny wypracowania /Beata Nastał// Warsztaty Polonistyczne.- 1995, nr 4, s. 87-89

50. Kryteria oceny z wychowania fizycznego /Ireneusz Rapa// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 1999, nr 4, dod. s. 83-85

51. Kryteria wymagań koniecznych w nauczaniu fizyki w szkole podstawowej /Danuta Tokar// Fizyka w Szkole.- 1998, nr 1, s. 26-30

52. Kryteria wymagań z zakresu techniki /Wiesław Andrys, Krystyna Kluczkowska// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1997, nr 3, s. 133-134

53. Kryterium oceny pisemnych prac maturalnych z języka polskiego /Emilia Kuczyńska// Polonistyka.- 1997, nr 3, s. 148-149

54. Kto pokocha trójkowicza? /Leokadia Pawliszak// Warsztaty Polonistyczne.- 1996, nr 3, s. 58-60

55. Kto się boi szkolnych dzienników? /Justyna Nowotniak// Wychowanie na co Dzień.- 1999, nr 9, s. 24-26
      Ocenianie uczniów

56. Mój sposób oceny osiągnięć uczniów /Andrzej Zadroziński// Fizyka w Szkole.- 1998, nr 4, s. 230-232

57. Mój sposób oceny osiągnięć uczniów /Maria Wrzeszcz// Fizyka w Szkole.- 1999, nr 1, s. 24-30

58. Mój sposób oceny osiągnięć uczniów z fizyki /Teresa Kutajczyk, Kazimierz Kutajczyk// Fizyka w Szkole.- 1998, nr 3, s. 140-149

59. Na punkty /Henryk Gawrecki// Głos Nauczycielski.- 1999, nr 51, s. 10
      O nowym systemie ocen w kaliskich szkołach

60. Najpospolitsze błędy w ocenianiu uczniów /Halina Czajkowska-Kilianek, Józef Kilianek// Nowa Szkoła .- 2000, nr 2, s. 19-23

61. Naprzeciw reformom /Łucja Krzywosz// Wychowanie na co Dzień.- 1997, nr 1, s. 31-32
      Intelektualna ocena pierwszoklasistów

62. Nauczyciel przyjazny dziecku?: ocenianie dzieci w nauczaniu początkowym /Apolonia Suchora-Olech// Życie Szkoły.- 1997, nr 5, s. 277-283

63. Nie - dla kryteriów ocen na poszczególne stopnie z przedmiotów /Stefan Wlazło// Dyrektor Szkoły.- 2001, nr 1, s. 15-18

64. Nie mów nauczycielowi, że sukcesy osiągasz bez wysiłku: skuteczność autoprezentacji przez "samoutrudnienie" /Andrzej Szmajke.- 
      Streszcz. w jęz. ang.// Psychologia Wychowawcza.- 1997, nr 1, s. 1-11

65. Niepowodzenie - a może powodzenie? /Maciej Mularczyk// Nowa Szkoła.- 1997, nr 7, s. 13-16
      Stymulująca rola ocen w szkole

66. Nowy system oceniania /Janusz Mulawa; rozm. przepr. Elżbieta Drogosz-Zabłocka// Szkoła Zawodowa.- 1999, nr 10, s. 30-34

67. O humanistyczny wymiar egzaminów /Bożena Chrząstowska// Polonistyka.- 1998, nr 4, s. 208-217

68. O ocenianiu według kryteriów - optymistycznie /Maria Bursztyn// Polonistyka.- 1997, nr 3, s. 144-145
      Ocenianie maturalnej pracy pisemnej z języka polskiego

69. O ocenianiu w szkole /Andrzej Matynia// Nowa Szkoła.- 2000, nr 7, s. 26-28

70. O potrzebie uczniowskiej samooceny /Izabela Matejak // Warsztaty Polonistyczne.- 1996, nr 4, s. 37-40

71. O pożytkach z ustalania kryteriów oceny /Izabela Matejak// Warsztaty Polonistyczne.- 1998, nr 3, s. 49-54

72. O pracy ucznia, o wymaganiach szkolnych, o ocenach i egzaminach /Barbara Zarzecka// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1996, nr 3, 
      s. 179-183

73. O różnych sposobach oceniania /Joanna Tokar// Biologia w Szkole.-1996, nr 2, s. 97-100

74. O sprawdzaniu i ocenianiu osiągnięć uczniów według "To lubię" /Zofia Agnieszka Kłakówna// Nowa Polszczyzna.- 1998, nr 4, s. 28-36

75. O właściwą rolę wypowiedzi oceniających : recenzje i opisy osiągnięć dzieci /Danuta Bula, Bernadeta Niesporek-Szamburska// Nowa
      Polszczyzna.- 1999, nr 3, s. 32-35

76. O zadaniach egzaminacyjnych i ich ocenianiu /Stanisław Kucharczyk// Matematyka.- 1996, nr 1, s. 32-36

77. O zmianach w diagnozowaniu uczniów uwag kilka /Wiga Bednarkowa// Edukacja Humanistyczna.- 1998, nr 1/2, s. 27-34

78. O zniewoleniu pomiarem /Zdzisława Dybiec// Matematyka.- 2000, nr 2, s. 97-102
      Ocena wiedzy matematycznej uczniów

79. Ocena dziecka w procesie edukacji - zarys problemu /Danuta Waloszek// Wychowanie na co Dzień.- 1997, nr 1/2, s. 14-16

80. Ocena kompetencji w kształceniu zawodowym /Hanna Grządziel// Szkoła Zawodowa.- 1998, nr 8, s.11-18

81. Ocena ocenie nierówna /Jarosław Kordziński// Życie Szkoły.- 1995, nr 4, s. 226-229

82. Ocena opisowa /Beata Mazurek// Życie Szkoły.- 1997, nr 10, s. 631-633

83. Ocena opisowa /Jolanta Bajorska// Głos Nauczycielski.- 1999, nr 41, s. 10
      Propozycja regulaminu oceniania uczniów

84. Ocena opisowa: tak czy nie? /Małgorzata Krzyształowska// Życie Szkoły.- 2001, nr 1, s. 19-21

85. Ocena opisowa ulepszoną metodą oceniania /Sabina Sawicka-Wilgusiak// Nowa Szkoła.- 1997, nr 1, s. 13-16

86. Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej - interpretacje rodziców /Jolanta Kamińska// Życie Szkoły.- 1999, nr 1, s. 23-24,57-
59

87. Ocena opisowa w nauczaniu początkowym /Krzysztof Skrzynta// Kwartalnik Edukacyjny.- 2000, [nr] 1, s. 47-58

88. Ocena opisowa w nauczaniu zintegrowanym - po roku jej stosowania /Danuta Moroz// Nowa Szkoła.- 2000, nr 7, s. 29-30

89. Ocena osiągnięć szkolnych uczniów w holenderskim systemie szkolnym /Waldemar Dutkiewicz// Edukacja.- 1996, nr 4, s. 102-108

90. Ocena osiągnięć uczniów /Ewa Strugała// Fizyka w Szkole.- 1999, nr 4, s. 238-241

91. Ocena pracy ucznia /Stanisław Nalaskowski// Wychowanie na co Dzień.- 1998, nr 10/11, s. 6-12

92. Ocena wypracowania olimpijskiego: w poszukiwaniu obiektywności /Tadeusz Patrzałek// Warsztaty Polonistyczne.- 1999, [nr] 4, s. 67-76

93. Ocena ze sprawowania /Anna Ośmiałowska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 7, s. 35-37

94. Ocena szkolna z geografii w kontekście wchodzących w życie podstaw programowych /Danuta Licińska// Geografia w Szkole.- 1997, nr 5,
      s. 285-290

95. Ocena ucznia, ewaluacja szkoły, monitorowanie systemu edukacji - doświadczenia angielskie /Eugenia Potulicka// Edukacja.- 1995, nr 4,
      s. 81-91

96. Ocena z wychowania fizycznego /Seweryn Sulisz// Życie Szkoły.- 1995, nr 4, s. 211-216

97. Ocena zachowania ucznia /Bożena Grabowska// Życie Szkoły.- 1996, nr 1, s. 51-52

98. Oceniać, czyli pomagać /Klemens Stróżyński// Nowa Szkoła.- 1999, nr 8, s. 7-10

99. Oceniajmy uczniów, nie rodziców /Tadeusz Słomkiewicz// Nowa Szkoła.- 1996, nr 1, s. 27-28
      Oceny z zachowania

100. Ocenianie dzieci w nauczaniu początkowym /Anna Skierska// Życie Szkoły.- 1998, nr 9, s. 583-588

101. Ocenianie i ocena w nauczaniu początkowym /Kazimiera Dutkiewicz// Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej.- Z. 2.- (1995), s. 120-139

102. Ocenianie po nowemu /Lidia Jastrzębska// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1999, nr 5, s. 16-19

103. Ocenianie postępów w uczeniu się historii /Alojzy Zielecki// Wiadomości Historyczne.- 1997, nr 5, s. 277-292

104. Ocenianie punktowe /Eugeniusz J. Witek// Szkoła Zawodowa.- 2000, nr 1, s. 41-43

105. Ocenianie, sprawdzanie czy kontrola? /Iwona Strachanowska// Języki Obce w Szkole.- 2000, nr 2/3, s. 114-121

106. Ocenianie, sprawdzanie - testy sprawdzające wielostopniowe /Iwona Strachanowska// Języki Obce w Szkole.- 2000, nr 4, s. 22-26

107. Ocenianie szkolne na co dzień / Leszek Pawelski //Nowa Szkoła.- 2000, nr 7, s. 22-25
        Ocena uczniów, nauczycieli i dyrektorów

108. Ocenianie szkolne: rozwiązania elitarne i egalitarne /Jan Zubelewicz// Ruch Pedagogiczny.- 1998, [nr] 1/2, s. 51-68

109. Ocenianie uczniów /Halina Winnicka// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997, nr 6, s. 11-12

110. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej /Magdalena Roszkowska-Przetacznik, Longina Wtorkiewicz// Życie Szkoły.- 2000, nr 8, s. 475-478

111. Ocenianie w życiu wspólnoty szkolnej /Mieczysław Sawicki// Życie Szkoły.- 1998, nr 9, s. 534-535

112. Ocenianie wspierające w liceum /Leokadia Pawliszak// Warsztaty Polonistyczne.- 2000, nr 1, s. 75-77

113. Ocenianie zewnętrzne - nowy system egzaminacyjny /Maria Klawe-Mazurowa// Oświatowiec.- 1999, [nr] 1, s. 54-58

114. Oceny a sprawiedliwość /Renata Rosmus// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997, nr 6, s. 7-10

115. Oceny szkolne w opinii uczniów /Mieczysław Kozłowski// Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej.- Z. 2.- (1995), s. 140-146

116. Od analizy treści nauczania do obiektywnej oceny /Maria Bartoszewska, Jadwiga Koniuszewska// Geografia w Szkole.- 1999, nr 2, s. 94-97

117. Od oceny do kabały: egzaminy masowe /Klemens Stróżyński// Forum Humanistów.- 2001, nr 1, s. 23-31

118. Od oceny tradycyjnej do oceny opisowej /Zofia Cieślakowska// Życie Szkoły.- 1996, nr 10, s. 628-630

119. Określić wymagania /Tadeusz Mosiek// Dyrektor Szkoły.- 2000, nr 7/8, s. 45-47
        System jednolitego oceniania zewnętrznego

120. Opinie nauczycieli dotyczące współczesnych przemian edukacyjnych w zakresie ocen szkolnych /Joanna Sikorska// Nauczyciel i Szkoła.- 
        1999, nr 2, s. 50-65

121. Opinie uczniów szkoły ponadpodstawowej o przedmiocie i kryteriach oceny szkolnej z wf /Robert Maciej Węgrzynek// Wychowanie
        Fizyczne i Zdrowotne.- 1999, nr 4, dod. s. 68-73

122. Opisowa ocena ucznia klasy pierwszej: (po pierwszym okresie nauczania w szkole) /Bożena Kuczyńska, Hanna Żochowska// Życie Szkoły.- 
        1996, nr 6, s. 329-331

123. Opisowa ocena w świetle wypowiedzi uczniów, rodziców, nauczycieli /Sabina Sawicka-Wilgusiak// Życie Szkoły.- 1997, nr 8, s. 468-471

124. Osłoń przed stopniami!: fragm. książki /Wiga Bednarkowa// Polonistyka.- 2000, nr 5, s. 273-278
        Ocenianie osiągnięć szkolnych ucznia

125. Planowanie z myślą o ocenianiu /Aldona Leszczyńska// Nowa Polszczyzna.- 1998, nr 4, s. 3-6

126. Po słusznej stronie lustra /Klemens Stróżyński// Nowa Szkoła.- 1997, nr 3, s. 18-20
        Ocenianie uczniów

127. Podmiot, ocena, sprawiedliwość /Wiesław Andrukowicz.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Pedagogiki 
        i Psychologii / Uniwersytet Szczeciński.- Nr 1.- (1997), s. 109-114

128. Podzielić się władzą /Władysław Puślecki// Głos Nauczycielski.- 1996, nr 9, s. 1,6
        Ocenianie osiągnięć szkolnych

129. Polonista wobec książki Bolesława Niemierki "Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki" Polonistyczne pożytki z pomiaru: 
        odpowiedź na wątpliwości p. Stanisława Bortnowskiego: polem. /Stanisław Bortnowski / Bolesław Niemierko// Polonistyka.- 2000, nr 5, 
        s. 285-298

130. Pomiar dydaktyczny w edukacji /Ryszard Wroński// Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole.- 1998, nr 3, s. 151-157

131. Pomiar wyników nauczania /Jerzy Krystek// Matematyka.- 2000, nr 4, s. 229-230

132. Poziom samooceny uczniów klas III - a ich wyniki w nauce /Andrzej Łukasik// Edukacja.- 1998, nr 4, s. 47-55

133. Problem obiektywnej oceny w praktyce nauczycieli geografii /Mieczysław Kozłowski// Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej.- Z. 5.- (1997),
        s. 103-114

134. Problemy oceniania szkolnego /Małgorzata Żytko.- Streszcz. w jęz. ang.// Psychologia Wychowawcza.- 2000, nr 2/3, s. 150-156

135. Program kształcenia a ocenianie osiągnięć uczniów /Urszula Jeruszka// Szkoła Zawodowa.- 1999, nr 3, s. 13-20

136. Propozycja metodyczna oceny opisowej postępów dzieci /Anna Mitręga, Elżbieta Moryto-Pecio// Życie Szkoły.- 1998, nr 2, s. 83-92

137. Propozycja oceny opisowej /Katarzyna Witkowska// Życie Szkoły.- 2000, nr 1, s. 47-51

138. Propozycja oceny z wychowania fizycznego /Mirosława Śmiglewska// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 1997, nr 5, s. 227-228

139. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania uczniów na lekcjach chemii /Alicja Talewska// Chemia w Szkole.- 1999, nr 4, s. 223-224, 209

140. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego realizowanego w gimnazjum /Jadwiga Cyganiuk// Wychowanie
        Fizyczne i Zdrowotne.- 2001, nr 1, dod. s. 8-16

141. Propozycja regulaminu ustalania oceny z zachowania /Andrzej Tonicki// Szkoła Zawodowa.- 1995, nr 7, s. 35-37

142. Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne z chemii /Krystyna Matejek// Chemia w Szkole.- 2000, nr 4, s. 172-189

143. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach biologii w liceum - propozycja /Małgorzata Kubiak// Biologia w Szkole.- 2000, nr 1, s. 23-25

144. Przedmiotowy system oceniania z matematyki /Agnieszka Mitak// Matematyka.- 2000, nr 6, s. 360-363

145. Punktowy system oceniania w Szkole Podstawowej w Miejscu Piastowym /Ewa Bloch, Barbara Sznajder// Dyrektor Szkoły.- 2001, nr 1, 
        s. 23-25

146. Rodzice, nie pytajcie o stopnie! /Mirosław Brzana// Życie Szkoły.- 1997, nr 3, s. 138-142

147. Rola oceniania osiągnięć szkolnych w edukacji /Klaus Hasemann; tł. z ang. Renata Nowicka.- Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja.- 1996, nr 4, 
        s. 46-53

148. Rozważania o procesie oceny uczniów /Tomas Rodriguez Fernandez; tł. z hisz. Katarzyna Rajczyk-Bauć// Nowa Szkoła.- 1998, nr 4, s. 42-44

149. Rytmiczność oceniania /Bogusław Śliwerski// Nowa Polszczyzna.- 1999, nr 5, s. 49

150. Samoocena jako sposób wspomagania aktywności ucznia /Michał Bronikowski// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 1998, nr 5, 
        s. 195-198

151. Semantyki "tkliwa dynamika", czyli o kryteriach oceniania /Barbara Melanowicz, Klemens Stróżyński// Warsztaty Polonistyczne.- 1997, 
        nr 1, s. 63-68

152. Skala stopni szkolnych w opinii młodzieży i nauczycieli języka polskiego /Alina Zabrotowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Kultura i Edukacja.-
        1997, nr 3/4, s. 145-150

153. Specyfika Skali Ważonych Ocen /Stanisław Ubermanowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Neodidagmata.- [T.] 23.- (1996/1997), s. 63-81

154. Sprawa ocen i egzaminów w szkołach Nowej Południowej Walii /Marianna Łacek// Nowa Polszczyzna.- 1998, nr 4, s. 37-46

155. Sprawdzian kompetencji zawodowych w szkole zasadniczej specjalnej dla lekko upośledzonych umysłowo w zawodzie "krawiec" 
        /Maria Seredyszyn-Hames// Szkoła Specjalna.- 1999, nr 2, s. 94-99

156. Sprawiedliwa ocena: mit czy rzeczywistość /Wiesław Andrukowicz// Edukacja.- 1995, nr 4, s. 76-80

157. Sprawności i stopnie szkolne jako przemiana systemu oceniania /Cezary Schiff// Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne.- T. 10.- 
        (1995), s. 215-218

158. Standardy osiągnięć szkolnych (przykłady zapisywania) - materiały do dyskusji: edukacja geograficzna: fragm.// Geografia w Szkole.- 1997,
        nr 5, s. 278-285

159. Stosunek emocjonalny uczniów do oceny szkolnej /Elżbieta Jaroni.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Pedagogiki 
        i Psychologii / Uniwersytet Szczeciński.- Nr 21.- (1995), s. 77-84

160. Straszny pomiar dydaktyczny? /Elżbieta Peplińska// Polonistyka.- 1998, nr 10, s. 688-690

161. Swoisty charakter oceniania osiągnięć szkolnych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej /Ewa Żmijewska.- Streszcz. w jęz. ang.// Rocznik 
        Komisji Nauk Pedagogicznych.- T. 52.- (1999), s. 45-55

162. System kompleksowej oceny z geografii w liceum ogólnokształcącym /Józef Adamczyk// Kwartalnik Geograficzny.- 1999, nr 4, s. 45-49

163. System kontroli i oceny a rozwijanie samodzielności uczniów /Andrzej Słomka// Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im.
        K. Pułaskiego.- 1999, nr 1, s. 69-86

164. System oceniania a nie regulamin oceniania /Anna Michalak, Beata Wrońska// Dyrektor Szkoły.- 2001, nr 1, s. 19-22

165. System oceniania - do reformy! /Leszek Pawelski// Nowa Szkoła.- 1999, nr 8, s. 3-6

166. System oceniania - dwukrotnie zmodyfikowany /Ewa Misiejuk// Matematyka.- 2000, nr 3, s. 162-164

167. System oceniania osiągnięć szkolnych uczniów /Elżbieta Czapnik// Szkoła Zawodowa.- 1998, nr 8, s. 33-35

168. Systemy oceniania w pozaszkolnej edukacji dorosłych /Maciej Sobański// Pedagogika Pracy.- [Nr] 37.- (2000), s. 44-48

169. System punktowy na lekcji historii - z doświadczeń nauczyciela liceum społecznego /Izabela Lewandowska// Wiadomości Historyczne.- 
        1997, nr 1, s. 44-46

170. Szkolne ewaluacje /Bogusław Skowronek.- Jak się w szkole rozmawia// Nowa Polszczyzna.- 1998, nr 3, s. 50-51

171. Szkolny i przedmiotowy system oceniania /Alicja Oleska// Szkoła Zawodowa.- 1999, nr 10, s. 20-24
        Seminarium w Łodzi

172. Szkoła wobec oceniania /Przemysław Kluge// Dyrektor Szkoły.- 2000, nr 4, s. 31-33

173. Tabela kryteriów ocen z zakresu historii w gimnazjum /Wit Górczyński// Wiadomości Historyczne.- 2000, nr 1, s. 9-14

174. To nauczyciel codziennie "otrzymuje ocenę" za swoją pracę domową /Bożena Zielińska// Dyrektor Szkoły.- 1996, nr 5, s. 12-13
        Metody nauczania w klasach młodszych

175. Tradycyjny i punktowy sposób oceniania na lekcjach historii /Izabela Lewandowska.- Streszcz w jęz. ang.// Edukacja.- 1998, nr 4, s. 37-46

176. Tradycyjny i punktowy sposób oceniania na lekcjach historii /Izabela Lewandowska// Kwartalnik Edukacyjny.- 1999, nr 3, s. 58-69

177. Trója za gwiazdę? /Anna Kij// Głos Nauczycielski.- 1996, nr 39, s. 1, 6

178. Trudna sztuka oceniania... /Marzenna Nalazek, Iwona Kasprzyk// Edukacja.- 2001, nr 1, dod. s. 10-12

179. W sprawie oceny opisowej... /Dorota Śliwińska// Życie Szkoły.- 1998, nr 4, s. 206-209

180. W trosce o przyjazną szkołę /Żanetta Kaczmarek// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 2, s. 20-21
        Kontrola i ocena ucznia

181. Warsztat pomiarowy współczesnego polonisty /Bolesław Niemierko// Polonistyka.- 1998, nr 4, s. 196-201

182. Wartość psychometryczna "wzorca czynności matematycznych" do oceny zasobu doświadczeń matematycznych uczniów klasy pierwszej
        szkoły specjalnej /Joanna Głodkowska.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Roczniki Pedagogiki Specjalnej.- T. 7.- (1996), s. 257-276

183. Wewnątrzszkolny system oceniania /Henryk Rospond// Kwartalnik Edukacyjny.- 2000, [nr] 2, s. 65-72

184. Wieje grozą /Wiesława Żuchowska// Nowa Polszczyzna.- 1998, nr 4, s. 47-51
        Egzaminy do szkół ponadpodstawowych

185. Witaj przygodo: wokół reformy systemu edukacji /Józef Kołodziejczyk// Głos Nauczycielski.- 1999, nr 46, s. 7
        Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

186. Wpływ oceny nauczyciela na pozycję ucznia w klasie szkolnej : podstawy teoretyczne i wyniki przeprowadzonych badań /Anna 
         Zamkowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego.- Nr 3.- (1997), s. 121-140

187. Wprawki z reformy... oceniania /Małgorzata Taraszkiewicz// Nowa Polszczyzna.- 1998, nr 5, s. 40-45

188. Wspomagać rozwój dziecka przez system oceniania /Izabela Matejak, Beata Nastał, Zofia Nowak// Warsztaty Polonistyczne.- 1998, nr 4, 
        s. 31-40

189. Wybrane problemy kontrolowania wewnątrzszkolnego systemu oceny na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej /Czesław Lewicki// Zeszyty 
        Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Pedagogika i Psychologia.- Z. 5.- (1999), s. 133-146

190. Wybrane przepisy dotyczące szkoły i nauczyciela /Tadeusz Siuda// Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole.- 1999, nr 4, 
        s. 248-250
        Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów

191. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z działu "Ziemia jako część Wszechświata" /Bożena Sarzyńska// Geografia w Szkole.-
        2000, nr 2/3, s. 135-137

192. Wzmacnianie pozytywne a "pomnażanie nauki" /Maria Kwiatkowska-Ratajczak// Polonistyka.- 2000, nr 2, s. 98-102
        Ocena poziomu wiedzy uczniów

193. Z dziećmi trzeba surowo... /Katarzyna Sybilska// Sycyna.- 1996, nr 3, s. 5
        Metody oceniania ucznia

194. Z orzeczeniem /Anna Kij// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 44, s. 12
        Sytuacja dzieci, które nie są w stanie sprostać wymaganiom programowym ze względów zdrowotnych

195. Za co ocena? /Tomasz Frołowicz// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2001, nr 2, s. 35-37

196. Zagadnienie oceniania szkolnego: perspektywa uczniów /Barbara Karolczak-Biernacka.- Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja.- 1996, nr 4, 
        s. 61-75

197. Zagadnienie oceniania szkolnego: z perspektywy nauczycieli /Barbara Karolczak-Biernacka.- Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja.- 1997, nr 2,
        s. 49-65

198. Założenia a rzeczywistość w systemie oceniania dzieci klas początkowych /Ryszard Więckowski// Życie Szkoły.- 1998, nr 5, s. 259-265

199. Zamiast szóstki /Wioletta Długosz// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 10, s. 7
        System oceniania w niepublicznej szkole "Stowarzyszenie Kultury i Edukacji" w Warszawie

200. Zanim uczniowie napiszą sprawdzian... /Grażyna Jańczyk// Nowa Polszczyzna.- 1998, nr 4, s. 7-12

201. Zasady oceniania prac długoterminowych w liceum ogólnokształcącym /Urszula Chróścikowska// Biologia w Szkole.- 2000, nr 1, s. 40-43

202. Zasady oceniania z języka polskiego /Jolanta Kruczek, Monika Skworszczow// Warsztaty Polonistyczne.- 1999, [nr] 4, s. 18-20

203. Znaczenie języka w dydaktyce na przykładzie metod szacowania rezultatów kształcenia /Bazyli Bończak, Michał Kosztołowicz, Zdzisław
        Kosztołowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Lodziensis. Folia Physica.- [Z.] 23.- (2000), s. 117-129
Recenzje:
1. Ocenianie opisowe a rozwój dziecka /Krystyna Rau, Irena Chodoń. Poznań, 1999,- Rec. Danuta Moroz// Nowa Szkoła.- 2000, nr 7, s. 53-54

2. Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem /Scott G. Paris, Linda R. Ayres. Warszawa, 1997,- Rec. Renata Filipowicz// Szkoła 
    Zawodowa.- 1997, nr 10, s. 41

3. Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem /Scott G. Paris, Linda R. Ayres. Warszawa, 1997,- Rec. Joanna Sikorska// Zeszyty 
    Naukowe. Prace Instytutu Pedagogiki i Psychologii / Uniwersytet Szczeciński.- Nr 3.- (1999), s. 171-174

4. Uczymy historii: kl. 4: poradnik /Jerzy Centkowski, Janusz Rulka. Warszawa, 1997,- Rec. Alojzy Zielecki// Wiadomości Historyczne.- 1997, 
    nr 4, s. 226-229

5. Z badań nad ocenianiem profesjonalnym, czyli Jak mierzona jest niewymierna wartość szkolnych wypracowań? /Maria Materska.Warszawa, 
    1994,- Rec. Tadeusz Patrzałek//Warsztaty Polonistyczne.- 1995, nr 4, s. 127-129
Niniejsze zestawienie sporządzono  na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: HANNA MAŁGORZATA WITCZAK