Opieka społeczna wobec skrajnego ubóstwa
Książki:
  1. Błażej Ewa, Bartosz Bogna: O doświadczaniu bezdomności.- Warszawa: "Scholar", 1995.- 87 s.; 21 cm
     Bezdomność - psychologia - Polska - od 1989 r.; Bezdomność - socjologia - Polska - od 1989 r.

 2. Błędowski Piotr: Pomoc społeczna i opieka nad osobami starszymi w RFN [Republice Federalnej Niemiec].- Warszawa: "Interart", 1996.- 189,
     [3] s.: wykr.; 21 cm

 3. Boczoń Jerzy, Toczyski Witold, Zielińska Anna: Natura i kwestia ubóstwa /pod red. Witolda Toczyskiego; [aut.] Jerzy Boczoń,W. Toczyski, 
     Anna Zielińska.- Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych, 1991.- 121 s.: 2 rys., 2 wykr.; 21 cm

 4. Duracz-Walczak Anna: Bezdomni /[współaut. Tamara Uliasz, Joanna Kuleszyńska-Dobrek; Centrum Rozwoju Służb Społecznych], PHARE.-
     Warszawa: CRSS, 1996.- 71 s.: mapy; 24 cm
     Grupy ryzyka, z których rekrutują się podopieczni pomocy społecznej; Bezdomność - socjologia - Polska - od 1989 r.

 5. Frąckiewicz Lucyna: Karta prawa człowieka starego.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985.-182, [2] s.; 21 cm

 6. Frąckiewicz-Wronka Aldona, Kantyka Sławomir: Pracownicy socjalni wobec problemu bezrobocia na przykładzie województwa  
     katowickiego.- Katowice: Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyka, 1995.- 67 s.: 1 mapa, wykr.; 21 cm
   
 7. Galbraith John Kenneth: Istota masowego ubóstwa /[tł. z ang. Wiesława Rączkowska].-Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987.- 101,
     [2] s.; 21 cm
   Oryg. : "The natue of mass poverty" 1979

  8. Garrett Gill: Potrzeby zdrowotne ludzi starszych /tł. [z ang.] Witold S[tanisław] Gumułka.- Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 
      1990.- 161, [3] s.: fot., wykr.; 24 cm
      Oryg. : "Health needs of the elderly" 1983

 9. Gawron Jolanta: Ludzie starzy : 1991-1997: (literatura polska w wyborze) /oprac. Jolanta Gawron, Małgorzata Kłossowska.- Warszawa:
     GBPiZS, 1997.- XII, 91 s.; 21 cm

 10. Geremek Bronisław: Litość i szubienica: dzieje nędzy i miłosierdzia.- Warszawa: "Czytelnik", 1989.- 307, [1] s.: fot., wykr.; 22 cm
     Wielkie Problemy Dziejów Człowieka
      
11. Grabowski Waldemar: Opieka społeczna w Księstwie Łowickim w dobie I [Pierwszej] Rzeczypospolitej do 1793 r. /Mazowiecki Ośrodek 
      Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. Stacja Naukowa w Łowiczu.- Łowicz: MOBN, 1985.- 31 s.; 20 cm
      
12. Halicka Małgorzata, Pędich Wojciech: Działania samopomocowe ludzi starszych: badania panelowe w Białymstoku.- Białystok: Akademia
      Medyczna, 1997.- 102 s.: wykr.; 21 cm
      Wstęp także ang.

13. Hermsen Karl-Werner: Pomoc społeczna /[ tł. z niem. Bogna Brzezińska]; [Stan prawny styczeń 1991].- Gliwice: "Wokół Nas": Federalne 
      Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w Niemczech, [1993].- 29, [2] s.; 21 cm
      Rozwiązania Niemieckie ; z. 2; Oryg. : Sozialhilfe

14. Kowalak Tadeusz: Problemy społeczne Stanów Zjednoczonych /Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Instytut Polityki Społecznej.- 
      Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.-Warszawa: IPiSS, 1996.- 220 s.: wykr. ; 24 cm
      Spis treści także ang;.
     
15. Kropidłowski Zdzisław: Formy opieki nad ubogimi w Gdańsku od XVI do XVIII wieku /Gdańskie Towarzystwo Naukowe.Wydział I Nauk
      Społecznych i Humanistycznych.- Gdańsk: GTN, 1992.- 230 s.: il., faks., 1 mapa, pl.; 23 cm

16. Kulesza Alina, Łopato Jan: Pomoc społeczna 1980-1992: (literatura polska i obca w wyborze) /oprac. Alina Kulesza, Jan Łopato.- Warszawa:
      GBPiZS, 1993.- X, 97 s.; 21 cm
      Przedm. także ang.

17. Kwestie społeczne w doświadczeniu lokalnym /pod red. Jana Daneckiego; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej.- 
      Warszawa: "Elipsa", 1997.- 231, [1] s.; 24 cm

18. Lisowski Adam: Instytucjonalne formy opieki nad ludźmi starymi i niepełnosprawnymi w wybranych krajach wysoko rozwiniętych /oprac. 
      Adam Lisowski.- Warszawa: CINTE. OIC, 1989.- II, 24 s.; 29 cm

19. Łopato Jan: Pomoc społeczna wobec potrzeb starych na wsi /Uniwersytet Warszawski. Resortowy Program Badawczy RP III-34.- 
      Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych, 1991.- 272 s.: 1 rys.; 21 cm

20. Malich Mirosława: Pomoc bezrobotnym Bierunia Starego w latach 1929-1934.- Bieruń: Społeczny Komitet Obchodów 600 [Sześćset]-lecia 
      Bierunia, 1993.- 38 s.; 21 cm

21. Nagórska Izabela: Ulica Barska : ze wspomnień bibliotekarki opiekunki społecznej w Warszawie w czasie II wojny światowej.- Łódź: nakł. 
      autora, 1993.- 14, [1] s.; 21 cm

22. Nędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX : materiały sesji zorganizowanej przez IHKM PAN, 20-22 maja 1991 r. 
      w Warszawie /pod red. Janusza Sztetyłły; Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk Warszawa: IHKM. PAN, 1992, 1991].-
      269 s.: fot., 1 wykr.; 24 cm

23. Nowoczesny model pomocy społecznej: (badania własne): praca zbiorowa /pod kier. Lucyny Frąckiewicz.-Katowice:  Akademia 
      Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993.- 124 s.: wykr.; 24 cm
   
24. Ogonowska Inga: Bezdomność w krajach Wspólnoty Europejskiej w latach 1991-1992 /[przygot. Inga Ogonowska]; Instytut Gospodarki 
      Mieszkaniowej.- Warszawa: IGM, 1994.- 26 s.; 21 cm
       Na podst. : The second report of the European obserwatory on homelessness / Mary Daly

25. Ogonowska Inga: Mieszkanie z opieką dla osób starszych : zarys problemu w wybranych krajach Unii Europejskiej /oprac. Inga 
      Ogonowska]; Instytut Gospodarki Mieszkaniowej.- Warszawa: IGM, 1997.- 45, [7] s.; 21 cm

26. Opieka i wychowanie w okresie transformacji systemowej /pod red. Danuty Krystyny Marzec; Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
      w Częstochowie.- Częstochowa: Wydaw. WSP, 1996.- 421, [1] s.: wykr.; 24 cm
      Materiały z konferencji, Częstochowa 1993

27. Organizowanie pomocy i samopomocy społecznej /[Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej].-Warszawa: FRDL, [1991].- 64 s.; 20 cm
     Tekst częśc. tł. z ang.

28. Pędich Wojciech: Ludzie starzy /[współaut. Joanna Kuleszyńska-Dobrek, Tamara Uliasz; Centrum Rozwoju Służb Społecznych], PHARE.-
      Warszawa: CRSS, 1996.- 67 s.: wykr.; 24 cm
      Grupy ryzyka, z których rekrutują się podopieczni pomocy społecznej

29. Piasny Janusz, Woś Jerzy: System zaopatrzenia socjalnego ludności w Republice Federalnej Niemiec /Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.- 
      Poznań: AE, 1992.- 79 s.: wykr.; 24 cm
      Tyt. okł. : System zabezpieczenia ...

30. Polityka społeczna, rodzina, bezrobocie : praca zbiorowa /pod red. Tadeusza Borkowskiego, Aleksandra Marcinkowskiego, Anny Oherow-
      Urbaniec; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Zarządzania.- Kraków: "Księgarnia Akademicka", 1997.- 216 s.: wykr.; 24 cm
      Zawiera ref. z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków 13-16 października 1993 r. - Tekst częśc. tł. z różnych jęz.

31. Polska bieda: kryteria, ocena, przeciwdziałanie /pod red. Stanisławy Golinowskiej; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.- Warszawa: IPiSS, 
      1996.- 425 s.: mapa, wykr.; 24 cm

32. Pomoc społeczna na szczeblu lokalnym: konferencja w Piwnicznej 16-17 listopada 1992 /Fundacja Zabezpieczenia Społecznego, Fundacja
      "Polska Praca", Fundacja im. Friedricha Eberta, Frakcja Społeczno-Liberalna Unii Demokratycznej.- Warszawa: FZS [etc.], 1993.- 79 s.; 24 cm

33. Pomoc społeczna w Polsce /[pod red. Joanny Staręgi-Piasek]; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.- Cz. 1: Wyd. 2 popr. i uzup.-
      Warszawa: CMKP, 1988.- 116 s.; 23 cm

34. Praca socjalna służbą człowiekowi : materiały z konferencji naukowej 7 listopada 1997 /red. Ludwik Malinowski i Małgorzata Orłowska; 
      Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Katedra Nauk Społecznych.- Warszawa: "Żak", 1998.- 112, [1] s.; 21 cm

35. Prawa człowieka w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej /zespół red. Maria Nowicka (kier. zespołu) [et al.]. - Warszawa:
      HFPC: "Exit", 1996.- 128, [2] s.; 24 cm

36. Problemy pracy i zabezpieczenia społecznego ludzi starszych: praca zbiorowa /pod red. Lucyny Frąckiewicz Katowice: UŚ, 1982.- 170, [2] s.: tab. err.; 24 cm
      Materiały z konferencji nauk zorg. przez Komitet Problemów Pracy i polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Zakład Polityki Społecznej i Gospodarczej 
      UŚ, odbytej w końcu 1980 r. w Kozubniku

37. Radwan- Pragłowski Janusz, Frysztacki Krzysztof: Społeczne dzieje pomocy człowiekowi - od filantropii greckiej do pracy socjalnej.- 
      Warszawa: "Interart", 1996.- 293, [2] s.; 21 cm

38. Radwańska Anna: Ubóstwo 1990-1995: (literatura polska i obca w wyborze).- Warszawa: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia 
      Społecznego, 1995.- XI, [1], 59 s.; 21 cm

39. Radziewicz- Winnicki Andrzej: Emeryci i renciści wobec sytuacji społecznego ubóstwa: (w świetle ocen badanych zamieszkałych na terenie
      Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w województwie katowickim).- Katowice: "Śląsk", 1997.- 151, [1] s.: 3 mapy, wykr.; 21 cm

40. Robertis Cristina de: Metodyka działania w pracy socjalnej /przy współpr. Bernadette Blanc, Françoise Lesimple, Henri Pascal; tł. [z fr.] 
      Grażyna Karbowska.- Warszawa: "Interart", 1996.- 300, [3] s.; 21 cm
      Oryg. : "Méthodologie de l'intervention en travail social" 1981

41. Społeczne kwestie starości /wybór i oprac. Barbara Rysz-Kowalczyk; [Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej].-Warszawa: 
      Ośrodek Badań Społecznych, 1991.- 149 s.; 21 cm

42. Surowik Czesław: Infrastruktura pomocy społecznej: stan, potrzeby i perspektywy rozwoju /Komitet Przestrzennego Zagospodarowania
      Kraju PAN[Polskiej Akademii Nauk].- Warszawa: KPZK PAN, [1977].- 19 s.: 1 tab.; 21 cm

43. Szczerba Krystyna: Minimum socjalne w krajach EWG [Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej].- Warszawa: Centrum Informacji Naukowej,
      Technicznej i Ekonomicznej. Ośrodek Informacji Centralnej, 1989.- 21 s.; 29 cm

44. Szulc Adam: Sfera ubóstwa w Polsce w latach 1990 i 1991 /Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego
      i Polskiej Akademii Nauk.- Warszawa: GUS. ZBSE, 1993.- 44 s.; 30 cm

45. Szumlicz Janina: Instytucjonalne formy pomocy społecznej.- Warszawa: IPiSS, 1989.- 65 s.; 20 cm

46. Tarkowska Elżbieta: Życie codzienne w domach pomocy społecznej /przy współpr. Katarzyny Czayki-Chełmińskiej, Wiesława Krantza, 
      Jolanty Lisek-Michalskiej; [Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych].- Warszawa: Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 
      [Polskiej Akademii Nauk]: Państ. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 1994.- 142, [1] s.; 21 cm

47. Tarkowski Zbigniew: Zarządzanie i kierowanie domem pomocy społecznej: teoria, badania, praktyka, ćwiczenia.- Lublin: "Orator", 1998.- 
      274 s.; 24 cm

48. Tryfan Barbara: Wiejska starość w Europie.-Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 1993.- 145 s.; 24 cm

49. Ubodzy i bezdomni /red. nauk. Piotr Dobrowolski; współred. nauk. Irena Mądry.- Katowice: Wydaw. UŚ, 1998.- 119, [1] s.: wykr.; 24 cm

50. Vives Juan Luis: O wspomaganiu ubogich albo O niedostatku ludzkim /z łac. przeł. i komentarzem opatrzył Rajmund Węsierski.-Kraków 
      Rzeszów: "Caritas", 1993.- 98, [1] s.: 1 portr.; 21 cm
    Oryg. : "De subventione pauperum, sive de humanis necessitatibus". - Przekł. dokonano na podstawie zbioru : Opera omnia / Joannis Ludovici Vivis Valentini
      Działalność charytatywna - metody - 16 w.; Opieka społeczna - projekty - 16 w.; Ubóstwo - zapobieganie i zwalczanie - projekty - 16 w.

51. W kręgu ubóstwa: próba analizy psychospołecznych aspektów zjawiska /pod red. Kazimiery Wódz.- Katowice: "Śląsk", 1993.- 83 s.; 21 cm

52. W stronę człowieka umierającego: o ruchu hospicjów w Polsce: praca zbiorowa /pod red. nauk. Jerzego Drążkiewicza.- Warszawa: 
       Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii, 1989.- 403 s.; 21 cm

53. Warzywoda- Kruszyńska Wielisława, Grotowska- Leder Jolanta: Wielkomiejska bieda w okresie transformacji: (zasiłkobiorcy pomocy 
      społecznej).- Łódź: Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego: "Omega-Praksis", 1996.- 217 s.: err.; 20 cm

54. Woźniak Zbigniew: Najstarsi z poznańskich seniorów : jesień życia w perspektywie gerontologicznej.- Poznań: Wydaw. Miejskie: Wydział 
      Zdrowia i Spraw Społecznych. Urząd Miasta Poznania, 1997.- 139, [1] s.: wykr.; 24 cm

55. Wódz Kazimiera: Praca socjalna w środowisku zamieszkania.- Warszawa: Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1991.- 159, [1] s.; 21 cm

56. Wódz Kazimiera: Praca socjalna w środowisku zamieszkania.- Warszawa: "Interart", 1996.- 176, [3] s.; 21 cm

57. Wódz Kazimiera: Służby społeczne w Polsce: geneza, kierunki rozwoju, metody pracy.- Katowice: UŚ, 1982.-  99 s.: 1 rys.; 21 cm
Artykuły w czasopismach:
    1. Arka /Maciej Siembieda// Odra.- 1997 nr 7/8 s. 24-27
        Schronisko bł. Brata Alberta we Wrocławiu

    2. Balanga 70 /Jerzy Waldorff.- Z posępnego notatnika// Polityka.- 1997 nr 28 s. 52-54
        70-lecie istnienia Domu Aktora w Skolimowie

    3. Bezdomne z dziada pradziada: korespondencja z Cartageny /Katarzyna Bijas// Polityka.- 1996 nr 31 s. 32-33
        Projekt "Oskar" pomocy bezdomnym dzieciom w Kolumbii

    4. Bezdomni ciągną do stolicy /Leszek Mizieliński; rozm. przepr. Bronisław Tumiłowicz// Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 15 dod. s. I
        Pomoc społeczna w Warszawie

    5. Bezdomni znaczy degeneraci ? /Katarzyna Zawiślak// Przegląd Tygodniowy.- 1996 nr 30 s. 8
        Bezdomność jako zjawisko społeczne

    6. Bezdomność: społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zjawiska na przykładzie Poznania /Andrzej Przymeński.- Streszcz. w jęz. ang.//
        Zeszyty Naukowe, Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.- Z. 249.- (1997) s. 111-125

    7. Bezdomność /Janusz Marciniak// Znak.-1996 nr 4 s. 109-112
 
    8. Bezdomność i zakorzenienie /Irena Sławińska; rozm. przepr. Michał Luboradzki// Sycyna.-1998 nr 22 s. 3-4

    9. Bezdomność - społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zjawiska na przykładzie Poznania /Andrzej Przymeński// Praca Socjalna.- 1997 nr 3
        s. 55-76

  10. Bezdomność w Polsce: próba definicji zjawiska /Andrzej Przymeński.-Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe, Seria 1 / Akadamia 
        Ekonomiczna w Poznaniu.- Z. 257.- (1998) s. 120-132

  11. Bezdomność w Polsce - zjawisko słabo rozpoznane /Krystyna Grabowska// Kontrola Państwowa.- 1997 nr 6 s. 98-103

  12. Bezdomność - wyzwanie dla Kościoła i państwa /Tadeusz Kamiński.-Streszcz. w jęz. niem.// Saeculum Christianum.- 1997 nr 2 s. 183-193

  13. Bezinteresowność w cenie: wolontariat /Filip Gawryś// Rzeczpospolita.- 1997 nr 216 s. 8

  14. Beznadziejnie bezdomni /Iwona Konarska// Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 48 s. 6-7
        Schroniska dla bezdomnych

   15. Bieda i nadzieja /Agnieszka Suchowierska// Przegląd Tygodniowy.- 1996 nr 23 dod. s. II
        Polski Komitet Pomocy Społecznej

  16. Biedni, brudni, bezbronni /Vanessa Nachabe// Tygodnik Solidarność.- 1997 nr 49 s. 14
        Działalność Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej dla bezdomnych

  17. Biedy wciąż przybywa /Ewa Kuruliszwili; rozm. przepr. Justyna Hofman-Wiśniewska// Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 3 dod. s. I
        Polski Komitet Pomocy Społecznej

  18. Bogaci nie zauważają biednych /Leszek Konarski// Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 13 dod. s. II-III
        Działalność Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

  19. Bydgoskie schronisko dla bezdomnych /Aldona Chrapkowska-Zielińska, Maria Chojecka// Kronika Bydgoska.-[T.] 14 .- (1992) s. 199-206

  20. Charakterystyka polskiego systemu pomocy społecznej /Józefa Eliza Głowacka// Praca i  Zabezpieczenie Społeczne.- 1998 nr 6 s. 15-21

  21. Chcą mieszkań, nie noclegowni /Vanessa Nachabe// Tygodnik Solidarność.- 1998 nr 20 s. 18
        Bezdomni na Dworcu Centralnym

  22. Choć grosik dla biedaka /Jolanta Gadek// Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 11 dod. s. II-III
        Działalność ostrołęckiego oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

  23. Czy komisje rewizyjne rad gmin mają prawo do przeprowadzania kontroli w ośrodkach pomocy społecznej ? /Małgorzata Puszczewicz// 
        Finanse Komunalne.- 1995 nr 4 s. 45-46

  24. Czy państwowy znaczy gorszy ?: głos polemiczny w obronie państwowych domów stałego pobytu dla ludzi starszych /Anna Bożena 
        Zaniewska// Praca Socjalna.- 1997 nr 2 s. 73-78
        Polemika z : Staruszka z laską na tarasie /Renata Gluza// Gazeta Wyborcza. - 1995 nr 76

  25. Dla najuboższych zabrakło pieniędzy /Stanisław Nowak; rozm. przepr. Bronisław Tumiłowicz// Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 15 dod. s. III
        Polski Komitet Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

  26. Doczekać wiosny /Marek Brodowski// Przegląd Tygodniowy.- 1996 nr 50 dod. s. IV
        Jadłodajnie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w woj. wałbrzyskim

  27. Dom dla bezdomnych /Maria Jentys// Sycyna.- 1997 nr 24 s. 1,6-7
        Ośrodek Markotu przy ul. Marywilskiej

  28. Dom na starość /Katarzyna Sieklucka// Prawo i Życie.- 1998 nr 9 s. 24-26
        Prywatne domy opieki

  29. Dom poza domem /Katarzyna Sułek// Polityka.- 1996 nr 36 s. 8
        Domy opieki dla ludzi starych

  30. Dom samotnej matki /Maria Jentys// Sycyna.- 1998 nr 3 s. 13-14
        Ośrodek "Bajka" w Warszawie

  31. Dom spokojnej starości /Maria Jentys// Sycyna.- 1996 nr 1 s. 14-15
        Zakład Specjalny dla Nieuleczalnie Chorych w Warszawie prowadzony przez siostry felicjanki

  32. Domy pomocy społecznej - sytuacja i warunki życia mieszkańców /Danuta M. Piekut-Brodzka// Praca i Zabezpieczenie Społeczne.- 1996 
        nr 8/9 s. 23-29

  33. Duch Brata Alberta /Mariusz Urbanek// Polityka.- 1996 nr 13 s. 24-25
        Schronisko Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach

  34. Dylematy polityki społecznej i pomocy społecznej w Wielkiej Brytanii /Jerzy Krzyszkowski// Polityka Społeczna.- 1997 nr 1 s. 14-19

  35. Działalność Schroniska dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Lublinie /Renata Bartosiewicz// Roczniki Nauk Społecznych.- 1997 z. 2 
        s. 193-197

  36. Folwark bezdomnych /Iwona Konarska// Przegląd Tygodniowy.- 1998 nr 30 s. 6-7
        Protest bezdomnych na Dworcu Centralnym w Warszawie

  37. Formy integracji placówki pomocy społecznej ze społecznością lokalną: na przykładzie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej
        w Obrytem  /Sławomir Pierzynowski// Praca Socjalna.- 1997 nr 3 s. 21-46

  38. Fundacja Plus /Jan Wszołek// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997 nr 10 s. 12-13
        Fundacja na rzecz dzieci ze środowisk zagrożonych

  39. Fundacja SOS /Joanna Nowak// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997 nr 10 s. 13-15

  40. Gmina bezdomnych /Marek Chądzyński// Rzeczpospolita.-1996 nr 172 s. 3
        Centrum Wychodzenia z Bezdomności Markot III w warszawskiej gminie Białołęka

  41. Grupy ryzyka, z których rekrutują się podopieczni pomocy społecznej /Tadeusz Fudała// Praca Socjalna.- 1997 nr 2 s. 79-89
        Seria publikacji wydana przez Centrum Rozwoju Służb Społecznych

  42. Jak im pomóc ? /Witold Salański// Głos Nauczycielski.- 1998 nr 17 s. 7
         Międzynarodowe Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy w Warszawie

  43. Jak modernizować polski system pomocy społecznej ? /Andrzej Kobyłecki.- Streszcz. w jęz. niem. ang.// Rocznik Andragogiczny.- 
        1995/1996 s. 218-220
    Opieka nad ludźmi starymi

  44. Jak modernizować polski system pomocy społecznej ? /Andrzej Kobyłecki.- Streszcz. w jęz. niem. ang.// Edukacja Dorosłych (Toruń).- 
        1995 nr 2 s. 71-74

  45. Jedenaście pięter do obiadu /Janusz Niczyporowicz// Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 7 dod. s. II
        Działalność Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białymstoku

  46. Kierunki rozwoju i formy opieki społecznej w województwie śląskim w latach 1922-1939 /Stanisław Adamek.- Streszcz. w jęz. ros. ang.// 
        Prace Pedagogiczne.- [T.] 26.- (1995) s. 34-52

  47. Kloszardzi są gdzie indziej: polska "Gazeta Bezdomnych" /Anna Mateja// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 26 dod. s. II

  48. Kofoeds Skole: pomoc ku samopomocy /Jarosław Utrat-Milecki// Opieka Wychowanie Terapia.- 1997 nr 4 s. 35-41
        Ośrodek pomocy socjalnej w Kopenhadze

  49. Kotańskiemu: Nie! /Halina Wrona// Przegląd Tygodniowy.- 1996 nr 13 s. 9
        Ośrodek dla bezdomnych w gminie Inowłódz

  50. Koza dla biedaka /Magda Omilianowicz// Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 1 dod. s. IV
        Polski Komitet Pomocy Społecznej w Słupsku

  51. Krok po kroku /Barbara Stańska; rozm. przepr. Ewa Porada// Polis.- 1998 nr 1 s.108-109
        Państwowy Dom Pomocy Społecznej w Miszewie Murowanym

  52. Kto zarabia na biedzie ? /Marek Sznajder// Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 9 dod. s. II
        Polski Komitet Pomocy Społecznej w Legnicy

  53. Lokatorzy Czarnej Dziury /Sławomir Mizerski// Polityka.- 1998 nr 51 s. 32,34
        Losy bezdomnych

  54. Ludzie bezdomni /Andrzej Kulik, Jacek Szczęsny// Wprost.- 1998 nr 49 s. 36-39

  55. Ludzie bezdomni /Natasza Socha// Wprost.- 1997 nr 45 s. 56-58
        Ośrodki pomocy bezdomnym

  56. Ludzie bezdomni '97 /Bogusław Paleczny; rozm. przepr. Anna Poppek// Tygodnik Solidarność.- 1997 nr 24 s. 10-11

  57. Ludzie trzeciego wieku w schroniskach św. Brata Alberta /Jan Śledzianowski// Praca Socjalna.- 1995 nr 4 s. 59-84

  58. Miejsce dla biedaka /Edward Jarota; rozm. przpepr. Justyna Hofman-Wiśniewska// Przegląd Tygodniowy.-1997 nr 9 dod. s. I
        Pomoc i opieka społeczna w Łomży
 
  59. Miejsce samopomocy w polityce społecznej wobec człowieka starego /Beata Wojszel// Praca Socjalna.- 1997 nr 2 s. 3-10

  60. Może i chciała dobrze /Monika Piątkowska, Cezary Łazarewicz// Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 211 s. 16-17
        Ośrodek Słoneczny w Świdrze pod Warszawą udzielający pomocy bezdomnym

  61. Mój jest ten kawałek podłogi /Sławomir Mizerski// Polityka.- 1998 nr 29 s. 24-25
        Bezdomni z Dworca Centralnego w Warszawie

  62. Na dworcu jest inny świat /Katarzyna Skórko// Wiadomości Kulturalne.- 1996 nr 2 s. 12
        Bezdomni w Warszawie

  63. Na peryferiach cywilizacji /Aleksander Małachowski; rozm. przepr. Justyna Hofman-Wiśniewska//  Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 1
        dod. s. I
        Pomoc społeczna w okresie transformacji ustrojowej

  64. Naganne zachowanie świadczeniobiorcy jako przesłanka ograniczenia ochrony w prawie pomocy społecznej /Herbert Szurgacz//
        Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo.- Nr 238.- (1994) s. 149-158

  65. Najtrudniejsza z ról: reportaż z Domu Aktora Weterana Scen Polskich w Skolimowie /Agnieszka T. Kubik// Więź.- 1997 nr 10 s. 49-62

  66. Najważniejsza jest wrażliwość /Barbara Szatur-Jaworska; rozm. przepr. Justyna Hofman-Wiśniewska// Przegląd Tygodniowy.- 1996 nr 21
        dod. s. II
        Pomoc społeczna w Polsce

  67. Nakarmić głodnego...: współczesne ruchy i wspólnoty świeckie: "Simon Community" /Grażyna Groth// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 42
        s. 10

  68. Nie liczymy na cud /Grażyna Mikłaszewicz// Przegląd Tygodniowy.- 1996 nr 27 dod. II
        Działalność Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w woj. suwalskim

  69. O deficycie wolności i jego skutkach dla osób przebywających w domach pomocy społecznej /Jerzy Gierlacki// Praca Socjalna.- 1997 nr 2 
        s. 45-72

  70. O miejscu i roli pomocy społecznej /Janusz Gałęziak// Polityka Społeczna.- 1997 nr 1 s. 5-7

  71. "Ochrona dzieci zagrożonych przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną i wynikającą z ubóstwa" - seminarium francusko-polskie 
        zorganizowane z inicjatywy Ambasady Francji, pod wysokim patronatem Polskiego Komitetu UNICEF: Instytut Francuski w Warszawie 
        24-27 czerwca 1997 r. /Stanisław Orłowski// Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego.- 1997 nr 2 s. 159-167

  72. Od działacza społecznego do profesjonalisty - przyczynek do historii zawodu pracownika socjalnego /Krzysztofa Dąbrowska, Monika 
        Tajak// Praca Socjalna.- 1996 nr 2 s. 3-18

  73. Od zmierzchu do świtu // Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 3 dod. s. II
    Noclegownia Centrum Pomocy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie

  74. Odwracanie piramidy /Wojciech Klewiec// Rzeczpospolita.- 1996 nr 35 s. 15
        Opieka nad ludźmi starymi w Holandii

  75. Ofiara losu /Anna Matałowska// Polityka.- 1997 nr 9 s. 70-71
        Rodzina bezdomna

  76. Opieka nad ludźmi starymi w województwie śląskim (1922-1939) /Beata Pituła.- Streszcz. w jęz. ros. ang.// Prace Pedagogiczne.- [T.] 26.-
        (1995) s. 75-83

  77. Opieka państwowa w Królestwie Polskim do 1870 roku w świetle przepisów prawnych /Marzena Pękowska// Kieleckie Studia 
        Pedagogiczne i Psychologiczne.-T. 9.- (1994) s. 79-88

  78. Opieka społeczna prawosławnych w Słucku XVII w. /Rafał Degiel.- Streszcz. w jęz. niem.// Odrodzenie i Reformacja w Polsce.- T. 42.- 
        (1998) s. 145-152

  79. Organizacja i funkcjonowanie pomocy społecznej na rzecz bezrobotnych w woj. białostockim /Elżbieta Sulima// Rynek Pracy.- 1997 nr 8 
        s. 31-40

  80. Ostatni sen na mrozie /Joanna Kosmalska// Przegląd Tygodniowy.- 1998 nr 48 s. 7
        Bezdomni

  81. Ostra dieta: opieka społeczna w USA: korespondencja z Kalifornii /Ludwik Bednarz// Polityka.-1997 nr 21 s. 48,50

  82. Paradoksy dobrobytu /Stanisław Jan Rostworowski// Problemy Alkoholizmu.- 1997 nr 8/9 s. 18-19
        Pomoc socjalna w Danii

  83. Pasaż centralny /Rafał Geremek.- Na własne oczy// Polityka.- 1996 nr 6 s. 90-93
        Rep. z Dworca Centralnego w Warszawie

  84. Pilotażowe Centrum Komunalne Pomocy Społecznej: międzynarodowa konferencja w Lublanie /Wojciech Wiszniewski// Polityka
        Społeczna.- 1997 nr 3 s. 34-35

  85. Po prostu Jacek /Dariusz Kwiecień// Więź.- 1997 nr 7 s. 43-59
        Ośrodek dla bezdomnych pastora Jacka Pikuły w Katowicach

  86. Polska bezdomna /Iwona Konarska// Przegląd Tygodniowy.- 1996 nr 31 s. 1, 13
        Ośrodki prowadzone przez Centrum Wychodzenia z Bezdomności "Markot"

  87. Pomoc bezdomnym /Aldona Chrapkowska-Zielińska// Opieka Wychowanie Terapia.- 1996 nr 3 s. 37-40

  88. Pomoc do samopomocy w Kofoeds Skole /Ewa Dobrzycka// Problemy Opiekuńczo-Wychowcze.- 1996 nr 10 s. 39-40, III okł.
        Ośrodek pomocy socjalnej w Kopenhadze

  89. Pomoc społeczna /Jolanta Kwaśna// Zeszyty Naukowe, Nauki Społeczne / Politechnika Opolska.- Z. 4.- (1996) s. 81-86

  90. Pomoc społeczna /Krystyna Grabowska// Kontrola Państwowa.- 1996 nr 6 s. 76-82

  91. Pomoc społeczna na rzecz bezrobotnych w Białostockiem /Elżbieta Sulima// Polityka Społeczna.- 1997 nr 7 s. 9-12

  92. Pomoc społeczna - potrzeby, możliwości, ograniczenia /Anna Niewiadomska.- Streszcz. w jęz. ang.// Nauki Humanistyczne.- Nr 3.- (1997)
        s. 125-142

  93. Pomoc społeczna w Polsce wobec problemu ubóstwa /Danuta Zalewska.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Wratislaviensis, 
        Socjologia.-  Nr 20.- (1996) s. 124-139

  94. Pomoc społeczna w procesie transformacji systemu społeczno-gospodarczego /Józefa Eliza Głowacka// Praca i Zabezpieczenie Społeczne.-
        1995 nr 11 s. 1-11

  95. Pomoc społeczna według "S" // Tygodnik Solidarność.- 1996 nr 19 s. 18

  96. Pomocna dłoń /Bogumiła Kołodziejska// Rynek Pracy.- 1997 nr 7 s. 42-57
        Pomoc społeczna w woj. płockim

  97. Pomóc najbiedniejszym /Zbigniew Kruszyński; rozm. przepr. Alicja Dołowska// Tygodnik Solidarność.- 1996 nr 44 s. 19

  98. Pomysł prosty jak agrafka: Bank Żywności SOS /Sławomir Mizerski// Polityka.- 1996 nr 36 s. 24-25

  99. Poszukiwania "złotej rączki" /Marianna Kawiecka; rozm. przepr. Magda Omilianowicz// Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 13 dod. s. I
        Pomoc społeczna w woj. słupskim

100. Potrzeba misji w domach pomocy społecznej /Andrzej Kobyłecki.- Streszcz. w jęz. niem. ang.// Edukacja Dorosłych (Toruń).- 1998 nr 1
        s. 79-86

101. Potrzeby rozwoju placówek opieki całkowitej w Polsce w latach 1945-1989 /Marian Ochmański// Lubelski Rocznik Pedagogiczny.- T. 16.-
        (1994) s. 279-289

102. Pozarządowe instytucje pomocy społecznej w regionie południowo-wschodnim /Renata Wielgos-Struck// Polityka Społeczna.- 1996 nr 7
        s. 5-8

103. Praca socjalna i opieka zdrowotna w Finlandii przedmiotem spotkania młodzieży z różnych krajów /Mariola Czaińska// Wychowanie na 
        co Dzień.- 1995 nr 10/11 s. 33

104. Praca socjalna jako inicjator działań na rzecz środowiska lokalnego /Piotr Sałustowicz// Praca Socjalna.- 1996 nr 3 s. 67-82

105. Praca socjalna jako terapia humanistyczna z "chorym społeczeństwem": (zarys problematyki) /Andrzej Olubiński// Wychowanie na co 
        Dzień.- 1996 nr 1/2 s. 3-5

106. Pomoc bezdomnym /Aldona Chrapkowska-Zielińska// Opieka Wychowanie Terapia.- 1996 nr 3 s. 37-40

107. Pracujemy w trójnasób /Bożena Paganowa; rozm. przepr. Bogdan J. Krawczyk// Praca Socjalna.-1996 nr 2 s. 119-122
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach, woj. suwalskie

108. Problemy ochrony społecznej w Europie Środkowej i Wschodniej // Polityka Społeczna.- 1995 nr 10 s. 6-8

109. Prosto z mrozu /Barbara Pietkiewicz// Polityka.- 1997 nr 2 s. 32-33
        Mieszkańcy Centrum Wychodzenia z Bezdomności

110. Przeciw bezdomnym /Jacek Szpakowski// Tygodnik Solidarność.- 1997 nr 7 s. 18
        Sytuacja bezdomnych w Polsce

111. Przed mrozem i samotnością /Anna Mateja// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 7 s. 5
        Albertyńskie schronisko dla bezdomnych w Krakowie

112. Przetrwać do rana /Joanna Kosmalska// Przedląd Tygodniowy.- 1998 nr 49 s. 4
        Noclegownia dla bezdomnych w Warszawie

113. Przyjazny dom - nieprzyjazny świat /Maria Jentys// Sycyna.- 1998 nr 18 s. 1,6-7
        Dom Samotnej Matki w Gdańsku-Matemblewie

114. Przystanek bezdomnych ptaków /Marek Brodowski// Przegląd Tygodniowy.- 1996 nr 25 s. 9
        Schronisko dla bezdomnych prowadzone przez nyskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta

115. Przytulą, ale nie nauczą kochać /Tomasz Mering// Nowe Życie Gospodarcze.- 1998 nr 15 s. 46-47
        Działalność publicznych ośrodków pomocy społecznej

116. Przytulisko - schronisko domem bezdomnych /Jan Brzozowski// Praca Socjalna.- 1997 nr 3 s. 77-86
        Schronisko dla Bezdomnych w Bydgoszczy

117. Publikacje lat dziewięćdziesiątych a temat bezdomności w Polsce /Anna Duracz-Walczak// Praca Socjalna.- 1997 nr 1 s. 83-98

118. Pukamy do wszystkich drzwi /Marek Sznajder// Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 19 dod. s. II
        Działalność jeleniogórskiego oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

119. Refleksje na temat holenderskiego systemu pomocy społecznej /Joanna Lewandowska-Mizak// Praca Socjalna.- 1996 nr 2 s. 43-68

120. Resocjalizacja bezdomnych przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta /Jan Śledzianowski// Kieleckie Studia Pedagogiczne 
        i Psychologiczne.- T. 11.- (1996) s. 105-122

121. Rodziny emerytów i rencistów na Górnym Śląsku w sytuacji społecznego ubóstwa /Andrzej Radziewicz-Winnicki.- Streszcz. w jęz. ang.// 
        Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny.-1996 z. 3 s. 143-163

122. Samotne matki a opieka społeczna /Ellen L. Bassuk, Angela Browne, John C. Buckner; tł. z ang. Beata Pankau// Świat Nauki.- 1996 nr 12
        s. 64-69
        Sytuacja społeczna rodzin amerykańskich

123. Siła strachu /Wojciech Markiewicz// Polityka.- 1998 nr 31 s. 25-26
        Protest bezdomnych na Dworcu Centralnym w Warszawie

124. Smutek starości /Iwona Galińska// Tygodnik Solidarność.- 1998 nr 48 s. 18
        Domy seniora

125. Społeczno-ekonomiczne wyznaczniki polskiej starości /Elżbieta Trafiałek// Praca Socjalna.- 1995 nr 4 s. 45-58

126. Starsza generacja w Szwecji na tle innych krajów /Małgorzata Dziubińska-Michalewicz// Polityka Społeczna.- 1996 nr 1 s. 21-25

127. Starzykowie /Henryka Wolna-Van Das// Śląsk.- 1998 nr 5 s. 32-34
        Opieka nad ludźmi starszymi na Śląsku

128. Szkoła Kofoeda w obliczu nowego ubóstwa /Stanisław Jan Rostworowski// Problemy Alkoholizmu.- 1997 nr 10/12 s. 34-35
        Ośrodek pomocy socjalnej w Danii

129. Śmierć na mrozie /Mirosław Prandota, Maciej Siembieda, Krzysztof Duliński// Prawo i Życie.- 1997 nr 3 s. 10-11
        Noclegownie i schroniska dla bezdomnych

130. Środowiskowy dom samopomocy a społeczność lokalna /Andrzej Juros// Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej.- 1996 nr 2 
        s. 51-59

131. Świadczenia społeczne - potrzeby i możliwości w woj. tarnowskim /Anna Frysztak// Wiadomości  Statystyczne.- 1997 nr 3 s. 62-75

132. Tej pracy starczy dla wszystkich /Krystian Krawczyk// Przegląd Tygodniowy.- 1996 nr 43 dod. s. II
        Działalność Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bytomiu

133. Trudno tam przeżyć /Vanessa Nachabe// Tygodnik Solidarność.- 1998 nr 48 s. 6
        Schroniska i noclegownie dla bezdomnych

134. Trzeba przestrzegać standardów: domy pomocy społecznej /Jolanta Kroner// Rzeczpospolita.- 1997 nr 123 s. 18

135. Ubóstwo wspólnym obszarem zainteresowań polityki społecznej i pedagogiki społecznej /Anna Zawada// Chowanna.-1995 t. 2 s. 25-31

136. Umieralnia na piętrze: prywatne domy opieki /Anna Marszałek, Sławomir Wikariak// Rzeczpospolita.- 1998 nr 62 s. 3

137. Uniwersytet miłości /Iwona Konarska// Przegląd Tygodniowy.- 1998 nr 15 s. 6-7
        Akcja Marka Kotańskiego "Wzajemnie potrzebni" - pomoc bezdomnych dla dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych

138. Ustawodawstwo socjalne II Rzeczypospolitej /Katarzyna Grzelewska.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Roczniki Pedagogiki Specjalnej.- T. 8.- 
        (1997) s. 190-195

139. W Hadesie bije licznik /Wiesław Bendkowski// Wiadomości Kulturalne.- 1997 nr 1 s. 6
        Sytuacja bezdomnych w Warszawie

140. W Poznaniu także są bezdomni /Zygmunt Rola// Przegląd Tygodniowy.- 1996 nr 32 dod. s. II
         Działalność wojewódzkiego oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

141. Wojna z biedą ?: korespondencja z Nowego Jorku /Ireneusz J. Wiśniewski// Gazeta Bankowa.-1996 nr 35 s. 1,19
         Reforma systemu opieki społecznej w Stanach Zjednoczonych

142. Wokół niemieckich reform socjalnych: spotkanie z prof. Winfriedem Schmälem / Kazimierz Frieske, Stanisława Golinowska, Edward Marek,
        Antoni Rajkiewicz, Gertruda Uścińska, Danuta Graniewska, Wiktor Rutkowski; oprac. Halina Żeglicka// Polityka Społeczna.- 1996 nr 11/12
        s. 21-25

143. Wpasowywanie starości do metrażu /Aleksandra Fandrejewska// Rzeczpospolita.- 1996 nr 242 s. 3
         Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu

144. Wszystkich biednych państwo nie nakarmi /Janusz Gałęziak; rozm. przepr. Bronisław Tumiłowicz// Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 19 
        dod. s. I
        Pomoc społeczna w Polsce

145. Wyjątkowy Dom /Danuta Mystkowska// Przegląd Tygodniowy.- 1996 nr 21 dod. s. I
        Dom Pomocy Społecznej PKPS w Łomży

146. Z myślą o najuboższych /Longin Komołowski; rozm. przepr. Alicja Dołowska// Tygodnik Solidarność.- 1997 nr 51/52 s. 3

147. Z pomocą dzieciom Powiśla /Janina Majer// Problemy Alkoholizmu.- 1996 nr 4 dod. s. III-IV
        Ogniska wychowawcze Powiślańskiej Fundacji Społecznej w Warszawie

148. Z różdżką po prośbie /Małgorzata Pietkiewicz// Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 17 dod. s. II
        Działalność Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach

149. Za drzwiami /Andrzej Przymeński; rozm. przepr. Elżbieta Cichocka// Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 169 s. 12-13
        Bezdomni w Polsce

150. Zabawa w opiekę /Małgorzata Łuka-Kowalczyk// Rzeczpospolita.- 1998 nr 66 s. 4
        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

151. Zamarźlaki /Iwona Konarska// Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 2 s. 14
        Pomoc dla bezdomnych podczas mrozów

152. Zaradność społeczna emerytów i rencistów w sytuacji ubóstwa społecznego: (w świetle badań przeprowadzonych na terenie
        Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego): ref. /Andrzej Radziewicz-Winnicki, Jolanta Łaskawska// Wychowanie na co Dzień.- 1996 nr 12
        s. 14-19

153. Zatrudnienie, bezrobocie, pomoc społeczna /Zbigniew Góral.- Kompetencje// Rzeczpospolita.- 1998 nr 236 nr 237 nr 239 s. 18 s. 18 dod. 
        s. V-VI

154. Zdumienie murowane /Natalia Syrzycka-Mlicka// Polis- 1998 nr 1 s. 103-104
        Dom Pomocy Społecznej w Miszewie Murowanym

155. Zrobić tak dużo za tak niewiele /Leszek Konarski// Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 5 dod. s. II
        Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krakowie

156. Zrównani w biedzie /Marek Brodowski// Przegląd Tygodniowy.- 1996 nr 41 dod. s. IV
        Polski Komitet Pomocy Społecznej na Opolszczyźnie

157. Zwyczajna zima /Marek Kotański; rozm. przepr. Wojciech Orliński// Wiadomości Kulturalne.- 1997 nr 4 s. 23
        Pomoc dla bezdomnych

158. Żebracza wolność /Mirosław Prandota// Sycyna.- 1996 nr 5 s. 15
    Bezdomni w Warszawie
Recenzje:
   1. Działania samopomocowe ludzi starszych: badania panelowe w Białymstoku /Małgorzata Halicka, Wojciech Pędich. Białystok, 1997,- Rec. 
       Barbara Szatur-Jaworska// Polityka Społeczna.- 1997 nr 7 s. 24

   2. Emigranci z Europy Wschodniej i ich integracja jako wyzwanie dla polityki społecznej RFN /Brunon Bartz. Tarnobrzeg, 1995,- Rec. Mariusz
       Kolczyński// Polityka Społeczna.- 1996 nr 1s. 32-33

   3. Formy opieki nad ubogimi w Gdańsku od XVI do XVIII wieku /Zdzisław Kropidłowski. Gdańsk, 1992,- Rec. Wacław Odyniec// Universitas
       Gedanensis.- Nr 13.- (1995) s. 177-179

   4. Opieka społeczna w Wielkopolsce Zachodniej w XVII i XVIII wieku /Marian Surdacki. Lublin, 1992,- Rec. Zdzisław Kropidłowski// Zeszyty
       Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.- 1993 nr 1/4 s. 125-128

   5. Pedagogika społeczna i praca socjalna: przegląd stanowisk i komentarze. Warszawa, 1996,- Rec. Barbara Smolińska-Theiss// Problemy 
       Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997 nr 8 s. 42-43

   6. Social in work a changing Europe /Walter Lorenz. London, 1994,- Rec. Jerzy Szmagalski// Praca Socjalna.- 1996 nr 2 s. 99-118

   7. Pomoc do samopomocy: Szkoła Kofoeda w Kopenhadze, Instytut Służby Społecznej /Jens Aage Bjorkoe. Kopenhaga, 1997,- Rec. Wiesław
       Theiss// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998 nr 1 s. 45-46

   8. Pomoc społeczna i opieka nad osobami starszymi w RFN /Piotr Błędowski. Warszawa, 1996,- Rec. Maria Gasińska// Praca i Zabezpieczenie
       Społeczne.- 1997 nr 6 s. 44-46

   9. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi - od filantropii greckiej do pracy socjalnej /Janusz Radwan-Pragłowski, Krzysztof Frysztacki. 
       Warszawa, 1996,- Rec. Mariusz Kucharek// Praca Socjalna.- 1996 nr 4 s. 115-118

 10. Wielkomiejska bieda w okresie transformacji: (zasiłkobiorcy pomocy społecznej) /Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Jolanta Grotowska-
        Leder. Łódź , 1996,- Rec. Lidia Beskid// Polityka Społeczna.- 1997 nr 9 s. 33-34
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: HANNA MAŁGORZATA WITCZAK