Alkoholizm jako problem społeczny
Książki:
1. Akoliński Stanisław, Falewicz Jan Karol: Źródła patologii społecznej i problemy socjalizacji młodzieży.- Warszawa: Wydaw. "Prasa ZSL
  [Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego]", 1984.- 39, [1] s. 

2. Alkoholizm w środowisku pracy / pod red. Lucyny Frąckiewicz.- Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1989.- 195 s.: 1 wykr. 

3. Ambrozik Wiesław: Sytuacja społeczna dziecka rodziny alkoholicznej w kulturowo zaniedbanym rejonie wielkiego miasta.- Poznań: UAM, 
  1983.-125, [1] s.: pl., rys. 

4. Bądźmy trzeźwi: praca zbiorowa.- Warszawa: "Pax", 1982.- 144, [4] s. 

5. Forum trzeźwościowe - o młodych i dla młodych: (Częstochowa 20-21 czerwca 1992): praca zbiorowa /pod red. Jana Śledzianowskiego.- 
  Kielce: [s. n.], 1992 .-40 s. 
  
6. Grudziak-Sobczyk Ewa: Alkohol a polska młodzież : raport 1992.- Warszawa : Biuro Pełnomocnika Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej d/s 
  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , 1993.-[2], 61 s. 
  Częśc. wykorzystane referaty i materiały z konferencji zorganizowanej 29-30 kwietnia 1992 r. w Ryni 

7. Gutkowska Krystyna: Przyczyny i rozmiar alkoholizmu w środowisku wiejskim.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 
  1988.- 125, [1] s. 

8. Kaleta Włodzimierz, Kulisiewicz Tadeusz, Socha Andrzej: Spójrz prawdzie w oczy: praca zbiorowa.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych: "Olszynka", 1994.- 127, [1] s. 
   PARPA - Alkoholizm - wydawnictwa popularne ; Wojsko - socjologia - Polska - wydawnictwa popularne 

9. Kinney Jean, Gwen Leaton: Zrozumieć alkohol /tł. [z ang.] Agnieszka Basaj, Andrzej Bielasik.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych, 1996.- 320 s.: rys., wykr. 
  Oryg. : "Understanding alcohol" 1992 
  Alkoholizm - medycyna - Alkoholizm - socjologia - Stany Zjednoczone - od 1945 r. - Alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie - Psychoterapia - zagadnienia

10. Kobiety i alkohol /[tł. z ang.]; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.- Warszawa: PARPA, 1997.- 183, [1] s.: wykr. 
   Oryg. : Alcohol health & research world. 1994, Vol. 18 nr 3 

11. Kostanecka Maria: Sytuacja szkolna dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem.- Warszawa: Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, 1986.- 
   61, [3] s. 

12. Krężel Mirosław: Alkohol i związane z nim problemy w województwie szczecińskim: raport z badań.- Szczecin: Pełnomocnik Wojewody 
   Szczecińskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Oficyna Wydawnicza Zachodniopomorskiego Centrum 
   Edukacyjnego [etc.], 1997.- 80 s.: wykr. 
   Szczecin (okręg) - patologia społeczna - od 1989 r. 

13. Kulczycka Barbara: Alkohol w zakładzie pracy.- Warszawa: Zarząd Główny SKP, 1988.- 37, [3] s. 

14. Lisiewicz Jerzy: Alkohol a zdrowie i kultura człowieka.- Wrocław Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.- 53, [2] s. 

15. Margasiński Andrzej: Analiza psychologiczna systemów rodzinnych z chorobą alkoholową.- Częstochowa: Wydaw. WSP, 1996.- 142, 
   [1] s.: wykr. 

16. Materiały szkoleniowe /oprac. Elżbieta Czyż; Komitet Ochrony Praw Dziecka.- Warszawa: KOPD, 1995.- 75, [1] s.: 1 wykr. 
   Alkoholizm - psychologia - podręcznik - Alkoholizm a rodzina - podręcznik - Psychoterapia - metody - podręcznik - 
   Rodzina - psychologia - podręcznik - Rodzina - socjologia - podręcznik 

17. Michalczyk Tadeusz: Wzory społeczno-kulturowe a zjawisko pijaństwa i alkoholizmu w środowisku robotniczym: studium z badań 
   przeprowadzonych w województwie opolskim.- Opole: Wydaw. IŚ, 1984.- 160, [2] s.: rys 

18. Nawyk alkoholizowania się i ulegania narkomanii w okresie obecnych przemian społecznych: [X Sympozjum, Szczecin, 1982 /pod red. 
   Tadeusza Marcinkowskiego.- Szczecin: SKP ZW: TWP ZW: Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii. Oddział : Katedra 
   i Zakład Medycyny Sądowej PAM [Pomorskiej Akademii Medycznej], 1983.- 243, [1] s. 

19. Polityka wobec alkoholu i dobro publiczne /Griffith Edwards [et al.; tł. z ang.].- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów 
   Alkoholowych, 1995 .-191 s. 
   Oryg. : Alcohol policy and the public good, 1994 
 
20. Problemy wychowawcze w oświacie: materiały dla dyrektorów i wychowawców.- Rzeszów: Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 1997.- 
   29 s.: rys. 
   
21. Raport o stanie lecznictwa odwykowego w Polsce za lata 1994/1995 /[oprac. zespół Bohdan T. Woronowicz et al.]; Państwowa Agencja Rozwiązywania 
   Problemów Alkoholowych.- Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii: na zlec. PARPA, 1997.- 163 s.: wykr. 
   
22. Reakcje społeczne na skutki używania alkoholu i innych substancji uzależniających /red. Marcus Grant & Ray Hodgson; [tł. z ang. Jolanta 
   Czerwińska].- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
   d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1994.- 109, [1] s. 
   oryg. Podstawa tł.: "Responding to drug and alcohol problems in the community" 1991 

23. Rummel-Syska Zofia: Gdybym urodził się jeszcze raz... - Warszawa: Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy,1982.- 92, [4] s. 
   Alkoholizm - socjologia - Polska - Nowy Sącz (okręg) - alkoholizm 

24. Sierosławski Janusz: Spożycie alkoholu i polityka wobec alkoholu w ocenie społecznej: raport z badań ankietowych.- Warszawa: Biuro
   Pełnomocnika Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1992.- 47 s.: 1 wykr. 

25. Smarzyński Henryk: Środowisko społeczne jako czynnik alkoholizacji młodzieży a profilaktyka pedagogiczna.- Kraków: SKP, [1984].- 7, [1] s.

26. Stępień Ewa, Wojcieszek Krzysztof: Alkohol a polska młodzież : raport 1994.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów
   Alkoholowych, 1995.- 39 s.: wykr. 

27. Szymanowski Teodor: Młodzież wobec alkoholu: na podstawie danych empirycznych.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków 
   Zawodowych: na zlec. SKP, 1990.- 173, [3] s. 

28. Wojcieszek Krzysztof: Chrońmy młodość: kampania profilaktyczna.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
   1997.- 78 s.: faks. 
   
29. Wojcieszek Krzysztof: Czy to twój problem ?: poradnik dla gminnych animatorów.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów
   Alkoholowych, 1996 .-64 s. 
   
30. Wojcieszek Krzysztof: Czy to twój problem ?: poradnik dla gminnych animatorów.- [Wyd. 2 popr.].- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania 
   Problemów Alkoholowych, 1996.- 72 s.: rys. 

31. Wójcik Jerzy Wojciech: Zachowania dewiacyjne alkoholików: rola Milicji Obywatelskiej w zapobieganiu i zwalczaniu alkoholizmu.- Warszawa: 
   ASW, 1976.- 161 s.: 1 wykr. 

32. Wybrane problemy alkoholizmu w świetle badań empirycznych: materiały na konferencję /[red. nauk., wstęp Janusz Wołniacki].- Opole: 
   Wydaw. Instytutu Śląskiego, 1988.-196 s. 

33. Zagadnienia alkoholizmu i innych uzależnień: materiały XXXV Zjazdu Psychiatrów Polskich, Warszawa 1986.9.26 - 28 /pod red. Stanisława 
   Pużyńskiego, Bogusława Habrata; Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. T. 1-2.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1989.- 2 t. (315; 408 s.): 
   fot., rys., wykr. 
   Tyt. równol. : Alcoholism and another dependences : proceeding of the XXXV Congress of the Polish Psychiatrics, Warsaw 1986.9.26-28
   Tekst częśc. ang., ros. 

34. Zakrzewski Paweł: Młodzi alkoholicy po upływie 12 lat: losy życiowe i przestępczość /red. i przedm. Leszek Sługocki.- Łódź : Oficyna 
   Bibliofilów, 1996.- 164 s. : err. 
Artykuły w czasopismach:
1. Alkohol w środowisku rolniczym /Jan Wołowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Alkoholizmu.- 1995, nr 8/9, s. 12-13

2. Alkoholizm u kobiet na przykładzie jednego przypadku klinicznego /Elena Zgonnikowa// Problemy Alkoholizmu.- 1997, nr 4, s. 18-20 

3. Chmielnik chce być trzeźwą gminą /Janina Majer// Problemy Alkoholizmu.- 1996, nr 7, s. 5-6 

4. Młodzi alkoholicy po upływie 12 lat: losy życiowe i przestępczość /Paweł Zakrzewski.- Łódź, 1996.- Rec. Jerzy Jasiński// Państwo i Prawo.- 
  1998, z. 1, s. 72-73 

5. "Nadzieja" uzależnionych: jubileusz katolickiego ośrodka w Bielsku-Białej /Czesław Cekiera.- Z prac trzeźwościowych Kościoła 
   rzymskokatolickiego// Problemy Alkoholizmu.- 1997, nr 5, s. 15-16 

6. Normy wieku inicjacji alkoholowej /Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński.-Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.-1997, nr 4,
  s. 629-653 

7. Problemy alkoholizmu w Izraelu /Wojciech Kosikowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1995, nr 3, s. 107-113 

8. Problemy alkoholowe a problemy społeczne: próba zdefiniowania pojęcia /Eugeniusz Moczuk.- Streszcz.w jęz. ang.// Rzeszowskie Zeszyty
  Naukowe.- T. 21.- (1997), s. 220-239 

9. Program profilaktyki globalnej Eupen /Andrzej Turek, Maria K. Serafinowska-Gabryel// Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze.- 1996, nr 7,
  s. 21-26 
  Profilaktyka uzależnień w woj. wrocławskim 

10. Rodzina bez przemocy /Andrzej Nagiel; rozm. przepr. Anna Sadowska// Problemy Alkoholizmu.- 1997, nr 7, s. 20-21 
   Program Warszawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego 

11. Społeczne problemy alkoholizmu /Piotr Gorczyca// Polityka Społeczna.- 1997, nr 10, s. 21-23 

12. Stan upojenia /Violetta Nowacka, Natasza Socha// Wprost.- 1997, nr 32, s. 46-47 
   Alkoholizm kobiet 

13. W końcu kieliszek pije człowieka /Andrzej F[ranciszek] Dziuba// Problemy Alkoholizmu.- 1997, nr 10/12, s. 32-33 
    Alkoholizm na świecie 

14. Ze wspomnień emigranta /Karol alkoholik.- Z prac trzeźwościowych Kościoła rzymskokatolickiego// Problemy Alkoholizmu.-1996, nr 12, 
   s. 13-14 
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK