Józef Tischner (1931-2000) - ksiądz, filozof, pedagog

Książki:
1. Altermatt Urs: Katolicyzm a nowoczesny świat /tł. z niem. Grzegorz Sowinski; wprowadzenie Józef Tischner.- Kraków: "Znak", Ośrodek Myśli Politycznej,
    1995.- 598s.

2. Augustyn. św.: O Trójcy świętej / tł. [z łac.] Maria Stokowska; wprowadzenie Józef Tischner; posł. i przypisy Jan Maria Szymusiak.- Kraków: "Znak",
    1996.- 661s

3. Böckenförde Ernst-Wolfgang: Wolność, państwo, Kościół / wybór i tł. [z niem.] Paweł Kaczorowski, [oraz Grzegorz Sowinski]; wprowadzenie
    Józef Tischner.- Kraków "Znak", 1994.- 302s.

4. Bukowski Kazimierz: W co wierzę? / Kazimierz Bukowski
    Jak żyć / Józef Tischner.- Katowice: Księgarnia Świętego Jacka, 1984.- 226s.

5. Bukowski Kazimierz: W co wierzę?; podstawy wiary / Kazimierz Bukowski
    Jak żyć?: podstawy etyki / Józef Tischner.- Wyd. 3.- Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1990.- 252s.

6. Busta Christine: Mała apologia ludzi / wybrał i przeł. Ryszard Wojnakowski; wstępem opatrzył Józef Tischner.- Kraków: Oficyna Literacka, 1998.- 152s.

7. Dante Alighieri: Boska komedia - Piekło /il. drzeworytami Stefana Mrożewskiego; tekst oparto na tł. z wł. Edwarda Porębowicza; wstęp napisał
    Józef Tischner.- Kraków: "Secesja", 1994.- 145s.

8. Europa - fundamenty jedności / red. nauk. Aniela Dylus; wstęp Józef Tischner.- Warszawa: Fundacja Akademii Teologii Katolickiej. Wydaw., 1998.- 229s.

9. Filozofia współczesna / red. Józef Tischner; aut. Martin Heidegger et al.- Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1989.- s. 5-498

10. Goethe Johann Wolfgang: Faust: tragedia; część I / przeł. [z niem,] Jacek Stanisław Buras; posłowiem opatrzył Józef Tischner.- Kraków: Wydaw. Literackie,
   1997.- 247s.

11. Katechizm religii katolickiej.- Wrocław: Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1981
      Cz. 9 : Podstawy wiary - w co wierzę? /Kazimierz Bukowski
                 Podstawy etyki - jak żyć? / Józef Tischner, 1981.- 252s..-1982.- 1983.- 1988

12. Kijowski Andrzej: Tropy / przedm. Józef Tischner.- Poznań: "W Drodze", 1986.- 190s.

13. Księga pamiątkowa dla uczczenia aktu nadania księdzu profesorowi Józefowi Tischnerowi honorowego doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego
      /red. nauk. Maciej Potępa.- Łódź: Wydaw. UŁ, 1997.- 186s.

14. Kwapiszewski Józef: Filozofia ks. Józefa Tischnera jako źródło dialogu.- Słupsk: Wydaw. Uczelniane WSP, 1998.- 227s.

15. Lebiedziński Włodzimierz: Socjalizm w krzywym zwierciadle Józefa Tischnera.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1985.- 33s.

16. Lebiedziński Włodzimierz: Tischnerowska metoda krytyki socjalizmu.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1987.- 275s.

17. Lévinas Emmanuel: Etyka i nieskończony: rozmowy z Philipp' em Nemo / przekł. z fr. Bogna Opolska-Kokoszka; Spotkanie z myślą Lévinasa -
      Józef Tischner.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 1991.- 70s.

18. Lustiger Jean-Marie: Bądźcie godni swego człowieczeństwa / przeł. Agnieszka Kuryć; przedm. Józef Tischner.- Warszawa: "Verbinum", 1998.- 150s.

19. Michnik Adam: Kościół, lewica, dialog / przedm. Stefan Kisielewski; posł. Józef Tischner.- Wyd. nowe, rozsz.- Warszawa:"Świat Książki", 1998.- 366s.

20. Michnik Adam, Tischner Józef, Żakowski Jacek: Między Panem a Plebanem.- Kraków: "Znak", 1995.- 688s.

21. Nédoncelle Maurice: Wartość miłości i przyjaźni / przekł. z fr. i oprac. Kazimierz Bukowski.- Kraków: "M", 1993.- 111s.
      Zawiera także: Słowo wstępne / Józef Tischner; wprowadzenie / K.Bukowski

22. Poniewierski Janusz: Pontyfikat / wstęp Józef Tischner.- Kraków: "Znak", 1999.- 422s.

23. Szczerbińska Teresa, Zalewska Beata: Bibliografia publikacji księdza Józefa Tischnera 1955-1995.- Kraków: "Znak", 1995.- 41s.

24. Tarnowski Karol: Człowiek i transcedencja / wstęp Józef Tischner.- Kraków: "Znak", 1995.- 364s.

25. Tischner Józef: Boski młyn / wstęp Andrzej Kudasik; wybór i oprac. Zofia Stojakowska-Staich.- Kraków: Oficyna Podhalańska: "Secesja", 1992.- 103s.

26. Tischner Józef: Czytając Veritatis splendor / Józef Tischner.- Kraków: "Unum": Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1994.- 89s.

27. Tischner Józef: Drogi i bezdroża miłosierdzia.- Kraków: "AA": "M", 1999.- 117s.
       Zbiór artykulów publikowanych w "Tygodniku Powszechnym"

28. Tischner Józef: Etyka Solidarności oraz Homo sovieticus.- Kraków: "Znak", 1992.- 216s.

29. Tischner Józef: Etyka Solidarności.- Kraków: "Znak", 1981.- 104s.

30. Tischner Józef: Etyka Solidarności.- Wyd.3.- Warszawa: "Pryzmat", 1989.- 99s.

31. Tischner Józef: Filozofia dramatu: wprowadzenie.- Kraków: "Znak", 1998.- 318s.

32. Tischner Józef: Historia filozofii po góralsku.- Kraków: "Znak", 1997.- 159s.

33. Tischner Józef: Idzie honor /red. Zofia Stojakowska-Staich.- Kraków: Oficyna Podhalańska: "Secesja", 1994.- 105s.

34. Tischner Józef, Łuczak Henryk: Ja żyć?: materiały pomocnicze do katechizacji młodzieży kl. IV szkoły średniej.- Płock: Płockie Wydawnictwo Diecezjalne, 
   1985.- 181s.

35. Tischner Józef: Jak żyć? - Wrocław: "Tum", 1994.- 121s.- Wyd. 2.- 1995.- Wyd. 2 i. e. 3.- 1997

36. Tischner Józef: Ksiądz na manowcach.- Wyd. 1, dodr.- Kraków: "Znak", 2000.- 313s.

37. Tischner Józef: Książeczka pielgrzyma / rys. Stanisława Rodziańskiego.- Kalwaria Zebrzydowska: "Calvarianum", 1990.- 45s.- Warszawa: "Libellus",
      1996.- 56s.

38. Tischner Józef: Myślenie według wartości.- Kraków: "Znak", 1982.- 496s.- Wyd. 2.- Kraków: "Znak", 1993.- 522s.

39. Tischner Józef: Nieszczęsny dar wolności.- Kraków: "Znak", 1993.- 223s.- Wyd. 2, 1996

40. Tischner Józef: Polski młyn.- Kraków: "Nasza Przeszłość", 1991.- 390s.

41. Tischner Józef: Pomoc w rachunku sumienia.- Kraków: "Znak", 2000.- 42s.

41. Tischner Józef: Przekonać Pana Boga.- Kraków: "Znak", 1999.- 199s.

42. Tischner Józef: Spór o istnienie człowieka.- Kraków: "Znak", 1998.- 358s.

43. Tischner Józef: Świat ludzkiej nadziei: wybór szkiców filozoficznych 1966-1975.- Wyd. 2.- Kraków: "Znak", 1992.- 318s.

44. Tischner Józef, Żakowski Jacek: Tischner czyta Katechizm.- Kraków: "Znak", 1996.-199s.

45. Tischner Józef: W krainie schorowanej wyobraźni.- Kraków: "Znak", 1997.- 308s.

46. Tischner Józef: Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 1991.- 128s.

47. Wieczorek Krzysztof: Dwie filozofie spotkania: konfrontacja myśli Józefa Tischnera i Andrzeja Nowickiego.- Katowice: UŚ, 1990.- 112s.

48. Zawierzyć człowiekowi: księdzu Józefowi Tischnerowi na sześćdziesiąte urodziny.- Kraków: "Znak", 1991.- 536s.

49. Ziemak Ryszard: Tatry = The Tatras /fot. Ryszard Ziemak; wstęp Józef Tischner.- Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe:
       Wydaw. Naukowe PWN, cop. 1999.- 142s.
Artykuły w czasopismach:
1. Absolut /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o katechizmie.- cz. 8// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 10 s. 11

2. Adwentowe krajobrazy /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 48 s. 1-2

3. Apostolstwo odzyskanej wolności /Józef Tischner.- Streszcz w jęz. ang// Etyka.- Nr 28.- (195) s. 109-118
    Zadania dla współczesnego duszpasterstwa

4. Argumenty metafizyczno-rekigijno-apologetyczne na istnienie Boga według polskiej myśli filozoficznej /Wojciech Skóra// Stud.Parad.- T.5.- (1995) s. 139-149

5. Boski rodowód wolności czyli "Bądź wolność Twoja" ?Jozef Tischner// Znak.- 1998 nr 6 s. 101-118

6. Boża pedagogika /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o katechizmie cz.10// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 12 s. 11

7. Bronię pewności
    Pewność i wierność: polem. /Robert Kostro/ Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 26 s. 8

8. Cierpienie za niewinność /Józef Tischner// Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 196 s. 25
     Polem. z: Chcemy wspierać Radio Maryja /Janusz Kawecki// Nasz Dziennik.- 1998 nr 153

9. Cierpkie winogrona i chytrość rozumu /Józef Tischner// Znak.- 1998 nr 8 s. 34-41
     Obraz polskiego społeczeństwa

10. Czemu błądzi advocatus diaboli? /Józef Tiscner// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 9 s. 4
      Sprawa beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki
      Polem. : Advocatus diaboli /Stanisław Kudelski// W Drodze.- 1996 nr 1

11. Czy mogę zabrać głos?
      Ciężary noście...: polem. /Danuta Kuroń/ Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 51/52 s.10
      Refleksje o aborcji
      Uzup. do: Ewangelia czy kodeks karny / Jacek Kuroń// Gazeta Wyborcza.- 1996 nr 257

12. Czyn nawrócenia /Józef Tischner; rozm. przepr. Janusz Poniewierski.- Rekolekcje z Mistrzem Eckhartem cz.1// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 8 s. 11

13. Dar strachu i zagubienia /Józef Tischner// Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 244 s. 8, 10, 12
      Polski katolicyzm lat 90-tych

14. Darowane pięć minut /Józef Tischner// Polis.- 1995 nr 4/5 dod. s. 1-4
      Podstawy demokracji w Polsce

15. Debata księdza Józefa Tischnera ze szkołą lubelską /Zbigniew Dymarski// Logos i Ethos.- 1998 nr 1 s. 235-245
      Dyskusja filozoficzna nt. neotomizmu

16. Demokracja /Józef Tischner; rozm, przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o katechizmie cz. 20// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 22 s. 11

17. Dokument, o którym mało się mówi... /Józef Tischner// Alma Mater.- Nr 4.- (1997) s. 48-50
      Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej pt. "Interpretacja Biblii w Kościele"

18. Dramat cielesności - krajobraz wstydu /Józef Tischner// Znak.- 1995 nr 8 s. 76-87

19. Droga Sokratesa i perć Sabały: uwagi o filozofii wychowania /Józef Tischner// Znak.- 1996 nr 11 s. 41-45
      Wykład wygłoszony z okazji otrzymania doktoratu honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie

20. Drogi i bezdroża sekularyzacji /Józef Tischner.- Kapłaństwo i zło tego świata cz. 5// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 45 s. 8

21. Duszpasterze: charyzmatycy i sekciarze /Józef Tischner.- Kapłaństwo i zło tego świata cz. 2// Tygodnik Powszechny 1997 nr 31 s. 4

22. Dwa listy na 70 urodziny Leszka Kołakowskiego /Józef Tischner, Timothy Garton Ash// Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 249 s. 22

23. Emmanuel Lévinas nie żyje: nekr. /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 3 s. 9

24. Epizody sensu /Józef Tischner// Logos i Ethos.- 1999 [nr] 1 s. 69-78

25. Ewangelia - nadzieją czy wspomnieniem? /Józef Tischner// Kultura.- 1998 nr 9 s. 13-25
      Sposoby rozwiązywania konfliktów w Kościele

26. Gdzie my są... /Józef Tischner; rozm. przepr. Małgorzata Subotić// Rzeczpospolita.- 1996 nr 295 dod. s. 28-29
      Język dowcipów góralskich

27. Głosy o Jerzym Turowiczu /Stanisław Barańczak, Ewa bieńkowska, Teresa Bogucka, Michał Czajkowski, Julia Hartwig, Zbigniew Herbert,
      Wacław Hryniewicz, Maria Janion, Jan Andrzej Kłoczkowski, Leszek Kołakowski, Hanna Krall, Zygmunt Kubiak, Reinhold Lehmann,
      Anna Micińska, NMałgorzata Musierowicz, Janina Ochojska, Joanna Olczak-Ronikier, Krzysztof Piesiewicz, Aleksander Smolar, Anna Szłapak,
      Józef Tischner, Barbara Toruńczyk, Dawid Warszawski, Włodzimierz Zagórski, Jacek Żakowski// Apokryf.- Nr 12.- (1997) s. 7-8, 13-14

28. Górolsko filozofia /Józef Tischner// Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 280 s. 20
      Fragm. książki "Historia filozofii po góralsku"

29. Gra wokół odpowiedzialności /Józef Tischner// Znak.- 1995 nr 10 s. 47-55

30. Granice tolerancji /Józef Tischner, Wacław Oszajca, Krzysztof Piesiewicz, Paweł Lisicki; rozm. przepr. Adam Szostkiewicz// Tygodnik Powszechny.- 1996 
   nr 5 s. 8-9

31. Granice tolerancji: dyskusja /Adam Szostkiewicz, Józef Tischner, Wacław Oszajca, Krzysztof Piesiewicz, Paweł Lisicki; oprac. Jerzy Lesław Ordan//
    Prz. Artyst.-Literacki.- 1996 nr 1/2 s. 2-10

32. Jedna beznadzieja i dwie nadzieje /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 15 dod. s. IV
       Na marginesie książki Stanisława Krajskiego "Radio Maryja. Droga do Źródła prowadzi pod prąd"

33. Józef Tischner: biogr. /Tadeusz Gadacz// Nowe Książki.- 1998 nr 3 s. 4 okł.

34. "Katolicki głos w polskim domu" /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 1 s. 4
       Radio Maryja

35. Koniec świata /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o Katechizmie cz. 24// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 26 s. 15

36. Kontekst moralny jako podstawa filozofii /Józef Kwapiszewski, Zdzisław Maciejewski.- Streszcz. w jęz. ang.// Zesz.Nauk. PPozn., Hum.- Z.46.- (1998) s. 57-73
      Poglądy ks. Józefa Tischnera

37. Kontrowersje wokół krytyki tomizmu dokonanej przez ks. Józefa Tischnera /Józef Kwapiszewski, Bogdan Drozdowicz// Słups.Pr.Hum.- Nr 14b.- (1997) s.55-72

38. Kościół /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o katechizmie cz. 22// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 24 s. 11

39. Kościół i państwo /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o katechizmie cz. 19// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 21 s. 11

40. Kościół łaski /Józef Tischner// Znak.- 1997 nr 1 s. 16-19

41. Kościół wybiera wolność / Józef Tischner, Roman Graczyk// Gazeta Wyborcza.- 1999 nr 213 s.26-27
      Przedmowa i posłowie do książki R.Graczyka "Polski Kościół, polska demokracja"

42. Kot pilnujący myszy czyli cierpienia okresu transformacji /Józef Tischner// Znak.- 1997 nr 7 s. 38-44

43. Krótki traktat o naturze służby /Józef Tischner.- Streszcz. w jęz. wł.//Analecta Crac.- [T.] 30/31 (1998/1999) s. 83-87

44. Ksiądz Józef Tischner /Witold P. Glinkowski.- Streszcz. w jęz. niem.// Eduk.Filozof.- Vol. 26.- (1998) s. 189-207
      Biografia i poglądy filozoficzne. Bibliogr. s. 189-193

45. Ksiądz profesor Józef Tischner doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego /Bogusław Maryniak// Ruch Filozoficzny.- 1995 nr 3/4 s. 335-338

46. Ksiądz w księgarni: dlaczego książki Józefa Tischnera stają się bestsellerami? /Marcin Baczyński// Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 18 dod. s.2

47. Kto się boi teologii? /Józef Tischner// Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 38 s. 25
      Wydziały teologiczne na uniwersytetach

48. List otwarty: do ks. Jana Olszewskiego i ks. Romana Sławeńskiego, asystentów kościelnych tygodnika "Źródło" /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 
   1998 nr 16 s. 3
      Dot. informacji nt. Radia "Maryja"

49. Listy do Studentów /Józef Tischner// Logos i Ethos.- 1998 [nr] 1 s. 5-9
      Studia filozoficzne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

50. Łaska /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o Katechizmie cz. 17// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 19 s. 11

51. Majątek ubogich w duchu /Józef Tischner; rozm. przepr. Piotr Gajdziński// Życie Gospodarcze.- 1997 nr 1/2 s. 14-15
      Stosunek Kościoła do wolnego rynku i bogacących się

52. Maleńkość i jej Mocarz /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 2000 nr 17 s. 1,9
      Miłosierdzie Boże

53. Maleńkość i jej Mocarz /Józef Tischner// Rzeczpospolita.-2000 nr 90 s. A8
      Miłosierdzie Boże

54. Mądroli zapasy z Bogiem /Marcin Fabiański// Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 295 s. 22-23
      Górale - pierwowzory bohaterów książki ks. Józefa Tischnera "Historia filozofii po góralsku"

55. Miejsce etyki w twórczości filozoficznej ks. Józefa Tischnera /Józef Kwapiszewski// Słup.Stud.Filozof.- Nr 1.- (1998) s. 225-244

56. Między samoudręką a trwogą /Józef Tischner.- Ksiądz na manowcach// Tygoidnik Powszechny.- 1998 nr 9 s. 1,9

57. Między techniką a Podhalem /Józef Tischner; rozm. przepr. Irena Fober// Przegląd Techniczny.- 1996 nr 47 s. 12-13

58. Miłość /Józef Tischner// Gazeta Wyborcza.- 1999 nr 3000 s. 10

59. Miłość i Odosobienie /Józef Tischner; rozm. przepr. Janusz Poniewierski.- Rekolekcje z Mistrzem Eckhartem cz. 5// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 12 s. 11

60. Miłość, zdrada, wierność / Józef Tischner; rozm. przepr. Dorota Zańko, Jarosław Gowin// Gazeta Wyborcza.- 1999 nr 96 s. 31
      Fragm. książki "Przekonać Pana Boga"

61. Mit samopoświęcającego się bóstwa /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 3 s. 1, 7.

62. Mowa wiary: wybór tekstów /Józef Tischner// Gazeta Wyborcza.- 2000 nr 150 s. 4

63. Mowa, wolność /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o Katechizmie cz. 6// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 8 s. 11

64. Myśli o studiowaniu filozofii /Józef Tischner// Nowe Książki.- 1998 nr 3 s. 7-8

65. Na drodze do Emaus, czyli Papiez i jego krytycy /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 37 s. 1, 10-11

66. Na moją pamiątkę /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o Katechizmie cz. 14// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 16 s. 11

67. Na tropach zbiegłego Boga /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 18 s. 1,5

68. Nadzieja /Józef Tischner; rozm. przepr. Janusz Poniewierski.- Rekolekcje z Mistrzem Eckhartem cz. 4// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 11 s. 11

69. Nadzieja /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o Katechizmie cz. 11// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 13 s. 11

70. Naród i jego prawa: komentarz do przemówienie Jana Pawła II na forum ONZ w październiku 1995 roku /Józef Tischner// Znak.- 1997 nr 4 s. 27-45

71. Nations and their right: commentary on a speech by Jan Paul II delivered at the forum of the United Natiosin in October 1995: ref. /Józef Tischner//
      Dialog. a. Univers.- 1997 nr 7/8 s. 79-95

72. Natręctwo władzy /Józef Tischner// Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 63 s. 19
      Na marginesie książki Tomasa Halika "Wyzwoleni, jeszcze nie wolni: czeski katolicyzm przed i po 1989 roku"

73. Nauczyciel naszej wolności /Józef Tischner// Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 248 s. 16-17
      Leszek Kołakowski

74. Nie będzie innego objawienia /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o Katechizmie cz. 12// Tygodnik Powszechny.-
      1996 nr 14 s. 14

75. Niebiańskie ideały i ziemskie złudzenia /Józef Tischner// Znak.- 1999 nr 2 s. 38-52
      Inteligencja wobec komunizmu

76. Niebo /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o Katechizmie cz. 25// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 27 s. 11

77. Niebo w nowych płomieniach /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 20 s. 1, 9
      Chrześcijaństwo a totalitaryzm

78. O czysty odbiór
      Problem pozostaje : polem. /Mieczysław Nowak/ Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 6 s. 5
      "Radio Maryja"

79. O Duchu świętym /Józef Tischner.- Ksiądz na manowcach// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 41 s. 1, 8

80. O kapłaństwie i złym świecie /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 27 s. 1, 4

81. O stylu myślenia
      Nie budujmy wieży Babel! : polem. /Józef Tischner/ Jacek Salij// Znak.- 1996 nr 4 s. 113-119
      Chrześcijański styl myślenia

82. O tradycyjny kształt reform
      Wiara i potrzeby świata : polem.
      Prorocy nieszczęścia : polem.
      Pax tibi : polem. /Konrad Szymański / Józef Tischner / Michał Czajkowski / Wacław Oszajca // W Drodze.- 1997 nr 1 s. 69-91

83. O życzliwą interpretację wypowiedzi ks. Józefa Tischnera
      "Sprawa Tischnera" : polem. /Jacek Wojtysiak / Alfred Wierzbicki // Ethos.- 1996 nr 1/2 s. 284-292
       Dyskusja Klubu "Tygodnika Powszechnego" w Lublinie nt. "Kościół wobec zagrożeń"

84. Oblicza transcendencji w myśli filozoficznej ks. Józefa Tischnera : autoref. /Witold P. Glinkowski// Eduk. Filozof.- Vol. 27.- (1999) s. 229-231

85. Oczyszczenie /Józef Tischner ; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o Katechizmie cz. 4// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 6 s. 11

86. Orędzie /Józef Tischner.- Adwentowe krajobrazy cz. 3// Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 50 s. 10

87. Oswajanie /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o katechizmie cz. 5// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 7 s. 11

88. "Oto jestem" /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o katechizmie cz. 3// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 5 s. 11

89. Pochwalna pieśń Boga: rozmowa o ośmiu błogosławieństwach /Józef Tischner ; rozm. przepr. Dorota Zańko, Jarosław Gowin// Tygodnik Powszechny.-
      1999 nr 14 s. 5

90. Poczytaj Pietraszkę /Józef Tischner// Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 185 s. 16

91. Podglądanie Pana Boga /Józef Tischner// Znak.- 1997 nr 12 s.8-24
      Na marginesie książki Dariusza Oko "Łaska i wolność"

92. Polska po Pielgrzymce /Anna Beata Bohdziewicz, Wojciech Bonowicz, Małgorzata Chmielewska, Wiesław Chrzanowski, Stanisława Grabska,
      Józefa Hennelowa, Wacław Hryniewicz, Tadeusz Mazowiecki, Włodzimierz Mokry, Alfons Nossol, Jan Nowak-Jeziorański, Adam Pawłowicz,
      Tadeusz Pietronek, Wojciech Roszkowski, Tadeusz Sobolewski, Bogusław Sonik, Stanisław Stomma, Józef Tischner, Zdzisław Tranda,
      Edmund Wnuk-Lipiński// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 25 s. 8-9

93. Pomoc w rachunku sumienia /Józef Tischner// Gazeta Wyborcza.- 2000 nr 60 s. 30-31

94. Porządek zbawienia /Józef Tischner// Logos i Ethos.- 1993 nr 1 s. 35-54

95. Prawdomówność bez prawdy /Jarosław Chrząszcz// Arcana.- 1996 nr 1 s. 83-89
      Poglądy ontologiczne ks. Józefa Tischnera

96. Promieniowanie twórczej wzajemności /Józef Tischner// Więź.- 1997 nr 6 s. 13-19
      O misterium Karola Wojtyly "Promieniowanie ojcostwa"

97. Próba wody /Władysław Bartoszewski, Zbigniew Bujak, Jarosław Kaczyński, Andrzej Urbańczyk, Michał Kulesza, Józef Tischner, Janusz Onyszkiewicz,
      Adam Dobrzański, Andrzej Piłat, Antoni Stryczula, Władysław Frasyniuk, Roman Jagieliński, Jan Winiecki; oprac. Dorota Macieja, Zofia Stachurz//
      Wprost.- 1997 nr 30 s. 19-10
      Działania władz państwowych w czasie powodzi

98. Poszedł dobrze czynić /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 51/52 s. 1,4

99. Przyjmowanie zwierzeń Boga /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o Katechizmie cz. 9// Tygodnik Powszechny.-
      1996 nr 11 s. 11

100. Radio Maryja jak św. Franciszek
        Radio Maryja trochę jak Pax ; polem. /Ania Wilk / Józef Tischner// Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 97 s. 28

101. Religia polityczna /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 50 s. 1, 9
        Chrześcijaństwo a totalitaryzm

102. Religia schorowanej wyobraźni / Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 15 s. 1, 5
        Życie religijne na przełomie politycznym

103. Rewizjonizm Józefa Tischnera / Bogusław Czarmiński// Dziś.- 1997 nr 2 s. 96-99

104. Rewolucja i wstyd /Józef Tischner// Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 201 s. 16-17
        Nowa tożsamość idei solidarności

105. Rewolucja w Kościele /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o Katechizmie cz. 1// Tygodnik Powszechny.- 1996
        nr 3 s. 1, 11

106. Robespierre i siostra Faustyna /Józef Tischner.- Ksiądz na manowcach// Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 1 s. 1, 9

107. Rola Karola Wojtyły - Jana Pawła II w kształtowaniu się krakowskiego śrowosika filozoficznego : dyskusja w XV-lecie Pontyfikatu /Kazimierz Bukowski,
        Tadeusz Gadacz, Jan Galarowicz, Jan Andrzej Kłoczowski, Dariusz Oko, Marek Pieńkowski, Krzyszto Szczygieł, Kazimierz Skoczny, Karol Tarnowski,
        Józef Tischner// Logos i Ethos.- 1993 nr 1 s. 289-301

108. Rozmowa z Jackiem Kuroniem "w sprawie bolesnej i trudnej" /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 46 s. 1, 10
        Refleksje o aborcji na marginesie tekstu "Ewangelia czy kodeks karny"

109. Rozmowy z ks. prof. Józefem Tischnerem /rozm. przepr. Ewelina Puczek// Śląsk.- 1999 nr 5 nr 6 s. 66-67 s. 66-67

110. Rozmowy z ks. prof. Józefem Tischnerem /rozm. przepr. Ewelina Puczek// Śląsk.- 1999 nr 7 s. 66-67

111. Rozmowy z ks. prof. Józefem Tischnerem /rozm. przepr. Ewelina Puczek// Śląsk.- 1999 nr 8 s. 66-67

112. Rozmowy z ks. prof. Józefem Tischnerem /rozm. przepr. Ewelina Puczek// Śląsk.- 1999 nr 9 s. 66-67

113. Rozmowy z ks. prof. Józefem Tischnerem /rozm. przepr. Ewelina Puczek// Śląsk.- 1999 nr 10 s. 66-67

114. Rozmowy z ks. prof. Józefem Tischnerem /rozm. przepr. Ewelina Puczek// Śląsk.- 1999 nr 11 s. 66-67

115. Rozum i krzyż /Józef Tischner// Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 238 s. 31

116. Rozum poszukuje siebie /Józef Tischner.- Ksiądz na manowcach// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 17 s. 1,5

117. Ryzyko Pana Boga /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o Katechizmie cz. 13// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 15 s. 11

118. "Sanctum wiąże się z dobrem człowieka" / Józef Tischner; rozm. przepr. Andrzej Juszczyk// Polonistyka.- 1997 nr 7 s. 389-393

119. Sarmacki wkład do integryzmu /Józef Tischner// Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 62 s. 24-25
        Radio Maryja

120. Siostra Faustyna i Fryderyk Nietzsche /Józef Tischner.- Ksiądz na manowcach// Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 2 s. 8

121. "Społeczność, która nie wojowała myślą..." /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 9 s. 1, 5
         Refleksje o stanie państwa

122. Spowiedź i psychoterapia ; dyskusja /Wojciech Bonowicz, Jacek Bomba, Bogdan de Barbaro, Mirosław Pilśniak, Józef Tischner// Zank.- 1997
         nr 10 s. 46-59

123. Spowiedź nie jest walką o niewinność /Józef Tischner; rozm. przepr. Dorota Zańko, Jarosław Gowin// Znak.- 1999 nr 2 s. 110-120
        Fragm. książki "Przekonać Pana Boga""

124. Spór o istnienie człowieka /Józef Tischner; rozm. przepr. Tadeusz Gadacz// Nowe Książki.- 1998 nr 3 s. 6

125. Sprawa Józefa Kurasia "Ognia" /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 35 s.1, 5

126. Sprawiedliwość /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o Katechizmie cz. 21// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 23 s. 11

127. Sumienie /Józef Tischner// Tyg. Powszechny 1998 nr 19 s. 3
        Wizyta pułkownika Ryszarda Kuklińskiego

128. Sumienie /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o Katechizmie cz. 18// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 20 s. 11

129. Szopka podhalańska /Józef Tischner; rozm, przepr. Jarosław Gowin, Dorota Zańko// Wprost.- 1998 nr 52 s. 120-121
        Religijność ludowa górali

130. Szydło świętego; medal świętego Jerzego dla biskupa Tadeusza Pieronka /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 50 s. 4

131. Śmierć /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żąkowski.- Telewizyjne rozmowy o Katechizmie cz. 23// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 25 s. 11

132. Śmierć człowieka /Józef Tischner// Akcent.- 1998 nr 3 s. 180-185

133. Świadectwa /Józef Tischner.- Adwentowe krajobrazy cz. 4// Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 51/52 s. 8

134. Świat wartości widziany oczyma Józefa Tischnera i Aleksandra Mienia /Joanna Korzeniewska-Berczyńska// Acta Pol.- Ruthen.- T. 2.- (1997) s. 273-280

135. Świat zmienił się na lepsze /Józef Tischner; rozm. przepr. Zbigniew Nosowski, Sławomir Sowiński// Więź.- 1995 nr 11 s. 29-44
        Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes"

136. Światło gwiazdy zbawienia /Józef Tischner.- Ksiądz na manowcach// Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 7 s. 10-11
        Filozofia dialogu międzywyznaniowego

137. Tajemnicze pytanie /Józef Tischner.- Adwentowe krajobrazy cz. 2// Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 49 s. 11

138. Teocentryczna fenomenologia dramatu jako filozofia krzyża /Jan Wadowski// Wrocławski Przegląd Teologiczny.- 1998 nr 2 s. 163-174
        Poglądy ks. Józefa Tischnera

139. Teologia wolności /Józef Tischner; rozm. przepr. Stanisław Janecki, Marek Król// Wprost.- 1996 nr 37 s.17-19
        Nastroje polityczne w społeczeństwie

140. The crisis of the ethos of terrism /Józef Tischner// Dialog. a. Univers.- 1999 nr 1/2 s. 53-59

141. The rights of a Pole and human rights /Józef Tischner; tł. z pol. Aleksandra Rodzińska//Dialog. a. Univers.-1997 nr 1/2 s. 23-26

142. Tożsamość w czasie przełomu /Józef Tischner.- Ksiądz na manowcach// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 30 s. 1,11

143. Tożsamość wiary /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny 1997 nr 5 s. 1,5
         Refleksje na temat szkicu: Opowieść o nawróconym / Czesław Miłosz // Tygodnik Powszechny 1997 nr 3

144. Trampolina /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o Katechizmie cz. 2// Tygodnik Powszechny.-1996 nr 4s. 11

145. Tym razem idzie o honor: jeszcze o sprawie "Ognia" /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 40 s. 4

146. W pułapce monologu /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 22 s. 9
        W sprawie recenzji książki J. Gowina "Kościół po komunizmie"

147. Wiara bezinteresowna /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o Katechizmie cz. 15// Tygodnik Powszechny.-
        1996 nr 17 s. 11

148. Wiara i czas /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o Katechizmie cz. 7// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 9 s. 11

149. Wiara i nasze sprawy prywatne /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 14 s. 1,4

150. Wiara i wyrzeczenie /Józef Tischner; rozm. przepr. Janusz Poniewierski.- Rekolekcje z Mistrzem Eckhartem cz. 3// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 10 s. 11

151. Wiedział, co jest w człowieku /Józef Tischner.- Kapłaństwo i zło tego świata cz. 3// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 35 s. 4

152. Wielce pouczająca lekcja /Józef Tischner.- Ksiądz na manowcach// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 35 s. 1,10

153. Wieści ze słuchanicy /Wanda Czubernatowa, Józef Tischner// Znak.- 1997 nr 5 s. 156-160

154. Wieści ze słuchanicy /Wanda Czubernatowa, Józef Tischner// Znak.- 1997 nr 7 s. 135-138

155. Wieści ze słuchanicy /Wanda Czubernatowa, Józef Tischner// Znak.- 1997 nr 10 s. 137-140

156. Wieści ze słuchanicy /Wanda Czubernatowa, Józef Tischner// Znak.- 1998 nr 1 s. 125-127

157. Wieści ze słuchanicy /Wanda Czubernatowa, Józef Tischner// Znak.- 1998 nr 4 s. 126-129

158. Wieści ze słuchanicy /Wanda Czubernatowa, Józef Tischner// Znak.-1998 nr 5 s. 131-134

159. Wieści ze słuchanicy /Wanda Czubernatowa, Józef Tischner// Znak.- 1998 nr 8 s. 122-127

160. Wieści ze słuchanicy /Wanda Czubernatowa, Józef Tischner// Znak.-1998 nr 10 s. 141-144

161. Wieści ze słuchanicy /Wanda Czubernatowa, Józef Tischner// Znak.- 1998 nr 12 s. 112-116

162. Wieści ze słuchanicy /Wanda Czubernatowa, Józef Tischner// Znak.- 1999 nr 6 s. 93-97

163. Wieści ze słuchanicy /Wanda Czubernatowa, Józef Tischner// Znak.- 1999 nr 7 s. 131-135

164. Wina spowiednika /Józef Tischner// Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 208 s. 23
        Fragm. książki "W krainie schorowanej wyobraźni"

165. Wina spowiednika, czyli "komu grzechy odpuścicie" /Józef Tischner// Res Publica Nowa.- 1996 nr 11 s. 8-9

166. Wokół katolickiego maksymalizmu /Józef Tischner.- Kapłaństwo i zło tego świata cz. 4// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 40 s. 11

167. Wolne serce /Józef Tischner; rozm. przepr. Janusz Poniewierski.- Rekolekcje z Mistrzem Eckhartem cz. 2// Tygodnik Powszechny 1997 nr 9 s. 11

168. Wolność /Józef Tischner; rozm. przepr. Jacek Żakowski.- Telewizyjne rozmowy o Katechizmie cz. 16// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 18 s. 11

169. Wychodzenie z kryjówek /Józef Tischner; rozm. przepr. Wiesław Łuka// Prawo i Życie.- 1996 nr 51/52 s. 1,8
        Katolicyzm w Polsce

170. Wyrozumiałość bez pobłażliwości /Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 20 s. 13
        Odznaczenie Leszka Kołakowskiego orderem Orła Białego

171. Zaproszenie do współmyślenia: o filozofii ks. Józefa Tischnera /Witold P. Glinkowski// Więź.- 1999 nr 10 s. 73-81

172. Zdradzeni w biały dzień / Andrzej Woźnicki// Tygodnik Solidarność.- 1996 nr 37 s. 6-7,16-19
        Polem. z poglądami ks. J. Tischnera nt. etyki solidarności

173. Zmarł ks. Tischner /Jacek Żakowski, Adam Michnik// Gazeta Wyborcza.- 2000 nr 150 s. 1,3

174. Znicestwienie Polski /Józef Tischner.- Ksiądz na manowcach// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 11 s. 1,4

175. Żegnaj, Józefie /Leszek Kołakowski// Gazeta Wyborcza.- 2000 nr 151 s. 22

176. Życie wewnętrzne Boga /Józef Tischner.- Ksiądz na manowcach// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 23 s. 1,11
        Teologia Trójcy Świętej
Recenzje książek:
1. Całość i nieskończoność: esej o zewnętrzności / Emmanuel Lévinas.- Warsz.1998.- Rec. Józef Tischner// Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 240 dod. s. 8

2. Epilog burzy /Zbigniew Herbert.- Wroc.1998.- Rec. Józef Tischner// Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 137 s. 22

3. Filozofia dramatu /Józef Tischner.- Krak.1998.-Rec. Robert Poczekaj// Czas Kult.- 1998 nr 5 s. 114-115

4. Filozofia dramatu /Józef Tischner.-Kraków1990.- Rec. Małgorzata Kępczyńska// Tygiel Kult.- 1998 nr 9/10 s. 132-135

5. Filozofia dramatu /Józef Tischner.- Krak.1998.- Rec. Krzysztof Michalski// Tygodnik Powszechny.-1999 nr 17 s. 1,8

6. Filozofia dramatu /Józef Tischner.- Krak.1998.- Rec. Krzysztof Michalski// Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 17 s. 1,8

7. Filozofia ks. Józefa Tischnera jako źródło dialogu /Józef Kwapiszewski.- Słupsk 1998.- Rec. Ryszard Zagłoba// Słupskie Studia Filozoficzne.- Nr 1(1998) 
  s. 293-297

8. Hegel i Derrida: filozofia w wersji radykalnej /Włodzimierz Lorenc.- Warsz.1994.- Rec. Józef Tischner// Znak.- 1995 nr 9 s. 197-203

9. Historia filozofii po góralsku /Józef Tischner.- Krak.1997.- Rec. Jacek Zychowicz// Wiadomości Kulturalne.- 1998 nr 4 s. 12

10. Historia filozofii po góralsku /Józef Tischner.- Krak.1997.- Rec. Artur Sporniak// Tygodnik Powszechny.-1997 nr 50 s. 13

11. Historia filozofii po góralsku /Józef Tischner.- Krak.1997.- Rec. Jan Gondowicz// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 51/52 s. 19

12. Historia filozofii po góralsku /Józef Tischner.- Krak.1997.- Rec. Wiesław Kot// Wprost.- 1997 nr 48 s. 111-112

13. Historia filozofii po góralsku /Józef Tischner.- Krak.1997.- Rec. Wanda Czubernatowa; Stanisław Grygiel// Nowe Książki.- 1998 nr 3 s. 8-11

14. Historia filozofii po góralsku Józef Tischner.- Krak.1997.- Rec. Anna Legeżyńska// Polonistyka.- 1998 nr 4 s. 239-241

15. Historia filozofii po góralsku / Józef Tischner.- Krak.1997.- Rec. Anna Kłossowska// Tygodnik Solidarność.- 1998 nr 10 s. 12

16. Jak żyć? /Józef Tischner.- Wyd. 3.- Wroc.1997.- Rec. Jerzy Ładyka// Res Hum. / TKŚ.- 1997 nr 6 s. 2-4

17. Kościół po komunizmie /Jarosław Gowin.- Krak.1995.- Rec. Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 6 s. 1,5

18. Ksiądz na manowcach /Józef Tischner.- Krak.1999.- Rec. Roman Graczyk// Gazeta Wyborcza.- 1999 nr 243 s. 12-13

19. Ksiądz na manowcach /Józef Tischner.- Krak.1999.- Rec. Tomasz Węcławski// Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 47 s. 1,11

20. LEvangile selon le Fils /Norman Mailer.- Paris1998.- Rec. Józef Tischner// Kultura.- 1998 nr 7/8 s. 193-201

21. Le souci contemporain /Chantal Delsol.- Bruxelles1996.- Rec. Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 7 s. 1,7

22. Le travailune valeur en voice de disparition / Dominique Méda.- Paris1995.- Rec. Józef Tischner// Tygodnik Powszechny.-1999 nr 32 s. 1,10

23. Między Panem a Plebanem /Adam Michnik, Józef Tischner, Jacek Żakowski.- Krak.1995.- Rec. Mirosław Pawliszyn// Homo Dei.- 1995 nr 3 s. 89-93

24. Między Panem a Plebanem /Adam Michnik, Józef Tischner, Jacek Żakowski.- Krak.1995.- Rec. Gustaw Kerszman// Kultura.- 1995 nr 12 s. 113-123

25. Między Panem a Plebanem /Adam Michnik, Józef Tischner, Jacek Żakowski.- Krak.1995.- Rec. Zdzisław Słowik;  Jerzy Ładyka; Jacek Zychowicz//
      Res Hum. / TKŚ.- 1995 nr 6 s. 9-13

26. Między Panem a Plebanem /Adam Michnik, Józef Tischner, Jacek Żakowski.- Krak.1995.- Rec. Bogusław Maryniak// Tygiel Kult.- 1996 nr 2 s. 116-118

27. Między Panem a Plebanem /Adam Michnik, Józef Tischner, Jacek Żakowski.- Krak.1995.- Rec. Andrzej Osęka; Ryszard Legutko// Znak.- 1995 nr 9 s. 176-189

28. Mini-wykłady o maxi-sprawach /Leszek Kołakowski.- Krak.1997.- Rec. Zygmunt Bauman ; Józef Tischner// Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 55 s. 11

29. Myślenie według wartości /Józef Tischner.- Krak.1993.- Rec. Leopold Regner// Ruch Filozoficzny.- 1994 nr 3/4 s. 389-391

30. Nieszczęsny dar wolności /Józef Tischner.- Wyd. 2.- Krak.1997.- Rec. Robert Kościelny// Pogranicza.- 1997 nr 4 s. 79-83

31.Nieszczęsny dar wolności /Józef Tischner.- Wyd. 2.- Krak.1996.- Rec. Andrzej Waśkiewicz// Res Publica Nowa.- 1997 nr 3 s. 39-43

32. Ontologizacja odpowiedzialności /Jacek Filek.- Krak.1996.- Rec. Józef Tischner// Znak.- 1997 nr 6 s. 119-124

33. Papieże i kapitalizm: od "Rerum novarum" po "Centesimus annus" /Maciej Zięba.- Krak.1998.- Rec. Józef Tischner// Znak.- 1999 nr 1 s. 135-139

34. Przekonać Pana Boga /Józef Tischner, Dorota Zańko, Jarosław Gowin.- Krak.1999.- Rec. Małgorzata Borczak// Nowe Książki.- 1999 nr 9 s. 60

35. Przekonać Pana Boga /Józef Tischner, Dorota Zańko, Jarosław Gowin.- Krak.1999.- Rec. Lektor// Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 20 s. 13

36. Przekonać Pana Boga /Józef Tischner, Dorota Zańko, Jarosław Gowin.- Krak.1999.- Rec. Wojciech Bonowicz// Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 24 s. 11

37. Przekonać Pana Boga /Józef Tischner, Dorota Zańko, Jarosław Gowin.- Krak.1999.- Rec. Bogusław Mielec// Znak.- 1999 nr 10 s. 143-152

38. Spór o istnienie człowieka /Józef Tischner.- Krak.1998.- Rec. Beata Szymańska// Dekada Literacka.- 1998 nr 12 s. 18-19

39. Spór o istnienie człowieka /Józef Tischner.- Krak.1998.- Rec. Witold P. Glinkowski// Eduk. Filoz.- Vol. 28(1999) s. 327-337

40. Spór o istnienie człowieka /Józef Tischner.- Krak.1998.- Rec. Maria Małgorzata Baranowska// Kwartalnik Filozoficzny.- 1999 z. 1 s. 177-181

41. Spór o istnienie człowieka /Józef Tischner.- Krak.1998.- Rec. Marek Drwięga// Principia.- T. 24/25(1999) s. 289-299

42. Spór o istnienie człowieka /Józef Tischner.- Krak.1998.- Rec. Krzysztof Michalski// Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 17 s. 1,8

43. Spór o istnienie człowieka /.-Józef Tischner.- Krak.1998.- Rec. Karol Tarnowski// Znak.- 1999 nr 9 s. 130-143

44. Światłocienie zła /Cezary Wodziński.- Wroc.1998.- Rec. Józef Tischner// Znak.- 1999 nr 6 s. 106-113

45. Tischner czyta Katechizm /Józef Tischner, Jacek Żakowski.- Krak.1996.- Rec. Andrzej Dobrowolski// Odra.- 1996 nr 12 s. 120-122

46. Tischner czyta Katechizm /Józef Tischner, Jacek Żakowski.- Krak.1996.- Rec. Zygmunt Kałużyński// Wiadomości Kulturalne.- 1996 nr 41 s. 9

47. Tischner czyta Katechizm /Józef Tischner, Jacek Żakowski.- Krak.1996.- Rec. Jan Sochoń// Nowe Książki.- 1996 nr 9 s. 60-61

48. Tischner czyta katechizm /Józef Tischner, Jacek Żakowski.- Krak.1996.- Rec. Tadeusz Zatorski// Zdanie.- 1996 [nr] 4/5 s. 105-108

49. W krainie schorowanej wyobraźni /Józef Tischner.- Krak.1997.- Rec. Ireneusz Krzemiński// Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej.- 1997 [nr] 3 s. 44-46

50. W krainie schorowanej wyobraźni /Józef Tischner.- Krak.1997.- Rec. Jan Golec// Dziś1998 nr 4s. 46-55

51. W krainie schorowanej wyobraźni /Józef Tischner.- Krak.1997.- Rec. Karol Tarnowski// Nowe Książki.- 1998 nr 3 s. 12-13

52. W krainie schorowanej wyobraźni /Józef Tischner.- Krak.1998.- Rec. Monika Malessa-Drohomirecka// Topos.- 1998 nr 5/6 s. 120

53. W krainie schorowanej wyobraźni /Józef Tischner.- Krak.1997.- Rec. Edmund Wnuk-Lipiński// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 38 s. 1,10

54. W krainie schorowanej wyobraźni /Józef Tischner.- Krak.1997.- Rec. Grzegorz Graff// Tytuł.- 1998 nr 3 s. 189-194

55. W krainie schorowanej wyobraźni /Józef Tischner.- Krak.1997.- Rec. Elżbieta Wolicka// Znak.- 1997 nr 11 s. 183-190
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK