Kryteria, zasady i tryb oceny pracy nauczyciela
Książki:
1. Bleja Barbara, Bartkowski Edward: Poradnik hospitacyjny : materiały pomocnicze dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie czyli jak
  przygotować się i omawiać hospitowane lekcje.- Toruń: "Bea", 1995.- 38 s.; 21 cm
   Tyt okł. : Poradnik hospitacyjny dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie

 2. Borzęcki Kazimierz: Praca hospitacyjna dyrektora szkoły podstawowej.- Olsztyn: Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych 
   w Olsztynie, 1980.- 395 s.: tab.; 21 cm

 3. Dzierzgowska Irena, Wlazło Stefan: Mierzenie jakości pracy szkoły.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Radom: Instytut 
   Technologii Eksploatacji, cop. 1997.- 163 s.; 30 cm
   Materiały Dodatkowe. TERM-IAE Projekt

 4. Dzierzgowska Irena, Kalinowska Maria: Poradnik - mierzenie jakości pracy szkoły: liceum ogólnokształcące.- Warszawa: Ministerstwo 
   Edukacji Narodowej, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1997.- 158, [1] s.: rys.; 30 cm

 5. Dzierzgowska Irena, Wlazło Stefan: Wizytator: doskonalenie roli zawodowej.- Bolków: Agencja Wydawniczo-Szkoleniowa "Avis", 1996.-
   [2], 137, [1] s.: rys., 1 wykr.; 30 cm

 6. Dzierzgowska Irena: Zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły: moduł IV: suplement.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
   Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.- 40 s.: il.; 30 cm
   Przewodnik dla Edukatora. TERM-IAE Projekt

 7. Goriszowski Włodzimierz: Funkcje nadzoru pedagogicznego w systemie edukacji narodowej.- Katowice: UŚ, 1982.- 195, [1] s.: err.; 24 cm
   Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , nr 442

 8. Grabowska Krystyna, Kołodziej Waldemar: Nadzór pedagogiczny dyrektora sprawowany poprzez wewnętrzne mierzenie jakości pracy 
   w praktyce.- Białystok: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000.- 84 s.; 21 cm

 9. Jak doskonalić proces oceniania nauczyciela: poradnik dyrektora: praca zbiorowa /pod red. Janusza Pęcherza i Stanisława Plebańskiego.- 
   Kalisz: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996.- 120 s.: wykr.; 21 cm

10. Jakubowska Danuta: Zasady hospitacji w teorii i praktyce pedagogicznej.- Szczecin: Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1987.- 33, 
   [1] s.; 21 cm
    Materiały Metodyczne dla Kierowniczej Kadry Oświatowej

11. Kostencka Irena: Wizytacja zapowiedziana czynnikiem sprawczym aktywizacji rady pedagogicznej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne
   i Pedagogiczne, 1978.- 207, [1] s.: tab.; 24 cm
   Monografie, Rozprawy, Studia / Instytut Kształcenia Nauczycieli
12. Królikowska Elżbieta: Kontrola w szkole: jak nie dać się zaskoczyć.- Warszawa, Łódź: Wydaw. Szkolne PWN, 2000.- 62, [2] s.; 24 cm
   Praca i Zarządzanie w Szkole

13. Marcinkiewicz Kazimierz: Nadzór szkolny.- Gorzów Wlkp. [Wielkopolski]: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995.- 21 s.; 21 cm

14. Nadzór pedagogiczny dyrektora - hospitacja lekcji: materiały pomocnicze dla nowo powołanych dyrektorów szkół /pod red. Janusza 
   Pęcherza.- [Wyd. 2 zm. i uzup.].- Kalisz: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997.- 132 s.; 21 cm

15. Przysposobienie obronne: poradnik wizytatora metodyka /pod red. Tadeusza Siudy: [kom. red. Stanisław Krawcewicz et al.].- Warszawa: 
   Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1978.- 276 s.: tab., 1 wykr.; 20 cm

16. Ratajek Zdzisław: Problemy oceny pracy nauczyciela.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.- 218, [2] s.; 21 cm

17. Rola wizytatora metodyka w doskonaleniu pracy nauczyciela: (wybrane materiały z sympozjum) [Mińsk Mazowiecki, 27 i 28 maja 1978 r.] 
    /red. Ryszard Radwiłowicz.- Warszawa-Rembertów: Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych [Oddział IKN], 1979.- [4], 80 s.: 
   tab.; 20 cm

18. Szubański Ryszard: Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły.- Warszawa, Łódź: Wydaw. Szkolne PWN, 1999.- 122,
   [2] s.: wykr.; 24 cm

19. Szubański Ryszard: Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły.- Wyd. 2.- Warszawa, Łódź: Wydaw. Szkolne PWN, 2000.- 
   134, [2] s.: il.; 24 cm

20. Werwicki Maksymilian: Hospitacja jako metoda poznawania pracy pedagogicznej nauczycieli-wychowawców: przegląd zagadnień.- Słupsk:
   Wydaw. Szkoły Policji, 1999.- 20, [1] s.; 21 cm

21. Witek Stefan: Wizytacja jako czynnik optymalizacji pracy nauczyciela.- Kraków: Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 
   1979.- 191 s.; 25 cm

22. Witkowski Edward: Problem wizytacji szkoły w opinii nauczycieli.- Katowice: Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego 
   w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach, 1987.- 158 s.; 20 cm

23. Wlazło Stefan: Rola zawodowa wizytatora: moduł 4A: suplement.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Radom: Instytut 
   Technologii Eksploatacji, cop. 1997.- 41, [1] s.; 30 cm
   Przewodnik dla Edukatora. TERM-IAE Projekt

24. Zalewski Józef: Hospitacja zajęć dydaktycznych jedną z form doskonalenia procesu dydaktycznego.- Warszawa: Dział Wydawnictw Szkoły
   Głównej Służby Pożarniczej, 1996.- 20 s.; 21 cm
Prawo oświatowe:
 1. Gruszka Jerzy, Makaruk Paweł, Kropiwnicki Jan: Prawo wewnątrzszkolne. [T. 2]: Statuty, regulaminy, instrukcje.- Jelenia Góra: Wydaw. 
   Nauczycielskie, 1995.- 240, [2] s.; Wyd. 2 popr. i uzup.-2000.- 248 s.; 21 cm

 2. Lenkowski Zenon: Kierowanie szkołą: rola dyrektora w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego.- Białystok: Wydaw. Zespołu Placówek 
   Doskonalenia Nauczycieli, 1997.-18 s.; 21 cm

 3. Skrobisz Joanna: Regulaminy w szkole - placówce oświatowej.- Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1996.- 175 s.; 21 cm
Artykuły w czasopismach:
 1. Aktywność studentów i ich wnikliwość na hospitacjach lekcji próbnych /Agnieszka Skulimowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Neodidagmata.-
   [T.] 23.- (1996/1997), s. 95-104

 2. Co sądzić o szkockim systemie nadzoru? /Małgorzata Bogukalec// Dyrektor Szkoły.- 1999, nr 11, s. 31-35

 3. Czy kształcimy sprawności językowe uczniów?: hospitowanie lekcji języka rosyjskiego /Anna Nowakowska// Języki Obce w Szkole.- 1996, 
   nr 1, s. 19-23

 4. Czy ocenianie nauczycieli może zrewolucjonizować oświatę? /Tomasz Blecharczyk// Życie Szkoły.- 1998, nr 4, s. 209-212

 5. Diagnozowanie pracy szkół /Wiesław Chyłek// Pedagogika Pracy.- [Nr] 32.- (1998), s. 136-145
   Nadzór pedagogiczny

 6. Dostrzec osiągnięcia /Ewa Drozd// Dyrektor Szkoły.- 1997, nr 7/8, s. 51-52
   Rola wizytatora

 7. Dylematy oceny pracy nauczycieli /Henryk Budzeń// Pedagogika Pracy.- [Nr] 32.- (1998), s. 117-121

 8. Dylematy związane z oceną pracy i awansem zawodowym nauczycieli: refleksje nad projektem zmiany statusu zawodowego nauczycieli 
   /Zdzisław Ratajek.- Streszcz. w jęz. ang.// Terażniejszość. Człowiek. Edukacja.- 1999, nr 2, s. 65-72

 9. Historia oceniania nauczycieli w Anglii /David A. Snashall; tł. Joanna Pawłowska// Dyrektor Szkoły.- 1996, nr 3, s. 40-42

10. Hospitacja lekcji w pracy nauczyciela wychowania fizycznego /Halina Guła-Kubiszewska// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2000, 
   nr 4, s. 158-160

11. Hospitacja - problem nadal otwarty /Elżbieta Misiorna, Stefania Misiorek// Życie Szkoły.- 1995, nr 9, s. 527-533

12. Hospitacje - niestraszne /Stanisław Turowski// Wychowanie na co Dzień.- 1998, nr 1/2, s. 23-24

13. Hospitacje uczniowskie? /Lidia Ożga// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 7, s. 37-39

14. Hospitowanie w klasach początkowych /Elżbieta Misiorna// Dyrektor Szkoły.- 1996, nr 12, s. 9-12

15. Jak ocenić wykładowcę? /Bronisław Bieś// Atest.- 1999, nr 8, dod. s. 4

16. Jak pełnić nowy nadzór pedagogiczny? /Joanna Semrau// Dyrektor Szkoły.- 1999, nr 11, s. 9-12

17. Kilka uwag o nadzorze pedagogicznym /Franciszek Minor// Dyrektor Szkoły.- 1997, nr 2, s. 17-18

18. Klimat szkoły jako obszar nadzoru pedagogicznego /Maria Malinowska// Dyrektor Szkoły.- 1999, nr 11, s. 36-38

19. Kompetencje wizytatora /Andrzej Sygut, Stefan Wlazło// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 11, s. 17-19

20. Konferencja metodyczna wizytatorów ds. obronnych /Tadeusz Siuda// Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole.-1998, 
   nr 1, s. 42-43

21. Kontrowersje wokół analizy i oceny pracy pedagogicznej nauczyciela /Ryszard Więckowski// Życie Szkoły.- 1998, nr 8, s. 451-453

22. Mała biurokracja pedagogiczna /Józef Pielachowski// Głos Nauczycielski.- 1997, nr 25, dod. s. 6-7
   Nadzór pedagogiczny

23. Nadzór doskonalący /Jarosław Kordziński// Nowa Szkoła.- 1995, nr 10, s. 11-13

24. Nadzór pedagogiczny /Andrzej Barański// Dyrektor Szkoły.- 1997, nr 3, s. 31-32

25. Nadzór pedagogiczny kuratora /Edward Fryzeł// Dyrektor Szkoły.- 1996, nr 12, s. 17-19

26. Nadzór pedagogiczny - potrzeby zmian /Elżbieta Kiełbasińska, Anna Bargiełłowska// Dyrektor Szkoły.- 1999, nr 5, s. 6-9

27. Nadzór pedagogiczny w realiach województwa śląskiego /Marek Zaborowski// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 12, s. 13-14

28. Nadzór pedagogiczny wobec potrzeb czasu reform /Grażyna Ziółkowska// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 10, s. 16-18

29. Nadzór pedagogiczny z perspektywy historycznej /Antoni Smołalski// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 6, s. 7-9

30. Nadzór po reformie /Anna Pawłowska// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 9, s. 5-6

31. Nadzór szkolny: (pedagogiczny i administracyjny) /Kazimierz Marcinkiewicz// Dyrektor Szkoły.- 1996, nr 3, s. 5-7

32. Nadzór szkolny w procesie reformowania szkoły /Andrzej Dąbrowski// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 10, s. 14-15

33. Nadzwyczajna wizytacja szkolna na Mazurach w 1884 roku /oprac. Grzegorz Jasiński; tł. z niem. Małgorzata Szymańska-Jasińska// 
   Komunikaty Mazursko-Warmińskie.- 1998, nr 3, s. 433-458

34. Narada z dyrektorami /Barbara Zielińska// Wychowanie w Przedszkolu.- 1998, nr 8, s. 590-591
   Spotkanie wizytatorów z dyrektorami przedszkoli gminy Radom

35. Nowe szaty wizytatora /Paweł Bartnik; rozm. przepr. Krystyna Strużyna// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 42, s. 5
   Nadzór pedagogiczny

36. Nowy model sprawowania nadzoru pedagogicznego /Danuta Jakubowska, Mirosław Krężel// Pedagogika Pracy.- [Nr] 32.- (1998), 
   s. 122-135

37. Nowy portret wizytatora /Stefan Wlazło// Dyrektor Szkoły.- 1997, nr 7/8, s. 47-50

38. O błędach w pracy początkujących nauczycieli klas młodszych /Piotr Kowolik// Nauczyciel i Szkoła.- 1996, nr 1/2, s. 72-78

39. O kryteriach oceny pracy szkoły /Aleksander Dobrzycki, Leopold Pańtak// Dyrektor Szkoły.- 1996, nr 7/8, s. 11-13

40. O nieuzasadnionej kontroli nauczycieli: systemowe rozważania i wyniki badań /Sylwester Scisłowicz// Kultura i Edukacja.- 1999, nr 1, 
   s. 112-123

41. O ocenie pracy szkoły /Jerzy Duda, Alicja Skubacz// Szkoła Zawodowa.- 1996, nr 10, s. 26-30

42. O Szkole Powiatowej Nowogródzkiej XX. Dominikanów - omówienie "Raportu wizytatora szkoły" /Irena Kadulska// Studia Bałtyckie. 
   Polonistyka.- T. 1.- (1998), s. 225-255

43. O twórczej i nietwórczej postawie nauczycieli /Bolesław Huras// Szkoła Zawodowa.- 1996, nr 9, s. 30-32

44. Ocena efektów pracy szkoły a ocena pracy jej dyrektora /Józef Pielachowski// Dyrektor Szkoły.- 1999, nr 5, s. 33-35

45. Ocena i samoocena pracy nauczyciela przysposobienia obronnego /Bogusława Breitkopf// Przysposobienie Obronne – Obrona Cywilna 
   w Szkole.- 1998, nr 1, s. 37-41

46. Ocena pracy lektorów języka angielskiego i niemieckiego na podstawie hospitacji /Marek Szałek// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
   Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.- 2000, nr 3, s. 211-221

47. Ocena pracy nauczyciela a wynagrodzenie /Stanisław Sławiński// Dyrektor Szkoły.- 1997, nr 5, s. 5-6

48. Oceniać kompetencje? /Julian Piotr Sawiński// Nowa Szkoła.- 1999, nr 8, s. 14-18

49. Ocenianie nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów /Daniela Rusakowska// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 2, s. 34-35

50. Ocenianie szkolne na co dzień /Leszek Pawelski// Nowa Szkoła.- 2000, nr 7, s. 22-25
   Ocena uczniów, nauczycieli i dyrektorów

51. Ocenienie pracy pedagogicznej nauczyciela /Bogusław Śliwerski// Dyrektor Szkoły.- 1999, nr 9, s. 18-22

52. Opisać nauczyciela... /Jan Cieślik// Dyrektor Szkoły.- 1997, nr 9, s. 19-20

53. Po co komu hospitacja /Stefan Wlazło// Dyrektor Szkoły.- 1997, nr 9, s. 14-18

54. Pomiar jakości pracy nauczyciela - propozycja modelowa /Ryszard Wroński// Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole.- 
   1999, nr 1, s. 32-37

55. Problemy nadzoru pedagogicznego w województwie gorzowskim - doświadczenia i refleksje /Janusz Sidor// Pedagogika Pracy.- [Nr] 32.- 
   (1998), s. 210-214

56. Problemy oceniania nauczycieli biologii /Julian Piotr Sawiński// Biologia w Szkole.- 1999, nr 2, s. 90-93

57. Propozycje toku hospitacji lekcji /Bogusława Breitkopf// Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole.- 1998, nr 3, s. 174-176

58. Przed zamkniętymi drzwiami /Jarosław Michalski// Nowa Szkoła.- 1999, nr 2, s. 23-24
    Nadzór pedagogiczny

59. Przykładowe kryteria oceny pracy nauczyciela /Henryk Budzeń// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 6, s. 17-18

60. Regulamin oceniania nauczycieli /Grażyna Michalak// Dyrektor Szkoły.- 1997, nr 6, s. 25-26

61. Rola i zadania wizytatora do spraw obronnych w zreformowanym systemie oświaty /Józef Kwidziński// Edukacja dla Bezpieczeństwa.- 
   2000, nr 1, s. 34-39

62. Rola wizytatora ds. obronnych /Józef Kwidziński// Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole.- 1997, nr 3, s. 168-171

63. Rzecznik w wizytatora przemieniony /Anna Paciorek// Rzeczpospolita.- 1997, nr 242, s. 4
   Przestrzeganie praw ucznia

64. Rzetelność w zawodzie nauczycielskim /Michał Bronikowski, Radosław Muszkieta// Nowa Szkoła.- 1998, nr 10, s. 51-52

65. Sprawozdanie z wizytacji szkół dyrekcji łomżyńskiej w 1872 r. /Witold Jemielity// Studia Łomżyńskie.- T. 8.- (1997).- s. 25-34

66. Standardy w ocenie nauczyciela /Stefan Wlazło// Dyrektor Szkoły.- 1997, nr 5, s. 9-12
   Fragm. książki "Mierzenie jakości pracy szkoły"

67. Temat lekcji w klasach I-III jako źródło informacji o pracy nauczyciela /Maria Węglińska// Nauczyciel i Szkoła.- 1999, nr 1, s. 31-39

68. Trudności występujące w pracy młodych nauczycieli /Anna Zdunek-Sokołowska// Biologia w Szkole.- 1997, nr 2, s. 95-101

69. Uczniowie oceniają //Dyrektor Szkoły.- 1997, nr 5, s. 15-18
   Udział samorządu szkolnego w ocenie pracy nauczyciela

70. W kierunku hospitacji problemowej /Daniela Rusakowska, Teresa Mizerska// Dyrektor Szkoły.- 1997, nr 5, s. 7-8

71. W sprawie pracy wizytatorów oświatowych /Wiesław Letkiewicz// Nowa Szkoła.- 1998, nr 6, s. 24-26

72. Wizytator /Andrzej Lange// Dyrektor Szkoły.- 1997, nr 7/8, s. 50-51

73. Wizytator: doskonalenie roli zawodowej /Irena Dzierzgowska, Stefan Wlazło. Bolków, 1996,- Rec. Janusz Wrzal// Dyrektor Szkoły.- 1996, 
   nr 11, s. 37

74. Wizytator jako ekspert jakości /Alicja Szabo// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 11, s. 15-16

75. Wizytator: kontroler czy doradca? /Stefan Wlazło// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 6, s. 12-16
   Nadzór pedagogiczny w reformie oświaty

76. Wizytator w roli eksperta jakości /Barbara Solarek// Dyrektor Szkoły.- 1999, nr 5, s. 16-20

77. Wrażenia z hospitacji w przedszkolach niemieckich /Małgorzata Więczkowska// Wychowanie na co Dzień.- 2000, nr 1/2, s. 33-35

78. Wsparcie zamiast kontroli /Anna Wojciechowska// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 12, s. 4-5
   Nadzór pedagogiczny

79. Wybrane elementy samooceny efektywności pracy i przygotowania zawodowego w opinii nauczycieli języków obcych /Iwona 
   Strachanowska// Pedagogika Pracy.- [Nr] 31.- (1997), s. 99-105

80. Z teczki wizytatora /Mariola Woźniak// Wychowanie w Przedszkolu.- 1999, nr 9, s. 671-673

81. Zamiast nadzoru /Stanisław Sławiński// Dyrektor Szkoły.-1998, nr 6, s. 10-12
Prawo oświatowe:
 1. Dobrze mieć mianowanie /oprac. Teresa Konarska// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 2, dod. s. I
   Ocena pracy nauczyciela w projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela

 2. Dyscyplinarka /oprac. Teresa Konarska// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 10[11], nr 12/13, s. 13  s. 25
   Nowe przepisy postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli

 3. Nagana udzielona ustnie /oprac. Teresa Konarska// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 49, dod. s. I

 4. Ocena pracy nauczyciela szkoły publicznej w świetle nowych regulacji prawnych /Józef Pielachowski// Głos Nauczycielski.-1997, nr 45,
   dod. s. 1,3

 5. Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli /Jolanta Strusińska-Żukowska// Prawo Pracy.- 1998, nr 4, s. 7-13

 6. Proszę o ocenę /prac. Teresa Konarska// Głos Nauczycielski.- 1997, nr 37, s. 9
   Kryteria, zasady i tryb oceny pracy nauczyciela

 7. Zasady i tryb oceniania /oprac. Teresa Konarska.- Przepisy wykonawcze do Karty - jeszcze nie publikowane// Głos Nauczycielski.- 1997,
   nr 8, nr 9, s. 13, s. 13
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: HANNA MAŁGORZATA WITCZAK