Mieczysław Jastrun (1903-1983)
KSIĄŻKI WYBRANE Z KATALOGU online BIBLIOTEKI NARODOWEJ W WARSZAWIE 
1. Baudelaire Charles: Kwiaty zła: wybór /oprac. i wstępem opatrzył Mieczysław Jastrun; [tł. z fr.].- [Wyd. 4].- Warszawa: Państ. Instytut 
  Wydawniczy, 1981.- 131, [1] s.; 17 cm
   * Oryg.: "Les fleurs du mal"

2. Bury Edward: Treny warszawskie: na baryton solo, chór miesz. i ork. symfoniczną: for baritono solo, mixed choir and symphony orchestra
  /tekst S[tanisław] R[yszard] Dobrowolski, M[ieczysław] Jastrun.- Partytura.- Warszawa: Polskie Wydaw. Muzyczne, [1982], 1982.- 
  35, [1] s.; 43 cm

3. Jastrun Mieczysław: Dziennik 1955-1981 /[red., oprac. tekstu i nota wydawcy Maria Rydlowa].- Kraków: Wydaw. Literackie, cop. 2002.-
   893, [2] s., 20 s. tabl.: il.; 22 cm

4. Jastrun Mieczysław: Eseje.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1984.- 552 s.; 20 cm

5. Jastrun Mieczysław: Forma i sens poezji: eseje i szkice /wybór i oprac. Heleny Żytkowicz.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1988.- 
  363, [1] s.; 20 cm

6. Jastrun Mieczysław: Fuga temporum /[nota Mieczysława Buczkówna-Jastrunowa].- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1986.- 115 s., 
  [1] k. portr.: err.; 17 cm

7. Jastrun Mieczysław: Inna wersja.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1982.- 173, [3] s.; 19 cm

8. Jastrun Mieczysław: Mickiewicz.- [Wyd. 13].- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1984.- 449, [3] s.; 21 cm

9. Jastrun Mieczysław: Między słowem a milczeniem.- Warszawa: "Czytelnik", 1979.- 559, [4] s.; 21 cm

10. Jastrun Mieczysław: Poeta i dworzanin: rzecz o Janie Kochanowskim.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1980.- [Wyd. 3].- 493, 
   [3] s.; 20 cm

11. Jastrun Mieczysław: Poezje zebrane.- T. 1-2.- Warszawa: "Czytelnik", 1984.- 2 t. (603, [1] s., [1] k. portr.; 339, [1] s.); 21 cm

12. Jastrun Mieczysław: Poezje /wyboru dokonał i posłowiem opatrzył Józef Kurylak.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1997.- 
   641, [2] s.; 20 cm

13. Jastrun Mieczysław: Punkty świecące.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1980.- 118, [2] s.; 20 cm

14. Jastrun Mieczysław: Smuga światła.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1983.- 329, [2] s., [1] k. portr.: err.; 20 cm

15. Jastrun Mieczysław: Wiersze z jednego roku.- Warszawa: "Czytelnik", 1981.- 65, [3] s.; 21 cm

16. Jastrun Mieczysław: Z innego świata światło /[przedm. Janusz Stanisław Pasierb].- Poznań: "W Drodze", 1987.- 269, [3] s.; 20 cm

17. Jastrun Mieczysław: Z różnych lat: wybór wierszy.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1981.- 520, [3] s., [1] k. portr.; 20 cm

18. Łukasiewicz Jacek: Mieczysława Jastruna spotkania w czasie.- Warszawa: "Czytelnik", 1982.- 475, [1] s.; 21 cm

19. Rilke Rainer Maria: Malte: pamiętniki Malte-Lauridsa Brigge/tł. [z niem.] Witold Hulewicz; słowo wstępne Mieczysława Jastruna.- 
   [Wyd. 2].- Warszawa: "Czytelnik", 1979.- 240, [3] s.; 16 cm
   * Tyt. oryg.: "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge"

20. Rilke Rainer Maria: Poezje /wybrał, przeł. [z niem.] i posłowiem opatrzył Mieczysław Jastrun.- [Wyd. 2].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1987.- 
   423, [1] s.; 24 cm
   * Wybór z tomów: "Das Stunden-Buch" etc. - Tekst równol. pol. i niem.

21. Rilke Rainer Maria: Poezje /wybrał, przeł. [z niem.] i posłowiem opatrzył Mieczysław Jastrun.- [Wyd. 3].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1993.- 
   423, [1] s.; 25 cm
   * Wybór z tomów: "Das Stunden-Buch" [et al.]. - Tekst równol. pol. niem. - Tyt. równol.: Gedichte

22. Staff Leopold: Wybór poezji /wyboru dokonał i wstępem poprzedził Mieczysław Jastrun; przypisy oprac. Maria Bojarska.- Wyd. 3.- 
   Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.- XLII, 304, [4] s., [1] k. portr.; 17 cm
   * Tekst tł. częśc. z różnych jęz.

23. Trznadel Jacek: Jastrun /du pol. par. Barbara Grzegorzewska.- Varsovie: Agence des Auteurs: "Czytelnik", 1981.- 67 s.: portr.; 19 cm
   * Oryg. w rpsie
ARTYKUŁY WYBRANE Z KATALOGU online BIBLIOTEKI NARODOWEJ W WARSZAWIE 
1. Absurd polski... /Mieczysław Jastrun.- Dziennik [cz. 1]// Literatura.- 1998, nr 5, s. 26-31

2. Bies: w. /Mieczysław Jastrun// Arkusz.- 1999, nr 12, s. 14

3. Bożyszcza: w. /Mieczysław Jastrun// Fraza.- Nr 11/12.- (1996), s. 240-241

4. Coraz mniej zaufania do słów /Mieczysław Jastrun.- Dziennik, cz. 2// Literatura.- 1998, nr 6, s. 28-31

5. Drzewo życia: w. /Mieczysław Jastrun// Literatura.- 1999, nr 10, s. II okł.

6. Inne światło /Tadeusz Zwilnian Grabowski// Pogranicza.- 1999, nr 5, s. 93-97

7. Jarosław Iwaszkiewicz, Mieczysław Jastrun - listy /oprac. Radosław Romaniuk// Twórczość.- 2002, nr 2, s. 95-128

8. Jastrun na ruinach Arkadii /Jan Pieszczachowicz// Metafora.- Nr 22/23.- (1995/96), s. 14-20

9. Listy Mieczysława Jastruna i Juliana Przybosia /oprac. Tadeusz Kłak// Kresy.- 1995, nr 4, s. 268-283

10. Na sprowadzenie prochów Słowackiego: w. /Mieczysław Jastrun// Poezja Dzisiaj.-Nr 3/4.- (1999), s. 143-144

11. Obrachunki: (z pamiętnika) /Mieczysław Jastrun// Literatura.- 1999, nr 1, s. 16-20,62

12. Pamiętnik: Lwów (grudzień 1939 - grudzień 1941) /Mieczysław Jastrun; oprac. Andrzej Lam// Zeszyty Historyczne.-Z. 127.- (1999), s. 128-180

13. Prawda żywych i prawda zabitych /Kazimierz Nowosielski.- Wariacje na jeden wiersz// Arkusz.- 1999, nr 12, s. 15
   * "Bies"

14. Smutno... /Mieczysław Jastrun.- Dziennik, cz. 3// Literatura.- 1998, nr 7/8, s. 42-47

15. Trzynasta rocznica śmierci Mieczysława Jastruna /Józef Kurylak// Fraza.- Nr 11/12.- (1996), s. 239-240

16. [Z każdą sekundą tracę życie]: w. /Mieczysław Jastrun// Literatura.- 1998, nr 6, s. II okł.

17. Z kraju fikcji /Mieczysław Jastrun// Literatura.- 2000, nr 2, s. 18-22

18. Z pamiętnika pisarza /Mieczysław Jastrun// Przegląd Polityczny.-Nr 52/53.- (2001), s. 92-96


Recenzje:

1. Poezje /Mieczysław Jastrun . Warsz., 1997 ,-Rec. Grzegorz Leszczyński// Nowe Książki.-1998, nr 4, s. 27

2. Poezje /Mieczysław Jastrun . Warsz., 1997 ,-Rec. Grzegorz Kociuba// Sycyna.- 1998, nr 17, s. 7

3. Poezje /Mieczysław Jastrun . Warsz., 1997 ,-Rec. Andrzej Lam// Literatura.- 1998, nr 6, s. 56-57
           KSIĄŻKI WYBRANE z The British Library Public Catalogue
1. Cypriana Norwida myśli o sztuce i literaturze /Wyboru dokonał, wstępem i objaśnieniami opatrzył Mieczysław Jastrun.- Warszawa: 1960,
  pp. 256. 8o. 
  * Part of the series “Symposion.” 

2. Dwa wieki poezji rosyjskiej. Antologia /Ułożyli i opracowali Mieczysław Jastrun i Seweryn Pollak.- (Wydanie drugie, poprawione
  i rozszerzone.).- Warszawa: 1951, pp. 620. 8o. 

3. Jastrun Mieczysław: Adam Mickiewicz. [With plates, including portraits.] Eng.-. Warsaw: Polonia Publishing House, 1955, pp. 78. 8o. 

4. Jastrun Mieczysław: Barwy ziemi.- w Krakowie: 1951, pp. 74. 8o. 

5. Jastrun Mieczysław: Błysk obrazu.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975. pp. 67. 21 cm. 

6. Jastrun Mieczysław. 1903-1983: Dziennik. wybór z lat 1955-1960. -Londyn. Wydawnictwo Puls. 1990.- 192p. 22cm. 

7. Jastrun Mieczysław: Eseje: Mit śródziemnomorski.-Wolność wyboru.-Historia Fausta.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 
  1973. pp. 549. 20 cm. 

8. Jastrun Mieczysław: Eseje wybrane.- Wrocław, etc.: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich-Wydawnictwo, 1971. pp. 228. 20 cm. 

9. Jastrun Mieczysław. 1903-: Forma i sens poezji. eseje i szkice /wybór i opracowanie Heleny Żytkowicz.- Wyd. 1.- Warszawa: Państwowy
  Instytut Wydawniczy. 1988.- 363 p.. 20 cm 

10. Jastrun Mieczysław. 1903-: Fuga temporum.- Wyd. 1.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. 1986.- 115 p., [1]
   leaf of pltes. port.. 17 cm 

11. Jastrun Mieczysław: Genezy.- Warszawa: 1959, pp. 90. 8o. 

12. Jastrun Mieczysław: Godła pamięci.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. pp. 94. 18 cm. 

13. Jastrun Mieczysław: Godzina strzeżona.- Lublin. Związek Zawodowy Literatów Polskich. 1944.- 29p 

14. Jastrun Mieczysław: Inna wersja.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. 1982.- 173p 

15. Jastrun Mieczysław: Mickiewicz. [With plates, including portraits.].- Warszawa: 1949, pp. 410. 8o. 

16. Jastrun Mieczysław: Mickiewicz. (Wydanie szóste.).- Warszawa: 1955, pp. 593. 8o. 

17. Jastrun Mieczysław: Między słowem a milczeniem. -Warszawa: Czytelnik. 1979.- 559p. 20cm 
   * Essays selected from an earlier collection under the same title and from other works of the author 

18. Jastrun Mieczysław: Między słowem a milczeniem.- Warszawa: 1960, pp. 484. 8o. 

19. Jastrun Mieczysław: Mit śródziemnomorski.- Warszawa: 1962, pp. 209. 8o. 

20. Jastrun Mieczysław: Piękna choroba.- Warszawa: 1961, pp. 238. 8o. 

21. Jastrun Mieczysław: Podróż do Grecji.- Kraków. Wydawnictwo Literackie.- 1978, 46p. 20cm 

22. Jastrun Mieczysław: Poemat o mowie polskiej.- [Warszawa]: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1952. 87p; 21cm 

23. Jastrun Mieczysław: Poeta i dworzanin. Rzecz o Janie Kochanowskim. (Wydanie drugie.).- Warszawa: [1955.], pp. 543. 8o. 

24. Jastrun Mieczysław: Poeta i dworzanin. rzecz o Janie Kochanowskim.- Wyd. 3cie.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. 1980.-
   293p. 20cm 

25. Jastrun Mieczysław: Poeta wolności i braterstwa. [On Adam Mickiewicz.].- Warszawa: 1949, pp. 32. 8o. 
   * The title headed: Biuro Komitetu Wykonawczego Obchodu 150-lecia urodzin Adama Mickiewicza. 

26. Jastrun Mieczysław: Poezja i rzeczywistość. Eseje i szkice.- Warszawa: 1965, pp. 344. 8o. 

27. Jastrun Mieczysław. 1903-: Poezje /wyboru dokonał i posłowiem opatrzył Józef Kurylak.- Wyd. 1.- Warszawa: Państwowy Instytut 
   Wydawniczy. c1997.- 641 p.. 20 cm 

28. Jastrun Mieczysław: Poezje wybrane. [With a portrait.].- Warsaw: pp. 234., 1947. 8o. 

29. Jastrun Mieczysław: Poezje zebrane. - Warszawa: Czytelnik. 1975.- 860 p.. ill. 1port. 21 cm 

30. Jastrun Mieczysław: Punkty świecące.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. 1980.- 118p. 20cm 

31. Jastrun Mieczysław: Rzecz ludzka. Poezje.- w Łodzi: 1946, pp. 103. 

32. Jastrun Mieczysław: Rzecz ludzka. Wybór wierszy.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. pp. 230. 18 cm. 

33. Jastrun Mieczysław: Scena obrotowa. – Kraków: Wydawnictwo Literackie. 1977.- 78p. 20cm 

34. Jastrun Mieczysław: Smuga światła.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. 1983.- 329p. port 

35. Jastrun Mieczysław: Spotkanie z Salomeą.- w Krakowie: 1951, pp. 233. 8o. 

36. Jastrun Mieczysław: Strefa owoców.- Warszawa: 1964, pp. 86. 8o. 

37. Jastrun Mieczysław: W biały dzień.- Warszawa: 1967, pp. 79. 8o. 

38. Jastrun Mieczysław: Walka o słowo.- Warszawa: Czytelnik, 1973. pp. 191. 20 cm. 

39. Jastrun Mieczysław: Większe od życia.- Warszawa: 1960, pp. 85. 8o. 

40. Jastrun Mieczysław: Wiersze dawne i nowe. [With a portrait.].- w Krakowie: 1951, pp. 277. 8o. 

41. Jastrun Mieczysław: Wiersze z jednego roku.- Warszawa: Czytelnik. 1981.- 65p. 21cm 

42. Jastrun Mieczysław: Wiersze wybrane. [With a portrait.].- Warszawa: pp. 586. Warszawa, 1956. 8o. 

43. Jastrun Mieczysław: Wizerunki. Szkice literackie.- Warszawa: 1956, pp. 262. 8o. 

44. Jastrun Mieczysław: Wolność wyboru.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. pp. 235. 19 cm. 

45. Jastrun Mieczysław: Wyspa.- Warszawa: Czytelnik, 1973. pp. 73. 20 cm. 

46. Jastrun Mieczysław: Z innego świata światło.- Poznań. W drodze. 1987.- 269p 

47. Jastrun Mieczysław: Z różnych lat. wybor wierszy.- Kraków. Wydawnictwo Literackie. 1981.- 520p. port. 20cm 

48. Norwid Cyprian Kamil: Pamiętnik artysty /Wybrał i wstępem poprzedził Mieczysław Jastrun – Warszawa: 1959, pp. 319. 8o. 

49. Norwid Cyprian Kamil: Poezje wybrane /Opracował Mieczysław Jastrun.- Warszawa: 1947, pp. xxi. 119. 8o. 

50. Poeci i inni /Błoński Jan, Gałczyński Konstanty Ildefons, Jastrun Mieczysław, Różewicz Tadeusz.- Kraków: 1956, pp. 275. 8o 

51. Poezja Młodej Polski /wybrał, wstępem. notami biograficznymi poprzedził Mieczysław Jastrun, objaśniła Janina Kamionkowa.- Wyd. 2.- 
   Kraków. Wydawnictwo Literackie. 1976.- 527 p.. 19cm 

52. Staff Leopold: Poezje /(Wyboru dokonał Mieczysław Jastrun).- w Krakowie: [1950.], tom 2, 3. 8o. 
   * Imperfect; wanting tom 1. 

53. Staff Leopold: Wybór poezji /Wyboru dokonał i wstępem poprzedził Mieczysław Jastrun Przypisy opracowała Maria Bojarska. [With 
   a portrait.].- Wrocław: 1963, pp. xlii. 294. 8o. 

54. Symboliści francuscy. Od Baudelaire'a do Vale´ry'ego. /Wybrał, wstępem i notami biograficznymi poprzedził M. Jastrun Objaśniła Janina 
   Kamionkowa.- Wrocław: 1965, pp. xxxvi. 332. 8o. 

55. Trznadel Jacek: O poezji Mieczysława Jastruna. [With a portrait.].- Wrocław: 1954, pp. 136. 8o. 
           KSIĄŻKI WYBRANE z Library of Congress online Catalog 
1. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Adam Mickiewicz.- [n.p.] 1955.- 76 l. 28 cm.

2. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Adam Mickiewicz.- Warsaw: Polonia Pub. House, 1955.- 

3. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Adam Mitskevits.- [1956]

4. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Dziennik: 1955-1981 / Mieczyslaw Jastrun; [redakcja, opracowanie tekstu i nota wydawcy, Maria Rydlowa].- 
  Wyd. 1.- Kraków: Wydawn. Literackie, c2002.- 893 p., 20 p. of plates: ill.; 22 cm.

5. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Eseje.- [Wyd. 1.- Warszawa] Państwowy Instytut Wydawniczy [1973].- 551 p. 20 cm.
  * Contents: Mit śródziemnomorski ... Wolność wyboru ... Historia Fausta.

6. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Genezy.- [Wyd. 1.- Warszawa]: Państwowy Instytut Wydawniczy [1959].- 90 p. 20 cm.

7. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Gwiaździsty diament.- [Wyd. 1.- Warszawa]: Państwowy Instytut Wydawniczy [1971].- 269 p. 21 cm.

8. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Mickiewicz.- Wyd. 2.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949.- 410 p. illus., ports. 25 cm.

9. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Mickiewicz.- Wyd. 3.- Krakow: Państwowy instytut wydawniczy, 1950.- 2 v.: ill.; 21 cm.

10. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Mickiewicz.- [Warszawa]: Państwowy Instytut Wydawniczy [1961].- 2 v. 20 cm.

11. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Miedzy slowem a milczeniem.- Wyd. 1.- Warszawa: Czytelnik, 1979.- 559, [4] p.; 21 cm.

12. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Piękna choroba.- [Wyd. 2.- Warszawa]: Czytelnik, 1968.- 312 p. 16 cm.

13. Jastrun Mieczyslaw, 1903-: Podróz do Grecji.- Kraków: Wydawn. Literackie, 1978.- 146 p.; 20 cm.

14. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Poeta i dworzanin: rzecz o Janie Kochanowskim.- Wyd. 3.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 
   1980.- 493, [3] p.; 20 cm.

15. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Poezja i prawda.- Wyd. 1.- Warszawa: Czytelnik, 1955.- 126 p.; 20 cm.

16. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Poezja i rzeczywistość: eseje i szkice.- Wyd. 1.- Warszawa: Czytelnik, 1965.- 344 p.; 20 cm.

17. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Poezje /Przedm. Juliana Rogozińskiego.- [Wyd. 1.- Warszawa]: Państwowy Instytut Wydawniczy [1966].- 
   224 p. 17 cm.

18. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Poezje wybrane.- Warsaw: Czytelnik, 1947.- 234 p.: port.; 22 cm.

19. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Poezje zebrane.- Wyd. 1.- Warszawa: "Czytelnik", 1984.- 2 v.: port.; 21 cm.

20. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Poezje zebrane.- Wyd. 1.- Warszawa: Czytelnik, 1975.- 860 p., [1] leaf of plates: port.; 21 cm.

21. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Punkty świecace.- Wyd. 1.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1980.- 118, [2] p.; 20 cm.

22. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Rzecz ludzka; poezje.- [W Lodzi] Ksiazka, 1946.- 103 p. 21 cm.

23. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Rzecz ludzka: wybór wierszy.- Wyd. 1.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.- 230 p.; 18 cm.

24. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Scena obrotowa.- Wyd. 1.- Kraków: Wydawn. Literackie, 1977.- 78 p.; 20 cm.

25. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Smuga światla.- Wyd. 1.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.- 329 p., [1] leaf of plates: port.;
   20 cm.

26. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Spotkania w czasie.- Warszawa: Nakl. F. Hoesicka, 1929.- 53 p. 18 cm.

27. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Spotkanie z Salomea.- [Warszawa] Państwowy Instytut Wydawniczy [1951].- 233 p. 21 cm.

28. Jastrun Mieczyslaw 1903-: W bialy dzień.- Wyd. 1.- Warszawa [Poland]: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.- 79 p.; 19 cm.

29. Jastrun Mieczyslaw 1903-: W innym miejscu, w innym czasie: opowiadania.- Wyd. 1.- Warszawa: Czytelnik, 1994.- 327 p.; 20 cm.
   * Contents: Nic -- Glos po czlowieku -- Zapomnienie -- Civitas diaboli -- Cisza -- Mgla -- Myśli nocne -- Sen -- Ucieczka -- Nad morzem -- Teraz ja! -- 
     Galazka jaśminu – W zburzonym mieście -- Noc sylwestrowa -- Przeciag czasu -- Dziecko z karabinem -- W innym miejscu, w innym czasie -- Ten dom nie 
     bedzie odbudowany -- Mala willa -- Trzy wspomnienia -- Klasa V a -- Michalina -- Spotkanie -- Roman -- Pod koniec czerwca -- Ksiazeta wygnania -- Jak 
     karta rekopisu -- Mondo cane -- Tajemnica -- Kaflowy piec kuchenny -- To -- Blekitny dom -- Na zakrecie -- Passiflora -- Wyobraźnia.

30. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Walka o slowo.- [Wyd. 1.].- Warszawa, Czytelnik, 1973.- 191 p. 20 cm.

31. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Wolność wyboru.- Wyd. 1.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawn., 1969.- 235 p.; 20 cm.

32. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Z innego świata światlo.- Wyd. 1.- Poznań: "W Drodze", 1987.- 269 p.; 20 cm.

33. Jastrun Mieczyslaw 1903-: Z róznych lat: wybór wierszy.- Wyd. 1.- Kraków: Wydawn. Literackie, 1981.- 520 p., [1] leaf of plates: ill.; 20 cm.

34. Poezja Mlodej Polski /wybral, wstepem i notami biograficznymi poprzedzil Mieczyslaw Jastrun; objaśnila Janina Kamionkowa.- Wyd. 2.-
   Kraków: Wydawn. Literackie, 1976.- 527 p.; 19 cm.

35. Poezja Mlodej Polski /Wybral, wstepem i notami biograficznymi poprzedzil Mieczyslaw Jastrun.- Wyd. 3., zmienione.- Warszawa: Zaklad 
   Narodowy im. Osslińskich [1967].- lxxxii, 430 p. 17 cm.
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK