Wykorzystanie czasu wolnego w rodzinie
Książki:
 1. Aktywny wypoczynek ludzi pracy: praca zbiorowa / pod red. Wiktorii Nawrockiej; [aut. tekstów Michał Bucholz et al.]; Zarząd Główny 
   Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.- Warszawa: "Sport i Turystyka", 1987.- 281, [3] s.: rys., wykr.; 21 cm

 2. Cieloch Grzegorz, Kuczyński Jerzy, Rogoziński Kazimierz: Czas wolny - czasem konsumpcji ?.- Warszawa: Państ. Wydaw.Ekonomiczne, 1992.-
   161, [3] s.: wykr.; 21 cm

 3. Czas wolny młodzieży : materiały seminarium / pod red. Ireny Zdąbłarz; Instytut Badań Problemów Młodzieży.- Warszawa: IBPM, 1988.- 
   202 s.; 21 cm
     Odpoczynek - socjologia - Polska - materiały konferencyjne

 4. Czas wolny, rekreacja i zdrowie / Wojciech M[aria] Kuś [et al.]; pod red. Wojciecha M. Kusia.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków 
   Zawodowych, 1981.- 110, [2] s.: il., 10 tab., wykr.; 19 x 21 cm

 5. Czerepaniak-Walczak Maria: Gdy po nauce mamy wolny czas... : szczecińskie szkoły podstawowe wobec prawa dziecka do wypoczynku
   i zabawy.- Szczecin: "PoNaD", 1997.- 158, [1] s.: 1 fot.; 20 cm

 6. Drozdowski Zbigniew: Morfologiczne i motoryczne przesłanki rekreacji osób zawodowo aktywnych: (próba podsumowania stanu badań).- 
   Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 1990.- 64 s.; 24 cm

 7. Kamiński Aleksander: Czas wolny w świetle pedagogiki społecznej: referat na Konferencję Pedagogiki Społecznej i Polityki Społecznej 
   w dniach 20-22 stycznia 1967.- Warszawa: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Oddział w Warszawie, 1967.- 14, [1] s.; 30 cm

 8. Koncepcja czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego / pod red. Mieczysława Walczaka; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Tadeusza 
   Kotarbińskieo.- Zielona Góra: Wydaw. WSP, 1996.- 81 s.; 24 cm

 9. Łukawska Anna: Nauka i czas wolny uczniów szkół podstawowych i średnich.- Kraków: nakł. UJ, 1991.- 211, [2] s.; 24 cm
     Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1027. Prace Pedagogiczne; z. 13
     Tyt. równol. : De tempore, quo scholarum elementarium et mediarum discipuli discunt et quo sunt otiosi

10. Nałęcka Danuta: Wybrane zagadnienia z teorii czasu wolnego i rekreacji.- Warszawa: Zarząd Główny Towarzystwa Krzewienia Kultury 
   Fizycznej, 1983.- 29, [2] s.; 21 cm
      W metryce r. wyd. : 1981.- Poprz. poz. pod hasłem : Romanowska-Nałęcka Danuta

11. Ostrowski Maciej: Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka: aspekt moralno-pastoralny ze szczególnym uwzględnieniem 
   zagadnieńturystyki.- Kraków: Wydaw. Naukowe PAT, 1996.- 472 s.; 21 cm
      Rozprawy Habilitacyjne / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; nr 9

12. Otto Helena: Z teorii i praktyki czasu wolnego.- Radom: WSI, 1985.- 272, [4] s.; 24 cm
      Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu . Ekonomika, Prewencja,Ubezpieczenia; nr 13

13. Struktura budżetu czasu uczniów szkół podstawowych / Jadwiga Izdebska [et al.].- Białystok: Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku, 
   1990.- 132 s.: wykr.; 21 cm
      Centralny Program Badań Podstawowych 08.17, grupa tematyczna V Uwarunkowania organizacji i osiągnięć szkolnictwa

14. Walczak Mieczysław: Wychowanie do wolnego czasu.- Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1994.- 
   84 s.; 21 cm
Artykuły w czasopismach:
 1. Czas wolny - droga ku pełni życia /Erhard Kunz; tł. z niem. Marek Urban// Homo Dei.- 1999 nr 2 s. 7-16
     Wypoczynek w życiu chrześcijanina

 2. Czas wolny i jego uwarunkowania w ocenie uczniów szkół podstawowych wybranych miejscowości podkrakowskich /Aleksander Bator.- 
   Streszcz. w jęz. ang.// Folia Turistica.- Nr 4.- (1993) s. 3-22

 3. Czas wolny i rekreacja różnych środowisk społecznych /Urszula Parnicka// Kultura Fizyczna.- 1995 nr 7/8 s. 32-33

 4. Czas wolny i rekreacja w perspektywie roku 2000 : prognoza i bariery rozwoju /Ryszard Winiarski// Kultura Fizyczna.- 1997 nr 9/10 s. 13-15

 5. Czas wolny matek dzieci przedszkolnych /Urszula Parnicka// Rocz.niki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
   w Warszawie Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.- T. 4.- (1998) s. 87-93

 6. Formy spędzania czasu wolnego nauczycielek nauczania początkowego /Joanna Rodziewicz-Gruhn, Maria Pyzik.- Streszcz. w jęz. ang.// 
   Prace Naukowe, Kultura Fizyczna / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Z. 1.- (1997), s. 103-109

 7. Kilka uwag o empiricznych implikacjach w definiowaniu czasu wolnego /Wiesława Kubiak.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe, Prace
   Instytutu Pedagogiki i Psychologii / Uniwersytet Szczeciński.- Nr 20.- (1994) s. 29-35

 8. Konkurencja dla Pana Boga /Tomasz Tosza// Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 167 s. 12
     Niedziela handlowa w hipermarkecie Centrum Handlowego M1 w Czeladzi

 9. Lato wiejskich dzieci /Teresa Kuczyńska// Tygodnik Solidarność.- 1999 nr 34 s. 12-13

10. Miejsce rekreacji fizycznej w czasie wolnym matek z Białej Podlaskiej posiadających dzieci w wieku przedszkolnym  /Urszula Parnicka// 
   Roczniki Naukowe/Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu 
   w Białej Podlaskiej.- T. 2.- (1996) s. 123-130

11. Miejsce telewizji w życiu codziennym rodziny /Mirosława Wawrzak-Chodaczek.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Wratislaviensis,
   Prace Pedagogiczne.- Nr 122.- (1997) s. 3-123

12. Organizacja wypoczynku w gospodarstwach domowych nauczycieli szkół podstawowych: (w świetle badań ankietowych) /Mirosława 
   Janoś-Kresło.- Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja .-1997 nr 1 s. 74-79

13. Przemiany we wzorach polskiego wypoczywania /Anna Zawadzka.- Streszcz. w jęz. ang.// Kultura i Edukacja.-1995 nr 4 s. 57-64

14. Rekreacja fizyczna i turystyczna wśród innych form wykorzystania czasu wolnego w rodzinie /Danuta Nałęcka// Roczniki Naukowe /
   Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.- T. 2.- 
   (1996) s. 111-122

15. Rodzina a zachowania rekreacyjne dziecka w czasie wolnym /Leszek Szpis// Wychowanie na co Dzień.- 1997 nr 7/8 s. 13-15

16. Świątynie końca wieku /Piotr Gajdziński// Rzeczpospolita.- 1998 nr 248 dod. s. 10-15
      Supermarkety, kina, stacje benzynowe - jako miejsca ucieczki od samotności

17. Święty weekend /Joanna Kostyła, Natasza Socha// Wprost.- 1998 nr 43 s. 62-64
      Czas wolny Polaków

18. Uwarunkowania wychowania do czasu wolnego w rodzinie i w środowisku lokalnym ludzi III wieku /Anna Zawadzka.- Streszcz. w jęz. niem.
   ang.// Rocznik Andragogiczny.- 1995/1996 s. 180-190

19. Wpływ środowiska rodzinnego na jakość i organizację czasu wolnego uczniów klas III wiejskich szkół podstawowych /Eugeniusz Kempa// 
   Nauczyciel i Szkoła.- 1998 nr 1 s. 59-66

20. Zachowania ludyczne mieszkańców Jaworzynki: tradycja i współczesność /Grzegorz Odoj.- Streszcz. w jęz. ang.// Zabawy i Zabawki.- 1997 
   nr 1/2 s. 107-119
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK