Awans zawodowy nauczyciela
Książki:
1. Dybek Halina: Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli.- Kraków: "Impuls", 2000.- 204 s. : mapa ; 24 cm

2. Jakóbowski Jan: Zarys teorii rozwoju zawodowego nauczyciela.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1987.-126, [2] s. ; 24 cm

3. Karpiński Sergiusz: Awans zawodowy nauczyciela stażysty: poradnik dyrektora.- Katowice: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ośrodek 
   Usług Pedagogicznych i Socjalnych, 2001.- 48 s.: il.; 24 cm
   Zawiera także teksty aktów prawnych
   Nauczyciele - prawo - Polska - stan na 2001 r. - poradnik

4. Kiszczak Maria Teresa: Samokształcenie a rozwój zawodowy nauczycieli.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1990.- 226, [2] s.; 19 cm

5. Mydlak Zofia: Uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczycieli: opinie i poglądy.- Rzeszów: Wydaw. WSP, 1989.- 197 s.: wykr. ; 24 cm

6. Pielachowski Józef: Rozwój i awans zawodowy nauczyciela czyli Jak uzyskać stopnie nauczyciela kontraktowego, mianowanego i 
  dyplomowanego.- Poznań: "eMPi2", 2000.- 79, [1] s.; 24 cm

7. Problemy rozwoju zawodowego pracowników /pod red. Bogusława Pietrulewicza.- Zielona Góra: Centrum Zastosowań Ergonomii, 1998.- 
  203 s.: 1 rys., 1 wykr.; 24 cm
  Tekst częśc. ros.
  Nauczyciele - szkolenie - Polska - od 1989 r. – szkice; Pedagogika - szkolnictwo wyższe - Polska - od 1989 r. - szkice

8. Pufal-Struzik Irena: Drogi awansu naukowego w uczelniach kieleckich.- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 
  1988.- 159 s.; 24 cm

9. Rutkowiak Joanna: Rozwój zawodowy nauczyciela a szkoła.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.- 203, [1] s.: il. tab. 
  wykr.; 24 cm

10. Sawiński Julian Piotr: Plan rozwoju nauczyciela stażysty: (propozycja dla nauczycieli).- Koszalin: Wydaw. CEN, 2000.- 24 s.; 21 cm

11. Skowroński Mieczysław, Węgierski Zbigniew: Stopnie specjalizacji zawodowej w systemie doskonalenia nauczycieli: (na przykładzie 
 ODN w Bydgoszczy).- Bydgoszcz: IKN. ODN, 1986.- [6], 261 s.: 1 mapa; 24 cm

12. Skubacz Alicja, Duda Jerzy[!]: Drogi awansu zawodowego: (poradnik dla dyrektorów szkół).- Opole: Wydaw. Opracowań Metodycznych 
   WOM, 2001.- 79 s.; 21 cm

13. Stopnie specjalizacji zawodowej dla nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół medycznych.- Warszawa: Instytut Kształcenia Nauczycieli
   im. W. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1984.- [2], 50 s.; 21 cm

14. Węgierski Zbigniew, Skowroński Mieczysław: Stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli w Polsce w latach 1984-1987: (studium 
   analityczno-syntetyczne).- Bydgoszcz: IKN. ODN, 1988.- 211 s.: 1 mapa, wykr. kolor., err.; 21 cm

15. Węgierski Zbigniew, Skowroński Mieczysław: Stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli w Polsce w latach 1984-1988: (geneza, 
   doświadczenia, opinie, propozycje).- Bydgoszcz, Warszawa: CDN. O, 1990.- 323 s.: mapy, wykr.; 21 cm
Artykuły w czasopismach:
1. Awans, ale jaki? /Jacek Szewczyk // Głos Nauczycielski.- 1997, nr 35, s. 8-9 
  Reforma szkolnictwa wyższego

2. Awans z Karty: od 2000 r. nauczyciele zarobią więcej /Ewa Nowakowska// Polityka.- 1999, nr 43, s. 84

3. Awans zawodowy nauczyciela? /Małgorzata Górska// Oświatowiec.- 2000, [nr] 1, s. 64-69

4. Awanse bez pieniędzy /Krystyna Strużyna// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 47, s. 2 
  Posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej

5. Awanse wpisane w Kartę /Teresa Konarska// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 21, s. 3 
  Nowelizacja zasad awansowania nauczycieli

6. Awansowanie w toku: kadry 2000 /oprac. Teresa Konarska// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 47, dod. s. I

7. Dlaczego nie chcą przyjmować wniosków? /oprac. Teresa Konarska// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 23, dod. s. I 
  Dot. składania przez nauczycieli wniosków o odbycie stażu na stopień awansu zawodowego

8. Dylematy związane z oceną pracy i awansem zawodowym nauczycieli: refleksje nad projektem zmiany statusu zawodowego nauczycieli 
  /Zdzisław Ratajek.- Streszcz. w jęz. ang.// Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja.- 1999, nr 2, s. 65-72

9. Jak awansować i od czego zacząć? /oprac. Teresa Konarska// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 11, dod. s. II

10. Jak awansować pracowników nauki /Józef Kaleta// Rzeczpospolita.- 1996, nr 125, s. 5

11. Jeszcze o mianowaniu... /Ludwik Wieczorek// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 5, s. 4 

12. Kłopoty z awansem /Anna Urbanowicz// Rzeczpospolita.- 2001, nr 109, s. A9 
   Procedury awansu na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

13. Kompetencje i rozwój zawodowy nauczyciela /Władysław Puślecki// Zeszyty Naukowe. Pedagogika/ Uniwersytet Opolski.- Z. 32.- (1995), 
   s. 9-19

14. Kto ekspertem? /Anna Białach// Dyrektor Szkoły.- 2000, nr 7/8, s. 56-57 
   Komisja ds. awansu zawodowego nauczycieli

15. Nagradzani awansują szybciej /oprac. Teresa Konarska// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 50, dod. s. I

16. Nauczyciel kontraktowy: awans na stopień nauczyciela mianowanego.- Awans zawodowy nauczyciela// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 40, 
   nr 41, nr 42, dod. s. 1-4, dod. s. 5-8, dod. s. 9-12

17. Nauczyciel mianowany: awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.- Awans zawodowy nauczyciela// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 43, 
   dod. s. 1-4

18. Nauczyciel mianowany - procedura awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.- Awans zawodowy nauczyciela// Głos Nauczycielski.-
   2000, nr 44, dod. s. 5-8

19. Nauczyciel stażysta: awans na stopień nauczyciela kontraktowego: materiały informacyjne.- Awans zawodowy nauczyciela// Głos
   Nauczycielski.- 2000, nr 37, dod. s. 1-4

20. Nauczyciel stażysta - notatnik adresowy.- Awans zawodowy nauczyciela// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 39, dod. s. 9-12

21. Nauczyciel stażysta - procedura awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.- Awans zawodowy nauczyciela// Głos Nauczycielski.-
   2000, nr 38, dod. s. 5-8

22. Opiekun stażu.- Awans zawodowy nauczyciela// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 45, dod. s. 1-4

23. Opiekun stażu - harmonogram przebiegu stażu.- Awans zawodowy nauczyciela// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 46, dod. s. 5-8

24. Plan rozwoju zawodowego Beaty Kowalik - nauczyciela mianowanego, kierownika warsztatów Szkoły Zasadniczej Specjalnej nr 5 przy 
   Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Nowym Targu// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 50, dod. s. III-IV

25. Plan rozwoju zawodowego Bożeny Kubowicz-Machnica - nauczycielki mianowanej posiadającej kwalifikacje do nauczania przedmiotów
   matematki, fizyki na stopień nauczycielki dyplomowanej// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 48, dod. s. 3-4

26. Plan rozwoju zawodowego Dariusza Kołodziejczyka - nauczyciela wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu ubiegającego się 
   o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 48, dod. s. 1-2

27. Plan rozwoju zawodowego Hanny Młodkowskiej, nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 81 (Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
   Nr 7) w Gdańsku, ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 49, dod. s. 2-4

28. Plan rozwoju zawodowego Jolanty Zawady, nauczyciela bibliotekarza, zatrudnionej w Gimnazjum nr 33 (Zespół Kształcenia Podstawowego
   i Gimnazjalnego nr 7) w Gdańsku, ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 49, dod. 
   s. 1-2

29. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela: (propozycja rozwiązań)// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 36, dod. s. 1-4

30. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: (perspektywa
   trzyletnia) /Anna Wajs// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 47, dod. s. 1-4

31. Plan rozwoju zawodowego Stanisławy Gawlik, Bożeny Szczepaniak, Barbary Sznajder, Szkoła Podstawowa w Miejscu Piastowym (woj. 
   podkarpackie) // Głos Nauczycielski.- 2000, nr 51/52, dod. s. VII-VIII

32. Planowanie własnego rozwoju w aspekcie zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego /Krystyna Prażmowska, Krystyna Skalik// 
   Dyrektor Szkoły.- 2000, nr 11, s. 32-34

33. Przyjemność awansu /Bogusław Wróbel// Głos Nauczycielski.- 2001, nr 1, s. 9 
   Nadawanie stopni nauczycielskich księżom katechetom

34. Przyspieszone ścieżki awansowania: wyw. /Andrzej Pery; oprac. Teresa Konarska// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 42, dod. s. I-II

35. Rozwój organizacyjny a wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli /Botho Priebe; tł. Edyta Brudnik// Dyrektor Szkoły.- 1996, nr 7/8, s. 53-56

35. Rozwój zawodowy nauczyciela /Stefan Witek// Dyrektor Szkoły.- 1996, nr 4, s. 5-6

36. Rozwój zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania /Janusz Bielski// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 1996, nr 1, s. 28-31

37. Stopnie specjalizacji zawodowej /Wanda Chmielińska, Tadeusz Siuda// Przysposobiebie Obronne w Szkole.-1998, nr 2, s. 96-104

38. Stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli - szansa dla reformy systemu edukacji /Władysław Błasiak// Edukacja.- 1998, nr 1, s. 84-87

39. Stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli wychowania muzycznego w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy w latach 
   1985-1990 /Andrzej Nyderek.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Stududia
   Pedagogiczne.- Z. 26.- (1993), s. 79-94

40. Twórczy rozwój nauczyciela. Kraków, 1996,- Rec. Andrzej Radziewicz-Winnicki// Nauczyciel i Szkoła.- 1997, nr 1, s. 107-110

41. Zawodowy awans nauczycieli /Jolanta Strusińska-Żukowska// Prawo Pracy.- 2000, nr 12, s. 3-9

42. Zwlekanie z mianowaniem /oprac. Teresa Konarska// Głos Nauczycielski.- 1999, nr 15, s. 13

Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK