Niepowodzenia szkolne
Książki:
1. Bragiel Józefa: Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania sukcesu szkolnego dziecka z rodziny rozwiedzionej.- Opole: Uniwersytet Opolski,
    1994.- 105s.
 
  2. Czajkowska Irena: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole: poradnik dla nauczycieli.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne
      i Pedagogiczne, 1998.- 232s.

  3. Dobczyńska Maria: Powodzenie szkolne w klasie I dzieci niedosłyszących.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.- 159s.

  4. Gąsowska Teresa, Pietrzak-Stepkowska Zofia: Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu.- Warszawa: 
      Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.- 367s.

  5. Grochowski Ludwik: Trudności w uczeniu się języka rosyjskiego i sposoby ich przezwyciężania.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne 
      i Pedagogiczne, 1990.- 171s.

  6. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta: Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki? - Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków 
      Zawodowych, 1989.- 184s.

  7. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki: przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-
      wyrównawcze.-Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.- 290s.- Wyd 2 popr. i uzup.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne
       i Pedagogiczne, 1994.- 291s.

  8. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta: Niepowodzenie w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych: diagnoza i terapia.- Katowice: 
      Uniwersytet Śląski, 1985.- 212s.

  9. Hajduk Barbara: Wyznaczniki gotowości do pomocy uczniom.- Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe,1995.- 134s.

10. Herzyk Anna, Ledwoch Beata: Trudności w czytaniu i pisaniu - aspekty neuropsychologiczne: materialy dla nauczycieli metodyków terapii 
      pedagogicznej i psychologów.- Lublin: Centrum Doskonalenia Nauczycieli im.Władysława Spasowskiego. Oddział, 1989.- 73s.

11. Janaszek Krystyna: Niepowodzenia uczniów w procesie glottodydaktycznym.- Szczecin: Wydaw. Naukowe US, 1995.- 193s.

12. Kobyłecka Wanda: Jak oswoić lwa?: na tropach kłopotów szkolnych.- Warszawa: "Nasza Ksiegarnia", 1989.- 237s.

13. Kujawa Ewa, Kurzyna Maria: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 [osiemnastu] struktur wyrazowych.- 
      Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.- 278s.

14. Kujawa Ewa: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych: książka do ćwiczeń w czytaniu.- 
      Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.- 56s.

15. Kujawa Ewa: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą18 struktur wyrazowych: zestawy do ćwiczeń analizy i syntezy 
      słuchowej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.- 36s.

16. Kujawa Ewa: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych: zeszyt ćwiczeń.-Warszawa: 
      Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.- 64s.
      [Z.1], Struktura 1, 2.
      [Z.2], Struktura 3, 4.
      [Z.3], Struktura 5, 6.- 
      [Z.4], Struktura 7, 8.
      [Z.5], Struktura 9, 10.
      [Z.6], Struktura 11,12.
      [Z.7], Struktura 13,14.
      [Z.8], Struktura 15,16.
      [Z.9], Struktura 17,18.

17. Kupisiewicz Malgorzata: Intelektualna dojrzałość do uczenia się matematyki dzieci z wadą słuchu: metody diagnozy, wersja werbalna
      i wersja w systemie językowo-migowym.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.- 146s.

18. Lax Helena: Przysposobienie zawodowe opóźnionych w nauce uczniów szkół podstawowych: (proces, uwarunkowania, efekty).- Szczecin: 
      Uniwersytet Szczeciński, 1987.- 354s.

19. Matematyka: [praca zbiorowa /pod red. Barbary Kozioł].- Gorzów Wielkopolski: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995.- Z.1: Minimum 
      wymagań  w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.- s. 3-29

20. Metodyka pracy korekcyjno-wyrównawczej: materiały metodyczne dla nauczycieli i studentów na kierunku Nauczanie początkowe 
      i wychowanie przedszkolne /pod red. Janiny Szymkat.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, 1987.- 87s.

21. Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu /wybór artykułów z kwartalnika "Perspectives" wydawanego przez UNESCO i red. nauk.
      Czesława Kupisiewicza; [tł. z fr. Ewa Regulska, Mirosław S. Szymański].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.- 390s.

22. Nurowski Eugeniusz: Pedagogika specjalna w szkolnictwie powszechnym.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.- 134s.

23. Opinie nauczycieli-metodyków o niepowodzeniach szkolnych: praca zbiorowa /pod red. Juliana Turko.- Gdańsk: Instytut Kształcenia 
      Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1986.- 88s.

24. Opolska Teresa: Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniu: przegląd metod pracy korekcyjno-kompensacyjnej.- Warszawa: Centrum 
      Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1997.- 60s.

25. Osobowość a wyniki w nauce: osobowościowe determinanty niskich osiągnięć szkolnych uczniów o inteligencji ponadprzeciętnej
       /pod red. Mieczysława Radochońskiego.- Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1993.- 105s.

26. Pietniun Maria: Praca terapeutyczna z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania i pisania.- Gdańsk: Instytut Kształcenia Nauczycieli 
      im. Wł. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1988.- 132s.

27. Poradnik metodyczny do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi klas I-III /Alicja Kajzer [et al.].- Nowy Sącz: Centrum 
      Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. Oddział, 1989.- 31s.

28. Rimm Sylwia B.: Bariery szkolnej kariery: dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie?.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
      1994.- 388s.

29. Sedek Grzegorz: Bezradność intelektualna w szkole.- Warszawa: Wydaw. Instytutu Psychologii, 1995.- 184s.

30. Spionek Halina: Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenie szkolne.- Wyd. 4.- Warszawa: Państ.Wydaw.Naukowe, 1985.- 458s.

31. Szkoła - nauczyciel - uczeń: praca zbiorowa /pod red. Teresy Kukołowicz.- Wyd 2.- Stalowa Wola: Wydział Nauk Społecznych KUL, 
      Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej: F WNS KUL, 1996.- 60s.

32. Święcicka Małgorzata: Dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-
      Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1997.- 16s.

33. Terapia pedagogiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym: praca zbiorowa /pod red. Marii Burtowy i Andrzeja Twardowskiego.- Kalisz: 
      Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996.- 144s.

34. Tomasik Ewa: Pomoc specjalna w szkole powszechnej: (próba sondażu diagnostycznego).- Warszawa: Państ.Wydaw. Naukowe, 1989.- 253s.

35. Toruńska Szkoła Terapeutyczna /pod red. Jadwigi Jastrząb.- Toruń: Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 1997.- 240s.

36. Więckowski Ryszard: Efektywność zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w systemie nauczania początkowego.- Wrocław: Wydaw. 
      Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991.- 105s.

37. Z badań nad osiągnięciami szkolnymi uczniów młodszych o różnym poziomie inteligencji /pod red. Krystyny Kuligowskiej.- Warszawa: 
      Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, 1988.- 322s.

38. Zaburzenia emocjonalne dzieci: diagnoza i terapia: (materiały z ogólnopolskiej konferencji terapii pedagogicznej): praca zbiorowa /pod red.
      Wandy Turewicz.- Zielona Góra: Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1989.- 51s.

39. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach I-III /pod red. Wandy Turewicz.- Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1996.- 89s.

40. Zastempowski Jerzy: Pedagogiczne aspekty działalności domów dziecka.- Bydgoszcz: Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział, 1990.- 134s.

41. Zwolińska Ewa: Rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci sześcioletnich wykazujących fragmentaryczne deficyty rozwojowe.- 
      Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydaw.Uczelniane, 1996.- 116s.
Artykuły w czasopismach:
  1. Badanie lateralizacji u dziecka z trudnościami w nauce /Krystyna Sochacka// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1995, nr 9, s. 34-36

  2. Bezradność intelekualna w szkole /Grzegorz Sędek.- Warszawa, 1995.- Rec. Beata Kurdkopad-Szturska, Sylwia Seul// Kwartalnik 
      Pedagogiczny.- 1996, nr 1, s. 186-193

  3. Bezrobocie rodziców a osiągnięcia szkolne ich dzieci /Mirosław Szymański// Edukacja.- 1996, nr 4, s. 85-101

  4. Drugoroczność w opinii nauczycieli /Maciej Mularczyk// Nowa Szkola.- 1996, nr 6, s. 9-14

  5. Działania twórcze jako sposób zapobiegania niepowodzeniom wychowawczym /Bogusława Matwijów// Zeszyty Naukowe UJ. Prace 
      Pedagogiczne Z. 25.- (1996), s. 31-41

  6. Dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się w starszych klasach szkoły podstawowej /Anna Wojnarska// Annales Universitatis 
      Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia Vol. 8.- (1995), s. 69-79

  7. Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu - leniwe, niezdolne, a może dyslektyk? /Elżbieta Waszkiewicz// Życie Szkoły.- 1997, nr 1, s. 54-58

  8. Edukacja w szkole - z doświadczeń praktyka /Wioleta Osuch// Problemy Poradnictwa Psychologicznego.- 1997, nr 2, s. 142-144

  9. Educational problems in incomplete families /Julian Auleytner, Dorota Błaszczyk// Res Humana / WSP Warszawa [Vol.] 1.- (1995), s. 7-31

10. Jak pomóc dzieciom, którym trudno się uczyć? /Elzbieta Wójtowicz// Życie Szkoły.- 1998, nr 3, s. 183-187

11. Jaki wpływ ma środowisko rodzinne na niepowodzenia szkolne uczniów klas młodszych?: (w świetle badań własnych) /Jadwiga Solarz-
      Rzepka// Nauczyciel i Szkoła.- 1997, nr 2, s. 53-60

12. Jednak można inaczej /Józef Galant// Głos Nauczycielski.- 1996, nr 11, s. 9

13. Klasy wyrównawcze formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej /Jadwiga Jastrząb// Wychowanie na co Dzień.- 1995, nr 6, dod. s. I-XII

14. Komputerowy program edukacyjny "Sam przeczytam" i możliwości jego wykorzystania na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 
      /Daria Główczewska// Życie Szkoły.- 1997, nr 2, s. 83-85

15. Lenistwo intelektualne /Krzysztof Karulak// Głos Nauczycielski.- 1996, nr 6, s. 1, 7

16. Lęk przed niepowodzeniami na lekcjach geografii /Bożena Wójtowicz// Geografia w Szkole.- 1997, nr 4, s. 236-238

17. Między adaptacją a emancypacją : (refleksje inspirowane brytyjskimi próbami przeciwdziałania spadkowi osiągnięć szkolnych uczniów) 
      /Anna Murawska// Nowa Szkoła.- 1996, nr 7, s. 9-12

18. Minimalizacja drugoroczności - między teraźniejszością a przyszłością /Anna Karpińska// Test.- 1997, nr 2, s. 10-15

19. Na początku byl tekst... /Anna Piszcz// Głos Nauczycielski.- 1996, nr 11, s. 9

20. Niektóre przyczyny niepowodzeń szkolnych /Kazimierz Misiołek// Nauczyciel i Szkoła.- 1997, nr 2, s. 61-69

21. Niektóre przyczyny niepowodzeń szkolnych /Jadwiga Jastrząb// Wychowanie na co Dzień.- 1995, nr 10/11, dod. s. I-V

22. Niepowodzenia szkolne - problem szkoły czy ucznia? /Jadwiga Jastrząb// Wychowanie na co Dzień.- 1995, nr 7/9, dod. s. I-IV

23. Niepowodzenia szkolne : (zestawienie bibliograficzne z lat 1990-1995) /Anna Karpińska// Nowa Szkoła.- 1997, nr 5, s. 50-52

24. O niektórych przyczynach niepowodzeń dydaktycznych nauczycieli i mlodzieży szkolnej /Jan Obrębski// Przysposobienie Obronne 
      w Szkole.- 1997, nr 5, s. 292-298

25. Obraz siebie u uczniów z trudnościami w nauce szkolnej w zależności od płci /Stanisława Tucholska// Psychologia Wychowawcza.- 1998, 
      nr 1, s. 37-43

26. Osiągniecia szkolne uczniów a charakter ich stosunków z rodzicami /Wiesław Sikorski// Opieka.Wychowanie. Terapia.- 1996, nr 4, s. 39-44

27. Pod górkę do liceum, czyli o niebezpieczeństwach sukcesu /Alicja Zięba// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997, nr 7, s. 22-25

28. Pomoc terapeutyczna dzieciom z trudnościami w nauce /Urszula Maria Pietuch// Test.- 1997, nr 1, s. 94-95

29. Powodzenia i niepowodzenia szkolne w kontekście badań /Kazimierz Denek// Wychowanie na co Dzień.- 1998, nr 4/5, s. 15-19

30. Prawo a trudności szkolne dzieci /Halina Czajkowska-Kilianek, Józef Kilianek// Głos Nauczycielski.- 1996, nr 16, s. 10

31. Problemy wychowawczo-dydaktyczne wychowanka ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych we Wrocławiu /Mirosław 
      Kremer// Szkoła Specjalna.- 1995, nr 5, s. 296-300

32. Rozumienie przez zmysły /Marzena Dymek// Nowa Szkoła.- 1997, nr 5, s. 22-23

33. Scenariusz lekcji do zespołów zajęć wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w czytaniu /Daria Główczewska// Życie Szkoły.- 1997, nr 4, 
      s. 211-213

34. Specyficzne trudności w uczeniu się jedną z przyczyn niepowodzeń szkolnych /Jadwiga Jastrząb// Wychowanie na co Dzień.- 1997, nr 6, 
      dod. s. I-IV

35. Społeczno-emocjonalne funkcjonowanie dzieci z trudnościami w nauce szkolnej /Beata Ledwoch// Annales Universitatis Mariae 
      Curie-Sklodowska Sectio J Paedagogia-Psychologia Vol. 8.- (1995), s. 63-68

36. Sukcesy i niepowodzenia jako problem pedagogiczny /Władysław Grądzki// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997, nr 1, s. 28-29

37. Szkoła wobec niepowodzeń szkolnych /Halina Czajkowska-Kilianek, Józef Kilianek// Nowa Szkoła.- 1995, nr 9, s. 13-17

38. Wokół niepowodzeń w nauce szkolnej /Teresa Janicka// Resov. Sac nr 3 .- (1996), s. 249-259

39. Wstęp do terapii kompleksowej /Maria Hejna, Irena Szynkowska// Życie Szkoły.- 1997, nr 2, s. 98-100

40. Wystarczy wyjść naprzeciw /Jarosław Kordziński// Nowa Szkoła.- 1996, nr 4, s. 18-20

41. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki /Edmund Stucki// Życie Szkoły.- 1998, nr 1, s. 7-12

42. Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych /Jadwiga Jastrząb// Wychowanie na co Dzień.- 1995, nr 12, s. 11-13
Niniejsze zestawienie sporządzono  na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: HANNA MAŁGORZATA WITCZAK