Julian Przyboś (1901-1970) - poeta, eseista
Książki:
  1. Artykuły programowe awangardy krakowskiej: [wybór tekstów przygot. Lothar Herbst].- Wyd. 2.- Wrocław: Wydawnictwo 
      UW, 1984
      Cz. 1.: Tadeusz Peiper.-  1985.- 43 s.; 24 cm
      Cz. 2 : Julian Przyboś, Jan Brzękowski, Jalu Kurek.- 1984.- 79, [1] s. ; 24 cm
      Teksty do Ćwiczeń / Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Instytut Filologii Polskiej. Seria A, Literatura; z. 15

  2. Balcerzan Edward: Liryka Juliana Przybosia.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.- 174, [2] s.: 1 faks., 
      1 fot.,  1 portr.; 17 cm

  3. Cieński Andrzej: Julian Przyboś: kulturowe podstawy twórczości.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987.- 297, 
      [3] s.; 17 cm

  4. Heska-Kwaśniewicz Krystyna: "Miłość jak przepaść": Julian Przyboś i góry.- Katowice: "Śląsk", 1998.- 69, [2] s.; 21 cm
  
   Zawiera także "Wiersze górskie" J. Przybosia wg wyd.: Pisma zebrane, Kraków 1984 r

  5. Juliana Przybosia najmniej słów: analizy i interpretacje: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Makowskiego.- Warszawa: 
      Wydawnictwa  Szkolne  i Pedagogiczne, 1991.- 192, [4] s.: 1 portr.; 20 x 21 cm

  6. Kierc Bogusław: Wzniosły upadek anioła /posł. Andrzej Falkiewicz.- Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1992.- 153, 
      [2] s.; 20 cm

  7. Mickiewicz Adam: Nad wodą wielką i czystą: w 200. rocznicę urodzin poety /wybór Andrzej K. Waśkiewicz; esej wstępny 
      Julian Przyboś.- Warszawa: "Anagram", 1998.- 257, [3] s.: 1 faks., portr.; 10 x 7 cm

  8. Natuniewicz Halina, Chromy Jacek: Muzeum Juliana Przybosia w Gwoźnicy: katalog wystawy /aut. oprac. Halina Natuniewicz, 
     Jacek Chromy; Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.- Rzeszów: 
      Muzeum Okręgowe, 1987.- 68, [3] s.: faks., fot., portr.; 20 cm

  9. O Julianie Przybosiu: wspomnienia, studia, szkice /pod red. Tadeusz Bujnickiego i Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz.- Katowice: 
      Uniwersytet Śląski, 1983.- 133 s.: 1 rys., err.; 24 cm

10. Przyboś Julian: Ho! jak wysoko /[oprac. graf. Marek Kotarba].- [Wyd. 1 w tej serii].- Warszawa: "Interart", 1994.- 110, 
      [2] s.: il.; 21 cm

11. Przyboś Julian: Noc majowa /[wyboru dokonał Bohdan Drozdowski].- Warszawa: "Iskry", 1981.- 131, [1] s.; 20 cm + płyta

12. Przyboś Julian: Pisma zebrane /oprac. Rościsław Skręt.
      T. 1: Utwory poetyckie /przedm. Jerzy Kwiatkowski.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984.- XXXII, 670,[2] s., 
      [24] s. tabl.:  faks., fot., portr.; 25 cm

13. Przyboś Julian: Poezje wybrane /wybór i wstęp Zbigniew Bieńkowski.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 
      [1988], 1988.- 149,  [3] s.;17 cm

14. Przyboś Julian: Póki my żyjemy /wstęp Zbigniew Bieńkowski.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989.- 
      67, [5] s.; 17 cm

15. Przyboś Julian: Rozbłysk znaczeń: wybór poezji /wybór, wstęp i komentarze Józef Duk.- Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 
      1986.- 322, [2] s.:1 portr., err.;  20 cm

16. Przyboś Julian: Sytuacje liryczne: wybór poezji /wstęp napisał Edward Balcerzan; wyboru dokonali E. Balcerzan, 
      Anna Legeżyńska; komentarze oprac. A. Legeżyńska.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.- 
      CXVIII, 382 s.; 17 cm

17. Przyboś Julian: Utwory poetyckie /[przedm. Jerzy Kwiatkowski; red. Zofia i Stefan Górowie].- Kraków: Wydawnictwo 
      Literackie, 1994.- 1061, [2] s., [29] s. tabl.: faks., fot., portr.; 24 cm
     
Zawiera: Narzędzie ze światła; Próba Całości; Więcej o manifest; Na znak; Kwiat nieznany; Utwory z planowanego 
       tomu  pt. 22 wiersze;  Wiersze rozproszone  i ogłoszone  z rękopisów; Przekłady; Geometria pijana

18. Przyboś Julian: Wiersze morskie /[oprac. i wstęp Andrzej Krzysztof Waśkiewicz].- Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1987.- 
      79, [1] s.; 17 cm

19. Przyboś Julian: Wilgna róża: wiersze miłosne /wybrał i wstępem opatrzył Andrzej K[rzysztof] Waśkiewicz.- Warszawa: 
      Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988.- 167, [1] s.: 1 portr.; 10 cm

20. Przyboś Julian: Z ponad /napisał Julian Przyboś; ułożył graf. Władysław Strzemiński.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 
      1988.- 30, [4] s.; 22 cm

21. Przyboś Uta, Przyboś Julian: Wiersze i obrazki.- [Wyd. 2].- Warszawa: "Czytelnik", 1987.- 62, [2] s.: rys. kolor. ; 23 cm

22. Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Julian Przyboś i awangarda krakowska /oprac. Andrzej K. Waśkiewicz.- Warszawa: "Jota", 
      1990.- 44, [4] s.; 14 cm

23. Wołowiec Grzegorz: Nowocześni w PRL: Przyboś i Sandauer.- Wrocław: "Leopoldinum", 1999.- 289, [2] s. ; 21 cm
     
Monografie Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. . Seria Humanistyczna

24. Zaworska Helena: Sztuka podróżowania: poetyckie mity podróży w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia 
      i  Stanisława Różewicza.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980.- 275, [4] s.; 20 cm

25. Zembaty-Michalakowa Maria: Poezja Juliana Przybosia w świetle badań statystyczno-językowych na tle porównawczym.- 
      Wrocław:  Wydawnictwo UW, 1982.- 311, [1] s.: wykr.; 24 cm
     
Acta Universitatis Wratislaviensis; No 467
Artykuły w czasopismach:
 1. Annunciazione  /Bogusław Kierc// Twórczość.- 1998, nr 5, s. 57-72

 2. Człowiek słoneczny Słowackiego i Przybosia /Barbara Kardaś// Przegląd Humanistyczny.- 1996, nr 4, s. 119-126

 3. Do córki Ignacego Fika: w. /Julian Przyboś// Arkusz.- 1997, nr 6, s. 8

 4. Gmachy; Z dłoni; Wieczór: wiersze /Julian Przyboś// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 11, s. 13

 5. Korespondencja literacka Juliana Przybosia: zbiory nie opublikowane /Józef Duk// Studia i Materiały Polonistyczne.- T. 3.- (1997), s. 19-36

 6. List Juliana Przybosia do Aleksandry Jachtomy z 1956 r. // Arkusz.- 1996, nr 1, s. 3

 7. Listy Mieczysława Jastruna i Juliana Przybosia /oprac. Tadeusz Kłak// Kresy.- 1995, nr 4, s. 268-283

 8. "Miłość jak przepaść": o widzeniu gór w twórczości Juliana Przybosia /Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - Streszczenie w jęz. ang. niem.// 
   Wierchy.- R. 59.- (1993), s. 19-38

 9. Motyw tragedii górskiej w liryce Juliana Przybosia /Józef Duk// Studia i Materiały Polonistyczne.- T. 1.- (1994).- s. 47-62

10. "Nie minąć lecz prześcignąć siebie..." /Aleksandra Jachtoma; oprac. Uta Przyboś// Arkusz.- 1996, nr 1, s. 3

11. Nowocześni w PRL: Przyboś i Sandauer /Grzegorz Wołowiec. Wrocław, 1999,- Rec. Adam Poprawa// Nowe Książki.- 1999, nr 7, s. 31

12. Nowocześni w PRL: Przyboś i Sandauer /Grzegorz Wołowiec. Wrocław, 1999,- Rec. Jerzy Smulski// Teksty Drugie.- 2000, nr 1/2, s. 130-133

13. Od scenariusza filmowego do "Odjazdu" Juliana Przybosia /Romuald Jabłoński// Warsztaty Polonistyczne.- 1995, nr 4, s. 46-56

14. Paradoksy Przybosia /Andrzej K[rzysztof] Waśkiewicz// Śląsk.- 1996, nr 1, s. 46-49

15. Referencyjność i autoteliczność w twórczości Tadeusza Peipera i Juliana Przybosia /Agnieszka Kluba// Pamiętnik Literacki.- 1998, z. 4, s. 37-71

16. Równość i asymptota /Zygmunt Mikulski// Akcent.- 1996, nr 2, s. 208-209

17. Świt dnia i świt życia - lekcja z wierszem J. Przybosia "Świt kwietniowy" /Anna Michalak// Warsztaty Polonistyczne.- 1996, nr 2, s. 23-25

18. Triumf wyobraźni we wczesnej twórczości Juliana Przybosia /Danuta Hejda// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
   Historia Literatury.- Z. 4.- (1998), s. 109-121

19. Widzieć znaczy wiedzieć: motyw katedry w twórczości Juliana Przybosia /Zofia Zarębianka.- Streszczenie w języku francuskim// Roczniki Humanistyczne.- 
   1997, z. 1, s. 173-179

20. Wola mistrzostwa /Tadeusz Stefańczyk// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 10, s. 11

21. Wzlot w przepaść /Stanisław Barańczak// Opcje.- 1995, nr 1/2, s. 93-101
   Fragm. książki "Pomyślane przepaście. Osiem interpretacji"

22. Zaświecił się pod powiekami /Bogusława Latawiec// Kresy.- 1997, nr 4, s. 87-99
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK