Edukacja alternatywna
"Innowacje pedagogiczne"
Książki:
 1. Alternatywna pedagogika humanistyczna: konferencja w Jabłonnie k. Warszawy w dniach 29 listopada -1 grudnia 1984: zbiór studiów 
   /pod red. Bogdana Suchodolskiego; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognozowania Rozwoju Kraju "Polska 2000".- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy 
   im. Ossolińskich, 1990.- 359 s.: wykr.; 21 cm
   
 2. Alternatywne teorie i praktyki wychowawcze: praca zbiorowa /pod red. Małgorzaty Feiner; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.- Kraków: WOM, 1995.- 
   102 s.; 20 cm
   Pedagogika - metody - materiały konferencyjne; Pedagogika - teoria - materiały konferencyjne

 3. Barański Czesław: Uwarunkowania działalności innowacyjnej nauczycieli.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1986.- 123, [1] s.; 21 cm

 4. Bereźnicki Franciszek: Innowacje pedagogiczne w Polsce (1918-1939).- Szczecin: Wydawnictwa Naukowe WSP, 1984.- 134, [2] s.: fot; 24 cm

 5. Brühlmeier Artur: Edukacja humanistyczna /[przekł. z niem. Iwona Pańczakiewicz].- Kraków: "Impuls", 1994.- 239 s.: il.; 21 cm

 6. Doświadczenia, propozycje, informacje /Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli 
   w Częstochowie.- Częstochowa: IKN. ODN, 1987.- 39 s.; 29 cm
   
 7. XX [Dwadzieścia] lat ruchu postępu pedagogicznego w województwie olsztyńskim /Instytut Kształcenia Nauczycieli. Oddział Doskonalenia Nauczycieli
   w Olsztynie, Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego w Olsztynie.- Olsztyn: WRPP, 1988.- 171 s.: 1 wykr.; 21 cm
   Innowacje - stosowanie - szkolnictwo; Olsztyn (okręg) - szkolnictwo - nauczanie; Pedagogika - metody

 8. Działalność innowacyjna szkół województwa rzeszowskiego /[oprac. i red. Edmund Jońca]; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Rzeszowie.- Rzeszów: 
   WOM, 1993.- 64 s.; 20 cm
  
 9. Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki: streszczenia referatów: III międzynarodowa konferencja, Łódź 19-21 listopada 1998.- Uniwersytet Łódzki.
   Zakład Badań Edukacyjnych, Zakład Teorii i Wychowania.- Łódź: Wydaw. UŁ, 1998.- 53, [2] s.; 21 cm
  
10. Edukacja alternatywna: dylematy teorii i praktyki: [materiały Międzynarodowej Konferencji w Dobieszkowie k/Łodzi, w dniach 15-17 października 1992 r.]
    /red. Bogusław Śliwerski; [Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Oddział Łódzki, Ministerstwo 
   Edukacji Narodowej, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Łodzi, Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Szkoła dla Dziecka"].- Kraków: "Impuls", 1992.- 
   358, [1] s.: wykr.; 20 cm
   
11. Edukacja alternatywna: dylematy teorii i praktyki /red. Bogusław Śliwerski.- [Wyd. 2 zm.].- Kraków: "Impuls", 1992.- 278 s.; 17 cm
   
12. Film w szkolnej edukacji humanistycznej /Ewelina Nurczyńska-Fidelska [et al.; wybór, red. nauk. E. Nurczyńska-Fidelska].- Warszawa Łódź: Wydaw.
   Naukowe PWN, 1993.- 301, [3] s., [6] s. tabl. kolor.: fot., err.; 24 cm
   
13. Humanizm i edukacja humanistyczna: wybór tekstów /Bogdan Suchodolski, Irena Wojnar; wstęp napisał B. Suchodolski; [tł. z różnych jęz.].- Warszawa: 
   Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.- 502, [1] s.; 25 cm
   
14. Innowacje w wychowaniu : wybór materiałów /pod red. Danieli Rusakowskiej; Instytut Badań Pedagogicznych.- Warszawa: IBP, 1984.- 130 s.; 20 cm

15. Innowatyka pedagogiczna : materiały z konferencji naukowej (Kalisz - 1987) /red. naukowy Roman Schulz; Krajowa Rada Postępu Pedagogicznego.- 
   Warszawa: Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1988.- [2], 192 s.; 21 cm

16. Kawula Stanisław, Rutkowski Krzysztof, Wolny Irena: Szkoła alternatywna : szkoły typu "waldorf" - teoria i praktyka /Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
   w Olsztynie.- Olsztyn: Wydawnictwa WSP, 1992.- 68 s.: rys.; 24 cm
   
17. Kobyliński Władysław: Bariery nowatorstwa i postępu pedagogicznego.- Siedlce: Wydawnictwa Uczelniane WSR-P, 1992.- 184 s.; 24 cm

18. Kształcenie dla innowacji pedagogicznych /pod red. Romana Schulza.- Toruń: UMK, 1992.- 115 s.; 24 cm

19. Kuchcińska Maria: Od edukacji dyrektywnej do emancypacyjnej: dylematy w edukacji za pośrednictwem zadań /Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
   w Bydgoszczy.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1997.- 250, [1] s.: rys.; 21 cm
   
20. Lesiak- Laska Eugenia Iwona: Uwarunkowania i efekty innowacji pedagogicznych nauczycieli klas początkowych.- Rzeszów: Wydaw. WSP, 1992.- 
   297, [1] s.: wykr.; 24 cm
   
21. Nauczyciel i szkoła w procesach innowacji pedagogicznych: aspekty koncepcyjno-programowe: praca zbiorowa /pod red. Andrzeja Pluty, Jerzego 
   Zdańskiego; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Częstochowie.- Częstochowa: WOM, 1996.- 158 s.: rys.; 21 cm

22. Pedagogika alternatywna: dylematy teorii /red. nauk. Bogusław Śliwerski; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Uniwersytet Łódzki. [T. 1].- Łódź Kraków: 
   "Impuls", 1995.- 433, [1] s.: portr., rys.; 24 cm
   Materiały z II Międzynarodowej Konferencji "Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki", Łódź, 12-14.10.1995 r. -
   Tekst częśc. ang. i tł. z różnych jęz. - U dołu s. tyt. : biały kruk

 23. Pedagogika alternatywna: dylematy praktyki : [praca zbiorowa] /red. nauk. Krystyna Baranowicz; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Uniwersytet Łódzki.
    [T. 2].- Łódź Kraków: "Impuls", 1995.- 490, [1] s.: portr., rys., wykr.; 24 cm
    Materiały z II Międzynarodowej Konferencji "Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki". - Tł. z różnych jęz.

24. Postęp pedagogiczny w pracy szkoły: poradnik dla nauczycieli i dyrektorów: praca zbiorowa /pod red. Tadeusza Komorowskiego; Instytut Kształcenia
   Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.- Poznań: ODN, 1987.- 139 s.; 21 cm

25. Poznańska Maria Wanda: Pedagogika alternatywna New Age: propozycje pedagogicznej koncepcji osobowości i wychowania.- Toruń: Wydaw. Adam 
   Marszałek , cop. 1996.- 132 s.; 21 cm.- [Wyd. 2], cop. 1997.- 132 s.; 21 cm
   
26. Prace z innowatyki pedagogicznej /red. nauk. Roman Schulz; Instytut Badań Pedagogicznych [Ministerstwa Edukacji Narodowej].- Warszawa: IBP. MEN,
   1989.- 160 s.; 20 cm
   
27. Psychologia humanistyczna a wychowanie /pod red. Mieczysława Łobockiego.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 1994.- 
   148, [1] s.: 1 rys. ; 24 cm
   Nauczyciele - szkolenie - materiały konferencyjne

28. Radziewicz Julian: Edukacja alternatywna: o innowacjach mikrosystemowych.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.- 173, [2] s.; 21 cm

29. Rola bibliotek pedagogicznych w inspirowaniu i upowszechnianiu nowatorstwa pedagogicznego: materiały z sesji zorganizowanej w dniu 11 czerwca 
   1990 r. w Olsztynie /Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie.- Olsztyn: PBW, 1991.- 97 s.; 21 cm

30. Schöenbeck Hubertus von: Antypedagogika w dialogu: wprowadzenie w rozmyślanie antypedagogiczne /przekł. [z niem.] Dorota Sztobryn.- Toruń: 
   UMK, 1991.- 165, [1] s.; 24 cm
   Oryg.: "Antipädagogik im Dialog : eine Einführungin antipädagogisches Denken" 1989

31. Schulz Roman: Nauczyciel jako innowator.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.- 205, [2] s.; 22 cm

32. Schulz Roman: Studia z innowatyki pedagogicznej.- Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996.- 146 s.; 21 cm

33. Schulz Roman: Teoretyczne podstawy twórczości pedagogicznej /Krajowa Rada Postępu Pedagogicznego.- Warszawa: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
   1990.- 219 s.: 1 rys., 1 wykr.; 24 cm
   
34. Schulz Roman: Twórczość pedagogiczna: elementy teorii i badań.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1994.- 238, [5] s., [1] k. tabl. złoż.: wykr.; 23 cm

35. Smak Ewa: Z zagadnień innowatyki pedagogicznej.- Opole: Wydaw. UO, 1997.- 129 s.; 24 cm

36. Szkoła alternatywna: z teorii i praktyki szkół waldorfskich /pod red. Stanisława Kawuli; [aut. rozdz. S. Kawula et al.].- Wyd. 2 rozsz. i popr.- Olsztyn: 
   Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994.- 122 s., [2] s. tabl. kolor.: fot., nuty, 1 pl., 2 portr. rys.; 23 cm
   
37. Szkudlarek Tomasz, Śliwerski Bogusław: Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki.- [Wyd. 2 popr., rozsz.].- Kraków: "Impuls", 1992.- 185 s.; 17 cm

38. Znaczenie innowacji pedagogicznych w doskonaleniu procesu dydaktyczno-wychowawczego: seminarium, 29-30 października 1984 r. /Instytut Kształcenia 
   Nauczycieli. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego w 
   Katowicach.- Katowice: IKN. ODN, 1985.- 109 s.; 20 cm
Artykuły w czasopismach:
 1. Alternatywna koncepcja szkoły Glocksee w Hannowerze /Marta Guziuk// Życie Szkoły.- 1996 nr 9 s. 572-574

 2. Alternatywne metody nauczania na lekcjach języka niemieckiego /Halina Szwajgier// Języki Obce w Szkole.- 1997 nr 5 s. 448-451

 3. Alternatywne programy nauczania języka francuskiego /Małgorzata Zalewska, Alicja Żmudzka, Adam Stepnowski, Grażyna Konieczniak, Aleksandra 
   Zyska, Emilia Chudobińska// Języki Obce w Szkole.- 1997 nr 4 s. 334-338

 4. Edukacja alternatywna a zmiana oświatowa /Krzysztof Konarzewski// Społeczeństwo Otwarte.- 1995 nr 11 s. 31-34

 5. Edukacja alternatywna w bibliotece szkolnej /Mariola Birecka// Acta Universitatis Lodziensis, Folia Librorum.- Z. 7.-(1997) s. 115-130

 6. Edukacja emancypacyjna /Ryszard Więckowski// Życie Szkoły.- 1995 nr 8 s. 451-454

 7. Edukacja humanistyczna /Ryszard Więckowski// Życie Szkoły.- 1996 nr 4 s. 195-197

 8. Edukacja humanistyczna /Barbara Stanosz// Wiadomości Kulturalne.- 1996 nr 43 s. 15

 9. Innowacje w szkołach podstawowych /Elżbieta Lamparska// Dyrektor Szkoły.- 1997 nr 7/8 s. 62-63

10. Integracja wyników badań innowacyjnych w programach nauczania: tł. /Pavel Petrovic// Edukacja Dorosłych (Radom).- 1997 nr 3 s. 59-64

11. Kryteria oceny innowacji pedagogicznych /Roman Schulz.-Streszcz. w jęz. niem. ang.// Edukacja Dorosłych (Toruń).- 1994 nr 4 s. 21-30

12. Nauczycielskie postrzeganie edukacji alternatywnej /Bogumiła Dudzińska// Studia Edukacyjne.- Nr 3.- (1997) s. 209-216

13. O istocie i warunkach edukacji alternatywnej /Czesław Barański// Nowa Szkoła.- 1996 nr 7 s. 20-21

14. Pedagogika humanistyczna : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) /Ewa Dolata-Makuch// Nowa Szkoła.- 1997 nr 2 s. 51-52

15. Pedagogika humanistyczna a przygotowanie nauczycieli do edukacji zdrowotnej i edukacji sportowej młodzieży: ref. /Zofia Żukowska// Wychowanie 
   Fizyczne i Zdrowotne.- 1998 nr 4 s. 144-150

16. Pedagogika humanistyczna - stan, dylematy, nadzieje /Anita Nowak.-Streszcz. w jęz. ang.// Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych.- T. 48.- (1995) s. 75-84

17. Pedagogika humanistyczna w Niemczec : ref. /Volker Buddrus ; tł. Bogusław Śliwerski// Forum Oświatowe.- 1995 t. 1/2 s. 3-16

18. Seminarium Edukacji Alternatywnej: od filozofowania w kontekście edukacji do edukacji alternatywnej /Janusz Gnitecki// Studia Edukacyjne.- Nr 2.- 
   (1996) s. 208-210

 19. Szkoły alternatywne w ocenie nauczycieli nauczania początkowego /Małgorzata Drost// Zeszyty Naukowe. Pedagogika/Uniwersytet Opolski.- Z. 35.- 
    (1996) s. 31-35

20. Szkoły alternatywne w świecie jako wyraz uspołecznienia oświaty /Andrzej Bogaj.-Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja.- 1995 nr 3 s. 19-27

21. Technologia kształcenia w kontekście pedagogiki humanistycznej i konstruktywistycznej koncepcji uczenia się /Antoni Zając// Zeszyty Naukowe 
   Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Pedagogika i Psychologia.- Z. 2.- (1995) s. 47-59

22. Twórczość w edukacji alternatywnej: relacja z II Międzynarodowej Konferencji "Edukacja alternatywna dylematem teorii i praktyki" /Krzysztof J. Szmidt//
    Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1996 nr 3 s. 185-186
Recenzje:
1. Bariery nowatorstwa i postępu pedagogicznego /Władysław Kobyliński. Siedlce, 1992,- Rec. Barbara Sitarska// Transformacje .-1993/94 nr 3/4 s. 160-162

 2. Studia z innowatyki pedagogicznej /Roman Schulz. Toruń, 1996,- Rec. Renata Zielińska// Toruńskie Studia Dydaktyczne.- Nr 9.- (1996) s. 347-349

3. Studia z innowatyki pedagogicznej /Roman Schulz. Toruń, 1996,- Rec. Beata Przyborowska// Kultura i Edukacja.- 1996 nr 2 s. 170-172

 4. Studia z innowatyki pedagogicznej /Roman Schulz. Toruń, 1996,- Rec. Żanetta Kaczmarek// Neodidagmata.- [T.] 23 .- (1996/1997) s. 242-244
"Célestin Freinet"
Książki:
 1. Kollek Bogumiła: 20 [Dwadzieścia] lat z pedagogiką Celestyna Freineta : (z doświadczeń wrocławskich nauczycieli) / [Instytut Badań Pedagogicznych 
   Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zakład Systemów Wychowawczych].- Warszawa: IBP, 1989.- 99, [3] s.: il.; 21 cm

 2. Lewin Aleksander: Tryptyk pedagogiczny - Korczak, Makarenko, Freinet.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1986.- 156, [4] s.: 3 portr.; 21 cm
   Freinet, Célestin (1896-1966); Korczak, Janusz (1878-1942); Makarenko Anton; Pedagogika - historia - 20 w.

 3. Pedagogia Celestyna Freineta a edukacja regionalna /pod red. Wandy Frankiewicz i Kazimierza Kossak-Główczewskiego Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu 
   Gdańskiego, 1997.- 298 s.: faks., 1 mapa, nuty, rys.; 21 cm
   Freinet, Célestin (1896-1966) - materiały konferencyjne; Kaszuby - szkolnictwo i oświata - materiały konferencyjne;

 4. Pedagogika Freineta na dziś: materiały pokonferencyjne III Ogólnopolskiego Seminarium Animatorów i Sympatyków Pedagogiki Freineta we Wrocławiu, 
   26-27-maja 1989 roku /pod red. Alicji Kargulowej i Bogumiły Kollek.- Jelenia Góra: Zakład Wydawnictw Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej, 
   1992.- 171 s.: fot., nuty, rys. portr.; 21 cm
   
 5. Semenowicz Halina: Freinet w Polsce: próby realizacji koncepcji pedagogicznej C. Freineta w szkole polskiej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i 
   Pedagogiczne, 1980.- 181, [3] s.: il., 1 wykr.; 20 cm + Kartoteka ćwiczeń samokontrolnych z ortografii i gramatyki klasy II-VII ([257] k.)

 6. Semenowicz Halina: Nowoczesna szkoła francuska technik Freineta.- [Wyd. 2 popr.].- Otwock Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki 
   Celestyna Freineta, 1995.- 182 s., [15] s. tabl. (w tym kolor.): il., fot., 1 portr.; 21 cm
   Tekst częśc. tł. z fr.
   
 7. Techniki Celestyna Freineta w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Urszula Strzelczyk, Genowefa Gulik; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach.- 
   Katowice: WOM, 1998.- 150 s.: 1 rys.; 21 cm
   
 8. Wykorzystanie technik C[elestyna] Freineta w rozwijaniu inwencji twórczej dziecka w wieku przedszkolnym: propozycje zajęć /zebrały i oprac. Jadwiga 
   Długosz [et al.]; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku.- Białystok: Wydaw. ZPDN, 1995.- [3], 49 s.; 21 cm
Artykuły w czasopismach:
 1. Dlaczego Freinet? /Mirosław Brzana// Życie Szkoły.- 1997 nr 5 s. 265-268

 2. Elementy koncepcji Freineta w rozwijaniu świadomego stosunku dzieci do własnego ciała /Barbara Prekiel// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 
   1996 nr 4 dod. s. 79-80

 3. Elementy koncepcji pedagogicznej Freineta w wychowaniu fizycznym /Seweryn Sulisz// Życie Szkoły.- 1996 nr 8 s. 460-463

 4. Freinet i ekologia /Ewa Barańska// Życie Szkoły.- 1997 nr 2 s. 106-108

 5. Inspiracje freinetowskie w nauczaniu początkowym /Halina Smolińska-Rębas// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Studia 
   Pedagogiczne.- Z. 33.- (1997) s. 79-98

 6. Korczak i Freinet - co ich łączy, a co różni? /Aleksander Lewin// Nowa Szkoła.- 1997 nr 2 s. 16-20

 7. Moje doświadczenia z pedagogiką Freineta /Krystyna Wiśniewska// Życie Szkoły.- 1997 nr 3 s. 159-161

 8. Organizowanie sytuacji edukacyjnych inspirowanych freinetowską techniką doświadczeń poszukujących /Ewa Filipiak, Halina Smolińska-Rębas// 
   Życie Szkoły.- 1997 nr 6 s. 330-334

 9. Pedagogika Celestyna Freineta a edukacja regionalna /Wanda Chmurzyńska// Życie Szkoły.- 1998 nr 4 s. 204-205

10. Pedagogika Freineta a teraźniejszość /Zofia Olek-Redlarska, Beata Krzesińska// Życie Szkoły.- 1995 nr 6 s. 376-379
   Spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta w Gnieźnie

11. Prawa dziecka w pedagogice Celestyna Freineta /Marzenna Magda// Życie Szkoły.- 1997 nr 9 s. 531-535

12. Prawa dziecka w pedagogice Celestyna Freineta /Marzenna Magda// Wychowanie na co Dzień.- 1996 nr 1/2 s. 29-32

13. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik Freineta /Grażyna Guzikowska// Życie Szkoły.- 1998 nr 3 s. 158-160

14. Swobodne teksty jako jedna z technik Celestyna Freineta /Anna Ciombor// Życie Szkoły.- 1996 nr 8 s. 464-465

15. Technika Celestyna Freineta w przedszkolu /Małgorzata Więczkowska// Wychowanie w Przedszkolu.-1998 nr 1 s. 46-50

16. Technika "doświadczeń poszukujących" C. Freineta i jej zastosowanie w praktyce szkolnej /Ewa Stucka-Bogdan// Wychowanie na co Dzień.- 1997 nr 9 
   dod. s. I-VIII

17. Techniki Freineta we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej /Ryszard Więckowski// Życie Szkoły.- 1998 nr 1 s. 3-6

18. Walory technik Freineta w edukacji wczesnoszkolnej /Katarzyna Trzaskalska// Acta Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika.- Z. 21.- (1995) s. 59-71

19. Zaufaj dziecku: w stuletnią rocznicę urodzin Celestyna Freineta. XXI RIDEF - 20-28 lipca 1996, Kraków /Zofia Olek-Redlarska// Test.- 1997 nr 1 s. 145-150
"Rudolf Steiner"
Książki:
 1. Edmunds Francis: Pedagogika Rudolfa Steinera: szkoły waldorfskie na świecie i w Polsce /[przekł. z ang. Anna Konczewska].- Warszawa: "Spektrum", 
   1996.- 165 s., [16] s. fot. (gł. kolor.); 20 cm
   Oryg. : "Rudolf Steiner education" 1979
  
 2. Głażewski Michał: O witalności szkoły /Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego.- Zielona Góra: Wydawnictwo WSP, 1996.- 158 s.; 21 cm
   Kształcenie - metody; Pedagogika - historia - Niemcy - 20 w.; Steiner Rudolf; Szkolnictwo - historia - Niemcy - 20 w.

 3. Kawula Stanisław, Rutkowski Krzysztof, Wolny Irena: Szkoła alternatywna: szkoły typu "waldorf" - teoria i praktyka /Wyższa Szkoła Pedagogiczna
   w Olsztynie.- Olsztyn: Wydawnictwa WSP, 1992.- 68 s.: rys.; 24 cm
   Kształcenie - metody; Pedagogika - historia - Niemcy - 20 w.; Steiner Rudolf; Szkolnictwo - historia - Niemcy - 20 w.

 4. Łoźna Iwona, Łoźna Elżbieta: Waldorfowska szkoła: propozycja dla dzieci, rodziców i nauczycieli.- Olsztyn: "Fala", 1996.- 75, [5] s.; 17 cm
 
 5. Szkoła alternatywna : z teorii i praktyki szkół waldorfskich /pod red. Stanisława Kawuli; [aut. rozdz. S. Kawula et al.].- Wyd. 2 rozsz. i popr.- Olsztyn: 
   Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994.- 122 s., [2] s. tabl. kolor.: fot., nuty, 1 pl., 2 portr. rys.; 23 cm
Artykuły w czasopismach:
 1. Antropozoficzne korzenie szkoły waldorfskiej /Maria Meyer// Wychowanie na co Dzień.- 1997 nr 6 s. 14-17

 2. Czasem można inaczej, czyli przedszkole waldorfskie w Polsce /Dorota Mądraszewska// Wychowanie na co Dzień.- 1997 nr 7/8 s. 31-32

 3. Freude an der Bewegung - zum Fremdsprachenunterricht in den ersten Klassen der Waldorfschule: ein Erfahrungsbericht /Robert Turkiewicz// 
   Orbis Linguarum.- Vol. 2.- (1995) s. 171-176

 4. Na ile wolna jest wolna szkoła waldorfska?: rzecz o kolejnej prowokacji /Mirosław S[tanisław] Szymański// Edukacja.- 1996 nr 3 s. 82-90

 5. O pracy pedagogicznej w przedszkolu waldorfskim /Jadwiga Wasiukiewicz// Wychowanie w Przedszkolu.- 1998 nr 2 s. 112-116

 6. Rudolf Steiner i jego myśl pedagogiczna /Antoni Tomkiewicz// Paedagogia Christiana.- [T.] 1.- (1997) s. 87-99

 7. Rudolf Steiner. Wolne szkoły waldorfskie: (zestawienie bibliograficzne w wyborze) /Ewa Dolata-Makuch// Nowa Szkoła.- 1997 nr 4 s. 43-45

 8. Zajęcia ruchowe w szkole waldorfskiej /Elżbieta Szymańska// Kultura Fizyczna.- 1997 nr 5/6 s. 24-27
"Maria Montessori"
Książki:
 1. Łatacz Ewa: Recepcja teorii pedagogicznej Marii Montessori w Polsce do roku 1939.- Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996.- 184 s.: 1 faks., 
   fot., 3 portr.; 24 cm
   Montessori Maria - twórczość - recepcja - Polska - 1901-1939 r.; Pedagogika - teoria - historia - Włochy - 19-20 w.

 2. Metoda Marii Montessori: historia i współczesność: materiały z międzynarodowej konferencji 25-26 listopada 1993 r. /pod red. Sabiny Guz; Uniwersytet 
   Marii Curie-Skłodowskiej.- Lublin: Wydaw. UMCS, 1994.- 155 s.; 24 cm
   Tekst częśc. tł. z ang., częśc. równol. ang., pol.
Artykuły w czasopismach:
 1. Główne funkcje nauczyciela w świetle metody Marii Montessori /Beata Bednarczuk.-Streszcz. w jęz. ang.// Lubelski Rocznik Pedagogiczny.- T. 17.-
   (1995/1996) s. 113-118

 2. Praca według założeń Marii Montessori /Maria Rabiańska, Jolanta Kruk// Wychowanie w Przedszkolu.- 1997 nr 6 s. 348-349

 3. Trud wychowania Marii Montessori dla cywilizacji miłości /Ewa Łatacz// Wychowanie na co Dzień.- 1998 nr 1/2 s. 36-38
Recenzje:
 1. Jak wychowywać dzieci?: zarys teorii pedagogicznej Marii Montessori /Ewa Łatacz. Łódź, 1995,- Rec. Monika Mariola Kondracka// Test.- 1995 [nr] 2 
   s. 134-136

 2. Metoda Marii Montessori: historia i współczesność. Lublin, 1994,- Rec. Ewa Romanowska// Test.- 1996 nr 1 s. 181-183
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK