Dom Dziecka, rodzina zastępcza
Książki:
1. A nam zawsze szumią spalskie lasy: wspomnienia wychowanków i pracowników o Domu Wychowawczym im. Michaliny Mościckiej zwanym
    "Bursą w Spale" /[zespół red. Tadeusz Bernfeld, Zofia Mierzwińska-Szybka, Leon Nowicki; posł. Aleksander Lewin].- Warszawa: Instytut Badań
    Edukacyjnych, cop. 1997.- 220 s.; 21 cm
    Domy dziecka historia Polska 1918-1939 r.

 2. Adopcja teoria i praktyka: praca zbiorowa /pod red. Krystyny Ostrowskiej i Ewy Milewskiej.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy
     Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999.- 178 s.; il.; 24 cm
     Materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbyła się 28 października 1998 r. w Warszawie

 3. Andrzejewski Marek: Domy na piasku rzecz o sieroctwie i domach dziecka.- Poznań: "W Drodze".- 1997, 142, [2] s.; 21cm

 4. Czeredrecka Barbara: Potrzeby psychiczne sierot społecznych.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.- 118, [2] s.; 21 cm

 5. Dębicka-Kowalczyk Maria: Mieć cały świat w oczach.- Warszawa: Dziecięcy Zespół Wokalny "Gong", 1999.- 187, [1] s.; il.; 21 cm
     Adopcja historia Polska 1956-1989 r. pamiętniki

 6. Dorris Michael: Zerwana więź /[przedm. Louise Erdrich]; przekł. [z ang.] Monika Kaźmierczak.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1996.- 
   317, [1] s.; 21 cm
    Oryg. : "The broken cord" 1989
     Adopcja Stany Zjednoczone od 1945 r. pamiętniki; Dziecko upośledzone historia Stany Zjednoczone od 1945 r. pamiętniki;Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu pamiętniki

 7. Filipczuk Halina: Dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1988.- 233, [3] s.; 21cm

 8. Haak Henryk: Przysposobienie: komentarz.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1996.- 274 s.; 21 cm 
     Kodeks rodzinny i opiekuńczy; Adopcja prawo Polska stan na 1995 r.

 9. Kalinowski Marian: Mokotowski Instytut Moralnej Poprawy Dzieci (kierunki działalności opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej
     w Warszawie).- Warszawa [Otwock]: Otwockie Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, 1998.- 159 s.; 3 fot.,; 3 portr.; 21 cm
     Warszawa Mokotów Zakład Wychowawczy Nr 4 historia

10. Korczak Janusz: Janusz Korczak w getcie: nowe źródła /[wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin oprac. filologiczne tekstów Monika Ziółek; Instytut
      Badań Edukacyjnych. Pracownia Korczakowska].- Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona 1992 .- 310 s., [16] s.; faks., [1] k. portr.; 21 cm
      Nazwa aut. : Henryk Goldszmit
      Domy dziecka historia Polska 1939-1945 r. źródła

11. Korczak Janusz: Listy i rozmyślania palestyńskie /wybrała, oprac. i wstępem opatrzyła Bożena Wojnowska.- Warszawa: "Ezop", Żydowski Instytut
      Historyczny, 1999.- 136 s.; XVI s. tabl. il.; 21 cm
      Nazwa aut.: Henryk Goldszmit
      Domy dziecka historia Polska 1918-1939 r. źródła

12. Korczak Janusz: Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka: nowe źródła /wybór Maria Falkowska; [wstęp Aleksander Lewin]; Instytut Badań
      Pedagogicznych. Zakład Badań Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1983.- 393, [3] s.; 20 cm
      Teksty publ. w czas. i książkach

13. Korczak Janusz: Pamiętnik /posł. napisała Alicja Szlązakowa.- Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1984.- 55, [1] s.; 28 cm

14. Korczak Janusz: Pamiętnik .- [Wyd. 1 w tej ed.].- Wrocław: "Siedmioróg", 1996.- 87, [1] s.; 1 il.; 21 cm

15. Kozak Stanisław: Sieroctwo społeczne: psychologiczna analiza zaburzeń w zachowaniu się wychowanków domów dziecka.- Warszawa: Państ.
      Wydaw. Naukowe, 1986.- 338, [2] s.; rys.; 21 cm

16. Kurdakov Sergej: Przebacz mi Nataszo /[tł. z ros.].- Gliwice: "Wokół Nas", 1989.- 144 s.; 21 cm
      Przedr. fotooffs. za Biblioteką Obserwatora Wojennego
      Domy dziecka ZSRR pamiętniki

17. "Kurier Czerwoo...!!!": czyli ... Opowieść o Ogniskach, Dziadku, Babci, Ciociach, Wujenkach, Stryjkach i fajnych chłopakach.- Warszawa:
      "Przywrócić Dzieciństwo" Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Kazimierza Lisieckiego-Dziadka, 1998.- 236 s.; faks.; fot.; nuty; 1 mapa;
      2 pl.; portr.; rys.; 24 cm
      Domy dziecka historia Polska 20 w.

18. Kuryłowicz Marek: Die Adoptio im klassischen römischen Recht.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1981.- 179 s.; 24 cm
      Adopcja prawo Rzym

19. Kusio Urszula: Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze: studium socjologiczne na przykładzie Lublina.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu
      Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.- 191, [1] s.; 24 cm
    
20. Lewin Aleksander: Dom na Uralu losy dzieci polskich z Monetnej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.- 237, [3] s.,; [16] s. fot.; 21 cm
      Domy dziecka historia ZSRR 1939-1945 r.; Monetna Polski Obwodowy Dom Dziecka historia

21. Lewin Aleksander: Gdy nadchodził kres ... :ostatnie lata życia Janusza Korczaka.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.- 182,
      [2] s.; [8] s. tabl. faks.; 1 fot.; 2 portr.; 1 rys.; 20 cm

22. Lewin Aleksander: Korczak znany i nieznany.- Warszawa: "Ezop"; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1999.- 546,
      [2] s.; XXIV s. tabl. faks.; fot.; portr. ;21 cm

23. Lis Stanisława: Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozarodzinnym.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1992.- 273, [3] s. wykr.; err.; 24 cm

24. Lisiecki Kazimierz: Kazimierz Lisiecki - "Dziadek": przemówienia, "kazania", rozmowy /oprac. Kazimierz Dąbrowski.- Warszawa: Koło
      Wychowanków Ognisk, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy i Państwowego Zespołu Ognisk Wychowawczych; Stowarzyszenie Wychowanków
      i Przyjaciół Kazimierza Lisieckiego-Dziadka "Przywrócić Dzieciństwo", 1995 .- 80 s. 1 il.; faks.; fot.; 1 mapa; portr.; rys. ;20 x 28 cm

25. Łopatkowa Maria: Podgryzana.- Warszawa.- Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985.- 244, [4] s.; 20 cm
      Domy dziecka wychowanie pamiętniki Polska

26. Łopatkowa Maria: Samotność dziecka.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.- 258, [2] s. err.; 20 cm
      Domy dziecka wychowanie krytyka

27. Łopatkowa Maria: Samotność dziecka.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.-  258, [2] s.; 20 cm
      Domy dziecka wychowanie krytyka

28. Matyjas Bożena: Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii i praktyce pedagogicznej Janusza Korczaka: aktualność doświadczeń
      korczakowskich  w pracy współczesnych domów dziecka.- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1996.- 232 s.; 21 cm

29. Matyjas Bożena: Postawy moralno-społeczne wychowanków domów dziecka (na przykładzie Warszawy).- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna
      im. Jana Kochanowskiego, 1989.- 132 s.; 24 cm

30. Merżan Ida: Aby nie uległo zapomnieniu: rzecz o Domu Sierot Krochmalna 92.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1987.- 137, [3] s.; [8] s. tabl. 2 faks.;
      fot.; 4 pl.; 21 cm

31. Mieliśmy kilkaset sióstr i braci /oprac. Ryszard Abramowicz, Stefan Bratkowski, Roman Wójcik.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1984.- 383,
      [1] s.; [32] s. tabl. fot.; portr. ;21 cm
      Domy dziecka pamiętniki Polska od 1944 r.; Kszeszowice Państwowy Zakład Wychowawczo-naukowy

32. Montel-Girod Anne: Ciężar miłości opowieści o adopcji wzajemnej: dokument /[tł. z fr. Helena Kaczkowska].- Gdańsk: Fundacja "Opuszczonym
      Dzieciom", 1994.- 149, [2] s.; 21 cm
      Oryg. : "Itineraire d'un amour" 1992

33. Nasz wspólny dom /[red. książki Roman Landowski].- Tczew: Kociewski Kantor Edytorski, 1998.- 127 s. fot.; portr.; 20 cm
      Wyd. z okazji Jubileuszu 50-lecia Domu Dziecka w Tczewie

34. Ośrodek Dzieci i Młodzieży im. Janusza Korczaka: materiały informacyjne /[przygot. mater. do druku Daniela Rusakowska]; Instytut Badań
      Pedagogicznych, Zakład Badań Systemów Wychowawczych.- Warszawa: IBP, 1982.- 65, [2] s. il.; 20 cm
      Domy dziecka projekty Polska

35. Pałasz Maria: Są takie domy, są takie dzieci.- Marki-Struga: "Michalineum", 1995.- 71 s.; 21 cm
      Domy dziecka historia Polska od 1944 r. pamiętniki

36. Pawłowska Róża: Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze a kompensacja sieroctwa dziecięcego.- Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1993.-
      225 s.; 24 cm
      Adopcja Polska od 1980 r.; Dziecko opieka społeczna Polska od 1980 r.

37. Pelcowa Maria, Jaworska-Maj Halina: Działalność domów dziecka w opinii ich dyrektorów .- Warszawa: Instytut Badań Pedagogicznych
      Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1988.- [2], 56, 2, [1] s.; 20 cm

38. Piątkowski Sebastian: Instytucje opieki nad dzieckiem sierocym w Radomiu w latach 1920-1930.- Radom: nakł. autora, 1995.- 20 s.; 21 cm

39. Piechocki Stanisław: Przysposobienie dziecka.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983.-  95, [1] s.; 17 cm

40. Potrzebuję rodziców od zaraz!: 10 lat Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Łodzi.-  Łódź: Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie,
      1999.- 88 s. il.; portr. kolor.; 21 cm
      Adopcja Polska od 1989 r.

41. Raczkowska Jadwiga: Wychowanie w domu dziecka.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.- 247, [1] s.; 20 cm

42. Różańska Elżbieta, Tynelski Aleksander: Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem.- Kielce: Wyższa  Szkoła Pedagogiczna im. Jana
      Kochanowskiego, 1981.- 80, [1] s. err.; 20 cm

43. Safjan Marek: Instytucja rodzin zastępczych problemy prawno-organizacyjne.- Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1982.- 231, [1] s.; 2 il. tab. err.; 21 cm

44. Schütterly-Fita Maria: Kompensacja sieroctwa społecznego: monografia pedagogiczna wybranych domów dziecka.- Kraków: Wydaw. Naukowe
      WSP, 1986.- 90 s., [1] k. tabl.; 24 cm

45. Schronienie: historia Domu Małych Dzieci ks. Baudouina /[zebrała i oprac.] Maria Kolankiewicz.- [Warszawa]: "KR", [1997].- 214, [3] s.; [8] s.
      tabl. faks.; fot.; 24 cm
      Domy dziecka historia Polska 18-20 w. źródła

46. Sierankiewicz Ewa: Opieka, wychowanie, terapia w domach dziecka.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, 1999.- 171, [1] s. wykr.; 24 cm

47. Socha Władysław: Efektywność procesu wychowawczego w domu dziecka.- Lublin: Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej. Wydział Pedagogiki
      i Psychologii, 1987.- 288 s. rys.; wykr.; 24 cm

48. Szumiło Elżbieta: Adopcja: tęsknota za dzieckiem.- Wrocław: "Tum", 1995.- 45, [3] s. ;15 cm

49. Szymańska Bożena: Żyć, aby kochać.- Bydgoszcz: "Pomorze", [1990].- 226, [2] s. ;17 cm
      Domy dziecka Polska publicystyka

50. Urban Bronisław: Niedostosowanie społeczne w domach dziecka.- Kraków: nakł. UJ, 1982.- 172 s. tab. ;24 cm

51. Wagner Iwona: Reakcje instytucjonalne wobec sieroctwa społecznego i adopcji.- Częstochowa: Wydaw.Wyższej  Szkoły Pedagogicznej,
      1995/1996.- 147, [2] s. 2 rys.; 1 wykr.; 21 cm
      Adopcja prawo zagadnienia Polska od 1980 r.

52. Wagner Iwona: Sieroctwo społeczne - przyczyny, następstwa, formy kompensacji: studium teoretyczno-badawcze.- Częstochowa: Wydaw.Wyższej
      Szkoły Pedagogicznej, 1997.- 117, [2] s.; [5] k. tabl. złoż.; 21 cm
      Adopcja prawo Polska stan na 1997 r.

53. Węzłowe problemy opieki i wychowania w domu dziecka /pod red. Zdzisława Dąbrowskiego.- [Wyd. 2].- Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
      Wydaw., 1997.- 502 s.; 24 cm
      Wyd. 1 pt. : Wprowadzenie do metodyki opieki i wychowania w domu dziecka

54. Wprowadzenie do metodyki opieki i wychowania w domu dziecka praca zbiorowa: [skrypt przeznaczony dla studentów pedagogiki i nauczycieli-
      wychowawców] /pod red. Zdzisława Dąbrowskiego; [aut. Z. Dąbrowski et al.].- Warszawa, Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1985.- 345, [2] s.; 24 cm

55. Zastempowski Jerzy: Pedagogiczne aspekty działalności domów dziecka.- Bydgoszcz: Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława
      Spasowskiego w Warszawie. Oddział w Bydgoszczy, 1990.- 134 s. 1 mapa, wykr.; 23 cm
    
56. Zyngman Israel: Dzieci doktora Korczaka Israel /Zyngman [nazwa], (Stasiek [pseud.]).- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1989.- 229, [3] s. ;17 cm
      Domy dziecka historia Polska 1918-1939 r. pamiętniki
Artykuły w czasopismach:
 1. Adopcja po nowelizacji /Elżbieta Holewińska-Łapińska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 2, s. 20-26

 2. Adopcja - rodzina dla dziecka czy dziecko dla rodziny? /Józef Kuna, Marta Pawelec// Opieka Wychowanie Terapia.- 1996, nr 3, s. 7-10

 3. Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii i praktyce pedagogicznej Janusza Korczaka /Bożena Matyjas. Kielce, 1996,- Rec. Maria Chymuk// 
   Edukacja.- 1997, nr 2, s. 112-115

 4. Alternatywa dla "kontraktowych rodzin zastępczych" /Maria Sylwestrowicz.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
   Prace Pedagogiczne.- Z. 25.- (1996), s. 95-99

 5. Archipelag dzieci /Dominika Pszczółkowska// Gazeta Wyborcza.- 1999, nr 266, s. 14
   Sierocińce w Rosji

 6. Bieg z przeszkodami /Witold Salański// Głos Nauczycielski.- 1997, nr 47, s. 1,6
   Rodzinne domy dziecka w Płocku

 7. Biegnijmy dalej /Andrzej Olszewski// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 16, s. 6
   Rodziny zastępcze

 8. Brat i siostra idą z nami przez życie /Katarzyna Surmiak-Domańska// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 91 dod. s. 6-8
   Rozdzielanie rodzeństwa podczas adopcji

 9. Byłem porzucony, a zaadoptowaliście mnie /Antonina Gutowska// Więź.- 1999, nr 6, s. 35-37

 10. Ciężar miłości: opowieść o adopcji wzajemnej /Anne Montel-Girod. Gdańsk, 1994,- Rec. Andrzej Ładyżyński// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 
    1996, nr 2, s. 46,III okł.

 11. Cześć ojca i matki w przypadku adopcji /Maria Luisa Eiro C‚sar Das Neves; tł. Lucjan Balter// Communio.- 1996, nr 1, s. 115-124

 12. Czterdziestolecie rodzinnych domów dziecka /Albin Kelm// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 7, s. 52-54

 13. Cztery? To zupełne szaleństwo! /Leszek K. Talko// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 298, dod. s. 12-18
    Adopcja polskich dzieci przez małżeństwo z Francji

 14. Ćwiczenia rodzicielskie /Jarosław Pleta; rozm. przepr. Ewa Wilk.- Zamknijmy domy dziecka!// Polityka.- 1998, nr 10, s. 32-33

 15. Diabeł w sednie, nie w szczegółach /Jolanta Makowska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 2, s. 16-19
    Państwowe domy dziecka a rodziny zastępcze

 16. Dobro dziecka /Edyta Mętel// Tygodnik Powszechny.- 1999, nr 45, s. 4
    Rodziny zastępcze

 17. Dom dziecka jako... ośrodek rodzin zastępczych? /Andrzej Łabądź// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 6, s. 18-19

 18. Dom dziecka - opinie i propozycje zmian /Barbara Kromolicka// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 3, s. 18-21

 19. Dom dziecka - potrzeba czy konieczność? /Bogusława Stępień// Opieka Wychowanie Terapia.- 2000, nr 1, s. 8-11

 20. Dom spokojnego dzieciństwa /Paweł Kościuk// Przegląd Tygodniowy.- 2000, nr 16, s. 14-15
    Państwowe i rodzinne domy dziecka

 21. Domy dzieci maltretowanych /Dorota Bernhardt-Kowalska//Prawo i Życie .-1998, nr 15, s. 36-37
    Domy dziecka

 22. Domy dzieci niechcianych /Iwona Konarska// Przegląd Tygodniowy.- 1998, nr 32, s. 19
    Domy dziecka

 23. Domy dziecka - i co dalej? /Halina Kmiotek, Izabella Jesionowska, Anna Korpanty, Bożena Winczewska, Mateusz Korwin-Szymanowski, Teresa 
    Kaniowska, Barbara Passini, Barbara Głowacka, Alicja Macińska, Stanisław Drzażdżewski, Krystyna Jasińska, Tadeusz Cysek, Andrzej Martuszewicz; 
    oprac. Jadwiga Cegielska// Opieka Wychowanie Terapia.- 1998, nr 1, dod. s. XII-XXII

 24. Domy dziecka w powojennym czterdziestopięcioleciu /Albin Kelm// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 1, s. 33-36

 25. Domy na piasku: rzecz o sieroctwie i domach dziecka /Marek Andrzejewski. Poznań, 1997,- Rec. J[adwiga] Raczkowska// Problemy Opiekuńczo-
    Wychowawcze.- 1998, nr 4, s. 45-46

 26. Domy rodzinne - tak, ale... /Karolina Sobczyńska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 10, s. 34-37

 27. Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku /Anna Borkowska// Notatki Płockie.- 1995, [nr] 4, s. 32-34

 28. Dzieci cudze, ale nasze /Barbara Pietkiewicz// Polityka.- 1996, nr 39, s. 3-6,8
    Adopcja

 29. Dzieci jak towar /Beata Znamirowska-Soczawa// Przegląd.- 2000, nr 41, s. 8
    Rozwiązanie rodziny zastępczej

 30. Dzieci porzucone w rodzinach zastępczych w Rzymie i okolicach w XVII i XVIII wieku /Marian Surdacki// Roczniki Humanistyczne.- 1999, z. 2, s. 125-148

 31. Dzieci śmieci /Iwona Konarska// Przegląd Tygodniowy.- 1996, nr 37, s. 4-5
    Rodzinne domy dziecka

 32. Dzieci za zamkniętymi drzwiami /Dorota Bernhardt-Kowalska// Prawo i Życie.- 1998, nr 10, s. 6-9

 33. Dziecko na loterii /Marek Brodowski// Przegląd Tygodniowy.- 1996, nr 28, s. 9
    Stowarzyszenie Zastępczych środowisk Rodzinnych "Rodzina" w Katowicach

 34. Dziecko puka do drzwi /Mirosław Prandota// Sycyna.- 1998, nr 7, s. 12-13
    Sytuacja wychowanków domów dziecka

 35. Etatowi rodzice /Renata Kos// Przegląd Tygodniowy.- 2000, nr 6, s. 8
    Rodzinny dom dziecka Gertrudy i Jerzego Brozdowskich w Poznaniu

 36. Faeton - dramat dorastania dziecka adoptowanego /Katarzyna Schier// Nowiny Psychologiczne.- 1999, nr 3, s. 9-16

 37. Fajne wyszły sroki /Barbara Pietkiewicz// Polityka.- 1998, nr 2, s. 26-27
    Rodzinny dom dziecka

 38. Fantastyczny biznes /Ryszarda Socha// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 10, s. 28-33
    Rodzinne domy dziecka w Gdańsku i Gdyni

 39. Fundacja "Rodzina Nadziei" /Ryszarda Socha// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 5, s. 27-29

 40. Głos nawiedzonego /Tomasz Polkowski// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 12/13, s. 20
    Przyszłość domów dziecka

 41. Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych /Teresa Klatka, Teresa Postrzednik// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 10, s. 14
    Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krakowie

 42. Grupowa rozmowa na temat adopcji /Ingrid Stjerna, Monika Lundgren; tł. ze szw. Marian Duda// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
    w Rzeszowie. Pedagogika i Psychologia.- Z. 2.- (1995), s. 157-180

 43. Helenka szuka domu /Joanna Piotrowska// Polityka.- 1997, nr 49, s. 30,32
    Sytuacja porzuconych dzieci rumuńskich w polskich domach dziecka

 44. Historia polskich rodzin zastępczych /Agnieszka Siejda, Marta Bąkała// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 8, s. 37-41

 45. Identyfikacja z rolami społecznymi związanymi z płcią u wychowanek domów dziecka /Anna Królikowska// Zeszyty Naukowe. Studia Sociologica / 
    Uniwersytet Szczeciński.- Nr 9.- (1997), s. 149-162

 46. Imperium zła /Franciszek Kulpiński// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 8, s. 8
    Przyszłość domów dziecka

 47. Instytucja rodzin zastępczych w świetle nowych regulacji prawnych /Marek Andrzejewski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 8, s. 9-16

 48. Instytucja rodzin zastępczych w świetle nowej regulacji prawnej /Ryszarda Michalska-Badziak// Studia Prawno-Ekonomiczne.- T. 49.- (1994), s. 27-42

 49. Instytut Emmi Pikler w Budapeszcie /Maria Kolankiewicz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 10, s. 48-50

 50. IFCO [International Foster Care Organization] - Międzynarodowa Organizacja Opieki Zastępczej /Wanda Klominek// Problemy Opiekuńczo-
    Wychowawcze.- 1997, nr 8, s. 31-34

 51. Jak im pomóc? /Aleksandra Makowska// Głos Nauczycielski.- 1996, nr 1, s. 5
    Rodziny zastępcze

 52. Jak sprywatyzowano dom dziecka /Beata Żmuda// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 3, s. 16-18
    Dom dla Dzieci "Nasza Chata" w Przemyślu

 53. Kameralne formy pracy z młodzieżą /Lidia Nastula// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 10, s. 15-16
    Program usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczych

 54. Kara za dobroć: między przysposobieniem a rodziną zastępczą /Janina Zaporowska, Jacek Mazurkiewicz// Rzeczpospolita.- 1996, nr 33, s. 15

 55. Kochana siostra Miriam /Agnieszka Szydłowska-Szczecińska// Polityka.- 2000, nr 35, s. 83-85
    Kary cielesne stosowane w Domu Dziecka "Promyczek" w Legnicy

 56. Kodeks etyczny rodzin zastępczych /Zofia Waleria Stelmaszuk// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 8, s. 21-25

 57. Kolejność pieczy /Marek Andrzejewski.- Zamknijmy domy dziecka!// Polityka.- 1998, nr 6, s. 27-29
    System opieki nad dziećmi pozbawionymi rodzin

 58. Kompensacyjna funkcja domu dziecka jako placówki opiekuńczo-wychowawczej: (wybrane zagadnienia) /Elżbieta Bielecka// Test.- 1996, nr 2, s. 103-109

 59. Konflikty i ich rozwiązywanie w środowisku domu dziecka /Robert Rutkowski// Opieka Wychowanie Terapia.- 1999, nr 1, s. 8-14

 60. Korczakowska koncepcja wychowania i wychowawcy w domu dziecka /Maria Raszewska// Opieka Wychowanie Terapia.- 1997, nr 4, s. 27-28

 61. Kwalifikacja kandydatów na rodziców adopcyjnych /Gabriela Gralak// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 6, s. 21-23

 62. Los nie zawsze szczęśliwy: adopcje zagraniczne /Żaneta Semprich// Rzeczpospolita.- 1998, nr 160, s. 15

 63. Łazarze III Rzeczypospolitej /Witold Kalinowski//Tygodnik Solidarność.-1996  nr 51/52  s. 31
    Domy dziecka

 64. Małżeństwo bezdzietne a rodzicielstwo /Grzegorz Lewandowski// Studia Gdańskie.- T. 11.- (1998), s. 99-111
    Problemy adopcji

 65. Mam poczucie pełnej samorealizacji /Alicja Macińska; rozm. przepr. Janina Majer// Opieka Wychowanie Terapia.- 1998, nr 1, dod. s. IX-XI
    Rodzinny dom dziecka w Warszawie

 66. Miało być prorodzinnie: domy dziecka /Iwona Trusewicz// Rzeczpospolita.- 1999, nr 100, s. 4

 67. Międzynarodowa konferencja opieki zastępczej /Danuta Wiecha, Katarzyna Uroda// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 5, s. 39-41

 68. Możliwości kompensacji sieroctwa w małym domu dziecka /Aleksandra Maciarz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 4, s. 17-19

 69. Mój dom dzisiaj i jutro /Teresa Skudniewska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997, nr 5, s. 26-29
    "Nasz Dom" na Bielanach w Warszawie

 70. Na pedagogicznych piaskach: czy likwidować domy dziecka? /Marek Andrzejewski// Tygodnik Powszechny.- 1998, nr 25, s. 5

 71. Najlepiej w rodzinie /Barbara Passini; rozm. przepr. Irena Malanowska// Opieka Wychowanie Terapia.- 1998, nr 1, dod. s. VII-IX
    Formy opieki nad dzieckiem osieroconym

 72. Najpierw rodzina /Stanisław Drzażdżewski// Opieka Wychowanie Terapia.- 1998, nr 1, dod. s. IV-VII
    Opieka nad dzieckiem

 73. Nie jesteście gorsi... /Lechosław Gawrecki// Głos Nauczycielski.- 1996, nr 28, s. 10,12
    Dom Dziecka w Bytowie

 74. Nie ma czasu na nudę /Wojciech Górecki // Problemy Alkoholizmu.-1995, nr 11/12, dod. s. VIII-X
    Dom dziecka w Winiarach Dolnych

 75. Niechciane i niekochane /Renata Kamińska, Danuta Korcz// Przegląd Tygodniowy.- 2000, nr 25, s. 10-11
    Dom Dziecka w Porszewicach

 76. Niekochany /Danuta Mystkowska// Przegląd Tygodniowy.- 1996, nr 27, s. 6-7
    Samobójstwo wychowanka Domu Dziecka 

 77. O niektórych funkcjach społecznych adopcji w Babilonii w epoce Hammurabiego: (I połowa II tysiąclecia p.n.e.) /Marek Stępień// Acta Universitatis 
    Nicolai Copernici. Historia.- Z. 31.- (1999), s. 13-26

 78. O rodzinach zastępczych w Polsce prawie wszystko /Henryk Cudak// Problemy Rodziny.- 1996, nr 4, s. 25-31

 79. O tajemnicy adopcji /Andrzej Ładyżyński// Problemy Rodziny.- 1996, nr 3, s. 17-23

 80. Opieka i pieniądze /Jerzy Szyszko; rozm. przepr. Julian Radziewicz// Nowa Szkoła.- 1996, nr 4, s. 3-5
    Placowki opiekuńczo-wychowawcze

 81. Opieka, wychowanie, terapia w domach dziecka /Ewa Sierankiewicz. Kraków, 1999,- Rec. Lesław Pytka// Opieka Wychowanie Terapia.- 2000, nr 1, s. 47-48

 82. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy w powiecie /Barbara Passini// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 7, s. 19-22

 83. Ośrodki opieki dla małych dzieci w Europie w XIX wieku /Maria Kolankiewicz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 9, s. 40-43

 84. Pamięć - dobroczynny nóż: zamknijmy domy dziecka /Barbara Chojnacka; rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz// Polityka.- 1998, nr 3, s. 28,30

 85. Państwowe bicie dzieci /Iwona Konarska// Przegląd.- 2000, nr 31, s. 12-13
    Przemoc w domach dziecka

 86. Papierowa makieta /Ewa Owsiany// Tygodnik Powszechny.- 1998, nr 49, s. 5
    Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

 87. Poradnik przeciwsierocy /Ewa Wilk.- Zamknijmy domy dziecka!// Polityka.- 1998, nr 12, s. 34-35

 88. Potrzeby rozwoju placówek opieki całkowitej w Polsce w latach 1945-1989 /Marian Ochmański// Lubelski Rocznik Pedagogiczny.- T. 16.- (1994), s. 279-289

 89. Poza nawiasem /Elżbieta Podczaska//Wiadomości Kulturalne.- 1998, nr 6, s. 5
    Domy dziecka a problem adopcji w Polsce

 90. Prawdziwa twarz Kopciuszka /Barbara Pietkiewicz// Polityka.- 2000, nr 41, s. 28-29,31
    Dzieci adoptowane

 91. Prawo dziecka do pieczy zastępczej a prawo do życia w rodzinie /Marek Andrzejewski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997, nr 4, s. 6-11

 92. Pro Familia realizuje program: prawo dziecka do rodziny /Wanda Klominek// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997, nr 9, s. 10-13
    Koło Specjalistyczne Rodziców Adopcyjnych i Zastępczych "Pro Familia" w Krakowie

 93. Problem całościowego uregulowania instytucji prawnych służących zastępczej pieczy nad dziećmi /Lechosław Kociucki// Studia Prawnicze.- 1997, 
    z. 1, s. 65-79

 94. Problematyka prawna pieczy nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej lub w placówce /Marek Andrzejewski// Problemy Opiekuńczo-
    Wychowawcze.- 1998, nr 2, s. 22-29

 95. Problematyka relacji w rodzinach dzieci adoptowanych /Katarzyna Schier// Nowiny Psychologiczne.- 1998, nr 1, s. 25-31

 96. Problemy partnerstwa i tolerancja w rodzinie adopcyjnej na tle aktualnej sytuacji kraju /Iwona Wagner// Tolerancja.- T. 1.- (1994), s. 97-103

 97. Proces usamodzielniania wychowanków w rodzinnym domu dziecka /Elżbieta Biedrzycka, Jerzy Biedrzycki// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 
    1997, nr 3, s. 31-33

 98. Program grupowego przygotowania rodzin zastępczych /Maria Kolankiewicz, Iwona Ozygała// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1995, nr 8, s. 23-27

 99. Program "Ku rodzinie" /Irena Jaroń// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997, nr 8, s. 22-24
    Metody wychowawcze w Domu Dziecka nr 10 w Warszawie

100. Program pracy Domu Rodzinnego "Nasz Dom" /Krzysztof Sawicki// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 4, s. 23-24

101. Program ratowania rodzin i rodziny zastępcze w USA /Tomasz Polkowski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 2, s. 31-36

102. Program ukryty placówki opiekuńczo-wychowawczej /Franciszek Kulpiński// Opieka Wychowanie Terapia.- 1997, nr 3, s. 21-25

103. Propozycje metodyczne Domu Dziecka nr 8 w Krakowie /Tadeusz Perzanowski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 1, s. 14-17

104. Propozycje zmian, dotyczące funkcjonowania placówek opieki całodobowej /Elżbieta Potempska// Opieka Wychowanie Terapia.- 1997, nr 1, s. 10-15

105. Prorodzinna opieka nad dzieckiem: ważniejsze pojęcia /Stanisław Drzażdżewski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 5, nr 6, s. 11-18, s. 9-15

106. Proszę o odsynowienie /Joanna Kosmalska// Prawo i Życie.- 1996, nr 38, s. 10-11
    Rozwiązanie adopcji

107. Przyczyny wyrażania zgody na adopcję przez rodziców naturalnych: (psychopedagogiczne i społeczno-prawne tło problemu w kontekście aktualnych 
    warunków kulturowych i socjalno-bytowych) /Mirosław Wójcik// Rocznik. Pedagogika Rodziny.- T. 2.- (1999), s. 157-174

108. Przygotowanie dzieci do samodzielności /Lechosław Grabiński// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 2, s. 34-35
    Wychowanie w domach dziecka

109. Przyjaźń w percepcji wychowanków domu dziecka /Piotr Napierski// Wychowanie na co Dzień.- 1997, nr 10/11, s. 24-26

110. Przyjęłabym każde dziecko świata /Bogna Wagner; rozm. przepr. Romana Brzezińska, Jan Grzegorczyk// W Drodze.- 2000, [nr] 3, s. 31-44
    Historia nawrócenia i opieki nad adoptowanymi dziećmi

111. Przyszłość rodzinnych domów dziecka /Tomasz Polkowski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 10, s. 33-34

112. Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Warszawie /Elżbieta Podczaska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 2, s. 31-32

113. Pustki w domu /Beata Pawlak// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 126, s. 19-21
    Dom Dziecka w Krasnem

114. Reakcje instytucjonalne wobec sieroctwa społecznego i adopcji /Iwona Wagner. Częstochowa, 1996,- Rec. Jolanta Urbańska// Chowanna.- 1997, 
    t. 2, s. 72-74

115. Rodzina w życiu wychowanków domu dziecka /Elżbieta Gomułka// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997, nr 1, s. 30-31

116. Rodzina kontraktowa: czy w Polsce są potrzebni "zawodowi rodzice"? /Joanna Kostyła// Wprost.- 2000, nr 17, s. 68-69

117. Rodzina zastępcza jako instytucja wspomagająca w środowisku lokalnym /Urszula Gruca-Miąsik// Kwartalnik Edukacyjny.- 1999, nr 1/2, s. 127-137

118. Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze: (diagnoza, propozycje modyfikacji oraz wariantów zastosowań) /Mirosław Jamrożek// Kieleckie Studia
    Pedagogiczne.- T. 9.- (1994), s. 117-127

119. Rodzina zastępcza - przeobrażenia i stan badań /Mirosław Jamrożek// Kieleckie Studia Pedagogiczne.- T. 11.- (1996), s. 57-72

120. Rodzinne domy dziecka - zarys historyczny /Lucyna Telka// Kieleckie Studia Pedagogiczne.- T. 11.- (1996), s. 47-55

121. Rodzinne formy opieki zastępczej /Zofia Waleria Stelmaszuk// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 3, s. 35-37

122. Rodzinny dach /Witold Salański// Głos Nauczycielski.- 1997, nr 4, s. 1,6
    Szczeciński system rodzinnych domów dziecka

123. Rodziny adopcyjne w Polsce: aspekty psychologiczno-prawne /Iwona Wagner// Auxilium Sociale.- 1997, nr 3/4, s. 20-33

124. Rodziny zastępcze: alternatywa dla domów dziecka /Tomasz Polkowski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 9, s. 10-13

125. Rodziny zastępcze: próba typologii /Urszula Kusio// Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia.- Vol. 16/17.- 
    (1991/1992), s. 373-379

126. Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze jako instytucje pomocy społecznej /Marek Andrzejewski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 
    1999, nr 3, s. 11-18

127. Rozważania o adopcji z perspektywy fenomenologicznej /Rafał Milewski// Nowiny Psychologiczne.- 1999, nr 3, s. 17-24

128. Różnice w treści i sile lęków przeżywanych przez młodzież wychowywaną w domu dziecka i w rodzinie naturalnej /Justyna Dobrołowicz// Kieleckie Studia 
    Pedagogiczne.- T. 11.- (1996), s. 83-92

129. Sieroctwo międzyresortowe /Stanisław Drzażdżewski.- Zamknijmy domy dziecka!// Polityka.- 1998, nr 11, s. 80-81

130. Sierotka dzienna /Barbara Pietkiewicz// Polityka.- 1998, nr 4, s. 32,34
    Reformy w Domu Dziecka w Nowej Hucie

131. Sieroty po wyroku /Marek Brodowski// Przegląd Tygodniowy.- 1998, nr 5, s. 6
    Dom Dziecka w Sułowie

132. Siostry /Wanda Klominek// Tygodnik Powszechny.- 2000, nr 14, s. 4
    Działalność Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "Pro Familia"

133. Sposób na rodzinę: skutki prawne przysposobnienia /Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz// Prawo i Życie.- 1996, nr 38, s. 10-11

134. Standardy procesu opiekuńczo-wychowawczego XXI wieku /Mirosław Urbaczewski// Opieka Wychowanie Terapia.- 1999, nr 2, s. 43-46
    Domy dziecka

135. 140 [Sto czterdzieści] lat działalności Państwowego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka (Sali Sierot) w Lublinie /Czesław Kępski// Lubelski Rocznik 
    Pedagogiczny.- T. 17.- (1995/1996), s. 209-218

136. Sytuacja społeczno-rodzinna dzieci z rodzin zastępczych /Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska//Auxilium Sociale.- 1998, nr 2, s. 129-138

137. Sytuacja szkolna wychowanków domów dziecka /Irena Żeromska, Marian Fiks// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 2, s. 32-33

138. Sytuacje trudne jako czynnik deprywujący potrzeby wychowanków domów dziecka w okresie dorastania /Ewa Sierankiewicz// Rocnik Naukowo-
    Dydaktyczny. Prace Pedagogiczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.- Z. 16.- (1995), s. 161-167

139. Szansa na nowe życie /Iwona Galińska// Tygodnik Solidarność.- 1998, nr 35, s. 8
    Adopcja zagraniczna dzieci polskich

140. Środowiskowy Dom Dziecka /Lidia Nastuła// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997, nr 9, s. 29-30
    Dom Dziecka w Chorzowie

141. Świąteczne matki /Alina Kietrys// Przegląd Tygodniowy.-1998, nr 51, s. 6
    Domy Małego Dziecka

142. Święci albo nienormalni /Agnieszka Hyży// W Drodze.- 2000, [nr] 3, s. 45-50
    Rodziny adoptujące dzieci

143. Tajemnica adopcji /Andrzej Ładyżyński// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 2, s. 27-30

144. Tożsamość dzieci wychowywanych w rodzinach i w placówkach /Małgorzata Kościelska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997, nr 6, s. 3-6

145. Trójkąt adopcyjny: psychologiczne aspekty adopcji w świetle literatury amerykańskiej /Antonina Gutowska// Studia z Psychologii w Katolickim 
    Uniwersytecie Lubelskim.- T. 9.- (1998), s. 119-129

146. Trzeba iść do wójta /Tomasz Polkowski; rozm. przepr. Ewa Wilk.- Zamknijmy domy dziecka!// Polityka.- 1998, nr 7, s. 68-69
    Problem osieroconych dzieci w społecznościach lokalnych

147. "Tu" i "tam" /Marek Andrzejewski// Tygodnik Powszechny.- 1996, nr 50, s. 6
    Współpraca domów dziecka z rodzicami

148. Tunel Lusi /Joanna Podgórska// Polityka.- 1997, nr 42, s. 30,32
    Konflikt wokół adopcji dziecka z Litwy

149. Ty jesteś moją mamą... /Celina Bachay// Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 52, s. 5-6
    Adopcja

150. Tyś do świata wrotami /Ewa Owsiany// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 2, s. 13-16
    System adopcji osieroconych dzieci

151. U nas się pali /Wioleta Bąk, Ewa Zientarska// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 3, s. 14-15
    Sytuacja wychowanków domu dziecka w Łodzi

152. Ukochane kolory Ineski /Zbigniew Lentowicz// Rzeczpospolita.- 1997, nr 51, s. 3
    Pomoc z Polski dla domu dziecka w Podbrodziu

153. Uwagi o modelu domu dziecka /Wiesław Walc// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 8, s. 8-10

154. W ciasnych rusztowaniach /Ewa Wilk.- Zamknijmy domy dziecka!// Polityka.- 1998, nr 9, s. 78,80

155. W cudzym domu jak u siebie /Jolanta Kroner// Rzeczpospolita.- 2000, nr 248, s. C2
    Nowe przepisy dotyczące rodzin zastępczych

156. W czym tkwi sedno? /Marek Andrzejewski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 4, s. 31
    Państwowe domy dziecka a rodziny zastępcze

157. W Domu Dziecka w Tarasce /Małgorzata Brylska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1995, nr 10, s. 31-32

158. W obronie bezbronnych /Barbara Pietkiewicz, Ewa Wilk.- Zamknijmy domy dziecka!// Polityka.- 1998, nr 14, s. 34-35

159. W oknie /Witold Salański// Głos Nauczycielski.- 1999, nr 51, s. 4
    Dom Dziecka w Pasymiu

160. W sprawie charakteru prawnego zgody rodziców na przysposobienie anonimowe dziecka /Elżbieta Budna// Przegląd Sądowy.- 1996, nr 3, s. 37-61

161. Węzłowe problemy opieki i wychowania w domu dziecka.- Wyd. 2. Olsztyn, 1997,- Rec. Stanisław Kawula// Edukacja.- 1998, nr 2, s. 119-121

162. Węzłowe problemy opieki i wychowania w domu dziecka.- Wyd. 2. Olsztyn, 1997,- Rec. Andrzej Radziewicz-Winnicki// Problemy Opiekuńczo-
    Wychowawcze.- 1998, nr 9, s. 44-45

163. Węzłowe problemy opieki i wychowania w domu dziecka.- Wyd. 2. Olsztyn, 1997,- Rec. Stanisław Kawula// Wychowanie na co Dzień.- 1998, nr 12, 
    s. 39-40,43

164. Więcej sierot /Witold Salański// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 47, s. 10
    Wychowankowie placówek opieki całkowitej

165. Więzienne dzieci /Jolanta Makowska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997, nr 5, s. 32-34
    Domy dziecka przy zakładach karnych dla kobiet w Polsce

166. Wioska dziecięca w opinii matek /Ines Kierzkowska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 9, s. 15-19

167. Wioska dziecięca w Rajsku /Małgorzata Bzibziak// Problemy Opiekuńczo-Wychowcze.- 1995, nr 10, s. 29-30

168. Wioski dziecięce SOS /Wiesław Kowalski// Głos Nauczycielski.- 1999, nr 30, s. 10

169. Wojna o Grzesia /Joanna Kosmalska// Przegląd Tygodniowy.- 1998, nr 49, s. 12
    Sprawa o przyznanie praw ojcu adoptowanego dziecka

170. Wspomaganie procesu przekształcania domu dziecka /Hanna Rylke, Magdalena Olszańska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 8, s. 19-21

171. Wszystko, byle nie dom dziecka /Ryszarda Socha// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1995, nr 9, s. 21-22

172. Wychowanie dziecka upośledzonego w stopniu lekkim w placówce opiekuńczo-wychowawczej jako rodzinie zastępczej /Grzegorz Lewandowski// 
    Ateneum Kapłańskie.- T. 134 z. 2.- (2000), s. 295-307

173. Wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych /Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska// Problemy Rodziny.- 1998, nr 3, s. 29-32

174. Wychowanie w społecznościach młodzieżowych SOS w Niemczech /Agnieszka Kania// Lubelski Rocznik Pedagogiczny.- T. 18.- (1997), s. 173-177

175. Wychowankowie i wychowawcy o placówce opiekuńczej /Robert Geisler// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 5, s. 18-22

176. Wypchnięci w dorosłość /Ewa Mazur// Tygodnik Solidarność.- 1998, nr 51/52, dod. s. 10-12
    Przyszłość wychowanków domów dziecka

177. Wzory osobowe w opiniach wychowanek domu dziecka /Anna Gańko// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 8, s. 30-32

178. Z doświadczeń rodzinnych domów dziecka /Albin Kelm// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 10, s. 24-28

179. Z dziejów rozwoju ruchu SOS Kinderdorf International po drugiej wojnie światowej /Wiesław Kowalski// Lubelski Rocznik Pedagogiczny.- T. 17.- 
    (1995/1996), s. 245-257

180. Z historii adopcji /Jolanta Makowska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 2, s. 42-44

181. Z historii "naszych" domów dziecka w latach 1944-1984 /Jolanta Biała// Kieleckie Studia Pedagogiczne.- T. 11.- (1996), s. 73-81
    Woj. kieleckie

182. Z pomocą dzieciom /Andrzej Kalisz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 10, s. 51-52
    Wizyta przedstawicieli Towarzystwa "Nasz Dom" w Słowacji

183. Z wychowankami w Rimini /Tomasz Polkowski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 8, s. 16-19
    Wycieczka dla dzieci z placówek wychowawczych

184. Zagłodzić rodzinę /Iwona Konarska// Przegląd Tygodniowy.- 1997, nr 22, s. 5,7,11
    Sytuacja rodzinnych domów dziecka w Polsce

185. Zamknąć domy dziecka? /Maria Łopatkowa// Wiadomości Kulturalne.- 1998, nr 4, s. 1,5

186. Zamknijmy domy dziecka! /Barbara Pietkiewicz, Ewa Wilk// Polityka.- 1998, nr 1, s. 3-6,8

187. Zasady pedagogiczne wiosek dziecięcych SOS /Wiesław Kowalski// Lubelski Rocznik Pedagogiczny.- T. 18.- (1997),  s. 255-262

188. Zdrowy jak sierota /Iwona Konarska// Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 16, s. 9
    Sytuacja organizacyjna i finansowa domów dziecka

189. Zerwana więź /Michael Dorris. Gdańsk, 1996,- Rec. Maria Łopatkowa// Nowe Książki.- 1997, nr 6, s. 64

190. Znaleźć przystań /Tomasz Polkowski// Głos Nauczycielski.- 1997, nr 21, s. 9
    Domy dziecka

191. "Zwycięstwo Wasze..." /Bogdan Twardochleb// Kronika Szczecina.- Nr 16.- (1997), s. 161-166
    40-lecie Rodzinnego Domu Dziecka Weroniki i Grzegorza Dowlaszów w Szczecinie

192. Żywy pomnik /Monika Mikołajczuk// Sycyna.- 1996, nr 18, s. 13
    Budowa Domu Dziecka im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK