Pakt Północnoatlantycki NATO
Książki
1. Asmus Ronald D.: NATO: koncepcja bezpieczeństwa w XXI wieku /[oprac. i red. Marek A. Cichocki, Bartosz Jałowiecki].- Warszawa:
    Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych, 1997.- 71, [1] s.: 1 il.; 21 cm
     * Zawiera także relację z dyskusji po odczycie; Poszerzona wersja wystąpienia autora w Centrum Stosunków Międzynarodowych ISP 21 listopada 1996 r.

2. Bako Zbigniew: NATO [North Atlantic Treaty Organization] - rynek uzbrojenia.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1980.- 341,
    [3] s.: tab. err.; 21 cm

3. Balcerowicz Bolesław: Sojusz a obrona narodowa.- Warszawa: "Bellona", 1999.- 226, [1] s.: mapy, rys.; 21 cm

4. Bernatowicz- Bierut Grażyna: Stosunki Grecji, Hiszpanii i Portugalii z EWG [Europejską Wspólnotą Gospodarczą] i NATO [North Atlantic
    Treaty Organization].- Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1981.- 104 s.; 21 cm
   * Na prawach rpsu

5. Bezpieczeństwo europejskie: koncepcje, instytucje, implikacje dla Polski /pod red. Jacka Czaputowicza.- Warszawa: "Ararat", 1997.- 290,
    [1] s.: wykr.; 21 cm

6. Ciećkowski Zbigniew: Węzłowe problemy sytuacji polityczno-militarnej w świecie; Polityka USA źródłem zagrożenia bezpieczeństwa
    w Europie i świecie; Polityczno-propagandowa agresja przeciwko Polsce: materiał do szkolenia politycznego oficerów.- Warszawa: Wydaw.
    Min. Obrony Narodowej, 1983.- 38, [2] s.; 21 cm

7. Competences and responsibility of international organizations for the European security: role and place of Central and Eastern Europe,
    parliamentary point of view: report from the interparliamentary conference, Warsaw 5-6 May 1995 Sejm and Senate of the Republic of
    Poland; ed. by Interparliamentary Relations Bureau of the Chancellory of the SEJMWarsaw: Sejm Publishing Office, 1995.- 104, [1] s.; 24 cm

8. Cziomer Erhard, Zyblikiewicz Lubomir W.: Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych.- Warszawa Kraków: Wydaw. Naukowe
    PWN. Oddział, 2000.- 364, [3] s.: il., mapy; 24 cm

9. Dobrzański Stanisław: Wybrane problemy polityki bezpieczeństwa RP [Rzeczypospolitej Polskiej].- Warszawa Toruń: Wydaw. Adam
    Marszałek, 1997.- 67, [1] s.; 24 cm
    * Tekst równol. pol., ang., fr., niem

10. Działania taktyczne wojsk lądowych w kontekście integracji z NATO: konferencja naukowa /pod red. nauk. Michała Huzarskiego.-
      Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 1999.- 99 s.: mapy, rys. (w tym kolor.); 25 cm
      * Konferencja międzynarodowa, Warszawa 8.04.1999 r

11. Edukacja obywatelska i działalność informacyjna w wojsku wobec perspektywy integracji z NATO: materiały z seminarium 16-17 VI 1997
      /[red. Katarzyna Radwan].- Warszawa: "Volumen", 1997.- 249, [1] s.: wykr.; 24 cm

12. Filar Władysław, Sienkiewicz Piotr: Wpływ techniki wojskowej na postęp naukowo-techniczny i modernizację gospodarek państw
   NATO.- Warszawa: Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Ośrodek Informacji Centralnej, 1989.- 36 s.; 29 cm

13. Firlej Elżbieta: Koszty integracji z NATO.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1996.- 30, [1] s.; 23 cm

14. Firlej Elżbieta: Na drodze do NATO - podstawy finansowe integracji.- Warszawa: PFSM, 1997.- 19 s.; 21 cm

15. Firlej Elżbieta: Na drodze do NATO: ekonomiczno-prawne priorytety integracji.- Warszawa Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1997.- 91,
      [1] s.; 23 cm
      * Tyt. równol.: On the road to NATO: economic and legal priorities of the integration. - Tekst równol. pol., ang.

16. Firlej Elżbieta: Uwarunkowania ekonomiczno-finansowe integracji z NATO; Ocena na dzień 31.10.1996 r.- Toruń: Wydaw. Adam
   Marszałek, 1996.- 54 s.; 23 cm

17. From cooperation to integration: Seminar - Alumni of Geneva Center for Security Policy Meeting, 5-7 July 1997 /[red. Stanisław Helnarski,
      Elżbieta Podkowska, Władysław Wójtowicz.- Warszawa Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1997.- 99, [1] s.; 24 cm
      * Tekst równol. ang., pol.

18. Golach Stanisław: Rola Kanady w pakcie północnoatlantyckim.- Warszawa: Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW
      [Ministerstwa Spraw Wewnętrznych], 1975.- 78 s.; 21 cm

19. Górski Krzysztof, Piątkowski Krystian: Dylematy polskiej polityki wobec NATO i Rosji.- Warszawa: Polski Instytut Spraw
      Międzynarodowych, 1995.- 18 s.; 21 cm

20. Gunston Bill: Ilustrowany przewodnik po samolotach NATO /przeł. Józef Kozłowski.- Warszawa: "Bellona", 1998.-157, [3] s.: fot.
   (gł. kolor.), 1 mapa, rys.; 22 cm
      * Tyt. oryg.: NATO fighters and attack airctaft, 1983

21. Holzer Jerzy: Kompleks Rapallo - mit czy realna groźba?.- Warszawa: Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, 1999.- 64 s.; 
   17 cm

22. Jaworek Rudolf: Wybacz im Serbio!.- Warszawa: "von borowiecky", 2000.- 161, [2] s., 33 s. tabl.: il., 3 mapy; 21 cm
      * Konflikt 1998- w Kosowie

23. Kaczmarek Julian: Hipotetyczny charakter ewentualnej wojny.- Warszawa: "Czasopisma Wojskowe", 1978.- 53, [3] s.; 24 cm
      * Zawiera także: Struktura organizacyjna oddziałów i pododdziałów sił lądowych państw NATO /Klemens Cupryniak

24. Kaczmarek Julian, Skowroński Adam: NATO - Europa – Polska.- [Wyd. 2 popr.].- Wrocław: "Atla 2", 1998.- 223 s.: mapy; 21 cm

25. Kaczmarek Julian: NATO - Europa - Polska 2000.- Wrocław: "Atla 2", 2000.- 315 s.; 21 cm

26. Kaczmarek Julian: NATO - Polska 2000.- Wrocław: "Atla 2", 1999.- 207, [1] s.; 21 cm

27. Kaczmarek Julian: NATO w systemie bezpieczeństwa świata.- Wrocław: "Atla 2", 1999.- 259 s.; 21 cm

28. Karpowicz Janusz, Tokarski Mirosław: Współczesne bezpieczeństwo międzynarodowe: wybrane problemy.- Dęblin: Wyższa Szkoła
      Oficerska Sił Powietrznych, 2000.- 316 s.; 25 cm

29. Kawka Henryk: NATO [North Atlantic Treaty Organization] bastion niepokoju.- Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1981.-
      256, [4] s.: 1 il., 1 mapa; 20 cm

30. Kaźmierski Marcin, Świetlicki Bogusław, Włodarski Piotr: From cooperation to integration: development of Poland's relations with NATO
      /[transl. from Pol. Anna Popławska, Tomasz Krawczyński].- Warszawa Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1996.- 96 s.; 24 cm
      * Oryg.: [Od współpracy do integracji: rozwój stosunków Polski z NATO]

31. Kaźmierski Marcin, Świetlicki Bogusław, Włodarski Piotr: Od współpracy do integracji: rozwój stosunków Polski z NATO.- Warszawa
      Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1996.- 99 s.; 24 cm

32. Koncepcje rozszerzenia NATO /[tł. z ang.].- Warszawa: Biuro Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej: ["Bellona"], 1995.-
      66 s.; 21 cm

33. Konferencja "Białoruś-Polska-Ukraina - bezpieczny region w bezpiecznej Europie": 23-25 maja 1996 roku.- Warszawa: Stowarzyszenie
      Euro-Atlantyckie, 1997.- 118, [1] s.; 23 cm
     * Tyt. okł.: Białoruś-Polska-Ukraina - bezpieczny region w bezpiecznej Europie: konferencja 23-25 maja 1996 r.

34. Kościuk Lech: Prognoza reakcji Rosji na rozszerzenie NATO.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1996.- 102, [1] s.; 24 cm
     * Tekst równol. pol., ang., niem., fr., ros., tł. z pol

35. Koziej Stanisław: Polska doktryna obronna i jej modyfikacja w obliczu integracji z NATO.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1996.- 37,
      [1] s.; 24 cm
     * Tekst równol. pol., ang.

36. Koziej Stanisław: Szkic do dyskusji o przyszłej strategii poszerzonego NATO: (spojrzenie z polskiej perspektywy).- Warszawa Toruń:
      Wydaw. Adam Marszałek, 1998.- 116 s.; 24 cm
     * Tekst równol. pol., ang.

37. Koziej Stanisław: Tezy i komentarze do prac nad strategią bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej.- Warszawa Toruń:
      Wydaw. Adam Marszałek, 1998.- 134 s.; 24 cm
     * Tekst równol. pol., ang.

38. Krzeczunowicz Andrzej: Krok po kroku: polska droga do NATO 1989-1999.- Kraków: "Znak", 1999.- 258, [2] s.; 21 cm

39. Kuczyński Maciej, Ray-Ciemięga Marian: Bałkański syndrom: konflikty zbrojne w byłej Jugosławii 1991-99 i wojna w Kosowie: udział
      wielonarodowych sił pokojowych NATO w utrzymaniu pokoju na Bałkanach 1993-2000.- Warszawa: "Elipsa": Departament
      Społeczno-Wychowawczy Ministerstwa Obrony Narodowej, 2000.- 175 s.: mapy kolor.; 24 cm

40. Kupiecki Robert: NATO u progu XXI wieku.- Warszawa: "Askon", 2000.- 282 s.; 21 cm

41. Lis Tomasz: Wielki finał: kulisy wstępowania Polski do NATO.- Kraków: "Znak", 1999.- 380, [3] s., [16] s. tabl. kolor.: fot., popr.; 21 cm

42. Malewicz Jerzy: Słownik pojęć medycznych.- Bydgoszcz: Skalski druk-poligrafia: na zlec. 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego, 1999.-
      [2], 54, 54, 54 s.; 15 cm
      * Tekst równol. pol., ang., niem
      * NATO - służba zdrowia – słownictwo; Słownik angielsko-polski; Słownik niemiecko-polski; Słownik polsko-angielski; Słownik polsko-niemiecki

43. Malinowski Krzysztof: Politycy niemieccy wobec rozszerzenia NATO na Wschód.- [Poznań: Instytut Zachodni im. Zygmunta
      Wojciechowskiego, 1998].- 28 s.; 28 cm

44. Małachowski Witold: Republika Federalna Niemiec w EWG [Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej] i NATO.- Warszawa: Wydaw.
      Naukowe PWN, 1992.- 157, [3] s.; 21 cm

45. Marcinkowski Adam: Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 1949-1989.- Warszawa: Wojskowy Instytut Historyczny, 1992.- 249 s.:
      1 mapa; 21 cm

46. Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty członkostwa Polski w NATO /pod red. Włodzimierza Fehlera, Józefa Tymanowskiego.-
      Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000.- 147 s.: il.; 21 cm

47. Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty członkostwa Polski w NATO /pod red. Włodzimierza Fehlera, Józefa Tymanowskiego.-
      Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001.- 147 s.: il.; 21 cm

48. Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty członkostwa Polski w NATO /pod red. Włodzimierza Fehlera, Józefa Tymanowskiego.-
      Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1999.- 147 s.: il.; 21 cm

49. Mróz Marcin: Polska a NATO: wokół dyskursu akcesyjnego i integracyjnego.- Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz. Kancelaria Sejmu,
      2001.- 157 s.: 2 il.; 21 cm

50. NATO Acquis /autorstwa Bartosza Jabłońskiego i Sławomira Kamińskiego.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1998.- 197 s.; 24 cm
     * Tekst równol. pol., ang.

51. NATO Acquis /w oprac. Bartosza Jabłońskiego i Sławomira Kamińskiego.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1999.- 197 s.; 24 cm
     * Tekst równol. pol., ang.

52. NATO enlargement /[publ. service Bogusław Świetlicki, Anna Skoczek, Anna Jurkowska; transl. from Pol. Edward Rotert, Tomasz
      Krawczyński, Anna Popławska].- Warszawa Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1995.- 116 s.; 24 cm
     * Oryg.: Rozszerzenie NATO

53. NATO - kronika, fakty, dokumenty: 1949-1982 /[zespół aut. Tibor Dobias et al.; red. nauk. wyd. pol. Adam Marcinkowski].-
      Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1984.- 391, [5] s.; 21 cm

54. NATO między USA a Europą.- Warszawa: Polska Agencja Prasowa PAP, 1984.- VI, 127 s.: 1 mapa, rys.; 29 cm

55. NATO: od konfrontacji do współpracy: bibliografia.T. 1 /[wstęp Bolesław Balcerowicz; oprac. Andrzej Grodecki et al.].- Warszawa:
      Centralna Biblioteka Wojskowa, 2000.- 745 s.; 24 cm
     * Tekst częśc. ang., fr., niem., pol., ros.

56. NATO: od konfrontacji do współpracy: bibliografia.T. 2 /[wstęp Bolesław Balcerowicz; oprac. Andrzej Grodecki et al.].- Warszawa:
      Centralna Biblioteka Wojskowa, 2000.- 702 s.; 24 cm
     * Tekst częśc. ang., fr., niem., pol., ros.

57. NATO vademecum /[tł. z ang. Robert Kupiecki et al.; aut. rozdz. Polska w partnerstwie z NATO Witold Waszczykowski].- Warszawa:
      "Bellona": przy współpr. Biura Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej, 1995.- 419 s.; 18 cm
     * Oryg.: "NATO handbook" 1995

58. NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego /praca pod red. Erharda Cziomera; [aut. Marcin Mróz et al..- Kraków: Fundacja
      Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, 1999.- 194, [6] s.: 1 il.; 21 cm
      * Mater. z seminarium Stopień dostosowania polskich struktur obronnych do standardów NATO, które odbyło się 11. 12. 1998 r.
         oraz z seminarium Kooperatywny model bezpieczeństwa europejskiego, które odbyło się 12. 03. 1999 r. w Krakowie

59. NATO - źródło zagrożenia wojennego: [praca zbiorowa /pod red. nauk. Adama Marcinkowskiego; aut. Maciej Borkowski et al.].-
      Warszawa: Główny Zarząd Polityczny WP [Wojska Polskiego], 1988.- 116 s.; 21 cm

60. NATO 1990-1992: otwarcie Sojuszu na Wschód.- Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1992.- 46 s.; 21 cm
     * Dokumenty przygotowane w ramach Zespołu Analiz Strategicznych nr 1 cz. 1

61. NATO 1990-1992: otwarcie Sojuszu na Wschód /[red. Jolanta Przybyłko-Okoniewska; tł. z ang.].- Warszawa: Polski Instytut Spraw
      Międzynarodowych, 1992.- S. [2], 47-74 s.; 21 cm
     * Dokumenty przygotowane w ramach Zespołu Analiz Strategicznych nr 1 cz. 2

62. O'Grady Scott, Coplon Jeff: Powrót z honorem /przeł. Krzysztof Obłucki.- Warszawa: "Magnum", 1996.- [14], 194 s., [8] s. tabl.: il.; 23 cm
      * Tyt. oryg.: "Return with honor" 1995. - Na okł. podtyt.: sześć dni i nocy ucieczki przed śmiercią w rozdartej wojną Bośni

63. Okoński Zbigniew Wojciech: Proces integracji Polski z NATO - element nowego ładu polityczno-militarnego w Europie: wykład Ministra
      Obrony Narodowej (USA, wrzesień 1995).- Warszawa Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1995.- 26, [1] s.; 23 cm
     * Tekst równol. pol., ang.

64. Oraniec Sebastian: Odpowiedzialność karna członków sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego w świetle traktatu z 1951 roku.-
      Warszawa: Oddział Edukacji Obywatelskiej: Agencja Wydawnicza CB, 2000.- 123, [1] s.; 24 cm

65. Otłowski Tomasz: Polska w procesie integracji z NATO i Unią Zachodnioeuropejską 1991-1998.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
      cop. 1998.- 137 s.; 21 cm

66. Pająk Władysław: Państwa basenu Morza Śródziemnego a nowa architektura bezpieczeństwa europejskiego.- Warszawa Toruń:
      Wydaw. Adam Marszałek, 1996.- 42, [1] s.; 24 cm

67. Państwa narodowe w euroatlantyckich strukturach /pod red. nauk. Józefa Fiszera.- Poznań Warszawa: "Typografika", 1996.- 210, [1] s.:
      1 mapa, 1 wykr.; 24 cm

68. Piątkowski Krystian: NATO: informator dla żołnierzy.- Warszawa: "Egros": na zlec. Oddziału Edukacji Obywatelskiej Departament
      Społeczno-Wychowawczy Ministerstwa Obrony Narodowej, 1997.- 55, [1] s., [3] k. tabl. złoż.: 1 fot., 3 portr. kolor.; 21 cm

69. Piątkowski Krystian: Polska i NATO w przededniu rozszerzenia.- Warszawa: Biuro Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej,
      1998.- 111, [1] s.; 21 cm

70. Piątkowski Piotr: Międzynarodowy system zapobiegania konfliktom.- Warszawa Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1996.- 38, [1] s.; 24 cm

71. Piątkowski Piotr: Operacja IFOR "Wspólny Wysiłek" w Bośni i Hercegowinie.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1996.- 19, [1] s.; 24 cm

72. Pod wspólnymi sztandarami: droga Polski do NATO /red. nauk. Andrzej Ajnenkiel.- Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 1999.-
      115 s.; 24 cm

73. Poland - NATO: report /Andrzej Ananicz [et al.; transl. from Pol. Edward Rothert].- Warsaw: Institute of Public Affairs, 1995.- 54 s.; 21 cm
      * Oryg. w rękopisie.

74. Polish-German-American Forum for Security 1997: documentation /[ed. by Olaf Osica].- Warsaw: "Więź": na zlec. Centrum Stosunków
      Międzynarodowych, cop. 1998.- 119, [1] s.: il.; 21 cm

75. Polityczne aspekty członkostwa Polski w NATO /praca pod red. Erharda Cziomera.- Kraków: Fundacja „Międzynarodowe Centrum
      Rozwoju Demokracji", 1998.- 146, [8] s.; 21 cm
     * Materiały z konferencji, Kraków, 17-18.10.1998

76. Polska a dalsze otwarcie NATO /praca pod red. Erharda Cziomera; [aut. Stefan Jurczak et al..- Kraków: Fundacja „Międzynarodowe
      Centrum Rozwoju Demokracji", 1998.- 144, [8] s.; 21 cm
     * Materiały z konferencji, Kraków 14-15.05.1998.

77. Polska - NATO: wprowadzenie i wybór dokumentów 1990-1997 /pod red. Janusza Stefanowicza.- Warszawa: Instytut Studiów
   Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1997.- 237, [3] s.; 21 cm

78. Polska - NATO: materiały i dokumenty: praca zbiorowa /pod red. Piotra Kłudki; [aut. Stanisław Dobrzański et al.].- Warszawa:
      "Czasopisma Wojskowe", 1997.- 277, [11] s.: 2 mapy, 1 wykr.; 18 cm
     * Tekst częśc. tł. z ang., częśc. równol. pol., ang.

79. Polska-NATO: traktaty, gwarancje, zobowiązania /[oprac.] Maria Wągrowska [et al.].- Warszawa: "Bellona": przy współpr. Departamentu
      Społeczno-Wychowawczego MON [Ministerstwa Obrony Narodowej] Biura Prasy i Informacji MON, 1999.- 342, [2] s.; 24 cm

80. Polska o krok od NATO: międzynarodowe aspekty przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego: seminarium -
      "Polska wobec reformy wewnętrznej NATO", Kraków, 16 lutego 1998: praca zbiorowa /pod red. Erharda Cziomera.- Kraków:
      Fundacja „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998.- 124, [4] s.; 21 cm

81. Polsko-niemiecko-amerykańskie Forum Bezpieczeństwa 1997: dokumentacja /[oprac. i red. Olaf Osica].- Warszawa: "Więź": na zlec.
      Centrum Stosunków Międzynarodowych, cop. 1998.- 120, [1] s.: il.; 21 cm

82. Problematyka normalizacji zapewnienia jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską: I krajowa konferencja,
      9 listopada 2001, Warszawa: materiały konferencyjne.- Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna. Instytut Logistyki, 2001.- 371 s.: il.;
   24 cm

83. Przewodzki Edward, Gogolewski Jerzy: Kierunki przemian w siłach zbrojnych państw w geopolitycznym otoczeniu Polski.- Warszawa
      Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1996.- 33, [1] s.; 24 cm

84. Reforma NATO: seminarium "Polska wobec reformy wewnętrznej NATO" /praca pod red. Erharda Cziomera.- Kraków: Fundacja
      „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998.- 74, [6] s.; 21 cm

85. Rozszerzenie NATO.- Warszawa Toruń: Adam Marszałek, 1995.- 121,[1], 116 s.; 24 cm
     * Współwyd. z: NATO enlargement /transl. from Pol. Edward Rotert, Tomasz Krawczyński, Anna Popławska
      * Opr. w kier. przeciwstawnym

86. Seiters Rudolf: NATO i Unia Europejska 1997 - rok przełomu?: tekst wykładu wygłoszonego podczas spotkania  zorganizowanego
      16 grudnia 1996 r. w Warszawie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundację Konrada Adenauera /[przekł. i oprac. tekstu
      Marek Cichocki i Bartosz Jałowiecki].- Warszawa: Fundacja Konrada Adenauera, 1997.- 23 s.; 21 cm
     * Tyt. oryg.: NATO und EU 1997 - Jahr des Durchbruchs?

87. Seiters Rudolf: Rozszerzenie Unii Europejskiej i NATO: przemówienie wiceprzewodniczącego frakcji CDU/CSU w Bundestagu, byłego
      ministra federalnego, deputowanego do Bundestagu, Rudolfa Seitersa w Fundacji Andenauera w Warszawie w dniu 21 marca 1995 r.
      /[przekł. z niem. Janusz Obsada].- Warszawa: Fundacja Konrada Adenauera, 1995.- 23, [1] s.; 21 cm
     * Oryg.: Erweiterung von Europäische Union und NATO

88. Simon Jeffrey: Demokratyczna transformacja systemu obronnego Polski a rozszerzenie NATO /[tł. z ang. Tomasz Krawczyński.- Toruń:
      Wydaw. Adam Marszałek, 1995.- 39, [1] s.; 24 cm
     * Tekst równol. pol., ang.

89. Solak Janusz: Siedemnaście kroków do NATO: narodowe i ponadnarodowe aspekty ratyfikacji układów o członkostwie Polski, Czech
      i Węgier w Sojuszu Północnoatlantyckim.- Warszawa: Biuro Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej, 1999.- 165, [1] s.; 21 cm

90. Stachura Jadwiga: Rozszerzenie NATO w amerykańskiej polityce wewnętrznej i zagranicznej.- Warszawa: Polski Instytut Spraw
      Międzynarodowych, 1995.- 27 s.; 21 cm

91. Studium o rozszerzeniu NATO /[tł. z ang. i wprowadzenie Witold Waszczykowski oraz Robert Kupiecki].- Warszawa: Biuro Prasy
      i Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej: "Bellona", 1995.- 61 s.; 21 cm

92. Szacunek kosztów rozszerzenia NATO: głos w dyskusji.- [Warszawa]: Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, [1997].- 78 s.: il.; 23 cm
     * Tyt. równol.: NATO estimated cost of enlargement: a contribution to the debate. - Tekst równol. pol., ang.

93. Szczerbkowski Zdzisław: Wpływ rozwoju sytuacji polityczno-militarnej w NATO na rokowania rozbrojeniowe.- Warszawa: Szkoła Główna
      Planowania i Statystyki, 1980.- [1], 132 k.: tab.; 29 cm
     * Dr. jednostr.

94. Tarnawski Edward: Współczesna doktryna militarna imperializmu.- Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk
   Politycznych, 1985.- 42, [2] s.; 20 cm

95. Vademecum NATO /[Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego; tł. Rafał Brzeski].- Wyd. jubileuszowe.- Warszawa: "Bellona", 1999.-
      504 s.; 18 cm
     * Tyt. oryg.: "The NATO hadbook" 1998

96. Wągrowska Maria: Partnerstwo dla pokoju.- Warszawa: Biuro Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej, 1994.- 87, [1] s.: faks.;
   20 cm

97. Wieczorek Paweł: Członkostwo Polski w NATO: aspekty ekonomiczno-finansowe.- Warszawa: Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania
       i Marketingu, 1998.- 96 s.: wykr.; 24 cm

98. Wieczorek Paweł, Kłudka Piotr: Droga Polski do NATO: próba bilansu.- Warszawa: Biuro Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony
      Narodowej, 1997.- 82 s.: 1 mapa; 21 cm

99. Wieczorek Paweł: NATO a wielkie koncerny krajów kapitalistycznych.- Warszawa: Centrum Informacji Naukowej, Technicznej
      i Ekonomicznej. Ośrodek Informacji Centralnej, 1989.- 35 s.; 29 cm

100. Wieczorek Paweł: Perspektywy współpracy Polski z państwami NATO w dziedzinie rozwoju i produkcji sprzętu wojskowego.-
     Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995.- 20 s.; 21 cm

101. Wieczorek Paweł: Perspektywy współpracy Polski z państwami NATO w sferze przemysłu obronnego.- Warszawa Toruń: Wydaw. Adam
        Marszałek, 1998.- 51, [1] s.: 1 mapa, wykr.; 24 cm

102. Wieczorek Paweł: Polska w NATO: wymiar ekonomiczno-finansowy.- Warszawa: Biuro Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony
        Narodowej: "Leprint", 1998.- 107 s.: wykr.; 21 cm

103. Wieczorek Paweł: Przemysł obronny państw NATO w nowych realiach polityczno-wojskowych i ekonomicznych.- Warszawa: Polski
        Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994.- 30 s.; 21 cm

104. Wieczorek Paweł: Współpraca zachodnioeuropejskich państw NATO w zakresie rozwoju i produkcji uzbrojenia i sprzętu wojskowego.-
        Warszawa: Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Ośrodek Informacji Centralnej, 1989.- 23 s.; 29 cm

105. Winid Bogusław W.: Rozszerzenie NATO w Kongresie Stanów Zjednoczonych 1993-1998.- Warszawa: Ośrodek Studiów Amerykańskich
        Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.- 121 s.; 24 cm

106. Włodarski Piotr: Polska wobec partnerstwa dla pokoju /[tł. z ang. Krzysztof Paszkowski.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1995.- 34,
        [1] s.; 24 cm
       * Tekst równol. pol., ang.

107. Woźniecki Bernard: NATO [North Atlantic Treaty Organization] lat osiemdziesiątych.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej,
        [1982], 1982.- 259, [10] s.: il. mapy, tab. wykr.; 21 cm

108. Wójcik Edward: Odprężenie a realia militarne NATO.- Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979.- 237, [3] s.: tab.; 18 cm

109. Współczesne zagadnienia polityczne i militarne /[oprac. Zbigniew Ciećkowski et al.].- Warszawa: Zarząd Propagandy i Agitacji Głównego
        Zarządu Politycznego WP [Wojska Polskiego], 1980.- 128, [4] s.; 21 cm

110. Współpraca cywilno-wojskowa: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Departamencie Społeczno-Wychowawczym
        MON w dniu 23 marca 1999 /[red. Lech Łukasik].- Warszawa: "Bellona", 1999.- 211, [1] s., 60 s. tabl. kolor.: il.; 24 cm

111. Wybrane problemy wojenno-ekonomiczne współczesnej gospodarki kapitalistycznej.- Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna im.
        F. Dzierżyńskiego, 1989.- 237 s.; 21 cm

112. Wyganowski Przemysław: Polityka obronna NATO w basenie Morza Śródziemnego: Włochy, Grecja, Portugalia, Hiszpania.- Warszawa:
        Biuro Prasy i Informacji MON, 1994.- 70 s., [1] k. złoż.: mapy, rys.; 20 cm

113. Wypisy do seminariów z historii wojskowej /oprac Stanisław Zapolski.- Cz. 1: Rozwój myśli wojskowej i doktryn wojennych państw
        systemu socjalistycznego: (1945-1975).- [Wyd. 2].- Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, 1978.- 154 s.:
        1 mapa, 1 rys.; 21 cm

114. Wypisy do seminariów z historii wojskowej /oprac Stanisław Zapolski.- Cz. 2: Doktryny wojenne głównych państw kapitalistycznych
        i Paktu Północnoatlantyckiego (1945-1975).- [Wyd. 2].- Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, 1978.- 154 s.:
        1 mapa, 1 rys.; 21 cm

115. Wypisy do seminariów z historii wojskowej /oprac Stanisław Zapolski.- Cz. 2: Doktryny wojenne głównych państw kapitalistycznych
        i Paktu Północnoatlantyckiego (1945-1980).- [Wyd. 3 uzup.].- Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, 1981.-
        201 s.: 1 mapa, 2 rys.; 21 cm

116. Wypisy do seminariów z historii wojskowej /oprac Stanisław Zapolski.- Cz. 2: Doktryny wojenne głównych państw kapitalistycznych
        i Paktu Północnoatlantyckiego (1945-1980).- [Wyd. 4].- Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna  im. F. Dzierżyńskiego, 1982.- 201 s.:
        1 mapa, 2 rys.; 21 cm

117. Zapolski Stanisław: Doktryna wojenna głównych państw Paktu Północno-atlantyckiego w latach 1945-1980.- Warszawa: Wojskowa
        Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, 1982.- 143, [1] s.: 1 il. tab.; 21 cm

118. Zapolski Stanisław: Współczesna doktryna wojenna Stanów Zjednoczonych i Paktu Północnoatlantyckiego.- Warszawa: Wojskowa
        Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, 1978.- 109 s.: il., 3 mapy, tab.; 21 cm

119. Żebrowski Andrzej, Kwiatkowski Wojciech: Zasady mianowania i stopnie wojskowe w wybranych armiach NATO.- Warszawa:
         "Wojsko i Wychowanie", 2000.- 60 s.: il. kolor.; 17 cm
Artykuły w czasopismach:
1. Akt Podstawowy (founding) o wzajemnych stosunkach, współpracy i bezpieczeństwie między NATO a Federacją Rosyjską /Andrzej
    Ananicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Obóz.- Nr 31/32.- (1997), s. 93-104

2. Akt stanowiący o podstawach wzajemnych stosunków, współpracy i bezpieczeństwa pomiędzy Organizacją Paktu Północnoatlantyckiego
     i Federacją Rosyjską: Paryż, 27 maja 1997 r.: tł.// Polityka Wschodnia.- 1998, [nr] 1, s. 125-136

3. Akt Stanowiący o podstawach wzajemnych stosunków, współpracy i bezpieczeństwie pomiędzy Organizacją Paktu Północnoatlantyckiego
     i Federacją Rosyjską: Paryż, 27 maja 1997 r.: tł.// Studia Europejskie.- 1997, nr 2, s. 157-168

4. Ameryka i Europa: jeszcze razem, czy już osobno /Maria Wągrowska// Rzeczpospolita .-2002, nr 75, s. A15
    * NATO - polityka

5. Analiza niektórych aspektów kartograficznych w zautomatyzowanych systemach dowodzenia w odniesieniu do standardów NATO
     /Dariusz Nowak.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.- 2000, nr 2, 
   s. 27-39

6. Anatomia decyzji /Kazimierz Dziewanowski// Rzeczpospolita.- 1998, nr 33, s. 7
    * Historia działań dyplomatycznych w celu poszerzenia NATO

7. Armia jak z NATO /Mieczysław Bieniek; rozm. przepr. Mirosław Głogowski// Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 5, s. 16-17
    * Polska misja wojskowa w strukturach NATO w Bośni

8. Atlantycka wspólnota wartości: skrót przem. /Zbigniew Brzeziński// Rzeczpospolita.- 1999, nr 58, s. 8

9. Bandaż elastyczny: nowa strategia NATO: korespondencja z Waszyngtonu /Witold Pawłowski// Polityka.- 1999, nr 19, s. 20-21

10. Batalia o ratyfikację /Jan Nowak-Jeziorański.- Za kulisami rozszerzania NATO, cz. 2// Rzeczpospolita.- 1998, nr 143, s. 17

11. Batalion specjalny /Andrzej Kulik// Wprost.- 1998, nr 3, s. 32-33
      * Misja wojsk polskich w Bośni

12. Bezpieczeństwo albo druga Jałta /Jan Nowak-Jeziorański.- Za kulisami rozszerzania NATO, cz. 1// Rzeczpospolita.- 1998, nr 137, s. 13,17

13. Bezpieczeństwo europejskie po madryckim szczycie NATO: polski punkt widzenia /Jerzy M. Nowak// Sprawy Międzynarodowe.- 1997,
      nr 2, s. 7-28
     * Toż. w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs. - 1997 nr 2

14. Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej po rozszerzeniu NATO /Bogusław Świetlicki.- Streszcz. w jęz. ang. // Polska w Europie.-
      Z. 26.- (1998), s. 83-90

15. Bilet pierwszej klasy /Joseph Biden; rozm. przepr. Tadeusz Zachurski// Wprost.- 1999, nr 17, s. 88,90
     * Rozszerzanie NATO

16. Cena bezpieczeństwa /George Robertson; rozm. przepr. Juliusz Urbanowicz// Wprost.- 2000, nr 6, s. 28-29

17. Co zdarzyło się w Reykjaviku? /Janusz Onyszkiewicz// Rzeczpospolita .-2002, nr 117, s. A10
     * Spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów NATO

18. Cywilne planowanie kryzysowe istotnym elementem bezpieczeństwa państw NATO /Mirosław Kaliński// Przysposobienie Obronne -
      Obrona Cywilna w Szkole.- 2000, nr 1, s. 40-57

19. Czas budowy zaufania /Janusz Onyszkiewicz// Rzeczpospolita .-2002, nr 12, s. A8

20. Człowiek, który zmienił NATO: Javier Solana odchodzi ze stanowiska sekretarza generalnego sojuszu atlantyckiego: korespondencja
      z Brukseli /Jędrzej Bielecki// Rzeczpospolita.- 1999, nr 235, s. A6

21. Czwarta wojna na Bałkanach?: albańscy rebelianci rzucają wyzwanie NATO /Krzysztof Kęciek// Przegląd.- 2001, nr 12, s. 10-11

22. Czy Bałkany zmienią świat /Maciej Cuchra// Rzeczpospolita.- 1999, nr 158, s. A14

23. Czy NATO jest zagrożone /Jan Nowak-Jeziorański// Rzeczpospolita.- 2001, nr 111, s. A10

24. Czy Rosja będzie z nami w NATO? /Adam Daniel Rotfeld; rozm. przepr. Paweł Wroński// Gazeta Wyborcza.-2002, nr 109, s. 12-14

25. Dlaczego NATO powinno się powiększyć?: tł. /Strobe Talbott// Ad Meritum.- Nr 4.- (1996), s. 75-84

26. Dokąd sięgnie NATO? /Klaus-Peter Klaiber; rozm. przepr. Teresa Stylińska// Rzeczpospolita.- 2001, nr 25, s. A7

27. Doktryna Clintona: jubileusz 50-lecia NATO w cieniu wojny w Kosowie: korespondencja z Waszyngtonu /Jarosław Giziński, Tadeusz
      Zachurski// Wprost.- 1999, nr 18, s. 22-24

28. Dokumentacja logistyczna sił powietrznych NATO /Zbigniew Maślak.- Streszcz. w jęz. ros. ang.// Biuletyn Wojskowej  Akademii
      Technicznej.- 1999, nr 11, s. 175-182

29. Dowodzić w NATO /Mieczysław Bieniek; rozm. przepr. Leszek Konarski// Przegląd Tygodniowy.- 1998, nr 24, s. 9
      * Nordycko-Polska Brygada w Bośni

30. Droga Skandynawów do NATO (1948-1949): alternatywy, rozwiązania, prognozy /Bernard Piotrowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd
      Politologiczny.- 1999, nr 1/2, s. 27-49

31. Dwa pakty /Bartosz Węglarczyk// Gazeta Wyborcza.- 1999, nr 88, dod. s. 8-13
     * NATO i Układ Warszawski

32. Dwugłos o NATO /Richard Pipes, Piotr Wandycz// Arcana.- 2000, nr spec., s. 112-115

33. Działania wielonarodowych sił morskich w czasie kryzysu jugosłowiańskiego /Krzysztof Kubiak, Kazimierz Starobrat.- Streszcz. w jęz.
   ang.// Zeszyty Naukowe / Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.- 1999, nr 1, s. 101-119

34. Eurokorpus oraz jego stosunki z NATO, Unią Zachodnioeuropejską i Unią Europejską /Małgorzata Sośnicka// Sprawy Międzynarodowe.-
      2000, nr 4, s. 118-131
     * Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs. - 2000, nr 4

35. Funkcje NATO w przededniu nowej strategii sojuszu: skrócony zapis dyskusji na konwersatorium Fundacji "Polska w Europie" 
   11 grudnia 1998 roku /Zygmunt Skórzyński, Jacek Czaputowicz, Bronisław Komorowski, Maciej Kozłowski, Tadeusz Chabiera, Grzegorz
      Kostrzewa-Zorbas, Ryszard Bobrowski, Michał Grocholski, Katarzyna Kołodziejczyk, Maciej Koźmiński, Stanisław Koziej, Marcin
      Rościszewski, Andrzej Paszewski.- Streszcz. w jęz. ang.// Polska w Europie.- Z. 28.- (1999), s. 13-49

36. Gladiatorzy przestali walczyć: fragm. książki /Artur Bilski// Fronda.- Nr 13/14.- (1998), s. 313-323
     * Wspomnienia ze służby w siłach pokojowych NATO w Bośni w l. 1996-1998

37. Globalne implikacje rozszerzenia Sojuszu Atlantyckiego /Roman Kuźniar// Sprawy Międzynarodowe.- 1999, nr 1, s. 97-108
     * Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs. - 1999 nr 1

38. Goście z dużym bagażem /Maria Wągrowska// Rzeczpospolita.- 1998, nr 160, s. 7
     * Negocjacje nt. rozmieszczenia sił konwencjonalnych w Europie

39. Groźny wirus ESDI: przyszłość NATO /Paweł Wroński// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 30, s. 14-15
     * Utworzenie Europejskiej Inicjatywy Bezpieczeństwa i Obrony

40. Heksagonale uzupełnione i poprawione? /Stanisław Michalkiewicz// Najwyższy Czas.- 2001, nr 22, s. XXXVI-XXXVII

41. Historia nie kończy się 12 marca: korespondencja z Waszyngtonu /Dorota Warakomska, Jarosław J. Szczepański// Tygodnik
   Powszechny.- 1999, nr 11, s. 4
     * Rozszerzenie NATO

42. Ile Europy w sojuszu atlantyckim /Maria Wągrowska// Rzeczpospolita.- 1998, nr 58, s. 7
     * Misje wojskowe poza obszarem NATO

43. Inni myślą, a my NATO /Marzanna Stychklerz-Kłucińska// Tygodnik Solidarność.-2002, nr 3, s. 12-13

44. Jak działa NATO /Jędrzej Bielecki// Rzeczpospolita.- 1999, nr 60, dod. s. 4

45. Javier Solana - doktor "honoris causa" Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu /Elżbieta Ławicka-Poplewska// Kronika
      Wielkopolski.- 2000, nr 3, s. 157-160

46. Jeszcze nie czas na Rosję /Janusz Onyszkiewicz// Rzeczpospolita.- 2001, nr 272, s. A8
     * Problem członkostwa Rosji w NATO

47. Jubileusz bez fanfar: szczyt NATO: korespondencja z Waszyngtonu /Jan Skórzyński, Krzysztof Darewicz// Rzeczpospolita.-1999, nr 96,
      s. 1, 4

48. Koncepcja strategiczna Sojuszu zatwierdzona przez szefów państw i rządów, biorących udział w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej
      w Waszyngtonie 23 i 24 kwietnia 1999 r.// Studia Europejskie.- 1999, nr 2, s. 117-128

49. Konsekwencje rozszerzenia NATO /Marian Dobrosielski// Dziś.- 1998, nr 6, s. 108-114

50. Konwój: korespondencja z Bitinji /Ryszard Bilski// Rzeczpospolita.- 2000, nr 70, s. A9
     * Działania Polskiej Jednostki Wojskowej KFOR

51. Kosowo nas wszystkich /Dawid Warszawski// Gazeta Wyborcza.- 1999, nr 159, s. 15-16
     * Obecność wojsk NATO

52. Kosztowne NATO /Władysław Honkisz// Dziś.- 1998, nr 2, s. 104-107

53. Krasnoludek z peryferii : Polska po szczycie w Reykjaviku /Jerzy Marek Nowakowski// Gazeta Polska .-2002, nr 21, s. 9

54. Kret w rodzinie: korespondencja z Londynu /Paweł Bawolec// Wprost.- 2000, nr 13, s. 97-98
     * Ocena akcji sił NATO w Kosowie

55. Lekarstwo, a nie wirus /Konrad Niklewicz// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 49, s. 12
     * Projekt utworzenia europejskiej siły szybkiego reagowania

56. Logistyka lotnictwa sił reagowania w misjach pokojowych poza granicami kraju /Zbigniew Maślak, Robert Turbiarz.- Streszcz. w jęz. ros.
      ang.// Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej.- 2001, nr 2/3, s. 95-109

57. Logistyka wojskowego transportu lotniczego w uwarunkowaniach koalicyjnych /Zbigniew Maślak, Jarosław Sieczka.- Streszcz. w jęz. ros.
      ang.// Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej.- 2001, nr 2/3, s. 143-153

58. Madrycka deklaracja w sprawie bezpieczeństwa i współpracy euroatlantyckiej ogłoszona przez Szefów Państw i Rządów: posiedzenie
   Rady Północnoatlantyckiej: Madryt, 8 lipca 1997 r.// Studia Europejskie.- 1997, nr 3, s. 105-115

59. Miecz Brzezińskiego: 50-lecie NATO /Andrzej Gelberg// Tygodnik Solidarność.- 1999, nr 19, s. 7

60. Miecz Europy /Piotr Cywiński// Wprost.- 1999, nr 46, s. 96-97
     * Reformy w armiach NATO

61. Miloszević kontra NATO: korespondencja z Waszyngtonu /Mirosław Głogowski// Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 17, s. 5
     * Szczyt poświęcony 50-leciu NATO

62. Na tyłach armat /Halina Pytel-Kapanowska// Przegląd .-2002, nr 12, s. 23-24
     * Rodziny oficerów NATO stacjonujących w Polsce

63. Nadzieja dla świata /Ryszard Kukliński; rozm. przepr. Andrzej Gelberg// Tygodnik Solidarność.- 1999, nr 18, s. 3

64. Najwyższa Izba Kontroli w NATO /Władysław Stasiak// Kontrola Państwowa.- 1998, nr 5, s. 130-133

65. NATO [North Atlantic Treaty Organization] a bezpieczeństwo Polski /Janusz Mondry// Kultura.- 1998, nr 10, s. 135-143

66. NATO [North Atlantic Treaty Organization] a terroryzm: nowy etap transformacji Sojuszu /Robert Kupiecki// Sprawy Międzynarodowe.-
      2001, nr 3, s. 5-23
     * Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs. - 2001, nr 3

67. NATO [North Atlantic Treaty Organization] - dylematy rozszerzenia /Zbigniew Brzeziński; tł. z ang. Adam Szostkiewicz// Tygodnik
      Powszechny.- 1998, nr 40, s. 1,7

68. NATO [North Atlantic Treaty Organization], godzina zero: korespondencja z Independence /Jerzy Baczyński// Polityka.- 1999, nr 12,
      s. 15-16
     * Formalne przyjęcie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego

69. NATO [North Atlantic Treaty Organization] i zakończenie zimnej wojny /Robert Kupiecki.- Streszcz. w jęz. ang.// Stosunki
      Międzynarodowe.- T. 19.- (1998), s. 47-67

70. NATO [North Atlantic Treaty Organization] jak OBWE: polscy postkomuniści, Rosja i Unia Europejska /Artur Rojek// Głos.- 2001, nr 44,
      s. 8-9

71. NATO [North Atlantic Treaty Organization] jest dla wszystkich /Zbigniew Brzeziński; rozm. przepr. Sławomir Popowski// Rzeczpospolita.-
      1998, nr 151, s. 7

72. NATO [North Atlantic Treaty Organization] - nowe wyzwania: dyskusja w Stowarzyszeniu Euro-Atlantyckim /Robert Nurick, Witold
      Waszczykowski, Tadeusz Chabiera, Krystian Piątkowski, Antoni Kamiński, Katarzyna Kołodziejczyk, Stanisław Koziej, Longin Pastusiak.-
      Streszcz. w jęz. ang.// Polska w Europie.- Z. 29.- (1999), s. 59-86

73. NATO [North Atlantic Treaty Organization] - obrona wolności /Hank Brown; rozm. przepr. Andrzej Gelberg// Tygodnik Solidarność.-
      1998, nr 12, s. 6
     * Rozszerzenie paktu na Wschód

74. NATO [North Atlantic Treaty Organization] - razem w nowe stulecie! /Madeleine Albright; rozm. przepr. Dorota Warakomska// Tygodnik
      Powszechny.- 1999, nr 13, s. 3

75. NATO [North Atlantic Treaty Organization] rozszerza się na Wschód, a Gazprom na Zachód /Andrzej Grajewski .- Streszcz. w jęz. ang.//
      Polska w Europie.- Z. 24.- (1997), s. 118-126
     * Uzależnienie części Europy Środkowej od dostaw z syberyjskich złóż gazowych

76. NATO [North Atlantic Treaty Organization] spółka akcyjna /Edwin Bendyk, Sławomir Kosieliński// Polityka.- 1999, nr 42, s. 78-79
      * Zarządzanie nowoczesną armią

77. NATO [North Atlantic Treaty Organization], sytuacje kryzysowe w Europie a interesy Republiki Federalnej Niemiec: fragm. pracy /Janusz
      Solak// Przegląd Zachodni.- 1997, nr 2, s. 3-28

78. NATO [North Atlantic Treaty Organization] to nie święto /Aleksander Kwaśniewski; rozm. przepr. Jerzy Domański, Mirosław Głogowski//
      Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 16, s. 3
     * Konflikty międzynarodowe

79. NATO [North Atlantic Treaty Organization] w Budapeszcie /Jacek Kwieciński// Gazeta Polska.- 2001, nr 24, s. 10
      * Spotkanie poświęcone umocnieniu współpracy transatlantyckiej i stałemu zaangażowaniu USA w proces euroatlantyckiego bezpieczeństwa

80. NATO [North Atlantic Treaty Organization] w macedońskim kotle /Krzysztof Kęciek// Przegląd.- 2001, nr 35, s. 25-26

81. NATO [North Atlantic Treaty Organization], wojna i kwestia narodowa /Krzysztof Wolicki// Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 20, s. 14

82. NATO [North Atlantic Treaty Organization] 1999 /Javier Solana; tł. Dominika Pszczółkowska// Gazeta Wyborcza.- 1999, nr 9, s. 7

83. NATO wobec konfliktów etnicznych na terenie Jugosławii /Ryszard Zięba.- Streszcz. w jęz. ang.// Stosunki Międzynarodowe.- 2000, 
   nr 1/2, s. 33-52

84. Nie to NATO: dlaczego Pakt Północnoatalntycki nagle przestał być przydatny: korespondencja z Brukseli /Klaus Bachmann// Polityka.-
      2001, nr 47, s. 36-37

85. Nie tylko USA: przyczynek do historii rozszerzenia NATO na wschód /Henning Tewes; tł. Wojciech Wieczorek// Więź.- 2001, nr 3,
      s. 114-130

86. Niebezpieczeństwo wisi nad nami /Caspar Weinberger; rozm. przepr. Radosław Rybiński, Tomasz Pompowski// Nowe Państwo.- 2001,
      nr 10, s. 24-25
     * Zagrożenie konfliktem światowym

87. Nowa koncepcja strategiczna NATO /Kazimierz Dziewanowski// Rzeczpospolita.- 1998, nr 144, s. 6

88. Nowa strategia i zasada trzech "d": amerykańska sekretarz stanu o NATO w XXI wieku: tł. /Madeleine Albright// Gazeta Wyborcza.-
      1998, nr 286, s. 15-17

89. Nowe NATO i jego nowi wrogowie: tł. /Vaclav Havel// Rzeczpospolita.- 1999, nr 112, s. 8

90. Nowy partner czy stary lis [korespondencja z Brukseli ] /Jacek Pawlicki// Gazeta Wyborcza.-2002, nr 110, s. 14
     * NATO a Rosja

91. Nowy sojusz /Paweł Wroński// Gazeta Wyborcza.- 1999, nr 60, s. 8-10
     * Pakt Północnoatlantycki NATO

92. Nowy wojenny świat /Paweł Wroński// Gazeta Wyborcza.- 1999, nr 101, s. 12, 14-15

93. O jeden most za daleko /Jan Nowak-Jeziorański// Rzeczpospolita.- 2001, nr 288, s. A8
     * Sprawa współpracy NATO z Rosją

94. Obrona blokiem /Stanisław Koziej// Polityka.- 2000, nr 12, s. 82,84
      * Pozycja Polski w strukturach NATO

95. Obrona wartości: tł. /Javier Solana// Rzeczpospolita.- 1999, nr 94, s. 8
     * Szczyt w Waszyngtonie z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania NATO

96. Od obaw do członkostwa: sojusz atlantycki w oczach polskiej opinii publicznej 1987-1999 /Michał Strzeszewski// Rzeczpospolita.- 1999,
      nr 60, dod. s. 1-3

97. Odłamki w szampanie: uroczystości 50-lecia NATO: korespondencja z Waszyngtonu /Witold Pawłowski// Polityka.- 1999, nr 18, s. 15-16

98. Odpowiedzialność karna członków sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego na podstawie uregulowań Traktatu z 1951 roku /Sebastian
      Oraniec// Wojskowy Przegląd Prawniczy.- 2000, nr 3/4, s. 23-52

99. Otwarte drzwi sojuszu /Zbigniew Brzeziński// Rzeczpospolita.- 1999, nr 60, dod. s. 1
     * Kwestia dalszego rozszerzania NATO

100. Otworzyć drzwi do NATO /Bruce P. Jackson; rozm. przepr. Dominika Pszczółkowska// Gazeta Wyborcza.-  2001, nr 137, s. 10

101. Papierowa wojna z NATO /Jarosław Szarek// Gazeta Polska.- 1999, nr 11, s. 8

102. Peleton czy pupil /Witold Waszczykowski// Gazeta Polska.- 1999, nr 13, s. 9
       * Członkostwo Polski w NATO

103. Pierwsze podanie do NATO: nieznany projekt generała Władysława Andersa /Janusz Cisek// Rzeczpospolita.- 1998, nr 102, s. 18

104. Pierwszy Polak w sztabie dowodzenia: rok w NATO /Mieczysław Bieniek; rozm. przepr. Zbigniew Kustosik// Przegląd Tygodniowy.-
        2000, nr 10, s. 5

105. Podstawowe reguły użycia sił zbrojnych NATO podczas realizacji operacji pokojowych ONZ /Andrzej Makowski, Kazimierz Starobrat.-
        Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.- 1997, nr 4, s. 129-140

106. Policjant dla świata /Mirosław Głogowski// Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 18, s. 6-7
       * Rola NATO w stosunkach międzynarodowych

107. Poligon "Jugosławia" /Krzysztof Kęciek// Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 19, s. 6
       * Nowe rodzaje broni użyte przez siły NATO

108. Poligon Kosowo /Pascal Milo; rozm. przepr. Jacek Potocki// Wprost.- 2000, nr 32, s. 84
       * Ocena akcji sił NATO

109. Południowe perspektywy NATO /Janusz Mondry// Kultura.- 2000, nr 9, s. 72-78

110. Powinniście wiedzieć więcej /Strobe Talbott; rozm. przepr. Bartosz Węglarczyk// Gazeta Wyborcza.-2002, nr 109, s. 14-15
       * Sprawa rozszerzenia NATO

111. Program NATO /Tomasz Leśniowski// Sprawy Nauki.- 2001, nr 3/4, s. 24-25
       * Udział Polski w pracach Programu Naukowego NATO

112. Regulacje prawno-konstytucyjne państw NATO dotyczące użycia sił zbrojnych poza obszarem własnego kraju a polskie uregulowania
         /Jerzy Menkes// Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie.- Z. 3.- (1998), s. 39-46

113. Relacje transatlantyckie w dobie amerykańskiej rewolucji w dziedzinie wojskowości /Marcin Kozieł// Sprawy Międzynarodowe.-
        2001, nr 1, s. 97-123
       * Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs. - 2001, nr 1

114. Relikt zimnej wojny?: czy NATO przetrwa współpracę z Rosją? /Radosław Rybiński// Nowe Państwo.- 2001, nr 49, s. 28-29

115. Rosja: kierunek Zachód /Stanisław Koziej// Tygodnik Powszechny.-2002 nr 17 s. 5

116. Rosyjski bufor /Richard Pipes; rozm. przepr. Jerzy Surdykowski// Wprost.- 1998, nr 8, s. 71-73
       * Kwestia rozszerzenia NATO

117. Rosyjski lis w kurniku /Stanisław Koziej; rozm. przepr. Marek Ostrowski// Polityka .-2002, nr 21, s. 40, 42-43
       * Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 2001 r.

118. Rozszerzenie - element strategii NATO /Tadeusz Chabiera.- Streszcz. w jęz. ang.// Polska w Europie.- Z. 32.- (2000), s. 106-117

119. Rozszerzenie NATO a umacnianie euroatlantyckich struktur bezpieczeństwa /Adam Daniel Rotfeld// Sprawy Międzynarodowe.-
        1999, nr 1, s. 65-96
       * Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs. - 1999 nr 1

120. Rozszerzenie NATO - deklaracje i rzeczywistość: zapis dyskusji /Janusz Onyszkiewicz, Kazimierz Dziewanowski, Karsten Voigt,
        Friedbert Pflüger, Andrzej Karkoszka, Tadeusz Mazowiecki, Roland Freudenstein, Jacek Saryusz-Wolski, Tadeusz Chabiera, Maria
        Stolzman, Adam Bromke, Hans Franz.- Streszcz. w jęz. ang.// Polska w Europie.- Z. 22.- (1996), s. 5-53

121. Rozszerzenie NATO i "efekt uboczny": tł. /Gerhard Gnauck// Arcana.- 1997, nr 6, s. 144-146

122. Rozszerzenie NATO na Wschód /Jochen Franzke; tł. Krzysztof Malinowski// Przegląd Zachodni.- 1997, nr 4, s. 129-139

123. Rów atlantycki /Wojciech Marek Darski// Tygodnik Solidarność.- 2001, nr 9, s. 7
       * Strategiczne znaczenie NATO

124. Siła Ameryki i słabość Europy /Maria Wągrowska// Rzeczpospolita.- 1999, nr 206, s. A13
       * Europejska tożsamość w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony a NATO

125. Sojusz jako wezwanie: przem., tł. /Vaclav Havel.- Streszcz. w jęz. ang.// Obóz.- Nr 33.- (1998), s. 7-12

126. Sojusz z przyszłością : powiększone NATO za 10 lat będzie równie sprawne jak dziś [korespondencja z Brukseli ] /Michael Rühle; tł.
        Wojciech Pięciak// Tygodnik Powszechny.-2002, nr 12, s. 6

127. Stany Zjednoczone wobec traktatu wersalskiego i Paktu Północnoatlantyckiego: analogie i dylematy /Jadwiga Kiwerska// Życie i Myśl.-
        1998, nr 1, s. 25-41

128. Stereotypy i piruety [dyskusja ] /Jerzy Buzek, Grigorij Javlinskij, Bronisław Geremek, Boris Tarasjuk, Sergej Kovalev, Dariusz Rosati, Jurij
        Levada, Jan Maria Rokita, Miroslav Popovič, Andrej Gračov, Aleksander Smolar// Gazeta Wyborcza.-2002, nr 115, s. 7-9
       * Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r.

129. Strategiczne rozszerzenie /Artur Rojek// Głos .-2002, nr 21, s. 7
       * Szczyt ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich NATO w Reykjaviku

130. Strażnik świata /Juliusz Urbanowicz// Wprost.- 1999, nr 17, s. 92, 94, 96
       * Pięćdziesięciolecie NATO

131. Studium rozszerzenia NATO /tł. z ang. Zbigniew Rudnicki// Ad Meritum.- Nr 4.- (1996), s. 51-74

132. Subregionalny kontekst rozszerzenia NATO /Agnieszka Magdziak-Miszewska// Sprawy Międzynarodowe.- 1999, nr 1, s. 137-146
      * Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs. - 1999 nr 1

133. Suwerenność państwa jest wartością nadrzędną /Stefan Sawicki; rozm. przepr. Teresa Stylińska// Rzeczpospolita.- 1999, nr 104, s. 25
        * Koncepcja strategiczna NATO a prawo międzynarodowe

134. Szachy z Putinem /Strobe Talbott; rozm. przepr. Marek Ostrowski// Polityka .-2002, nr 1, s. 34-37

135. Szkocki policjant w Brukseli: kim jest nowy Sekretarz Generalny NATO?: korespondencja z Londynu /Tadeusz Jagodziński//
       Tygodnik Powszechny.- 1999, nr 33, s. 6
      * George Robertson

136. Święto na później /Aleksander Kwaśniewski; rozm. przepr. Jerzy Baczyński, Marek Ostrowski// Polityka.- 1999, nr 17, s. 4-8
       * Pięćdziesiąta rocznica utworzenia NATO

137. Teoria humanitarnej interwencji po doświadczeniu Kosowa /Jerzy J[ózef] Wiatr// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa
         w Warszawie. Seria Ekonomia.- Z. 4.- (2001), s. 124-157

138. The Northatlantic Alliance and the process of reconciliation in Europe /Hans-Georg Wieck// Studia Polityczne.- Nr 9.- (1999), s. 119-126

139. Traktat Waszyngtoński i Koncepcja Strategiczna NATO - nowe interpretacje starych treści /Robert Kupiecki// Ad Meritum.- Nr 5.-
    (1997), s. 103-120

140. Transatlantycki Sojusz na rozdrożu /Janusz Mondry// Sprawy Polityczne.- 2001, nr 5, s. 4-11

141. Transatlantyk /Andrew A. Michta// Wprost.- 1999, nr 47, s. 90-91
       * Europejskie siły NATO

142. Twardy rdzeń NATO : w interesie Polski nie leży jak najszybsze przyjęcie wszystkich kandydatów do paktu /Olaf Osica//
    Rzeczpospolita .- 2002, nr 7, s. A8

143. Udział polskiej jednostki wojskowej w siłach stabilizacyjnych w Bośni i Hercegowinie /Andrzej Jóźwiak, Czesław Marcinkowski//
        Sprawy Międzynarodowe.- 1999, nr 3, s. 71-83
       * Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs. - 1999 nr 3

144. W oczekiwaniu na AWACS-y /Krzysztof Mik// Rzeczpospolita.- 1999, nr 60, s. 3
       * Międzynarodowa baza NATO w Geilenkirchen w Niemczech

145. Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód /Rafał Rogulski// Europa.- 1998, nr 6, s. 69-71

146. Wielonarodowy Korpus Północny Wschód w Szczecinie /Edward Pietrzyk// Kronika Szczecina.- Nr 18.- (1999), s. 75-81
       * Korpus duńsko-niemiecko-polski

147. Więź przez Atlantyk: korespondencja z Brukseli /Jędrzej Bielecki// Rzeczpospolita.- 1999, nr 60, dod. s. 1
       * 50 lat historii NATO

148. Witamy w NATO /Henryk Szumski; rozm. przepr. Beata Bociąg// Prawo i Życie.- 1999, nr 6, s. 10-11

149. Wojenny serwilizm /Jacek Zychowicz// Dziś.- 1999, nr 5, s. 10-12
       * Państwa członkowskie NATO wobec konfliktu na Bałkanach

150. Wokół szczytu /Elżbieta Isakiewicz// Gazeta Polska.- 1999, nr 18, s. 12-13
       * Obchody pięćdziesiątej rocznicy utworzenia NATO

151. Wytrych Putina: czy Putin wprowadzi Rosję do NATO? [korespondencja z Waszyngtonu ] /Agnieszka Pukniel// Wprost.- 2002, nr 21,
        s. 98-99

152. Za otwartymi drzwiami: czy pierwsza runda rozszerzenia NATO będzie ostatnią? /Zbigniew Brzeziński; tł. DP// Gazeta Wyborcza.- 1999,
        nr 60, s. 12

153. Zachować euroatlantycki charakter sojuszu /Zbigniew Brzeziński; rozm. przepr. Krzysztof Darewicz// Rzeczpospolita.- 1999, nr 95, s. 5

154. Zadania i problemy logistyki wojskowej w kontekście "Defence Capability Initiative" NATO /Włodzimierz Miszalski// Logistyka.- 2000,
        nr 5, s. 9-10

155. Zadania i problemy logistyki wojskowej w kontekście "Defence Capability Initiative" NATO /Włodzimierz Miszalski// Logistyka.- 2000,
        nr 6, s. 28-30

156. Żelazna konsekwencja: NATO - Rosja /Marek A. Koprowski// Najwyższy Czas.- 2001, nr 50, s. XXX-XXXI

157. 99 [Dziewięćdziesiąt dziewięć] proc. NATO /Javier Solana; rozm. przepr. Jacek Safuta// Polityka.- 1998, nr 1, s. 32
Recenzje:
1. Bezpieczeństwo europejskie: koncepcje, instytucje, implikacje dla Polski. Warsz., 1997,- Rec. Jerzy Menkes// Sprawy Międzynarodowe.-
    1997, nr 4, s. 97-99
   * Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs. - 1997 nr 4

2. Bezpieczeństwo europejskie: koncepcje, instytucje, implikacje dla Polski. Warsz.,1997,- Rec. Roman Kuźniar// Przegląd Powszechny.-
    Nr spec. 5.- (1997), s. 93-97

3. Enlarging NATO: the Russia factor /Richard L. Kugler. Santa Monica,1996,- Rec. Jadwiga Stachura// Sprawy Międzynarodowe.- 1997, nr 1,
    s. 129-131

4. France, NATO and the limits of independence, 1981-97 /Anand Menon. Basingstoke, 1999,- Rec. Edyta Posel-Częścik// Polski Przegląd
    Dyplomatyczny.- 2001, nr 3, s. 210-215

5. NATO [North Atlantic Treaty Organization] und EU aus der Perspektive Ostmitteleuropas /Hildegarda Bedarff, Bernard Schörmann.
    Mönster, 1998,- Rec. Jeremi Sadowski// Studia Europejskie.- 1999, nr 2, s. 201-203

6. NATO [North Atlantic Treaty Organization] u progu XXI wieku /Robert Kupiecki. Warsz., 2000,- Rec. Jarosław Gryz// Sprawy
    Międzynarodowe.- 2001, nr 3, s. 126-130
   * Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs. - 2001, nr 3

7. NATO [North Atlantic Treaty Organization] koncepcja bezpieczeństwa w XXI wieku /Ronald D. Asmus. Warsz., 1997,- Rec. Piotr Ebbig//
    Przegląd Politologiczny.- 1998, nr 1/2, s. 134-136

8. NATO [North Atlantic Treaty Organization] vademecum. Warsz., 1995,- Rec. Jerzy Stańczyk// Studia Europejskie.- 1997, nr 2, s. 228-230

9. NATO [North Atlantic Treaty Organization] - Polska 2000 /Julian Kaczmarek. Wroc., 1999,- Rec. Ryszard Gajda// Edukacja dla
    Bezpieczeństwa.- 2001, nr 1, s. 53-55

10. Od Londynu do Waszyngtonu: NATO w latach dziewięćdziesiątych /Robert Kupiecki. Warsz., 1998,- Rec. Bogusław Świetlicki//
      Sprawy Międzynarodowe.- 1999, nr 3, s. 84-86
     * Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs. - 1999 nr 3

11. Odpowiedzialność karna członków sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego w świetle Traktatu z 1951 r. /Sebastian Oraniec.
      Warsz., 2000,- Rec. Stanisław M[aria] Przyjemski// Wojskowy Przegląd Prawniczy.- 2001, nr 1, s., 187-189

12. Polska - NATO: materiały i dokumenty. Warsz.,, 1997,- Rec. Jerzy Stańczyk// Studia Polityczne.- Nr 8.- (1998), s., 199-202

13. Reassuring NATO: Eastern Europe, Russia, and the Western Alliance /Vojtech Mastny. Tollbugt, 1997,- Rec. Jerzy Stańczyk//
      Studia Polityczne.- Nr 9.- (1999), s. 243-246

14. Reassuring NATO: Eastern Europe, Russia and the Western Alliance /Vojtech Mastny. Tollbugt, 1997,- Rec. Jerzy Stańczyk//
      Studia Europejskie.- 1998, nr 3, s. 234-237

15. Report to the Congress on the enlargement of the North Atlantic Treaty Organization. Washington, 1997,- Rec. Paweł Wieczorek//
      Sprawy Międzynarodowe.- 1997, nr 2, s. 132-133
     * Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs. - 1997 nr 2

16. Sojusz a obrona narodowa /Bolesław Balcerowicz. Warsz., 1999,- Rec. Roman Kuźniar// Stosunki Międzynarodowe.- 2000, nr 3/4, 
   s. 213-216

17. The political economy of NATO /Todd Sandler, Keith Hartley. Cambridge, 1999,- Rec. Katarzyna Żukrowska// Sprawy Międzynarodowe.-
      2000, nr 4, s. 144-147
     * Toż w wersji ang. The Polish Quarterly of International Affairs. - 2000, nr 4
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: HANNA MAŁGORZATA WITCZAK