Mniejszości narodowe, grupy etniczne
Książki:
1. Abramowicz Zofia: Imiona chrzestne białostoczan w aspekcie socjolingwistycznym: (lata 1885-1985).- Białystok:Dział Wydawnictw Filii UW, 
  1993.- 509 s.; 20 cm

2. Akcja "Wisła" na tle stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku: materiały z sesji naukowej zorg. [...] w dniach 12-14 czerwca 1992 r.
  [w Szczecinie] /pod red. Janusza Farysia i Jacka Jekiela.- Szczecin: [Uniwersytet Szczeciński. Instytut Historii], 1994.- 198 s.; 25 cm

3. Albin Janusz: Polacy w Jugosławii.- Lublin: Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1983.- 124 s., 
  [1] k. mapa: err.; 21 cm

4. Albin Janusz: Polski ruch narodowy na Łotwie w latach 1919-1940.- Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993.- 214, [1] s.; 24 cm

5. Antropologia Kaszub i Pomorza: materiały z II seminarium, które odbyło się w maju 1990 r. w Gdańsku /pod red. Józefa Borzyszkowskiego.- 
  Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1991.- 125 s.; 21 cm

6. Antynomie transformacji w Polsce: chrześcijaństwo, mniejszości, liberalizm /pod red. Zbigniewa Stachowskiego i Andrzeja Wójtowicza.- 
  Warszawa: Polskie Towarzystwo Religioznawcze, 1993.- 376, [2] s.: mapy; 24 cm
  Materiały z konferencji zorg. przez Polskie Towarzystwo Religioznawcze27-28 XI 1992 Wrocław, 11 XII 1992 Warszawa, 17-18 XII 1992 Warszawa

7. Babiński Grzegorz: Metodologiczne problemy badań etnicznych.- Kraków: "Nomos", 1998.- 116 s.; 21 cm

8. Babiński Grzegorz: Pogranicze polsko-ukraińskie: etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość.- Kraków:"Nomos", cop. 1997.- 279 s.; 21 cm

9. Badania nad sytuacją mniejszości niemieckiej na Śląsku po 1989 roku /pod red. Janusza Sztumskiego; przy współudz. Marka Gramlewicza.-
  Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1999.- 114, [2] s.: wykr.; 24 cm

10. Bałaban Majer: Dzieje Żydów w Krakowie i na Kazimierzu.- T. 1: (1304-1868).- Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.- XXIV, 471, 
   [5] s.; 28 cm
   Przedr. fotooffs., oryg.: Kraków: nakł. Izraelickiej Gminy Wyznaniowej, 1912. - W oryg. opubl. tylko t. 1

11. Bednarczyk Tadeusz: Życie codzienne warszawskiego getta: warszawskie getto i ludzie (1939-1945 i dalej): [jakimi ich znałem].- Warszawa:
   "Ojczyzna", 1995.- 322, [23] s.: faks., fot., 1 pl., portr.; 21 cm

12. Berendt Grzegorz, Grabski A., Stankowski A.: Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 r..- Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 
   2000.- 151 s.: il.; 23 cm
   Tyt. okł: Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 roku. - Aneksy ang. - Streszcz. ang.

13. Berendt Grzegorz: Żydzi na gdańskim rozdrożu (1945-1950).- Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Zakład Historii Kultury i Myśli Politycznej,
   2000.- 211, [1] s., [16] k. tabl. luzem: il., err.; 24 cm

14. Berendt Grzegorz: Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1945: (działalność kulturalna, polityczna i socjalna).- Gdańsk: 
   Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997.- 327 s.: faks., fot., 1 mapa, portr.; 25 cm

15. Bergman Aleksandra: Sprawy białoruskie w II [Drugiej] Rzeczypospolitej.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.- 285, 
   [3] s.: portr.; 24 cm

16. Bergmann Olaf: Narodowa Demokracja wobec problematyki żydowskiej w latach 1918-1929.- Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1998.- 396, 
   [4] s.; 21 cm

17. Berlińska Danuta: Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości.- Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski: 
   Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski, 1999.- 415 s.: il., mapy; 24 cm

18. Berlińska Danuta: Społeczne uwarunkowania ruchu mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim: (próba diagnozy w świetle badań 
   socjologicznych).- Opole: Instytut Śląski, 1989.- 12 s.; 22 cm

19. Białoruś, Czechosłowacja, Litwa, Polska, Ukraina: mniejszości w świetle spisów statystycznych XIX-XX w.: liczebność i rozmieszczenie, 
   stosunki narodowościowe, polityka narodowościowa: materiały z międzynarodowej konferencji Samoidentyfikacja narodowa i religijna
   a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 19-21 października 1993 /red. nauk. Jan Skarbek.-
   Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1996.- 149, [2] s.: mapy, wykr.; 24 cm
   Tekst częśc. czes., ukr.

20. Biberstein Aleksander: Zagłada Żydów w Krakowie.- Wyd. 2.- Kraków: Wydaw. Literackie, 2001.- 299, [1] s.; 21 cm
   Obóz hitlerowski Gross-Rosen; Obóz hitlerowski Płaszów

21. Biegański Zdzisław: Mniejszość żydowska w Bydgoszczy 1920-1939.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP [Wyższej Szkoły 
   Pedagogicznej], 1999.- 206, [2] s.: faks., fot., portr.; 24 cm

22. Bielak Feliks: Niemiecka grupa narodowa w Polsce.- Warszawa: Akademia Nauk Społecznych, 1990.- VIII, 198 s.; 21 cm

23. Biernacek Tadeusz: Nad Prutem i Czeremoszem.- Cz. 1: 1914-1928.- Zielona Góra: [nakł. autora], 1992.- 73 s.; 21 cm
   Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy

24. Biografia a tożsamość narodowa: praca zbiorowa /pod red. Marka Czyżewskiego, Andrzeja Piotrowskiego, Alicji Rokuszewskiej-Pawełek.- 
   Łódź: Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, 1996.- 190 s.; 21 cm

25. Bobrowski Witold: Kaszubska szkoła na Głodnicy: szansa i nadzieja wyzwolenia: możnota ý nodzeja wodpojęcego.- Głodnica Gdynia: 
   "Region", 1996.- 46, [2] s.: faks., fot., mapa, rys., portr.; 21 cm
   Wstęp kasz.

26. Boczoń Władysław: Żydzi gorliccy.- Gorlice: [Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej], 1998.- 243 s.,12] s. tabl. kolor.: il.; 21 cm

27. Boenigk Jan: Wyroki.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980.- [Wyd. 2 popr. i uzup. ].- 187, [1] s.,[16] k. tabl.: il. portr.; 19 cm
   Germanizacja - historia - 20 w.

28. Bokszański Zbigniew: Stereotypy a kultura.- Wyd. 2.- Wrocław: "Funna", 2001.- 140, [3] s.; 21 cm

29. Bolduan Tadeusz: Nie dali się złamać: spojrzenie na ruch kaszubski 1939-1995.- Gdańsk: "Czec": na zlec. Zarządu Głównego Zrzeszenia 
   Kaszubsko-Pomorskiego, 1996.- 267, [1] s.: 1 faks., 1 portr.; 21 cm

30. Bondarczuk Mariusz: Piątego dnia: rzecz o życiu i zagładzie Żydów krasnosielskich.- Przasnysz: Wydaw. Mazowieckie, [1996].- 31, [1] s.,
   [8] s. tabl.: faks., fot., portr.; 20 cm

31. Borawski Piotr, Dubiński Aleksander: Tatarzy polscy: dzieje, obrzędy, legendy, tradycje.- Warszawa: "Iskry", 1986.- 270, [2] s.: rys.; 21 cm

32. Borzyszkowski Józef: Inteligencja polska w Prusach Zachodnich: 1848-1920.- Gdańsk: Wydaw. Morskie, 1986.- 374, [2] s., [28] s. tabl.: 
   faks., fot., portr.; 25 cm

33. Boski Paweł, Jarymowicz Maria, Malewska- Peyre Hanna: Tożsamość a odmienność kulturowa.- Warszawa: Wydaw. Instytutu 
   Psychologii Polska Akademia Nauk [Polskiej Akademii Nauk], 1992.- [2], 275 s.: wykr.; 21 cm

34. Boyarin Jonathan: Żydzi polscy w Paryżu: etnografia pamięci /przeł. [z ang.] Adam Walaszek.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1997.- 280, 
   [3] s.; 21 cm
   Oryg.: "Polish Jews in Paris: the ethnography of memory" 1991

35. Bożek Arka: Po 15 lipca 1937 r.?.- Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki: Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 
   1980.- 22, [2] s.; 19 cm
   Przedr. fotooffs. Oryg.: Opole: nakł. autora - drukiem "Nowin", 1937
   Mniejszości narodowe - Niemcy - 20 w.

36. Bratkowski Stefan: Pod wspólnym niebem: krótka historia Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich.- Warszawa: Krajowa Agencja
   Wydawnicza, 2001.- 208 s.: 1 il.; 22 cm

37. Brociek Waldemar Ryszard, Penkalla Adam, Renz Regina: Żydzi ostrowieccy: zarys dziejów.- Ostrowiec Świętokrzyski: Muzeum 
   Historyczno-Archeologiczne, 1996.- 151, [1] s.: faks., fot., portr.; 21 cm

38. Browning Christopher R.: Zwykli ludzie: 101. Policyjny Batalion Rezerwy i "ostateczne rozwiązanie" w Polsce /przeł. Piotr Budkiewicz.-
   Warszawa: "Bellona", 2000.- 278, [2] s., [8] s. il.: 2 mapy; 22 cm
   Tyt. oryg.: "Ordinary men: Reserve Police Battalion 101 and the final solution in Poland" 1998

39. Brzeziński Włodzimierz: Byłem Grekiem...: wspomnienia wychowawcy dzieci greckich i macedońskich: Police 1953-1963.- Szczecin: "PoNaD",
   2000.- 191 s.: il.; 21 cm

40. Byczkowski Józef: Polacy w Europie: informator o Polonii i Polakach w Europie w XX wieku.- Opole: "Wspólnota Polska", 1994.- 168,
   [1] s.; 21 cm

41. Być Polakiem w Niemczech: praca zbiorowa /pod. red. Anny Wolff-Powęskiej, Eberharda Schulza.- Poznań: Instyt Zachodni, 2000.- 
   560 s.; 21 cm 

42. Byli wśród nas: Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach Wschodnich i w Ziemi Dobrzyńskiej /pod red. Mirosława Krajewskiego.-
   Włocławek: "Lega", 2001.- 200 s.: il.; 21 cm 

43. Cabanowski Marek: Tajemnice Mandżurii: Polacy w Harbinie.- Warszawa: Muzeum Niepodległości, [1993], 1993.- 152, [2] s.: faks., fot.,
   2 mapy, portr.; 21 cm 

44. Cała Alina, Węgrzynek Hanna, Zalewska Gabriela: Historia i kultura Żydów polskich: słownik.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne
   i Pedagogiczne, cop. 2000.- VII, [1], 399, [1] s.: il. (w tym kolor.); 25 cm 

45. Cała Alina: Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992.- 211,
   [32] s.: faks., fot.; 24 cm 

46. Cała Alina: Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej.- [2 rzut].- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992.-
   211, [2] s., [29] s. tabl.: il., fot., rys.; 24 cm 

47. Celusőcki Janka: Panarama gmin uschodnjaj Belastoccyny.- C. 1.- Belastok: Rada Programowa Tygodnika "Niwa", 1995.- 140 s.: fot.,
   1 mapa; 21 cm 

48. Centrum i regiony narodowościowe w Europie od XVIII do XX wieku /pod red. Edwarda Wiśniewskiego.- Łódź: Wydaw. Uniwersytetu
   Łódzkiego, 1998.- 243, [2] s.; 24 cm 
   Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Łódź 15-17 maja 1996 r. 

49. Chałupczak Henryk: II [Druga] Rzeczpospolita a mniejszość polska w Niemczech.- Poznań: Instytut Zachodni, 1992.- 374, [1] s.; 21 cm 

50. Chałupczak Henryk: II [Druga] Rzeczpospolita a mniejszość polska w Niemczech.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii
   Curie-Skłodowskiej, 1990.- 403, [1] s.; 24 cm 

51. Chałupczak Henryk, Browarek Tomasz, Zielińska Nina: Mniejszości narodowe w Polsce: materiały do bibliografii 1990-1996.- Lublin:
   Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.- 140 s.; 24 cm 

52. Chałupczak Henryk, Browarek Tomasz: Mniejszości narodowe w Polsce: 1918-1995.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii
   Curie-Skłodowskiej, 1998.- 323 s.; 24 cm 

53. Chałupczak Henryk: Szkolnictwo polskie w Niemczech 1919-1939.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 1996.- 
   298 s.; 25 cm 

54. Chojnowski Andrzej: Problem narodowościowy na ziemiach polskich w początkach XX w. oraz w II [Drugiej] Rzeczypospolitej: materiał
   pomocniczy dla nauczycieli historii.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.- 35, [1] s.; 21 cm 

55. Ciechanowicz Jan: Z rodu polskiego. T. 1.- Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999.- 294 s.: il., faks., fot., portr.; 21 cm 
   Mniejszości narodowe - biografie - Rosja - 18-20 w. 

56. Ciechanowicz Jan: Z rodu polskiego. T. 2.- Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999.- 287, [1] s.: il., faks., fot., portr.; 21 cm 
   Mniejszości narodowe - biografie - Rosja - 18-20 w. 

57. Cwirko- Godycka Janina Joanna: Organizacje polonijne w Szwecji i ich działalność.- Jonstrop: "Wiktoriana" [Gdańsk: Janina
   Cwirko-Godycka], 1996.- 38 s.; 20 cm 

58. Cygański Mirosław: Niemieckie mniejszości narodowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1995.- Opole:
   Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 2000.- 136 s.; 24 cm 

59. Cygański Mirosław, Leszczyński Rafał: Zarys dziejów narodowościowych Łużyczan. T. 2, Lata 1919-1997.- Opole: Wydawnictwo
   Instytutu Śląskiego, 1997.- 186, [1] s.: faks., fot., 2 mapy; 24 cm 

60. Cyprys Ruth Altbeker: Skok dla życia: pamiętnik z czasów okupacji Polski /[tł. Elżbieta Skweres].- Warszawa: Philip Wilson, cop. 2001.-
   273, [1] s., [8] s. tabl.: il.; 24 cm 
   Tyt. podstawy tł.: "A jump for life" 1997 

61. Czempas Jan: Żydzi w Nowym Śląsku: (1795-1807).- Katowice: Muzeum Śląskie, 1990.- 18, [2] s.; 21 cm 

62. Czerwiński Marek, Mieczkowski Janusz, Wojtaszak Andrzej: Wybrane problemy narodowościowe.- Szczecin: Wydaw. Naukowe
   Uniwersytetu Szczecińskiego, 1998.- 117 s.; 24 cm 

63. Czykwin Elżbieta: Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana.- Białystok: "Trans Humana", 2000.- 360 s.; 21 cm 

64. Czykwin Elżbieta, Misiejuk Dorota: Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedagogicznej.- Białystok: "Trans
   Humana", 1998.- 188, [1] s.; 21 cm 

65. Czystka w korpusie oficerskim: wydarzenia 1967 roku w Wojsku Polskim w dokumentach /wstęp i oprac. Edward Jan Nalepa.- Wyd. 2.-
   Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 2000.- 199 s.; 24 cm 

66. Daniel Jerzy: Żyd w zielonym kapeluszu: rzecz o kieleckim pogromie 4 lipca 1946.- Kielce: "Scriptum", 1996.- 111, [1] s., [16] s. tabl.: fot., 
   1 portr.; 20 cm 

67. Danielak Wiesław: Berlin - polskie godziny.- Warszawa: "Polonia", 1987.- 148, [3] s., [16] s. tabl.: fot., portr., err.; 21 cm 

68. Danilewicz Anna: Ormianie z prawego brzegu Czeremoszu: w okresie międzywojennym i nieco wcześniej.- Kraków: Ormiańskie
   Towarzystwo Kulturalne, 1994.- 67 s.: fot., rys.; 20 cm 

69. Dawlewicz Mirosław: Słownictwo socjolektu młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie: (na podstawie badań ankietowych).- Kielce:
   "Elipsa", 2000.- 156, [2] s.; 24 cm 

70. Dąbrowski Roman: Działalność społeczno-gospodarcza i kulturalna mniejszości narodowych w II [Drugiej] Rzeczypospolitej: (1918-1939).-
   Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1990.- 278 s.; 24 cm 

71. Dąbrowski Roman: Mniejszość niemiecka w Polsce i jej działalność społeczno-kulturalna w latach 1918-1939.- Szczecin: Wydawnictwa
   Naukowe WSP, 1982.- 200, [2] s.; 24 cm 

72. Dembicz Andrzej, Smolana Krzysztof: La Presencia polaca en América Latina.- Warszawa: Centro de Estudios Latinoamericanos
   Universidad de Varsovia, 1993.- 203 s.; 20 cm 
   Tyt. równol.: Obecność polska w Ameryce Łacińskiej 

73. Długosz Elżbieta: Żydzi w Nowym Sączu - 3 wieki w historii miasta.- Nowy Sącz: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 2000.- 26, [2] s.:
   il. kolor.; 23 cm 
   Tekst równol. pol., ang. 

74. Dobrzyński Zbigniew: Prawosławni i grekokatolicy w dawnej Polsce. Cz. 1.- Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna, 1992.- 
   199, [1] s.: faks., fot., mapy, portr.; 21 cm 

75. Domagała Bożena: Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach: rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość.- Olsztyn: Ośrodek Badań
   Naukowych, 1996.- 171, [1] s.; 24 cm 

76. Domagała Bożena: Problematyka narodowa w publicystyce mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach.- Olsztyn: Ośrodek Badań
   Naukowych, 1998.- 100, [2] s.; 24 cm 

77. Domalewska- Krzywy Zofia: Druga ojczyzna: sytuacja rodzin polonijnych w Nowym Jorku.- Opole: Zofia Domalewska-Krzywy, [1999].-
   97 s.: err.; 21 cm 

78. Domalewska- Krzywy Zofia: Druga ojczyzna: część uzupełniająca: badania ankietowe dotyczące sytuacji socjalno-ekonomicznej rodzin
   polonijnych w USA.- Opole: Zofia Domalewska-Krzywy, 2000.- 76 s.: il.; 21 cm 

79. Dopierała Kazimierz: Adampol-Polonezköy: z dziejów Polaków w Turcji.- Poznań: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama
   Mickiewicza, 1983.- 157 s., [16] s. tabl.: il., fot., 1 mapa, 1 pl., portr.; 24 cm 

80. Doroszewski Jerzy: Oświata i życie kulturalne społeczności ukraińskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939.- Lublin: Lubelskie
   Towarzystwo Naukowe, 2000.- 338 s.: il.; 21 cm 

81. Doroszewski Jerzy: Praca oświatowa i kulturalna na Lubelszczyźnie w latach II [Drugiej] Rzeczypospolitej.- Lublin: Wydaw. Lubelskie
   Nowe, 1995.- 203, [2] s.: faks., portr.; 21 cm 

82. Drljaca Dusan: Między Bośnią, Bukowiną, Serbią i Polską: studia i szkice etnologiczne.- Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
   1997.- 248 s., [4] s. tabl.: il.; 21 cm 

83. Drozd Roman: Droga na zachód: osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski w ramach akcji "Wisła".-
   Warszawa: "Tyrsa", 1997.- 189 s.; 21 cm 

84. Drozd Roman: Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944-1989.- Warszawa: "Tyrsa", cop. 2001.- 380 s.; 24 cm 

85. Duda Eugeniusz: The Jews of Cracow /transl. Ewa Basiura.- Kraków: "Hagada": Argona-Jarden Jewish Bookshop, [2000].- 127 s.: il.;
   30 cm 

86. Dworecki Zbigniew: Problem niemiecki w świadomości narodowo-politycznej społeczeństwa polskiego województw zachodnich
   Rzeczypospolitej 1922-1939.- Poznań: Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1981.- 250 s.: tab.; 24 cm 

87. Dyczewski Leon: Polacy w Bawarii: tożsamość etniczno-kulturowa, wchodzenie w społeczeństwo niemieckie.- Lublin: Redakcja
   Wydawnictw KUL, 1993.- 280 s.; 24 cm 

88. Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia.- Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1997.- 328 s.: 1 wykr.; 21 cm 

89. Dziedzictwo kulturowe: informacja, mniejszości etniczne: materiały z międzynarodowego seminarium "Zachowanie dziedzictwa
   kulturowego: dostęp do źródeł informacji w społeczeństwach zróżnicowanych etnicznie", Warszawa 5-7 grudnia 1994 r: praca zbiorowa
   /pod red. Andrzeja Skrzypczaka.- Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1996.- 241, [3] s.; 21 cm 
   Tyt. równol.: Cultural heritage: information: ethnic minorities. - Tekst częśc. ang. 

90. Dzieje Żydów w Polsce 1944-1968: teksty źródłowe /oprac. Alina Cała, Helena Datner-Śpiewak.- Warszawa: Żydowski Instytut
   Historyczny, 1997.- 312 s., 48 s. tabl. (w tym kolor.): il., 1 faks., fot., 1 portr.; 21 cm 

91. Dzwonkowski Roman: Kościół katolicki w ZSRR 1917-1939: zarys historii.- Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
   Lubelskiego. Wydaw., 1997.- 477 s.: faks., fot., 3 mapy, portr., err. ; 25 cm 

92. Dzwonkowski Roman: Polacy na dawnych kresach wschodnich: z problematyki narodowościowej i religijnej.- Lublin: Oddział Lubelski
   Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", 1994.- 150, [1] s., [5] k. map; 21 cm 

93. Dzwonkowski Roman, Pałyga Jan: Za wschodnią granicą 1917-1993: o Polakach i Kościele w dawnym ZSRR z Romanem Dzwonkowskim
   rozmawia Jan Pałyga.- Warszawa: "Wspólnota Polska": "Pallottinum II", 1993.- 446, [1] s.: fot., portr.; 20 cm 

94. Dzwonkowski Roman, Pałyga Jan: Za wschodnią granicą 1917-1993: o Polakach i Kościele w dawnym ZSRR z Romanem Dzwonkowskim
   rozmawia Jan Pałyga.- Wyd. 2.- Warszawa: "Wspólnota Polska": "Apostolicum", 1995.- 471 s.: fot., portr.; 20 cm 

95. Eberhardt Piotr: Między Rosją a Niemcami: przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w..- Warszawa: Wydaw.
   Naukowe PWN, 1996.- 426, [2] s.: mapy, rys., wykr.; 21 cm 

96. Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Łotwy.- Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Polska
   Akademia Nauk, 1998.- 67 s.: mapy, wykr.; 30 cm 

97. Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe na Litwie.- Warszawa: "Przegląd Wschodni", cop. 1997.- 307 s.: mapy; 23 cm 

98. Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku.- Warszawa: "Obóz", 1994.- 332, [3] s., 17 k. tabl. (w tym złoż.): mapy,
   err.; 21 cm 

99. Edukacja a tożsamość etniczna: materiały z konferencji naukowej w Rabce /pod red. Marii Marty UrlińskiejToruń: Uniwersytet Mikołaja
   Kopernika, 1995.- 199 s.: 2 mapy, wykr.; 24 cm 

100. Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym /pod red. Jerzego Nikitorowicza i Mirosława SobeckiegoBiałystok: "Trans
    Humana", 1999.- 355 s.: il.; 25 cm 

101. Edukacja międzykulturowa: w kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów: [I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ciechanowiec, 
    25-28. 05. 1994] /pod red. Jerzego Nikitorowicza.- Białystok: "Trans Humana", 1995.- [2], 462 s.: rys., wykr.; 21 cm 

102. Edukacja regionalna mniejszości narodowych i etnicznych: z wybranych rozwiązań edukacyjnych Białorusinów, Fryzów, Niemców, 
    Sami i Kaszubów /pod red. Kazimierza Kossak-Główczewskiego.- Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1999.- 175, [3] s.; 20 cm 
    Słowo wstępne ang., kasz. 

103. Eisenbach Artur: Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy,
    1988.- 679, [1] s., [12] s. tabl.: faks., fot., portr., err.; 21 cm 

104. Eisenbach Artur: Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX w.: studia i szkice.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy,
    1983.- 346, [2] s., [20] s. tabl.: il., 4 faks., 5 fot., 3 portr.; 19 cm 

105. Engelking Barbara: Zagłada i pamięć: doświadczenia Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych.-
    Wyd. 2.- Warszawa: Wydaw. IFiS Polska Akademia Nauk [Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk], 2001.- 295, 
    [5] s.; 21 cm 

106. Ethnic minorities & ethnic majority: sociological studies of ethnic relations in Poland /ed. by Marek. S. Szczepański.- Katowice: 
    Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1997.- 78, [2] s.: wykr.; 24 cm 

107. Europa państw - Europa narodów: problemy etniczne Europy Środkowo-Wschodniej /pod red. Grzegorza Babińskiego i Władysława
    Miodunki.- Kraków: "Nomos", 1995.- 170 s.; 21 cm 
    Tyt. równol.: Europe of states - Europe of nations: ethnic problems of East-Central Europe. - Praca zbiorowa oparta na materiałach z konferencji, 
              Kraków, wrzesień 1992 

108. Fałowski Janusz: Parlamentarzyści mniejszości niemieckiej w Drugiej Rzeczypospolitej.- Częstochowa: Wydaw. WSP, 2000.- 425 s.; 21 cm 

109. Fedorcuk Sergej Petrovic: Poljaki na Karafuto /wydał Alfred F[ranciszek] Majewicz .- Steszew Juzno- Sachalinsk: International Institute
    of Ethnolinguistic and Oriental Studies, 1992.- [6], 11 s., [9] k.: faks., fot., 1 portr.; 25 cm 

110. Fijałkowski Paweł: Żydzi w województwach łęczyckim i rawskim w XV-XVIII w.- Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 1999.-
    166 s.: il., mapy; 24 cm 

111. Filipkowski Tadeusz: Nauczyciele polscy w Niemczech 1919-1939: portret zbiorowy.- Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych, 1992.- 135, 
    [3] s.: faks., mapa; 24 cm 

112. Filipkowski Tadeusz: W obronie polskiego trwania: nauczyciele polscy na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach międzywojennych.-
    Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych, 1989.- XLIX, [1], 192, [1] s., [16] s. portr.; 24 cm 

113. Florkowska- Francić Halina: Między Lozanną, Fryburgiem i Vevey: z dziejów polskich organizacji w Szwajcarii w latach 1914-1917.-
    Kraków: "Nomos", 1997.- 367, [1] s.; 21 cm 

114. Francić Mirosław: Komitet Obrony Narodowej w Ameryce 1912-1918.- Wrocław Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
    1983.- 228 s.; 22 cm 

115. Frysztacki Krzysztof: Polonia w dużym mieście amerykańskim: studium przemian podspołeczności polonijnej w Buffalo.- Wrocław
    Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.- 255 s.: 2 rys.; 22 cm 

116. Fuks Marian: Z dziejów wielkiej katastrofy narodu żydowskiego.- Poznań: "Sorus", 1999.- 340, [2] s., [68] s. tabl.: faks., fot., portr.,
    rys., err.; 25 cm 

117. Fuks Marian: Żydzi w Polsce: dawniej i dziś.- Poznań: Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2000.- 131 s.: il.; 17 cm 

118. Gawron Edyta: Vlotsheve: Żydzi we Włoszczowie w latach 1867-1942.- Włoszczowa: Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury,
    2000.- 192 s.: il.; 21 cm 

119. Gąsiorowski Andrzej: Młodzież polska Prus Wschodnich 1919-1939.- Olsztyn: Wydawnictwa WSP, 1989.- 352, [3] s.: mapy; 24 cm 

120. Gąsiorowski Andrzej: Polski ruch sportowy w Republice Litewskiej 1919-1940.- Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego, 2001.- 337 s.: il.; 24 cm 

121. Gąsowski Tomasz: Między gettem a światem: dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku: rozprawa
    habilitacyjna.- Kraków: Instytut Historii UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]: "Księgarnia Akademicka", 1996.- 146, [1] s.; 24 cm 

122. Gerlich Marian Grzegorz: Romowie: przekraczanie granic własnego świata.- Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce: Romski Instytut
    Historyczny Stowarzyszenia Romów w Polsce, [2001].- S. 3-118; 24 cm 

123. Giza Antoni: Chłopi polscy na wyspach duńskich (1893-1939).- Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999.- 
    100, [1] s.: 2 faks., fot., 1 rys.; 24 cm 

124. Gminy wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939): zbiór studiów /pod red. Jana
    Szilinga.- Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1995.- 261, [2] s.: 1 mapa; 24 cm 

125. Gmurczyk- Wrońska Małgorzata: Polacy we Francji w latach 1871-1914: społeczność polska i jej podstawy materialne.- Warszawa:
    "Neriton", 1996.- 296 s., [11] s. tabl.: fot., 1 pl., portr.; 24 cm 

126. Gocz Teodor: Życie Łemka.- Zyndranowa: [nakł. autora], 2001.- 164 s., [1] k. tabl. luz.: il., 1 mapa; 21 cm 

127. Gogolewski Edmond: Szkolnictwo polskie we Francji: (1833-1990) /przekł. [z fr.] Stefan Kaufman i Justyna Łukaszewicz.- Wrocław:
    Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1998.- 250 s.; 21 cm 
    Oryg.: "La langue polonaise dans l'enseignement élémentaire et secondaire en France (1833-1990)" 

128. Gomółka Krystyna: Białorusini w II Rzeczypospolitej.- Gdańsk: Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 1992.- 178, [1] s.; 24 cm 

129. Gomółka Krystyna: Między Polską a Rosją: Białoruś w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych 1918-1922.- Warszawa: "Gryf",
    1994.- 263 s.; 20 cm 

130. Górski Jan, Tymochowicz Danuta: Polska emigracja i Polonia w Republice Federalnej Niemiec i Berlinie Zachodnim: informator o
    organizacjach, ugrupowaniach, ośrodkach kulturalno-oświatowych, religijnych i wydawnictwach w latach 1981 - 1989.- Warszawa:
    "Przedświt", 1990.- 168 s.: err.; 21 cm 

131. Górski Konrad: Divide et impera /pierwodr. całości na stulecie urodzin Aut. wyd. i zred. Elżbieta Feliksiak; wstępem opatrzył Piotr
    Łossowski.- Białystok: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki: Zakład Teorii i Antropologii Literatury 
    w Instytucie Filologii Polskiej. Filia Uniwersytetu Warszawskiego, 1995.- 484 s.: 1 faks., 1 portr.; 21 cm 

132. Grabski August, Pisarski Maciej, Stankowski Albert: Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku /pod red. Jerzego
    Tomaszewskiego.- Warszawa: "Trio", 1997.- 202 s.; 21 cm 

133. Greiner Piotr, Kaczmarek Ryszard: Leksykon organizacji niemieckich w województwie śląskim w latach 1922- 1939.- Katowice: "Śląsk":
    na zlec. Uniwersytetu Śląskiego, 1993.- 165, [3] s.; 21 cm 

134. Greiner Piotr: Słownik organizacji młodzieżowych w województwie śląskim w latach 1922-1939.- Katowice: Muzeum Śląskie, 1993.- 
    141 s.; 21 cm 

135. Grek- Pabisowa Iryda: Słownictwo rosyjskiej wyspy gwarowej staroobrzędowców mieszkających w Polsce: rozwój i stan dzisiejszy.-
    Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.- 199 s.; 20 cm 

136. Grek- Pabisowa Iryda, Maryniakowa Irena: Współczesne gwary polskie na dawnych kresach północno- wschodnich /eksploracja
    terenowa i rozpisanie tekstów przy udziale Małgorzaty Ostrówki i Anny Zielińskiej.- Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy,
    1999.- 259 s.: mapa; 24 cm 

137. Gross Jan Tomasz: Upiorna dekada: trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów 1939-1948.- Kraków:
    Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998.- 118, [3] s.; 21 cm 

138. Gross Jan Tomasz: Upiorna dekada: trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów 1939-1948.- Wyd. 2.-
    Kraków: Towarzystwo Autorów Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2001.- 118, [3] s.; 21 cm 

139. Grosse Tomasz: Przeżyć!: obrona życia jako wartość podstawowa społeczności getta warszawskiego.- Warszawa: "Trio", 1998.- 159, 
    [1] s.; 21 cm 

140. Grupa etniczna, region, tożsamość kulturowa: [materiały pokonferencyjne] /pod red. Marka Dziewierskiego, Tomasza Nawrockiego.-
    Katowice: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, 1997.- 167 s.; 21 cm 

141. Gruszyński Jan: Społeczność polska we Francji w latach 1918-1978: problemy integracyjne trzech pokoleń.- Warszawa: Państwowe
    Wydawnictwo Naukowe, 1981.- 313, [2] s.: tab., err.; 21 cm 

142. Guldon Zenon, Wijaczka Jacek: Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI-XVIII wieku.- Kielce: "DCF" , 1995.- 163 s., [4] s. il.; 21 cm 

143. Guldon Zenon: Żydzi i Szkoci w Polsce w XVI-XVII wieku: studia i materiały.- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana
    Kochanowskiego, 1990.- 150, [2] s.; 24 cm 

144. Habielski Rafał: Polski Londyn.- Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 2000.- 264, [2] s.: il. (gł. kolor.), 1 mapa; 20 cm 

145. Halczak Bohdan: Publicystyka narodowo-demokratyczna wobec problemów narodowościowych i etnicznych II Rzeczypospolitej.-
    Zielona Góra: Wydaw. WSP, 2000.- 220, [2] s.; 24 cm 

146. Hann Christopher M., Stępień Stanisław: Tradycja a tożsamość: wywiady wśród mniejszości ukraińskiej w Przemyślu.- Przemyśl:
    Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2000.- 333, [5] s., [5] k. tabl. kolor.: il.; 31 cm 
    Tyt. równol.: Tradition and identity: interviews among the Ukrainian minority in Przemyśl 

147. Harris Roger McL., Smolicz Jerzy L.: Australijczycy polskiego pochodzenia: studium adaptacji i asymilacji młodego pokolenia /przekł. 
    [z ang.] i oprac. Grzegorz Babiński.- Wrocław Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.- 238 s.; 21 cm 

148. Haumann Heiko: Historia Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej /przeł. Cezary Jenne.- Warszawa: "Adamantan", 2000.- 286 s.,
    [8] s. il.: mapy; 21 cm 
    Tyt. oryg.: "Geschichte der Ostjuden" 1998 

149. Hauser Przemysław: Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym.- Poznań:, 1998.- 362 s., [12] s. tabl.: fot., 
    1 mapa; 25 cm 

150. Hauser Przemysłw: Mniejszość niemiecka w województwie pomorskim w latach 1920-1939.- Wrocław Gdańsk [etc.]: Zakład Narodowy
    im. Ossolińskich, 1981.- 290, [2] s.: mapy, tab., err.; 21 cm 

151. Hawryluk Jerzy: Podlasze: śladami ruskiej przeszłości.- Bielsk Podlaski: "Osnowy", 2000.- 271, [1] s.: i., mapy; 21 cm 

152. Helman Włodzimierz: Polonia w Australii i Nowej Zelandii.- Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1979.- 108 s.: tab.; 22 cm 

153. Horbal Bogdan: Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921.- Wrocław: "Arboretum", 1997.- 187 s.; 21 cm 

154. Horbatowski Piotr: W szponach polityki: polskie życie teatralne w Kijowie 1919-1938.- Warszawa: "Oficyna Naukowa", 1999.- 255 s.: 
    il.; 21 cm 

155. Horn Maurycy: Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce (1697-1795).- T. 1: Czasy saskie
    (1697-1763).- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.- IX, 165 s.: err.; 24 cm 

156. Horn Maurycy: Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce (1697-1795).- Rządy Stanisława
    Augusta (1764-1795). Cz. 1: 1764-1779.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.- [6], 210, [1] s.: err.; 24 cm 

157. Horn Maurycy: Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce (1697-1795).- Wrocław [etc.]: 
    Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.- T. 2: Rządy Stanisława Augusta (1764-1795): Cz. 2: 1780-1794.- 1988.- [6], 200, [1] s.: err.; 24 cm 

158. Horn Maurycy: Żydowskie bractwa rzemieślnicze na ziemiach polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich w latach 1613-1850.-
    Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny. Instytut Naukowo-Badawczy, 1998.- 134, [1] s., 16 s. tabl.: faks., fot.; 21 cm 

159. Hurwic- Nowakowska Irena: Żydzi polscy (1947-1950): analiza więzi społecznej ludności żydowskiej /przedm. Władysław Bartoszewski.-
    Warszawa: Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 1996.- XXV, [1], 185, [1] s.; 21 cm 

160. Iglicka- Okólska Krystyna: Nomands and rangers of Central and Eastern Europe.- Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW,
    1999.- 32 k.: il.; 30 cm 

161. Iglicka- Okólska Krystyna: The migration of Kazakhs of Polish origin from Kazakhstan to Poland: are they fellow-countrymen or not?.-
    Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW, 1997.- 19 k.: mapa; 30 cm 

162. Iglicka- Okólska Krystyna: The revival of ethnic consciousness a case of Poland.- Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW, 2000.-
    33 k.: 1 il.; 30 cm 

163. Imigracja do Polski w świetle urzędowych statystyk /K. Głąbicka [et al.].- Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW, 1997.- 55 s.: 
    il., mapa; 30 cm 

164. Imigranci polscy w Brazylii podczas II Wojny Światowej: wybór dokumentów z archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała
    Sikorskiego.- Warszawa: [Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk], 1977 dr. ukończ. 1978.- 99 s.: 1 tab.; 25 cm 

165. Imigranci w Polsce w świetle badania sondażowego /K. Iglicka [et al.].- Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW, 1997.- 87 s.; 30 cm 

166. In the shadow of the Skoczów synagogue.- Bielsko-Biała: Jewish Religious Community, 1998.- 167s.: 1 il., 1 faks., fot., mapy, portr.; 21 cm 
    Tyt. oryg.: W cieniu skoczowskiej synagogi: praca zbiorowa wydana z okazji 100 rocznicy powstania żydowskiej gminy wyznaniowej w Skoczowie 

167. Inni to także my: mniejszości narodowe w Polsce Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi : program edukacji
    wielokulturowej w szkole podstawowej /pod red. Barbary Weigl i Beaty Maliszkiewicz.- Gdańsk: Wydaw. Psychologiczne, 1998.- 263,
    [1] s., [16] s. tabl. (gł. kolor.): il., mapy, nuty, wykr.; 24 cm 

168. Inni wśród swoich: [Białorusini, Cyganie, Czesi, Grecy, Karaimi, Litwini, Łemkowie, Macedończycy, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, 
    Tatarzy, Ukraińcy, Węgrzy, Żydzi] /red. nauk. tekstów Wiesław Władyka; wybór i oprac. zdjęć Aleksandra Garlicka.- Warszawa: Instytut
    Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 1994.- 158 s.: faks., fot., portr.; 29 cm 

169. Iwanicki Mieczysław: Polityka oświatowa w szkolnictwie niemieckim w Polsce w latach 1918-1939.- Warszawa: Państwowe Wydaw. 
    Naukowe, 1978.- 435, [4] s.: il., tab.; 21 cm 

170. Iwanicki Mieczysław: Ukraińcy, Białorusini, Litwini i Niemcy w Polsce w latach 1918-1990.- [Wyd. 2].- Siedlce: Wydawnictwa Uczelniane 
    WSRP, 1994.- 205 s.; 24 cm 

171. Iwanicki Mieczysław: Ukraińcy, Białorusini, Litwini i Niemcy w Polsce w latach 1918-1990.- Siedlce: WSR-P, [1993.- 205 s.; 24 cm 

172. Iwanicki Mieczysław: Ukraińcy, Białorusini, Litwini i Niemcy w Polsce w latach 1918-1990.- Siedlce: Wydaw. Uczelniane WSR-P, 1991.- 
    205 s.; 24 cm 

173. Iwanicki Mieczysław: Wychowanie narodowościowo-obywatelskie: (zarys problematyki).- [Siedlce: nakł. autora], cop. 1992.- [1], 
    127 s.; 21 cm 

174. Iwanow Mikołaj: Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921-1939.- Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990.- 424 s.: 
    1 mapa; 24 cm 

175. Jackiewicz Mieczysław: Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940.- Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydaw., 
    1997.- 330, [1] s.; 24 cm 

176. Jagiełło Michał: Mniejszości narodowe w Polsce.- Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 
    2001.- 31 s.; 21 cm 

177. Jagiełło Michał: Partnerstwo dla przyszłości: szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych.- Warszawa: "Bellona", 1995.-
    393, [3] s.; 21 cm 

178. Jagiełło Michał: Partnerstwo dla przyszłości: szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych.- Wyd. 2 poszerz.- Warszawa: 
    Wydaw. Naukowe PWN: Biblioteka Narodowa. Wydaw., 2000.- 488, [3] s.; 24 cm 

179. Janiszewski Ludwik: Mniejszość niemiecka a Polacy na Pomorzu Szczecińskim: szkic socjologiczny.- Szczecin: Uniwersytet Szczeciński,
    1993.- 79 s.; 25 cm 

180. Janiszewski Ludwik: Niemcy w świadomości Polaków: rys socjologiczny.- Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
    1995.- 119 s.: 2 mapy; 24 cm 

181. Janovic Sakrat: Z księgi Podlasia: białoruska mniejszość narodowa w Polsce /zdjęcia Wiktor Wołkow.- Łomża: "Stopka", 2001.- 
    90 s.: il.; 19 cm 

182. Janusz Grzegorz: Polonia w Republice Federalnej Niemiec.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1990.- 
    362, [2] s.; 24 cm 

183. Janusz Grzegorz: Prawa mniejszości narodowych: standardy europejskie.- Warszawa: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", 1995.- 
    124 s.; 20 cm 

184. Janusz Grzegorz: Raport o sytuacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce /[przekł. wyboru przepisów z ang. 
    i fr. dokonał Marek Antoni Nowicki].- Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka: "Exit", 1994.- 70 s.; 24 cm 

185. Jaroszek Kazimierz, Piątkowski Sebastian: Martyrologia Żydów w więzieniu radomskim 1939-1944: wykaz zamordowanych, zmarłych, 
    deportowanych do obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.- Radom: Archiwum Państwowe, 1997.- 90, [2] s.: 2 faks., err.; 21 cm 

186. Jaroszyk Henryk: Etapy trudnej drogi: ze wspomnień działacza polonijnego.- Koszalin: Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy przy 
    współudz. Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, 1979.- 299, [5] s.: il., portr.; 21 cm 

187. Jasiński Zenon: Działalność kulturalno-oświatowa Polaków za Olzą (1920-1938).- Opole: WSP, 1990.- 207, [1] s.: mapy; 24 cm 

188. Jasiński Zenon, Rędziński Kazimierz: Polscy uchodźcy i polskie szkoły w Czechach i na Morawach w czasie I wojny światowej.- Opole: 
    Instytut Nauk Pedagogicznych. Uniwersytetu Opolskiego, 1995.- 104 s.: fot.; 21 cm 

189. Jasudowicz Tadeusz: Losy obywatelstwa polskiego na Ziemi Wileńskiej.- Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Centrum Badań 
    Radzieckich, 1991.- 74 s.; 21 cm 

190. Jaworski Jan: Polsko-afrykańskie koneksje.- Konstantynów Łódzki: Wydaw. Bernard Cichosz, 2000.- 235 s., [20] s. tabl.: il. kolor.,
    err.; 21 cm 

191. Jaworski Wojciech: Ludność żydowska w województwie śląskim w latach 1922-1939.- Katowice: "Śląsk", 1997.- 166, [2] s.; 24 cm 

192. Jaworski Wojciech: Struktura i wpływy syjonistycznych organizacji politycznych w Polsce w latach 1918-1939.- Warszawa: "Rytm",
    1996.- 128 s.: err.; 24 cm 

193. Jaworski Wojciech: Żydzi będzińscy - dzieje i zagłada.- Będzin: Muzeum Zagłębia, 1993.- 28, [4] s.: 2 faks., fot, pl., portr.; 21 cm 

194. Jaworski Wojciech: Żydzi na Górnym Śląsku w latach 1945-1970.- Sosnowiec: Wojciech Jaworski, 2001.- 160 s.; 24 cm 

195. Jemielity Witold: Ośrodki religijne i ludność wyznania mojżeszowego we wschodnim rejonie Królestwa Polskiego.- Łomża: Łomżyńskie 
    Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2001.- 126 s.: il., mapy; 21 cm 

196. Jews in Silesia /ed. by Marcin Wodziński and Janusz Spyra; [transl. Rafał Kosowski et al.].- Cracow: "Księgarnia Akademicka", 2001.- 
    468 s., [21] s. tabl.: il., mapy; 24 cm 

197. Jones Eliyahu: Żydzi Lwowa w okresie okupacji 1939-1945 /[tł. z jęz. ros. Wiesława Promińska].- Łódź: Oficyna Bibliofilów, 1999.- 293, 
    [3] s.: il.; 24 cm 

198. Jost Izabela: Osadnictwo kaszubskie w Ontario.- Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Redakcja Wydawnictw, 1983.- 147, [1] s.: faks.,
    fot., mapy, portr., wykr. (w tym kolor.); 26 cm 

199. Jurczak Jan: Związek Polaków w Niemczech: dzielnica V z siedzibą w Złotowie (60 rocznica powstania): wybór materiałów 
    bibliograficznych.- Koszalin: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 1982.- [1], 13 s.; 29 cm 

200. Kabzińska Iwona: Wśród "kościelnych Polaków": wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi.- Warszawa: 
    Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 1999.- 207, [1] s.: fot., mapa, rys., 2 portr., wykr.; 24 cm 
201. Kaczmarek Urszula: Aktywność kulturalno-oświatowa Polonii w Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Rumunii
    i na Węgrzech w latach 1945-1989.- Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1991.- 239, [2] s.; 24 cm 

202. Kaczmarek Urszula: Dzieje Polaków na ziemiach bułgarskich.- Poznań: "Ars Nova", 1993.- 120, [3] s.: faks., fot.; 23 cm 

203. Kaczmarek Urszula: Kultura zbiorowości polonijnych Europy Środkowej 1945-1989: Czechosłowacja, Niemiecka Republika Demokratyczna, 
    Węgry.- Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1993.- 224 s.: faks., fot., 1 mapa, nuty, 1 portr.; 24 cm 

204. Kaczorowska Teresa: W cieniu araukarii: spotkania z Polonią brazylijską.- Warszawa: "Książka i Wiedza", cop. 2000.- 245, [1] s., [32] s. 
    tabl. kolor.: il., 1 mapa; 21 cm 

205. Kalinowski Marian: Żydzi otwoccy 1916-1942.- Otwock: "Inwestprojekt - System": przy współpr. Otwockiego Towarzystwa 
    Naukowo-Kulturalnego, 2002.- 173 s.: il., mapy; 21 cm 

206. Kałuski Marian: Cienie, które dzielą: zarys stosunków polsko-żydowskich na Ziemi Drohobyckiej.- Warszawa: "von borowiecky", 2000.- 
    156, [12] s.; 21 cm 

207. Kałuski Marian: Ku pamięci i w podzięce Jankielom: mały leksykon Żydów-patriotów polskich.- Warszawa: "von boroviecky", 2001.- 
    192 s.; 21 cm 

208. Kałuski Marian: Polacy w Chinach.- Warszawa: "Pax", 2001.- 304, [4] s., [16] s. tabl.: il.; 21 cm 

209. Kamieniarz Barbara: Polonia na Pomorzu Środkowym w latach 1918-1945.- Koszalin: Muzeum Okręgowe, 1979.- 55, [1] s.: il., 1 portr.; 21 cm 

210. Kapiszewski Andrzej: Asymilacja i konflikt.- Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe: nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1984.- 
    235, [1] s.; 24 cm 

211. Kapralska Łucja: Pluralizm kulturowy i etniczny a odrębność regionalna Kresów południowo-wschodnich w latach 1918-1939.- Kraków:
    "Nomos", 2000.- 254 s.; 21 cm 

212. Kazachstańscy Polacy /oprac. red. Celina Groblewska.- Warszawa: Polskie Towarzystwo Demograficzne, 1996.- 146 s.: fot., 1 pl., 
    portr.; 24 cm 

213. Kaźmierczyk Adam: Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 1674-1696.-
    T. 1: Lata 1674-1683.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1995.- XXIV, 263, [7] s.; 24 cm 

214. Kaźmierczyk Adam: Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w drugiej połowie XVII wieku.- Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 1994.- 
    173, [2] s.; 21 cm 

215. Kemlein Sophia: Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848: przeobrażenia w łonie żydowstwa polskiego pod panowaniem pruskim
    /przekł. oprac. i posłowiem opatrzył Krzysztof Makowski; tł. Zenona Choderny-Loew.- Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2001.- 481, [2] s.: 
    2 il., 2 mapy; 21 cm 
    Tyt. oryg.: [Die Posener Juden 1815-1848: Entwicklungsprozesse einer polnischen Judenheit unter preussischer Herrschaft, 1997]. Zał. częśc. niem. 

216. Kempa Andrzej: Niemcy w Łodzi /rys. Wacław Kondek; [tekst niem. Stanisław Nowak].- Łódź: "Oficyna Bibliofilów", 1992.- 15, [2]; 17, 
    [2] s.: rys.; 30 cm 
    Wyd. z okazji Światowego Spotkania Łodzian, 16-19 IX 1992 . - Tekst równol. pol., ang. 

217. Kersz Izaak: Szkice z dziejów Gminy Żydowskiej oraz cmentarza w Łodzi.- Wyd. 2 poszerz.- Łódź: Oficyna Bibliofilów, 1999.- 139 s.: il.; 29 cm 

218. Kersz Izaak: Szkice z dziejów Gminy Żydowskiej oraz cmentarza w Łodzi.- Łódź: Oficyna Bibliofilów, 1996.- 115, [9] s., [1] k. pl.: fot., 
    1 portr., wykr.; 29 cm 

219. Kiec Olgierd: Kościoły ewangelickie w Wielkopolsce wobec kwestii narodowościowej w latach 1918-1939.- Warszawa: Upowszechnianie 
    Nauki Oświata "UN-O", 1995.- 87 s.; 23 cm 

220. Kijas Artur: Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku: słownik biograficzny.- Warszawa: "Pax" Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2000.-
    XXXIV, 405, [1] s.; 24 cm 

221. Kim są Żydzi ?: praca zbiorowa /pod red. Barbary Mikołajewskiej.- Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Uniwersytet
    Warszawski, 1989.- [4], 290 s.; 21 cm 

222. Klucz do raju: księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku /w przekł. i oprac. Henryka Jankowskiego i Czesława Łapicza.- Warszawa: 
    "Dialog", 2000.- 256, [1] s.: il.; 24 cm 

223. Knopek Jacek: Migracje Polaków do Afryki Północnej w XX wieku.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego,
    2001.- 372 s.: il., mapa; 24 cm 

224. Kochowska Wanda, Wojecki Mieczysław: Żydzi w Polsce.- Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1994.- 110 s., [4] k. map: 
    1 portr.; 21 cm 

225. Kocjan Krzysztof: Olkuscy Żydzi: szkic historyczny.- Olkusz: "Orle Gniazdo", 1997.- S. 3-44 s.: il.; 21 cm 

226. Kofler Oskar: Żydowskie dwory: wspomnienia z Galicji Wschodniej od początku XIX wieku do wybuchu I wojny światowej /przygot. do 
    dr., wstępem, przypisami opatrzyła i indeksy zestawiła Ewa Koźmińska-Frejlak.- Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 1999.- 294, 
    [1] s.: 3 il.; 20 cm 

227. Koko Eugeniusz: W nadziei na zgodę: polski ruch socjalistyczny wobec kwestii narodowościowej w Polsce: (1918-1939).- Gdańsk: 
    Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1995.- 247 s.; 24 cm 

228. Kołodziejczyk Arkadiusz: Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i islamu w Polsce w XVII-XX wieku: w 600-lecie 
    osadnictwa tatarskiego na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego.- Siedlce: Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej,
    1997.- 218, [1] s.: 3 mapy, 2 rys.; 24 cm 

229. Konferencja Kaszubsko-Słowińska . 4 . 1996 ( Ustka, Słupsk, Bytów: IV Konferencja Kaszubsko-Słowińska: materiały z konferencji, Ustka - 
    Słupsk - Bytów, 24 VI-26 VI 1996 r /pod red. Hieronima Rybickiego.- Słupsk: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996.- 278 s., [16] s. tabl. 
    (w tym kolor.): fot., mapy, pl., rys.; 21 cm 

230. Kompleks wypędzenia /red. Włodzimierz Borodziej, Artur Hajnicz.- Kraków: "Znak", 1998.- 506, [2] s.; 21 cm 

231. Konflikty etniczne: źródła, typy, sposoby rozstrzygania: materiały z konferencji zorganizowanej [...] w Warszawie, 5-7 grudnia 1994 /red. t.
    Iwona Kabzińska-Stawarz, Sławoj Szynkiewicz.- Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 1996.- 376 s.: 
    2 mapy; 24 cm 

232. Konieczna Teresa: Mniejszości narodowe w Polsce.- Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1991.- 80 s.; 20 cm 

233. Kopówka Edward: Żydzi siedleccy.- Siedlce: Edward Kopówka, 2001.- 184 s.: il.; 24 cm 

234. Korbel Jan: Polska - Górny Śląsk - Niemcy: polityczny bilans 50-lecia Poczdamu.- Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 1995.- 
    107, [1] s.; 24 cm 

235. Koryś Izabela, Żuchaj Olimpia: Turkish migratory flows to Poland: general description.- Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW, 
    2000.- 29 k.: 1 mapa; 30 cm 

236. Kościelecka Stanisława: Dzieje Polonii w Danii w latach 1892-1940.- Szczecin: Wydawnictwa Naukowe WSP, 1983.- 195, [1] s.: fot., mapy,
    wykr.; 24 cm 

237. Kościół prawosławny na Białostocczyźnie w ocenie władz II [Drugiej] Rzeczypospolitej: sytuacyjne sprawozdania Urzędu Wojewódzkiego
    w Białymstoku z lat 1928-1939: wybór dokumentów /wybrał Grzegorz Sosna.- Ryboły: [s. n.], 1991.- 116, [1], [4] s.: faks.; 21 cm 

238. Kościół wobec Romów: materiały /[red. Piotr Aszyk, Marek Majczyna, Piotr Skajewski].- Kraków: Krakowskie Kolegium Księży Jezuitów. 
    Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania Społeczno-Kulturalnego Młodzieży, 1994.- 88, [4] s.; 21 cm 

239. Kowalski Tadeusz Antoni: Mniejszości narodowe w Siłach Zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej: (1918-1939).- Toruń: Wydaw. |
    Adam Marszałek, cop. 1997.- 182 s., [1] k. tabl. złoż.: 3 mapy; 23 cm 

240. Kozłowski Jerzy: Rozwój organizacji społeczno-narodowych wychodźstwa polskiego w Niemczech w latach 1870-1914.- Wrocław Kraków
    [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.- 288 s.; 22 cm 

241. Krajewski Stanisław: Żydzi, judaizm, Polska.- Warszawa: "Vocatio", 1997.- 370, [5] s.: il.; 22 cm 

242. Krajewski Zenon: Polacy w Republice Litewskiej 1918-1940.- Lublin: Ośrodek Studiów Polonijnych i Społecznych PZKS, 1998.- 103 s., 
    [1] k. tabl. kolor.: faks., fot., mapa, portr.; 24 cm 

243. Kresy - pojęcie i rzeczywistość: zbiór studiów /pod red. Kwiryny Handke.- Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1997.- 326 s.: 
    mapy; 24 cm 

244. Krochmal Jacek: Krzyż i Menora: Żydzi i chrześcijanie w Przemyślu w latach 1559-1772.- Przemyśl: Wydaw. Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
    1996.- [2], 228, [2] s: 1 faks., fot., 1 mapa, 2 pl., 3 rys.; 24 cm 

245. Kroszczor Henryk: Kartki z historii Żydów w Warszawie XIX-XX w.: sylwetki, szkice.- Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny
    w Polsce, 1979.- [4],369, [1] s.; 21 cm 
    Wybór artykułów druk. w czasopismach gł. w Fołks-Sztyme 

246. Krzyżanowski Lech: Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922-1930.- Katowice: Wydaw. 
    Uniwersytetu Śląskiego, 2000.- 171, [1] s.; 24 cm 

247. Książka i czytelnik w grupach etnicznych: praca zbiorowa /pod red. nauk. Andrzeja Skrzypczaka.- Warszawa: [Instytut Bibliotekoznawstwa
    i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego], 1991.- 135 s.; 20 cm 

248. Księgozbiory obcojęzyczne: działalność bibliotek publicznych na rzecz mniejszości narodowych: materiały z sesji zorg. w dniach 25-26 
    listopada 1994 r. w Kamieniu Śląskim /[red. Piotr Polus].- Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1995.- 115, [4] s.; 21 cm 

249. Kucharski Władysław Stanisław: Polacy i Polonia w Austrii.Cz. 1,Zasłużeni.- Lublin: "Multico", 2001.- 186, [1] s.: il.; 21 cm 

250. Kucharski Władysław Stanisław: Polacy i Polonia w rdzennej Austrii w XIX i XX wieku.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii 
    Curie-Skłodowskiej, Wiedeń: Forum Polonii, 1994.- 441 s.; 21 cm 

251. Kucharski Władysław Stanisław: Związek Polaków w Austrii "Strzecha": 1894-1994.- Lublin Wiedeń: "Norbertinum", 1996.- 283 s.; 21 cm 

252. Kulczykowski Mariusz: Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji: (1867-1918).- Kraków: "Księgarnia 
    Akademicka", 1995.- 435 s., [1] k. tabl. złoż.: mapy kolor.; 24 cm 

253. Kultura muzyczna mniejszości narodowych w Polsce: Litwini, Białorusini, Ukraińcy /red. t. Sławomira Żerańska-Kominek.- Warszawa: 
    Stanisław Kryciński, 1990.- 181 s.: mapy, nuty, wykr.; 21 cm 

254. Kultura skupisk polonijnych: materiały z II Sympozjum Naukowego, Warszawa 11 i 12 czerwca 1984 r. /oprac. nauk Krzysztof Groniowski,
    Andrzej Kłossowski, Witold Stankiewicz].- Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1987.- 401, [1] s.; 21 cm 
    Druga s. tyt. w jęz. ang. - Tyt. równol.: The culture of Polish communities abroad: proceedings of the 2nd Symposium held in Warsaw, 11-12 June 1984
    Przedm. i spis treści także ang. 

255. Kultura skupisk polonijnych: materiały z III sympozjum naukowego, Warszawa 12 i 13 maja 1988 r. /[oprac. naukowe Krzysztof Groniowski,
    Andrzej Kłossowski, Witold Stankiewicz].- Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1994.- 435, [1] s.; 20 cm 
    Tyt. równol.: The culture of Polish communities abroad: proceedings of the 3rd symposium held in Warsaw, 12-13 May,1988 

256. Kupczak Janusz Marian: Związek Polaków "Zgoda" w Republice Federalnej Niemiec (1950-1975).- Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu
    Wrocławskiego, 1983.- 130 s., [20] s. tabl.: fot., portr., rys., err.; 24 cm 

257. Kurcz Ida: Zmienność i nieuchronność stereotypów: studium na temat roli stereotypów w reprezentacji umysłowej świata społecznego.- 
    Warszawa: Wydaw. Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, 1994.- 226 s.: wykr.; 21 cm 

258. Kurcz Zbigniew: Mniejszość niemiecka w Polsce na tle innych mniejszości.- Poznań: Instytut Zachodni , 2001.- 45, [2] s.: il.; 26 cm 

259. Kurcz Zbigniew: Mniejszość niemiecka w Polsce.- Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.- 275, [1] s.: mapa, err.; 24 cm 

260. Kuwałek Robert, Wysok Wiesław: Lublin - Jerozolima Królestwa Polskiego.- Lublin: Stowarzyszenie "Dialog i Współpraca", 2001.- 
    153 s.: il., mapa, 1 pl.; 24 cm 

261. Kwiek Julian: Żydzi, Łemkowie, Słowacy w województwie krakowskim w latach 1945-1949/50.- Kraków: "Księgarnia Akademicka", 1998.-
    233 s.; 24 cm 

262. Labuda Gerard: Kaszubi i ich dzieje.- Gdańsk: "Czec", 1996.- 326 s., [2] s. tabl., [1] k. mapa złoż.: fot. (w tym kolor.), portr.; 21 cm 

263. Lasman Noach: Wspomnienia z Polski: 1 sierpnia 1944 - 30 kwietnia 1957.- Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 1997.- 131 s.; 20 cm 

264. Lencznarowicz Jan: Prasa i społeczność polska w Australii: 1928-1980.- Kraków: "Księgarnia Akademicka", 1994.- 248 s., [3] s. tabl.: 
    faks.; 24 cm 

265. Lesiuk Wiesław: Dänisch-deutsche Erfahrungen in der Lösung von ethnisch-nationalen Problemen im Grenzgebiet: eine Darstellung aus 
    polnischer Sicht /mit einem Vorw. von Karl-Heinz Harbeck und einem Nachw. von Michał Lis; übers. von Urszula Bonter in Zsarb. mit 
    Ronald Trapp.- Opole: Państ. Instytut Naukowy - Instytut Śląski, 1997.- 176 s.: mapy; 24 cm 
    Tyt. oryg.: [Duńsko-niemieckie doświadczenia w rozwiązywaniu problemów etniczno-narodowościowych na pograniczu z perspektywy polskiej]
    Przedm. i posł. równol. ang., niem. 

266. Lesiuk Wiesław: Duńsko-niemieckie doświadczenia w rozwiązywaniu problemów etniczno-narodowościowych na pograniczu 
    z perspektywy polskiej.- Wyd. 2 popr. i rozsz.- Opole: Państ. Instytut Naukowy - Instytut Śląski, 1997.- 167, [1] s.: mapy; 24 cm 
    Przedm. i posł. równol. ang., pol 

267. Lesiuk Wiesław: Duńsko-niemieckie doświadczenia w rozwiązywaniu problemów etniczno-narodowościowych na pograniczu 
    z perspektywy polskiej.- Opole: Państ. Instytut Naukowy - Instytut Śląski, 1994.- 165, [1] s.: mapy; 24 cm 
    Przedmowa równol niem., pol. 

268. Leszczyński Anatol: Żydzi Ziemii Bielskiej od połowy XVII w. do 1795 r.: (studium osadnicze, prawne i ekonomiczne).- Wrocław: Zakład
    Narodowy im. Ossolińskich, 1980.- 276 s.: il., tab., err.; 20 cm 

269. Lewin Sabina: Żydowska młodzież w strajku szkolnym 1905 r..- Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 1996.- 103 s.: 2 faks., 1 fot., 
    2 mapy, portr.; 21 cm 

270. Lis Michał: Polska ludność rodzima na Śląsku po II [drugiej] wojnie światowej: (polityczno-społeczne uwarunkowania integracji): próba 
    syntezy.- Opole: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 1991.- 193, [3] s.: err.; 24 cm 

271. Lisiecki Stanisław: Robotnicy cudzoziemscy w strukturze społeczeństwa zachodnioniemieckiego.- Poznań: Instytut Zachodni, 1991.- 
    192, [3] s.: 3 wykr.; 21 cm 

272. Ludność niemiecka na ziemiach polskich w latach 1939-1945 i jej powojenne losy: materiały z konferencji, [Bydgoszcz, 15-16 grudzień 
    1994 r.] /pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1995.- 271 s.: 1 faks.; 24 cm 

273. Łaszkiewicz Tomasz: Żydzi w Inowrocławiu w okresie międzywojennym: (1919-1939).- Inowrocław: Oficyna Wydawnicza Muzeum im. 
    Jana Kasprowicza, 1997.- 109, [1] s., [4] s. tabl.: fot., 1 pl., 1 portr.; 20 cm 

274. Łątka Jerzy Siemisław: Adampol-Polonezky: 1842-1992: historyczne i kulturowe uwarunkowania powstania, rozwoju i zaniku polskiej 
    osady w Turcji.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1997.- 190 s.; 21 cm 

275. Łątka Jerzy Siemisław: Odaliski, poturczeńcy i uchodźcy: z dziejów Polaków w Turcji.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców 
    Prac Naukowych "Universitas", cop. 2001.- 209, [2] s.; 21 cm 

276. Łempiński Zdzisław: RFN [Republika Federalna Niemiec] wobec problemów ludnościowych w stosunkach z Polską: 1970-1985.- Katowice:
    Śląski Instytut Naukowy, 1987.- 326, [1] s.; 20 cm 

277. Łętocha Barbara: Dokumenty życia społecznego Żydów polskich (1918-1939) w zbiorach Biblioteki Narodowej /oprac. Barbara Łętocha, 
    Alina Cała, Zofia Głowicka.- Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1999.- 178, [2] s., [168] s. tabl.: faks., fot., portr.; 30 cm 
    Tyt. równol.: Documents of Jewish life in Poland (1918-1939) from the National Library Collection 

278. Łukaszewicz Bohdan, Wrzesiński Wojciech: IV Dzielnica Związku Polaków w Niemczech 1922-1939: (w 60 rocznicę powstania).- Olsztyn:
    "Pojezierze", 1982.- 198, [2] s.; 21 cm 

279. Łukowski Wojciech: Czy Polska stanie się krajem imigracyjnym?.- Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW, 1997.- 34 s.: il.; 30 cm 

280. Macała Jarosław: Duszpasterstwo a narodowość wiernych: Kościół katolicki w diecezji katowickiej wobec mniejszości niemieckiej 
    1922-1939.- Wrocław Katowice: Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, 1999.- 173 s.; 24 cm 

281. Madajczyk Piotr: Niemcy polscy 1944-1989.- Warszawa: Oficyna Naukowa, 2001.- 371, [1] s.: il., mapy; 21 cm 

282. Madajczyk Piotr: Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski: 1945-1948.- Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii 
    Nauk, 1996.- 319, [1] s.; 24 cm 

283. Madera Andrzej Józef, Kapica Mariusz: ...a my ostali w Kazachstanie.- Rzeszów: "Atrium" Brzozów: przy współpr. Muzeum Regionalnego 
    PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] im. A. Fastnachta, cop. 1994.- 111, [1], [16] s. tabl.: il.; 21 cm 

284. Madera Andrzej Józef: Na bocznych drogach Europy: [Polacy na Ukrainie].- Rzeszów: Grzegorz Bytnar : Muzeum Regionalne PTTK 
    [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] im. A. Fastnachta w Brzozowie, 1994.- 114, [3] s.: mapy; 23 cm 

285. Majewicz Alfred Franciszek, Wicherkiewicz Tomasz: Polityka językowa na Kaszubach na tle prawodawstwa wobec mniejszości
    w jednoczącej się Europie: (diagnoza i postulaty).- Stęszew: International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies, 1999.- 
    24 s.; 24 cm 

286. Majewski Jan: Drogi i bezdroża niemieckiej spółdzielczości w Polsce 1919-1939.- Poznań: Instyt Zachodni, 1989.- 210, [3] s.: mapy; 21 cm 

287. Makowski Bronisław: Litwini w Polsce: 1920-1939.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.- 351, [1] s., 8 s. tabl.: faks.,
    fot.; 21 cm 

288. Malczewski Zdzisław: A presença dos poloneses e da Comunidade Polônica no Rio de Janeiro /[trad. Benedykt Grzymkowski].- 
    Warszawa: Centrum Studiów Latynoamerykańskich. Uniwersytet Warszawski - CESLA, 1998.- 300 s.; 21 cm 
    Tyt. równol.: Obecność Polaków i Polonii w Rio de Janeiro 

289. Malczewski Zdzisław: Obecność Polaków i Polonii w Rio de Janeiro.- Lublin: Oddział Lubelski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", 
    1995.- 350, [2] s., [16] s. tabl. kolor.: faks., fot.; 21 cm 

290. Malczewski Zdzisław: Słownik biograficzny Polonii brazylijskiej.- Warszawa: Centrum Studiów Latynoamerykańskich. Uniwersytet 
    Warszawski, 2000.- 207 s.; 21 cm 
    Tyt. równol.: Dicionario biografico da Comunidade Polônica no Brasil 

291. Małe ojczyzny na kresach II [Drugiej] Rzeczypospolitej: materiały sekcji V zorganizowanej przez prof. Przemysława Hausera /[pod red. P. 
    Hausera].- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1995.- 196, [1] s.; 24 cm 

292. Marcinkowska Halina: Miasteczko w kolorze niebieskim: Żydzi z Błaszek.- Błaszki: [Halina Marcinkowska], 2001.- 99 s.: il.; 21 cm 

293. Masnyk Marek: Polska prasa w województwie śląskim wobec ruchu polskiego na Śląsku Opolskim: (1922-1933).- Opole: Instytut Śląski. 
    Wydaw., 1988.- 216, [4] s.: err.; 24 cm 

294. Masnyk Marek: Ruch polski na Śląsku Opolskim w latach 1922-1939.- Opole: Instytut Śląski, 1989.- 115 s.: faks., fot., portr.; 20 cm 

295. Matelski Dariusz: Mniejszości narodowe w Wojsku Polskim w 1922 roku.- Poznań: "Inter-Arpress", 1995.- 52s.; 21 cm 

296. Matelski Dariusz: Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939.- Poznań:, 1997.- 592 s., [46] s. tabl.: il., faks., fot., mapy, 
    portr.; 24 cm 

297. Matelski Dariusz: Niemcy w Polsce w XX wieku.- Warszawa Poznań: Wydaw. Naukowe PWN, 1999.- 464 s., [28] s. tabl.: il., faks., fot., 
    mapy, portr.; 24 cm 

298. Matelski Dariusz: Ukraińcy i Rusini w Polsce: 1918-1935.- Poznań: "Inter-Arpress", 1996.- 76, [1] s.; 21 cm 

299. Materiały do bibliografii dziejów emigracji oraz skupisk polonijnych w Ameryce Północnej i Południowej w XIX i XX wieku.- Warszawa 
    Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe, nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1979.- 524, [3] s.: 3 tab. err.; 25 cm 

300. Mazur Michał: Współżycie narodowości na ziemi drohobyckiej: Neudorf - Polminowice.- Warszawa Poznań: Wydaw. Naukowe PWN, 
    1998.- 215, [1] s.: il., mapy; 21 cm 

301. Mądzik Marek: Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków w Gruzji na przełomie XIX i XX wieku.- Lublin: Uniwersytet Marii 
    Curie-Skłodowskiej, 1987.- 249, [2] s.; 24 cm 

302. Mądzik Marek, Piątkowski Leszek, Zakrzewska-Dubasowa Mirosława: Polacy w kulturze i życiu społecznym Zakaukazia do 1918 roku
     /pod red. Mirosławy Zakrzewskiej-Dubasowej.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1990.- 136 s.; 24 cm 

303. Meandry cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne /pod red. Andrzeja Chodubskiego.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop.
    1996.- 212 s.; 24 cm 

304. Meandry cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne /pod red. Andrzeja Chodubskiego.- [Wyd. 2].- Toruń: Wydaw. Adam 
    Marszałek, 1997.- 212 s.; 24 cm 

305. Męclewski Edmund: Problem tzw. [tak zwanej] mniejszości niemieckiej w Polsce Ludowej.- Warszawa: Książka i Wiedza", 1987.- 
    39, [9] s.; 21 cm 

306. Mich Włodzimierz: Obcy w polskim domu: nacjonalistyczne koncepcje rozwiązania problemu mniejszości narodowych 1918-1939.- Lublin:
    Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1994.- 143, [1] s.; 21 cm 

307. Mich Włodzimierz: Problem mniejszości narodowych w myśli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego (1918-1939).- Lublin: 
    Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1992.- 306, [2] s.; 24 cm 

308. Michalewicz Jerzy: Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji; Ruch naturalny ludności żydowskiej okręgu 
    metrykalnego Brzostek w latach 1894-1938 /Wiesław Tyburowski.- Kraków: "Księgarnia Akademicka", 1995.- 215 s.: wykr.; 24 cm 

309. Michałowska Anna: Między demokracją a oligarchią: władze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarzędzu (od połowy XVII do końca 
    XVIII wieku).- Warszawa: "Dialog", 2000.- 335, [2] s.; 24 cm 

310. Mieczkowski Janusz: Między emigracją a asymilacją: szkice o szczecińskich Żydach w latach 1945-1997.- Szczecin: Towarzystwo
    Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. [Koło w Szczecinie], 1998.- 72 s.: faks., fot. (w tym kolor.), err.; 25 cm 

311. Mieczkowski Janusz: Żydzi, Niemcy i Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956: liczba, położenie i działalność polityczna.-
     Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1994.- 113, [3] s.; 24 cm 

312. Między Odrą i Dnieprem - wyznania i narody: zbiór studiów /pod red. Tadeusza Stegnera.- Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 
    1997.- 256 s.: wykr.; 24 cm 

313. Między Odrą i Dnieprem - wyznania i narody: zbiór studiów.Cz. 2 /pod red. Tadeusza Stegnera.- Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu
    Gdańskiego, 2000.- 320, [1] s.; 24 cm 

314. Między Polską etniczną a historyczną.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.- 284, [3] s.; 24 cm 

315. Mikołajczyk Barbara: Mniejszości w prawie międzynarodowym.- Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1996.- 161, [3] s.; 24 cm 

316. Mniejszości na Górnym Śląsku: pomost czy przeszkoda w stosunkach polsko-niemieckich ?: materiały polsko-niemieckiego sympozjum 
    odbytego w Mülheim/R. w dniach 2-4 grudnia 1993 r. pod kierownictwem Dietera Bacha i Krystiana Heffnera /pod red. nauk. Wiesława
     Lesiuka.- Opole: Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski, 1994.- 160 s.: mapy; 24 cm 

317. Mniejszości narodowe i etniczne a media elektroniczne: Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Ukraina /pod red. Andrzeja Sadowskiego,
    Tadeusza Skoczka.- Białystok: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2001.- 148 s.; 24 cm 
    Mater. konferencji. Białystok, 16-17 listopada 2000 r 

318. Mniejszości narodowe i etniczne: materiały z seminarium zorganizowanego przez Zakład Prawa Konstytucyjnego Filii Uniwersytetu Marii 
    Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie 16 listopada 2000 r. /Halina Zięba-Załucka (red.).- Rzeszów: "Fosze", 2001.- 75 s.; 24 cm 

319. Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowowschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku: materiały z międzynarodowej 
    konferencji " Mniejszości narodowe i religijne w pokomunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej" Lublin 20-22 października 1992 roku 
     /red. nauk. Zygmunt Sułowski, Jan Skarbek.- Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1995.- 178, [1] s.: mapy, wykr.; 24 cm 

320. Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowowschodniej: wybrane mater. z konferencji "Samoidentyfikacja narodowa i religijna
    a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej", zorg. w dniach 19-21 października 1993 roku /red. nauk. 
    Jerzy Kłoczowski, Paweł Kras. Cz. 1.- Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1993.- 86, [2] s.; 24 cm 

321. Mniejszości narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku: zbiór studiów /pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.- Toruń: 
    Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1998.- 292 s., [2] k. tabl. złoż. ; 24 cm 

322. Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939: zbiór studiów /pod red. Zbigniewa Karpusa
    i Waldemara Rezmera.- Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001.- 422 s., [1] k. tabl. złoż.: il., mapy; 24 cm 
    Tekst częśc. ros. 

323. Mniejszości narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym: (1920-1939): zbiór studiów /pod red. 
    Mieczysława Wojciechowskiego.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1991.- 157, [2] s.; 24 cm 

324. Mniejszości narodowe na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku /pod red. nauk. Marii Fic i Mieczysława Wojeckiego.- Zielona Góra: [Wojecki, 
    Mieczysław], 1999.- 183 s.; 21 cm 
    Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej odbytej w dniu 13 maja 1999 roku w Zielonej Górze 

325. Mniejszości narodowe w Europie a wybuch drugiej wojny światowej /red. naukowa Joachim Benyskiewicz.- Zielona Góra: Wydaw. WSP, 
    1998.- 104 s.; 24 cm 

326. Mniejszości narodowe w Polsce: (1945-1991): materiały do bibliografii /[oprac. zespół w składzie Julian Bilski et al.; pod red. Stanisława 
    Derejczyka].- Warszawa: Centralna Biblioteka Wojskowa, 1992.- V, 75 s.; 24 cm 

327. Mniejszości narodowe w Polsce /pod red. Zbigniewa Kurcza.- Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.- 210, [1] s.,
    [4] s. tabl.: fot., 2 mapy, rys., err.; 24 cm 

328. Mniejszości narodowe w Polsce: państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych
    (1944-1989) /pod red. Piotra Madajczyka.- Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1998.- 295 s.; 24 cm 

329. Mniejszości narodowe w Polsce: praktyka po 1989 roku: praca zbiorowa /pod red. Bogumiły Berdychowskiej.- Warszawa: Wydaw. 
    Sejmowe, 1998.- 295, [1] s.; 21 cm 

330. Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej XX wieku /pod red. Jana Jachymka; aut. szkiców Zbigniew Adamowicz [et al.].- Lublin: 
    "Czas", 1992.- 253, [2] s.; 21 cm 

331. Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR [Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich] /pod red. Hieronima Kubiaka [et al.].- Wrocław 
    Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.- 492 s., [4] s. tabl.: fot., mapy, err.; 25 cm 
    Tyt. równol.: Polish minorities and Polonia in USSR. - Wstęp równol. pol., ang. 

332. Mniejszość niemiecka w Polsce. T. 2, Niemcy w rozproszeniu.- Warszawa: "Elipsa", 1999.- 120 s.; 21 cm 

333. Mniejszość niemiecka w Polsce /oprac. Mirosława Wąsowicz.- Opole: [Wojewódzka Biblioteka Publiczna], 1999.- 59 s.; 20 cm 

334. Mniejszość w warunkach zagrożenia: pamiętniki Łemków /pod red. Wojciecha Sitka.- Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego,
    1996.- 171, [2] s.; 21 cm 

335. Mirga Andrzej, Gheorghe Nicolae: Romowie w XXI wieku: studium polityczne.- Kraków: "Universitas" , cop. 1998.- 79 s.; 21 cm 

336. Mironowicz Eugeniusz: Białorusini w Polsce 1944-1949.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993.- 218, [2] s.: 1 mapa; 21 cm 

337. Miśkiewicz Ali: Tatarska legenda: Tatarzy polscy 1945-1990.- Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza , 1993.- 132, [1] s.: fot., 2 mapy,
    portr.; 20 cm 

338. Moklak Jarosław: Łemkowszczyzna w Drugiej Rzeczypospolitej: zagadnienia polityczne i wyznaniowe.- Kraków: "Historia Iagellonica",
    1997.- 223 s., [1] k. tabl. złoż.: il., 1 mapa; 24 cm 

339. Mróz Lech: Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w..- Warszawa: "DiG", 2001.- 537 s.: il., mapa; 25 cm 

340. Mucha Janusz: Codzienność i odświętność: Polonia w South Bend.- Warszawa: Oficyna Naukowa, 1996.- 247, [1] s.: 2 mapy., 2 pl.; 21 cm 

341. Muszyńska Jadwiga: Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku: studium osadnicze.- Kielce: Wyższa
    Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1998.- 318, [2] s.: 2 mapy; 20 cm 

342. Nanke Eryk: Cena bycia innym /do dr. przygot. Janusz Spyra.- Kraków: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego:
    "Księgarnia Akademicka", 2000.- 297, [1] s., [24] s. tabl.: il. ; 24 cm 

343. Nasiukiewicz- Drzewieniecka Krystyna: My za oceanem: smak Ameryki.- Buffalo: Polish Cultural Foundation Toruń: Biblioteka 
    Uniwersytecka, 1999.- 243 s., [20] s. tabl. kolor.: il.; 22 cm 

344. Nacjonalizm - konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej /pod red. Stanisława Helnarskiego.- [Wyd. 2].- Toruń:
    Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1995.- [2], 361 s.; 24 cm 

345. Nacjonalizm - konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej /pod red. Stanisława Helnarskiego.- Toruń: Wydaw. 
    Adam Marszałek, cop. 2001.- 361 s.; 24 cm 

346. Nacjonalizm oraz konflikty etniczno-narodowe: praca zbiorowa /pod red. Jolanty Polakowskiej-Kujawy.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza 
    Szkoły Głównej Handlowej, 1999.- 201 s.; 24 cm 

347. National, Ethnic and Religious Minorities in Europe: report of the International Youth Seminar, Białowieża 22-30 June 1993 /[ed. Halina 
    Aleksiejczuk et al.].- Białystok: The Fellowship of Orthodox Youth in Poland, 1993.- 111 s.: fot., portr.; 21 cm 
    Tekst równol. ang., ros. 

348. Nationale, ethnische Minderheiten und regionale Identitäten in Mittelalter und Neuzeit /hrsg. von Antoni Czacharowski.- Toruń: 
    Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1994.- 189 s.: 2 pl.; 24 cm 
    Materiały z konferencji, Toruń 2-4 czerwiec 1993 

349. Niebrzegowska Stanisława: To jest moja druga ojczyzna: polscy emigranci z północnej Francji o sobie.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu 
    Marii Curie-Skłodowskiej, 1999.- 129 s.; 21 cm 

350. Niemcy w Łodzi do 1939 roku /pod red. Mariana Wilka.- Łódź: Ośrodek Badań Naukowych, 1996.- 189 s.: 1 portr., 1 wykr.; 24 cm 
    Tekst. częśc. - Mater. międzynarodowej konferencji naukowej Łódź, listopad 1995 r. 

351. Niemcy w Polsce 1945-1950: wybór dokumentów.T. 1,Władze i instytucje centralne. Województwo olsztyńskie /pod red. Włodzimierza 
    Borodzieja i Hansa Lemberga; wybór i oprac. dokumentów Włodzimierz Borodziej i Claudia Kraft.- Warszawa: "Neriton", 2000.- 613, 
    [2] s.; 24 cm 

352. Niemcy w Polsce 1945-1950: wybór dokumentów.T. 2,Polska centralna. Województwo śląskie /pod red. Włodzimierza Borodzieja i Hansa 
    Lemberga; wybór i oprac. dokumentów Ingo Eser i Jerzy Kochanowski.- Warszawa: "Neriton", 2000.- 587, [2] s.: il.; 25 cm 
    U góry s. tyt.: "Nasza ojczyzna stała się dla nas obcym państwem..." 

353. Niemcy w Polsce 1945-1950: wybór dokumentów.T. 3,Województwa poznańskie i szczecińskie /pod red. Włodzimierza Borodzieja i Hansa 
    Lemberga; wybór i oprac. dokumentów Stanisław Jankowiak i Katrin Steffen.- Warszawa: "Neriton", 2001.- 495, [2] s.; 25 cm 
    U góry s. tyt.: "Nasza ojczyzna stała się dla nas obcym państwem". - Tekst częśc. tł. z niem. 

354. Niemcy w Polsce 1945-1950: wybór dokumentów.T. 4,Pomorze Gdańskie i Dolny Śląsk /pod red. Daniela Boćkowskiego; wybór i oprac. 
    dokumentów Ingo Eser [et al.].- Warszawa: "Neriton", 2001.- 495, [1] s.; 25 cm 
    U góry s. tyt.: "Nasza ojczyzna stała się dla nas obcym państwem". - Tekst częśc. tł. z niem. 

355. Niemieccy osadnicy w Królestwie Polskim 1815-1915 /pod red. Wiesława Cabana.- Kielce: WSP im. Jana Kochanowskiego, 1999.- 
    270 s.: mapa; 21 cm 
    Mater. z sesji naukowej zorg. 17-18 maja 1996 roku w Kielcach. - Częśc. tł. z niem. 

356. Nitschke Bernadetta: Wysiedlenie czy wypędzenie?: ludność niemiecka w Polsce w latach 1945-1949.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
    2000.- 306 s.: il., 3 mapy; 24 cm 

357. Nitschke Bernadetta: Wysiedlenie czy wypędzenie?: ludność niemiecka w Polsce w latach 1945-1949.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 
    2001.- 306 s.: il., mapy; 24 cm 

358. Novak Michael: Przebudzenie etnicznej Ameryki /przeł. [z ang.] Hanna Pawlikowska; wstępem opatrzył Wiktor Osiatyński.- Warszawa: 
    Państ. Instytut Wydawniczy, 1985.- 375, [1] s.; 19 cm 
    Oryg.: "The rise of the unmeitable ethnics: politics and culture in the seventies" 1972 

359. Nowicka Ewa: Polacy czy cudzoziemcy?: Polacy za wschodnią granicą /przy współudz. Iwony Kabzińskiej i Roberta Wyszyńskiego.- 
    Kraków: "Nomos", 2000.- 284, [2] s.: il.; 21 cm 

360. Nowicki Marek Antoni: Międzynarodowa ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych.- Warszawa: "Wspólnota Polska", 1992.- 
    38, [1] s.; 21 cm 
    Zawiera także Projekt Europejskiej Konwencji o Ochronie Mniejszości oraz Projekt Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych 

361. Obecność polska w Brazylii: materiały z Sympozjum Brazylia-Polska, Kurytyba 1988.- Warszawa: Centrum Studiów Latynoamerykańskich.
    Uniwersytet Warszawski - CESLA: współwyd. Instytutu Brazylijskiego Kultury Polonijnej, 1996.- 126 s.; 21 cm 
    Tyt. równol.: A presença polonesa no Brasil: materiais do Simposio Brasil - Polônia 

362. Ochrona praw mniejszości narodowych i religijnych: materiały z konferencji "Mniejszości narodowe i religijne w pokomunistycznej 
    Europie Środkowo-Wschodniej", zorganizowanej w dniach 20-22 października 1992 roku /red. nauk. Zbigniew Hołda. Cz. 1.- Lublin:
     Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1993.- 120, [1] s.; 24 cm 
     Tekst częśc. ang. 

363. Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych.- Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 1995.- 39 s.; 24 cm 

364. Od obcego panowania do niepodległego państwa: materiały sesji naukowej zorganizowanej na 70-lecie odbudowy Państwa Polskiego 
    /pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.- Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1991.- 109, [2] s.; 24 cm 

365. Ogonowski Jerzy: Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939.- Warszawa: Wydaw. Sejmowe:
    Kancelaria Sejmu, 2000.- 285, [3] s.: err.; 21 cm 

366. Okólski Marek: Imigranci: przyczyny napływu, cechy demograficzno-społeczne, funkcjonowanie w społeczeństwie polskim.- Warszawa: 
    Instytut Studiów Społecznych UW, 1998.- 69, 28 s.; 30 cm 

367. Okólski Marek: Migrant trafficking in Poland: actors, mechanisms and combating.- Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW, 1999.- 
    98 s.: 1 mapa; 30 cm 

368. Okólski Marek: Migration pressures on Europe.- Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW, 1999.- 39 s.; 30 cm 

369. Okólski Marek: New migration trends in Central and Eastern Europe in the 1990s: how significant, how stable?.- Warszawa: Instytut
    Studiów Społecznych UW, 1997.- 30 s.; 30 cm 

370. Okólski Marek: Poland's migration: growing diversity of flows and people.- Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW, 1999.- 
    28 s.; 30 cm 

371. Okólski Marek: Recent migration in Poland: trends and causes.- Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW, 1997.- 21 k.; 30 cm 

372. Okólski Marek: Recent trends in international migration Poland 1996.- Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW, 1997.- 51 s.; 30 cm 

373. Okólski Marek: Recent trends in international migration Poland 1997.- Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW, 1998.- 41 s.; 30 cm 

374. Okólski Marek: Recent trends in international migration Poland 1998.- Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW, 1999.- 52 s.; 30 cm 

375. Okólski Marek: Recent trends in international migration Poland 1999.- Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW, 2000.- 52 s.; 30 cm 

376. Okólski Marek: Statystyka imigracji w Polsce: warunki poprawności, ocena stanu obecnego, propozycje nowych rozwiązań.- Warszawa:
    Instytut Studiów Społecznych UW, 1997.- 60 s.; 30 cm 

377. Olejniczak Agnieszka: Żydzi w powiecie włocławskim w okresie międzywojennym (1918-1939).- Włocławek: "Lega", 2000.- 180 s.: il., 
    mapy; 23 cm 

378. Orlicki Józef: Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949.- Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983.- 272, [4] s.; 20 cm 

379. Orzechowski Emil: Koniec Polonii w Ameryce ?: o kulturze polskiej i polonijnej w Stanach Zjednoczonych: szkice i materiały.- Kraków: 
    Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996.- 224 s.; 24 cm 
    Zawiera także listy i dokumenty 

380. Osadczy Włodzimierz: Polacy na Ukrainie dzisiaj: informator.- Cz. 1, Federacja organizacji polskich na Ukrainie.- Warszawa: Towarzystwo 
    Naukowe Polska-Wschód, 2000.- 63, [2] s., [14] s. tabl.: il., mapa; 21 cm 
    Tekst częśc. ukr. 

381. Osajda Wiktor: Działalność oświatowo-kulturalna Polonii zachodnioniemieckiej po drugiej wojnie światowej.- Warszawa: "Epoka", 
    1979.- 175, [7] s., [10] k. tabl. (w tym 5 kolor.): il., mapy, portr., tab.; 20 cm 

382. Osuch Wojciech: O mniejszościach narodowych w Gołańczy i okolicy.- Gołańcz: "Vega", 2000.- 39, [4] s.: il. (gł. kolor.); 21 cm 

383. Oświata etniczna w Europie Środkowej /pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego.- Opole: Wydaw. Uniwersytetu 
    Opolskiego, 2000.- 374 s.: mapa; 24 cm 
    Zawiera gł. wystąpienia uczestników miedzynarodowej konferencji w Kamieniu Śląskim 11-12 maja 2000 r 

384. Paczkowski Andrzej: Prasa i społeczność polska we Francji w latach 1920-1940.- Wrocław Kraków: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1979.- 
    243 s.: tab.; 22 cm 

385. Pakuła Zbigniew: Siwe kamienie: wielkopolscy Żydzi.- Poznań: "W Drodze", 1998.- 187, [5] s., [16] s. tabl.: il., faks., fot., portr.; 21 cm 

386. Paleczny Tadeusz: Ewolucja ideologii i przemiany tożsamości narodowej Polonii w Stanach Zjednoczonych w latach 1870-1970.- 
    Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe Kraków: nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1989.- 276, [1] s.: 1 rys.; 24 cm 
    Tyt. równol.: De Polonis, qui annis 1870-1970 in Statibus Unitis Americae septentrionalis degentes Americani facti sunt 

387. Państwo polskie wobec Polaków na Wschodzie: poszukiwanie modelu polityki /red. nauk. Tomasz Gąsowski; współpr. Paweł Kowal
    i Arkady Rzegocki.- Kraków: OMP: "Księgarnia Akademicka", 2000.- 332 s.; 21 cm 

388. Pasz Franciszek: Żydzi i my w Cieszynie.- Wyd. 2.- Cieszyn: [nakł. autora], 1997.- 198 s.: faks., fot., portr.; 21cm 

389. Pawlak Stanisław: Ochrona mniejszości narodowych w Europie.- Warszawa: "Scholar", 2001.- 224 s.; 24 cm 

390. Pełczyński Grzegorz: Najmniejsza mniejszość: rzecz o Karaimach polskich.- Warszawa: Wydaw. Stanisław Kryciński: Towarzystwo
    Karpackie, 1995.- 81, [5] s., [13] s. tabl.: fot., 2 portr., err.; 21 cm 

391. Pełczyński Grzegorz: Ormianie polscy w wieku XX: problem odrębności etnicznej.- Warszawa: Koło Zainteresowań Kulturą Ormian 
    przy Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 1997.- 183, [1] s.: fot., 1 rys.; 20 cm 

392. Pełczyński Grzegorz: Status etniczny Ormian polskich w wieku XX.- Warszawa: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział. Koło 
    Zainteresowań Kulturą Ormian, 1994.- [2], 39, [1] s.; 21 cm 

393. Penkalla Adam: Akta dotyczące Żydów w radomskim Archiwum Państwowym: (1815-1950).- Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 
    1998.- 100 s.: faks.; 21 cm 

394. Peska Roman: Skazani na zagładę: Żydzi w Pabianicach 1794-1998.- Pabianice: "Pamięć", 1999.- 126 s.: faks., fot., 1 mapa, 1 pl.,; 21 cm 

395. Pilch Andrzej: Losy Polaków w Austrii po drugiej wojnie światowej 1945-1955.- Wrocław Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im.
    Ossolińskich. Oddział, 1994.- 292 s.: faks., mapa, portr., err.; 21 cm 

396. Piotrkiewicz Teofil: Kwestia ukraińska w Polsce w koncepcjach piłsudczyzny 1926-1930.- Warszawa: Wydaw-a UW, 1981.- 165 s.; 24 cm 

397. Piotrowski Mirosław: Reemigracja Polaków z Niemiec: 1918-1939.- Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 2000.- 620 s.: il., mapy; 24 cm 

398. Plewczyński Marek: Armia koronna 1506-1572: zagadnienia struktury narodowościowej.- Warszawa: Wojskowy Instytut Historyczny, 
    1991.- 218 s., [5] k. tabl.: mapy, wykr.; 21 cm 

399. Plewczyński Marek: Ludzie Wschodu w wojsku ostatnich Jagiellonów.- Warszawa: "Bellona", cop. 1995.- 165, [2] s., [24] s. tabl.: il., 
    1 faks., 1 mapa, portr.; 21 cm 

400. Plewczyński Marek: W służbie polskiego króla: z zagadnień struktury narodowościowej armii koronnej w latach 1500-1574.- Siedlce: 
    Wydawnictwa Uczelniane WSRP, 1995.- 321, [2] s.: mapy, rys.; 24 cm 
401. Podlasek Maria: Wypędzenie Niemców z terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej: relacje świadków.- Warszawa: Wydaw.
    Polsko-Niemieckie, 1995.- 202, [1] s., [8] s. fot.; 21 cm 

402. Pogranicze: studia społeczne /pod red. Andrzeja Sadowskiego.- T. 2.- Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW, 1992.- 170 s.: mapy; 20 cm 

403. Polacy i Niemcy: płaszczyzny i drogi normalizacji, duszpasterstwo i szkolnictwo: materiały z sympozjum naukowego odbytego w Opolu 
    w dniach 14-16 października 1993 roku /pod red. Michała Lisa; [aut. ref. Stefan Baldy et al.].- Opole: "Wspólnota Polska". O, 1993.- 
    142, [1] s.; 23 cm 

404. Polacy i Niemcy: płaszczyzny i drogi normalizacji: kultura: materiały z sympozjum naukowego odbytego w Opolu w dniach 26-28 maja 1994 
    roku /pod red. Michała Lisa; [aut. ref. Alicja Andruszkiewicz et al.].- Opole: "Wspólnota Polska". O, 1994.- 171, [1] s.; 23 cm 

405. Polacy - Niemcy '93: konferencja Fundacji "Polska w Europie": 23-24.10.1993, Ośrodek Konferencyjny Polska Akademia Nauk w Mądralinie
     /[oprac. merytoryczne Halina Bortnowska, Katarzyna Leszczyńska, Marek Cichocki].- Warszawa: "Exit": staraniem Fundacji "Polska
    w Europie", 1993.- 139, [2] s.; 23 cm 
    Zawiera bibliogr. polskojęzycznych publ. nt. mniejszości niemieckiej w Polsce od 1918 r 

406. Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur: zbiór studiów. Cz. 1 /pod red. Romana Wapińskiego.- Ostaszewo Gd[ańskie]: "Stepan
    Design", 2000.- 300 s.; 23 cm 

407. Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur: zbiór studiów. Cz. 2 /pod red. Romana Wapińskiego.- Ostaszewo Gd[ańskie]: "Stepan
    Design", 2001.- 352 s.; 24 cm 

408. Polacy na Łotwie /pod red. Edwarda Walewandra.- Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1993.- 348, [1] s., [2] k. złoż. map; 21 cm 
    Wstęp równol. pol., łotew., niem. 

409. Polacy na Ukrainie: zbiór dokumentów.Cz. 1, Lata 1917-1939. T. 1 /pod red. Stanisława Stępnia.- Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut 
    Naukowy, 1998.- 336 s.: 1 mapa; 24 cm 
    Tyt. równol.: Polâki v Ukraőni: zbirnik dokumentiv. C. 1, 1917-1939 rr. T. 1 

410. Polacy na Ukrainie: zbiór dokumentów. Cz. 1 t. 2, Lata 1917-1939 /pod red. Stanisława Stępnia.- Przemyśl : Południowo-Wschodni 
    Instytut Naukowy, 1999.- 248 s.: mapy; 24 cm 
    Tyt. równol.: Polâki v Ukraőni: zbirnik dokumentiv. C. 2 t. 2, 1917-1939 rr 

411. Polacy na Ukrainie /oprac. i wstęp Eugeniusz Jabłoński.- Warszawa: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", 2000.- 168 s.; 22 cm 
    Tyt. równol.: Polâki v Ukraőni. - Na okł. podtyt.: wybór dokumentów prawnych dotyczących mniejszości narodowych
    Tekst częśc. ukr., częśc. tł. z ukr. 

412. Polacy, Niemcy, Żydzi w Łodzi w XIX - XX w.: sąsiedzi dalecy i bliscy /pod red. Pawła Samusia.- Kurowice: "Ibidem", cop. 1997.- 448, 
    [1] s., [8] s. tabl.: 1 faks., fot., 1 portr., rys.; 23 cm 

413. Polacy pochowani na Cmentarzu Montmartre oraz Saint-Vincent i Batignolles w Paryżu: praca zbiorowa /pod. red. Andrzeja Biernata
    i Sławomira Górzyńskiego; [aut.] Robert Bielecki [et al.].- Warszawa: "DiG" , 1999.- LXXIV, 328, [1] s.: il.; 25 cm 
    Tyt. równol.: Les Polonais enterrés au Cimetiőre de Montmartre ainsi que celui de Saint-Vincent et Batignolles ů Paris 

414. Polacy w Armenii /pod red. Edwarda Walewandra.- Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000.- 376 s.:
    il., 1 mapa; 21 cm 

415. Polacy w Estonii /pod red. Edwarda Walewandra.- Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998.- 411, 
    [3] s., [8] s. tabl.: 2 faks., fot., 2 mapy, portr.; 21 cm 
    Przedm. równol. pol., ang. 

416. Polacy w Lipsku dawniej i dzisiaj /[tł. Apoloniusz Koszałko].- Warszawa: "Elipsa", 2000.- 112 s.: 1 mapa; 21 cm 

417. Polacy w Mołdawii /pod red. Edwarda Walewandra.- Lublin: Oddział Lubelski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", 1995.- 290, [2] s.,
    [1] k. tabl. złoż.: 2 mapy; 21 cm 

418. Polacy w Mołdowie mówią o sobie /wybór i wstęp Edward Walewander.- Lublin: Oddział Lubelski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", 
    1995.- 292, [1] s.: fot., 1 mapa kolor., 1 portr.; 21 cm 
    Wstęp także ang. 

419. Polacy w Niemczech: materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Mlheim/Ruhr w dniach 20-22 września 1995r. /pod red. Michała Lisa;
    [aut. ref. Józef Byczkowski et al.].- Opole: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 1996.- 128 s.; 24 cm 

420. Polacy w Nigerii: praca zbiorowa. [T.] 1 /pod red. Jacka Machowskiego, Zygmunta Łazowskiego i Witolda Kozaka.- Warszawa: "Dialog", 
    1997.- 505 s., [48] s. tabl. (w tym kolor.): fot., mapy, 1 pl., portr., wykr., err.; 24 cm 

421. Polacy w Rumunii mówią o sobie /wybór, oprac. tekstu, przypisy i wstęp Anna Mamulska.- Lublin Leszno: Państwowa Wyższa Szkoła 
    Zawodowa, 2000.- 438 s.: il. (w tym kolor.); 21 cm 

422. Polacy w Związku Radzieckim: 1917-1947.- Warszawa: Studium Kultury Chrześcijańskiej, 1990.- 119, [1] s.; 20 cm 

423. Polacy - Żydzi 1939-1945: wybór źródeł: Qquellenauswahl /oprac. Andrzej Krzysztof Kunert, przedm. Władysław Bartoszewski.- 
    Warszawa: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa: "Rytm", 2001.- 528, [2] s.: il.; 31 cm 
    Tekst równol. pol., ang., niem., częśc. tł. z jid. 

424. Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec polskiej ludności rodzimej na Śląsku w latach 1949-1990/91: praca zbiorowa /pod red. 
    Michała Lisa.- Opole: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 1992.- 171 s.: faks. ; 24 cm 

425. Polonia i przyjaciele Polski w Austrii /pod red. Władysława S[tanisława] Kucharskiego.- Lublin: "Multico", 1995.- 244 s.; 22 cm 
    Materiały z sympozjum polsko-austriackiego zorganizowanego w Lublinie 20-21 października 1994 r. w Lubelskim Towarzystwie Naukowym 

426. Polonia w Austrii /pod red. Władysława Kucharskiego.- Lublin: "Polonia", 1987.- 210, [2] s.; 21 cm 
    Materiały z sesji polsko-austriackiej zorg. w Lubelskim Towarzystwie Naukowym w Lublinie 17 października 1984 roku z okazji 90-lecia powstania 
    Związku Polaków w Austrii "Strzecha" 

427. Polonia w Europie: praca zbiorowa /pod red. Barbary Szydłowskiej-Ceglowej; [aut.] Jerzy Kozłowski [et al.].- Poznań: [Polska Akademia 
    Nauk], 1992.- 745 s.; 24 cm 

428. Polonia w Niemczech: historia i współczesność.- Warszawa: "Elipsa", 1995.- 137 s.; 20 cm 

429. Polska-Australia, dwie Ojczyzny ! /[red. Krystyna Marszałek; wpółpr. Andrzej Chiczewski et al.].- Warszawa: Towarzystwo Polska
    Australia: "Bis Press" [etc.], 1997.- 201 s.; 21 cm 

430. Polska - Austria: drogi porozumienia /pod red. Krzysztofa A. Kuczyńskiego, Aleksandra Kozłowskiego, Bonifacego Miązka.- Łódź: 
    Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1999.- 342 s.; 24 cm 
    Tekst częśc. niem. 

431. Polska i Niemcy w Europie: polsko-niemieckie seminarium nauczycieli: przykłady lekcji przeprowadzonych w szkołach Hamburga 
    i Warszawy 1993-1995 /[oprac. tekstów Elżbieta Kozłowska et al.; red. Zofia Bąbczyńska-Jelonek].- Szczecin: Oficyna Wydawnicza ZCE
    [Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego], 1996.- 114, [1] s.: 3 rys.; 30 cm 
    Tekst równol. pol., niem. 

432. Polska - Niemcy - mniejszość niemiecka w Wielkopolsce: przeszłość i teraźniejszość: praca zbiorowa /pod red. Andrzeja Saksona.- Poznań: 
    Instytut Zachodni, 1994.- 280 s.; 24 cm 
    Materiały z konferencji, 26 III 1993 

433. Polskie odrodzenie na Wschodzie: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej nt. "Polacy w procesie transformacji systemowej 
    i ustrojowej krajów byłego Związku Radzieckiego" zorganizowanej w Siedlcach 16 listopada 1998 roku /red. nauk. Adam Bobryk i Józef
    Jaroń.- Siedlce: IH [Instytut Historii]. AP: Katedra Filozofii i Socjologii Akademii Podlaskiej, 1999.- 240, [1] s.: 1 il., err.; 25 cm 

434. Pomerania ethnica: mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim: praca zbiorowa /pod. red. Marzenny Giedrojć i Janusza 
    Mieczkowskiego.- Szczecin: AMP Paweł Majewski, 1998.- 253 s.; 23 cm 

435. Poniatowska Anna: Polacy w Berlinie: 1918-1945.- Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1986.- 353, [3] s.; 21 cm 

436. Porębski Andrzej: Europejskie mniejszości etniczne: geneza i kierunki przemian.- Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe. Oddział: nakł. 
    Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991.- 178, [2] s.; 24 cm 
    Tyt. równol.: De parvis populis Europaeis, qui nullas proprias res publicas habent 

437. Pospieszalski Karol Marian: Sprawa 58000 "Volksdeutschów": sprostowanie hitlerowskich oszczerstw w sprawie strat niemieckiej 
    mniejszości w Polsce w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny i w toku kampanii wrześniowej.- Wyd. 2.- Poznań: Instytut Zachodni,
    1981.- 268, [2] s.: tab.; 24 cm 
    Tekst równol. pol. - ang. oraz częśc. niem. 

438. Potocki Andrzej: Bieszczadzkie losy: Bojkowie i Żydzi.- Rzeszów Krosno: "Apla", 2000.- 225 s.: il.; 20 cm 

439. Potocki Andrzej: Żydzi rymanowscy.- Krosno: "Apla", 2000.- 187, [1] s.: il.; 21 cm 

440. Pretzlaff Bruno: Wrogiem urodzony ... ? /[z niem. tł. Maria Anielska-Kołpa].- [Wrocław]: "Remix": nakł. autora, [1993].- 95, [1] s.; 20 cm 
    Oryg.: "Als Feind Geboren" 

441. Problemy narodowościowe i wyznaniowe na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w XX wieku: zbiór studiów /pod red. Ryszarda 
    Sudzińskiego.- Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1997.- 244 s.; 24 cm 

442. Problemy rozmieszczenia ludności pochodzenia polskiego we Francji: materiały z konferencji naukowej.- Łódź: Uniwersytet Łódzki,
    1985.- 171, [1] s.: mapy, wykr.; 24 cm 
    Tekst częśc. fr. 

443. Prus Edward: Holocaust po banderowsku: czy Żydzi byli w UPA?.- Wrocław: "Nortom", cop. 1995.- 201, [2] s.: fot., portr.; 21 cm 

444. Prus Edward: Holocaust po banderowsku.- Wyd. 2 popr. i rozsz.- Wrocław: "Nortom", cop. 2001.- 247, [2] s.: il.; 21 cm 

445. Przeprosić za wypędzenie ?: wypowiedzi oficjalne oraz debata prasowa o wysiedleniu Niemców po II wojnie światowej /pod red. Klausa 
    Bachmanna i Jerzego Kranza.- Kraków: "Znak", 1997.- 314, [2] s.; 18 cm 
    Tekst częśc. tł. z niem. - Zawiera gł. artykuły drukowane w "Rzeczypospolitej" i "Tygodniku Powszechnym" w l. 1995-1996 

446. Przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski po II [drugiej] wojnie światowej w świetle dokumentów /[wybór i oprac.] Piotr Lippóczy, 
    Tadeusz Walichnowski.- Warszawa Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.- 347, [1] s.; 24 cm 
    Obok dokumentów pol., dokumenty w jęz. ang. niem. i ros. z tł. pol. - Wstęp i spis treści także ang. fr. niem. i ros. 

447. Przezwyciężanie wrogości i nacjonalizmu w Europie: praca zbiorowa /pod red. Czesława Mojsiewicza i Krzysztofa Glassa.- Poznań Toruń: 
    Wydaw. Adam Marszałek, 1993.- 164 s.; 24 cm 
    Ref. wygłoszone na międzynarodowej konferencji w Poznaniu w dn. 17-18 maja 1993 r. - Tekst częśc. ang., niem. 

448. Przybyła Sylwester: Źródła potencjalnych konfliktów na Półwyspie Bałkańskim.- Warszawa Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1998.- 
    72 s.; 24 cm 

449. Puś Wiesław: Żydzi w Łodzi w latach zaborów: 1793-1914.- Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1998.- 270 s., [22] s. tabl.: il., faks.,
    fot., portr.; 24 cm 

450. Puś Wiesław: Żydzi w Łodzi w latach zaborów: 1793-1914.- Wyd. 2.- Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2001.- 270 s., [22] s. tabl.: 
    il.; 25 cm 

451. Radzik Tadeusz: Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej: (1945-1990).- Lublin: Wydaw. 
    Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1991.- 104 s.; 24 cm 

452. Rączy Elżbieta: Ludność żydowska w Krośnie w latach 1919-1939.- Krosno: Muzeum Rzemiosła, 1997.- 38 s.: 2 faks., 2 fot., 1 portr.; 21 cm 

453. Rączy Elżbieta: Ludność żydowska w Krośnie 1939-1946.- Krosno: Muzeum Rzemiosła, 1999.- 39, [1] s.: faks., mapy, portr.; 21 cm 

454. Rokicki Jarosław: Więź społeczna a zmiana kultury: studium dynamiki polskiej zbiorowości etnicznej w USA.- Wrocław Kraków [etc.]: 
    Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.- 207 s., [1] k. tabl.: 3 rys., 1 wykr., err.; 22 cm 

455. Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700-1939 /pod red. Aleksandry Bilewicz i Stefanii Walasek.-
    Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998.- 378 s.; 24 cm 
    Referaty z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, 10-11 października 1996 r., Wrocław 

456. Rola mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w Europie: 1918-1945: praca zbiorowa /pod red. Antoniego Czubińskiego.- 
    Poznań: Wydaw. Naukowe, 1984.- 522 s.; 24 cm 

457. Rozdział wspólnej historii: studia z dziejów Żydów w Polsce ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę
    urodzin /[red. Jolanta Żyndul].- Warszawa: "Cyklady", 2001.- 418, [2] s., [1] k. tabl. kolor.: il.; 25 cm 
    Tekst częśc. ang., częśc. tł. z ang. 

458. Rudolph Richard: National minorities in East Central Europe and the Balkans in historical perspective.- Warsaw: PIIA, 1992.- 16 s.; 21 cm 

459. Rhlow Gerhard: Grosstychow: Bilder und Erinnerungen.- Kslin: "Kadr", 2000.- 191 s.: il., mapa; 15 x 22 cm 

460. Rusek Halina: Kulturowe wzory życia polskich rodzin na Zaolziu a asymilacja: studium socjologiczne.- Katowice: Wydaw. Uniwersytetu
    Śląskiego, 1997.- 165, [3] s.: err.; 24 cm 

461. Rybicki Hieronim: Nazywano ich Słowińcami.- Słupsk: [Wyższa Szkoła Pedagogiczna], 1995.- 278 s.: faks., mapy, pl.; 21 cm 
    Kaszubi - historia - 19-20 w. 

462. Rzepa Teresa, Leoński Jacek: Polacy w Rosji: studium psychosocjologiczne Polaków z Sankt-Petersburga.- Szczecin [Wągrowiec]: 
    "Impresje", 1994.- 142 s.; 23 cm 

463. Sadowski Andrzej: Narody wielkie i małe - Białorusini w Polsce.- Kraków: Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
    1991.- 183 s.; 21 cm 

464. Sadowski Andrzej: Społeczne problemy wschodniego pogranicza.- Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW, 1991.- 307 s.; 20 cm 

465. Sadowski Andrzej, Czerniawska Mirosława: Tożsamość Polaków na pograniczach.- Białystok: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku,
    1999.- 176 s.; 24 cm 

466. Sakson Andrzej: Rola mniejszości niemieckiej w stosunkach polsko-niemieckich na przykładzie Warmii i Mazur.- [Poznań: Instyt Zachodni,
    1998].- [2], 21 s.; 30 cm 

467. Sakson Andrzej: Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945-1997.- Poznań: Instytut Zachodni, 1998.- 428, [3] s., [8] s. tabl. 
    złoż.: 3 mapy; 24 cm 

468. Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej: historia i historiografia /red. nauk. Jan 
    Lewandowski, Wojciech Goleman.- Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1999.- 146 s.: 1 faks., 2 mapy; 24 cm 
    Referaty sekcji historycznej międzynarodowej konferencji naukowej Samoidentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych 
    w Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 15-16 listopada 1994 
    Tekst częśc. ang., niem. 

469. Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej: problematyka atlasowa /red. nauk. Jan Skarbek.-
    Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1998.- 189, [2] s.: il., 1 faks., mapy, wykr.; 24 cm 
    Referaty sekcji atlasowo-statystycznej konferencji "Samoidentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie
    Środkowo-Wschodniej", Lublin, 15-16 listopada 1994 
    Tekst w różnych jęz. 

470. Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej: problematyka prawna /red. nauk. Monika 
    Płoska.- Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1998.- 87 s.; 24 cm 
    Referaty z konferencji "Mniejszości w Europie Środkowej i Wschodniej", Lublin, 19-21 października 1993 r 
    Tekst częśc. ang., fr. 

471. Sapia- Drewniak Eleonora: Polska oświata pozaszkolna w rejencji opolskiej w latach 1922-1939.- Opole: WSP, 1991.- 142 s.; 24 cm 

472. Sas- Jaworski Andrzej: Dzieje Żydów kazimierskich.- Warszawa: Agencja "Subdan", 1997.- 96, [2] s., [37] s. tabl.: il., fot., portr.; 21 cm 

473. Serwański Edward: Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie w Bydgoszczy na tle wydarzeń w dniu 3 IX 1939.- [Wyd. 2 popr. i uzup.].- 
    Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1984.- 445, [3] s., [32] s. tabl.: faks., fot., portr.; 21 cm 

474. Serwański Edward: Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie w Bydgoszczy na tle wydarzeń w dniu 3 IX 1939.- Poznań: Wydaw.
    Poznańskie, 1981.- 421, [3] s.: il. portr.; 21 cm 

475. Sęk Jan: Esboços sobre a cultura polônica no Brasil /[trad. de pol. Almir Gonçalves, Mariano Kawka].- Warszawa: Centrum Studiów 
    Latynoamerykańskich. Uniwersytet Warszawski - CESLA, 1996.- 88 s.; 21 cm 
    Tyt. równol.: Szkice o kulturze polonijnej w Brazylii 

476. Sierpowski Stanisław: Mniejszości narodowe jako instrument polityki międzynarodowej: 1919-1939.- Poznań: Krajowa Agencja 
    Wydawnicza, 1986.- 117, [2] s.; 16 cm 

477. Skaradziński Bohdan: Białorusini, Litwini, Ukraińcy /Kazimierz Podlaski [pseud.].- Białystok: "Versus", 1990.- 149, [3] s.; 21 cm 

478. Smolicz Jerzy Jarosław: Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym /przeł. [z ang.] Elżbieta Grabczak-Ryszka.- Warszawa: 
    Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.- 381, [2] s.; 20 cm 
    Oryg.: "Culture and education in a plural society" 1979 

479. Sobczak Jacek: Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim.- Warszawa Poznań: Państwowe Wydawnictwo 
    Naukowe, 1984.- 133, [2] s.; 24 cm 

480. Sobczak Mieczysław: Stosunek Narodowej Demokracji do kwestii żydowskiej w Polsce w latach 1918-1939.- Wrocław: Wydaw. AE, 1998.- 
    480, [1] s.; 24 cm 

481. Sobecki Mirosław: Funkcja etniczno-kulturowa szkół mniejszości narodowych.- Białystok: "Trans Humana", 1997.- 189 s.: wykr.; 21 cm 

482. Sozański Jarosław: Prawa mniejszości narodowych w niepodległej Litwie, Łotwie i Estonii: (międzynarodowoprawny zarys porównawczy
    sytuacji w latach 1918-1940 oraz 1990-1996).- Warszawa: "Scholar", 1998.- 131 s.; 24 cm 

483. Spotkania z odmiennością: praca zbiorowa napisana przez studentów I roku, grup 1 i 2 Wydziału Psychologii Stosunków
    Międzykulturowych w roku akademickim 1997/98 /pod red. Marii Jarymowicz.- Warszawa: Wydaw. Instytutu Psychologii Polska
    Akademia Nauk [Polskiej Akademii Nauk]: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 1998.- 167 s.: fot. kolor., portr.; 21 cm 

484. Sprawy narodowościowe i wyznaniowe na Białostocczyźnie (1944-1948) w ocenie władz Rzeczpospolitej Polskiej: sytuacyjne 
    sprawozdania wojewody białostockiego w Białymstoku oraz powiatowych starostów białostockiego, bielskopodlaskiego i sokólskiego 
    w latach 1944-1948: wybór dokumentów /[wybór i oprac.] Grzegorz Sosna.- Ryboły: [s. n.], 1996.- 95 s.; 21 cm 
    Słowo wstępne częśc. białorus. 

485. Srebrakowski Aleksander: Polacy w Litewskiej SRR 1944-1989.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek: "Mado", 2000.- 392 s.: il.; 24 cm 

486. Stankowski Witold: Niemcy na Pomorzu Gdańskim i Kujawach w latach 1944/45-1950: ucieczka, życie codzienne, wysiedlenie.- Bydgoszcz: 
    Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2000.- 284, [1] s.: il., mapy; 24 cm 

487. Status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych: materiały 
    z konferencji, Warszawa 23-24 X 2000 /[red. Sławomir Łodziński, Andrzej Chodyra].- Warszawa: Kancelaria Sejmu: Wydaw. Sejmowe,
    2001.- 254 s.; 21 cm 

488. Steinlauf Michael C.: Pamięć nieprzyswojona: polska pamięć zagłady /przeł. Agata Tomaszewska.- Warszawa: "Cyklady", 2001.- 166, 
    [2] s., [20] s. il.; 23 cm 
    Tyt. oryg.: "Bondage to the dead: Poland and the memory of the Holocaust" 1997 

489. Stopka Krzysztof: Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej.- Kraków: "Księgarnia Akademicka", 2000.- 174, [2] s., [16] s. tabl.: il. (w tym
    kolor.), mapy; 17 x 21 cm 

490. Stroński Henryk: Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929-1939.- Warszawa: "Wspólnota Polska", 1998.- 
    314 s.; 24 cm 
    Tyt. równol.: Represiő stalinizmu proty pol's'kogo naselennja v Ukraőni u 1929-1939 roky. 

491. Swojskość i obcość: o akulturacji imigrantów w Polsce: praca zbiorowa /pod kierunkiem Hanny Malewskiej- Peyre; [aut.] Monika Białas 
    [et al.].- Warszawa: Wydaw. Instytutu Psychologii Polska Akademia Nauk [Polskiej Akademii Nauk], 2001.- 253 s.: il.; 21 cm 

492. Swoistości cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne /pod red. Andrzeja Chodubskiego.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 
    1997.- 250 s.: 1 il., 1 mapa; 24 cm 

493. Swoistości cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne /pod red. Andrzeja Chodubskiego.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
    cop. 1999.- 250 s.: 1 il., 1 mapa; 24 cm 

494. Symonolewicz- Symmons Konstanty: Ze studiów nad Polonią amerykańską.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979.- 206, 
    [2] s.; 20 cm 

495. Syrnyk Marek: Ukraińcy w Polsce 1918-1939: oświata i szkolnictwo.- Wrocław: "Krynica Design Studio", 1996.- S. 3-186; 24 cm 

496. Sytuacja społeczno-kulturowa mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku: praca zbiorowa /pod red. Władysława Jachera.- Kielce: 
    "Szumacher", 1993, 1994.- 124 s.; 23 cm 

497. Sztobryn Dorota: Działalność kulturalno-oświatowa diaspory niemieckiej w Łodzi do 1939 roku.- Łódź [Mysłaków]: "Dajas", 1999.- 
    192 s.: faks., fot., portr., rys.; 24 cm 

498. Śladkowski Wacław: Polacy we Francji.- Lublin: "Polonia", 1985 [i. e.] 1986.- 223 s.; 21 cm 

499. Śliwa Michał: Obcy czy swoi: z dziejów poglądów na kwestię żydowską w Polsce w XIX i XX wieku.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, 
    1997.- 138, [2] s.; 21 cm 

500. Tarka Krzysztof: Litwini w Polsce: 1944-1997.- Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 1998.- 268 s.; 24 cm 

501. The Jews in Poland. Vol. 2 /ed. by Sławomir Kapralski.- Cracow: Judaica Foundation. Center for Jewish Culture, 1999.- 414, [1] s., [12] s.,
    [1] k. tabl.; 25 cm 

502. Tobjański Zbigniew: Czesi w Polsce.- Kraków: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Czechów i Słowaków w Polsce. Zarząd Główny, 
    1994.- 233, [1] s.: fot., 2 mapy, portr., err.; 21 cm 

503. Tolerancja i uprzedzenia młodzieży: raport z badań /Mirosława Jastrząb-Mrozicka [et al.].- Warszawa: Wydaw. Instytutu Filozofii
    i Socjologii Polska Akademia Nauk [Polskiej Akademii Nauk], 1993.- 264 s.: wykr.; 21 cm 

504. Tolerancja niemiecka w świetle prawdy: na tle znieważenia artystów teatru polskiego z Katowic w Opolu.- Opole: Wojewódzka Biblioteka 
    Publiczna im. E. Smołki: Oddział Opolski Towarzystwa Przyjaciół Książki, 1979.- 30, [1] s.: il. portr.; 21 cm 
    Oryg.: Poznań: nakł. Związku Obrony Kresów Zachodnich, 1929 

505. Tollet Daniel: Historia Żydów w Polsce: od XVI wieku do rozbiorów.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999.- 167, [3] s., [16] s. tabl.:
    il., fot.; 21 cm 
    Tyt. oryg.: "Histoire des Juifs en Pologne: du XVI|e siőcle ů nos jours" 1992 

506. Tomala Karin: Emigracja chińska w krajach Azji Południowo-Wschodniej: problemy asymilacji.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy 
    im. Ossolińskich, 1987.- 422, [1] s.; 24 cm 

507. Tomaszewski Jerzy: Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku.- Warszawa: Editions Spotkania, 1991.- 57, [1] s.; 21 cm 
     Książka pomocnicza dla nauczycieli do nauczania historii w szkołach podstawowych i średnich 

508. Tomaszewski Jerzy: Ojczyzna nie tylko Polaków: mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939.- Warszawa: Młodzieżowa Agencja
    Wydawnicza, 1985.- 223, [1] s., [40] s. tabl.: fot., portr.; 20 cm 

509. Tomaszewski Jerzy: Rzeczpospolita wielu narodów.- Warszawa: "Czytelnik", 1985.- 285, [3] s.; 20 cm 

510. Topij Andrzej: Ludność niemiecka wobec rusyfikacji guberni bałtyckich: 1882-1905.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1997.-
    147 s.; 24 cm 

511. Topij Andrzej: Mniejszość niemiecka na Łotwie i w Estonii 1918-1939/41.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1998.- 490 s.: fot., 
    1 portr., 1 mapa; 24 cm 

512. Tortosa Jose Maria: Polityka językowa a języki mniejszości: od Wieży Babel do Daru Języków /przeł. [z hisz. i posł.] Agnieszka Rurarz; 
    przedmową opatrzył Jacek Perlin.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1986.- 164, [4] s.: wykr.; 20 cm 
    Oryg.: "Politica lingüistica y lenguas minoritarias: de Babel a Pentecostés" 1982 

513. Tożsamość kulturowa, kwestie narodowościowe i polonijne /pod red. Andrzeja Chodubskiego.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop.
    1998.- 219 s.; 24 cm 

514. Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur: praca zbiorowa /pod red. Bożeny Domagały i Andrzeja Saksona.- Olsztyn: 
    Ośrodek Badań Naukowych, 1998.- 167, [1] s.; 24 cm 

515. Tożsamość narodowa młodzieży na pograniczach /pod red. Zenona Jasińskiego i Anny Kozłowskiej.- Opole: Opolska Oficyna
     Wydawnicza, 1997.- 255, [2] s.; 24 cm 

516. Tożsamość oraz percepcja Polski i polskości w środowiskach Polonii latynoamerykańskiej: materiały z konferencji, Warszawa 2-3 grudnia 
    1999 /red. Mariusz Malinowski.- Warszawa: Centrum Studiów Latynoamerykańskich. Uniwersytet Warszawski, 2000.- 227 s.; 21 cm 
    Tyt. równol.: Identidad y percepción de Polonia y la polonidad latinoamericanas de ascendencia polaca: memorias del simposio, Varsovia, 
               2-3 de diciembre de 1999 

517. Traba Robert: Niemcy, Warmiacy, Polacy: 1871-1914: z dziejów niemieckiego ruchu katolickiego i stosunków polsko-niemieckich 
    w Prusach.- Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych, 1994.- 264 s., [8] s. tabl.: faks., 1 fot., 1 mapa, portr.; 24 cm 

518. Tracewicz Zofia: Oświata a procesy asymilacyjne wsród mniejszości ukraińskiej.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2000.- 227 s.; 24 cm 

519. Trudna tożsamość: problemy narodowościowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XXwieku: materiały 
    z międzynarodowej konferencji Samoidentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie 
    Środkowo-Wschodniej, Lublin 19-21 października 1993 /red. nauk. Jan Lewandowski.- Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 
    1996.- 143, [3] s.: 2 mapy; 24 cm 
    Tekst częśc. ang., białorus. 

520. Trudne sąsiedztwa: z socjologii konfliktów narodowościowych /pod red. Aleksandry Jasińskiej-Kani.- Warszawa: "Scholar", 2001.- 
    247 s.: il., mapa; 24 cm 

521. Tryjarski Edward: Ormianie w Warszawie: materiały do dziejów.- Kraków: Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, 2001.- 152 s.: il.; 24 cm 

522. Trzcielińska- Polus Aleksandra: "Wysiedleńcy" z Polski w Republice Federalnej Niemiec w latach 1980-1990.- Opole: Państ. Instytut 
    Naukowy - Instytut Śląski, 1997.- 160 s.: wykr.; 24 cm 

523. Tuszyńska Agata: Rosjanie w Warszawie.- Warszawa: "Interim", 1992.- 127, [1] s., [8] s. tabl.: il., faks., fot., portr.; 20 cm 

524. Tyszkiewicz Jan: Z historii Tatarów polskich 1794-1944: zbiór szkiców z aneksami źródłowymi.- Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 
    1998.- 176 s., [8] s. tabl.: faks., fot., portr.; 21 cm 

525. U nas dole i niedole: sytuacja Romów w Polsce /pod red. Ewy Nowickiej.- Kraków: "Nomos", 1999.- 158 s.: il.; 21 cm 

526. Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski (1918-1989).T. 1 /pod red. Romana Drozda.- Słupsk Warszawa: "Tyrsa", 2000.- 237, [2] s.; 21 cm 
    Tekst częśc. ukr. 

527. Ukraińcy w Polsce 1989-1993: kalendarium, dokumenty, informacje /[oprac. i red. Mirosław Czech].- Warszawa: Związek Ukraińców 
    w Polsce, 1993.- 318, [2] s.; 21 cm 

528. Urban Thomas: Niemcy w Polsce: historia mniejszości w XX wieku /tł. z niem. Piotr Żwak.- Opole: Instytut Śląski, 1994.- 226, [1] s.: 
    mapy; 19 cm 
    Oryg.: "Deutsche in Polen: Geschichte und Gegenwart einer Minderheit" 1993 

529. Urbański Krzysztof: Leksykon dziejów ludności żydowskiej Kielc 1789-1999.- Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 
    2000.- 211 s.: il.; 24 cm 

530. Urbański Krzysztof: Powstanie, rozwój i zagłada gminy żydowskiej w Modrzejowie.- Kielce: "JP", 1998.- 83 s., [6] s. tabl.: 1 faks., fot., 
    1 mapa., 3 pl., 2 rys.; 20 cm 

531. Urbański Krzysztof, Blumenfeld Rafał: Słownik historii kieleckich Żydów.- Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1995.- 144, [1] s., 
    [54] s. tabl., [1] k. pl. złoż.: faks., fot., portr.; 23 cm 
    Wstęp także ang., niem. 

532. Vertreibung aus dem Osten: Deutsche und Polen erinnern sich /Hrsg. von Hans-Jürgen Bömelburg, Renate Stössinger, Robert Traba.-
    Olsztyn: Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2000.- 519, [1] s., [4] k. tabl.: il., mapy; 24 cm 

533. Vetulani- Belfoure Krystyna Ewa: Ameryka - marzenie a rzeczywistość.- Kraków: "Czuwajmy", 2000.- 336, [3] s., [20] s. tabl.: il.; 21 cm 

534. W poszukiwaniu ładu wielokulturowego: mniejszości narodowe w Polsce a wyzwania integracji europejskiej: praca zbiorowa /pod red.
    Lecha M. Nijakowskiego.- Warszawa: Interdyscyplinarne Koło Nauk o Społeczeństwie i Kulturze przy Zakładzie Socjologii Ogólnej. 
    Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2001.- 139, [2] s.; 21 cm 

535. W starej i nowej ojczyźnie: mniejszości narodowe w Gdańsku po drugiej wojnie światowej: praca zbiorowa /pod red. Igora Hałagidy.- 
    Gdańsk: Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej, 1997.- 102 s.; 21 cm 

536. Walaszek Adam: Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po I wojnie światowej (1919-1924).- Kraków: Państwowe 
    Wydawnictwo Naukowe: nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1983.- 182, [2] s.; 24 cm 
    Tyt. równol.: De Polonis post primum bellum mundiale annis 1919-1924 e Statibus Unitis Americae Septentrionalis in patriam revertentibus 

537. Walaszek Adam: Światy imigrantów: tworzenie polonijnego Cleveland: 1880-1930- Kraków: "Nomos", 1994.- 231, [6] s., [2] k. tabl.: 
    2 faks., 2 pl., portr.; 20 cm 

538. Warmińska Katarzyna: Tatarzy polscy: tożsamość religijna i etniczna.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
    "Universitas", cop. 1999.- 238 s.; 21 cm 

539. Warszawa egzotyczna: o społecznościach narodowych i wyznaniowych stolicy w przeszłości i współcześnie: materiały z sesji
    popularnonaukowej uczniów klas maturalnych XII LO im. H. Sienkiewicza w Warszawie, zorganizowanej w Muzeum Woli w dn. 23.03.1995 r.-
    Warszawa: staraniem Urzędu Dzielnicy Wola Gminy Warszawa-Centrum: XII LO [etc.], 1995.- 86, [2] s.; 21 cm 

540. Warszawa egzotyczna: o społecznościach narodowych i wyznaniowych stolicy w przeszłości i współcześnie: materiały na sesję 
    popularnonaukową w Muzeum Woli, przygotowane przez uczniów XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
    w Warszawie, kwiecień 1999 r.5.- Warszawa: Urząd Dzielnicy Wola Gminy Warszawa-Centrum: Muzeum Woli. Oddział Muzeum 
    Historycznego m. st. Warszawy, [1999].- 46, [2] s.: 3 il; 21 cm 

541. Warszawa egzotyczna II: o społecznościach narodowych i wyznaniowych stolicy w przeszłości i współcześnie: materiały z II sesji 
    popularnonaukowej uczniów klas maturalnych XII LO im. H. Sienkiewicza w Warszawie, zorganizowanej w Muzeum Woli w dn. 24.04.1996 r.- 
    Warszawa: Muzeum Woli. Oddział Muzeum Historycznego m[iasta] st[ołecznego] Warszawy: XII LO [Liceum Ogólnokształcące], 1996.- 
    86, [2] s.; 21 cm 

542. Warszawa: etniczne i społeczno-kulturowe zróżnicowanie miasta (XVII - XX w.) /pod red. Andrzeja Stawarza.- Warszawa: Polskie
    Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział: Muzeum Niepodległości, 1998.- 164 s.: il., faks., fot., pl., portr.; 24 cm 

543. Wasilewska Halina: Etnogeneza, rozmieszczenie i sytuacja językowa mniejszości Hui w Chinach /red. nauk. Alfred F[ranciszek] Majewicz.- [
    Steszew: IIEOS], 1994.- [2], 110 s., [1] k. fot. kolor.: mapy; 26 cm 

544. Waszkiewicz Ewa: Kongregacja Wyznania Mojżeszowego na Dolnym Śląsku na tle polityki wyznaniowej Polskiej Rzeczypospolitej 
    Ludowej 1945-1968.- Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999.- 192 s., [8] s. tabl.: il.; 24 cm 

545. Wąsowicz Mirosława: Białorusini, Litwini, Ukraińcy w Polsce.- Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1996.- 15 s., [2] skł. luz.; 21 cm 

546. Wąsowicz Mirosława: Cyganie w Polsce: (zestawienie bibliograficzne).- Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1994.- 10 s.; 21 cm + 
    [Dodatek]: [16] s. 

547. Wąsowicz Mirosława: Mniejszość niemiecka w Polsce: (zestawienie bibliograficzne za lata 1990-1993).- Opole: Wojewódzka Biblioteka 
    Publiczna, 1994.- 21 s.; 21 cm 

548. Wierzbieniec Wacław: Społeczność żydowska Przemyśla w latach 1918-1939.- Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996.- 
    316, [1] s.: 1 wykr.; 24 cm 

549. Wilczur Jacek E.: Kapitulacji nie było: historia dotąd przemilczana...: z dziejów mniejszościowych kościołów chrześcijańskich pod okupacją 
    niemiecką.- Warszawa: Agencja Wydawnicza "Cinderella Books", [1999].- 156, [4] s., [8] s. tabl.: il.; 21 cm 

550. Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur: materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21-24 IX 1989 - 
    w czterech tomach.- T. 1 /pod red. Elżbiety Feliksiak.- Białystok: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki: 
    Filia Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Humanistyczny, 1992.- 496, [2] s.: faks., fot., 1 mapa, portr.; 21 cm 
551. Wojecki Mieczysław: Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce: 1948-1975.- Jelenia Góra: Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, 1989.- 264 s.:
    1 faks., fot., 3 mapy, portr., rys. 2 wykr.; 24 cm 

552. Wokół problemów tożsamości /pod red. Aldony Jawłowskiej.- Warszawa: "LTW", 2001.- 310 s., [1] k. tabl. kolor.: il.; 21 cm 

553. Woźniak Robert B.: Obraz Niemiec i Niemców w świadomości polskiej młodzieży pogranicza: poszukiwanie drogi ku integracji.- Szczecin: 
    Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1997.- 165 s.; 24 cm 

554. Wróblewski Piotr: Społeczność czeska w Zelowie: problemowa monografia socjologiczna.- Warszawa: "Semper", 1996.- 132, [1] s.: fot.,
    wykr.; 24 cm 

555. Wypędzeni ze Wschodu: wspomnienia Polaków i Niemców /red. Hans-Jürgen Bömelburg, Renate Stössinger, Robert Traba.- Olsztyn: 
    Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2001.- 470, [2] s., [4] k. tabl.: il., mapy; 24 cm 
    Wersja niem. pt.: Vertreibung aus dem Osten: Deutsche und Polen erinnern sich 

556. Wysocki Stanisław: Żydzi w dziejach Polski.- Warszawa: "Ojczyzna", 1995.- 239 s.; 21 cm 

557. Wyznania religijne: stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 1993-1996 /[red. Lucjan Adamczuk; zespół aut. L. Adamczuk 
    et al.].- Warszawa: [Zakład Wydawnictw Statystycznych], 1997.- 298: mapy, wykr.; 24 cm 

558. Z kroniki utraconego sąsiedztwa: Kielce, wrzesień 2000 /red. nauk. Marta Pawlina-Meducka.- Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 
    2001.- 263 s.: il.; 24 cm 
    Tekst równol. pol., ang. 

559. Z polsko-czechosłowackiego sąsiedztwa: studia i szkice /pod red. Eugeniusza Kopcia.- Katowice: Uniwersytetu Śląskiego, 1985.- 161, 
    [3] s.: 2 portr., err.; 24 cm 

560. Z problemów integracji społeczno-politycznej na Górnym Śląsku przed II wojną światową: praca zbiorowa.- Katowice: Śląski Instytut 
    Naukowy, 1980.- 188, [3] s.: 1 tab.; 21 cm 

561. Zabić Żyda !: kulisy i tajemnice pogromu kieleckiego 1946 /[oprac.] Tadeusz Wiącek.- Kielce: "DCF", 1996.- 142, [1] s.; 21 cm 

562. Zagadnienia narodowościowe w Prusach Wschodnich w XIX i XX wieku: praca zbiorowa /pod red. Janusza Jasińskiego.- Olsztyn: 
    Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1993.- 131 s.: err.; 24 cm 

563. Zakrzewska- Dubasowa Mirosława: Ormianie w dawnej Polsce.- Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1982.- 343, [1] s.; 20 cm 

564. Zalewska Gabriela: Ludność żydowska w Warszawie w okresie międzywojennym.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1996.- 376, [4] s.: 
    2 mapy, 2 pl., wykr.; 21 cm 

565. Zbiorowości etniczne w Ameryce Łacińskiej: odrębność czy asymilacja /red. Tadeusz Paleczny; [aut. Monika Banaś et al.].- Warszawa: 
    Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytet Warszawski, 2001.- 161 s.; 21 cm 
    Tyt. równol.: Comunidades étnicas en América Latina: entre particularidad y asimilación 

566. Zderzenia i przenikanie kultur na pograniczach: materiały z konferencji naukowej w Opolu, 19-20.10.1987 r. /[red. nauk. Zenon Jasiński,
    Jan Korbel].- Opole: WSP, 1989.- 275 s.; 24 cm 

567. Ziątkowski Leszek: Dzieje Żydów we Wrocławiu.- Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 2000.- 133, [3] s.: il. (w tym kolor.), mapa; 28 cm 

568. Zielińska Anna: Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce.- Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1996.- 
    190 s.; 24 cm 

569. Zieliński Konrad: W cieniu synagogi: obraz życia kulturalnego społeczności żydowskiej Lublina w latach okupacji austro-węgierskiej.-
    Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.- 220 s., [15] s. tabl.: fot., portr.; 21 cm 

570. Zieliński Konrad: Żydzi Lubelszczyzny 1914-1918.- Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1999.- 392 s., [24] s. tabl.: il., mapy; 24 cm 

571. Zieliński Zygmunt: Katolicka mniejszość niemiecka w Wielkopolsce i na Pomorzu 1918-1939.- Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2001.- 192,
    [3] s.: il.; 21 cm 

572. Zieliński Zygmunt: Polska dwudziestego wieku: Kościół, naród, mniejszości.- Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1998.- 196, [1] s.; 24 cm 

573. Ziemny Aleksander: Resztki mniejszości czyli Żydzi polscy dzisiaj.- Łódź: Oficyna Bibliofilów, 1997.- 116, [2] s.; 21 cm 

574. Ziemny Aleksander: Resztki mniejszości czyli Żydzi polscy dzisiaj.- Wyd. 2 uzup.- Łódź: Oficyna Bibliofilów, 2000.- 146, [6] s.; 21 cm 

575. Zięba Andrzej A.: Ukraińcy w Kanadzie wobec Polaków i Polski (1914-1939).- Kraków: Księgarnia Akademicka, 1998.- 400, [4] s.; 24 cm 

576. Zybura Marek: Niemcy w Polsce.- Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 2001.- 256, [2] s.: il. (w tym kolor.), mapy; 20 cm 

577. Żbikowski Andrzej: Żydzi, antysemityzm, holokaust.- Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 2001.- 48 s.: il. (w tym kolor.); 25 cm 

578. Żebrowski Rafał, Borzymińska Zofia: Po-lin: kultura Żydów polskich w XX wieku: (zarys).- Warszawa: "Amarant", 1993.- 368 s., [44] s.
    tabl.: il., 1 faks., fot., portr.; 21 cm 

579. Żmigrodzki Marek: Polonia w Belgii.- Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1978.- 118, [1] s.: il., 2 portr., tab.; 21 cm 

580. Żyć bez obrazu wroga, [konferencja Gołdap 26-29.04.1995] /red. Piotr Madajczyk; [tł. z niem. Katarzyna Leszczyńska].- Warszawa: 
    Fundacja "Polska w Europie", 1995.- 149 s.; 23 cm 

581. Żydowskie gminy wyznaniowe /[rada red. Jan A. Choroszy et al.].- Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1995.- 
    235 s.: err.; 21 cm 

582. Żydzi polscy 1648-1772: źródła /oprac. i wstępem opatrzył Adam Kaźmierczyk.- Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Katedra Judaistyki: 
    "Księgarnia Akademicka", 2001.- 298 s.; 25 cm 

583. Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów /pod red. Jerzego Topolskiego i Krzysztofa Modelskiego.- Wyd. 2.- Poznań: Wydaw.
    Poznańskie, 1999.- 220, [1] s.: 1 il.; 21 cm 
    Mater. z konferencji naukowej, która odbyła się w 1992 w Poznaniu 

584. Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej /pod red. Waldemara Kowalskiego i Jadwigi Muszyńskiej.- Kielce: 
    Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1996.- 269 s.; 24 cm 
    Tekst częśc. ang., fr. 

585. Żyndul Jolanta: Państwo w państwie?: autonomia narodowo-kulturalna w Europie Środkowowschodniej w XX wieku.- Warszawa:
    "DiG", 2000.- 258 s.; 25 cm 

586. Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce /oprac. zbiorowe pod red. nauk. Bolesława Woszczyńskiego i Violetty Urbaniak.-
    Warszawa: "DiG": Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2001.- 600 s., [12] s. tabl.: il., mapa; 25 cm 
    Mater. sympozjum nt.: "Źródła do dziejów Żydów w Polsce w zbiorach polskich i izraelskich", Warszawa, 7-8 VI 1999 r. 
    Tekst częśc. ang.
Artykuły w czasopismach
1. A kakoj ty Palak: korespondencja z Grodna /Jagienka Wilczak// Polityka.- 1999 nr 13 s. 38-40
   Sytuacja polskiej mniejszości

2. A w Białymstoku bez zmian /Tomasz Potkaj// Tygodnik Powszechny.- 2001 nr 31 s. 5
  Mniejszość białoruska

3. Adnotowana bibliografia czasopism wydawanych przez mniejszość niemiecką w Polsce oraz organizacje współpracujące (1990-1999)
   /Maria Kalczyńska// Komunikaty Mazursko-Warmińskie.- 2001 nr 3 s. 509-516

4. Adukacyja nacyjanalnych mensascej na Belarusi u 1920-1990 gg. /Sjargej Jackevic .- Streszcz. w jęz. pol. ang.// Białoruskie Zeszyty 
  Historyczne.- Z. 10.- (1998) s. 68-81

5. Akcja amerykańskich organizacji żydowskich na rzecz międzynarodowej ochrony praw mniejszości: (1918-1919) /Dariusz Jeziorny .- 
  Streszcz. w jęz. fr. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica.- Z. 59.- (1997) s. 5-20

6. Akcja "łączenia rodzin" między Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną w latach 1949-1954 /Stanisław Jankowiak// Przegląd Zachodni.- 
  1995 nr 3 s. 51-74

7. Akcje i reakcje: napaści na Romów w Kętach i Żywcu, odwet Romów w Czańcu /Jerzy Sadecki// Rzeczpospolita.- 1998 nr 92 s. 3

8. Aktualna sytuacja polskich organizacji w Bawarii (po 1989 r. ) /Janusz Lewartowski .- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Polonijny.- 1995 z. 3
   s. 103-109

9. Aktywność militarna Związku Sokołów Polskich w Ameryce 1887-1914 /Mieczysław Wrzosek// Niepodległość i Pamięć.- 1998 nr 1 s. 163-184

10. Aktywność społeczno-polityczna chłopów polskich w Stanach Zjednoczonych w latach 1918-1939 /Tadeusz Radzik.- Streszcz. w jęz. ang.//
   Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K Politologia.- Vol. 6.- (1999) s. 159-165

11. Alfred Gżegżółka nazwał się Swiftem: 80 lat lotnictwa /Piotr Lipiński// Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 213 dod. s. 10-16
   Powojenne losy polskich lotników w Wielkiej Brytanii

12. Amerykanie niemieckiego pochodzenia, czyli o paradoksach "modelowej" mniejszości /Walter Kamphoefner; tł. z ang. Dorota Praszałowicz .-
   Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1999 z. 3 s. 5-18

13. Amerykanie niemieckiego pochodzenia w Rochester, N. Y. pomiędzy wojnami /Brian Campbell ; tł. z ang. Adam Walaszek .- Streszcz. 
   w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1999 z. 3 s. 19-45

14. Amerykanizacja Holocaustu i jej skutki: korespondencja z Notre Dame /Wojciech Stanisławski// Tygodnik Powszechny.- 2000 nr 51 s. 7

15. Amputacja /Robert Wyszyński ; rozm. przepr. Jerzy Brzeziński// Myśl Polska.- 2001 nr 46 s. 4-5
   Sytuacja Polaków w Kazachstanie

16. Archiwum przy Polish Museum of America w Chicago /Małgorzata Kośka// Archiwista Polski.- 1998 nr 1 s. 70-72

17. Asymetria /Andrzej Stelmachowski ; rozm. przepr. Andrzej Kaczyński// Rzeczpospolita.- 1996 nr 64 s. 4
   Repatriacja Polaków z Kazachstanu oraz problemy polskiej grupy etnicznej w Niemczech

18. Asymilacja państwowa czy narodowa?: wybrane aspekty polityki narodowościowej Drugiej Rzeczypospolitej wobec łemkowszczyzny 
   /Jarosław Moklak .- Streszcz. w jęz. ang. // Studia Historyczne.- 1996 z. 3 s. 327-340

19. Asymilacja Zaolzia /Marek A. Koprowski// Sycyna.- 1996 nr 17 s. 9
   Mniejszość polska w Czechach

20. Auto-, heterostereotypy oraz stereotypy zwrotne zamieszkujących Śląsk Opolski Ślązaków o różnych orientacjach narodowościowych
   /Alicja Ostrowska// Zeszyty Naukowe. Psychologia /Uniwersytet Opolski.- Z. 11.- (1995) s. 25-34

21. Autoidentyfikacja narodowa a preferencje wyznaniowe liderów organizacji łemkowskich na podstawie badań na łemkowszczyźnie 
   Zachodniej /Ewa Michna// Kultura i Społeczeństwo.- 1995 nr 3 s. 133-141

22. Azyl nad Bosforem /Zofia Lech, Zbigniew Lech// Przegląd Techniczny.- 1999 nr 5 s. 26-27
   Wkład polskiej emigracji w rozwój Turcji

23. Badania nad wysiedleniami Niemców z Polski po 1945 r. /Piotr Madajczyk// Dzieje Najnowsze.- 1996 nr 3/4 s. 99-105

24. Bawaria na wyspie: jak Niemcy zmieniają życie Majorki /Jędrzej Bielecki// Rzeczpospolita.- 1998 nr 261 s. 7

25. Berlin Zachodni jako centrum emigracyjnego życia literackiego: (wstęp do opisu) /Leszek Szaruga// Archiwum Emigracji.- 1998 z. 1 s. 47-52

26. Bez paszportów jak w klatce /Mirosław Głogowski// Przegląd Tygodniowy.- 1998 nr 17 s. 11
   Rosjanie na Łotwie

27. Będziemy się wtrącać /Kazimiera Szczuka// Gazeta Wyborcza.- 1999 nr 233 s. 20-21, 23
   Tożsamość narodowa i religijna Żydów

28. Białorusin na Grodzieńszczyźnie - kto to taki? /Katarzyna Dąbek .- Streszcz. w jęz. ang.// Konteksty.- 1996 nr 3/4 s. 188-192

29. Białorusini na Pomorzu Gdańskim po II wojnie światowej - przyczynek do problemu /Helena Głogowska .- Streszcz. w jęz. białorus. ang. 
   // Białoruskie Zeszyty Historyczne.- 1995 z. 1 s. 78-90

30. "Białorusini Sokólszczyzny" /Marzena Liedke// Białostocczyzna.- 1998 [nr] 1 s. 111-113
   Sesja naukowa w Sokółce

31. Białorusini w wyborach parlamentarnych i samorządowych w Polsce w latach 1989-1994 /Eugeniusz Mironowicz .- Streszcz. w jęz. 
   białorus. ang. // Białoruskie Zeszyty Historyczne.- 1995 z. 2 s. 121-131

32. Białoruska mniejszość narodowa w Polsce i węgierska na Słowacji: analiza prawna i aplikacyjna /Elżbieta Czykwin// Test.- 1996 nr 1 s. 75-102

33. Białoruska samoobrona na Białostocczyźnie w latach 1945-1947 (przyczyny tworzenia i działalność) /Sławomir Iwaniuk .- Streszcz. w jęz. 
   białorus. ang. // Białoruskie Zeszyty Historyczne.- 1995 z. 1 s. 57-67

34. Białoruskie instytucje kulturalno-oświatowe w II Rzeczypospolitej /Krytyna Gomółka// Białoruskie Zeszyty Historyczne.- Z. 9.- (1998)
   s. 140-148

35. Białoruskie instytucje życia gospodarczego w II Rzeczypospolitej /Krystyna Gomółka.- Streszcz. w jęz. białorus. ang.// Białoruskie 
   Zeszyty Historyczne.- Z. 8.- (1997) s. 90-98

36. Białoruskie organizacje centrowe w powiatach białostockim, bielskim i sokólskim w latach 1925-1929 /Wiesław Choruży// Białoruskie 
   Zeszyty Historyczne.- 1995 z. 2 s. 170-175

37. Białoruskie partie i organizacje prorządowe w II Rzeczypospolitej /Krystyna Gomółka.- Streszcz. w jęz. białorus. ang.// Białoruskie 
   Zeszyty Historyczne.- Z. 7.- (1997) s. 63-74

38. Białorusko-litewski "Ruch Powstańczy" na terenie województwa białostockiego w latach 1921-1922: (w świetle materiałów Prokuratora 
   Sądu Okręgowego w Białymstoku) /Krzysztof Jabłoński.- Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyt Naukowy /Muzeum Wojska w Białymstoku.-
   Z. 11.- (1998) s. 49-59

39. Biedni w pałacu - bogaci w chatynce: o biedzie i bogactwie Romów w Polsce /Ewa Nowicka// Res Publica Nowa.- 1998 nr 4 s. 43-47

40. Bilans i perspektywy emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii /Wiesław Hładkiewicz .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1997 z. 2 
   s. 53-64

41. Birobidżan: z metod rozwiązywania kwestii żydowskiej w ZSRR /Artur Patek .- Streszcz. w jęz. niem. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
   Jagiellońskiego. Prace Historyczne.- Z. 122.- (1997) s. 159-180

42. Bitwy o pomniki i pamięć: spory wokół miejsc upamiętnień mniejszości narodowych w Polsce po 1989 roku /Sławomir Łodziński// Opcje.- 
   1997 nr 1 s. 91-94

43. Borussianie /Roma Fiszer// Europa.- 1998 nr 1 s. 72-73
   Wspólnota Kulturowa "Borussia" w Olsztynie

44. Brak siły przebicia /Konrad Sutarski ; rozm. przepr. Ryszard Bilski// Rzeczpospolita.- 1996 nr 34 s. 8
   Polonia węgierska

45. Bratysławski standard /Jarosław Giziński// Wprost.- 1997 nr 38 s. 100,102
   Sytuacja mniejszości węgierskiej

46. Budowanie wspólnot - warunkiem przetrwania i rozwoju Polaków na Ukrainie /Emilia Chmielowa// Wspólnotowość i Postawa 
   Uniwersalistyczna.- Nr 2.- (2000/2001) s. 125-129

47. Buki jesionowe lecą do Stanów /Paweł Misior// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 43 s. 5
   Emigracja do USA

48. Bycie mniejszością narodową wymaga charakteru /Sakrat Janovic// Borussia.- Nr 16.- (1998) s. 35-41
   Białorusini

49. Być Polakiem w Niemczech /Teresa Kuczyńska// Tygodnik Solidarność.- 1997 nr 24 s. 8, 15

50. Być Polakiem w Niemczech /Marzenna Guz-Vetter// Prawo i Życie.- 1996 nr 13 s. 1, 30-31

51. Camera pro minoritate: Sejny '97 /Jadwiga Głowa// Kino.- 1997 nr 11 s. 54-55
   Filmy dokumentalne o mniejszościach narodowych

52. Carskae cynounictva Belastockaga, Belskaga i Sakolskaga pavetau u drugoj palove XIX st. - na pacatku XX st. /Sjargej Tokc' .- Streszcz. 
   w jęz. pol. // Białoruskie Zeszyty Historyczne.- Z. 11.- (1999) s. 58-77

53. Cena nienawiści: polskie echa wojny w Kosowie /Jacek Krzemiński// Rzeczpospolita.- 1999 nr 104 dod. s. 20-23
   Reemigranci z byłej Jugosławii w okolicach Bolesławca

54. Charakter zmian zbiorowości polskiej w strukturze etnicznej współczesnego Kazachstanu /Marek Gawęcki.- Streszcz. w jęz. ang. // 
   Przegląd Wschodni.- 1994 z. 2 s. 165-199

55. Chemia zjadła freski /Olga Iwaniak// Rzeczpospolita.- 1999 nr 59 dod. s. 17-19
   Ślady polskości w Zbarażu

56. Chicagowska Polonia wkracza na salony /Andrzej Szymkiewicz// Przegląd Tygodniowy.- 2000 nr 24 s. 4-5

57. Chory patriotyzm /Jan K. Szyszkowski// Dziś.- 1998 nr 2 s. 38-41
   Postawy polityczne wśród emigracji polskiej w Londynie

58. Co jesteśmy winni Polakom na Wschodzie: dyskusja redakcyjna /Andrzej Chodkiewicz, Wojciech Tyciński, Aleksandra Rezunow, Tadeusz 
   Gawin ; oprac. Andrzej Kaczyński// Rzeczpospolita.- 2001 nr 100 s. A6-A7

59. Co z pana za Polak, panie "-ski"? /Paweł Reszka// Rzeczpospolita.- 1999 nr 19 s. 3
   Zasadność organizowania masowej repatriacji z Kazachstanu

60. Containing ethnic mobilization: evolving representational mechanisms and ethnic identities in post-Soviet States: ref. /Sergey Khrychikov//
   Polish Sociological Review.- 2001 [nr] 2 s. 175-191

61. Contemporary Europe - ethnicization of poverty /Joanna Kurczewska// Polish Sociological Review.- 1999 [nr] 1 s. 73-83

62. Cudzoziemcy w Polsce: obszary wiedzy i niewiedzy /Katarzyna Szymańska .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1998 z. 3 s. 63-74

63. Cultural minorities and the dominant group in Poland /Janusz Mucha// Polish Sociological Review.- 1996 [nr] 2 s. 127-135

64. Cultural pluralism, minorities and migration: how to learn to live together in cultural diversity? /Ettore Gelpi// Dialogue and Universalism.- 
   1995 nr 6 s. 21-29

65. Cygan czyli. . . kto? /Ewa Wituska// Przegląd Tygodniowy.- 1998 nr 31 s. 15

66. Cyganem chciałbym być. . . /Anna Wojciechowska// Głos Nauczycielski.- 2000 nr 10 s. 9
   Kształcenie dzieci romskich

67. Cyganie Bośni /Noel Malcolm ; tł. Tomasz Wyszkowski// Krasnogruda.- Nr 7.- (1997) s. 38-41

68. Cyganie, broń się sam /Agata Woźniak// Przegląd Tygodniowy.- 1999 nr 33 s. 18-19

69. Czarny brat, czarnooka siostra /Andrzej Kaczyński// Rzeczpospolita.- 2000 nr 62 s. A6
   Życie cygańskich rodzin na Sądecczyźnie

70. Czas powrotu /Joanna Keszka// Prawo i Życie.- 1998 nr 13 s. 22-23
   Repatriacja polskich rodzin z Kazachstanu

71. Czas przeszły niedokonany /Leszek Wołosiuk// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 49 s. 4
   Mniejszość ukraińska

72. Czas wracania: życie po aryjskiej stronie /Krystyna Zielińska// Polityka.- 1999 nr 3 s. 66-67

73. Czego boi się Kinga? /Kinga Dromacka ; rozm. przepr. Roman Samsel .- Ale Kanada! cz. 6// Literatura.- 1997 nr 9 s. 48-51
   Polacy w Toronto

74. Czesi i czescy Niemcy w obliczu rozpadu Austro-Węgier: tł. /Jaroslav Valenta// Dzieje Najnowsze.- 1996 nr 1 s. 59-66

75. Czesi w łodzi i okolicy /Krzysztof Woźniak// Tygiel Kultury.- 1998 nr 6/8 s. 41-44
   W okresie 1826-1948

76. Czesiu! Jak się mamy!? /Stanislaus A. Blejwas ; tł. Barbara Kowalik// Akcent.- 2000 nr 4 s. 119-123
   Polonia amerykańska

77. Czeska oświata na Wołyniu przed rokiem 1939 /Jerzy Tomaszewski// Przegląd Humanistyczny.- 1995 nr 6 s. 87-98

78. Częstochowa nad Tamizą: korespondencja z Londynu /Andrzej Świdlicki// Rzeczpospolita.- 1996 nr 233 s. 16
   Polska emigracja w Londynie

79. Czy Albańczycy zbudują "chiński mur": Kosowo /Ryszard Bilski// Rzeczpospolita.- 1996 nr 63 s. 6

80. Czy Bóg rozumie po słowacku? /Jacek Kuroń ; rozm. przepr. Joanna Szczęsna// Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 214 s. 12-13
   Mniejszości narodowe

81. Czy Czesi rozstaną się z ideologią narodową? /Józef Darski// Tygiel Kultury.- 1996 nr 6/7 s. 17-24
   Dzieje ideologii sporu czesko-niemieckiego

82. Czy Litwini w Polsce mają prawa? /łucja Wierzycka// Lithuania.- 1995 nr 2 s. 79-87

83. Czy masz już swojego Niemca?: czyli współczesność pogranicza /Wojciech M[arek] Darski// Borussia.- Nr 16.- (1998) s. 94-96
   Stosunki etniczne na Mazurach

84. Czy nowy nacjonalizm?: ruch rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce /Ewa Michna.- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1995 
   z. 1 s. 71-81

85. Czy Pan Bóg jest Spiszakiem? /Michał Mońko// Odra.- 1996 nr 6 s. 14-18
   Mniejszość słowacka

86. Czy repatriować Polaków z Kazachstanu? /Marek Radziwon// Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 13 s. 1, 7

87. Czy warto na łużycki tłumaczyć Biblię /Danuta Zagrodzka .- Małe narody// Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 32 dod. s. 12-14
   Mniejszość łużycka

88. Czy zmierzch Polonii amerykańskiej? /Emil Orzechowski// Przegląd Polonijny.- 1996 z. 3 s. 127-134

89. Czy zmierzch Polonii amerykańskiej? - polemika z artykułem Emila Orzechowskiego /Grzegorz Babiński .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd 
   Polonijny.- 1997 z. 1 s. 91-97

90. Czystki etniczne /Cezary Głuszenia// Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju.- Z. 4.- (1996) s. 103-136

91. Czytelnictwo uczniów szkół polskich (klasy XI-XII) na Litwie w świetle badań ankietowych /Zdzisław Gębołyś, Beata Źwiertnia .- Streszcz. 
   w jęz. ros. ang. // Studia Bibliologiczne.- T. 11.- (1998) s. 129-143

92. Dajcie nam wędkę /Artur Płokszto ; rozm. przepr. Mirosław Głogowski// Przegląd Tygodniowy.- 1999 nr 43 s. 12-13
   Sytuacja polskiej mniejszości

93. Daleko i blisko /Piotr Kościński// Rzeczpospolita.- 1997 nr 294 s. 7
   Polska mniejszość na Ukrainie

94. Dalsze echa "Polaków na Słowacji" Marka Skawińskiego /Jarosław Tadeusz Leszczyński// Płaj.- T. 20.- (2000) s. 196-198

95. Dekret o pariasach: Włochy: przybysze wyjęci spod prawa: korespondencja z Mediolanu /Tomasz Piątek// Polityka.- 1996 nr 18 s. 40-41
   Imigranci z krajów Trzeciego Świata

96. Deportacja - masowe wywózki ludności polskiej z Ukrainy do Kazachstanu w 1936 roku /Henryk Stroński .- Streszcz. w jęz. ang. //
   Przegląd Polonijny.- 1997 z. 3 s. 107-122

97. Diaspory - geneza, historyczne uwarunkowania, społeczne i kulturowe implikacje: Warszawa, 7-9 grudnia 1999 r. /Ewa Kowalska// Dzieje 
   Najnowsze.- 2000 nr 2 s. 225-229

98. Die deutsche Minderheit in Polen: eine Bestandsaufnahme mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Schlesien /Zbigniew 
   Kurcz// Orbis Linguarum.- Vol. 2.- (1995) s. 245-252

99. Die nationalen Minderheiten in Polen: Versuch einer Bewertung /Aleksander Zeliaś .- Streszcz. w jęz. ang. // Argumenta Oeconomica.- 
   2000 nr 1/2 s. 207-219

100. Dlaczego chcą wyjechać /Maciej Lang ; rozm. przepr. Krzysztof Renik// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 35 s. 6
    Polacy w Kazachstanie

101. Dobrzy ludzie siedzą cicho: Ameryka jest niestety nie najlepszym poligonem stosunków polsko-żydowskich: korespondencja z USA 
     /Marek Ostrowski// Polityka.- 2001 nr 16 s. 35-36,38

102. Dokument// /Ad Meritum [Nr] 7.- (1999), s. 169-181
     Mniejszości narodowe a środki masowego przekazu

103. Dokument na pograniczu: filmy o mniejszościach narodowych /Jadwiga Głowa// Więź.- 1997 nr 12 s. 141-148
    Spotkanie Filmowe "Camera Pro Minoritate", Sejny 24-28 IX 97 r. 

104. Dokumentacja działalności OKML /Adam Bajcar// Lithuania.- 1995 nr 4 s. 81-89
    Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy

105. Dominacja kulturowa i zachowania mniejszości: Ukraińcy w południowo-wschodniej Polsce i Polacy w zachodniej Ukrainie /Grzegorz 
    Babiński .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1998 z. 2 s. 73-94

106. Dorośli do zrozumienia? /Tadeusz Witkowski// Więź.- 2000 nr 1 s. 111-119
    Polacy a Żydzi w Ameryce

107. Dramaty na obczyźnie - condicio alienigenae: swoi i obcy /Witold Broniewski .- Streszcz. w jęz. niem. // Roczniki Nauk Społecznych.- 
    2000/2001 z. 1 s. 177-198

108. Drogi awansu Polonii brazylijskiej (na przykładzie stanu Parana) /Władysław T. Miodunka.- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 
    1998 z. 2 s. 131-141

109. Druskienniki /Krystyna Zielińska// Wiadomości Kulturalne.- 1997 nr 34 s. 12
    Polonia litewska

110. Duma Roma /Anita Szarlik// Wprost.- 1999 nr 34 s. 48-50
    Polscy Cyganie

111. Dusza Ślązaków /Julian Bartosz// Dziś.- 1998 nr 10 s. 61-66
    Polityka PRL w stosunku do ludności Śląska

112. Duża mniejszość: korespondencja z Tel Awiwu /Roman Frister// Polityka.- 1999 nr 41 s. 40-41
    Arabska mniejszość w Izraelu

113. Dwa miliony nieobecnych /Kazimierz Wóycicki// Rzeczpospolita.- 1999 nr 90 s. 13
    Polonia niemiecka

114. Dwadzieścia lat Orientów Sokólskich /Ali Miśkiewicz// Rocznik Tatarów Polskich.- T. 3.- (1995) s. 297-302
    Mniejszość tatarska

115. Dwie Białorusi /Michał Jagiełło// Literatura.- 1998 nr 5 s. 40-43

116. Dwie emigracje - dwa nacjonalizmy: nacjonalizmy: irlandzko-amerykański oraz polsko-amerykański w Stanach Zjednoczonych /Tadeusz 
    Paleczny .- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Polonijny.- 1994 z. 4 s. 5-22

117. Dwie polskie społeczności w Cleveland, Ohio, 1874-1920 /Adam Walaszek// Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych.- T. 53/55.- 
    (1992/1995) s. 79-90

118. Dystrybucja wolności /Izabela Filipiak// Brulion.- Z. 19B.- (1992) s. 298-300
    Dyskryminacja i tolerancja wobec mniejszości

119. Działalność kulturalna mniejszości narodowych na Śląsku Opolskim /Walentyna Szewczuk// Wczoraj, Dzisiaj, Jutro.- 1998 nr 1/4 s. 48-58

120. Działalność kulturalno-oświatowa ludności ukraińskiej w Przemyślu w latach 1918-1939 /Grzegorz Szopa// Rocznik Historyczno-Archiwalny.-
    T. 11.- (1996) s. 63-80

121. Działalność narodowa Ukraińskiej Hromady na obszarze Południowego Podlasia w latach 1917-1918 /Jarosław Cabaj//Rocznik 
    Bialskopodlaski.- T. 7.- (1999) s. 101-113

122. Działalność oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej: od końca lat sześćdziesiątych do końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku 
    /Andrzej Bonusiak .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1999 z. 4 s. 107-132

123. Działalność placówek oświatowych Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej Średniej i Zawodowej w Rzeszowie: (1929-1939) /Wacław 
    Wierzbieniec// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia.- Z. 6.- (1997) s. 55-73

124. Działalność polityczna oraz społeczno-kulturalna mniejszości niemieckiej na Śląsku w latach 1989-1992 /Anita Nowaczyk// Rocznik Polsko-
    Niemiecki.- [T. ] 5.- (1996) s. 173-196

125. Działalność Polskiego Centrum Informacji w Nowym Jorku (1940-1945) /Iwona Drąg// Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne 
     /Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.- Z. 19.- (1998) s. 159-163

126. "Dzieci jednego Boga" /Michał Jagiełło ; rozm. przepr. Jacek Syski// Literatura.- 1997 nr 5 s. 14-16
    Mniejszości narodowe

127. Dzieje emigracji w londyńskim wydaniu /Tadeusz Wyrwa// Zeszyty Historyczne.- Z. 122.- (1997) s. 9-47
    Materiały do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego 1939-1991. T. 1-8"

128. Dzieje kościoła w Tobolsku (1847-1922) /Władysław Masiarz .- Streszcz. w jęz. fr. // Przegląd Powszechny.- 1998 nr 10 s. 88-101

129. Dzień ostatni, dzień pierwszy: Ukraińcy na Mazurach /Iwona Trusewicz// Rzeczpospolita.- 1999 nr 183 s. D4

130. Dziesięciolecie polityki narodowościowej III Rzeczypospolitej wobec mniejszości niemieckiej /Dariusz Matelski, Andrzej Sakson// Przegląd
    Humanistyczny.- 2000 nr 5 s. 71-80

131. Dziesięciolecie ruchu polonijnego w Rosji /Szymon Kraszewicki// Zesłaniec.- Nr 4.- (1999) s. 37-49

132. Dziesięć uwag o mniejszościach narodowych /Michał Jagiełło// Literatura.- 1997 nr 4 s. 15-17

133. East-Europeans look at each other: how and why? /Renata Siemieńska// Polish Sociological Review.- 1996 [nr] 1 s. 33-59

134. Economic links between the Polish ethnic group in the U. s. and Poland 1918-1939 /Tadeusz Radzik// Annales Universitatis Mariae Curie-
    Skłodowska. Sectio F Historia.- Vol. 50.- (1995) s. 273-284

135. Edukacja międzykulturowa: sprawozdanie z międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych przez Zakład Edukacji 
    Międzykulturowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwerysytetu w Białymstoku /Jerzy Nikitorowicz// Rocznik Pedagogiczny.- T. 22.-
    (1999) s. 67-77

136. Egzamin z łotewskości /Paweł Smoleński// Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 131 dod. s. 50-56

137. Egzamin z polskości: Wigilia w Kazachstanie /Paweł Reszka// Rzeczpospolita.- 1998 nr 303 s. 6

138. Egzamin z trudnego języka /Maja Narbutt// Rzeczpospolita.- 1997 nr 86 s. 6
    Polacy na Wileńszczyźnie

139. Ekologia języka ukraińskiego w Polsce /Włodzimierz Wysoczański .- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia 
    Linguistica.- Nr 17.- (1996) s. 57-79

140. Ekonomiczne i kulturowe determinanty mniejszości niemieckiej w Wielkopolsce /Wiesław Sobieszek .- Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty 
    Naukowe. Seria 1 /Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.- Z. 249.- (1997) s. 145-163

141. Eksterminacja Tatarów Krymskich /Edige Kirimal-Szynkiewicz ; tł. Antoni Sarkady//Rocznik Tatarów Polskich.- T. 3.- (1995) s. 137-154

142. Element polskości /Benedykt Grzymkowski ; rozm. przepr. Zbigniew Różański// Przegląd Tygodniowy.- 1996 nr 41 s. 12
    Polonia brazylijska

143. Elementarne szkolnictwo żydowskie w Krakowie w latach 1867-1918: rywalizacja środowisk żydowskich o model wychowania
    i wykształcenia młodego pokolenia /Krystyna Samsonowska.- Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych.- T. 53.-
    (2000) s. 19-40

144. Elementy kształtujące tożsamość i świadomość narodową Ukraińców w Polsce /Piotr Andrusieczko// Konteksty.- 1996 nr 3/4 s. 149-154

145. Elementy świadomości narodowej Polaków mieszkających w Sankt-Petersburgu /Teresa Rzepa, Jacek Leońsk.- Streszcz. w jęz. niem. // 
    Przegląd Zachodniopomorski.- 1994 z. 3 s. 59-67

146. Emigracja i działalność polskich uchodźców cywilnych i wojskowych w Grecji w okresie II wojny światowej /Jacek Knopek// Nautologia.-
    1999 nr 3/4 s. 63-65

147. Emigracja i mniejszość rosyjska w II Rzeczypospolitej: próba charakterystyki społeczności /Wojciech Stanisławski// Sprawy 
    Narodowościowe.- 1996 z. 2 s. 23-60

148. Emigracja Polaków do Austrii w latach 1980-1992: uwarunkowania ekonomiczne, społeczno-polityczne, demograficzne i prawne /Ewa
    Grzegorzewska-Mischka .- Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Ekonomia.- Nr 36.- (1998) s. 3-170

149. Emigracja polska w Estonii w latach 1918-1939 /Ryszard Fyda .- Streszcz. w jęz. niem.// Nasza Przeszłość.- [T. ] 81.- (1994) s. 211-258

150. Emigracja z ziem polskich na Węgry 1630-1859 /Mieczysław Jerzy Adamczyk .- Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Podhalański.- T. 7.- (1997) 
    s. 7-59

151. Emigranci /Henryka Wolna-Van Das// Śląsk.- 1997 nr 10 s. 38-39
    Śląska rodzina Rybarzów w Republice Federalnej Niemiec

152. Erdelezi /Lidia Ostałowska// Gazeta Wyborcza.- 1999 nr 151 dod. s. 6-11
    Cyganie mieszkający w Macedonii i uchodźcy z Kosowa

153. Ethnic minorities in Central-Eastern Europe /Piotr Eberhardt// Geographia Polonica.- 1999 nr 1 s. 125-142

154. Ethnic minority organizations in the Federation of Russia at the turn of the 1980s and 1990s: ref. /Wojciech Zajączkowski// Polish 
    Sociological Review.- 2001 [nr] 2 s. 157-174

155. Europejska socjologia stosunków etnicznych: problematyka etniczna na II Europejskiej Konferencji Socjologów - Budapeszt 1995 r. 
    /Grzegorz Babiński .- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Polonijny.- 1996 z. 2 s. 71-80

156. Exodus do raju: korespondencja z Pragi /Barbara Sierszuła// Rzeczpospolita.- 1997 nr 193 s. 7
    Problem emigracji czeskich Cyganów do Kanady

157. Exploring the Hani /Alfred F[ranciszek] Majewicz// Linguistic and Oriental Studies from Poznań.- Suppl. 4.- (1999) s. 93-102

158. Finowie w Karelii Radzieckiej jako cel wielkiego terroru: tł. /Auvo Kostiainen .- Streszcz. w jęz. ang. // Studia Polityczne.- Nr 6.- (1996) 
    s. 7-15

159. Foreigners in Poland: an outline /Katarzyna Szymańska// Polish Sociological Review.- 1998 [nr] 4 s. 411-424

160. Forpoczty narodowego socjalizmu w Polsce w latach 1933-1939 /Lucjan Meissner//Zbliżenia Polska-Niemcy.- 2001 [nr] 1 s. 68-75

161. Fory dla pokrzywdzonych: prawo do nierówności?: przem. /Peter Pithart ; tł. Leszek Engelking// Czas Kultury.- 1999 nr 2 s. 11-15
    "Prawa obywateli, narodów i mniejszości narodowych w przeszłości i obecnie"

162. Funkcje mniejszości narodowych w stosunkach między państwami (Polska i Litwa) /Paweł Aszkiełowicz .-Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd
    Wschodni.- 1992/93 z. 4 s. 925-927

163. Funkcjonowanie rodzin jednorodnych i mieszanych na pograniczu kulturowym: (na przykładzie rodzin uczniów Szkoły Polskiej w Rydze) 
     /Magdalena Kiełbasiewicz// Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania.- Z. 14.- (2000) s. 247-258

164. Gdy umiera język /Krzysztof Karwat// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 5 s. 7
    Holendersko-flamandzka ludność Wilamowic

165. Geneza i dzieje polskiej diaspory w Rosji: wkład Polaków do rozwoju nauki, kultury i gospodarki Rosji: ref. /Antoni Kuczyński// Zesłaniec.- 
    Nr 4.- (1999) s. 50-62

166. Geneza i powstanie Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii /Tadeusz Radzik .- Streszcz. w jęz. fr. // Annales Universitatis Mariae
    Curie-Skłodowska. Sectio F Historia.- Vol. 54/55.- (1999/2000) s. 361-368

167. Głos Innego /Krzysztof Czyżewski// Kultura.- 1997 nr 4 s. 87-97
    Mniejszości narodowe w północno-wschodniej Polsce

168. Główne grupy etniczne Wielkiej Brytanii /Lidia Pokrzycka .- Streszcz. w jęz. ang. // Regiony Polski.- 2000 nr 1 s. 43-53

169. Główne kierunki przemian współczesnej Polonii południowoafrykańskiej /Arkadiusz Żukowski// Przegląd Polonijny.- 1995 z. 3 s. 47-54

170. Gorzki smak wolności /Anna Strońska// Kultura.- 1996 nr 11 s. 34-46
    Mniejszość polska a warunki życia na Ukrainie

171. Goście na stałe: korespondencja z Berlina /Aleksandra Skibińska//Polityka.- 2001, nr 47, s. 42-43
    Arabowie - Niemcy

172. Gość w trzecim pokoleniu: korespondencja z Hamburga /Aleksandra Skibińska// Polityka.- 1999 nr 12 s. 44, 46
    Sprawa podwójnego obywatelstwa cudzoziemców

173. Górnośląscy Niemcy: (ideologia, instytucjonalizacja, potoczność) /Krzysztof łęcki, Kazimiera Wódz, Piotr Wróblewski .- Streszcz. w jęz. 
    ang. // Przegląd Polonijny.- 1995 z. 1 s. 83-100

174. Granice dalekie i bliskie /Jerzy Haszczyński// Rzeczpospolita.- 1997 nr 68 s. 7
    Polacy w Miednikach

175. Groteska czy powtórka z historii /Wiesława Konieczna// Gazeta Polska.- 1996 nr 24 s. 9
    Powstanie Polskiej Rady w Niemczech

176. Gruba teczka Gabora /Anna Szulc// Polityka.- 1999 nr 39 s. 28, 30, 32
    Cyganie

177. Grupa etniczna a kraj pochodzenia: kształtowanie się ideologii polskich Amerykanów (1918-1939) /Krzysztof Groniowski .- Streszcz. w jęz.
    ang. // Dzieje Najnowsze.- 1999 nr 2 s. 89-103

178. Grupy etniczne w Krakowie okołu roku 1600: próba opisu topograficznego /Leszek Belzyt.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia Historyczne.-
    1997 z. 4 s. 465-485

179. Gruszki na wierzbie /Anna Bogusz// Wprost.- 1999 nr 21 s. 36-37
    Repatriacja ze Wschodu

180. Grzech zapomnienia /Andrzej Kozioł// Sycyna.- 1997 nr 4 s. 12
    Repatriacja Polaków z Kazachstanu

181. Gulaszowe getto /Janos Kis ; tł. Wojciech Maziarski// Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 25 s. 19
    Węgierscy Cyganie

182. Hanys i Hadziaj w jednym stoją domu /Danuta Zagrodzka// Gazeta Wyborcza.- 1999 nr 219 s. 12-15
    Mniejszość niemiecka na Śląsku

183. Harcerze Allaha: Izrael: Arabowie wracają do korzeni: korespondencja z Tel Awiwu /Roman Frister// Polityka.- 1998 nr 39 s. 44-45

184. Hierosolyma est perdita: koniec wielkiej kultury i dzisiejsza społeczność żydowska na Litwie /Leonidas Donskis ; tł. z lit. Algis Kaleda//
    Borussia.- Nr 15.- (1997) s. 251-257

185. Historia i kultura niemiecka w Prusach Zachodnich /Dariusz Matelski// Studia Historica Slavo-Germanica.- T. 21.- (1996) s. 245-246

186. Historia i kultura Żydów polskich. Autor odpowiada: polem. /Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska /Michał Kurkiewicz// 
    Więź.- 2001 nr 4 s. 201-203

187. Historia Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji /Janusz Ruszkowski, Mirosław Musik.- Streszcz. w jęz. niem. // Zeszyty Naukowe. 
    Acta Politica /Uniwersytet Szczeciński.- Nr 11.- (1998) s. 95-110

188. Historia Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji /Janusz Ruszkowski, Mirosław Musik.- Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe. 
    Acta Politica /Uniwersytet Szczeciński.- Nr 12.- (1999) s. 143-158

189. Historyczne i społeczne uwarunkowania powstawania mniejszości niemieckiej i narodu śląskiego w Polsce /Maria Szmeja .- Streszcz. 
    w jęz. ang. ros. // Studia Socjologiczne.- 1998 nr 4 s. 39-65

190. Ilu jest Żydów w Polsce? /Joanna Podgórska// Polityka.- 1998 nr 22 s. 3-6, 8

191. Immigrant/ethnic autobiography in the United States /Jerzy Durczak// American Studies.- Vol. 14.- (1995) s. 7-18

192. Innego kraju nie chcę /Paweł Smoleński// Gazeta Wyborcza.- 2000 nr 117 s. 18-20
    Łotewscy Rosjanie

193. Inni wśród nas /Henryka Witalewska// Głos Nauczycielski.- 2000 nr 43 s. 5
    Konferencja "Polska - jej sąsiedzi i jej mniejszości" w Warszawie

194. Instytucjonalizm ochrony praw mniejszości /(KK)// Sprawy Narodowościowe.- 1997 z. 1 s. 259-261
    Urząd Wysokiego Komisarza do spraw popierania i ochrony wszystkich Praw Człowieka

195. IV Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie od 20 do 26 sierpnia 1995 roku w Londynie: czy koniec Drugiej Wielkiej Emigracji Politycznej? 
    /Maria Barbara Topolska .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1996 z. 2 s. 81-97

196. Ja, Łemko: fragm. /Michał ?rołka .- Streszcz. w jęz. ang. // Płaj.- T. 11.- (1995) s. 5-41
    Fragm. wspomnień

197. Jackowo, USA /Andrzej Jar// Rzeczpospolita.- 1999 nr 43 s. 13-15
    Polacy w Chicago

198. Jak Franciszka zobaczyła słonia /Ewa Zarzycka// Gazeta Polska.- 1999 nr 13 s. 10
    Polacy w Kazachstanie

199. Jak miłować Litwę /Janusz Dunin-Horkawicz// Lithuania.- 1996 nr 1/2 s. 198-205
    Sytuacja polskiej mniejszości

200. Jak misja /Krystyna Strużyna// Głos Nauczycielski.- 1996 nr 5 s. 1, 6
    Praca nauczycieli polskich w Kazachstanie

201. Jak Polak z Litwinem /Radosław Rybiński// Nowe Państwo.- 2001 nr 4 s. 10-12

202. Jak rozmawiać z wrogiem: tł. /Pierre Schori// Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 193 s. 11-12
    Kubańska emigracja w Miami

203. Jak się przekonać do sąsiadów /Ryszard Bilski// Rzeczpospolita.- 1996 nr 15 s. 8
    Mniejszość albańska w Macedonii oraz Macedończycy w Grecji

204. Jak szanować Litwę?: nurty wileńskiego myślenia /Janusz Dunin-Horkawicz// Zeszyty Historyczne.- Z. 128.- (1999) s. 82-88
    Mniejszość polska

205. Jak w Polsce być Żydem /Szoszana Ronen// Gazeta Wyborcza.- 1999 nr 210 s. 18-19

206. Jak zjednoczyć wszystkich Polaków? /Jan Kobylański ; rozm. przepr. Bronisław Tumiłowicz// Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 23 s. 13
    Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej

207. Jak zostać Polakiem: sąsiedzi mówią o tych z Kazachstanu kacapy, ruscy, farbowani /Anna Pacześniak// Polityka.- 1998 nr 43 s. 34, 36

208. Jakim ja językiem mówiłem w tym śnie /Magdalena Grochowska// Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 136 dod. s. 8-12
    Karaimi w Polsce
209. Jakość życia starzejącej się polskiej grupy etnicznej w Stanach Zjednoczonych - wyzwania edukacyjne /Celia Berdes, Adam A[lfred] Zych;
    tł. z ang. Andrzej Diniejko .- Streszcz. w jęz. ang. // Edukacja.- 1997 nr 4 s. 83-99

210. Jedyna organizacja Polonii bułgarskiej (1888-1946) /Zbigniew Klejn .- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Polonijny.- 1996 z. 4 s. 101-117
    Polskie Towarzystwo Pomocy Wzajemnej

211. Jedziemy do Łodzi: niemiecka karta /Mieczysław Gumola// Kronika Miasta Łodzi.- 1998 z. 1 s. 178-183
    Losy łódzkich Niemców

212. Jesień łemków /Zbigniew Lentowicz// Rzeczpospolita.- 1996 nr 245 s. 3

213. Jestem bezpaństwowcem /Bounthanh Thammawong ; rozm. przepr. Andrzej Papierz// Tygodnik Solidarność.- 1997 nr 16 s. 8
    Laotańczycy mieszkający w Polsce

214. Jestem Polack: Polonia amerykańska /Bartosz Węglarczyk// Gazeta Wyborcza.- 2001 nr 100 s. 10-11

215. Język polski w Rosji porewolucyjnej i ZSRR (do roku 1935) /Barbara Szydłowska-Ceglowa// Język Polski.- 1997 z. 4/5 s. 251-258

216. Język - przeszkoda czy pomost? /Jerzy J[arosław] Smolicz// Studia Pedagogiczne.- T. 62.- (1997) s. 19-37
    Australijska polityka językowa

217. Kałasznikowy przeciwko czołgom: korespondencja z Prisztiny /Ryszard Bilski// Rzeczpospolita.- 1997 nr 292 s. 7
    Konflikt z mniejszością albańską

218. Karelska społeczność w Finlandii: historia grupy etno-konfesjonalnej /Sławoj Szynkiewicz// Sprawy Narodowościowe.- 1996 z. 1 s. 135-151

219. Karwina: powiększenie, zwężenie, powiększenie /Paweł Misior// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 40 s. 8
    Polska społeczność na Zaolziu

220. Kaszubi w Niemczech /Władysław Szulist// Rocznik Gdański.- 2000 z. 1 s. 133-141

221. Kaszubi z Ontario /Tadeusz Wójciak// Rzeczpospolita.- 2001 nr 180 dod. s. 14-17

222. "Każdemu należy się jego korona": wokół dyskusji o wysiedleniach Niemców z Polski /Robert Traba// Odra.-1997 nr 2 s. 25-29

223. Każdy naród chce mieć swoje państwo /Janis Jurkans ; rozm. przepr. Grażyna Kompel// Tygiel Kultury.- 1996 nr 8/9 s. 20-22
    Łotewsko-polska grupa parlamentarna

224. Kiedy się podpalisz?: korespondencja z Berlina /Jerzy Haszczyński// Rzeczpospolita.- 1999 nr 50 s. 7
    Demonstracje Kurdów w obronie A. Ocalana

225. Kijów po polsku /Marek A. Koprowski// Sycyna.- 1997 nr 2 s. 6-7
    Organizacje polonijne na Ukrainie

226. Kilka uwag na temat czynników determinujących wielkość grup etnicznych w Stanach Zjednoczonych: liczebność Polonii amerykańskiej
    /Andrzej Kapiszewski .- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Polonijny.- 1995 z. 2 s. 113-117

227. Klasa romska w Olsztynie /Wiktor Leyk// Dialog-Pheniben.- 1998 nr 3/4 s. 48-50

228. Klasy etniczne dla dzieci Romów w Radomiu /Stanisław Prażmowski// Dyrektor Szkoły.- 1996 nr 5 s. 31-33

229. Klauzule dotyczące ochrony mniejszości narodowych w nowych dwustronnych traktatach Polski z państwami sąsiedzkimi /Jan Barcz//
    Przegląd Zachodni.- 1996 nr 2 s. 61-87

230. Klimat, krajobraz, język: kim jestem: Polką czy Żydówką /Krystyna Zielińska// Polityka.- 1999 nr 45 s. 72-73

231. Kłopoty Polonii w Niemczech /Teresa Kuczyńska// Tygodnik Solidarność.- 1998 nr 2 s. 19

232. Kłopoty z tożsamością albo jak być Polakiem w Niemczech? /Krzysztof Karwat// Śląsk.- 1995 nr 1 s. 36-39

233. Koljadki ta scedrivki na pol's'ko-ukraőns'komu pogranicci /Wiktor Beń .- Streszcz. w jęz. pol. // Slavia Orientalis.- 1996 nr 2 s. 221-228

234. Koloniści /Halina Szarkowicz-Opala// Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 32 s. 5
    Potomkowie niemieckich kolonistów z Radomia, Kielc i Częstochowy

235. Komentarz do recenzji: Komentarz do komentarza /Józef Jasnowski /Tadeusz Wyrwa// Zeszyty Historyczne.- Z. 124.- (1998) s. 234-237
    Dot. "Materiałów do dziejów uchodźstwa niepodległościowego 1939-1991". T. 1-8

236. Kompendium praw mniejszości /Andrzej Kaczyński// Rzeczpospolita.- 1999 nr 64 s. 3
    Projekt ustawy o mniejszościach narodowych

237. Konferencja "etniczność i ekonomia w postsocjalistycznej przestrzeni" /Renata Suchocka// Sprawy Narodowościowe.- Z. 12/13.- (1998) s. 167-173

238. Konferencja "Inni - Swoi", 16 grudnia 1998 r., PIN - Instytut Śląski w Opolu: (sprawozdanie) /Violetta Ruszczewska// Śląsk Opolski.- 1999
    nr 1 s. 68-70
    Mniejszości etniczne i kulturowe

239. Konferencja interdyscyplinarna "Konflikty etniczne" /Piotr Kraszewski, Krzysztof Wawruch// Sprawy Narodowościowe.- 1995 z. 2 s. 225-229

240. Konferencja na temat globalnych zróżnicowań kulturowych (Sydney 26-28 IV 1995 r. ) [oraz] Rozmowa z profesorem Jerzym Zubrzyckim
     /Włodzimierz A. F. Żukowski// Sprawy Narodowościowe.- 1995 z. 2 s. 9-44

241. Konferencja naukowa "Diaspory: geneza, historyczne uwarunkowania, społeczne i kulturowe implikacje": Warszawa, 7-9 XII 1999 
    /Małgorzata Nalewajko// Kwartalnik Historyczny.- 2001 nr 1 s. 143-144

242. Konferencja naukowa "Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność" (Wrocław, 27-30 VI 1994) /Władysław Masiarz// Studia 
    Historyczne.- 1995 z. 2 s. 291-293

243. Konferencja "Polacy w Kazachstanie: przeszłość i dzień dzisiejszy" /Henryk Stroński.- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1997
    z. 3 s. 127-130

244. Konflikty na Kaukazie Północnym: tł. /Olga Vasileva .- Streszcz. w jęz. ang. // Eurazja.- 1996 nr 1 s. 63-70

245. Kongres-Klux-Klan /Stanisław Blejwas// Gazeta Wyborcza.- 1999 nr 62 s. 25
    Antysemickie wypowiedzi prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Edwarda Moskala

246. Kongres Polaków w Niemczech we wspomnieniach delegata ziemi złotowskiej /Marian Horst// Rocznik Nadnotecki.- T. 29.- (1998) s. 61-66

247. Konstytucja RP wobec problemu mniejszości narodowych i etnicznych /Halina Zięba-Załucka.- Streszcz. w jęz. ang.// Annales
    Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G Ius.- Vol. 47.- (2000) s. 97-106

248. Konstytucyjna ochrona mniejszości narodowych w świetle zobowiązań międzynarodowych Polski /Joanna Szmyt// Gdańskie Studia
    Prawnicze.- T. 3.- (1998) s. 63-78

249. Kontakty Zygmunta Miłkowskiego z Polonią amerykańską /Halina Florkowska-Francić .- Streszcz. w jęz. ang. niem. // Studia Śląskie.- 
    T. 57.- (1998) s. 155-169

250. Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych: fragm. // Dialog-Pheniben.- 1998 nr 1 s. 40-43

251. Korespondencja z Kazachstanu /Andrzej Zagajewski// Nowa Szkoła.- 1995 nr 9 s. 48-50
    Szkolnictwo polskie

252. Korzenie OKML /Aleksandra Niemczykowa// Lithuania.- 1995 nr 4 s. 71-74

253. Korzenie starego dębu: Polacy na Wileńszczyźnie /Bohdan Cywiński// Rzeczpospolita.- 1999 nr 49 s. 13, 18

254. Kości zostały rzucone: (białoruska literatura Polski drugiej połowy XX w. ) /Jan Cykvin// Przegląd Humanistyczny.- 2000 nr 5 s. 129-135
    Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża"

255. Kościół katolicki wobec Litwinów w Polsce po drugiej wojnie światowej /Krzysztof Tarka.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Wschodni.-
    1997 z. 2 s. 309-338

256. Kościół w Tobolsku /Stanisław Koller ; oprac. IC// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 21 s. 10

257. Kotlarnia ugaszona /Tomasz Tosza// Gazeta Wyborcza.- 1999 nr 216 s. 17-19
    Reorganizacja szkół w gminie Bierawa na Śląsku Opolskim a konflikty narodowościowe

258. Krajobraz bez mamy /Maja Narbutt// Rzeczpospolita.- 1997 nr 51 s. 3
    Internat dla dzieci z polskich rodzin w Podbrodziu na Litwie

259. Krajobraz z półksiężycem: (o Tatarach polsko-litewskich) /Marek M[arian] Dziekan// Lithuania.- 1999 nr 1/2 s. 155-158

260. Krajobraz ze smokiem w tle /Joanna Rodzewicz// Tygodnik Solidarność.- 1998 nr 8 s. 10
    Wietnamczycy w Polsce

261. Kresowe refleksje i impresje: korespondencja z Litwy i Białorusi /Janusz A. Majcherek// Przegląd Polityczny.- Nr 37/38.- (1998) s. 84-88

262. Krok wstecz: w nawiązaniu do recenzji Piotra Madajczyka - Pierwszy krok /Zbigniew Kurcz// Borussia.- Nr 15.- (1997) s. 343-344
    Mniejszość niemiecka w Polsce

263. Kronika osadnictwa Tatarów na Ziemi Słonimskiej /Aleksander Ali Radecki// Rocznik Tatarów Polskich.- T. 3.- (1995) s. 233-239

264. Kronika stowarzyszenia WK "Borussia" i działalność wydawnicza /Iwona Liżewska// Borussia.- Nr 20/21.- (2000) s. 322-325

265. Kronika stowarzyszenia WK "Borussia" i działalność wydawnicza /Marzena Zwierowicz// Borussia.- Nr 23.- (2000/2001) s. 255-258

266. Królewiec - Knigsberg - Kaliningrad /Marek A. Koprowski// Sycyna.- 1997 nr 5 s. 6-7
    Polonia - historia i współczesność

267. Krótka historia Żydów Preszowa /Peter Konya ; tł. z ang. Paweł Luboński// Płaj.- T. 11.- (1995) s. 47-53

268. Krucjata Moskala: korespondencja z Waszyngtonu /Tomasz Wróblewski// Wprost.- 1996 nr 22 s. 88-89
    Stosunki polsko-żydowskie według prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Edwarda Moskala

269. Krzywda nie usprawiedliwia: Polonia amerykańska /Stanisław Blejwas ; rozm. przepr. Adam Michnik, Paweł Smoleński// Gazeta 
    Wyborcza.- 1999 nr 189 s. 10-11

270. Kształtowanie się polskiej diaspory w Kazachstanie w świetle archiwaliów (1926-1956) /Anargul s. Zulkaseva; tł. z ros. Ewa Rosowska .- 
    Streszcz. w jęz. ang. fr. ros. // Archeion.- T. 99.- (1998) s. 138-151

271. Kto jest mniejszością? /Grzegorz Janusz .- Być Polakiem w Niemczech// Prawo i Życie.- 1996 nr 19 s. 30

272. Kto swój, kto wróg: Izrael: co piąty obywatel jest Arabem: korespondencja z Tel Awiwu /Roman Frister// Polityka.- 2001 nr 36 s. 42-43

273. Któż to jest - Litwin?: sprawozdanie z rozmów z mieszkańcami parafii pielaskiej rejonu woronowskiego na Białorusi /Justyna Straczuk .- 
    Streszcz. w jęz. ang. // Konteksty.- 1996 nr 3/4 s. 193-197
    Terenowe badania etnograficzne

274. Ku wspólnej przyszłości: Hajnówka - Białowieża, 29 maja - 2 czerwca 1998: materiały z konferencji// Rocznik Wschodni.- Nr 5.- (1999) 
    s. 129-203
    Mniejszości narodowe

275. Kwestia rosyjskojęzycznej mniejszości w Estonii /Włodzimierz Anioł// Polityka Wschodnia.- 1996 [nr] 1 s. 39-54

276. Kwestia ukraińska w Polsce (1930-1939): zarys problematyki badawczej /Robert Potocki// Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze.- Z. 8/9.-
    (1999) s. 294-315

277. La Pologne reconnaissante /Jerzy W[ojciech] Borejsza// Kultura.- 1998 nr 7/8 s. 112-120
    Stosunek do polskich uchodźców we Francji po powstaniu 1830 roku

278. Lachy i rezuny /Anna Strońska// Kultura.- 1996 nr 9 s. 25-37
    Mniejszość ukraińska w Polsce i polska na Ukrainie

279. Lato 1956: nowe spotkania dla wszystkich /Michajlo Micel'// Biuletyn Ukrainoznawczy.- [Nr] 5.- (1999) s. 78-81
    Wizyta amerykańskich rabinów w Kijowie

280. Leona Wasilewskiego koncepcja asymilacji Żydów w Polsce /Michał Śliwa// Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Ekonomiczno-
    Społeczne /Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.- Z. 8.- (1997) s. 5-12

281. Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej na Litwie /Piotr Eberhardt .- Streszcz. w jęz. ang. // Czasopismo Geograficzne.- 1996 z. 3/4 s. 321-344

282. Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej na łotwie /Piotr Eberhardt .- Streszcz. w jęz. ang. // Czasopismo Geograficzne.- 1997 z. 3/4 s. 287-310

283. Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej w Estonii /Piotr Eberhardt .- Streszcz. w jęz. ang. // Czasopismo Geograficzne.- 1999 z. 2 s. 131-142

284. Lidentité en tant que stratégie: le cas des jeunes Canadiens d'ascendance Polonaise /Roch Little .- Streszcz. w jęz. ang. pol. // Historyka.-
    T. 27.- (1997) s. 17-29

285. List otwarty /Edward Moskal ; rozm. przepr. Tomasz Wróblewski// Wprost.- 1996 nr 22 s. 89
    Stosunki polsko-żydowskie w Stanach Zjednoczonych

286. List znad jeziora Michigan /Adam Lizakowski// PAL Przegląd Artystyczno-Literacki.- 1999 nr 11/12 s. 5-7
    Polonia amerykańska

287. List znad jeziora Michigan: aktor polonijny do wynajęcia /Janusz Letko ; rozm. przepr. Adam Lizakowski// PAL Przegląd Artystyczno-
    Literacki.- 2000 nr 1/2 s. 70-73
    Polonia amerykańska

288. Lituanica - pismo litewskiej społeczności w Polsce /Mieczysław Jackiewicz// Lithuania.- 1994 nr 4 s. 191-193

289. Litwini /Anastazja Sidor// Borussia.- Nr 16.- (1998) s. 88-93

290. Litwini polscy - społeczność zamknięta czy otwarta? /Krzysztof Tarka// Lithuania.- 1997 nr 3/4 s. 227-233

291. Litwini w Polsce /Krzysztof Tarka// Lithuania.- 1995 nr 2 s. 67-78

292. Litwini w powojennej Polsce 1944-1950 /Krzysztof Tarka// Zeszyty Historyczne.- Z. 118.- (1996) s. 123-155

293. Lokalne skupiska polonijne w Brazylii: rezerwaty monoetniczności czy enklawy wielokulturowości? /Tadeusz Paleczny .- Streszcz. w jęz. 
    ang. // Przegląd Polonijny.- 2001 z. 2 s. 5-26

294. Lonek z Walił /Elżbieta Czykwin// Polityka.- 2000 nr 48 s. 72-73
    Mniejszość białoruska w Białymstoku

295. Los Polaków w Niemczech /Piotr Małoszewski// Głos.- 2001 nr 31 s. 12

296. Losy szkolnictwa białoruskiego w Polsce międzywojennej na łamach "Przeglądu Wileńskiego" /Aleksander Barszczewski// Acta Polono-
    Ruthenica.- T. 5.- (2000) s. 63-73

297. Ludność białoruska a polska polityka mniejszościowa w okresie międzywojennym /Wanda Paprocka.- Streszcz. w jęz. ang. // Etnografia
    Polska.- 1995 nr 1/2 s. 5-32

298. Ludność niemiecka w regionie łódzkim w ocenie prasy polskiej początku XX wieku /Antoni Giza// Rocznik Łódzki.- T. 46.- (1999) s. 51-60

299. Ludność rodzima i mniejszość niemiecka w Polsce: stan badań /Danuta Berlińska, Teresa Sołdra-Gwiżdż// Pogranicze.- T. 6.- (1997) s. 73-103

300. Ludność żydowska, łemkowska i słowacka w woj. krakowskim w latach 1945-1950: podstawowe problemy /Julian Kwiek// Studia 
    Małopolskie (Toruń).- 1997 nr 1 s. 53-70

301. Lwowskie klimaty: lodowa północ i wrzące południe /Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita.- 1996 nr 83 dod. s. VI-VII
    Polacy we Lwowie

302Łemko szuka grobów /Piotr Pytlakowski // Polityka.- 2000 nr 27 s. 100-105

303.Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo polskie /Kazimierz Pudło // Sprawy Narodowościowe.- 1995 z. 2 s. 221-223
    Konferencja w Krakowie

304.Łemkowskie góry nieszczęść /Jerzy Jastrzębowski // Rzeczpospolita.- 1996 nr 239 s. 16-18

305.Łemkowszczyzna i Łemkowie w świetle badań i opinii /Stanisław Nabywaniec // Resovia Sacra.- Nr 2.- (1995) s. 85-114

306.Łotysze tak mówić nie potrafią: korespondencja z Rygi /Krzysztof Renik // Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 29 s. 7
    Ustawa o obywatelstwie i sytuacja narodowościowa

307.Łowy na siłaczy /Bohdan Cywiński // Rzeczpospolita.- 1997 nr 266 s. 15
    Polacy na Litwie

308.Łódź wielonarodowa w pierwszych latach po II wojnie światowej /Leszek Olejnik // Rocznik Łódzki.- T. 45.- (1998) s. 185-210

309.Łużyce - słowiańska kraina /Agnieszka Koszałka // Tygodnik Solidarność.- 1997 nr 33 s. 14

310.Łużycki Serbin w Teksasie dziś /Ewa Siatkowska .- Streszcz. w jęz. niem. // Zeszyty Łużyckie.- T. 18.- (1996) s. 48-53

311.Magia Wilna /Józef Dużyk // Twórczość.- 1995 nr 12 s. 127-132
    Ośrodek kultury polskiej

312.Major Jerzy Mamaładze /Maria Bujnowska // Pro Georgia.- Z. 5.- (1996) s. 76-83

313.Mała Odessa /Robert Moreń // Polityka.- 1996 nr 40 s. 92-96
    Rosyjscy emigranci w Nowym Yorku

314.Mała słowacka ojczyzna /Tomasz Zieja // Sycyna.- 1996 nr 21 s. 6-7
    Słowacy w Nowej Białej

315.Małe grupy w dużej przestrzeni: Warmia i Mazury /Iwona Trusewicz // Rzeczpospolita.- 1996 nr 303 dod. s. XI
    Mniejszość niemiecka

316.Małe Hanoi: Wietnamczycy w Polsce /Aneta Gryczka, Joanna Kostyła // Polityka.- 1998 nr 7 s. 32-34

317.Mam żal do Europy /Vladan Stamenkovic; rozm. przepr. Jacek Borkowicz // Więź.- 1999 nr 12 s. 50-56
    O konflikcie serbsko-albańskim

318.Marki wasze i nasze /Jan Dziadul // Polityka.- 2001 nr 5 s. 24-25
    Wstrzymanie finansowania przez rząd niemiecki Fundacji Rozwoju Śląska

319.Materiały do tzw. kwestii ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej w spuściźnie Jana Stanisława Łosia /Maria Trojanowska // Biuletyn
    Ukrainoznawczy.- [Nr] 5.- (1999) s. 113-126

320.Matka czy macocha /Marzena Pokora-Kalinowska // Gazeta Polska.- 1996 nr 3 s. 5
    Mniejszość polska na Litwie

321.Mazur, Polak czy Europejczyk? /Wiktor Marek Leyk; rozm. przepr. Leszek Żuliński // Wiadomości Kulturalne.- 1996 nr 14 s. 23

322.Memorandum ambasadora ZSRR w Warszawie, Wiktora Lebiediewa, z 15 I 1946 r. w sprawie przesiedlenia Niemców /oprac. Piotr 
    Madajczyk // Dzieje Najnowsze.- 1996 nr 3/4 s. 117-120

323.Memoriał Karola Ripy z 1933 roku o sytuacji Polaków na Słowacji /oprac. Tadeusz Mikołaj Trajdos, Marek Skawiński // Mazowieckie
    Studia Humanistyczne.- 2000 nr 1/2 s. 139-186

324.Memoriał w sprawie sytuacji wschodnioeuropejskich mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej // Rocznik Wschodni.- [R. 2].-
    (1995) s. 125-130

325.Memoriał z 1938 r. w sprawie polityki państwa polskiego wobec Żydów: w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w aktach Departamentu 
    Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych /Jerzy Tomaszewski // Teki Archiwalne.- T. 1.- (1996) s. 119-130

326.Męki pojednania: Polacy-Ukraińcy /Jagienka Wilczak // Polityka.- 1997 nr 18 s. 24, 26
    Sytuacja mniejszości ukraińskiej

327.Miasto pogranicza /Katarzyna Kicka // Polis.- 1995 nr 6 s. 61-62
    Społeczność ukraińska w Przemyślu

328.Miejsce języka wśród kryteriów polskości: (na materiale wypowiedzi uczniów szkoły polskiej w Wilnie) /Maria Rachwałowa // Rocznik 
    Naukowo-Dydaktyczny. Prace Językoznawcze /Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.- Z. 9.- (1997)
    s. 187-192

329.Mniejszości narodowe i religijne: Kościół katolicki /Marek Kurczuk; Życie społeczno-polityczne we Włodawie w latach 1944-1948; cz. 2// 
    Zeszyty Muzealne /Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie T. 9.- (1999), s. 26-30

330.Mniejszości narodowe w II Rzeczypospolitej /Józef Dębiński // Ateneum Kapłańskie.- T. 137, z. 1.- (2001) s. 93-103

331.Mieszkańcy Tbilisi o polskich korzeniach: obserwacje w okresie przemian społecznych i politycznych w Gruzji (1997-1998) /Justyna
    Doboszyńska // Pro Georgia.- Z. 8.- (1999) s. 75-83

332.Między dwiema ojczyznami: korespondencja z Rio de Janeiro /Małgorzata Tryc-Ostrowska// Rzeczpospolita.- 2001 nr 98 s. A8
    Polonia brazylijska

333.Między lawą a snem: Polacy w Islandii /Iwona Trusewicz // Rzeczpospolita.- 1998 nr 89 dod. s. 16-19

334.Między polskim, niemieckim i francuskim, czyli Polacy w niemieckojęzycznej Lotaryngii /Roland Marti; tł. z fr. Stanisław Mędak .- Streszcz.
    w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1995 z. 3 s. 63-80

335.Między realizmem a nihilizmem: Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów a Ukraińskie Narodowo-Demokratyczne Zjednoczenie /Czesław
    Partacz // Rocznik Koszaliński.- Nr 27.- (1997) s. 109-122

336.Międzynarodowa Dekada Ludności Autochtonicznej (1995-2004) /Mirosław Sielatycki // Geografia w Szkole.- 1996 nr 3 s. 159-164

337.Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Polska droga do Kazachstanu", Żytomierz, 12-15 października 1996 r. /Janusz M[arian] Kupczak .- 
    Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1997 z. 3 s. 123-125

338.Międzynarodowa konferencja w sprawie sytuacji mniejszości w XIX wieku zorganizowana w Budziszynie /Peter Kunze; tł. z niem. Zbigniew
    Kustosik // Przegląd Humanistyczny.- 1997 nr 2 s. 167-169

339.Międzynarodowe regulacje ochrony praw mniejszości narodowych i problematyka ich aplikacji na Słowacji: tł. /Viera Koganova // Studia
    i Prace /Kolegium Ekonomiczno-Społeczne.- Z. 1.- (2001) s. 150-161

340.Międzynarodowe standardy ochrony mniejszości: (dokumenty 1994 wraz z wprowadzeniem i komentarzem) /Tadeusz Jasudowicz // 
    Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju.- Z. 3.- (1996) s. 115-138

341.Migracje Żydów polskich: próba syntezy /Piotr Wróbel // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego.- 1998 nr 1/2 s. 3-30

342.Minorities' ethnicity: two different cases of legislation, political struggle and cultural practices: ref. /Liutauras Kraniauskas // Polish 
    Sociological Review.- 2001 [nr] 2 s. 193-207
    Litwa i Łotwa

343.Młodzi Żydzi w Polsce /Maria Jentys, Michał Luboradzki // Sycyna.- 1996 nr 6 s. 1, 6-7

344.Młodzież białoruska i litewska w polskich liceach /Mirosław Sobecki // Społeczeństwo Otwarte.- 1996 nr 1 s. 30-33

345.Młodzież już się rozumie /Julian Bak; rozm. przepr. Jacek Szczepański, Rafał Degiel // Polis.- 1995 nr 6 s. 63-65
    Szkoła Podstawowa im. Markiana Szaszkiewicza w Przemyślu z rozszerzonym językiem ukraińskim

346.Młodzież polonijna w Chicago /Joanna Kurowska-Młynarczyk // Arcana.- 1997 nr 4 s. 97-107
    Działalność szkół etnicznych

347.Mniejsza mniejszość: co to znaczy być Żydem w Polsce /Jerzy Sławomir Mac // Wprost.- 1998 nr 50 s. 70, 72, 74, 76

348.Mniejszości allochtoniczne /Maria Brzezinowa .- Sytuacja językowa mniejszości narodowych we współczesnej Polsce cz. 2 // Kwartalnik 
    Opolski.- 1999 nr 2/4 s. 3-51

349.Mniejszości autochtoniczne /Maria Brzezinowa .- Sytuacja językowa mniejszości narodowych we współczesnej Polsce cz. 1 // Kwartalnik 
    Opolski.- 1999 nr 1 s. 3-33

350.Mniejszości jako kategorie struktury segmentacyjnej społeczeństwa postsocjalistycznego /Zdzisław Zagórski.- Streszcz. w jęz. niem. // 
    Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia.- Nr 18.- (1995) s. 73-82

351.Mniejszości kulturowe w Polsce i ich wizje kultury dominującej: stan badań nad wybranymi mniejszościami i nowy projekt badawczy
    /Janusz Mucha // Pogranicze.- T. 6.- (1997) s. 5-25

352.Mniejszości na co dzień /Halina Kozioł // Głos Nauczycielski.- 2000 nr 51/52 s. 8
    Program realizowany przez krakowskie Stowarzyszenie Willa Decjusza

353.Mniejszości narodowe a bezpieczeństwo europejskie /Bogusława Bednarczyk // Myśl Socjaldemokratyczna.- 1995 nr 2 s. 42-53

354.Mniejszości narodowe a Październik 1956 roku /Piotr Madajczyk // Dzieje Najnowsze.- 1995 nr 1 s. 89-105
    Dokumenty Komisji d/s Narodowościowych KC PZPR z lat 1957-59

355.Mniejszości narodowe a wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 roku: analiza przestrzenna /Roman Matykowski // Sprawy
    Narodowościowe.- 1996 z. 2 s. 139-154

356.Mniejszości narodowe i etniczne na Białostocczyźnie /Sławomir Halicki // Białostocczyzna.- 1997 nr 2 s. 104-111

357.Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce: wartość wielokulturowości /Lech M. Nijakowski// Myśl Socjaldemokratyczna.- 1998 nr 4 s. 82-95

358.Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce: typy tożsamości grupowej /Tadeusz Paleczny // Przegląd Humanistyczny.- 2000 nr 5 s. 1-15

359.Mniejszości narodowe i religijne: Kościół katolicki /Marek Kurczuk .- Życie społeczno-polityczne we Włodawie w latach 1944-1948 cz. 2 // 
    Zeszyty Muzealne /Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie.- T. 9.- (1999) s. 26-30

360.Mniejszości narodowe na Grodzieńszczyźnie: raport z badań /Feliks Gawin .- Streszcz. w jęz. ang. // Krasnogruda.- Nr 12.- (2000) s. 185-200

361.Mniejszości narodowe na Rzeszowszczyźnie w świetle wyników spisu powszechnego z 1931 r. /Grzegorz Zamoyski .- Streszcz. w jęz. ang. //
    Prace Historyczno-Archiwalne.- T. 2.- (1994) s. 157-175

362.Mniejszości narodowe na Rzeszowszczyźnie 1945-1946 /Jan Basta .- Streszcz. w jęz. ang. // Prace Historyczno-Archiwalne.- T. 2.- (1994) 
    s. 177-189

363.Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej /Piotr Eberhardt // Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej.- T. 35.-
    (2000) s. 219-232

364.Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej /Piotr Eberhardt // Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej.- T. 35.- 
    (2000) s. 219-234

365.Mniejszości narodowe w garnizonie grudziądzkim w latach 1920-1939 /Waldemar Rezmer // Rocznik Grudziądzki.- T. 12.- (1996) s. 97-114

366.Mniejszości narodowe w garnizonie włocławskim w okresie międzywojennym /Waldemar Rezmer// Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie.- T. 13.- 
    (1999) s. 43-62

367.Mniejszości narodowe w krajach postkomunistycznych: badania teoretyczne, praktyka: tł. /André Liebich .- Streszcz. w jęz. ang. // Obóz.- 
    Nr 33.- (1998) s. 13-46

368.Mniejszości narodowe w łodzi w latach 1945-1950 /Leszek Olejnik // Kronika Miasta Łodzi.- 1999 z. 1/2 s. 193-203

369.Mniejszości narodowe w opinii studentów /Jadwiga Kosowska-Rataj // Zeszyty Naukowe. Pedagogika/ Uniwersytet Opolski.- Z. 33.- 
    (1995) s. 37-41

370.Mniejszości narodowe w Polsce: próba oceny /Aleksander Zeliaś .- Streszcz. w jęz. ang. // Prace Naukowe/ Wyższa Szkoła 
    Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie.- Nr 4.- (2000) s. 17-25

371.Mniejszości narodowe w Polsce w świetle raportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z lat 1928-1930 /oprac. Dariusz Matelski // Sprawy 
    Narodowościowe.- 1996 z. 2 s. 165-202

372.Mniejszości narodowe w prawie polskim 1918 - 1939 /Jerzy Tomaszewski // Więź.- 1997 nr 2 s. 123-140

373.Mniejszości narodowe w Republice Czeskiej: tł. /Sarka Hernova, Jana Machacova, Olga Srajerova .- Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis
    Wratislaviensis. Politologia.- Nr 22.- (1998) s. 127-139

374.Mniejszości narodowe w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej po podziale państwa /Wiesława Eder.-Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd 
    Polonijny.- 1996 z. 4 s. 5-24

375.Mniejszości pod kloszem /Teresa Kuczyńska // Tygodnik Solidarność.- 1999 nr 22 s. 12-13
    Projekt ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych

376.Mniejszości w strefie Morza Bałtyckiego /Adam Bajcar // Lithuania.- 1995 nr 4 s. 61-63
    Seminarium w Niemczech

377.Mniejszościowe grupy etniczne na Dolnym Śląsku i ich działalność /Janusz Albin // Dolny Śląsk.- Nr 2.- (1996) s. 108-115

378.Mniejszość białoruska w Polsce po zmianie granic w 1944 roku /Andrzej Sadowski // Studia Podlaskie.- T. 8.- (1998), s. 97-112

379.Mniejszość litewska w Polsce 1944-1999 /Piotr łossowski // Przegląd Humanistyczny.- 2000 nr 5 s. 27-40

380.Mniejszość litewska w Polsce (1989-1997) /Krzysztof Tarka // Społeczeństwo Otwarte.- 1997 nr 10 s. 3-9

381.Mniejszość narodowa Ślązaków? /Jerzy Kranz // Sprawy Międzynarodowe.- 1998 nr 4 s. 61-76

382.Mniejszość niemiecka na Chełmszczyźnie w latach 1918-1939 /Jerzy Doroszewski // Rocznik Chełmski.- T. 3.- (1997) s. 303-322

383.Mniejszość niemiecka na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej po 1945 roku /Ryszard Sudziński // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie.-
    T. 13.- (1999) s. 93-125

384.Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim (1920-1996) /Dariusz Matelski .- Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Gdański.- 1997 z. 1 s. 93-105

385.Mniejszość niemiecka - prawa i wartości /Jerzy Wuttke // Śląsk.- 1999 nr 10 s. 26-29

386.Mniejszość niemiecka w Czechosłowacji 1918-1938: szkic statystyczny /Piotr Maciej Majewski.- Streszcz. w jęz. ang.// Dzieje Najnowsze.- 
    1998 nr 3 s. 29-58

387.Mniejszość niemiecka w Czechosłowacji 1918-1938: szkic statystyczny /Piotr Maciej Majewski// Sprawy Narodowościowe.- 1997 z. 2 
    s. 147-171

388.Mniejszość niemiecka w Krotoszynie w latach 1919-1939 /Andrzej Ranke // Przegląd Zachodni.- 1999 nr 2 s. 187-205

389.Mniejszość niemiecka w Polsce: jej zadania w dobie Locarno i traktatu z Polską o nieagresji (1925, 1934 r.) /Zygmunt Zieliński // Sprawy
    Narodowościowe.- 1996 z. 1 s. 103-124

390.Mniejszość niemiecka w Polsce /Heinrich Kroll; rozm. przepr. Adam Bajcar // Lithuania.- 1995 nr 2 s. 188-193

391.Mniejszość niemiecka w Polsce w wyborach parlamentarnych 1993 roku: tł. /Petra Blachetta// Rocznik Polsko-Niemiecki.- [T.] 5.- (1996) 
    s. 197-223

392.Mniejszość niemiecka w strukturze demograficznej Śląska Opolskiego /Robert Rauziński // Wiadomości Statystyczne.- 2000 nr 9 s. 42-46

393.Mniejszość niemiecka w Toruniu po drugiej wojnie światowej (1945-1950) /Ryszard Sudziński.- Streszcz. w jęz. niem.// Zapiski Historyczne.-
    1996 z. 2/3 s. 45-70

394.Mniejszość niemiecka w województwie szczecińskim w latach dziewięćdziesiątych /Dariusz Oszczęda.- Streszcz. w jęz. niem. // Zeszyty
    Naukowe. Acta Politica /Uniwersytet Szczeciński.- Nr 12.- (1999) s. 159-168

395.Mniejszość niemiecka we Włocławku i w powiecie włocławskim w latach 1918-1939 /Maciej Suty// Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie.- T. 13.- 
    (1999) s. 63-92

396.Mniejszość niemiecka we współczesnej Polsce /Zbigniew Kurcz // Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia.- Nr 118.- (1995) s. 431-471

397.Mniejszość niemiecka we współczesnej Wielkopolsce /Andrzej Sakson // Kronika Wielkopolski.- 1994 nr 2 s. 37-44
    Działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej Ziemi Wielkopolskiej

398.Mniejszość polska w niepodległej Ukrainie /Marcin Krzyszycha .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1996 z. 4 s. 25-54

399.Mniejszość Słowacka w Polsce w latach 1945-2000: historia sąsiedztwa /Krzysztof Koźbiał// Forum Europejskie.- Nr 1.- (2000) s. 56-69

400.Mniejszość ukraińska w Polsce po przeprowadzeniu akcji "Wisła" (1947-1997) /Władysław Gill.- Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe
    Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.- 1999 nr 3 s. 189-198

401.Mniejszość węgierska na Słowacji /Andrzej Grajewski .- Streszcz. w jęz. ang. // Polska w Europie.- Z. 16.- (1994) s. 73-81

402.Mniejszość - większość - naród - historia /Piotr Madajczyk // Borussia.- Nr 22.- (2000) s. 144-150

403.Mniejszość żydowska - życie organizacyjne i różnorodność grupy - na podstawie badań w Łodzi /Katarzyna Sztop // Pogranicze.- T. 7.-
    (1998) s. 61-76

404.Mogę więcej niż demagodzy /Czesław Okińczyc ; rozm. przepr. Marcin Wojciechowski // Polis.- 1998 nr 5 s. 15-16
    Polska mniejszość

405.Moja polska dekada: tł. z ang. /Elwira Urszula Grzinger // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego.- 1998, nr 1/2 s. 99-105

406.Moskal, Polak, Żyd... /Zygmunt Kałużyński // Przegląd.- 2001 nr 24 s. 45-46
    Polonia amerykańska

407.Moskwofilstwo (moskalofilstwo) i rusofilstwo: uwagi o terminologii /Jarosław Moklak // Studia Historyczne.- 2000 z. 4 s. 701-712
    Polemika z: Łemkowie i łemkowszczyzna w historiografii polskiej /Andrzej A. Zięba// Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej.- T. 5 (1997)

408.Możliwości edukacyjne Polaków na radzieckiej Litwie w trzydziestopięcioleciu 1945-1979 /Jolanta Mędelska .- Streszcz. w jęz. ang. // 
    Przegląd Polonijny.- 1998 z. 1 s. 41-52

409.Msza pod sztandarami Lenina: korespondencja z Syberii /Anita Gargas // Gazeta Polska.- 2001 nr 36 s. 12-13
    Życie syberyjskiej Polonii

410.Multi-culturality at the Poland's southern border /Anna Barska, Tadeusz Michalczyk // Res Humanae /Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
    Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- [Vol.] 7.- (1999) s. 51-61

411.Muzeum Polskie w Ameryce w Chicago /Violetta Woźnicka .- Streszcz. w jęz. fr. // Muzealnictwo.- [Nr] 39.- (1997) s. 101-108

412.My, naród śląski /Jan Dziadul // Polityka.- 1997 nr 24 s. 20-21
    Starania Związku Ludności Narodowości Śląskiej o rejestrację

413.Myśl polityczna narodowej demokracji na przełomie XIX i XX wieku w stosunku do mniejszości narodowych na kresach wschodnich 
    /Jan Waskan .- Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia z Nauk Społecznych.- 
    Z. 14.- (1999) s. 7-25

414.Myśl zachodnia i formy jej upowszechniania w działalności Polskiego Związku Ziem Zachodnich w Ameryce (1955-1989) /Andrzej 
    Zaćmiński // Przegląd Zachodni.- 1998 nr 3 s. 133-153

415.Na granicy brak strażnicy /Piotr Pytlakowski // Polityka.- 1999 nr 11 s. 26-27
    Konflikt Litwinów z władzami w gminie Puńsk o lokalizację placówki Straży Granicznej

416.Na Litwie, czyli u siebie /Dorota Cieślik // Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 6 s. 7
    Szkolnictwo polskie i studia polonistyczne

417.Na marginesie artykułu D. Matelskiego "Niemcy i mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim (1920-1945)"/Bogusław Breza // Rocznik
    Gdański.- 1999 z. 2 s. 177-181

418.Na marginesie artykułu Marka Skawińskiego "Polacy na Słowacji" /Antoni Kroh .- Streszcz. w jęz. ang. // Płaj.- T. 17.- (1998) s. 163-170

419.Na pięć minut przed pożarem: korespondencja z Waszyngtonu /Krzysztof Darewicz// Rzeczpospolita.- 2001 nr 78, s. A9
    Stosunki polsko-żydowskie w Stanach Zjednoczonych AP

420.Na rozstajnych drogach /Andrzej Kaczyński // Rzeczpospolita.- 1997 nr 170 s. 3
    Cyganie

421.Na rumuńskiej Bukowinie /Marek Koprowski // Sycyna.- 1996 nr 24 s. 8-9
    Życie Polaków

422.Na walizkach /Marek Gawęcki ; rozm. przepr. Elżbieta Kotarska // Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 94 s. 14-15
    Polacy w Kazachstanie

423.Na Żytomierszczyźnie: reminiscencje, obserwacje, nadzieje na przyszłość /Oskar Stanisław Czarnik // Biuletyn Informacyjny Biblioteki 
    Narodowej.- 1996 [nr] 3/4 s. 26-30
    Kultura środowisk polskich

424.Najmniejszy słowiański naród świata /Grzegorz Górny // Nowe Państwo.- 2001 nr 13 s. 32-33
    Serbołużyczanie

425.Najważniejsza jest ziemia: korespondencja z Waipukurau /Wojciech Sadurski// Rzeczpospolita.- 1997 nr 162 s. 7
    Mniejszość maoryska w Nowej Zelandii

426.Najważniejsze są szkoły /Andrzej Stelmachowski ; rozm. przepr. Radosław Rybiński // Nowe Państwo.- 2001 nr 4 s. 13
    Pomoc dla Polaków na Litwie

427.Największe skupisko Polaków: łotwa /Marek A. Koprowski // Sycyna.- 1996 nr 25 s. 12-13

428.Narodnostni mensiny v ceskych zemich po druhe svetove valce /Rudolf Zacek .- Streszcz. w jęz. pol. ang. niem. // Studia Śląskie.- T. 55.-
    (1997) s. 355-371

429.Narodowa Demokracja wobec przejawów aktywności kulturalnej mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczpospolitej /Grzegorz Radomski //
    Kultura i Edukacja.- 2001 nr 2 s. 54-67

430.[Narodowe mniejszości i państwowa polityka wobec mniejszości w Niemczech w XIX wieku - analiza porównawcza: materiały] // Przegląd
    Humanistyczny.- 1997 nr 2 s. 1-60
    Międzynarodowa konferencja w Budziszynie

431.Narodowość i etniczność w publicystyce polonijnej na przykładzie "Tatrzańskiego Orła" ("The Tatra Eagle") /Anna Brzozowska-Krajka //
    Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna.- Nr 6.- (1997) s. 173-184

432.Nasi w Holandii: wypow. // Europa.- 1998 nr 3 s. 56-59
    Opinie Polaków o kraju obecnego zamieszkania

433.Nation states, ethnic minorities and human rights: some conceptions and misconceptions criticized: ref. /Daniel Skobla // Polish 
    Sociological Review.- 2001 [nr] 2 s. 139-155

434.National and religious self-identification and the problems of national and religious minorities in East-Central Europe, Lublin, X 1993 
    /Andrzej Czarnocki // Polish Political Science.- Vol. 24.- (1994) s. 208-210

435.NATO [North Atlantic Treaty Organization] i Polonia /Andrzej Moskalonek // Arcana.- 1998 nr 6 s. 72-80

436.Nauka nie poszła w las /Gyorgy Frunda ; tł. Wojciech Maziarski // Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 277 s. 30-31
    Mniejszość węgierska w Rumunii

437.Nie bój się Cygana /Marian Grzegorz Gerlich // Śląsk.- 1999 nr 3 s. 10-13
    Historia i współczesność Romów

438.Nie dać się historii /Ales Novotny ; tł. Joanna Goszczyńska // Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 18 s. 9
    Problem Niemców sudeckich w Czechach

439.Nie poznali w nich braci swoich /Wojciech Pięciak // Rzeczpospolita.- 1996 nr 227 s. 15-18
    NRD-owscy Żydzi;Fragm. książki "Jak obalono Mur. Niemcy 1988-1996"

440.Nie pozwólmy się obrażać: korespondencja z Los Angeles /Zbigniew K[arol] Rogowski // Gazeta Polska.- 1998 nr 2 s. 17
    Działalność Polish-American Defense Committee

441.Nie tylko sprawy polskie: "Kazachstan - Polacy - Polska", Poznań, 14-15 I 1999 r. /Krzysztof Renik // Przegląd Powszechny.- 1999 nr 4 
    s. 107-109

442.Nie tylko za Olzą /Marek A. Koprowski // Sycyna.- 1998 nr 2 s. 6-7
    Mniejszość polska w Czechach

443.Nie wolno czekać i biadolić /Michał Weintraub; rozm. przepr. Joanna Wóycicka.- Być Polakiem w Niemczech// Prawo i Życie.- 1996 nr 16 s. 30

444.Nie wolno lekceważyć wpływów Polonii: nowojorski "Nowy Dziennik" skończył 25 lat /Bolesław Wierzbiański; rozm. przepr. Sylwester 
    Walczak // Rzeczpospolita.- 1996 nr 71 s. 16

445.Nie zezujmy w stronę Moskwy: (uwagi o polityce lokalnej i sprawach narodowościowych w województwie przemyskim w latach 1989-1995)
    /Marek Kuchciński // Strych Kulturalny.- Z. 5.- (1996) s. 60-65
    Mniejszość ukraińska

446.Niebezpieczne zaszłości /Bohumil Dolezal ; tł. Tomasz Grabiński // Gazeta Wyborcza.- 2000 nr 174 s. 12-13
    Problem mniejszości narodowych

447.Niebezpiecznie blisko kaspijskiej ropy /Piotr Jendroszczyk // Rzeczpospolita.- 1997 nr 220 s. 5
    Górski Karabach - ormiańska enklawa w Azerbejdżanie

448.Niechciana mniejszość: korespondencja z Bratysławy /Andrzej Niewiadowski// Rzeczpospolita.-1997 nr 201 s.6
    Mniejszość cygańska

449.Niechciani Polacy /Eugeniusz Tuzow-Lubański ; rozm. przepr. Jacek C. Kamiński // Myśl Polska.- 2001 nr 23 dod. s. II

450.Niektóre problemy dotyczące działalności Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji /Aneta Niewęgłowska // Przegląd Historyczno-Oświatowy.-
    1998 nr 1/2 s. 37-55

451.Niektóre uwarunkowania adaptacji Polaków w Austrii (1975-1992) /Ewa Grzegorzewska-Mischka// Gospodarka w Praktyce i Teorii.- 1999
    nr 2 s. 87-95

452.Nielegalni imigranci i domowa opieka pielęgniarska: pozarynkowe warunki osiągania zadowolenia z pracy /Mary Patrice Erdmans; tł. z ang. 
    Adam Walaszek.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Polonijny.- 1996 z. 2 s. 53-69
    Polscy imigranci w Stanach Zjednoczonych

453.Niełatwo jest wyjechać z Kazachstanu /Anatol Diaczyński // Wiadomości Kulturalne.- 1996 nr 9 s. 8
    Repatriacja

454.Niemcy i mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim (1920-1945) /Dariusz Matelski .- Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Gdański.- 1998 z. 1 
    s. 39-59

455.Niemcy na Litwie: kilka uwag na temat mniejszości narodowych: ref. /Ruth Kibelka ; tł. z niem. Małgorzata Szymańska-Jasińska // Borussia.- 
    Nr 15.- (1997) s. 257-260

456.Niemcy na Ukrainie: charakterystyka etnodemograficzna i problemy odrodzenia /Volodymyr Evtuch ; tł. z ukr. Tadeusz Detyna // Sprawy 
    Narodowościowe.- 1995 z. 2 s. 77-93

457.Niemcy rosyjscy /Tadeusz Lebioda // Przegląd Zachodni.- 1997 nr 1 s. 17-60

458.Niemcy w dzisiejszym województwie legnickim /Zbigniew Kurcz // Orbis Linguarum.- Vol. 4.- (1996) s. 263-274

459.Niemcy w III Rzeczypospolitej Polskiej /Zbigniew Kurcz // Rocznik Koszaliński.- Nr 25.- (1995) s. 139-155

460.Niemcy w międzywojennej Czechosłowacji i Polsce: dwie barwy mniejszości narodowej /Tadeusz Lebioda // Acta Universitatis 
    Wratislaviensis. Niemcoznawstwo.- Nr 9.- (2000) s. 93-127

461.Niemcy w Polsce /Wojciech Lizak // Pogranicza.- 1997 nr 4 s. 48-58

462.Niemcy w powiecie gostyńskim w dwudziestoleciu międzywojennym /Stanisław Jankowiak// Grabonoskie Zapiski Regionalne.- T. 8.- (1998) 
    s. 17-29

463.Niemcy w prasie polskiej w latach 1989-1991 /Krzysztof Tokarz // Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo.- Nr 8.- (1998) s. 221-230

464.Niemcy w PRL /Piotr Madajczyk // Borussia.- Nr 16.- (1998) s. 129-140

465.Niemcy wiosną /Zbigniew Lentowicz // Rzeczpospolita.- 1996 nr 98 s. 3
    Mniejszość niemiecka na Opolszczyźnie

466.Niemiec w łóżku: Opolszczyzna /Zbigniew Lentowicz // Rzeczpospolita.- 1996 nr 303 dod. s. XII
    Mniejszość niemiecka

467.Niemiecki cierń /Krzysztof Karwat // Śląsk.- 1996 nr 1 s. 50
    Mniejszość niemiecka na Śląsku

468.Niemiecki Okręg Narodowy w Kraju Ałtajskim /Tadeusz Seweryn Wróblewski // Przegląd Zachodni.- 1999 nr 2 s. 164-172

469.Niemieckie partie polityczne w Czechosłowacji w okresie międzywojennym /Tadeusz Lebioda// Przegląd Zachodni.- 1999 nr 2 s. 131-154

470.Niemieckojęzyczni obywatele w Federalnym Królestwie Belgii /Sidonia Jędrzejewska // Przegląd Zachodni.- 1999 nr 2 s. 154-164

471.Nieoczekiwany koniec dzieciństwa /Bronisław Świderski // Res Publica Nowa.- 1998 nr 2/3 s. 35-41
    Wspomnienia Polaka mieszkającego w Danii

472.Niepokornie o światku Chicago: o kulturze i Polonii amerykańskiej /Adam Lizakowski ; rozm. przepr. Krzysztof Kij // PAL Przegląd 
    Artystyczno-Literacki.- 1999 nr 11/12 s. 7-13

473.Nieswoi swoi /Stanisław Podemski // Polityka.- 2000 nr 39 s. 88-89
    Projekt ustawy o mniejszościach narodowych

474.Nieudany eksperyment /P.K. // Rzeczpospolita.- 1996 nr 117 s. 7
    Sytuacja Polaków na Ukrainie w latach 30-tych

475.Niezbędny kompromis /Aleksandr Bovin ; tł. Georgij Fokin // Dziś.- 1998 nr 11 s. 120-122
    Konflikty etnoterytorialne

476.Nikt ci nie pomoże /Roman Samsel .- Ale Kanada! cz. 9 // Literatura.- 1997 nr 12 s. 42-44
    Polacy w Ontario

477.Nikt na nich nie czeka, wielu ich potrzebuje: korespondencja z Tijuany i San Diego /Sylwester Walczak // Rzeczpospolita.- 1996 nr 221 s. 28
    Nielegalni imigranci w Stanach Zjednoczonych

478.Nostalgia bez wyjazdu /Władysław Strumiło // Rocznik Wschodni.- [R. 2].- (1995) s. 25-33
    Losy Polaków na Białorusi i Litwie

479.Nowa bitwa na Kosowym Polu: korespondencja z Belgradu /Stanisław Grzymski // Rzeczpospolita.- 1996 nr 106 s. 8
    Konflikt serbsko-albański

480.Nowe materiały źródłowe z kijowskich archiwów o ukrainizacji /Aleksander Achmatowicz // Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-
    Wschodniej.- T. 32.- (1997) s. 161-180

481.Nowe życie z obcym akcentem: korespondencja z Nowego Jorku /Sylwester Walczak// Rzeczpospolita.- 1998 nr 301 s. 7
    Polscy emigranci w USA

482.O Jezu, dobry wieczór: Polacy w Argentynie /Krystyna Woysław // Polityka.- 1997 nr 41 s. 44

483.O kolonii polskiej /Andrzej Romer // Kultura.- 2000 nr 6 s. 157-158
    Polacy w Japonii

484.O kulturze "polskiej nacji", kulturze narodowej i możliwościach ich transmisji (na przykładzie Polaków z Białorusi): uwagi wstępne /Iwona
    Kabzińska .- Streszcz. w jęz. ang. // Etnografia Polska.- 1996 z. 1/2 s. 209-227

485.O mniejszości słowackiej /Halina Kozioł // Polonistyka.- 2001 nr 2 s. 110-112

486.O mniejszości ukraińskiej w Polsce /Rościsław Żerelik // Borussia.- Nr 18/19.- (1999) s. 368-378

487.O możliwości wykorzystania książek i bibliotek do rozwiązywania problemów mniejszości etnicznych /Elżbieta Barbara Zybert .- Streszcz. 
    w jęz. ang. ros. // Roczniki Pedagogiki Specjalnej.- T. 7.- (1996) s. 220-225

488.O naprawie systemu oświatowego: dzieci romskie w szkole /Ewa Nowicka // Społeczeństwo Otwarte.- 1998 nr 5 s. 28-31

489.O nowej repatriacji /Mikołaj Latuch .- Streszcz. w jęz. ang. ros. // Wiadomości Statystyczne.- 1998 nr 1 s. 51-56

490.O pełne uobywatelnienie mniejszości narodowych: ref. /Jerzy Damrosz // Rocznik Wschodni.- Nr 5.- (1999) s. 31-37

491.O Polakach w Niemczech /Andrzej Stach // Kultura.- 1998 nr 11 s. 148-150

492.O polityce wyznaniowej i życiu religijnym mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim: (w odpowiedzi na uwagi polemiczne Henryka 
    Kołodziejka) /Janusz Mieczkowski // Przegląd Zachodniopomorski.- 1998 z. 1 s. 244-251

493.O potrzebie nauczania języka ojczystego w warunkach dyglosji (na przykładzie języka fryzyjskiego) /Elżbieta Wąsik // Neofilolog.- Nr 19.-
    (2000) s. 22-28

494.O słowach, emocjach i "polskiej krzywdzie" /Iwona Kabzińska .- Streszcz. w jęz. ang.// Etnografia Polska.- 1999 z. 1/2 s. 81-100
    Badanie procesów identyfikacji etnicznej/narodowej Polaków na Białorusi

495.O zanikającej śląskiej enklawie w Independence, Wisconsin w USA /Monika Gruchmanowa.- Streszcz. w jęz. ang. niem. // Studia Śląskie.-
    T. 57.- (1998) s. 395-425

496.O Zaolziu mniej optymistycznie /Jolanta Tambor .- Gwara i obyczaje // Śląsk.- 1998 nr 6 s. 81
    Polskie szkolnictwo w Czechach

497.Oaza polskości /Marek A. Koprowski // Sycyna.- 1998 nr 21 s. 12-13
    Baranowicze

498.Oaza polskości Nad Niemnem /Marek A. Koprowski // Sycyna.- 1999 nr 2 s. 15
    Polacy w Kownie

499."Obcy" za ścianą /Barbara Wilska-Duszyńska // Przegląd Humanistyczny.- 2000 nr 5 s. 51-69
    Postawy etniczne

500.Oblicza Górnego Śląska /Tomasz Kamusella // Borussia.- Nr 16.- (1998) s. 106-123

501.Obraz polonii bułgarskiej na łamach "Przeglądu Polsko-Bułgarskiego" /Urszula Kaczmarek.- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 
    1995 z. 3 s. 111-121

502.Obywatel, choć nie Polak /Stanisław Podemski // Gazeta Wyborcza.- 1999 nr 88 s. 15, 17
    Projekt ustawy o mniejszościach narodowych

503.Obywatela przywraca się do czci /Marcin Kołodziejczyk // Polityka.- 2001 nr 51/52 s. 52-57
    Polacy w Uzbekistanie

504.Oceany spięte pomostem /Andrzej Ehrenkreutz ; rozm. przepr. Ewa Owsiany // Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 40 s. 14
    Polonia australijska

505.Ochrona mniejszości narodowych na Litwie: więzi oraz oddziaływanie wzajemne prawa krajowego i międzynarodowego /Severinas
    Vaitiekus ; tł. Eduardas Piurko // Lithuania.- 1997 nr 1/2 s. 134-146

506.Ochrona mniejszości narodowych w epoce Ligi Narodów i Organizacji Narodów Zjednoczonych /Sylwia Wełyczko // Życie i Myśl.- 1995
    nr 4 s. 79-83
    Międzynarodowa konferencja naukowa w Poznaniu

507."Ochrona mniejszości narodowych w prawie konstytucyjnym państw Europy Wschodniej", V Polsko-Niemiecka Konferencja Szkoły
    Praw Człowieka, Ryga 16-17. O3. 2000 r. /Agnieszka Malicka // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.- T. 47.-
    (2001) s. 243-245

508.Ochrona mniejszości narodowych w prawie europejskim /Cezary Mik // Państwo i Prawo.- 1996 z. 3 s. 19-33

509.Ochrona mniejszości narodowych w świetle Konwencji ramowej Rady Europy z 1994 roku /Joanna Szmyt // Gdańskie Studia Prawnicze.- 
    T. 2.- (1998) s. 15-24

510.Od dezintegracji do renesansu etnicznego: Ormianie polscy w latach 1939-1989 /Grzegorz Pełczyński .- Streszcz. w jęz. ang. // Literatura
    Ludowa.- 1995 nr 4/5 s. 43-56

511.Od zbiorowości etnicznej do wspólnoty narodowej: podstawowe pojęcia układu etniczno-narodowego w Europie Środkowo-Wschodniej
    w XIX i XX wieku /Ryszard Radzik.- Streszcz. w jęz. ang. ros. // Studia Socjologiczne.- 1999 nr 2 s. 29-63

512.Oddziały Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny na Kaukazie w latach I wojny światowej /Marek Mądzik // Pro Georgia.- Z. 5.-
    (1996) s. 31-42

513.Odpowiedź /Włodzimierz Borodziej, Claudia Kraft // Przegląd Zachodni.- 2001 nr 3 s. 189-198
    Dot. rec. książki "Niemcy w Polsce 1945-1950: wybór dokumentów." T. 1

514.Odrodzenie Łemków /Janusz Gołda // Sycyna.- 1996 nr 16 s. 12-13
    Kultura

515.Odrodzenie polskości: szkic petersburski /Dora Kacnelson // Rocznik Wschodni.- [R. 2].- (1995) s. 44-47

516.Odrodzenie życia narodowego Polaków w łotwie w latach 1989-1996 /Krzysztof Jędrzejewski.- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 
    1999 z. 4 s. 89-106

517.Oficerowie kontraktowi wojska polskiego w okresie międzywojennym /Maciej Krotofil // Biuletyn Ukrainoznawczy.- [Nr] 5.- (1999) s. 25-36

518.Ojczyzna duża i mała: wokół poezji "Białowieżan" /Beata Siwek .- Streszcz. w jęz. ros.// Slavia Orientalis.- 1999 nr 1 s. 49-61

519.Okruchy z życia kolonii gruzińskiej w latach trzydzietych w Warszawie: z albumów Jerzego Mamaładze /Maria Bujnowska // Pro Georgia.-
    Z. 6.- (1997) s. 73-78

520.On the national identity of the population of Belarus /Elżbieta Smułkowa ; tł. z pol. Aleksandra Rodzińska // Dialogue and Universalism.- 
    1996 nr 10 s. 69-79

521.Opis uwarunkowań zewnętrznych etnolektów: (na przykładzie obecnej sytuacji językowoetnicznej w Polsce) /Włodzimierz Wysoczański .- 
    Streszcz. w jęz. ros. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia.- Nr 112.- (2001) s. 103-132

522.Opór się opłacił /Józef Zaniewski ; rozm. przepr. Agnieszka Kwiecień // Tygodnik Solidarność.- 1996 nr 11 s. 8
    Polski kościół w Moskwie

523.Organizacja białoruskich gimnazjów i seminariów nauczycielskich w II Rzeczypospolitej /Marian Siemakowicz.- Streszcz. w jęz. białorus. // 
    Białoruskie Zeszyty Historyczne.- Z. 11.- (1999) s. 126-147

524.Organizacja i charakter greckiej oświaty polonijnej /Jacek Knopek .- Streszcz. w jęz. ang.// Kultura i Edukacja.- 1998 nr 1 s. 91-98

525.Organizacja Narodów Zjednoczonych a ochrona mniejszości: ref. /Manfred Mohr ; tł. Andrzej Graś // Przegląd Zachodni.- 1996 nr 2 s. 39-59

526.Organizacja szkolnictwa dla ludności białoruskiej w II Rzeczypospolitej /Marian Siemakowicz.- Streszcz. w jęz. białorus. // Białoruskie
    Zeszyty Historyczne.- Z. 12.- (1999) s. 80-132

527.Organizacje ukraińskie w świetle sprawozdań starostów z 1938 roku /Zdzisław Konieczny // Rocznik Historyczno-Archiwalny.- T. 7/8.- 
    (1994) s. 285-337

528.Ormianie polscy: ojczyzna mityczna, ojczyzna wybrana /Leszek Wołosiuk // Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 16 s. 7

529.Ormianie przemyscy w XV wieku /Jacek Krochmal // Rocznik Historyczno-Archiwalny.- T. 10.- (1995) s. 3-20

530.Ormianie w życiu kulturalnym i artystycznym Galicji /Halina Głembicka ; tł. z ros. Anna Szczęsna .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd 
    Wschodni.- 1994 z. 3 s. 507-524

531.Orzeł obok tryzuba: Polacy na Ukrainie /Piotr Kościński // Rzeczpospolita.- 1999 nr 140 dod. s. 20-21
    Mieszkańcy Dołbysza

532.Osadnictwo polskie w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle badań historycznych /Jan Jurkiewicz // Acta Baltico-Slavica.- [T.] 22.- (1994)
    s. 237-255

533.Osadnictwo reemigrantów z Jugosławii w powiecie bolesławieckim po II wojnie światowej /Zygmunt Brusiło // Dolny Śląsk.- Nr 2.- (1996)
    s. 106-107

534.Osadnictwo reemigrantów z Niemiec na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski w latach 1945-1950 /Franciszek Kusiak .- Streszcz. w jęz. 
    niem. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka.- 1995 nr 3/4 s. 211-229

535.Osadnictwo reemigrantów ze Słowacji w woj. wrocławskim w latach 1947-1949 /Franciszek Kusiak// Dolny Śląsk.- Nr 2.- (1996) s. 96-105

536.Ostatnia polska migracja na Białoruś Wschodnią /Vjacaslau Verenic // Więź.- 1997 nr 9 s. 218-220
    Potomkowie polskich kolonistów w obwodzie witebskim

537.Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, jego powstanie, rozwój i stan obecny /Józef Szymeczek // Pamiętnik 
    Cieszyński.- T. 14.- (1999) s. 145-149

538.Oświata wśród Tatarów w Polsce międzywojennej /Jerzy Mizgalski // Zeszyty Historyczne /Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- 
    Z. 5.- (1998) s. 101-109

539.Otwarte drzwi: o Polakach i osobach polskojęzycznych w Niemczech /Kazimierz Wóycicki // Więź.- 1999 nr 4 s. 150-155

540.Otwarte i zamknięte postawy narodowe w sytuacji pogranicza /Antonina Kłoskowska // Kultura i Społeczeństwo.- 1995 nr 3 s. 19-33
    Fragm. książki "Kultury narodowe u korzeni"

541.Otwarty regionalizm /Robert Traba ; rozm. przepr. Basil Kerski // Kultura.- 1996 nr 9 s. 102-109
    Wspólnota Kulturowa "Borussia"

542.Palityka saveckich ulad adnosna nacyjanalnaga skolnictva u Zachodnjaj Belarusi u 1939-1941 gg. /Sjargej Jackevic .- Streszcz. w jęz. pol. // 
    Białoruskie Zeszyty Historyczne.- Z. 14.- (2000) s. 157-167

543.Pamiątki architektoniczne i muzealia mniejszości narodowych Zagłębia Dąbrowskiego oraz problemy ich konserwacji i udostępniania 
    szerokim kręgom społeczeństwa: ref. /Jarosław Krajniewski.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Zagłębiowskie.- Nr 4.- (1998) s. 213-226

544.Pan Jurek, bez nas zginiesz /Barbara Pietkiewicz // Polityka.- 1996 nr 34 s. 24-25
    Polscy nauczyciele w Kazachstanie

545.Pani Helena i Persy /Wojciech Górecki // Więź.- 1999 nr 10 s. 145-154
    Polonia teherańska

546.Państwo narodowe i mniejszości narodowe w Niemczech w drugiej połowie XIX wieku /Maria Wawrykowa// Przegląd Humanistyczny.- 
    2000 nr 6 s. 1-27

547.Partnership for the future: (sketches on Poland's dialogue with her neighbors from the East: both those abroad - and those at home in 
    Poland) /Michał Jagiełło ; tł. z pol. Philip Earl Steele // Dialogue and Universalism.- 2001 nr 1/2 s. 85-99

548.Partnership for the future: (sketches on Poland's dialogue with her neighbours from the East: both those abroad - and those at home in 
    Poland) /Michał Jagiełło ; tł. z pol. Philip Earl Steele // Dialogue and Universalism.- 2001 nr 3 s. 13-25

549.Partnership for the future: (sketches on Poland's dialogue with her neighbours from the East: both those abroad - and those at home in 
    Poland) /Michał Jagiełło ; tł. z pol. Philip Earl Steele // Dialogue and Universalism.- 2001 nr 4 s. 51-69

550.Patriotyzm a pragmatyzm: o planach repatriacji Polaków z Kazachstanu /Andrzej Stach// Kultura.- 1998 nr 3 s. 84-92

551.Pełna wrzasku nasza Polska... /Antoni Zambrowski // Tygodnik Solidarność.- 1996 nr 8 s. 7, 9-11, 13
    Antysemityzm

552.Pełzająca repatriacja /Andrzej Zakrzewski // Prawo i Życie.- 1998 nr 22 s. 38

553.Perła w koronie: sprawa mniejszości i Górny Śląsk /Jan Nowak-Jeziorański // Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 24 s. 1, 9

554.Pieniądz wszystko pożera /Tomas Nawka ; rozm. przepr. Tomasz Szczepański // Magazyn Literacki.- Nr spec. (1995) s. 27-30
Kultura łużycka

555.Pierwsza próba stworzenia w Polsce programu edukacji szkolnej dla ludności romskiej /Seweryn Wisłocki // Dialog-Pheniben.- 1998 nr 1 
    s. 13-17
    Program Józefa i Olgi Wisłockich

556.Pierwsze zorganizowane wysiedlenia ludności niemieckiej z Polski po konferencji poczdamskiej /Bernadetta Nitschke .- Streszcz. w jęz niem. //
    Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka.- 1997 nr 3/4 s. 351-365

557.Pięćdziesiąt lat powojennych periodyków polskich w Austrii (1945-1995) /Andrzej Pilch.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia Historyczne.- 1998 
    z. 1 s. 59-75

558.Pluralizm kulturowy czy integracja?: polityka oświatowa wobec osiadłych Romów w Polsce /Ewa Nowicka .- Streszcz. w jęz. ang. // Lud.- 
    T. 81.- (1997) s. 93-103

559.Po co jechać do tej Polski /Halina Birenbaum // Więź.- 1996 nr 4 s. 100-117
    Powroty Żydów do rodzinnego kraju

560.Pobór mniejszości narodowych do wojska II Rzeczypospolitej /Tadeusz Kowalski .- Streszcz. w jęz. ang. // Wojskowy Przegląd Historyczny.-
    1996 nr 1 s. 72-81

561.Początki polskich uniwersytetów ludowych na terenie Stanów Zjednoczonych /Marian Duda // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
    Pedagogicznej w Rzeszowie. Pedagogika i Psychologia.- Z. 2.- (1995) s. 101-106

562.Poczta z Kazachstanu /Andrzej Zagajewski // Nowa Szkoła.- 1996 nr 3 s. 29-31
    Polscy nauczyciele

563.Poczta z Kazachstanu /Andrzej Zagajewski // Nowa Szkoła.- 1996 nr 8 s. 23-27
    Szkolnictwo polonijne

564.Poczucie tożsamości narodowej uczniów liceów ogólnokształcących narodowości białoruskiej i litewskiej /Mirosław Sobecki .- Streszcz.
    w jęz. ang. // Edukacja.- 1995 nr 4 s. 44-61

565.Pod dachem /Jan Sęk ; rozm. przepr. Mirosław Kasprzak .- Być Polakiem w Niemczech // Prawo i Życie.- 1996 nr 14 s. 30

566.Pod ochroną konwencji /Józef Staniek // Głos.- 2001 nr 13 s. 16
    Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych a prawa Polaków żyjących poza granicami kraju

567.Podcięte korzenie: od marginalizacji do etnicznego ożywienia /Marek Dziewierski // Opcje.- 1997 nr 3 s. 105-108

568.Podróż przez Kresy /Józef Baran // Sycyna.- 1999 nr 8/9 s. 16-17

569.Podróże kształcą /Józef Lewandowski // Kultura.- 1997 nr 7/8 s. 67-80
    Moskiewska konferencja o mniejszościach narodowych w Europie Wschodniej

570.Podróże po świecie łemków /Michał Bołtryk // Borussia.- Nr 16.- (1998) s. 65-87

571.Podwójni obywatele /Eugeniusz Guz // Dziś.- 1998 nr 11 s. 105-107
    Mniejszość niemiecka w Polsce

572."Podziemne" Kosowo: korespondencja z Prisztiny /Anna Husarska // Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 6 s. 7
    Sytuacja społeczności albańskiej

573.Pogoda w Landwarowie /Anna Strońska // Przegląd Tygodniowy.- 1999 nr 32 s. 14-15
    Polacy na Wileńszczyźnie

574.Pogranicze nie jest nieszczęściem /Sakrat Janovic ; rozm. przepr. Tomasz Szczepański // Magazyn Literacki.- Nr spec. (1995) s. 17-23
    Kultura mniejszości narodowych

575.Polacy a mniejszości narodowe /Janina Kosmala // Tolerancja.- T. 1.- (1994) s. 75-83

576.Polacy dla dolara /Wojciech Marek Darski // Tygodnik Solidarność.- 1998 nr 9 s. 14
    Problem repatriacji Polaków z Kazachstanu

577.Polacy i Wojsko Polskie w północnej Rosji i na Syberii /Jerzy Gruszczyński // Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny.- 1998 nr 3/4 
    s. 95-105

578.Polacy jak Turcy /Katarzyna Zawiślak // Przegląd Tygodniowy.- 1996 nr 5 s. 14
    Polonia niemiecka

579.Polacy na Białorusi - informacja o badaniach prowadzonych przez pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii Polska Akademia Nauk
    w Warszawie /Iwona Kabzińska-Stawarz .- Streszcz. w jęz. ang.// Etnografia Polska.- 1995 nr 1/2 s. 33-49

580.Polacy na Słowacji /Marek Skawiński // Płaj.- T. 16.- (1998) s. 60-101

581.Polacy na Syberii w świetle materiałów spisu powszechnego z 1897 r. /Valerij A. Skubnevskij; tł. z ros. Wiktoria Śliwowska .- Streszcz. w jęz.
    ros. ang. // Wrocławskie Studia Wschodnie.- T. 3.- (1999) s. 73-82

582.Polacy na Syberii według spisu ludności z 1897 r. /V[alerij] A. Skubnevskij ; oprac. z ros. W.M. // Zesłaniec.- Nr 2.- (1997) s. 87-91

583.Polacy na Ukrainie /Grzegorz Hryciuk // Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia.- Nr 118.- (1995) s. 409-429

584.Polacy na Ukrainie Zachodniej: wybrane zagadnienia /Dariusz Wojakowski .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1996 z. 4 s. 55-63

585.Polacy na Węgrzech w latach 1918-1939 /Janusz Kusek .- Streszcz. w jęz. niem. // Nasza Przeszłość.- [T.] 81.- (1994) s. 259-277

586.Polacy, osobna rasa /Artur Topór-Huciański ; rozm. przepr. Roman Samsel .- Ale Kanada! cz. 8 // Literatura.- 1997 nr 11 s. 51-53
    Polacy z prowincji Ontario

587.Polacy w Afryce Północnej /Jacek Knopek .- Streszcz. w jęz. ang. // Studia Polonijne.- T. 20.- (1999) s. 7-26

588.Polacy w Afryce Wschodniej i Południowej 1941-1950 /Janusz Wróbel // Zeszyty Historyczne.- Z. 115.- (1996) s. 73-121

589.Polacy w Armenii: problematyka kwerendy i główne kierunki badań /Adam Koseski .- Streszcz. w jęz. ang. // Dzieje Najnowsze.- 2000 nr 1 
    s. 193-202

590.Polacy w Estonii /Jan Lewandowski // Akcent.- 2000 nr 1/2 s. 108-113

591.Polacy w Grecji /Krystyna Romaniszyn .- Streszcz. w jęz. ang. // Studia Polonijne.- T. 16.- (1994) s. 7-98

592.Polacy w Grecji po drugiej wojnie światowej /Jacek Knopek // Przegląd Humanistyczny.- 1997 nr 4 s. 117-129

593.Polacy w Kaliningradzie /Halina Murawska // Borussia.- Nr 15.- (1997) s. 261-266

594.Polacy w Kazachstanie: świadomość etniczna i stosunki z obcymi /Sławoj Szynkiewicz.- Streszcz. w jęz. ang. // Etnografia Polska.- 1996
    z. 1/2 s. 237-253

595.Polacy w Kazachstanie i problem ich repatriacji /Czesław Nowiński .- Streszcz. w jęz. ang.// Studia Polonijne.- T. 21.- (2000) s. 147-172

596.Polacy w Kazachstanie: przeszłość i dzień dzisiejszy: konferencja w Ałmaty, 18-19 X 1996 /Henryk Stroński // Przegląd Wschodni.- 1997
    z. 1 s. 256-257

597.Polacy w Lotaryngii w świetle archiwów departamentalnych Meurthe-et-Moselle: wartość i ograniczenia badań archiwalnych /Andrzej
    Nieuważny .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1996 z. 3 s. 83-90

598.Polacy w Niemczech /Anna Wolff-Powęska, Eberhard Schulz // Przegląd Zachodni.- 1999 nr 2 s. 173-182

599.Polacy w Niemczech /Henryk Kuczera // Więź.- 1999 nr 8 s. 226-227

600.Polacy w Niemczech /Zbigniew Witkiewicz; tł. Grzegorz Puchała // Śląsk.- 1999 nr 10 s. 30-32

601.Polacy w Niemczech: nadal nie mniejszość? /Aleksandra Trzcielińska-Polus // Zbliżenia Polska-Niemcy.- 1996 [nr] 1 s. 148-151
    Konferencja w Mülheim

602.Polacy w Niemczech: problem moralny - nie polityczny: Samotny pingpongista: polem. /Michał Smolorz /Krzysztof Karwat // Śląsk.- 1996
    nr 2 s. 4-5

603.Polacy w Niemczech w okresie wojny bolszewickiej 1920 roku i ich reemigracja /Mirosław Piotrowski.- Streszcz. w jęz. ang. // Roczniki 
    Humanistyczne.- 2000 z. 2 s. 225-291

604.Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918-1940: autoref. /Krzysztof Buchowski // Dzieje Najnowsze.- 2000 nr 2 s. 145-150

605.Polacy w Republice Czeskiej w świetle statystyki /Tadeusz Siwek .- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Polonijny.- 1998 z. 1 s. 25-40

606.Polacy w Republice Gruzji /Andrzej Woźniak // Pro Georgia.- Z. 5.- (1996) s. 50-53

607.Polacy w Sankt Petersburgu - problemy tożsamości /Elena Czikadze ; tł. Tadeusz Seweryn Wróblewski // Przegląd Zachodni.- 1998 nr 4 
    s. 15-52

608.Polacy we Lwowie /Marek A. Koprowski // Sycyna.- 1997 nr 12 s. 12-13

609.Polacy we Włoszech - oblicza nowej emigracji /Barbara Cieślińska .- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Polonijny.- 1995 z. 3 s. 35-46

610.Polacy wobec Niemców - odpowiedzialność Niemców za zbrodnie wojenne /Bernadetta Nitschke// Zeszyty Historyczne.- Z. 123.- (1998)
    s. 3-26

611.Polacy wobec ruchu antyreligijnego na Ukrainie w latach 1921-1935 /Janusz M. Kupczak.- Streszcz. w jęz. ang.// Literatura Ludowa.- 1998 
    nr 3 s. 21-30

612.Polacy z innego świata /Rafał Bubnicki // Rzeczpospolita.- 1996 nr 232 s. 3
    Osiedlenie rodziny z Kazachstanu w PGR w Niemstowie

613.Polak - kołchoźnik: uwagi etnografa na podstawie badań we wsiach Grodzieńszczyzny /Anna Engelking // Kultura.- 2000 nr 3 s. 107-118

614.Polak na Grodzieńszczyźnie - kto to taki? /Katarzyna Kolasa .- Streszcz. w jęz. ang.// Konteksty.- 1996 nr 3/4 s. 183-187

615.Polak po faryjsku /Iwona Trusewicz // Rzeczpospolita.- 1996 nr 134 s. 3
    Polonia na Wyspach Owczych

616.Polak w Wilnie potrafi /Czesław Okińczyc ; rozm. przepr. Grzegorz łyś // Gazeta Bankowa.- 1999 nr 3 s. 35-36

617."Poland Comes Home" - w działaniu /Mike Oborski .- Streszcz. w jęz. ang. // Polska w Europie.- Z. 26.- (1998) s. 48-52
    Akcja Polaków mieszkających w W. Brytanii wspierająca starania Polski o członkostwo w NATO i UE

618.Pole minowe: korespondencja z Zagrzebia /Anna Woźniewska // Wprost.- 1997 nr 43 s. 108-109
    Sytuacja mniejszości albańskiej w Kosowie

619."Polenwitze" czyli niemieckie "polish jokes" /Andrzej Stach // Kultura.- 1997 nr 7/8 s. 133-137
    Protesty w związku z telewizyjnym programem rozrywkowym "Die Harald Schmidt Show"

620.Polish Armenians in the twentieth century: history and ethnic status /Grzegorz Pełczyński.- Streszcz. w jęz. pol. // Ethnologia Polona.- 
    Vol. 19.- (1995) s. 67-73

621.Polish social minorities in new systemic conditions /Hanna Bojar // Polish Sociological Review.- 1996 [nr] 2 s. 137-152

622.Politycy i społeczeństwo białoruskie II Rzeczypospolitej wobec idei własnego państwa /Eugeniusz Mironowicz .- Streszcz. w jęz. białorus.
    ang // Białoruskie Zeszyty Historyczne.- Z. 9.- (1998) s. 50-57

623.Polityczne aspekty ochrony mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie /Andrzej Sakson// Życie i Myśl.- 1995 nr 4 s. 15-26

624.Polityczne cele mniejszości niemieckiej w Polsce w 1925 roku /Zygmunt Zieliński // Dzieje Najnowsze.- 1996 nr 1 s. 93-100

625.Polityka językowa w krajach wieloetnicznych: studium porównawcze Australii i Filipin /Jerzy Smolicz ; tł. z ang. Jan Lencznarowicz // 
    Sprawy Narodowościowe.- 1997 z. 1 s. 33-41

626.Polityka państwa a możliwości rozwoju systemu edukacyjnego dla mniejszości narodowych w Polsce: (na przykładzie mniejszości 
    niemieckiej) /Eleonora Sapia-Drewniak // Zeszyty Naukowe. Pedagogika /Uniwersytet Opolski.- Z. 34.- (1996) s. 53-57

627.Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych w latach 1989-1993: (na tle rozwiązań prawnych obowiązujących w państwach
    europejskich i regulacji przygotowywanych w ramach prac Rady Europy) /Sławomir Łodziński .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 
    1995 z. 1 s. 123-149

628.Polityka państwa polskiego wobec mniejszości niemieckiej w Wielkopolsce w latach 1919-1939 /Dariusz Matelski // Kronika Wielkopolski.-
    1995 nr 4 s. 15-36

629.Polityka państwa polskiego wobec Rosjan po II wojnie światowej /Leszek Olejnik// Sprawy Narodowościowe.- 1997 z. 2 s. 75-91

630.Polityka polska wobec szkolnictwa białoruskiego w okresie odbudowy państwowości polskiej /Marian Siemakowicz .- Streszcz. w jęz. 
    białorus. // Białoruskie Zeszyty Historyczne.- Z. 15.- (2001) s. 42-51

631.Polityka Republiki Słowackiej wobec węgierskiej mniejszości narodowej a Unia Europejska i NATO /Wiesława Eder // Sprawy 
    Narodowościowe.- Z. 12/13.- (1998) s. 155-165

632.Polityka rządów polskich wobec mniejszości białoruskiej w latach 1918-1939 /Krystyna Gomółka.- Streszcz. w jęz. białorus. ang. //
    Białoruskie Zeszyty Historyczne.- 1995 z. 2 s. 106-120

633.Polityka urbanistyczna: korespondencja z Wilna /Adolf Stefanowicz // Wprost.- 1996 nr 22 s. 91
    Obawy Polonii wobec projektu rozszerzenia granic administracyjnych Wilna

634.Polonez na pogorzelisku /Anna Strońska // Kultura.- 1997 nr 5 s. 79-82
    Polacy na Litwie i Ukrainie

635.Polonia - mity i nadzieje /Jerzy Surdykowski // Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 51 s. 10, 12
    Polacy w Stanach Zjednoczonych

636.Polonia nad Dniestrem /Marek A. Koprowski // Sycyna.- 1996 nr 19 s. 14

637.Polonia prawie nie znana /Marek A. Koprowski // Sycyna.- 1996 nr 6 s. 14

638.Polonia w Bośni i Hercegowinie w okresie międzywojennym: fragm. pracy /Jerzy Walo.- Streszcz. w jęz. niem.// Nasza Przeszłość.- [T.] 81.- 
    (1994) s. 163-209

639.Polonia w Gruzji południowej /Piotr Borawski // Pro Georgia.- Z. 8.- (1999) s. 46-48

640.Polonia w krajach Maghrebu /Jacek Knopek .- Streszcz. w jęz. fr. // Dzieje Najnowsze.- 1999 nr 3 s. 101-112

641.Polonia w Stanach Zjednoczonych: kulturowe aspekty życia w mieście w latach 1870-1914 w perspektywie porównawczej /Anna
    Reczyńska .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1996 z. 1 s. 75-81
    Konferencja naukowa w Krakowie

642.Polonijne organizacje oświatowe w USA /Anna Dudzińska // Nowa Szkoła.- 1997 nr 3 s. 37-40

643.Polonijny syndrom prezesa /Adam Lizakowski .- List znad jeziora Michigan // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki.- 2000 nr 5 s. 6-8
    Polonia amerykańska

644.Polscy Białorusini na temat Polaków i kultury polskiej: (stan badań) /Andrzej Sadowski// Pogranicze.- T. 6.- (1997) s. 26-51

645.Polscy imigranci i ich organizacje w Europie na przełomie XIX i XX wieku - między obroną odrębności a integracją /Anna Żarnowska .-
    Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1996 z. 2 s. 5-16

646.Polscy imigranci w Lotaryngii, 1919-1939 /Halina Janowska .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1996 z. 3 s. 73-82

647.Polscy imigranci w Niemczech - motywy, okoliczności, uwarunkowania, konsekwencje /Wiesław Lesiuk .- Streszcz. w jęz. ang. niem. // 
    Studia Śląskie.- T. 57.- (1998) s. 347-360

648.Polska Ameryka /Andrzej Krzysztof Wróblewski // Polityka.- 1996 nr 26 s. 3-6, 8
    Polonia w Stanach Zjednoczonych

649.Polska dla Polaków /Robert Walenciak // Przegląd.- 2000 nr 18 s. 4-5
    Stosunek do cudzoziemców i mniejszości narodowych

650.Polska droga do Kazachstanu: konferencja w Żytomierzu, 13-14 X 1996 /Henryk Stroński // Przegląd Wschodni.- 1997 z. 1 s. 254-256

651.Polska emigracja niepodległościowa w Niemczech 1945-1989 /Krzysztof Ruchniewicz .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 2001 
    z. 3 s. 35-49

652.Polska Hierarchia a Litwini /Krzysztof Tarka // Zeszyty Historyczne.- Z. 117.- (1996) s. 214-222

653.Polska Ludowa i Polonia amerykańska (1944-1956) /Stanislaus A. Blejwas ; tł. z ang. Adam Walaszek .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd
    Polonijny.- 1996 z. 1 s. 9-41

654.Polska nie-Polaków /Jerzy Sławomir Mac // Wprost.- 1999 nr 13 s. 30, 32
    Ochrona praw mniejszości narodowych

655.Polska od nich odeszła /Andrzej Zakrzewski ; rozm. przepr. Jarosław Kurski // Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 253 s. 19-20
    Polacy w byłym ZSRR

656.Polska oświata na Białorusi /Teresa Kryszyń, Helena Lewoniewska // Wychowanie w Przedszkolu.- 1998 nr 7 s. 509-511

657.Polska polityka narodowościowa na kilku przykładach /Boruta // Kultura.- 1997 nr 3 s. 95-104

658.Polska Rada w Niemczech - Zrzeszenie Federalne: trzy zjazdy: Boppard I, Boppard II, Saarbrcken /Janusz Marchwiński // Przegląd 
    Zachodni.- 1997 nr 2 s. 152-168

659.Polska społeczność na Bukowinie w Rumunii: poszukiwanie dróg rozwoju - raport z wyprawy /Kazimierz Korab// Roczniki Socjologii 
    Wsi.- T. 26.- (1998) s. 228-234

660.Polski bigos na Litwie: korespondencja z Wilna /Mirosław Głogowski // Przegląd.- 2000 nr 21 s. 13
    Sytuacja mniejszości polskiej

661.Polski Kazachstan /Janusz Kamocki // Niepodległość i Pamięć.- 1996 nr 2 s. 55-64

662.Polski kołchoz nad Bugiem /Marek A. Koprowski // Sycyna.- 1998 nr 3 s. 12-13
    Polacy w Peliszczach koło Brześcia

663.Polski po... angielsku /Maria Kaproń // Głos Nauczycielski.- 1997 nr 43 s. 8
    Szkoła polonijna w Chicago

664.Polski po pół wieku /Dariusz Rostkowski // Polityka.- 1996 nr 40 s. 40
    Polska szkoła w Grodnie

665.Polski raj /Jacek Szczęsny // Wprost.- 1999 nr 3 s. 30-32
    Problem repatriacji Polaków z Kazachstanu

666.Polski wieniec /Barbara Pietkiewicz // Polityka.- 1999 nr 46 s. 84, 86
    Dożynki w Taboryszkach na Litwie

667.Polski Wydział Lekarski w Edynburgu /Roman Lutyński // Alma Mater.- Nr 6.- (1997) s. 31-32

668.Polskie migracje zarobkowe do Skandynawii w latach 1892-1940 /Bolesław Hajduk .- Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Gdański.- 1997 
    z. 2 s. 103-119

669.Polskie rodziny i australijska szkoła: zderzenie wartości /Jerzy J[arosław] Smolicz; tł. z ang. Jan Lencznarowicz.- Streszcz. w jęz. ang. // 
    Studia Polonijne.- T. 17.- (1996) s. 7-44

670.Polskie społeczności w Wielkiej Rumunii (1918-1940) /Florin Anghel .- Streszcz. w jęz. ang.// Studia Polonijne.- T. 17.- (1996) s. 97-106

671.Polskie wychodźstwo w Algierii do początku XX w. /Jacek Konopek // Przegląd Orientalistyczny.- 1999 nr 3/4 s. 163-176

672.Polskie wychodźstwo zarobkowe w Zagłębiu Ruhry /Walentyna Maria Stefańska .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1996 z. 3 
    s. 91-98

673.Polsko-żydowska neurastenia /Jan M[aria] Piskorski // Rzeczpospolita.- 1999 nr 231 s. D5

674.Położenie ludności polskiej na Białorusi po I wojnie światowej /Andrzej Chodubski .- Streszcz. w jęz. ang. // Białostocki Przegląd Kresowy.- 
    T. 4.- (1996) s. 52-59

675.Położenie ludności ukraińskiej na południowo-wschodnich ziemiach Polski w latach międzywojennych /Antoni Giza .- Streszcz. w jęz. ros.
    ang. // Wrocławskie Studia Wschodnie.- T. 3.- (1999) s. 41-54

676.Położenie mniejszości żydowskiej w Polsce w świetle francuskiej korespondencji dyplomatycznej z lat 1921-1939 /Maria Pasztor // Biuletyn
    Żydowskiego Instytutu Historycznego.- 1998 nr 4 s. 3-19

677.Położenie polskiego szkolnictwa w niepodległym państwie litewskim (1918-1940) /Krzysztof Buchowski.- Streszcz. w jęz. ros. ang. // Studia
    z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej.- T. 33.- (1998) s. 23-52

678.Południowy Tyrol, czyli włoska Górna Adyga /Andrzej Morawski // Europa.- 1998 nr 4 s. 70-71
    Niemiecka mniejszość narodowa

679.Pomorze Zachodnie jako region etnomuzyczny /Piotr Dahlig .- Streszcz. w jęz. ang. // Muzyka.- 1999 nr 2 s. 85-100

680.Pomost /Tomasz Szczepański ; rozm. przepr. Kamil Witkowski // Magazyn Literacki.- Nr spec. (1995) s. 7-9
    Towarzystwo "Pomost" promujące kulturę mniejszości narodowych

681.Pomost, nie zarzewie /Jan Nowak-Jeziorański // Rzeczpospolita.- 2001 nr 181 s. A6
    Mniejszość niemiecka

682.Ponad 200 lat temu - piećdziesięciolecie australijskiej Polonii /Jerzy Grot-Kwaśniewski// Archiwum Emigracji.- 1998 z. 1 s. 27-38

683.Poniewierka w ojczyźnie: korespondencja z Kijowa /Olga Iwaniak // Rzeczpospolita.- 1997 nr 176 s. 7
    Losy tatarów krymskich

684.Ponownie w domu?: siedmiogrodzcy Landlerczycy pomiędzy Rumunią i Austrią: tł. /Elizabeth Bockhorn, Olaf Bockhorn .- Streszcz. w jęz. 
    ang. // Lud.- T. 82.- (1998) s. 97-106

685.Posiali miłość do ziemi /Bronisław Tumiłowicz // Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 22 s. 15
    Polonia argentyńska

686.Postawy młodzieży wobec innych narodów i mniejszości etnicznych /Renata Suchocka// Zeszyty Naukowe Instytutu Kształcenia 
    Managerów /Zachodniopomorska Szkoła Businessu w Kołobrzegu.- Nr 3.- (2000) s.61-87

687.Postawy Polonii bułgarskiej w dwóch wojnach światowych /Zbigniew Klejn .- Streszcz. w jęz. ang. // Dzieje Najnowsze.- 1998 nr 2 s. 79-91

688.Poszukiwanie szans wystąpienia Amerykańskiego Związku Sokołów Polskich w zbrojnej walce o niepodległość Polski: sierpień 1914 - 
    wrzesień 1915 /Mieczysław Wrzosek .- Streszcz. w jęz. ang. niem.// Studia Śląskie.- T. 57.- (1998) s. 207-223

689.Powojenny ruch łużyczan w latach 1945-1948 /Pets Surman .- Streszcz. w jęz. niem. // Zeszyty Łużyckie.- T. 26.- (1999) s. 96-105

690.Powroty do innego kraju /Halina Birenbaum ; rozm. przepr. Jarosław Rybak // Rzeczpospolita.- 1996 nr 200 s. 28
    Stosunki żydowsko-polskie

691.Powroty z dalekiego wygnania /Marcin Hałaś // Śląsk.- 1999 nr 4 s. 8-11
    Repatrianci z Kazachstanu w Bytomiu

692.Powrót do raju /Marek Brodowski // Przegląd Tygodniowy.- 1996 nr 20 s. 7
    Repatriacja Polaków z Kazachstanu

693.Powrót do ziemi nieznanej: Polacy z Kazachstanu /Iwona Hałgas // Tygodnik Powszechny.- 2000 nr 23 s. 1, 9

694.Powrót martwych starców: korespondencja z San Francisco /Jan Palarczyk // Rzeczpospolita.- 1998 nr 156 s. 7
    Społeczeństwo amerykańskie

695.Powrót wojen etnicznych w Europie?: europejska wielokulturowość a kwestia narodowa /Urs Altermatt; tł. Grzegorz Sowinski // Znak.- 
    1997 nr 3 s. 95-107
    Fragm. książki "Das Fanal von Sarajevo. Ethnonationalismus in Europa"

696.Powstanie i działalność organizacji mniejszościowych na Śląsku Opolskim /Jan Korbel, Karol Wlazło // Zeszyty Naukowe. Nauki
    Społeczno-Polityczne /Uniwersytet Opolski.- Z. 11.- (1995) s. 7-14

697.Pół wieku bez kuzynów /Marta Tylenda // Polityka.- 2000 nr 35 s. 100-104
    Polscy górale na Bukowinie

698.Praca organiczna czy walka?: ukraińska myśl polityczna w II Rzeczypospolitej wobec problemu niepodległości /Mirosława Papierzyńska-
    Turek // Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej.- T. 2.- (1995) s. 79-93

699.Prace parlamentarne nad uregulowaniem statusu mniejszości w Polsce (1989-1995) /Marian Kallas.- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd 
    Sejmowy.- 1995 [z.] 3 s. 63-80

700.Pragnienie normalności: Ignatz Bubis, czyli jak być Żydem w Niemczech /Wojciech Pięciak// Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 35 s. 4

701.Prawa językowe osób należących do mniejszości narodowych: standardy międzynarodowe /Anna Michalska// Sprawy Narodowościowe.- 
    1997 z. 2 s. 65-73

702.Prawne położenie ludności niemieckiej w Polsce po zakończeniu wysiedleń /Bernadetta Nitschke.- Streszcz. w jęz. niem. // Studia
    Zachodnie.- Nr 4.- (1999) s. 159-170

703.Prawno-polityczne aspekty regulacji "mniejszościowych" w traktacie z 17 czerwca 1991 r./Dorota Płuchowska// Zbliżenia Polska-Niemcy.-
    1997 nr 1 s. 52-61

704.Prezes z alei Cycerona: korespondencja z Nowego Jorku /Anna Rogozińska-Wickers// Rzeczpospolita.- 2001 nr 94 s. A5
    Stosunki Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Edwarda Moskala z polskimi władzami

705.Primärspracherwerb der Kinder ethnischer Minderheiten und ihre Zweisprachigkeit /Małgorzata Niemiec-Knaś// Prace Naukowe Wyższej
    Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Studia Neofilologiczne.- Z. 1.- (2000) s. 105-109

706.Problem albański w Republice Macedonii /Irena Stawowy-Kawka .- Streszcz. w jęz. ang. // Prace Komisji Środkowo-Europejskiej.- T. 4.- 
    (1996) s. 81-93

707.Problem mniejszości niemieckiej w II i III Rzeczypospolitej: szkic porównawczy /Ryszard Surmacz // Życie i Myśl.- 1996 nr 2 s. 3-16

708.Problem mniejszości węgierskiej w Europie Orodkowo-Wschodniej /Sebastian Wojciechowski .- Streszcz. w jęz. ang.// Sprawy 
    Narodowościowe.- Z. 18.- (2001) s. 67-79

709.Problem serbołużycki i Serbołużyczanie we Wrocławiu w latach 1946-1950 /Piotr Pałys // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka.- 1995
    nr 3/4 s. 267-273

710.Problematyka ukrainoznawcza na łamach "Tygodnika Powszechnego" w latach 1989-1993 /Andrzej Skibniewski // Biuletyn
    Ukrainoznawczy.- [Nr] 5.- (1999) s. 136-157

711.Problemy adaptacyjne rodzin reemigrantów z Kazachstanu w Polsce - na przykładzie gmin krakowskich /Katarzyna Piątek .- Streszcz. w jęz.
    ang. // Studia Polonijne.- T. 21.- (2000) s. 173-188

712.Problemy alkoholowe w społeczności Amerykanów pochodzenia meksykańskiego zidentyfikowane przez samą społeczność: założenia
    badawcze i wykorzystanie wyników /Maria Luisa Alaniz // Alkoholizm i Narkomania.- 1998 nr 3 s. 375-387

713.Problemy językowe w wielonarodowościowej monarchii habsburskiej /Michał Cieśla .- Streszcz. w jęz. niem.// Studia Niemcoznawcze.-
    T. 13.- (1997) s. 429-438

714.Problemy mniejszości muzułmańskich na V Konferencji Ministrów Fundacji i Spraw Religijnych w Rabacie /Marek M[arian] Dziekan // 
    Przegląd Orientalistyczny.- 1995 nr 3/4 s. 175-182

715.Problemy mniejszości ukraińskiej w Polsce w świetle francuskich raportów dyplomatycznych z lat 1924-1939 /Maria Pasztor // Sprawy 
    Narodowościowe.- 1997 z. 2 s. 111-130

716.Problemy tożsamości i świadomości narodowej młodzieży ukraińskiej /Robert B. Woźniak // Przegląd Zachodniopomorski.- 2000 z. 2 s. 139-159

717.Problemy tożsamości narodowej mniejszości białoruskiej w Polsce /Nina Kraśko // Kultura i Społeczeństwo.- 1998 nr 3 s. 35-46

718.Problemy wielokulturowości społeczeństwa polskiego /Grzegorz Babiński .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1998 z. 3 s. 5-15

719.Proces emigracji szwedzkiej do Stanów Zjednoczonych: próba typologii i rekonstrukcji ogólnych tendencji /Monika Banaś .- Streszcz.
    w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 2001 z. 2 s. 27-47

720.Procesy asymilacji łemków na Ziemi Nadnoteckiej po 1947 roku /Jan Niedźwiecki // Rocznik Nadnotecki.- T. 26.- (1995) s. 63-83

721.Proszę nie urządzać nam życia /Konstanty Gebert // Gazeta Wyborcza.- 1999 nr 223 s. 16-17
    Polscy Żydzi

722.Przechodzenie granic nieprzekraczalnych /Danuta Mostwin // Akcent.- 2000 nr 4 s. 100-104
    Polonia w Baltimore

723.Przed nami pojednanie /Dietmar Brehmer ; rozm. przepr. Józef Górdziałek // Śląsk.- 1997 nr 10 s. 22-24
    Sytuacja mniejszości niemieckiej w Polsce

724.Przede wszystkim nie szkodzić: Polacy na Wschodzie /Zbigniew Jasiewicz // Rzeczpospolita.- 1998 nr 102 s. 16

725.Przekonać Żyda, by był Żydem: korespondencja z Pragi /Barbara Sierszuła // Rzeczpospolita.- 1997 nr 143 s. 5
    Sytuacja mniejszości żydowskiej

726.Przestępczość "grup etnicznych" w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwojowe /Mariusz Róg// Przegląd Policyjny.- 1998 nr 3/4 s. 149-156

727.Przestrzeń - pamięć - tożsamość: elementy przestrzeni (miejsca) we wspomnieniach ekspatriantów z byłych Kresów Wschodnich /Iwona
    Kabzińska .- Streszcz. w jęz. ang. // Literatura Ludowa.- 2000 nr 2 s. 3-23
    Analiza wspomnień mieszkańców Nabolik (Białoruś)

728.Przeszczep odrzucony /Mariusz Urbanek // Polityka.- 1998 nr 39 s. 34-35
    Rodzina repatriantów z Kazachstanu

729.Przezwyciężanie napięć i wrogości w Europie Środkowo-Wschodniej /Sebastian Wojciechowski.- Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe 
    Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.- 1999 nr 3 s. 213-225

730.Przy fundamentach demokracji: adwokaci polscy w strukturach międzynarodowych /Marek Antoni Nowicki; rozm. przepr. Stanisław Mikke//
    Palestra.- 2000 nr 9/10 s. 88-94
    Rzecznik Praw Obywatelskich w Kosowie

731.Przyczynek do historii Polaków w Litewskiej SRR /Aleksander Srebrakowski .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Wschodni.- 1997 z. 2 s. 451-456

732.Przyczyny i przebieg procesu słowakizacji ludności polskiej na Górnych Węgrzech do 1918 roku /Jerzy Marian Roszkowski // Orawa.- 
    Nr 38.- (2000) s. 7-14

733.Przyczyny szczególnej roli czynnika narodowego w Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej /Marek Waldenberg .- Streszcz. w jęz.
    ang. // Prace Komisji Środkowo-Europejskiej.- T. 6.- (1999) s. 57-71

734.Przyjaciele z dalekiego kraju /Bronisław Tumiłowicz // Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 34 s. 14
    Polacy w Argentynie

735.Przyjaźń domaga się zmian: Polacy na Litwie: wizytacja komisji sejmowej /Andrzej Kaczyński// Rzeczpospolita.- 1997 nr 77 s. 3

736.Przystanek końcowy /Roman Samsel .- Ale Kanada! cz. 12 // Literatura.- 1998 nr 4 s. 46-47
    Polacy w Kanadzie

737.Przywilej pochodzenia: Niemcy: kłopoty z przesiedleńcami: korespondencja z Bonn /Krystyna Grzybowska // Rzeczpospolita.- 1996 nr 60 s. 7

738.Przywróćmy pamięć o zamordowanym narodzie żydowskim /Arnold Mostowicz ; rozm. przepr. Wojciech Górecki // Kronika Miasta Łodzi.- 
    1995 z. 2 s. 38-49

739.PSL [Polskie Stronnictwo Ludowe] "Piast" wobec Niemców i innych mniejszości narodowych w 1923 roku /Adam Urbanowicz // Przegląd 
    Zachodniopomorski.- 2000 z. 4 s. 95-109

740.Ptaki bez skrzydeł /Lech Wojciechowski // Rzeczpospolita.- 1998 nr 2 s. 3
    Polacy na Ukrainie

741.Puńska rozgrywka /Mirosław Ikonowicz // Przegląd Tygodniowy.- 1999 nr 9 s. 8-9
    Protest mniejszości litewskiej w związku z lokalizacją placówki Straży Granicznej w Puńsku

742.Pytania o przyszłość Polonii /Władysław Miodunka .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1997 z. 1 s. 87-89
    Polonia w Stanach Zjednoczonych

743.Pytania wileńskiego warszawiaka: Polacy żyjący dzisiaj na Litwie nie są emigrantami /Bohdan Cywiński // Rzeczpospolita.- 1997 nr 244 s. 13-14

744.Rabini zastąpią sędziów? /Alina Kietrys // Przegląd Tygodniowy.- 1999 nr 23 s. 12
    Spór między gdańską a warszawską Gminą Żydowską

745.Rachunek sumienia: korespondencja z Wilna /Alina Kietrys // Przegląd Tygodniowy.- 1998 nr 15 s. 11
    Polska mniejszość na Litwie

746.Rada Europy w obronie mniejszości narodowych /Anna Michalska // Sprawy Narodowościowe.- 1996 z. 1 s. 83-90

747.Rasa i etniczność: konstrukcja porządku społecznego w amerykańskim tyglu /Jarosław Rokicki.- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.-
    1999 z. 4 s. 5-43

748.Recenzja czy paszkwil? /Edward Zyman // Archiwum Emigracji.- Z. 2.- (1999) s. 282-285
    W sprawie rec. książki Jadwigi Jurkszus-Tomaszewskiej "Kronika pięćdziesięciu lat. Życie kulturalne polskiej emigracji w Kanadzie 1940-1990"

749.Reduta nad Dźwiną /Krzysztof Sidorkiewicz // Gazeta Polska.- 1997 nr 48 s. 16
    Warunki życia Polaków na Łotwie

750.Reemigracja rodzin polskich z Kazachstanu /Katarzyna Piątek .- Streszcz. w jęz. ang. // Problemy Rodziny.- 2000 nr 1 s. 29-33

751.Regionalizm polski na Litwie, Białorusi i Ukrainie /Urszula Kaczmarek // Rocznik Wschodni.- [R. 2].- (1995) s. 16-24

752.Regulacje wewnętrzne i międzynarodowoprawne ochrony praw mniejszości narodowych na Litwie, Łotwie i w Estonii w latach 1990-1996
    /Jarosław Sozański .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Prawa Europejskiego.- 1997 nr 2 s. 26-54

753.Regulamin Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej z 26 marca 1928 r. w Sejmie II RP /oprac. z ukr. Mirosław Szumiło // Przegląd Sejmowy.- 
    2001 [z.] 3 s. 125-128

754.Religijność greckokatolicka: mazurskie przejawy niecodziennego życia /Tomasz Marciniak// Nomos.- Nr 22/23.- (1998) s. 135-155
    Ukraińscy grekokatolicy na Mazurach

755.Remont skansenu: jak zmienić wizerunek Polski i naszych mniejszości na Wschodzie? /Juliusz Urbanowicz // Wprost.- 2000 nr 49 s. 90-91

756.Repatriacja złudzeń /Ryszard Kamiński // Wprost.- 2000 nr 48 s. 30,32
    Powroty Polaków z Kazachstanu

757.Republiki łemkowskie 1918-1919 /Jarosław Moklak .- Streszcz. w jęz. ang. niem. // Wierchy.- R. 59.- (1993) s. 63-76

758.Rodzina przeszczepiona z perspektywy trzydziestu lat /Danuta Mostwin // Archiwum Emigracji.- Z. 2.- (1999) s. 7-22
    Badania nad przystosowaniem się powojennej Polonii do życia w USA

759.Rola artysty i inteligencji twórczej w tworzeniu kultury narodowej /Krystyna Grzegocka // Wspólnotowość i Postawa Uniwersalistyczna.-
    Nr 2.- (2000/2001) s. 130-134
    Polska mniejszość na Ukrainie

760.Rola Cerkwi Unickiej w kształtowaniu kultury i poczucia narodowego Ukraińców /Michał Łesiów.- Streszcz. w jęz. ukr. // Lubelszczyzna.-
    1996 nr 2 s. 204-210

761.Rola "wysiedlenia" jako socjologicznego determinantu porozumienia polsko-niemieckiego i integracji mniejszości niemieckiej w Polsce
    na przykładzie Wielkopolski w okresie współczesnych przemian w Europie /Wiesław Sobieszek .- Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe. 
    Seria 1 /Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.- Z. 270.- (1999) s. 183-207

762.Rom jako swój i jako obcy: zbiorowość Romów w świadomości społeczności wiejskiej /Ewa Nowicka .- Streszcz. w jęz. ang. // Lud.- T. 78.- 
    (1995) s. 357-375

763.Romowie w Pradze /Renata Weinerowa ; tł. Tomasz Wyszkowski .- Streszcz. w jęz. ang.// Krasnogruda.- Nr 5.- (1996) s. 158-165

764.Romska kraina Jej Królewskiej Mości /Lidia Ostałowska // Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 73 dod. s. 6-10
    Sytuacja Cyganów

765.Rosjanie na Białorusi - swoi czy obcy? /Agata Wierzbowska .- Streszcz. w jęz. ang. // Etnografia Polska.- 1999 z. 1/2 s. 201-213

766."Rozbierz się i dokazuj" /Anna Strońska // Kultura.- 1999 nr 7/8 s. 39-56
    Polonia na Wileńszczyźnie

767.Rozmowa z Czesławem Okińczycem /Andrzej Chrzanowski // Kultura.- 1997 nr 3 s. 124-133
    Polonia litewska

768.Rozważania o edukacji mniejszości etnicznych /Teresa Sołdra-Gwiżdż // Śląsk Opolski.- 2001 nr 2 s. 79-82

769.Rozwój i upadek "Niemieckich Aten" /Dorota Praszałowicz .- Niemiecka grupa etniczna w Milwaukee cz. 2 .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd
    Polonijny.- 1994 z. 3 s. 67-83

770.Różne punkty widzenia /Jan Jerzy Milewski // Studia Podlaskie.- T. 7.- (1997) s. 265-269
    Publikacje nt. stosunków narodowościowych na Białostoczczyźnie

771.Różniący się w wierze i obcy w Rzeczypospolitej /Jan Dzięgielewski // Gutenberg.- 2001 nr 3 s. 46-53
    Mniejszości wyznaniowe w XVI-XVIII wieku

772.Różnorodność kultur jako wartość: sytuacja Romów osiadłych w Polsce /Ewa Nowicka // Społeczeństwo Otwarte.- 1997 nr 1 s. 37-41

773."Rumuni" czy "Słowacy" czyli droga Górali bukowińskich nad Gwdę /Kazimierz Feleszko// Rocznik Nadnotecki.- T. 24.- (1993) s. 91-105

774.Rząd i partie polityczne I Republiki Czechosłowackiej wobec sporu o orientację narodową Rusinów Zakarpackich (1919-1938) /Jan Jacek
    Bruski.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia Historyczne.- 1997 z. 2 s. 191-211

775.Saksy na Ziemi Świętej: korespondencja z Tel Awiwu /Roman Frister // Polityka.- 1997 nr 3 s. 40-41
    O pracy Polaków w Izraelu

776.Samba w karczmie /Marek Brodowski // Przegląd Tygodniowy.- 1996 nr 40 s. 12
    Obchody 125-lecia osadnictwa polskiego w Brazylii

777.Semper Fidelis /Konrad Niklewicz // Polis.- 1995 nr 6 s. 52-54
    Działalność Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej

778.Sennie, cicho, groźnie: Białorusini w Polsce /Wojciech Maziarski // Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 208 s. 16-19

779.Sergiusz Kułakowski - popularyzator literatury polskiej w środowisku emigracji rosyjskiej /Tadeusz Zienkiewicz // Acta Polono-Ruthenica.- 
    T. 5.- (2000) s. 151-160

780.Situacyja belaruskaga nasel'nictva u Pol'scy u 1949-1956 gadach /Eugeniusz Mironowicz.- Streszcz. w jęz. pol. ang.// Białoruskie Zeszyty
    Historyczne.- 1995 z. 1 s. 68-77

781.Skandynawscy imigranci i mniejszości narodowe /Barbara Szymendera // Sprawy Narodowościowe.- 1996 z. 2 s. 223-226
    Czasopismo poświęcone problematyce imigracyjnej i narodowościowej "Invandrare & Minoriteter"

782.Skargi mniejszości niemieckiej w Polsce do Ligi Narodów (1920-1934) /Dariusz Matelski.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia Historyczne.- 1998
    z. 1 s. 49-57

783.Slovak national identity and political performance: the impact of European framework on policy towards Hungarian minority /Daniel Skobla //
    Sisyphus.- Vol. 12.- (1998) s. 97-112

784.Słowak, Węgier - nie bratanki /Tomasz Maćkowiak // Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 166 s. 14
    Spór o dwujęzyczne świadectwa szkolne dla uczniów węgierskiej mniejszości narodowej

785.Słowińcy /Ryszard Ciemiński // Sycyna.- 1998 nr 2 s. 13

786.Słownik Polskich Pisarzy Współczesnych Wileńszczyzny /Eugeniusz Kurzawa // Zeszyty Literackie.- 1997 nr 2 s. 172-174

787.Słownik Polskich Pisarzy Współczesnych Wileńszczyzny /Eugeniusz Kurzawa // Zeszyty Literackie.- 1996 nr 1 s. 150-153

788.Słownik Polskich Pisarzy Współczesnych Wileńszczyzny /Eugeniusz Kurzawa // Zeszyty Literackie.- 1996 nr 2 s. 155-15156

789.Smak dumy i pokory /Agnieszka Woźnicka // Głos Nauczycielski.- 1999 nr 3 s. 1, 5
    Polscy nauczyciele w Kazachstanie

790.Socjologiczne aspekty badania zróżnicowania kulturowego Zaolzia /Halina Rusek .- Streszcz. w jęz. ang.// Etnografia Polska.- 1996 z. 1/2
    s. 229-236

791.Socjologiczno-demograficzny obraz współczesnego emigranta polskiego: przykład USA /Katarzyna Piątek.- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd
    Polonijny.- 1999 z. 2 s. 29-42

792.Solidarność z zastrzeżeniami: korespondencja z Waszyngtonu /Jacek Kalabiński// Rzeczpospolita.- 1997 nr 279 s. 8
    Stosunek Żydów amerykańskich do Izraela

793.Sołtys Wieschollek, dawniej Wiesiołek: Dziewkowice dwóch narodów /Maciej Siembieda// Polityka.- 1996 nr 26 s. 30-32

794.Spisy ludności a zagadnienie narodowościowe z uwzględnieniem spraw szkolnictwa dla mniejszości białoruskiej w II Rzeczypospolitej
    /Marian Siemakowicz .- Streszcz. w jęz. białorus. ang.// Białoruskie Zeszyty Historyczne.- Z. 10.- (1998) s. 82-106

795.Społeczno-kulturowe warunki asymilacji Polaków na Krymie /Iwona Matuszewska .- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Polonijny.- 1999 z. 2 
    s. 67-91

796.Spory nad Marychą /Jacek Andrzej Buraczewski // Przegląd Tygodniowy.- 1998 nr 20 s. 11
    Polacy i Litwini w Sejnach

797.Spostrzeganie dystansu społecznego wobec wybranych mniejszości etnicznych /Jacek Śliwak.- Streszcz. w jęz. ang. // Studia z Psychologii 
   w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.- T. 8.- (1996) s. 217-231
   Badania na Śląsku Opolskim i Lubelszczyźnie

798.Spotkanie Prezydenta RP Lecha Wałęsy z rodakami // Lithuania.- 1994 nr 2/3 s. 139-141

799."Spór semantyczny" /Anna Mateja // Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 43[44] s. 4
    Polscy Białorusini

800.Sprawa pozbawienia prawa wykładu docenta UJ, dra Włodzimierza Kubijowicza w czerwcu 1939 roku /Marek Radomski // Zeszyty
    Historyczne.- Z. 123.- (1998) s. 27-48

801.Sprawy i mniejszości narodowe w Państwie Tureckim /(KK) // Sprawy Narodowościowe.- 1995 z. 2 s. 189-198

802.Stan badań nad mniejszością ukraińską w Polsce /Grzegorz Babiński // Pogranicze.- T. 6.- (1997) s. 52-72

803.Stan i perspektywy kuchni narodowej asyryjskich emigrantów w Szwecji /Michael Abdalla.- Streszcz. w jęz. ang. // Gdańskie Studia 
    Antropologiczne.- T. 4.- (1997) s. 29-62

804.Stan i perspektywy kuchni narodowej asyryjskich emigrantów w Szwecji /Michael Abdalla // Lud.- T. 81.- (1997) s. 173-200

805.Stan oświaty polonijnej w USA /Janina Igielska // Dyrektor Szkoły.- 1995 [nr] 11 s. 31-32

806.Stanąć na amerykańskiej ziemi: korespondencja z Nowego Jorku /Sylwester Walczak// Rzeczpospolita.- 1998 nr 1 s. 5
    Polscy imigranci w USA

807.Stanowisko "Gościa Niedzielnego" wobec mniejszości niemieckiej w diecezji śląskiej w latach 1923-1939 /Andrzej Szczepaniak // Zeszyty
    Naukowe. Historia /Uniwersytet Opolski.- Z. 33.- (1996) s. 51-77

808.Status mniejszości narodowych w konstytucjach krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich: ref. /Lech Janicki // Przegląd Zachodni.- 
    1995 nr 4 s. 43-55

809.Status mniejszości narodowych w Polsce współczesnej /Grzegorz Janusz .- Streszcz. w jęz. ang.// Annales Universitatis Mariae Curie-
    Skłodowska. Sectio K Politologia.- Vol. 6.- (1999) s. 347-368

810.Status prawny mniejszości narodowych w Bułgarii /Marek Żmigrodzki .- Streszcz. w jęz. ang.// Annales Universitatis Mariae Curie-
    Skłodowska. Sectio K Politologia.- Vol. 6.- (1999) s. 407-412

811.Status prawny mniejszości narodowych w Republice Chorwacji /Branka Cvetnić, Janina Fras.- Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis
    Wratislaviensis. Politologia.- Nr 22.- (1998) s. 141-154

812.Statystyk drzemie przy komputerze, czyli współczesne trendy socjologicznych badań problemów rasy i etniczności w Stanach 
    Zjednoczonych Ameryki /Jarosław Rokicki .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1996 z. 2 s. 111-124

813.Stonka, cykliści i Madziarzy /Gyorgy Varga ; tł. LEN // Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 277 s. 26-27
    Węgierska mniejszość w Słowacji

814.Stosunki etniczne i wyznaniowe na pograniczu polsko-ukraińskim /Dariusz Wojakowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Polonijny.- 1995
    z. 4 s. 81-95

815.Stosunki między większością ukraińską a mniejszością polską na Ukrainie: ref. /Emilia Chmielowa // Lithuania.- 1996 nr 1/2 s. 222-227

816.Stosunki narodowościowe w okresie międzywojennym oraz w czasie II wojny światowej utrwalone w pamięci społecznej mieszkańców
    małych miast /Elżbieta łojko // Studia Iuridica.- T. 31.- (1996) s. 97-115
    Tuchola i Leżajsk

817.Stosunki polsko-niemieckie na obczyźnie: polscy i niemieccy imigranci w Milwaukee (Wisconsin, USA) 1880-1920 /Dorota Praszałowicz // 
    Zbliżenia Polska-Niemcy.- 1997 nr 1 s. 38-51

818.Stosunki polsko-żydowskie i polsko-izraelskie /Bartłomiej Pawlak, Piotr Puchta // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej.- 1998 s. 178-192

819.Stowarzyszenia społeczno-kulturalne w życiu "Ukraińskiego Krakowa" w latach 1924-1930: fragm. /Tadeusz Filar.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Zeszyty Naukowe /Akademia Ekonomiczna w Krakowie.- Nr 521.- (1999) s. 19-28

820.Strażnicy kultury /Justyna Jancewicz // Sycyna.- 1998 nr 23 s. 14

821.Struktura mniejszości ukraińskiej w Przemyślu w latach 1918-1939 /Grzegorz Szopa // Rocznik Historyczno-Archiwalny.- T. 12.- (1997) 
    s. 41-57

822.Struktura narodowościowa i formalnoprawne położenie mniejszości narodowych w Republice Białoruś /Zdzisław J[ulian] Winnicki .- 
    Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Politologia.- Nr 22.- (1998) s. 79-97

823.Studencka batalia o język: korespondencja ze Skopje /Ryszard Bilski // Rzeczpospolita.- 1997 nr 104 s. 8

824.Sybiracy w Australii /Aleksandra Szemioth // Zesłaniec.- Nr 3.- (1998) s. 41-43
    Stowarzyszenie Polskich Sybiraków w Victorii

825.Sytuacja mniejszości narodowych w prawie polskim /Mariusz Kotulski // Rzeczpospolita.- 1996 nr 250 s. 17

826.Sytuacja mniejszości niemieckiej na obszarze WNP /Aleksander Korybut-Woroniecki // Polityka Wschodnia.- 1996 [nr] 1 s. 55-64

827.Sytuacja narodowościowa współczesnej Estonii /Piotr Eberhardt .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Wschodni.- 1998 z. 1 s. 119-139
    Zarys historyczny

828.Sytuacja niemieckiej ludności cywilnej na ziemiach polskich /Bernadetta Nitschke // Polska w Europie.- Z. spec..- (1995) s. 36-44

829.Sytuacja oraz oczekiwania Polaków osiadłych w RFN /Aleksandra Trzcielińska-Polus .- Streszcz. w jęz. ang. niem. // Studia Śląskie.- T. 57.-
    (1998) s. 361-376

830.Sytuacja Polaków na Litwie i tendencje jej dalszego rozwoju /Jan Sienkiewicz .- Tekst również w jęz. ang. // Athenaeum.- [Vol.] 4.- (2000) 
    s. 115-138

831.Sytuacja prawna mniejszości narodowych w Polsce po 1989 roku /Gabriela Andrzejewska.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Politologiczny.-
    1998 nr 3/4 s. 113-125

832.Sytuacja prawna mniejszości narodowych w Republice Słowackiej /Mojmir Benza ; tł. ze słowac. Stana Buchowska // Sprawy 
    Narodowościowe.- 1995 z. 2 s. 177-187

833.Sytuacja religijna na pograniczu polsko-ukraińskim w kontekście stosunków etnicznych /Dariusz Wojakowski.- Streszcz. w jęz. ang. // 
    Przegląd Polonijny.- 1997 z. 3 s. 87-106

834.Szansa nadal aktualna /Bohdan Skaradziński // Tygodnik Solidarność.- 1996 nr 3 s. 7
    O swojej książce "Białorusini, Litwini, Ukraińcy"

835.Szczecińscy Litwini /Janusz Mieczkowski // Kronika Szczecina.- Nr 18.- (1999) s. 55-58

836.Szczecińscy Ukraińcy /Janusz Mieczkowski // Kronika Szczecina.- Nr 16.- (1997) s. 101-108

837.Szczecińscy Żydzi w latach 1945-1950 /Janusz Mieczkowski // Kronika Szczecina.- Nr 15.- (1996) s. 85-90

838.Szeklerzy /Lia Gangolea ; tł. z rum., ang. Wojciech Grochala // Płaj.- T. 14.- (1997) s. 158-170
    Zwyczaje i tradycyjne zajęcia mniejszości węgierskiej w Siedmiogrodzie

839.Szkolnictwo białoruskie na Kresach Wschodnich w świetle polityki mniejszościowej II Rzeczypospolitej /Wanda Paprocka // Etnografia
    Polska.- 1998 z. 1/2 s. 51-72

840.Szkolnictwo i oświata mniejszości narodowych we współczesnym ustawodawstwie litewskim /Alicja Szerląg.- Streszcz. w jęz. ang. // Acta
    Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne.- Nr 129.- (1998) s. 63-81

841.Szkolnictwo litewskie w Polsce powojennej /Krzysztof Tarka // Społeczeństwo Otwarte.- 1996 nr 6 s. 41-44

842.Szkolnictwo niemieckie w Wielkopolsce w latach 1919-1939 /Dariusz Matelski // Przegląd Historyczno-Oświatowy.- 1997 nr 3/4 s. 153-167

843.Szkolnictwo polonijne w Afryce Południowej /Arkadiusz Żukowski .- Streszcz. w jęz. ang.// Kultura i Edukacja.- 1995 nr 3 s. 171-182

844.Szkolnictwo polskie na Litwie Radzieckiej w latach 1945-1988 /Renata Runiewicz .- Streszcz. w jęz. niem. ang.// Edukacja Dorosłych.- 1999
    nr 3 s. 89-98

845.Szkolnictwo polskie na Litwie w latach powojennych: krótki zarys /Józef Kwiatkowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis 
    Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne.- Nr 129.- (1998) s. 49-61

846.Szkolnictwo polskie na Ukrainie radzieckiej (1921-1938) /Taisa Eremenko ; tł. Sylwia Wójtowicz .- Streszcz. w jęz. ang. // Literatura Ludowa.- 
    1997 nr 4/5 s. 29-42

847.Szkolnictwo polskie w ZSRR w okresie II wojny światowej /Wacław Przelaskowski // Niepodległość i Pamięć.- 1996 nr 2 s. 65-84

848.Szkolnictwo ukraińskie w powiecie chełmskim podczas okupacji niemieckiej (1939-1944) /Jerzy Doroszewski // Rocznik Chełmski.- T. 1.-
    (1995) s. 289-300

849.Szkolnictwo w języku ukraińskim na Dolnym Śląsku w latach 1952-1989 /Jarosław Syrnyk.- Streszcz. w jęz. niem. // Śląski Kwartalnik
    Historyczny Sobótka.- 1995 nr 1/2 s. 91-109

850.Szkoła za Olzą /Marek Brodowski // Przegląd Tygodniowy.- 1998 nr 52 s. 12
    Tradycje polskiego szkolnictwa w Czechach

851.Szkoły z białoruskim językiem nauczania na tle polityki władz polskich wobec ludności białoruskiej w II Rzeczypospolitej: (od odzyskania 
    niepodległości do zamachu majowego 1926 r.) /Marian Siemakowicz.- Streszcz. w jęz. białorus. // Białoruskie Zeszyty Historyczne.- Z. 16.-
    (2001) s. 69-105

852.Sztokholmskie zapiski /Józef Baran // Sycyna.- 1998 nr 16 s. 12-13
    Losy polskich emigrantów

853.Szwajt, czyli witaj /Anna łoś // Rzeczpospolita.- 1999 nr 116 dod. s. 26-29
    Zwyczaje i język mieszkańców śląskiego miasteczka Wilamowice

854.Ślązaczka w Brazylii /Anna Musialik // Śląsk.- 2001 nr 8 s. 52-55
    Potomkowie polskich emigrantów

855.Śni mi się po polsku: Ślązacy z Teksasu /Anna Musialik .- Odczytywanie Śląska // Śląsk.- 2000 nr 6 s. 50-53

856.Śpiewnik z roku 1936 dla szkół mniejszości polskiej w Niemczech /Zenona Rondomańska.- Streszcz. w jęz. niem.// Komunikaty Mazursko-
    Warmińskie.- 2000 nr 3 s. 455-466

857.Świat doświadczony i przeżywany oraz problem autoidentyfikacji: analiza wspomnień i relacji autobiograficznych mieszkańców Nalibok
    (Białoruś) /Iwona Kabzińska .- Streszcz. w jęz. ang.// Studia Polonijne.- T. 19.- (1998) s. 53-88

858.Świat według Marleny /Roman Samsel .- Ale Kanada! cz. 10 // Literatura.- 1998 nr 1 s. 34-36
    Polacy w Kanadzie

859.Tabor Europy: korespondencja z Lublany /Viljem Gogala // Wprost.- 2000 nr 6 s. 80-81
    Cygańskie mniejszości w krajach Europy Środkowej

860.Tabor kulturalny /Edward Dębicki ; rozm. przepr. Dorota Frątczak // Sycyna.- 1996 nr 16 s. 3-4
    Tradycja i kultura cygańska

861.Tabor nas dzieli /Iza Bednarz // Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 197 s. 14, 16
    Konflikty wokół obchodów 55. rocznicy zagłady Romów w Szczurowej

862.Tabor wędruje na północ: korespondencja z Bratysławy /Andrzej Niewiadowski // Rzeczpospolita.- 1999 nr 212 s. A8
    Emigracja Cyganów do Europy Północnej

863.Tajony model podwójnego obywatelstwa: na Górnym Śląsku można być jednocześnie Niemcem i Polakiem: tł. /Philipp Ther .- Streszcz. 
    w jęz. niem. // Zbliżenia Polska-Niemcy.- 1995 nr 3 s. 48-55

864.Tak samo u siebie /Jan Widacki // Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 15 s. 3
    Projekt ustawy o mniejszościach narodowych

865.Tamte dzieci nas nie lubią /Katarzyna Surmiak-Domańska // Gazeta Wyborcza.- 1999 nr 4 s. 18-19
    Klasy dla dzieci romskich zorganizowane przez księdza Stanisława Opockiego

866.Tapczan, dżem i serce: po co pielgrzymka Polaków z Kazachstanu? /Anna Matałowska // Polityka.- 1998 nr 51 s. 31

867.Tatarzy polscy w Azerbejdżanie w okresie przemian rewolucyjnych /Andrzej Chodubski // Rocznik Tatarów Polskich.- T. 3.- (1995) s. 107-116

868.Tatarzy w Polsce /Andrzej Kempa // Kresy Literackie.- 1995 nr 3/4 s. 49-51

869.Tbilisi - mała ojczyzna gruzińskiej Polonii: fragm. pracy /Justyna Doboszyńska .- Streszcz. w jęz. ang.// Etnografia Polska.- 2001 z. 1/2 
    s. 155-181

870.Tematyka geograficzna w edukacji etnicznej: (na przykładzie szkół polonijnych Stanów Zjednoczonych) /Zygmunt Sibiga // Kwartalnik
    Edukacyjny.- 1998 nr 1 s. 14-20

871.Tematyka geograficzna w edukacji etnicznej (na przykładzie szkół polonijnych w Stanach Zjednoczonych) /Zygmunt Sibiga .- Streszcz. 
    w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.- 1997 z. 1 s. 99-105

872.Tematyka ukraińska na łamach "Gazety Wyborczej" w latach 1989-1994 /Mikołaj Nowosad // Biuletyn Ukrainoznawczy.- [Nr] 5.- (1999)
    s. 158-189

873.Teoria trampoliny: co dalej z Uniwersytetem Polskim w Wilnie? /Maja Narbutt// Rzeczpospolita.- 1996 nr 71 s. 17

874.Tęsknota za bliskością: Litwini rozmawiają o Polakach na Litwie /Pranas Morkus, Vytautas Toleikis, Vytautas Alisauskas, Rimantas 
    Smetona, Algirdas Kaleda ; tł. Krystyna Korzeniewska// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 17 s. 7

875.Tęsknota za PRL-owską jednością /Teresa Kuczyńska // Tygodnik Solidarność.- 1999 nr 30 s. 14
    Polska mniejszość

876.The identities of the Polish Tatars /Ramunas Janusauskas // Polish Sociological Review.- 1998 [nr] 4 s. 395-409

877.The self-identification of national and religious minorities in East-Central Europe, Lublin, November 1994 /Andrzej Czarnocki // Polish
    Political Science.- Vol. 25.- (1995) s. 191-192

878.Third world war in the plans of the Polish emigration in Great Britain in 1945-1956 /Andrzej Zaćmiński; tł. z pol. Janina Dorosz // Acta 
    Poloniae Historica.- Vol. 82.- (2000) s. 81-108

879.Tornistry na długą drogę /Ewa Wilk // Polityka.- 1999 nr 19 s. 34-35
    Starania Związku Polaków na Białorusi o polskie szkoły

880.Tożsamość etniczna Niemców na Górnym Śląsku /Piotr Wróblewski // Opcje.- 1996 nr 4 s. 88-92

881.Tożsamość etniczna - powstawanie, obrona i prześladowanie /Asja Nina Kovacev ; tł. ze słoweń. Marian Aleksandrowicz // Colloquia 
    Communia.- Nr 3.- (2000) s. 125-143

882.Tożsamość etniczno-kulturowa Polaków mieszkających na Węgrzech /Urszula Kaczmarek .- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.-
    1998 z. 1 s. 5-23

883."Tożsamość kulturowa ludności Warmii i Mazur": sprawozdanie z sesji /Halina Murawska // Komunikaty Mazursko-Warmińskie.- 1996
    nr 1 s. 154-156

884.Tożsamość kulturowa, tożsamość narodowa: "Kultura polska" w rozumieniu Polaków z Białorusi /Iwona Kabzińska // Studia Etnologiczne
    i Antropologiczne.- T. 1.- (1997) s. 128-139

885.Tradycje kuchni asyryjskiej /Michael Abdalla // Przegląd Orientalistyczny.- 1998 nr 1/2 s. 127-133

886.Tragedia wysiedleń i perspektywy pojednania polsko-niemieckiego: ref. /Janusz Jasiński// Borussia.- Nr 14.- (1997) s. 214-221

887.Traktaty Węgier z sąsiednimi państwami a kwestia mniejszości narodowych /Géza Jeszenszky ; tł. Tadeusz Seweryn Wróblewski //
    Przegląd Zachodni.- 1997 nr 4 s. 47-55

888.Trans-Atlantyk - pół wieku później /Roman Pawłowski // Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 125 dod. s. 20-24
    Polska kolonia w Buenos Aires

889.Trójjęzyczność polskiej emigracji zarobkowej w niemieckojęzycznej Lotaryngii: wyniki badań pilotażowych /Natalie Weber; oprac. 
    Władysław Pawelec.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Polonijny.- 1996 z. 3 s. 7-22

890.Trudna droga do polityki: korespondencja z Kijowa /Piotr Kościński // Rzeczpospolita.- 1998 nr 282 s. 6
    Mniejszość polska na Ukrainie

891.Trudne pogranicze /Andrzej Niewiadowski // Rzeczpospolita.- 1997 nr 264 s. 7
    Węgierska mniejszość w Słowacji

892.Trudne sąsiedztwo /Pal Csaky ; rozm. przepr. Andrzej Niewiadowski // Rzeczpospolita.- 1996 nr 280 s. 7
    Mniejszość węgierska

893.Trudne życie pierwszych chrześcijan /Wojciech Marek Darski // Tygodnik Solidarność.- 1998 nr 3 s. 16
    Społeczność ormiańska w Polsce

894.Trumna na życie /Maciej Siembieda // Śląsk.- 1997 nr 10 s. 36-37
    Emigracja z Opolszczyzny do RFN

895.Trzy ojczyzny Albańczyków /Ana Uzelac // Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 19 dod. s. 6-12

896.Tu przed wojną był raj ziemski /Iryda Grek-Pabisowa, Kwiryna Handke, Małgorzata Ostrówka, Anna Zielińska; oprac. Halina Nehring // 
    Gazeta Polska.- 1999 nr 15 s. 12-13
    Fragm. książki "Bohatyrowicze sto lat później"

897.Tu są moje korzenie /Jan Kobylański; rozm. przepr. Zbigniew Różański// Przegląd Tygodniowy.- 1996 nr 18 s. 11
    Polonia w Argentynie

898.Tutejszy, Polak, katolik: tożsamość religijno-etniczna mieszkańców południowo-wschodniej Litwy: badania empiryczne w Dziewieniszkach, 
    Kierniowie i Turgielach /Katarzyna Korzeniewska.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Polonijny.- 1997 z. 1 s. 59-86

899.Tyfliskie lata: Stefana Karpowicza wspomnienia z dzieciństwa /Patrycja Prześlakiewicz // Pro Georgia.- Z. 6.- (1997) s. 53-55

900.Tylko koni, koni żal... /Andrzej Grzymała-Kazłowski, Dominik Sylwester łabiński // Tygodnik Solidarność.- 1999 nr 3 s. 12-13
    Sytuacja polskich Cyganów

901.U "Syrokomli" i "Kraszewskiego": polskie szkoły na Litwie /Władysław Sobecki // Nowa Szkoła.- 1996 nr 5 s. 38-39

902.Uchylone drzwi do Polski /Anna Paciorek // Rzeczpospolita.- 1997 nr 157 s. 4
    Repatriacja Polaków z Kazachstanu

903.Uciec jak najdalej /Iwona Trusewicz // Rzeczpospolita.- 1998 nr 20 s. 3
    Repatriacja Polaków z Kazachstanu

904.Ucieczka do kołchozu /Marek Brodowski // Przegląd Tygodniowy.- 1998 nr 51 s. 11
    Sytuacja przybyszy z Kazachstanu w Polsce

905.Uciekam od słowa "antysemityzm" /Tadeusz Jakubowicz ; rozm. przepr. Witold Gadowski // Gazeta Polska.- 1999 nr 27 s. 13
    Mniejszość żydowska w Polsce

906.Ucz się Cyganie, ucz...: czy rozwijać odrębne "podstawówki" dla Romów /łucja Wierzycka// Prawo i Życie.- 1996 nr 17/18 s. 16, 41

907.Uczniowie historii i krajobrazu: 10 lat Wspólnoty Kulturowej "Borussia": fragm. ref. /Hubert Orłowski; tł. z niem. Jolanta Pawłowska //
    Rzeczpospolita.- 2000 nr 205 s. D2

908.Udział i zróżnicowanie poparcia mniejszości narodowych w Polsce w wyborach parlamentarnych z dnia 21września 1997 roku /Roman
    Matykowski // Sprawy Narodowościowe.- 1997 z. 2 s. 261-272

909.Udział Niemców w wyborach parlamentarnych i samorządowych w Wielkopolsce w latach Drugiej Rzeczypospolitej /Dariusz Matelski//
    Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny.- R. 2/3.- (1994/1995) s. 49-75

910.Udział Polonii bułgarskiej w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Bułgarii (1878-1918) /Zbigniew Klejn .- Streszcz. w jęz. ros. 
    ang. // Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej.- T. 35.- (2000) s. 25-39

911.Udział Żydów w samorządach miast Drugiej Rzeczypospolitej (1919-1939) /Ryszard Szwed // Zeszyty Historyczne /Wyższa Szkoła 
    Pedagogiczna w Częstochowie.- Z. 5.- (1998) s. 197-212

912.Ujawniona w 1989 roku mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim: historia i współczesność /Michał Lis // Przegląd Humanistyczny.- 2000
    nr 5 s. 81-94

913.Ukochane kolory Ineski /Zbigniew Lentowicz // Rzeczpospolita.- 1997 nr 51 s. 3
    Pomoc z Polski dla domu dziecka w Podbrodziu

914.Ukraińcy w Polsce: od akcji "Wisła" do transformacji ustrojowej /Antoni B. Szcześniak // Dziś.- 1997 nr 7 s. 56-66

915.Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna Wołynia 1931-1939 /Zbigniew Konrad Zaporowski // Res Historica.- Z. 4.- (1998) s. 79-97

916.Ukraiński regionalizm i separatyzm: z problematyki ustroju terytorialnego Ukrainy /Jerzy Kozakiewicz .- Streszcz. w jęz. ang. // Obóz.- Nr 33.-
    (1998) s. 47-68

917.Ukraińskie organizacje oświatowe na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939 /Jerzy Doroszewski// Rozprawy z Dziejów Oświaty.- T. 38.- (1997)
    s. 81-101

918.Ukraińskie życie kulturalno-oświatowe i ekonomiczne na Chełmszczyżnie i południowym Podlasiu w latach 1918-1926 /Grzegorz 
    Kuprianowicz // Rocznik Chełmski.- T. 1.- (1995) s. 171-216

919.Ukraińsko-kanadyjska ekspedycja etnochoreologiczna w Węgorzewie i okolicach /Dariusz Kubinowski // Studia Angerburgica.- T. 2.-
    (1997) s. 54-56

920.Uprzywilejowanie mniejszości narodowych w prawie wyborczym Republiki Federalnej Niemiec i kraju Szlezwik-Holsztyn /Maria Wilke // 
    Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.- T. 43.- (2000) s. 97-103

921.[Uwagi do artykułu Marka Skawińskiego "Polacy na Słowacji"] /Jerzy M[arian] Roszkowski, Robert Kowalski, Piotr Krzywda, Adam
    Kulewski, Jarosław Tadeusz Leszczyński // Płaj.- T. 17.- (1998) s. 171-178

922.Uwagi do projektu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych RP /Beata Słobodzian.- Streszcz. w jęz. ang. // Athenaeum.- [Vol.] 4.-
    (2000) s. 175-179

923.Uwagi na marginesie wystawy "Polacy w Rumunii - 60 rocznica" /Juliana Grażyńska // Biblioteka.- Nr 4.- (2000) s. 124-126

924.Uwagi o roli czynnika narodowego w Europie Środkowowschodniej /Marek Waldenberg // Sprawy Narodowościowe.- 1997 z. 1 s. 9-31

925.Uwarunkowania i zakres integracji potomstwa polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii w pół wieku po drugiej wojnie światowej /Maria 
    Barbara Topolska // Sprawy Narodowościowe.- 1995 z. 2 s. 147-163

926.Uwarunkowania kultury fizycznej ludności białoruskiej mieszkającej na Białostocczyźnie /Ireneusz Chaliburda// Kultura Fizyczna.- 1997 
    nr 11/12 s. 31-32

927.Uwarunkowania prawne sytuacji mniejszości narodowych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej /Izabela Suchanek // 
    Zeszyt Naukowy /Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach.- Nr 3.- (2001) s. 115-133

928.Vademecum przyjaciela łużyc /Zbigniew Gajewski .- Streszcz. w jęz. niem. // Zeszyty Łużyckie.- T. 16.- (1996) s. 26-41
    Sytuacja Serbołużyczan po zjednoczeniu Niemiec

929.VII Orient Sokólski, Sokółka, 22 czerwca 1996 r. /Selim Chazbijewicz // Test.- 1996 nr 2 s. 173-175
    Tatarzy polscy

930.W Czarnym Wąwozie /Lidia Ostałowska // Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 148 dod. s. 6-15
    Sytuacja mniejszości cygańskiej

931.W Kazachstanie naucza się Polski... /Andrzej Zagajewski // Nowa Szkoła.- 1998 nr 8 s. 24-27

932.W kwestii "Polaków na Słowacji" /Marek Skawiński .- Streszcz. w jęz. ang. niem. // Płaj.- T. 19.- (1999) s. 179-190

933.W Mławie upał /Zbigniew Lentowicz // Rzeczpospolita.- 1996 nr 138 s. 3
    Mławscy Cyganie po pięciu latach od wydarzeń czerwcowych w 1991 r.

934.W obronie polskiej czci: precedensowy proces w hrabstwie Cook: korespondencja z USA /Roman Kafel // Tygodnik Solidarność.- 1997
    nr 23 s. 8, 15
    Wniesienie skargi do sądu przeciwko stacji telewizyjnej WMAQ z Chicago przez Polish-American Guardian Society

935.W obronie polskości - czy przeciw Polsce?: list otwarty; W odpowiedzi /Andrzej Stelmachowski /Jerzy Giedroyc, Jan Nowak-Jeziorański // 
    Gazeta Wyborcza.- 1999 nr 228 s. 20-21
    Sytuacja mniejszości polskiej na Litwie

936.W obronie praw niezbywalnych: siedemdziesięciopięciolecie utworzenia V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech /Roman Chwaliszewski //
    Rocznik Nadnotecki.- T. 29.- (1998) s. 47-60

937.W obronie przed polonizacją, w walce z litwinizacją: Litwini w Kościele katolickim w Polsce 1945-1993 /Krzysztof Tarka // Więź.- 1997 nr 1 
    s. 153-168

938.W odpowiedzi p. Andrzejowi Stelmachowskiemu /Jerzy Giedroyc, Jan Nowak-Jeziorański // Kultura.- 1999 nr 10 s. 112-115
    Sytuacja mniejszości polskiej na Litwie

939.W poetyce palimpsestu - O Wspólnocie Kulturowej "Borussia" /Dorota Kołodziejczyk // Sprawy Narodowościowe.- Z. 16/17.- (2000)
    s. 205-208

940.W polskim Londynie 1947-1970: wspomnienia /Krzysztof Głuchowski // Zeszyty Historyczne.- Z. 122.- (1997) s. 54-172

941.W Puńsku niepokój /Zbigniew Lentowicz // Rzeczpospolita.- 1999 nr 50 s. 4
    Konflikt związany z lokalizacją strażnicy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

942.W samo południe: korespondencja z Calgary /Andrzej Żurek // Śląsk.- 2001 nr 6 s. 50-53
    Polacy w Kanadzie

943.W sąsiedztwie niewiernych /David Pryce-Jones ; tł. MAK // Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 299 s. 26
    Muzułmanie w krajach Europy Zachodniej

944.W służbie narodu: prawdziwe biografie "prawdziwych Polaków" /Jerzy Sławomir Mac // Wprost.- 1999 nr 11 s. 35-36
    Działalność Wojciecha Wierzewskiego i Edwarda Prusa skierowana przeciwko mniejszościom narodowym

945.W zamku Ortenburg - o dziewiętnastowiecznych problemach mniejszości narodowych: (międzynarodowa konferencja 28-30 września 1995) 
    /Ewa Siatkowska .- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Łużyckie.- T. 13 [14].- (1995) s. 108-111

946.Warunki życia rodzin uczniów polskich szkół ogólnokształcących na Litwie - próba określenia jakości życia /Krystyna Dziubacka .- 
    Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne.- Nr 129.- (1998) s. 105-117

947.Ważny jest wygląd /Paweł Smoleński // Gazeta Wyborcza.- 2001 nr 228 s. 13-14
    Wspólnota muzułmańska w Gdańsku

948.We własnym domu: z Kazachstanu do Polski /Joanna Rodzewicz // Tygodnik Solidarność.- 1998 nr 6 s. 19

949.Weekend polskich dzieci z Wilna /Joanna Bronicka, Magdalena Skaczyło, Iwona Sokołowska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 
    1998 nr 6 s. 38-39, 46

950.Wersalskie źródła międzynarodowej ochrony mniejszości narodowych /Andrzej Furier.- Streszcz. w jęz. ang.// Sprawy Narodowościowe.- 
    Z. 18.- (2001) s. 93-108

951.Weterani pod bronią: korespondencja z Prisztiny /Ryszard Bilski // Rzeczpospolita.- 1997 nr 26 s. 7
    Konflikt serbsko-albański w Kosowie

952.Węgierska woda na młyn /Antoni Mak // Najwyższy Czas.- 2001 nr 34 s. XX-XXI
    Wpływ mniejszości węgierskiej na sytuację polityczną

953.Węgierska żupa: korespondencja z Bratysławy /Aureliusz M. Pędziwol // Polityka.- 2001 nr 9 s. 36,38
    Sytuacja mniejszości węgierskiej

954.Węgrzy w Lublinie w drugiej połowie XVI i XVII wieku /Grażyna Jakimińska,-Streszcz. w jęz. ang. // Studia i Materiały Lubelskie.- [T.] 14.- 
    (1997) s. 7-22

955.Widok z budki: Asyryjczycy w Kijowie /Piotr Kościński // Rzeczpospolita.- 1998 nr 165 dod. s. 22-23

956."Wielka Rumunia": etniczne i terytorialne zmiany po I wojnie światowej /Agnieszka Kastory.- Streszcz. w jęz. ang. // Studia Historyczne.-
    1998 z. 2 s. 203-221

957.Wielkie miasto Białystok /Mieczysław Wnuk // Kultura.- 1998 nr 9 s. 104-112
    Białoruska mniejszość narodowa i religijna

958.Wieści zza oceanu /Aleksandra Lisek // Warsztaty Polonistyczne.- 1995 nr 4 s. 142-145
    Polonia w stanie Wisconsin

959.Więcej dzieci /Wawrzyniec Fójcik ; rozm. przepr. Kazimierz Kaszper // Śląsk.- 1996 nr 11 s. 11-13
    Polska narodowa w Czechach

960.Wilno: tradycje historyczne, kulturowe i literackie jako czynniki formujące świadomość narodową polskiej mniejszości na Litwie /Tadeusz
    Bujnicki // Zeszyty Historyczne.- Z. 120.- (1997) s. 3-19

961.Wilno, Polacy i komunizm /Jacek Borkowicz // Więź.- 1999 nr 10 s. 9-12

962.Winowajca z pobliskiego sklepiku: korespondencja z Dżakarty /Wojciech Sadurski// Rzeczpospolita.- 1998 nr 78 s. 6
    Dyskryminacja Chińczyków w Indonezji

963.Wizyta: Vaszku a Daszo Ahoj! /Marek Juśkiewicz // Tygiel Kultury.- 1998 nr 6/8 s. 45-46
    Spotkanie Vaclava Havla z mniejszością czeską w Zelowie i Łodzi w 1998 r.

964.Wnuczka bez akcentu /Kinga Kołodziej // Przegląd Tygodniowy.- 1997 nr 4 s. 11
    Losy Polki żyjącej na Białorusi

965.Wojna z "Czasopisem": miesięcznik polskich Białorusinów na progu upadku /Maciej Chołodowski// Gazeta Wyborcza.- 1999 nr 233 s. 14
    Oskarżenie o antypolskie akcenty

966.Wojwodina dla Węgrów?: korespondencja z Budapesztu /Andrzej Niewiadowski // Rzeczpospolita.- 1999 nr 131 s. A8

967.Wokół duńskich materiałów o polskiej emigracji zarobkowej drugiej połowy XIX - pierwszej połowy XX wieku /Antoni Giza.- Streszcz. 
    w jęz. niem.// Przegląd Zachodniopomorski.- 1997 z. 1/2 s. 167-178

968.Wokół znaczenia międzywojennych koncepcji międzynarodowej ochrony mniejszości /Stanisław Sierpowski// Sprawy Narodowościowe.-
    1996 z. 1 s. 91-102

969.Wola trwania: o Śląsku Cieszyńskim, Zaolziu i problemach pogranicza /Jan Szczepański // Śląsk.- 1996 nr 7 s. 18-20

970.Wołyńskie odrodzenie /Marek A. Koprowski // Sycyna.- 1997 nr 20 s. 7-8
    Polacy na Wołyniu

971.Wpływ kultury gruzińskiej na potomków Polaków w Gruzji południowej /Patrycja Prześlakiewicz// Pro Georgia.- Z. 8.- (1999) s. 49-74

972.Wprowadzenie i głos w dyskusji: Bilans i perspektywy emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii /Maria Barbara Topolska.- Streszcz. w jęz. ang.//
    Przegląd Polonijny.- 1997 z. 2 s. 65-73

973.Wprowadzenie języka polskiego do nauczania religii prawosławnej jako metoda asymilacji ludności ukraińskiej i białoruskiej w II 
    Rzeczypospolitej /Roman Wysocki// Acta Polono-Ruthenica.- T. 2.- (1997) s. 233-246

974.Wracajcie... na własną odpowiedzialność: dlaczego nie będzie masowej repatriacji Polaków z Kazachstanu /Piotr Legutko // Rzeczpospolita.-
    2001 nr 13 s. A8

975.Wrażenia z Litwy /Emilia Waśniowska // Dyrektor Szkoły.- 1997 nr 6 s. 22-24
    Wizyta w polskich szkołach

976.Wrażenia z pobytu na Litwie: sytuacja mniejszości polskiej: streszcz. ref. /Teresa Friedelówna // Acta Universitatis Nicolai Copernici. 
    Filologia Rosyjska.- Z. 5.- (1996) s. 109-111

977.Wrogowie słońca: czy w Macedonii powtórzy się bośniacki dramat /Artur Górski // Polityka.- 1997 nr 13 s. 40, 42
    Sytuacja mniejszości albańskiej

978.Wrośnięci w Ziemię Wileńską /Tadeusz Andrzejewski // Gazeta Polska.- 1997 nr 27 s. 15

979.Wspomnienia zesłańców /Tatiana Kuznecova, Marina Rafalska // Warsztaty Polonistyczne.- 1999 nr 1 s. 45-48
    Relacje Polaków przesiedlonych w latach międzywojennych z Zachodniej Ukrainy do Kazachstanu

980.Wspólnota niemieckojęzyczna Królestwa Belgii /Sidonia Jędrzejewska // Sprawy Narodowościowe.- 1997 z. 1 s. 231-236

981.Wspólnota w kulturze /Maria Jentys // Sycyna.- 1996 nr 25 s. 13

982.Wspólnota w kulturze /Michał Jagiełło // Bibliotekarz Podlaski.- Nr 2.- (2001) s. 27-38

983.Współczesne polskie życie literackie w Wilnie (w momencie przełomu po 1990 r.) /Tadeusz Bujnicki // Przegląd Humanistyczny.- 1995 nr 5 
    s. 107-119

984.Współcześni Polacy o małomiasteczkowych Żydach /Stanisław Siekierski // Przegląd Humanistyczny.- 2000 nr 5 s. 41-50

985.Współistnienie grup etnicznych na Rusi Czerwonej w XV-XVI wieku na przykładzie stosunku do społeczności wołoskich /Grzegorz 
    Jawor .- Streszcz. w jęz. fr. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F Historia.- Vol. 52/53.- (1997/1998) s. 53-66

986.Współnota Kulturowa "Borussia": tematy żydowskie i tematy polsko-ukraińskie /Zbigniew T. Bujak // Zeszyty Muzealne /Muzeum 
    Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie.- T. 9.- (1999) s. 142-144

987.Wśród łotewskiej Polonii /Marek A. Koprowski // Sycyna.- 1996 nr 4 s. 14

988.Wybrane aspekty realizacji funkcji etniczno-kulturowej przez szkoły mniejszości narodowych w Polsce /Mirosław Sobecki // Białoruskie 
    Zeszyty Historyczne.- 1995 z. 2 s. 181-184

989.Wybrane aspekty statusu prawnego mniejszości narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej /Janusz Albin, Teresa Tomaszewska .- 
    Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Politologia.- Nr 22.- (1998) s. 13-39

990.Wybrane elementy życia społeczno-kulturalnego mniejszości narodowych w Polsce w latach 1945-1995 /Monika Stanny-Burak // Rocznik
    Koszaliński.- Nr 27.- (1997) s. 171-186

991.Wychowanie fizyczne młodzieży polskiej w Niemczech (1923-1939) /Bernard Woltmann.- Streszcz. w jęz. ang.// Wychowanie Fizyczne
    i Sport.- 1997 nr 1/2 s. 343-353

992.Wyjść ze skansenu /Edward Rożek ; rozm. przepr. Elżbieta Isakiewicz // Gazeta Polska.- 1998 nr 42 s. 14
    Polonia w USA

993.Wykorzystać doświadczenie Polonii /Sławomir Mosakowski ; rozm. przepr. Zbigniew Lipiński// Myśl Polska.- 2001 nr 28/29 s. 7

994.Wymiary świadomości narodowej łemków /Mirosław Pecuch .- Streszcz. w jęz. ang. // Lud.- T. 81.- (1997) s. 105-113

995.Wyniki badań ankietowych: (przeprowadzonych w sierpniu i wrześniu 1997 roku przez studentów geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
    podczas II wyprawy naukowej "Śladami Polaków na Wschodzie - Azja Środkowa '97" wśród 160 osób polskiego pochodzenia
    w Kazachstanie) /Janusz Sopija // Zesłaniec.- Nr 3.- (1998) s. 80-86

996.Wypędzenie Niemców w świadomości Polaków /Maria Podlasek // Polska w Europie.- Z. spec..- (1995) s. 79-97

997.[Wypędzenie Polaków i Niemców jako procesy współzależne i zbieżne - podobieństwa i różnice 1939-1949: referaty z konferencji] // 
    Polska w Europie.- Z. 19 spec..- (1996) s. 5-124

998.Wyrwać się z azbestu /Ewa Winnicka // Polityka.- 2001 nr 32 s. 92-97
    Polscy imigranci w USA

999.Wystarczy jeden dziadek /KG // Gazeta Polska.- 2000 nr 35 s. 5
    Repatriacja Polaków z Kazachstanu a nowe prawo repatriacyjne

1000.Wystarczyłoby po kilka litów /Romuald Brazis ; rozm. przepr. Wanda Zajączkowska// Rzeczpospolita.- 1996 nr 83 dod. s. 3
     Uniwersytet Polski w Wilnie

1001.Wystawa "Polacy w Gruzji" /Anna Milewska-Młynik // Pro Georgia.- Z. 6.- (1997) s. 93-94
     Wystawa w Warszawie

1002.Wystawa "Wydawnictwa Mniejszości Narodowych w Polsce 1945-1995", Gdańsk 20 marca - 22 kwietnia 1995 r. /Helena Głogowska// 
     Białoruskie Zeszyty Historyczne.- 1995 z. 1 s. 210-212

1003.Wzrost populacji jest korzystny /Kazimierz Frąckiewicz // Rzeczpospolita.- 1999 nr 49 s. 6
     Repatriacja Polaków ze Wschodu

1004.Z badań nad mniejszościami narodowymi w miastach Galicji w latach 1772-1848 /Tomasz Opas.- Streszcz. w jęz. ang. // Prace Historyczno-
     Archiwalne.- T. 2.- (1994) s. 71-83

1005.Z badań nad Polonią gruzińską drugiej połowy XIX i początku XX wieku /Andrzej Woźniak.- Streszcz. w jęz. ang. // Etnografia Polska.- 
    1996 z. 1/2 s. 255-275

1006.Z darami do Kazachstanu /Bożena Majchrzak // Gazeta Polska.- 1997 nr 6 s. 10

1007.Z dobrego kraju: korespondencja z Dublina /Bożena Gierat-Bieroń // Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 36 s. 7
     Polonia irlandzka

1008.Z działalności Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny na Białorusi w latach I wojny światowej: fragm. pracy /Marek Mądzik .- 
     Streszcz. w jęz. niem. // Zapiski Historyczne.- 1996 z. 1 s. 61-77

1009.Z dziejów gminy żydowskiej w Rzeszowie (od XVI do XX wieku) /Wacław Wierzbieniec.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Historyczno-
     Archiwalne.- T. 3.- (1995) s. 79-90

1010.Z dziejów litewskiej mniejszości w Polsce: wysiedlenie Litwinów z Suwalszczyzny na podstawie umowy sowiecko-niemieckiej z 10 stycznia 
    1941 roku /Bronisław Makowski .- Streszcz. w jęz. ros. ang. // Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej.- T. 33.- (1998) 
    s. 105-115

1011.Z dziejów niemieckiej mniejszości narodowej na Ukrainie /Janusz M[arian] Kupczak // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka.- 2000 nr 1
     s. 91-100

1012.Z dziejów niemieckiej mniejszości narodowej na Ukrainie /Janusz M[arian] Kupczak // Zbliżenia Polska-Niemcy.- 2001 [nr] 1 s. 89-97

1013.Z dziejów oświaty polskiej w łatgalii w okresie międzywojennym /Roman Stankiewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia Polonijne.- T. 17.- 
     (1996) s. 107-116

1014.Z dziejów tworzenia się organizacji mniejszości niemieckiej w Szczecinie: (refleksje wspomnieniowe) /Maria Czech-Sobczak // Przegląd 
     Zachodniopomorski.- 1995 z. 4 s. 225-235

1015.Z dziejów żydowskiej społeczności Ciechanowa w czasach porozbiorowych (do 1862 r.) /Janusz Szczepański// Studia Mazowieckie.- 1994
     nr 1/2 s. 14-29

1016.Z kołchoźnika pan /Mariusz Urbanek // Polityka.- 1996 nr 35 s. 74-77
     Osiedlenie się polskiej rodziny z Kazachstanu w gminie Lubin

1017.Z notatnika /Marian Stępień // Zeszyty Historyczne.- Z. 127.- (1999) s. 180-189
     Kontakty z białoruską Polonią w 1989 r.

1018.Z piętnem Pariasa /Roman Samsel .- Ale Kanada! cz. 11 // Literatura.- 1998 nr 3 s. 44-46
     Emigranci chorwaccy

1019.Z pokolenia na pokolenie: transmisja tradycji polonijnej w South Bend, Indiana /Janusz Mucha.- Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny.-
    1994 z. 4 s. 23-39

1020.Z Polski jadę, granicy nie widzę /Lidia Ostałowska // Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 44 dod. s. 6-10
     Społeczność kaszubska w Sierakowicach

1021.Z problematyki szkolnictwa polskiego na Litwie w latach 1993-94 /Małgorzata Ostrówka// Acta Baltico-Slavica.- [T.] 23.- (1996) s. 113-123

1022.Z Ukrainy na kazaskie stepy /Piotr Kościński // Rzeczpospolita.- 1996 nr 117 s. 7
     Polacy w Kazachstanie

1023.Z życia Polaków na wyspie Lolland (1893-1929) /Antoni Giza .- Streszcz. w jęz. niem. // Przegląd Zachodniopomorski.- 1997 z. 1/2 s. 83-106

1024.Z życia polskich robotników sezonowych na wyspie Falster (1893-1918) /Antoni Giza.- Streszcz. w jęz. niem.// Przegląd Zachodniopomorski.-
     1997 z. 3 s. 89-101

1025.Z życia społecznego i kulturalnego mniejszości narodowych w powiecie nowosądeckim w okresie międzywojennym /Tadeusz Duda // 
     Rocznik Sądecki.- T. 25.- (1997) s. 61-68

1026.Za wszelką cenę /Halina Topór-Huciańska ; rozm. przepr. Roman Samsel .- Ale Kanada! cz. 7// Literatura.- 1997 nr 10 s. 50-53
     Polacy w prowincji Ontario

1027.Zadania oświaty dorosłych wobec mniejszości narodowych /Franciszek Marek .- Streszcz. w jęz. niem. ang.// Rocznik Andragogiczny.- 
     1997/1998 s. 62-68

1028.Zadania oświaty dorosłych wobec mniejszości narodowych /Franciszek Marek .- Streszcz. w jęz. niem. ang.// Edukacja Dorosłych (Toruń).-
     1998 nr 1 s. 9-18

1029.Założenia programowe głównych obozów politycznych wobec szkolnictwa dla ludności białoruskiej w II Rzeczypospolitej /Marian
     Siemakowicz .- Streszcz. w jęz. białorus. ang. // Białoruskie Zeszyty Historyczne.- Z. 9.- (1998) s. 58-77

1030.Zamknięty rozdział: niemiecka karta /Mieczysław Gumola // Kronika Miasta Łodzi.- 1995 z. 2 s. 55-58
     Losy łódzkich Niemców

1031.Zaolzie zmierza do Europy /Tadeusz Siwek // Śląsk.- 1998 nr 2 s. 27-28

1032.Zarys podstaw rozwiązania problematu ukraińskiego w Polsce /Włodzimierz Bączkowski // Eurazja.- 1997 nr 1 s. 92-105

1033.Zaścianek pod Kiejdanami /Beata Czech // Sycyna.- 1996 nr 8 s. 17
     Urniaże - wieś zamieszkała przez Polaków

1034.Zatrzymany tabor /Teresa Ginalska // Przegląd Tygodniowy.- 1999 nr 44 s. 7
     Cyganie na Podkarpaciu

1035.Zesłańcy /Krzysztof Dębnicki // Palestra.- 2001 nr 7/8 s. 97-101
     Polacy z kołchozu Zielony Gaj w Kazachstanie

1036.Zespół Szkół w Orchard Lake: historia i dzień dzisiejszy /Sylwia M. Meloche ; tł. Ewa Gawron // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
     Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia.- Z. 6.- (1997) s. 75-100

1037.Ziele na kraterze: Lwów - polskie rocznice /Bożena Rafalska // Rzeczpospolita.- 1999 nr 15 s. 4

1038.Ziemia kraju Ba Lan /Arkadiusz Bartosiak // Rzeczpospolita.- 2001 nr 88 dod. s. 12-17
     Wietnamczycy w Polsce

1039.Zinoca profesijna osvita dlja nacional'nich mensin v Ukra‹ni: (80-ti roki XIX st. - 1917 r.) /Olena Aniscenko.- Streszcz. jęz. pol. ang.// 
     Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia.- [T.] 1.- (1999) s. 297-306

1040.Zjednoczeni nad Tamizą: Polacy w Wielkiej Brytanii /Tomasz Stańczyk // Rzeczpospolita.- 1997 nr 57 s. 19

1041.Zjednoczeni w tańcu: korespondencja z Grodna /Izabela Leszczyńska // Rzeczpospolita.- 1999 nr 144 s. A6
     Białoruska Polonia

1042.Złączeni Holocaustem /Peter Novick ; rozm. przepr. Bartosz Węglarczyk // Gazeta Wyborcza.- 2001 nr 47 s. 17-18
     Tożsamość amerykańskich Żydów

1043.Zmagania z antypolonizmem: korespondencja z Los Angeles /Dana I. Alvi ; rozm. przepr. Zbigniew K[arol] Rogowski // Gazeta Polska.- 
     1997 nr 27 s. 10
     Działalność Polish-American Public Relations Commitee

1044.Zmęczeni, ale uparci /Ryszard Bilski // Rzeczpospolita.- 1996 nr 142 s. 8
     Mniejszość albańska w Kosowie

1045.Znajomość języka i literatury ormiańskiej w Polsce w XIX i XX wieku /Andrzej Pisowicz // Przegląd Orientalistyczny.- 1999 nr 3/4 s. 187-194

1046.Znak pokoju /Vytautas Landsbergis ; rozm. przepr. Jacek Potocki // Wprost.- 1999 nr 13 s. 90
     Sytuacja polskiej mniejszości

1047.Zobaczyć i poznać Polskę /Michał A. Skowron ; rozm. przepr. Bronisław Tumiłowicz // Przegląd Tygodniowy.- 1998 nr 46 s. 23
     Polonia argentyńska

1048.Zostańmy, nikt nie woła: korespondencja z Kazachstanu /Igor T. Miecik // Polityka.- 2000 nr 52 s. 20-23
     Polacy w Kazachstanie

1049.Zróżnicowanie etniczne Chin /Sławoj Szynkiewicz // Sprawy Narodowościowe.- 1997 z. 1 s. 43-114

1050.Zupa po sajgońsku: korespondencja z Puerto Princesa /Wojciech Sadurski // Rzeczpospolita.- 1997 nr 253 s. 8
     Wioska wietnamskich emigrantów na Filipinach

1051.Związek nieobecnych /Marek Brodowski // Przegląd Tygodniowy.- 1996 nr 6 s. 7
     Utworzenie Związku Niemieckich Górnoślązaków

1052.Związek Polaków w Niemczech /Wojciech Wrzesiński // Śląsk.- 1997 nr 8 s. 27-29

1053.Związek Polaków we Włoszech /Ireneusz Korzeniowski // Studia Polonijne.- T. 20.- (1999) s. 137-140

1054.Związek Strzelecki wobec słowiańskich mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej /Tadeusz Bogalecki.- Streszcz. w jęz. ang. // 
     Przegląd Historyczny.- 1995 z. 3/4 s. 351-359

1055.Związek świadomości etniczno-narodowej łemków z funkcjonowaniem etnonimów /Monika Ślęzak// Sprawy Narodowościowe.- 1997 z. 2
     s. 231-242

1056.Związki i stowarzyszenia mniejszości narodowych we Włocławku w okresie międzywojennym /Tomasz Dziki// Zapiski Kujawsko-
     Dobrzyńskie.- T. 13.- (1999) s. 9-42

1057.Zwykłe życie: tł. z ang. /Ilana Szlachter Wojtkowska // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego.- 1998 nr 1/2 s. 106-116

1058.Żołnierze Wojska Polskiego wywodzący się z mniejszości narodowych w niewoli niemieckiej (1939-1945) /Danuta Kisielewicz, Krzysztof
     Sznotala.- Streszcz. w jęz. ang. niem.// Łambinowicki Rocznik Muzealny.- T. 23.- (2000) s. 95-110

1059.Życie organizacyjne Polonii szwedzkiej /Jarosław Och .- Streszcz. w jęz. ang. // Kultura i Edukacja.- 1996 nr 1 s. 161-168

1060.Życie organizacyjne Polonii westfalsko-nadreńskiej w roku 1930 w świetle raportu konsula RP w Essen Bartłomieja Rusieckiego /Henryk
     Chałupczak // Teki Archiwalne.- T. 1.- (1996) s. 103-118

1061.Życie Polonii na Łotwie (1939-1989) /Krzysztof Jędrzejewski.- Streszcz. w jęz. ros. ang.// Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-
     Wschodniej.- T. 35.- (2000) s. 75-96

1062.Życie Polonii na Łotwie (1939-1989) /Krzysztof Jędrzejewski.- Streszcz. w jęz. ros. ang.// Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-
     Wschodniej.- T. 35.- (2000) s. 75-96

1063.Życie religijne emigracji polskiej w Danii w latach 1893-1939 /Antoni Giza.- Streszcz. w jęz. niem. // Przegląd Zachodniopomorski.- 1998 
     z. 1 s. 7-35

1064.Życie religijne mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956 /Janusz Mieczkowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd 
     Zachodniopomorski.- 1995 z. 1 s. 93-110

1065.Życie religijne mniejszości narodowych w województwie szczecińskim /Henryk Kołodziejek// Przegląd Zachodniopomorski.- 1997 z. 3
     s. 228-237

1066.Życie społeczno-kulturalne Polaków w Republice Litewskiej w latach 1918-1940 /Zenon Krajewski// Dzieje Najnowsze.- 1996 nr 2 s. 65-71

1067.Żydowski ruch kombatancki w Polsce w latach 1944-1947 /August Grabski.- Streszcz. w jęz. ang.// Biuletyn Żydowskiego Instytutu 
     Historycznego.- 1999 nr 2 s. 22-32

1068.Żydzi polscy w Paryżu /Jonathan Boyarin; tł. z ang. Adam Walaszek.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Polonijny.- 1997 z. 2 s. 35-52
     Wstęp do książki "Polish Jews in Paris. The ethnography of memory"

1069. Żydzi przed sądami rzeszowskimi w XVII i XVIII wieku /Barbara Wizimirska.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Historyczno-Archiwalne.- T. 3.- 
     (1995) s. 91-103

1070.Żydzi w antychrześcijańskiej Ameryce (list) /Zofia Głodowska// Arcana.- 1995 nr 6 s. 161-166

1071.Żydzi w Błażowej od XVII wieku /Sławomir Wnęk.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Historyczno-Archiwalne.- T. 3.- (1995) s. 105-141

1072.Żydzi w Bośni i Hercegowinie /Josip Osti ; tł. Joanna Pomorska // Krasnogruda.- Nr 7.- (1997) s. 45-64

1073.Żydzi w faszystowskich Włoszech: tł. /Michele Sarfatti// Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego.- 1998 nr 1/2 s. 75-84

1074.Żydzi w świetle sprawozdań starostów z lat 1938, 1939 /Zdzisław Konieczny// Rocznik Historyczno-Archiwalny.- T. 10.- (1995) s. 255-272

1075.Żydzi z Buchary /Jan Balbierz // Rzeczpospolita.- 1998 nr 277 dod. s. 40-43
     Wspólnota żydowska w Uzbekistanie

1076.Żyjemy w tej samej przestrzeni /Stanisław Bieniasz; rozm. przepr. Maciej Łukowski// Śląsk.- 1996 nr 4 s. 21-22
     Problemy narodowościowe na Śląsku

1077.Żywy skansen /Monika Paluszkiewicz, Emilia Stankiewicz// Wprost.- 1998 nr 49 s. 112-113
     Kultywowanie tradycji przez mniejszości narodowe

1078.32 [Trzydzieści dwa] lata działalności Polskiej Fundacji Kulturalnej w Buffalo: batalia o dobre imię Polaków w Ameryce /Włodzimierz 
     M[arian] Drzewieniecki// Archiwum Emigracji.- 1998 z. 1 s. 39-45

1079.40 [Czterdzieści] kilometrów do ojczyzny: korespondencja z Czerniowiec /Piotr Kościński// Rzeczpospolita.- 1999 nr 151 s. A7
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK